open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2011 N 1023
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 740 ( v0740342-12 ) від 24.12.2012 }
Про затвердження Положення про службу

з питань протидії корупції Департаменту боротьби

з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції

і Примірної посадової інструкції головного інспектора

з питань протидії корупції митного органу,

спеціалізованої митної установи, організації

Відповідно до Типового положення про підрозділ органу
виконавчої влади з питань запобігання та виявлення корупції,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009
N 1422 ( 1422-2009-п ) (із змінами), Положення про Департамент
боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції
Державної митної служби України, затвердженого наказом Державної
митної служби України від 07.04.2011 N 289 ( v0289342-11 ) (із
змінами), та з метою виконання завдань, покладених на Державну
митну службу України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про службу з питань протидії корупції
Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії
корупції, що додається.
2. Затвердити Примірну посадову інструкцію головного
інспектора з питань протидії корупції митного органу,
спеціалізованої митної установи, організації, що додається.
3. Начальникам митних органів в тижневий термін з дати
затвердження наказу привести посадові інструкції головних
інспекторів з питань протидії корупції у відповідність до
Примірної посадової інструкції головного інспектора з питань
протидії корупції митного органу, спеціалізованої митної установи,
організації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Служби Дериволкова С.Д.
Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.12.2011 N 1023

ПОЛОЖЕННЯ

про службу з питань протидії корупції

Департаменту боротьби з контрабандою,

аналізу ризиків та протидії корупції

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус служби з питань
протидії корупції Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу
ризиків та протидії корупції Державної митної служби України, її
завдання, функції, права, керівництво і структуру.
1.2. Служба з питань протидії корупції (далі - Служба) є
структурним підрозділом Департаменту боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції Державної митної служби
України (далі - Департамент). Служба здійснює свою діяльність на всій митній території
України. Ліквідація та реорганізація Служби здійснюються за рішенням
Голови Держмитслужби України.
1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами
Держмитслужби України, іншими нормативно-правовими актами, цим
Положенням, а також розпорядженнями керівництва Держмитслужби
України. Покладення на Службу завдань та обов'язків, що не належать
або виходять за межі її компетенції, не допускається.
1.4. Служба при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє
зі структурними підрозділами центрального апарату Держмитслужби
Україні, регіональними митницями, митницями, спеціалізованими
митними установами та організаціями, правоохоронними та іншими
органами державної влади України, підприємствами, установами,
організаціями, громадянами та їх об'єднаннями, а також, в
установленому порядку, з іноземними установами, міжнародними
організаціями та митними органами інших держав.
1.5. З питань службової діяльності Служба та її керівник
підпорядковуються Голові Держмитслужби України та заступнику
Голови Держмитслужби України, який відповідно до розподілу
обов'язків здійснює координацію роботи Департаменту. З організаційних питань Служба та її керівник
підпорядковуються начальнику Департаменту.
1.6. Для виконання на належному рівні покладених на Службу
завдань і функцій, Служба забезпечується оргтехнікою, засобами
відео- та аудіоконтролю, зв'язку, сучасною комп'ютерною та іншою
технікою, за нею закріплюється службовий автотранспорт. Служба розміщується в приміщеннях, що відповідають вимогам
техніки безпеки, охорони праці та санітарним нормам, а також
забезпечених належними умовами для збереження інформації
з обмеженим доступом.
2. Завдання Служби
Основними завданнями Служби є:
2.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням
заходів щодо запобігання корупції в митній службі України.
2.2. Надання методичної та консультаційної допомоги посадовим
особам митної служби України з питань дотримання антикорупційного
законодавства.
2.3. Участь в інформаційному і науково-дослідному
забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення
корупції в митній службі України, а також міжнародному
співробітництві у зазначеній сфері.
2.4. Проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо
запобігання, виявлення та протидії корупції.
3. Функції Служби
Служба відповідно до покладених на неї завдань:
3.1. В межах повноважень розробляє, здійснює та контролює
проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та
іншим протиправним діянням, пов'язаними зі здійсненням службової
діяльності посадовими особами митної служби України.
3.2. Надає митним органам, спеціалізованим митним установам
та організаціям, структурним підрозділам центрального апарату
Держмитслужби України та їх посадовим особам роз'яснення щодо
застосування положень актів антикорупційного законодавства.
3.3. Вживає заходів з метою виявлення конфлікту інтересів
посадових осіб митної служби України та сприяє його усуненню,
а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень
ризики в діяльності посадових осіб митної служби, вносить Голові
Держмитслужби України пропозиції щодо їх усунення.
3.4. Надає допомогу посадовим особам митної служби України у
заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру.
3.5. Ініціює та бере участь у проведенні службових
розслідувань, службових перевірок, тематичних і комплексних
перевірок, інших контрольно-перевірочних заходів в митній службі
України з питань, що належать до компетенції Служби.
3.6. Аналізує та узагальнює результати службових розслідувань
і службових перевірок в митній службі України.
3.7. Організовує, координує і контролює діяльність посадових
осіб митної служби України, уповноважених на виконання функцій
щодо запобігання, виявлення та протидії корупції з питань,
віднесених до компетенції Служби.
3.8. Перевіряє в межах компетенції і повноважень повідомлення
громадян та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у друкованих,
аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від
митних, правоохоронних органів та з інших джерел щодо причетності
посадових осіб митної служби України до вчинення корупційних
правопорушень та інших протиправних діянь, пов'язаних із
здійсненням ними службової діяльності.
3.9. Ініціює та проводить профілактичну, аналітичну,
контрольно-перевірочну, організаційну та роз'яснювальну роботу
щодо запобігання виявлення і протидії корупційним правопорушенням
та іншим протиправним діянням, що пов'язані із здійсненням
службової діяльності посадовими особами митної служби України.
Узагальнює практику та результати цієї роботи, розробляє
пропозиції щодо її вдосконалення.
3.10. Здійснює та обліковує заходи профілактики
правопорушень, пов'язаних зі здійсненням службової діяльності
посадовими особами митної служби України, узагальнює їх
результати.
3.11. Здійснює збір, обробку та систематизацію інформації,
яка необхідна для виконання завдань, покладених на Службу.
3.12. Аналізує стан додержання вимог законодавства посадовими
особами митної служби України. За результатами готує відповідні
матеріали для прийняття управлінських рішень керівництвом
Держмитслужби України.
3.13. Здійснює обмін інформацією та налагоджує взаємодію
з органами прокуратури, правоохоронними та іншими органами
державної влади, установами й організаціями з питань, що належать
до компетенції Служби.
3.14. Повідомляє у встановленому порядку спеціально
уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що
можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими
особами митної служби України.
3.15. Веде облік посадових осіб митної служби України,
притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень.
3.16. Бере участь у заходах щодо вивчення громадської думки
стосовно стану дотримання вимог законодавства посадовими особами
митної служби України, інформування громадськості з питань, що
належать до компетенції Служби.
3.17. Забезпечує опрацювання, в межах компетенції та
повноважень, повідомлень, що надходять від фізичних і юридичних
осіб через Моніторинговий центр Держмитслужби України, а також
вжиття відповідних заходів реагування.
3.18. Надає методичну та практичну допомогу посадовим особам
митної служби України з питань, що належать до компетенції служби.
3.19. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань
запобігання і протидії корупції в митній службі України.
4. Права Служби та її посадових осіб
4.1. Служба має право: запитувати й одержувати від митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій, а також структурних підрозділів
центрального апарату Держмитслужби України інформацію, матеріали,
консультації, висновки фахівців, у тому числі в установленому
законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що
містить державну таємницю, а також запитувати й отримувати
зазначене від державних органів, установ і організацій, суб'єктів
господарювання, фізичних осіб з питань, необхідних для виконання
покладених на Службу завдань і функцій; залучати посадових осіб митної служби України за погодженням
з їх керівниками до участі у проведенні службових розслідувань та
службових перевірок, контрольно-перевірочних заходів та для
надання Службі відповідної допомоги; вимагати від посадових осіб митної служби України дотримання
вимог антикорупційного законодавства; користуватися при реалізації службових повноважень ресурсами
Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби
України, системами телевізійного спостереження, зв'язком,
автотранспортом, оргтехнікою та іншими технічними засобами митної
служби України, створювати й використовувати власні інформаційні
мережі та бази даних в інтересах забезпечення виконання покладених
на Службу завдань та функцій; вносити керівництву Держмитслужби України, керівникам митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій пропозиції
щодо застосування до посадових осіб митної служби України,
уповноважених на виконання функцій протидії корупції, заохочень,
накладення дисциплінарних стягнень, їх призначення та звільнення з
посад, а також щодо зарахування зазначених посадових осіб митної
служби України до кадрового резерву; брати участь у роботі комісій, делегацій, експертних груп,
конференціях, семінарах тощо з питань, що належать до компетенції
Служби.
4.2. Посадові особи Служби мають право: безперешкодного доступу в будь-які службові приміщення митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій, а також
центрального апарату Держмитслужби України, до зон митного
контролю та об'єктів митної інфраструктури, а також у
встановленому законом порядку на територію пунктів пропуску через
державний кордон України; отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб
митної служби України з питань, що належать до компетенції Служби; ініціювати та брати участь в огляді й переогляді товарів і
транспортних засобів у зоні митного контролю, а також поза зоною
митного контролю спільно з відповідними підрозділами митної служби
України в установленому порядку. Брати участь у проведенні
особистого огляду громадян в порядку, встановленому
законодавством; запрошувати посадових осіб митної служби України до службових
приміщень Служби та митних органів, спеціалізованих митних установ
і організацій, а також центрального апарату Держмитслужби України
для опитування й отримання необхідних відомостей з питань, що
належать до компетенції Служби; у встановленому порядку представляти інтереси Держмитслужби
України в державних органах, установах і організаціях, міжнародних
та іноземних установах, організаціях, а також в митних органах
інших держав; під час виконання службових обов'язків за погодженням з
керівництвом Служби носити цивільний одяг.
5. Структура та керівництво Служби
5.1. Штатна структура та чисельний склад посадових осіб
Служби визначається штатним розписом Департаменту боротьби
з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції.
5.2. До складу Служби входять: - відділ інформаційного моніторингу; - відділ організації профілактики проявів корупції.
5.3. Посадові особи Служби, посади яких віднесено до
номенклатури посад Голови Держмитслужби України, призначаються на
посади й звільняються з посад наказом Держмитслужби України.
Посадові особи Служби, посади яких віднесено до номенклатури посад
начальника Департаменту, призначаються на посади й звільняються
з посад наказом Департаменту.
5.4. Призначення на посади, переміщення та звільнення з посад
посадових осіб Служби, притягнення їх до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності здійснюється за погодженням із
заступником Голови Держмитслужби України, який відповідно до
розподілу обов'язків здійснює координацію роботи Департаменту, та
начальником Служби.
5.5. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом Держмитслужби України, і має одного
заступника.
5.6. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою
юридичною або економічною освітою за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста та зі стажем роботи за фахом у митних
органах на керівних посадах або стажем роботи за фахом на керівних
посадах в інших сферах юридичної та економічної діяльності
не менше 4 років.
5.7. Начальник Служби: здійснює загальне керівництво роботою Служби, організовує,
координує і контролює діяльність посадових осіб митної служби
України, уповноважених на виконання функцій щодо запобігання,
виявлення та протидії корупції, з питань, віднесених до
компетенції Служби; розподіляє обов'язки між працівниками Служби; погоджує плани роботи Служби; погоджує характеристики та результати щорічної оцінки
виконання посадовими особами Служби і посадовими особами митної
служби України, уповноваженими на виконання функцій щодо
запобігання, виявлення та протидії корупції, покладених на них
обов'язків і завдань; вносить пропозиції про призначення на посаду й звільнення
з посади посадових осіб Служби та посадових осіб митної служби
України, уповноважених на виконання функцій щодо запобігання,
виявлення та протидії корупції, а також про заохочення та
притягнення їх до відповідальності, установлення надбавок,
присвоєння спеціальних звань; забезпечує взаємодію Служби з підрозділами митної служби
України, правоохоронними та іншими органами державної влади,
установами й організаціями, а також в установленому порядку з
іноземними установами та міжнародними організаціями, митними
органами інших держав з питань, що належать до компетенції Служби; звертається до керівництва Держмитслужби України з поданням
про притягнення посадових осіб митної служби України до
відповідальності за порушення вимог антикорупційного
законодавства; невідкладно інформує керівництво Держмитслужби України про
випадки перешкоджання виконанню посадовими особами Служби їх
повноважень, неподання або несвоєчасного подання митними органами,
спеціалізованими митними установами та організаціями, а також
структурними підрозділами центрального апарату Держмитслужби
України та їх посадовими особами інформації та матеріалів, що
стосуються компетенції Служби; вимагає від посадових осіб митної служби України додержання
вимог антикорупційного законодавства, своєчасного виконання
доручень і розпоряджень керівництва Держмитслужби України; контролює виконання особовим складом Служби вимог Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), інших
нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці та
захисту інформації з обмеженим доступом; у встановленому порядку може брати участь у засіданнях
колегії Держмитслужби України. відповідно до компетенції виконує доручення, визначені
керівництвом Держмитслужби України.
5.8. Начальник Служби, крім повноважень, передбачених
розділом 4 цього Положення, має право: діяти в межах компетенції Служби й за відповідним дорученням
представляти інтереси Держмитслужби України в державних органах та
інших установах; надавати відомості, пропозиції, зауваження керівникам митних
органів, спеціалізованих митних установ та організацій, а також
центрального апарату Держмитслужби; ініціювати проведення службових розслідувань, службових
перевірок, комплексних й тематичних перевірок та інших
контрольно-перевірочних заходів у митній службі України; самостійно встановлювати організаційні принципи та схеми
роботи Служби, видавати відповідну організаційну документацію
в межах Служби; скликати наради, за результатами яких давати особовому складу
Служби обов'язкові для виконання вказівки та доручення; підписувати в межах компетенції Служби документи та інші
матеріали, у тому числі адресовані керівникам митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій, а також структурних
підрозділів центрального апарату Держмитслужби; вносити пропозиції щодо внесення змін до структури та штатної
чисельності Служби.
5.9. Начальник Служби несе відповідальність за: невиконання Службою покладених на неї завдань і функцій,
передбачених цим Положенням; неналежну організацію та результати діяльності Служби; втрату документів і матеріалів, несанкціонований витік зі
Служби чи розголошення інформації з обмеженим доступом; низький рівень службової та виконавської дисципліни посадових
осіб Служби, недодержання ними законності у службовій діяльності; невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної
служби України, порушення Присяги державних службовців
( 3723-12 ); негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно
прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також
за бездіяльність, що їх спричинила; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм
професійної етики та інші порушення службової дисципліни; вчинення діянь, що сприяли контрабанді або порушенням митних
правил; невиконання, неналежне або несумлінне виконання своїх
службових обов'язків.
Начальник Департаменту
боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків
та протидії корупції О.А.Вдовиченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.12.2011 N 1023

ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного інспектора з питань протидії корупції

митного органу, спеціалізованої митної установи,

організації

1. Загальні положення
1.1. Примірна посадова інструкція головного інспектора з
питань протидії корупції митного органу, спеціалізованої митної
установи, організації встановлює єдині засади діяльності, обсяг
посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та
обсяг відповідальності особи, яка займає посаду головного
інспектора з питань протидії корупції в митному органі,
спеціалізованій митній установі, організації (далі - митні
органи).
1.2. Головний інспектор з питань протидії корупції
підпорядковується з організаційних питань начальнику митного
органу, з питань службової діяльності - начальнику служби з питань
протидії корупції (далі - Служба) Департаменту боротьби з
контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції (далі -
Департамент).
1.3. Головний інспектор з питань протидії корупції
призначається на посаду, переміщується та звільняється з посади,
притягується до дисциплінарної та матеріальної відповідальності за
погодженням із заступником Голови Держмитслужби України, який
відповідно до розподілу обов'язків здійснює координацію роботи
Департаменту, та начальником Служби.
1.4. Основним напрямком роботи головного інспектора з питань
протидії корупції є здійснення заходів, направлених на запобігання
і протидію корупційним правопорушенням та іншим протиправним
діянням з боку працівників митних органів. Покладення на головного інспектора з питань протидії корупції
завдань та обов'язків, що не належать або виходять за межі його
компетенції, не допускається.
1.5. У своїй діяльності головний інспектор з питань протидії
корупції діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України, а також указами Президента України і постановами
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та
законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними
договорами України, наказами Держмитслужби України, іншими
нормативно-правовими актами, посадовою інструкцією, розробленою
відповідно до цього Примірного положення.
1.6. На посаду головного інспектора з питань протидії
корупції призначається особа з вищою юридичною або економічною
освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста
та зі стажем роботи за фахом у митних органах на посаді провідного
інспектора або провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж
роботи за фахом в інших сферах юридичної та економічної діяльності
не менше 3 років.
2. Службові обов'язки
Головний інспектор з питань протидії корупції:
2.1. В межах повноважень організовує й бере безпосередню
участь у проведенні профілактичних, контрольно-перевірочних та
інших заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і протидію
корупції та іншим службовим правопорушенням з боку посадових осіб
митного органу.
2.2. Надає посадовим особам митного органу допомогу у
заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру, роз'ясняє положення антикорупційного
законодавства.
2.3. Ініціює, організовує та, у разі необхідності, в межах
своєї компетенції бере участь у проведенні службових розслідувань
і перевірок з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню
корупційного правопорушення, або невиконання вимог
антикорупційного законодавства.
2.4. Опрацьовує та узагальнює інформаційні матеріали, що
надходять від структурних підрозділів митного органу, з питань,
віднесених до його компетенції. Аналізує матеріали службових
розслідувань, перевірок та контрольно-перевірочних заходів. Готує
керівництву митного органу пропозиції щодо заходів реагування і
необхідності направлення до правоохоронних органів інформації,
перевірка якої не відноситься до компетенції митної служби.
2.5. Перевіряє в установленому порядку повідомлення громадян
та юридичних осіб, інформацію, оприлюднену у друкованих,
аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриману від
інших структурних підрозділів митного органу та від Служби щодо
причетності працівників такого органу до вчинення корупційних
правопорушень. При виявленні ознак правопорушень вживає
відповідних заходів реагування.
2.6. Готує до правоохоронних органів та органів державної
влади запити, відповіді, матеріали та звернення з питань
запобігання, виявлення і протидії корупції та іншим зловживанням з
боку посадових осіб митного органу.
2.7. У встановленому порядку приймає, опрацьовує, перевіряє,
узагальнює й обліковує отриману інформацію, яка надходить від
фізичних і юридичних осіб через Моніторинговий центр Держмитслужби
України та належить до компетенції Служби, надає керівництву
митного органу пропозиції щодо необхідності вжиття відповідних
заходів реагування.
2.8. У взаємодії з підрозділом кадрової роботи вживає заходів
щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню.
2.9. Веде облік працівників митного органу, притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
2.10. Веде облік профілактичних та контрольно-перевірочних
заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і протидію
корупції, та іншим службовим правопорушенням з боку посадових осіб
митного органу.
2.11. Здійснює збір, обробку та систематизацію інформації,
яка необхідна для виконання завдань, віднесених до компетенції
Служби.
2.12. У встановленому порядку готує звіти про роботу митного
органу з питань запобігання, виявлення та протидії корупції та
подає їх у Службу.
2.13. Взаємодіє з правоохоронним органами, що діють в зоні
діяльності митного органу, зі Службою та головними інспекторами
з питань протидії корупції інших митних органів.
2.14. Виконує окремі розпорядження керівництва Служби,
начальника митного органу з питань запобігання, виявлення і
протидії корупції та інших правопорушень, пов'язаних зі службовою
діяльністю посадових осіб митного органу.
3. Права
Головний інспектор з питань протидії корупції митного органу
має право:
3.1. Вимагати в межах своєї компетенції від посадових осіб
митного органу дотримання вимог законодавства України.
3.2. Запитувати у встановленому порядку від структурних
підрозділів митного органу, підприємств, установ, організацій,
суб'єктів господарювання та фізичних осіб інформацію і статистичні
дані, матеріали, консультації, висновки фахівців, в тому числі
інформацію з обмеженим доступом, необхідні для виконання службових
обов'язків.
3.3. Безперешкодного доступу в будь-які службові приміщення
митного органу, до зон митного контролю та об'єктів митної
інфраструктури, а також у встановленому законом порядку на
територію пунктів пропуску через державний кордон України.
3.4. Отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб
митного органу з питань, що належать до його компетенції.
3.5. Ініціювати та брати участь в огляді й переогляді товарів
і транспортних засобів у зоні митного контролю, а також поза зоною
митного контролю спільно з відповідними підрозділами митного
органу в установленому порядку. Брати участь у проведенні
особистого огляду громадян в порядку, встановленому
законодавством.
3.6. Залучати, за згодою керівництва митного органу, фахівців
структурних підрозділів державних і недержавних органів для
надання консультацій і висновків, необхідних для виконання
службових обов'язків.
3.7. Користуватися при виконанні службових обов'язків
інформаційними, телекомунікаційними системами, системами
телевізійного спостереження, зв'язком, автотранспортом,
оргтехнікою та іншими технічними засобами митного органу.
3.8. Вносити керівництву митного органу пропозиції щодо
поліпшення умов праці, організації та удосконалення роботи за
визначеним напрямом роботи.
3.9. Підвищувати рівень своєї кваліфікації.
3.10. Під час виконання своїх службових обов'язків за
погодженням з керівництвом митного органу або Служби носити
цивільний одяг.
4. Відповідальність
Відповідно до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про засади
запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ), Дисциплінарного
статуту митної служби України ( 2805-15 ), інших
нормативно-правових актів з питань митної справи головний
інспектор з питань протидії корупції митного органу несе
відповідальність за:
4.1. Невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб
органів митної служби України, порушення Присяги державних
службовців ( 3723-12 );
4.2. Невиконання або неналежне виконання своїх службових
обов'язків;
4.3. Перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон,
установлених законодавством з питань проходження служби в митних
органах, або вчинення інших дій, які дискредитують не тільки
посадову особу, а й митну службу України;
4.4. Порушення трудової чи виконавської дисципліни, правил
внутрішнього трудового розпорядку, норм професійної етики та інші
порушення службової дисципліни;
4.5. Втрату документів і матеріалів, несанкціонований витік
з митного органу чи розголошення інформації з обмеженим доступом,
що стались внаслідок дій або бездіяльності головного інспектора з
питань протидії корупції митного органу;
4.6. Вчинення діянь, що сприяли контрабанді або порушенню
митних правил.
4.7. Надання неповної або недостовірної інформації прямим
керівникам.
Начальник Департаменту
боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків
та протидії корупції О.А.Вдовиченко
WEB MP Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: