open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Н А К А З
N 129 від 09.12.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 грудня 1996 р.

за N 744/1769

Про затвердження Положення про єдиний державний

реєстр страховиків (перестраховиків) України

Відповідно до статті 36 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), яка визначає функції Укрстрахнагляду, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про єдиний державний реєстр
страховиків (перестраховиків) України (що додається). 2. Покласти функції по веденню єдиного державного реєстру
страховиків (перестраховиків) України на відділ організації
ліцензування та ведення справ страховиків. 3. Начальнику відділу організації ліцензування та ведення
справ страховиків Чабану В.Д. в триденний термін подати Положення
на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України, 4. Скасувати наказ Укрстрахнагляду від 12.12.95 р. N 91 "Про
затвердження Положення про ведення єдиного державного реєстру
страховиків (перестраховиків) України". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.В.Онопрієнка.
Голова Комітету І.В.Яковенко
Затверджено

наказом Укрсоцнагляду

від 09.12.96 N 129
Положення

про єдиний державний реєстр страховиків

(перестраховиків) України
1. Загальні положення
1.1. Положення про єдиний державний реєстр страховиків
(перестраховиків) України (далі - Положення) розроблено на
підставі Законів України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 року N 316 ( 316-94-п ) "Про положення про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" та "Інструкції
про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій
на здійснення страхової діяльності на території України. Умови і
правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" (далі -
Інструкція), затвердженої наказом Укрстрахнагляду та Ліцензійної
палати при Міністерстві економіки України від 15.07.96 р.
N ЛП-18/78 ( z0451-96 ) та зареєстрованої Мінюстом України
15.08.96 р. за N 451/1476. 1.2. Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків)
України (далі - Реєстр) - це система обліку, збору, накопичування
та вилучення з Реєстру даних, що стосуються ліцензування страхової
діяльності та нагляду за страховою діяльністю страховиків. 1.З. Положення визначає порядок ведення Реєстру Комітетом у
справах нагляду за страховою діяльністю (далі - Укрстрахнагляд)
відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). 1.4. До Реєстру заносяться дані про страховиків
(перестраховиків), які отримали в Укрстрахнагляді ліцензії на
здійснення страхової діяльності.
2. Форма ведення єдиного державного реєстру

страховиків (перестраховиків)
2.1. Реєстр ведеться Укрстрахнаглядом у формі книги, яка
пронумерована, прошнурована, завірена печаткою Комітету та має 9
граф (форма книги наведена в додатку 1).
3. Порядок ведення Реєстру
3.1. Документи, які надходять в Укрстрахнагляд на
ліцензування від суб'єктів підприємницької діяльності,
реєструються у відділі ліцензування та ведення справ страховиків в
журналі реєстрації документів суб'єктів підприємницької
діяльності, поданих на ліцензування, який має 9 граф (додаток 2). 3.2. Підставою для внесення страховика (перестраховика) до
Реєстру є рішення Укрстрахнагляду про видачу ліцензії. 3.3. При внесенні страховика (перестраховика) до Реєстру,
йому надається порядковий реєстраційний номер, а також
зазначається номер виданої ліцензії. 3.4. Після отримання страховиком (перестраховиком) ліцензії,
у графі 7 Реєстру проставляється дата видачі ліцензії. 3.5. Записи у Реєстрі ведуться українською мовою, рукописно.
В разі допущення помилкового запису, що стосується суб'єкта, дані
про якого заносяться до Реєстру, забороняється витирати написане,
а необхідно акуратно закреслити помилково записане і поруч
написати необхідне, та засвідчити його підписом заступника Голови
Комітету, який здійснює керівництво відділом організації
ліцензування та ведення справ страховиків.
4. Порядок внесення змін та доповнень до Реєстру
4.1. Внесення змін та доповнень до Реєстру здійснюється на
підставі наказу Укрстрахнагляду. 4.2. Підставою для видання наказу Укрстрахнагляду про
внесення змін та доповнень до Реєстру є: - зміна місцезнаходження (юридичної адреси) страховика
(перестраховика); - зміна назви страховика (перестраховика); - зміна організаційної форми або форми власності страховика
(перестраховика). 4.3. Відомості, що подаються страховиком (перестраховиком) до
Укрстрахнагляду для внесення змін і доповнень до Реєстру,
попередньо повинні бути затверджені загальними зборами засновників
(акціонерів), зареєстровані та факт реєстрації підтверджений
органом місцевої виконавчої влади. Такими документами є протокол загальних зборів засновників
(акціонерів) та текст змін і доповнень, що вносяться до установчих
документів страховика (перестраховика). 4.4. Зміни та доповнення до Реєстру вносяться у відповідні
графи, при цьому, зазначається номер і дата рішення органу
місцевої державної виконавчої влади.
5. Порядок вилучення страховика з Реєстру
5.1. Страховик вилучається з Реєстру в разі: - відкликання Укрстрахнаглядом у страховика (перестраховика)
ліцензії на здійснення страхової діяльності, у випадку коли
відкликання не було оскаржене; - рішення арбітражного суду; - ліквідації страховика; - реорганізації страховика. 5.2. Запис щодо вилучення страховика (перестраховика) з
Реєстру здійснюється на підставі наказу Укрстрахнагляду.
5.3. Підставою для наказу Укрстрахнагляду та внесення запису
щодо вилучення страховика (перестраховика) з Реєстру є: 5.3.1. У разі відкликання Укрстрахнаглядом у страховика
ліцензії на здійснення страхової діяльності: - наказ Укрстрахнагляду щодо вилучення страховика
(перестраховика) з Реєстру, якщо їх не було оскаржено страховиком
(перестраховиком) в установленому порядку. 5.3.2. Рішення Арбітражного суду щодо скасування державної
реєстрації страховика (перестраховика) як суб'єкта підприємницької
діяльності або визнання його банкрутом страховик
(перестрахувальник) повинен подати до Укрстрахнагляду наступні
документи: - повідомлення в офіційному друкованому органі про порушення
арбітражним судом справи про банкрутство або припинення діяльності
страховика; - завірена копія рішення арбітражного суду про ліквідацію
страховика (перестраховика) (банкрута) як юридичної особи; - завірена арбітражним судом копія акту ліквідаційної комісії
та ухвали про затвердження ліквідаційного балансу. 5.3.3. Ліквідація страховика (перестраховика) за власною
ініціативою або рішенням Укрстрахнагляду подаються страховиком
(перестраховиком) наступні документи: - заява страховика про ліквідацію; - протокол загальних зборів засновників (учасників)
страховика про його ліквідацію; - повідомлення в офіційному друкованому органі; - затверджений засновниками (учасниками) страховика
ліквідаційний баланс; - акт аудиторської перевірки, що підтверджує ліквідаційний
баланс стосовно фінансового стану страховика та наявність його
зобов'язань перед страхувальниками; - акт ліквідаційної комісії; - довідка місцевих органів Укрстрахнагляду щодо відсутності у
страховика, який ліквідується, зобов'язань перед страхувальниками; - оригінали ліцензій страховика або письмове пояснення про
причини їх відсутності. 5.3.4. У разі реорганізації страховика (перестраховика) за
рішенням засновників страховика (перестраховика) або
Укрстрахнагляду подаються страховиком (перестраховиком) до
Укрстрахнагляду наступні документи: - повідомлення в офіційному друкованому органі про
реорганізацію страховика; - протокол загальних зборів засновників (учасників)
страховика про реорганізацію страховика; - передаточний баланс, затверджений загальними зборами
засновників (учасників) страховика; - акт аудиторської перевірки, що підтверджує передаточний
баланс стосовно фінансового стану страховика та наявність його
зобов'язань перед страхувальниками; - двосторонній акт прийняття - передачі незакінчених до
реорганізації страховика страхових зобов'язань за договорами
страхування та добровільної згоди кредитора (страхувальника); - довідка місцевих органів Укрстрахнагляду щодо наявності у
страховика, який реорганізується, зобов'язань перед
страхувальниками; - оригінали ліцензії страховика або письмове пояснення про
причини її відсутності.
5.4. Запис про вилучення страховика (перестраховика) з
Реєстру вноситься в графу 9 Реєстру з зазначенням номера та дати
документа, на підставі якого зроблено запис. 5.5. При вилученні страховика (перестраховика) із Реєстру,
відповідний наказ Укрстрахнагляду, на підставі якого був зроблений
запис, підшивається до справи по ліцензуванню. 5.6. Відповідно до статті 43 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) Укрстрахнагляд видає страховику довідку про вилучення
з державного реєстру страховиків (перестраховиків) для місцевих
органів державної виконавчої влади, за визначеною формою
(додаток З).
6. Інформаційна база страховиків
6.1. Для накопичення даних Реєстру, довідок про видані та
відкликані ліцензії на здійснення страхової діяльності, а також
результатів перевірок діяльності страховиків, Укрстрахнагляд
створює інформаційну базу страховиків. 6.2. Інформаційна база страховиків (перестраховиків)
формується на підставі даних, передбачених додатком 4. 6.3. У разі зміни даних, що становлять інформаційну базу
страховика (перестраховиків), він повинен відповідно до статті 38
Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) у 10-денний термін
надіслати до Укрстрахнагляду відповідні зміни та доповнення.
Додаток N 1

до Положення про єдиний

державний реєстр страховиків

(перестрахувальників) України
Єдиний державний реєстр страховиків

(перестрахувальників) України
————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Назва стра-|Місце зна- | Код ЗКПО |Загаль- |в тому |дата ви- п/п|хової орга-|ходження |(загально- |ний роз-|числі |дачі лі- |нізації |(юридічна |державний |мір ста-|розмір |цензії |(заноситься|адреса) |класифіка- |тутного |інозе- |на здій- |із установ-|поштовий |тор стра- |фонду |много |снення |чих докуме-|індекс, |ховика (пе-| |капіта-|страхо- |нтів стра-|назва мі- |рестрахува-| в тис. |лу |вої ді- |ховика (пе-|ста, вули- |льника), | грн. | |яльності |рестрахува-|ця, N бу- |який нада- | | в тис.| |льника |динку з |ється ста- | | грн. | | |установчих |тистичними | | | | |документів)|органами) | | | ———+———————————+———————————+———————————+————————+———————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ———+———————————+———————————+———————————+————————+———————+———————— | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження таблиці.
——————————————————————————————— N ліцензії, | Примітка виданої стра-|(використовується ховику (пере-|для службових по- страхувальни-|значок. Вилучення ку |страховика (пере- |страхувальника) |із Реєстру з заз- |наченням дати до- |кумента, на підс- |таві якого внесе- |но запис —————————————+————————————————— 8 | 9 —————————————+————————————————— | | | ———————————————————————————————
——————————————————————————————— N ліцензії, | Примітка виданої стра-|(використовується ховику (пере-|для службових по- страхувальни-|значок. Вилучення ку |страховика (пере- |страхувальника) |із Реєстру з заз- |наченням дати до- |кумента, на підс- |таві якого внесе- |но запис —————————————+————————————————— 8 | 9 —————————————+————————————————— | | | ———————————————————————————————
Додаток N 2

до Положення про єдиний

державний реєстр страховиків

(перестрахувальників) України
Журнал

реєстрації документів суб'єктів підприємницької

діяльності, поданих на ліцензування
————————————————————————————————————————————————————————————————— N п/п|Дата надход-|Назва су- |Місце зна-|Кількість|Дата закінчен- вхід-|ження доку- |б'єктів |ходження |аркушів |ня експертизи ний |ментів |прідприєм-|суб'єкта | |документів та | |ницької | | |її висновок | |діяльності| | | —————+————————————+——————————+——————————+—————————+—————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 —————+————————————+——————————+——————————+—————————+—————————————— | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Продовження таблиці.
————————————————————————————————— N ліцензії, |Дата вида-| виданої стра-|чі ліцен- |Примітка ховику (пере-|зії | страхувальни-| | ку) | | —————————————+——————————+———————— 7 | 8 | 9 —————————————+——————————+———————— | | | | | | —————————————————————————————————
————————————————————————————————— N ліцензії, |Дата вида-| виданої стра-|чі ліцен- |Примітка ховику (пере-|зії | страхувальни-| | ку) | | —————————————+——————————+———————— 7 | 8 | 9 —————————————+——————————+———————— | | | | | | —————————————————————————————————
Додаток N З

до Положення про єдиний

державний реєстр страховиків

(перестраховиків) України
Довідка
"__" ____ 199_ р. N _____

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю повідомляє
про те, що _______________________________________________________ __________________________________________________________________

(назва страхової компанії та її адреса) вилучено з єдиного державного реєстру страховиків(перестраховиків)
України на підставі наказу Укрстрахнагляду від ____________ N ____
Ліцензії на здійснення страхової діяльності N______ від "__"____ 199_ р.,
N______ від "__"____ 199_ р.,
N______ від "__"____ 199_ р.,
які були видані Укрстрахнаглядом, анульовані.
Довідка видана ___________________________________________________

(найменування органу, якому видається довідка)
Начальник відділу організації
ліцензування та ведення справ
страховиків
Додаток N 4

до Положення про єдиний

державний реєстр страховиків

(перестраховиків) України
База даних, на підставі яких формується інформація

про страховика (перестрахувальника)
1. Назва страховика (з установчих документів). 2. Скорочена назва (з установчих документів). 3. Реєстраційний номер в держ. реєстрі. 4. Дата створення страховика (дата держ. реєстрації, як
суб'єкта підприємницької діяльності). 5. Місце реєстрації (місцеві органи влади). 6. Юридична адреса (з установчих документів). 7. Місце знаходження (додаткова інформація). 8. Організаційна форма господарювання. 9. Форма власності. 10. Код ЗКПО. 11. Відомча підпорядкованість. 12. Вид підприємницької діяльності. 13. Ліцензія: - номер ліцензії; - дата видачі; - види страхової діяльності; - термін дії ліцензії (в роках); - місце здійснення діяльності (Україна, регіон або область). 14. Розмір статутного фонду (у гривнях та в ЕКЮ). 15. Частка іноземного капіталу (у гривнях, у відсотках та в
ЕКЮ). 16. Засновники (частка у відсотках в статутному капіталі): - юридичні особи (резидент або нерезидент (країна)); - фізичні особи (резидент або нерезидент (країна)). 17. Керівництво (керівник та його заступники). 18. Телефон і факс. 19. Філії (підрозділи): - дата створення; - місцезнаходження (юридична адреса); - керівництво; - телефон/факс; - види страхової діяльності, відповідно до положення про
філії. 20. Дані по перевірці: - прізвища та посади перевіряючих; - планова або позапланова; - дата перевірки; - види порушень (статті Закону України "Про страхування"). 21. Вжиті заходи за результатами перевірки: - припис (дата та номер листа); - призупинення дії ліцензії (дата та номер наказу); - обмеження дії ліцензії (дата та номер наказу); - відкликання ліцензії (дата та номер наказу); - звернення про скасування державної реєстрації до
Арбітражного суду, як суб'єкта підприємницької діяльності та
скасування або відмова суду (дата та номер листа, рішення суду); - вилучення з реєстру (дата номер наказу та причини
ліквідації). 22. Зміни та доповнення до установчих документів (дата, назва
документу).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: