open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон не діє у зв'язку з прийняттям Державної програми

приватизації на 1998 рік, затвердженої Законом

N 124/98-ВР ( 124/98-ВР ) від 12.02.98, ВВР, 1998, N 33, ст.222 )
Про Державну програму приватизації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 30, ст.196 )

1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12, 89/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 17, ст.122) затвердити Державну програму
приватизації, яка визначає цілі, завдання та умови приватизації у
1997 році (додається).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє
до затвердження чергової Державної програми приватизації.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 червня 1997 року

N 294/97-ВР
Затверджено Законом України

від 3 червня 1997 року

N 294/97-ВР
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

ПРИВАТИЗАЦІЇ НА 1997 РІК
Державна програма приватизації на 1997 рік (далі - Програма)
визначає основні цілі, способи та порядок приватизації державного
і відчуження комунального майна, групи об'єктів, що підлягають
приватизації, завдання щодо обсягів приватизації майна, яке
перебуває в державній власності, та державного майна, що належить
Автономній Республіці Крим, умови, які необхідно створити для
виконання Програми, та необхідні для цього організаційні заходи.
Ч а с т и н а I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Р О З Д І Л 1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
1.1. Завданнями цієї Програми є:
а) здійснення ринкових перетворень в економіці України; б) сприяння підвищенню ефективності економіки України в
цілому та чутливості підприємств до вимог ринку; в) підвищення інвестиційної привабливості підприємств та
створення умов у процесі приватизації для залучення інвестицій на
їх розвиток; г) скорочення функцій адміністративного управління
підприємствами з боку держави та зменшення витрат бюджетних
коштів, пов'язаних з управлінням підприємствами; д) формування прошарку ефективних недержавних власників, які
мають довгострокові інтереси в розвитку приватизованого
підприємства та здійснюють ефективне управління ним; е) отримання коштів для подальшого реформування економіки; є) створення умов для демонополізації економіки; ж) завершення етапу сертифікатної приватизації з
застосуванням приватизаційних паперів, сертифікатів, що видаються
на суму індексації грошових заощаджень громадян України в
установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху (далі
- компенсаційні сертифікати); з) створення умов для розвитку ринку цінних паперів та його
інфраструктури.
Р О З Д І Л 2. ПРІОРИТЕТИ ПРОВАТИЗАЦІЇ
2.1. Пріоритетами приватизації у 1997 році є: а) створення умов для підвищення ефективності виробництва на
окремих підприємствах та у державі в цілому; б) прискорення структурної перебудови і розвитку економіки
України; в) забезпечення прав громадян України на використання
приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів; г) запровадження механізму реструктуризації та санації
підприємств; д) здійснення приватизації майна ліквідованих збиткових
підприємств та майна підприємств, визнаних банкрутами, у
встановленому порядку; е) поповнення доходної частини Державного бюджету України.
2.2. Виходячи з пріоритетів приватизації у 1997 році,
здійснюється: а) приватизація об'єктів груп Б, В, Г шляхом продажу акцій
відкритих акціонерних товариств, створених на базі майна цих
об'єктів, з широким застосуванням продажу акцій способами, що
передбачають конкуренцію покупців; б) приватизація об'єктів групи А переважно за кошти та з
застосуванням способів, що передбачають конкуренцію покупців; в) приватизація державного майна, переданого в оренду; г) приватизація об'єктів груп Д і Е; д) приватизація об'єктів соціальної сфери; е) приватизація майна інших підприємств, що не заборонені до
приватизації та мають основні фонди, загальний знос яких перевищує
70 відсотків.
Р О З Д І Л 3. ОБ'ЄКТИ ПРОВАТИЗАЦІЇ
3.1. Об'єкти приватизації, у тому числі цілісні майнові
комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів,
передані в оренду, класифікуються за групами залежно від первісної
(балансової) вартості основних фондів, зазначеної у балансовому
звіті за квартал, що передував даті прийняття органом приватизації
рішення про приватизацію об'єкта (далі - вартість основних
фондів), а у відповідних випадках - інших ознак, а саме: група А - об'єкти, вартість основних фондів яких не перевищує
1 млн. гривень (крім об'єктів групи Г, науково-дослідних
інститутів, науково-дослідних та проектних організацій,
автотранспортних підприємств, що мають мобілізаційні резерви), у
тому числі структурні підрозділи підприємств, які не привели свій
статус у відповідність із законодавством, підприємства, що входять
до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений
у відповідність із законодавством, структурні підрозділи (одиниці)
інших підприємств, що можуть бути виділені у самостійні
підприємства, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або
взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також окреме
індивідуально визначене майно (будівлі, споруди та нежилі
приміщення) незалежно від його вартості; група Б - об'єкти, вартість основних фондів яких становить
від 1 млн. до 170 млн. гривень, а частка вартості основних фондів,
що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної
вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12
разів (крім об'єктів групи Г), а також науково-дослідні інститути,
науково-дослідні та проектні організації, автотранспортні
підприємства, що мають мобілізаційні резерви, незалежно від
вартості основних фондів; група В - об'єкти, вартість основних фондів яких становить
від 1 млн. до 170 млн. гривень, а частка вартості основних фондів,
що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість
приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім
об'єктів групи Г); група Г - об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує
170 млн. гривень, а також незалежно від вартості основних фондів: підприємства - монополісти на ринку відповідних товарів
України, визнані такими у встановленому порядку; об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають
конверсії згідно з відповідною програмою; об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням
іноземних інвестицій за міжнародними договорами України; група Д - об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
будови, майно ліквідованих підприємств та підприємств-банкрутів; група Е - акції (частки, паї), що належать державі у майні
суб'єктів підприємницької діяльності зі змішаною формою власності; цінні папери, паї, інше майно, що не було враховане під час
проведення оцінки вартості об'єкта приватизації та не було
включене до його статутного фонду.
3.2. У разі проведення індексації балансової вартості
основних фондів індексації підлягає розмір вартості, за яким
здійснюється класифікація об'єктів приватизації.
Ч а с т и н а II. СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ РІЗНИХ

ГРУП ОБ'ЄКТІВ
Р О З Д І Л 1. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ГРУПИ А
1.1. Продаж об'єктів приватизації групи А (крім підприємств
агропромислового комплексу) здійснюється відповідно до Закону
України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу
приватизацію)" ( 2171-12 ).
1.2. Покупець, який став власником об'єкта приватизації і не
скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі
(споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має
право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення), якщо вона
перебуває у державній чи комунальній власності та якщо немає
прямої заборони у законодавстві України або відповідно Фонду
державного майна України чи Верховної Ради Автономної Республіки
Крим на приватизацію цієї будівлі (споруди, приміщення). За
наявності такої заборони та у разі відмови власника об'єкта малої
приватизації приватизувати відповідну будівлю (споруду,
приміщення), зазначені будівлі (споруди, приміщення) передаються у
встановленому порядку в оренду, на термін не менш як 10 років.
1.3. У 1997 році державні органи приватизації забезпечують
продаж не менше 10 відсотків об'єктів групи А за приватизаційні
папери та компенсаційні сертифікати.
Р О З Д І Л 2. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ГРУП Б, В і Г
2.1. Приватизація об'єктів груп Б, В і Г здійснюється шляхом
продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі
майна державних підприємств.
2.2. Фонд державного майна щоквартально затверджує і публікує
плани-графіки продажу акцій акціонерних товариств у регіональному
і галузевому розрізах.
2.3. У 1997 році не менше 70 відсотків акцій відкритих
акціонерних товариств, створених на базі об'єктів групи Б, не
менше 50 відсотків акцій відкритих акціонерних товариств,
створених на базі об'єктів групи В, та не менше 25 відсотків акцій
відкритих акціонерних товариств, створених на базі об'єктів групи
Г, пропонуються для продажу із збереженням передбачених
законодавством про приватизацію пільг їх працівникам, а також на
сертифікатних аукціонах громадянам України та фінансовим
посередникам за приватизаційні папери та компенсаційні
сертифікати. Продаж акцій за кошти здійснюється виключно після пільгового
продажу акцій та пропозиції акцій для продажу на сертифікатних
аукціонах за приватизаційні папери та компенсаційні сертифікати у
межах квот, встановлених цією Програмою.
2.4. Продаж акцій акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи
приватизації шляхом: пільгового продажу акцій працівникам підприємств, майно яких
приватизується, а також колишнім працівникам підприємств, які
вийшли на пенсію, звільненим на підставі пункту 1 статті 40
Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) і не працюючим з
моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право
відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи
на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом
або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим у
зв'язку із станом здоров'я, а також працівникам
соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що
приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони
перебувають; продажу громадянам України та фінансовим посередникам за
приватизаційні папери та компенсаційні сертифікати через
національну мережу центрів сертифікатних аукціонів у порядку,
встановленому відповідно до закону Кабінетом Міністрів України; продажу через систему біржової торгівлі згідно з правилами
проведення біржових операцій відповідно до закону в порядку, що
встановлюється відповідно до закону Фондом державного майна
України, Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, та через позабіржову торгову
систему у порядку, встановленому відповідно до закону Фондом
державного майна України; продажу за гроші через національну мережу сертифікатних
аукціонів у порядку, що затверджується відповідно до закону Фондом
державного майна України, Антимонопольним комітетом України та
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; продажу на конкурсах згідно з положенням, що затверджується
відповідно до закону Фондом державного майна України,
Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку.
2.5. У разі додержання визначених планом розміщення акцій
відкритих акціонерних товариств строків пільгового продажу акцій
керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники
структурних підрозділів державних підприємств, що перетворюються у
відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (в тому
числі корпоратизованих підприємств), мають право після пільгового
продажу та продажу на сертифікатному аукціоні за приватизаційні
майнові сертифікати акцій відкритого акціонерного товариства на
додаткове придбання акцій товариства за їх номінальною вартістю за
компенсаційні сертифікати та житлові чеки на загальну суму до 5
відсотків від статутного фонду товариства у порядку, що
визначається відповідно до закону Фондом державного майна України.
При цьому відстрочка платежа не надається.
2.6. Власники акцій, придбаних на пільгових умовах, можуть
передати їх органам приватизації на підставі відповідного договору
у порядку, встановленому відповідно до закону Фондом державного
майна України та Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, для включення до пакету акцій, який продається на
комерційному конкурсі за гроші. Виручені гроші за продані акції за
вирахуванням комісійних повертаються членам трудового колективу та
особам до них прирівняним, які передали їх державним органам
приватизації для включення до пакету акцій, що продавався на
комерційному конкурсі за гроші, по ціні продажу.
2.7. В установчих документах акціонерних товариств не можуть
передбачатися обмеження прав акціонерів щодо розпорядження
належними їм акціями, крім випадків, передбачених законодавством
України.
2.8. При продажу пакету акцій на комерційному чи
некомерційному конкурсі на умовах, передбачених бізнес-планом,
право власності на цей пакет акцій інвестор набуває з моменту
повної сплати вартості пакету акцій, визначеної договором
купівлі-продажу.
2.9. Акції, не реалізовані в ході пільгового продажу, продажу
на сертифікатних аукціонах, можуть бути запропоновані для продажу
іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців. Акції підприємств, які не були продані будь-яким з
передбачених законами способів, можуть бути приєднані до пакета
акцій, закріплених за державою. На зазначені акції не поширюється
порядок закріплення у державній власності, визначений у підпункті
5.1.1 розділу 5 цієї частини, рішення про їх продаж приймається
державними органами приватизації у встановленому законом порядку. Рішення про внесення змін до плану розміщення акцій (плану
приватизації) приймається державними органами приватизації.
2.10. З метою поповнення Державного бюджету України Фонд
державного майна України визначає перелік високоефективних,
привабливих для покупців підприємств та розміри пакетів акцій
таких підприємств, які пропонуються для продажу за гроші
способами, що передбачають конкуренцію покупців, за умови
виконання квот продажу акцій за приватизаційні папери та
компенсаційні сертифікати, встановлених пунктом 2.3 розділу 2 цієї
частини. Кошти, одержані від продажу таких об'єктів, зараховуються до
позабюджетного Державного фонду приватизації та розподіляються за
напрямами:
Державний бюджет 90,0 відсотків
відшкодування витрат,
пов'язаних з проведенням
приватизації 10,0 відсотків.
Р О З Д І Л 3. ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ГРУПИ Д
3.1. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва та
законсервованих об'єктів, за умови відсутності джерел фінансування
завершення їх будівництва, здійснюється шляхом: продажу на аукціоні, за конкурсом - за наявності двох і
більше покупців; викупу - за наявності одного покупця (з забезпеченням цим
покупцем умов, за яких продається об'єкт); внесення до статутного фонду господарського товариства як
державної частки з наступною її приватизацією в порядку,
встановленому законодавством України.
3.2. Об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані
об'єкти, на яких нульовий цикл будівництва незавершений,
приватизуються шляхом продажу на конкурсі чи шляхом створення
господарського товариства з внесенням об'єкта незавершеного
будівництва як державної частки до статутного фонду господарського
товариства при обов'язковій умові завершення будівництва із
збереженням первісного призначення об'єкта незавершеного
будівництва або законсервованого об'єкта. У разі прийняття відповідним органом виконавчої влади рішення
про необов'язковість завершення будівництва та дотримання
первісного призначення зазначених у цьому пункті об'єктів, об'єкти
незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, на яких
нульовий цикл будівництва незавершений, підлягають списанню у
встановленому законом порядку. У таких випадках приватизація
об'єкта не здійснюється.
3.3. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва та законсервованих об'єктів державні органи
приватизації приймають за погодженням з відповідними органами
виконавчої влади.
3.4. Під час проведення конкурсу або викупу об'єкта одним
покупцем, крім випадків, передбачених пунктом 3.2 цього розділу,
за рішенням органу приватизації в договір купівлі-продажу можуть
включатися зобов'язання щодо завершення будівництва із збереженням
первісного призначення об'єкта незавершеного будівництва.
3.5. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта
незавершеного будівництва, законсервованого об'єкта протягом 30
календарних днів від дня опублікування переліку об'єктів, які
пропонуються для продажу, державний орган приватизації приймає
рішення про повторний продаж його на аукціоні, за конкурсом. У
разі повторного проведення аукціону чи конкурсу органом
приватизації може бути прийнято рішення про зміну умов продажу,
включаючи зменшення початкової ціни, але не більш як на 30
відсотків.
3.6. Громадянам та юридичним особам України, які є покупцями
об'єктів незавершеного будівництва чи законсервованого об'єкта,
після сплати ними 50 відсотків вартості цих об'єктів надається
розстрочка платежа на термін до 5 років. На суму відстроченого
платежу нараховуються відсотки за обліковою ставкою Національного
банку України.
3.7. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта
незавершеного будівництва, законсервованого об'єкта протягом 30
календарних днів від дня опублікування переліку об'єктів, які
пропонуються для повторного продажу на аукціоні, за конкурсом,
такий об'єкт може передаватися за рішенням державних органів
приватизації з метою завершення будівництва як державна частка до
статутного фонду господарського товариства з наступною її
приватизацією відповідно до закону. При цьому переважне право на приватизацію акцій (часток,
паїв) господарського товариства, до статутного фонду якого було
передано об'єкт незавершеного будівництва, законсервований об'єкт,
що перебувають у державній власності, надається недержавним
співзасновникам. У разі відмови співзасновників товариства від
приватизації вказаних акцій (часток, паїв) вони приватизуються у
встановленому законом порядку.
3.8. Вартість об'єкта незавершеного будівництва,
законсервованого об'єкта визначається відповідно до методики,
затвердженої Кабінетом Міністрів України.
3.9. Кошти, одержані від продажу об'єктів незавершеного
будівництва, законсервованого об'єкта, зараховуються до
позабюджетного Державного фонду приватизації, із них 40 відсотків
використовуються державними органами приватизації відповідно до
пункту 2.4 розділу 2 частини IV цієї Програми, решта коштів
перераховується, у разі фінансування будівництва об'єкта
незавершеного будівництва, законсервованого об'єкта: за рахунок власних коштів державного підприємства - цьому
підприємству; за рахунок централізованих коштів або коштів місцевого
бюджету - 30 відсотків - відповідному підприємству, 30 відсотків -
до відповідного бюджету; за рахунок власних коштів державного підприємства та
централізованих коштів або коштів місцевого бюджету - цьому
підприємству пропорційно його вкладу в будівництво, а також 30
відсотків суми, що відповідає централізованим (місцевого бюджету)
капіталовкладенням, решта суми - до відповідного бюджету. Зазначені кошти використовуються підприємствами виключно на
поповнення нормованих обігових коштів, технічне переобладнання
виробництва, освоєння нових технологій та здійснення
природоохоронних заходів. Частина коштів, одержаних від продажу об'єктів незавершеного
будівництва, які перераховуються до відповідних бюджетів,
використовується для фінансування завершення будівництва об'єктів
інженерної інфраструктури міст, включаючи мережі, споруди,
устаткування, які пов'язані з постачанням споживачам води, газу,
тепла, відведенням і очищенням стічних вод, а також медичних,
дошкільних закладів та шкіл, щодо яких прийнято рішення про
завершення будівництва із збереженням їх первісного призначення.
3.10. Кошти, одержані від приватизації об'єктів незавершеного
будівництва, відповідно до Чорнобильської будівельної програми
використовуються у встановленому законом порядку.
Р О З Д І Л 4. ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ГРУПИ Е
4.1. Пакети акцій відкритих акціонерних товариств, що
тимчасово залишились у державній власності згідно з планом
приватизації (розміщення акцій), пропонуються для продажу
визначеними цією Програмою способами, що передбачають конкуренцію
покупців.
4.2. Акції (частки, паї), що належать державі у майні
міжгосподарських товариств та створених на їх базі господарських
товариств приватизуються у порядку, встановленому відповідно до
закону Фондом державного майна України.
4.3. Фонд державного майна України є правонаступником часток
(паїв, акцій), що належать державі у майні міжгосподарських
товариств та створених на їх базі господарських товариств.
4.4. Державні органи приватизації: протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією Програмою
визначають розмір часток (паїв), що належать державі у майні
міжгосподарських підприємств; протягом п'яти місяців з дня набрання чинності цією Програмою
погоджують з недержавними засновниками міжгосподарських
підприємств рішення про приватизацію зазначених часток (паїв).
4.5. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у
майні підприємств із змішаною формою власності, здійснюється
відповідно до закону та установчих документів цих підприємств у
порядку, що визначається Фондом державного майна України.
4.6. У разі відсутності згоди недержавних засновників
(учасників) підприємств із змішаною формою власності на
перетворення такого підприємства у відкрите акціонерне товариство
державна частка (пай) у цьому підприємстві приватизується з
урахуванням вимог установчих документів таких підприємств шляхом
її продажу на аукціоні, за конкурсом у порядку, встановленому
законодавством України.
4.7. Цінні папери, що були вилучені під час проведення оцінки
вартості майна об'єкта приватизації та передані державним органом
приватизації в управління Міністерству фінансів України,
продаються на фондовій біржі відповідно до закону. Не заборонені до приватизації цінні папери, паї та інше
майно, що не ввійшли до статутних фондів або не були враховані при
оцінці вартості такого об'єкта, приватизуються шляхом продажу
через систему біржової торгівлі, на аукціоні, за конкурсом
відповідно до закону.
4.8. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що
перебувають у державній власності і входять до складу майна
підприємств, розташованих за кордоном, здійснюється за погодженням
з Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства
відповідної держави та установчих документів таких підприємств у
порядку, що визначається відповідно до закону Фондом державного
майна України, Антимонопольним комітетом України та Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4.9. Акції (частки, паї), інше майно, що перебувають у
державній власності та знаходяться на балансі недержавних
підприємств та організацій, визначаються у порядку, що
встановлюється відповідно до закону Фондом державного майна
України, і приватизуються шляхом продажу за гроші через систему
біржової торгівлі, на аукціоні, за конкурсом у порядку,
встановленому законодавством України.
4.10. Частки підприємств із змішаною формою власності, що
перебувають у державній власності, які за вартістю основних фондів
належать до об'єктів групи А, приватизуються до 1 січня 1998 року
шляхом викупу зазначеної частки співзасновниками цього
підприємства з урахуванням вимог установчих документів цих
підприємств. Вартість державної частки визначається експертним
шляхом. Після зазначеного терміну приватизація таких часток
здійснюється на конкурентних засадах.
Р О З Д І Л 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ГРУП ОБ'ЄКТІВ
5.1. Закріплення у державній власності пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств та управління такими акціями
5.1.1. Кабінет Міністрів України щодо об'єктів групи Г за
поданням Фонду державного майна України може приймати рішення про
закріплення у державній власності пакета акцій. Рішення про
закріплення пакета акцій у розмірі 26 чи 51 відсотка статутного
фонду відкритого акціонерного товариства (далі - ВАТ) у державній
власності на термін до п'яти років приймається окремо щодо кожного
об'єкта. Після закінчення терміну закріплення акцій у державній
власності Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного
майна України може прийняти рішення про закріплення у державній
власності цього пакета акцій на новий термін, але не більше п'яти
років. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна
України може приймати рішення про достроковий продаж зазначеного
пакета акцій чи його частини. У цьому разі акції підлягають
продажу відповідно до пункту 4.1 розділу 4 цієї частини. У разі збільшення статутного фонду ВАТ, акції яких закріплені
у державній власності відповідно до цього пункту, Фонд державного
майна України приймає рішення про придбання за рахунок коштів
позабюджетного Державного фонду приватизації акцій такого ВАТ
пропорційно державній частці з урахуванням вимог установчих
документів ВАТ.
5.1.2. Виконання функцій щодо управління акціями, які
перебувають у державній власності, здійснює уповноважена особа,
яка визначається на конкурсних засадах і призначається Фондом
державного майна України. Порядок проведення конкурсу по відбору уповноважених осіб та
порядок здійснення ними функцій щодо управління акціями, які
перебувають у державній власності, визначається відповідно до
закону Фондом державного майна України, Міністерством економіки
України та Антимонопольним комітетом України. До складу конкурсної
комісії по відбору уповноважених осіб у обов'язковому порядку
входить представник відповідного органу виконавчої влади. Частина дивідендів, нарахованих на акції ВАТ, які перебувають
у державній власності, перераховується у порядку, що визначається
відповідно до закону Фондом державного майна України та
Міністерством фінансів України, як винагорода уповноваженим
особам. Визначення уповноваженої особи за конкурсом здійснюється за
наявності не менш як двох претендентів, які у встановленому
законом порядку подали заяви до Фонду державного майна України. У
разі наявності тільки одного претендента Фонд державного майна
України може надати право здійснювати функції управління пакетом
акцій цьому претенденту на підставі договору доручення із
збереженням умов, що передбачались умовами конкурсу. Уповноваженими особами не можуть бути члени правління
акціонерного товариства, акції якого передаються в управління. Статутний фонд уповноваженої особи не може бути меншим,
ніж 5 відсотків розміру номінальної вартості пакета акцій, що
передається уповноваженій особі в управління. Уповноважена особа зобов'язана перерахувати до позабюджетного
Державного фонду приватизації кошти в сумі 10 відсотків вартості
акцій, щодо яких їй надаються функції з управління. Зазначені
кошти залишаються на рахунку позабюджетного Державного фонду
приватизації і не підлягають вилученню до Державного бюджету
України та місцевих бюджетів. У разі невиконання уповноваженою особою умов, передбачених
договором доручення, внесені нею кошти цій особі не повертаються,
вона зобов'язана сплатити штраф в розмірі 10 відсотків вартості
акцій, а також відшкодувати збитки, які заподіяні державі
внаслідок невиконання уповноваженою особою умов договору. Уповноважена особа несе відповідальність за невиконання умов
договору доручення щодо здійснення функцій по управлінню акціями,
які знаходяться в державній власності. Санкції за невиконання
уповноваженою особою умов договору доручення визначаються у
порядку здійснення уповноваженими особами функцій щодо управління
акціями, які перебувають у державній власності, що затверджується
Фондом державного майна України, Міністерством економіки України
та Антимонопольним комітетом України, і включаються окремим
розділом у договір доручення.
5.1.3. В акціонерних товариствах, створених на базі майна
об'єктів групи Г, в обов'язковому порядку утворюється спостережна
рада. До складу спостережної ради обов'язково входить акціонер
(уповноважений представник акціонера), який володіє не менше 10
відсотками акцій такого товариства.
5.1.4. Якщо планом приватизації (розміщення акцій)
передбачена передача пакета акцій до статутного фонду державної
холдингової компанії, то такий пакет акцій закріплюється за
державою і передається до статутного фонду холдингової компанії
лише після прийняття на загальних зборах акціонерів відповідного
рішення. До моменту передачі зазначеного пакета акцій до
статутного фонду холдингової компанії управління ним здійснює Фонд
державного майна України.
5.1.5. Акції ВАТ, що перебувають у державній власності, не
можуть передаватися будь-яким органам, підприємствам, організаціям
для формування їх статутних фондів, крім випадків, передбачених у
підпункті 5.1.3 цього розділу.
5.1.6. Акції, що перебувають у державній власності і передані
в управління чи для формування статутного фонду холдингової
компанії або будь-якої іншої державної компанії чи комітету, не
можуть бути відчужені з державної власності, на них не може бути
звернено стягнення, до них не можуть вчинятись дії, наслідком яких
може відбутися відчуження цих акцій з державної власності.
5.1.7. Порядок здійснення функцій управління акціями ВАТ, що
перебувають у державній власності, встановлений у підпунктах 5.1.1
- 5.1.6 цього розділу, застосовується до набрання чинності
законом, що регулює питання управління державним майном.
5.2. Приватизація об'єктів соціальної сфери
5.2.1. Приватизація об'єктів соціальної сфери (крім об'єктів
житлового фонду), що знаходяться на балансі державних підприємств,
підприємств, що перебувають у процесі приватизації, приватизованих
підприємств, у разі коли зазначені об'єкти не ввійшли до складу
майна, що приватизується, здійснюється за погодженням з
відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування шляхом: продажу акцій (часток, паїв) господарських товариств,
створених на базі майна таких об'єктів; продажу на аукціоні, за конкурсом; викупу.
5.2.2. Спосіб і порядок приватизації об'єктів соціальної
сфери залежно від вартості та галузевої належності визначаються
відповідно до закону Фондом державного майна України.
5.3. Приватизація підприємств агропромислового комплексу
5.3.1. Приватизація майна в агропромисловому комплексі
здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ) зі збереженням завдань щодо обсягів приватизації,
визначених цією Програмою.
5.3.2. При перетворенні радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств у колективні
сільськогосподарські підприємства бізнес-план не розробляється,
оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється відповідно до
методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, без
застосування експертних методів оцінки, що враховують потенційну
прибутковість.
5.3.3. Для спільної участі у приватизації радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств працівники цих
підприємств можуть створювати колективні сільськогосподарські
підприємства.
5.4. Приватизація окремих груп об'єктів за погодженням з
Кабінетом Міністрів України
5.4.1. Фонд державного майна України погоджує з Кабінетом
Міністрів України переліки об'єктів, віднесених цією Програмою до
групи Г, що підлягають приватизації. При цьому Кабінет Міністрів
України може визначати відповідно до пункту 5.1 цього розділу
розмір пакета акцій таких підприємств, що тимчасово залишаються у
державній власності. Будь-які інші вимоги щодо умов приватизації
цих підприємств Кабінетом Міністрів України не встановлюються.
5.5. Особливості приватизації об'єктів науково-технічної
сфери
5.5.1. Оцінка вартості майна науково-дослідних інститутів,
науково-дослідних і проектних організацій та підрядних
реставраційних підприємств здійснюється з урахуванням
нематеріальних активів, вартість яких визначається експертним
шляхом у порядку, визначеному законом.
5.6. Особливості приватизації об'єктів, розташованих на
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи
5.6.1. Приватизація об'єктів, розташованих у зоні
гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,
здійснюється відповідно до законодавства України з питань
приватизації з урахуванням особливостей, визначених цією
Програмою.
Оцінка вартості таких об'єктів здійснюється за даними балансу
без урахування потенційної прибутковості та без застосування
експертної оцінки.
5.6.2. Працівники об'єктів, зазначених у підпункті 5.6.1
цього розділу, а також колишні працівники підприємств, які вийшли
на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу
законів про працю України ( 322-08 ) і не працюють з моменту
звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право
відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи
на цьому підприємстві, інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом
або професійним захворюванням, та працівники, звільнені у зв'язку
із станом здоров'я, а також працівники соціально-культурних та
оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі
підприємств, на балансі яких вони перебувають, мають право на
придбання будь-якого пакета акцій (будь-якої частки майна
підприємства - для об'єктів групи А) цього об'єкта за номінальною
вартістю.
5.6.3. Об'єкти державної власності, розташовані у зоні
безумовного (обов'язкового) відселення з території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,
приватизації не підлягають.
5.7. Приватизація орендованого державного майна
5.7.1. Приватизація орендованого державного майна
здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) з урахуванням вимог цієї Програми.
5.8. Особливості приватизації майна підприємств
автомобільного транспорту, що виконують міські та приміські
пасажирські перевезення.
5.8.1. Приватизація майна підприємств автомобільного
транспорту, що виконують міські та приміські пасажирські
перевезення, здійснюється із збереженням у державній власності
25,1 відсотка акцій. Використання та управління такими акціями здійснюється у
порядку, визначеному в пункті 5.1 цього розділу.
Р О З Д І Л 6. ВРАХУВАННЯ ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРОЦЕСІ

ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
6.1. При підготовці планів приватизації (розміщення акцій)
державних підприємств, майно яких приватизується, органи
приватизації вказують у розділі "Характеристика екологічного
стану" результати визначення відповідності діяльності об'єктів
вимогам екологічної безпеки.
Проведення робіт, пов'язаних з визначенням відповідності
діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки, здійснюється
підприємствами у терміни, передбачені для підготовки планів
приватизації (розміщення акцій), відповідно до порядку, який
затверджується Фондом державного майна України та Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України.
6.2. З метою більш повного вирішення екологічних проблем (в
тому числі врахування вимог збереження довкілля в процесі
приватизації) Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного
майна України у першому півріччі 1997 року розглядають питання
щодо законодавчо-нормативного забезпечення та практичного
впровадження світових екологічних стандартів, стандартів системи
якості, аудиту, страхування суб'єктів господарювання в Україні, у
тому числі підприємств, що приватизуються.
Ч а с т и н а III. СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ

ПРОВЕДЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Р О З Д І Л 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ

ПРИВАТИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПАПЕРІВ
1.1. У 1997 році засобами платежу є: при продажу об'єктів груп А, Д - приватизаційні папери,
компенсаційні сертифікати та гроші; при продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених
на базі майна державних підприємств, віднесених цією Програмою до
груп Б,В,Г, - приватизаційні папери і компенсаційні сертифікати у
межах квот, визначених цією Програмою, та гроші. Розрахунки за придбані об'єкти здійснюються згідно з
положенням, затвердженим Національним банком України і Фондом
державного майна України.
1.2. Для забезпечення прав громадян на використання
приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів у 1997 році
органи приватизації організовують продаж державного майна згідно з
законодавством України про приватизацію.
1.3. Фонд державного майна України протягом двох місяців з
дня набрання чинності цією Програмою переглядає плани приватизації
(розміщення акцій) ВАТ з метою приведення їх у відповідність з
вимогами цієї Програми.
1.4. Держава забезпечує рівноправну участь у приватизації
депортованих осіб. Порядок участі депортованих осіб, що
повертаються в Україну, в процесі приватизації встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Р О З Д І Л 2. УЧАСТЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПРОЦЕСІ

ПРИВАТИЗАЦІЇ
2.1. Фінансові посередники на підставі виданих Фондом
державного майна України ліцензій на проведення операцій з
приватизаційними паперами здійснюють залучення та інвестування
приватизаційних паперів в об'єкти приватизації. Фінансові посередники залучають та інвестують в об'єкти
приватизації компенсаційні сертифікати згідно з законодавством
України.
2.2. Контроль за діяльністю фінансових посередників
здійснюється на підставі положення, що затверджується Фондом
державного майна України та Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку.
Р О З Д І Л 3. УЧАСТЬ ІНВЕСТОРІВ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
3.1. Усім інвесторам надаються рівні умови участі в процесі
приватизації з урахуванням особливостей, встановлених
законодавчими актами України.
3.2. Планом приватизації (розміщення акцій) ВАТ може не
передбачатися застосування приватизаційних паперів як засобу
платежу за пакет акцій, який пропонується для продажу іноземному
інвестору.
3.3. Іноземні інвестори здійснюють розрахунки за придбані
об'єкти приватизації у валюті України - гривні з відкритих в
банках іменних рахунків в порядку, що визначається відповідно до
закону Фондом державного майна України та Національним банком
України. Іноземний інвестор має право здійснювати розрахунки за
придбані об'єкти приватизації компенсаційними сертифікатами, якщо
продаж за компенсаційні сертифікати передбачено планами
приватизації (розміщення акцій) відповідних ВАТ.
3.4. Акції, що залишилися нереалізованими після закінчення
пільгового продажу та продажу на сертифікатних аукціонах, можуть
бути запропоновані для продажу єдиним пакетом інвесторам на
конкурентних засадах з дотриманням вимог антимонопольного
законодавства.
3.5. Фонд державного майна України разом з відповідними
міністерствами та відомствами продовжує роботу щодо залучення
іноземних інвесторів до процесу приватизації, видає англійською
мовою Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, видає та
розповсюджує спеціальні інвестиційні проспекти з інформацією про
природні ресурси України та регіонів, а також про економічні
умови, законодавче забезпечення участі інвесторів у процесі
приватизації, державні гарантії для інвесторів, фінансові пільги,
кваліфікаційні характеристики населення тощо.
3.6. Міністерство фінансів України до 1 липня 1997 року
розробляє та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
вдосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні з метою
приведення її у відповідність з міжнародними стандартами.
Р О З Д І Л 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ
4.1. Фонд державного майна України, його регіональні
відділення та представництва забезпечують систематичне
інформування населення України через засоби масової інформації про
хід приватизації.
4.2. Фонд державного майна України разом з Міністерством
інформації України, Державним комітетом телебачення і
радіомовлення України, Державним інформаційним агентством України,
Міністерством зв'язку України, Державним спеціалізованим
комерційним ощадним банком України забезпечують інформування
населення щодо прав участі громадян України у приватизації.
4.3. Фонд державного майна України публікує інформацію
стосовно: переліків об'єктів, щодо яких прийнято рішення про
приватизацію, умов їх продажу; термінів, протягом яких приймаються до розгляду плани
приватизації та заяви на приватизацію об'єктів; рішень про затвердження планів приватизації та укладання
договорів з юридичними особами або спеціалістами на розробку
проектів планів приватизації та продажу об'єкта приватизації, а
також підстав, на основі яких були прийняті ці рішення; результатів виконання планів приватизації, які підлягають
опублікуванню у спеціальних бюлетенях Фонду державного майна
України та його регіональних відділень, які розповсюджуються за
передплатою і в роздрібній торгівлі, місцевій пресі. Інформація про результати приватизації об'єкта (інформація
про переможців конкурсу, аукціону, про ціну, за яку придбано
об'єкт приватизації, дані про розподіл акцій (часток, паїв) між
новими власниками (окремо по кожній юридичній особі) підлягає
опублікуванню у місцевій пресі за місцем розташування відповідного
об'єкта. Інформація про строки та умови проведення аукціону, конкурсу,
випуску акцій у вільний продаж повинна бути опублікована в
інформаційних бюлетенях органів приватизації, центральній та
місцевій пресі не пізніш як за 30 календарних днів до дати
проведення аукціону, конкурсу, випуску акцій у вільний продаж. Типовий, обов'язковий для публікації в бюлетені, перелік
відомостей для різних видів підприємств, порядок їх подання, форма
публікації визначаються відповідно до закону Фондом державного
майна України.
4.4. Голова Фонду державного майна України, Голова Фонду
майна Автономної Республіки Крим, керівники регіональних відділень
та представництв Фонду державного майна у районах та містах несуть
персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації
про об'єкти, які приватизуються.
Р О З Д І Л 5. ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
5.1. Усі прості іменні акції ВАТ є рівнозначними за обсягом
прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються за ними.
5.2. Право голосу за акціями може бути передано акціонером
іншій фізичній або юридичній особі виключно за довіреністю,
виданою з додержанням вимог законодавства.
5.3. До реалізації плану приватизації (розміщення акцій) та
до внесення до реєстру акціонерів відповідної інформації ВАТ та
державним органам приватизації забороняється: відчужувати майно, включене до статутного фонду ВАТ, якщо
вартість цього майна перевищує 10 відсотків вартості активів ВАТ.
При цьому відчуження майна повинно здійснюватися за ціною, не
нижчою за оціночну вартість, за якою це майно було внесено до
статутного фонду ВАТ; приймати рішення про здійснення та здійснювати додатковий
випуск акцій ВАТ; змінювати номінальну вартість та кількість акцій ВАТ (крім
випадків дроблення акцій за підсумками аукціону); відмовляти в реєстрації акціонерам або їх представникам для
участі в загальних зборах акціонерів, якщо зазначені особи мають
документи, що підтверджують їх права акціонерів, а саме: акції,
сертифікати акцій, виписку з реєстру акціонерів, тимчасове
свідоцтво, витяг з протоколу сертифікатного аукціону, та у
відповідних випадках - довіреність, а також встановлювати будь-які
обмеження щодо їх участі у зборах; відмовляти в перереєстрації акцій на ім'я нового власника
акцій за наявності передбачених законодавством документів, що
підтверджують перехід права власності на акції до нового власника.
5.4. Забороняється встановлення у статуті ВАТ мінімальної
кількості акцій, яка дає право голосу на загальних зборах, до
реалізації плану приватизації (розміщення акцій).
5.5. Рішення про участь у холдингових компаніях, об'єднаннях
підприємств та фінансово-промислових групах, поділ ВАТ на окремі
юридичні особи та про внески до статутних фондів інших
господарюючих суб'єктів приймаються тільки на загальних зборах
акціонерів більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які особисто або
через уповноважених осіб беруть участь у зборах.
5.6. Забороняється встановлення не передбачених
законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій,
придбаних ним у процесі приватизації.
5.7. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав
акціонерів у процесі приватизації здійснюють Фонд державного майна
України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Р О З Д І Л 6. КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
6.1. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють: а) Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх
засіданнях та на засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради
України звітів Фонду державного майна України та органів
виконавчої влади; б) Кабінет Міністрів України - шляхом періодичного
заслуховування на своїх засіданнях керівників органів виконавчої
влади, Уряду Автономної Республіки Крим; в) Фонд державного майна України - шляхом поточного контролю
за дотриманням суб'єктами приватизації вимог законодавства з
питань приватизації та шляхом заслуховування звітів керівників
Фонду майна Автономної Республіки Крим, регіональних відділень і
представництв Фонду державного майна України, Українського центру
сертифікатних аукціонів про хід приватизації.
6.2. Фонд державного майна України: щоквартально представляє Верховній Раді України аналітичну
довідку про хід приватизації; щомісячно інформує Комітет Верховної Ради України з питань
економічної політики та управління народним господарством та
Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань
приватизації про виконання цієї Програми.
6.3. Рішення, що приймаються Фондом державного майна України
у межах його компетенції на виконання Програми, є обов'язковими
для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади.
6.4. Персональна відповідальність за виконання завдань
Програми покладається на: Голову Фонду державного майна України, керівників органів
виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, - щодо
приватизації майна, яке перебуває у державній власності; Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників
органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що
належить Автономній Республіці Крим, - щодо приватизації майна, що
належить Автономній Республіці Крим.
Р О З Д І Л 7. ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ
7.1. У 1997 році Кабінет Міністрів України вживає заходів
щодо підтримки приватизованих підприємств за рахунок коштів
міжнародної технічної допомоги. Зазначена підтримка надається
підприємствам, державна частка у майні яких становить не більше 25
відсотків.
7.2. Фонд державного майна України здійснює за рахунок коштів
позабюджетного Державного фонду приватизації кредитування
технічного переозброєння приватизованих підприємств через
банківську систему України в порядку, який затверджується
відповідно до закону Фондом державного майна України та
Національним банком України.
7.3. Фонд державного майна України здійснює за рахунок коштів
позабюджетного Державного фонду приватизації в порядку, що
встановлюється відповідно до закону Фондом державного майна
України, Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, інвестування приватизованих
підприємств шляхом придбання акцій (часток, паїв) господарських
товариств, у майні яких є державна частка, у разі збільшення їх
статутного фонду.
Ч а с т и н а IV. ПРОГНОЗ ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ВІД ПРОДАЖУ

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Р О З Д І Л 1. ПРОГНОЗ ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
1.1. Прогноз обсягів приватизації об'єктів державної
власності в Україні на 1997 рік
————————————————————————————————————————————————————————————————— рупа об'єктів | А | Б,В,Г | Д | Е ————————————————————————+—————————+———————————+————————+————————— ількість об'єктів | 1562 | 1440 | 1000 | 220 риватизації | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.2. Обсяги приватизації об'єктів групи А (малої
приватизації)
————————————————————————————————————————————————————————————————— Регіони | Кількість об'єктів ————————————————————————————————+———————————————————————————————— втономна Республіка Крим | 301 Області: | інницька | 244 олинська | 88 ніпропетровська | 71 онецька | 106 итомирська | 18 акарпатська | 39 апорізька | 17 вано-Франківська | 28 иївська | 16 іровоградська | 22 уганська | 15 ьвівська | 56 иколаївська | 53 деська | 78 олтавська | 35 івненська | 35 умська | 61 ернопільська | 12 арківська | 8 ерсонська | 74 мельницька | 9 еркаська | 16 ернівецька | 9 ернігівська | 44 . Київ | 95 . Севастополь | 12 | сього | 1562 —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.3. Обсяги приватизації об'єктів груп Б, В, Г
————————————————————————————————————————————————————————————————— Регіони | Кількість об'єктів ————————————————————————————————+———————————————————————————————— втономна Республіка Крим | 74 Області: | інницька | 62 олинська | 19 ніпропетровська | 105 онецька | 74 итомирська | 36 акарпатська | 23 апорізька | 70 вано-Франківська | 19 иївська | 102 іровоградська | 47 уганська | 111 ьвівська | 40 иколаївська | 55 деська | 42 олтавська | 44 івненська | 22 умська | 29 ернопільська | 63 арківська | 136 ерсонська | 49 мельницька | 53 еркаська | 43 ернівецька | 25 ернігівська | 28 . Київ | 60 . Севастополь | 9 | сього | 1440 —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.4. Обсяги приватизації майна об'єктів груп Б, В, Г, що
належать до сфери управління органів виконавчої влади
————————————————————————————————————————————————————————————————- Органи управління | Кількість об'єктів ————————————————————————————————+———————————————————————————————— іненерго України | 34 інвуглепром України | 58 інмашпром України | 116 інпром України | 44 інкультури України | 1 ОЗ України | 1 інтранс України | 148 інсільгосппрод України | 780 інекономіки України | 2 іносвіти України | 1 інінформації України | 2 ержкоммедбіопром | 4 ержкомнафтогазпром | 12 ержводгосп України | 8 ержхарчопром | 24 ержсадвинпром | 4 кртрансбуд | 2 крмонтажспецбуд | 3 крбудматеріали | 11 крбуд | 2 крагропромбуд | 14 крресурси | 7 нші | 162 | сього | 1440 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Р О З Д І Л 2. ПРОГНОЗ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ТА НОРМАТИВИ ЇХ РОЗПОДІЛУ
2.1. Кошти, одержані від продажу об'єктів соціальної сфери,
розподіляються за напрямами:

(відсотки)
Державний бюджет України (на фінансування соціальних програм розвитку та утримання об'єктів соціальної сфери) 50,0
Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 20,0
Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт соціальної сфери 30,0
2.2. Кошти, одержані від продажу державного майна (крім
об'єктів групи Д, об'єктів соціальної сфери та акцій акціонерних
товариств, продаж яких здійснюється відповідно до пункту 2.10
розділу 2 частини II цієї Програми), розподіляються за напрямами:

(відсотки)
Державний бюджет України 50,0
Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 16,52
Кредитування технічного переозброєння підприємств, розвиток підприємництва та створення нових робочих місць, на придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств у разі збільшення їх статутного фонду 33,48
Усього 100,0
2.3. У 1997 році Фонд державного майна України забезпечує
перерахування до Державного бюджету України з позабюджетного
Державного фонду приватизації коштів, отриманих від приватизації
державного майна, у обсягах, визначених Законом України про
Державний бюджет України на 1997 рік.
2.4. Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду
приватизації на виконання програми приватизації складають:

(відсотки)
а) відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, та інформаційним забезпеченням процесу приватизації, - усього 72,67

у тому числі: проведення інформаційно- пропагандистської діяльності по висвітленню приватизаційних процесів в Україні у засобах масової інформації 8,7 оплата послуг сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з приватизацією 17,9 оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт 18,8 придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, транспорту, обладнання та інвентаря 11,2 матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації 2,0 компенсація грошових коштів членам трудових колективів, що не стали переможцями аукціону або конкурсу 3,4 фінансування витрат, пов'язаних із врегулюванням майнових відносин з країнами колишнього Союзу РСР та іншими країнами 0,4 на забезпечення міжнародної діяльності та підтримання відносин з міністерствами, відомствами та установами інших країн у справах приватизації 0,07 повернення коштів підприємствам за фінансування незавершеного будівництва 2,1 видання державного інформаційного бюлетеня, щотижневика про приватизацію, інвестиційної газети та журналу "Приватизація" 2,0 кадрове, соціально-побутове забезпечення та навчання 4,1 оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2,0 б) створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації 8,33 створення депозитарної системи в Україні 3,0 в) утримання мережі центрів проведення сертифікатних аукціонів 16,0 Усього 100,0
Ч а с т и н а V. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ

ПРИВАТИЗАЦІЇ У 1998-1999 РОКАХ
Р О З Д І Л 1. ПРИНЦИПИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

У 1998-1999 РОКАХ
1.1. Головними принципами приватизації у 1998-1999 роках та у
подальшому повинні стати: поміркованість у проведенні приватизації; економічне обгрунтування способів продажу кожного об'єкта
(групи об'єктів, галузі), індивідуальний підхід до продажу майна
об'єктів групи В,Г; забезпечення економічної ефективності від продажу майна як
для підприємств, що приватизуються, так і для держави в цілому; економічне обгрунтування доцільності зміни форми власності
державного майна, що має важливе значення для економіки України; продаж майна виключно за гроші та залучення цих коштів на
розвиток економіки України.
1.2. Пріоритетами приватизації у 1998-1999 роках мають
стати: запровадження приватизації в галузях народного господарства,
які визнані природними монополіями чи в яких штучно створено
монополію, на ринку товарів (послуг) України. Механізми
приватизації в таких галузях визначаються у першу чергу особливим
підходом до продажу майна окремо в кожній галузі, що
встановлюється окремими законами; створення та впровадження механізмів ефективного управління
акціями (частками, паями) господарських товариств, які перебувають
у державній власності, у тому числі запровадження механізму
передачі таких акцій (часток, паїв) на конкурсних засадах
суб'єктам, які можуть забезпечити високий рівень розвитку
підприємств та стійку позицію на ринках товарів (робіт, послуг); запровадження механізмів залучення інвестицій у господарські
товариства, в майні яких держава володіє 100 відсотками чи
контрольним пакетом акцій, шляхом випуску цінних паперів, при
цьому не зменшуючи впливу держави на діяльність таких підприємств; широке застосування механізмів реструктуризації великих
підприємств, в тому числі приватизованих, в першу чергу штучно
створених монопольних утворень; поділ державного майна відповідно до Конституції України -
визначення об'єктів, які передаються у комунальну власність для
забезпечення потреб регіонів, та об'єктів, що підлягають продажу; вирішення проблем навколо об'єктів незавершеного будівництва
та законсервованих об'єктів, тобто їх продаж способами,
визначеними законами, чи списання таких об'єктів (у разі
відсутності нагальної потреби завершення будівництва на цих
об'єктах); використання коштів, отриманих від приватизації, на
кредитування приватизованих підприємств та на інвестування
підприємств, у майні яких держава володіє певною часткою; впровадження світових екологічних стандартів, стандартів
системи якості, аудиту (стандарти серії ISO 14000), страхування
підприємств, що приватизуються, та суб'єктів господарювання в
Україні в цілому.
Р О З Д І Л 2. ПРОГНОЗ ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ У 1998-1999 РОКАХ
2.1. Виходячи з пріоритетів приватизації прогнозується, що
завдання щодо обсягів приватизації майна об'єктів груп Б, В і Г на
1998-1999 роки орієнтовно складатимуть 700 об'єктів, у тому числі:
————————————————————————————————————————————————————————————————— Органи управління | Кількість об'єктів ————————————————————————————————+———————————————————————————————- інтранс | 316 інсільгосппрод | 53 інмашпром | 45 аціональна телекомпанія | країни | 39 ержхарчопром | 27 ержводгосп | 23 інвуглепром | 23 нші | 34 | сього | 560 —————————————————————————————————————————————————————————————————
2.2. На початку 1998 року державні органи приватизації будуть
пропонувати для продажу за кошти пакети акцій ВАТ, створених на
базі майна об'єктів груп Б, В і Г, що не були реалізовані згідно з
планами приватизації (розміщення акцій) за приватизаційні папери
та компенсаційні сертифікати.
2.3. Після закінчення строку закріплення у державній
власності відповідно до пункту 5.1 розділу 5 частини II цієї
Програми пакетів акцій ВАТ, створених на базі майна підприємств
групи Г, вони підлягають продажу з наданням переваг інвесторам,
які придбали акції відповідного ВАТ та виконали в повному обсязі
свої зобов'язання згідно з договорами купівлі-продажу.
Ч а с т и н а VI. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Р О З Д І Л 1. ПРОЕКТИ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
———————————————————————————————————————————————————————————————— п/п | Перелік проектів | Розробники | Термін | Термін внесе- |законодавчих актів | |розроблен-|ння на розгляд | | | ня |Верховної Ради | | | |України —————+———————————————————+————————————+——————————+—————————————— 1 |Закон України про|Фонд держав-|у мі- |у двомісяч- |внесення змін до|ного майна|сячний |ний термін з |Закону України "Про|Мінекономіки|термін з|дня набрання |приватизацію дер-|Мінфін Анти-|дня наб-|чинності цим |жавного майна" |монопольний |рання чин-|Законом | |комітет Мі-|ності цим| | |нюст |Законом | | | | | 2 |Закон України про|Фонд держав-| -"- | -"- |внесення змін до|ного майна | | |Закону України "Про|Мінекономіки| | |господарські това-|Мінфін | | |риства" |Мінстат | | | |Мінюст | | | | | | 3 |Закон України про|Мінюст | -"- | -"- |комунальне майно|Фонд держав-| | | |ного майна | | | |Мінекономіки| | | |Мінфін | | | | | | 4 |Закон України про|Фонд держав-| -"- | -"- |передачу державного|ного майна | | |майна у комунальну|Мінекономіки| | |власність |Мінфін | | | |Мінюст | | | | | | 5 |Закон України про|Фонд держав-| -"- | -"- |приватизацію об'єк-|ного майна | | |тів соціальної сфе-|Мінекономіки| | |ри |Мінюст | | | |Мінфін | | | | | | 6 |Закон України про|Фонд держав-| -"- | -"- |особливості прива-|ного майна | | |тизації майна підп-|Мінтранс | | |риємств цивільної| | | |авіації | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————— п/п | Перелік проектів | Розробники | Термін | Термін внесе- |законодавчих актів | |розробле- |ння на розгляд | | | ння |Верховної Ради | | | |України —————+———————————————————+————————————+——————————+—————————————— 7 |Постанова Верховної|Фонд держав-| -"- | -"- |Ради України про |ного майна | | |заходи щодо завер- |Мінекономіки| | |шення сертифікатної|Мінфін | | |приватизації |Антимонопо- | | | |льний комі- | | | |тет | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Р О З Д І Л 2. ПРОЕКТИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

УКРАЇНИ
———————————————————————————————————————————————————————————————— п/п | Перелік проектів | Розробники | Термін | Термін |нормативних актів | |розробле- |затвердження | | | ння | | | | | —————+———————————————————+————————————+——————————+—————————————— 1 |Постанова Кабінету|Мінекономіки|у місячний|у двомісяч- |Міністрів України|Фонд держав-|термін з|ний термін з |"Про заходи щодо|ного майна|дня наб-|дня набрання |підтримки привати-|Національне |рання чин-|чинності цим |зованих підприємств|агентство з|ності цим|Законом |за рахунок коштів|реконструк- |Законому | |міжнародної техніч-|ції та роз-| | |ної допомоги" |витку | | | |Державна | | | |кредитно- | | | |інвестиційна| | | |компанія | | | |Мінюст | | | | |————————————————————————— 2 |Постанова Кабінету|Фонд держав-| у місячний термін |Міністрів України|ного майна | після прийняття За- |"Про затвердження|Держкомнац | кону України про |Положення про за-|Мінфін | реабілітацію та за- |безпечення участі|Мінюст | безпечення прав на- |депортованих осіб,| | ціональних меншин, |що повертаються в| | яких було піддано |Україну, в процесі| | примусовому пересе- |приватизації майна| | ленню (депортації) |державних підприєм-| | з території Украї- |ств" | | ни ————————————————————————————————————————————————————————————————
Р О З Д І Л 3. ПРОЕКТИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВ І ВІДОМСТВ
———————————————————————————————————————————————————————————————— п/п | Перелік проектів | Розробники | Термін | Термін |нормативних актів | |розробле- |затвердження | | | ння | | | | | —————+———————————————————+————————————+——————————+—————————————— 1 |Положення про поря-|Фонд держав-|у місячний|у двомісяч- |док підготовки до|ного майна |термін з|ний термін з |приватизації та|Антимонопо- |дня наб-|дня наб- |продажу часток (па-|льний комі- |рання чин-|рання чин- |їв, акцій), що на-|тет |ності цим|ності цим |лежать державі в| |Законом |Законом |майні підприємств з| | | |іноземними інвести-| | | |ціями та госпо-| | | |дарських товариств | | | | | | | 2 |Положення про|Фонд держав-| -"- | -"- |порядок пільгового |ного майна | | |продажу акцій | | | | | | | 3 |Положення про|Фонд держав-| -"- | -"- |порядок приватиза- |ного майна | | |ції об'єктів соці-| | | |альної сфери | | | | | | | 4 |Положення про|Фонд держав-| -"- | -"- |порядок продажу|ного майна | | |пакетів акцій на| | | |аукціоні за грошові| | | |кошти | | | | | | | 5 |Порядок проведення|Фонд держав-| -"- | -"- |конкурсів по відбо-|ного майна| | |ру осіб, уповнова-|Мінекономіки| | |жених здійснювати|Антимоно- | | |функції щодо управ-|польний ко-| | |ління акціями, які|мітет | | |перебувають у дер-| | | |жавній власності | | | | | | | 6 |Порядок здійснення|Фонд держав-| -"- | -"- |уповноваженими осо-|ного майна| | |бами функцій щодо|Мінекономіки| | |управління акціями,|Антимоно- | | |які перебувають у|польний ко-| | |державній власності|мітет | | | | | | 7 |Порядок продажу|Фонд держав-| -"- | -"- |цінних паперів, па-|ного майна| | |їв, іншого майна,|Антимоно- | | |що перебувають у|польний ко-| | |державній власності|мітет | | |і входять до складу| | | |майна підприємств,| | | |розташованих за| | | |кордоном | | | | | | | 8 |Порядок визначення|Фонд держав-| -"- | -"- |відповідності ді-|ного майна | | |яльності об'єктів|Мінекобезпе-| | |приватизації вимо-|ки | | |гам екологічної| | | |безпеки | | | | | | | 9 |Порядок цільового|Фонд держав-| -"- | -"- |кредитування прива-|ного майна | | |тизованих підприєм-|України | | |ств |Національ- | | | |ний банк | | | |України | | | | | | 10 |Порядок придбання|Фонд держав-| -"- | -"- |за рахунок коштів|ного майна | | |позабюджетного Дер-|України | | |жавного фонду при-|Антимонопо- | | |ватизації акцій|льний комі- | | |(часток, паїв) гос-|тет України | | |подарських това-|Державна ко-| | |риств, у майні яких|місія з цін-| | |є державна частка,|них паперів| | |у разі збільшення|та фондового| | |їх статутного фонду|ринку | | | | | | 11 |Порядок передачі|Фонд держав-| -"- | -"- |акцій, придбаних на|ного майна | | |пільгових умовах,|Державна | | |їх власниками для|комісія з | | |включення до пакета|цінних папе-| | |акцій, який прода-|рів та фон- | | |ється на комерцій-|дового ринку| | |ному конкурсі за| | | |гроші | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: