open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2012  № 1021

Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", з урахуванням специфіки надання освітніх послух у різних сферах освітньої діяльності та з метою удосконалення процедури ліцензування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для юридичної особи;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;

примірні зразки документів, що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2009 року № 30 "Про документи для проведення ліцензування".

3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О.В.) зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
17.09.2012  № 1021

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ,
що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для юридичної особи

1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).

2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги).

4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

I. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку).

II. Можливості навчального закладу щодо надання освітніх послуг: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

III. Напрями та зміст розвитку навчального закладу.

За окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погодження концепції діяльності за заявленою освітньою послугою у сфері дошкільної освіти може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних і медичних працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1, 2).

6. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

перелік приміщень навчально-виховного призначення (навчальних, побутових) та інших приміщень (у тому числі для медичного обслуговування та організації харчування дітей), групових, спортивних та ігрових майданчиків та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 3);

обладнання приміщень навчально-виховного призначення (в тому числі меблі, навчальне обладнання, комп'ютерне забезпечення) та майданчиків за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 71/8670; Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117, Санитарных правил устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 20 марта 1985 года № 3231-85, согласованных заместителем Министра просвещения СССР 11 марта 1985 года.

7. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про забезпечення навчально-виховними програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОНмолодьспорт України, за якими буде організовано навчально-виховний процес, за формою згідно з додатком 1 (таблиці 5, 6).

8. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.

9. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.

10. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

Директор Департаменту
наукової діяльності
та ліцензування

О.В. Якименко
Додаток 1
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
дошкільної освіти для юридичної особи

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники забезпечення освітньої діяльності

Таблиця 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

№ з/п

Перелік категорій працівників навчального закладу*

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

1.

Усього працівників

2.

Усього педагогічних працівників

з них:

мають відповідну освіту

працюють у навчальному закладі за сумісництвом

-

-

3.

Усього медичних працівників

з них:

мають відповідну освіту

__________
* Перелік категорій працівників та їх кількість в залежності від типу закладу, кількості груп та їх наповнюваності визначаються з урахуванням Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04 листопада 2010 року № 1055, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 року за № 1157/18452.

Таблиця 2. Інформація про якісний склад педагогічних і медичних працівників

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання (рік встановлення (підтвердження)

Педагогічний (медичний) стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

2. Особи, які працюють за сумісництвом

Таблиця 3. Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками

№ з/п

Перелік приміщень навчально- виховного, іншого призначення, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально- технічного забезпечення та санітарно- гігієнічних вимог)

Кількість приміщень, майданчиків

Площа з розрахунку на одну дитину (кв.м)

Власні (орендовані) приміщення, майданчики

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Необхідно

Фактично

Для дітей ясельного віку

Для дітей дошкільного віку

Для дітей ясельного віку

Для дітей дошкільного віку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 4. Обладнання приміщень навчально-виховного призначення та майданчиків

№ з/п

Перелік приміщень, майданчиків

Найменування обладнання*

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

6

__________
* Інформація надається окремо для кожної вікової категорії дітей з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 року № 509 "Про затвердження Типового обліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах".

Таблиця 5. Інформація про програмно-методичне забезпечення

№ з/п

Перелік програм та навчально-методичних посібників, які використовуються у навчальному закладі

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

1

2

3

4

5

Таблиця 6. Інформація про навчально-наочні посібники, іграшки

№ з/п

Назва навчально- наочних посібників, іграшок

Одиниця виміру (штук, наборів, комплектів)

Необхідно для групи дітей віку

Фактично у наявності

Період віку немовляти

Молодшого віку

Середнього віку

Старшого віку

Період віку немовляти

Молодшого віку

Середнього віку

Старшого віку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

_________________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М.П.
Додаток 2
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
дошкільної освіти для юридичної особи

Зразок титульного аркуша

_______________________________________________
(найменування юридичної особи)

СПРАВА
щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері дошкільної освіти:

_________________________________________________________________________
(найменування виду освітньої послуги відповідно до підпункту 1 пункту 2 Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг")

з ліцензованим обсягом освітньої послуги _____ осіб
(навчального закладу _____ осіб)

м. ____________, 20__ рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
17.09.2012  № 1021

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ,
що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти

1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).

2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги).

4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

I. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку).

II. Можливості навчального закладу щодо надання освітніх послуг: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

III. Напрями та зміст розвитку навчального закладу.

За окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погодження концепції діяльності за заявлено освітньою послугою у сфері загальної середньої освіти може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Копія робочого навчального плану, затвердженого в установленому порядку.

6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1, 2).

7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

перелік приміщень навчального призначення та інших приміщень (для медичного обслуговування та організації харчування учнів), спортивних майданчиків та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 3);

обладнання навчальних приміщень (у тому числі меблі, навчальне обладнання, комп'ютерне забезпечення) та спортивних майданчиків за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 72/8671; Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.

8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про забезпечення навчальними програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОНмолодьспортом України, за якими буде організовано навчально-виховний процес. Також подаються розроблені власні програми навчальних дисциплін варіативної частини, затверджені в установленому порядку (у разі їх наявності). Інформація подається за формою згідно з додатком 1 (таблиця 5).

9. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається загальна характеристика інформаційного забезпечення, список наявних підручників та навчальних посібників, рекомендованих МОНмолодьспортом України, за формою згідно з додатком 1 (таблиці 6, 7).

10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.

11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.

12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

Директор Департаменту
наукової діяльності
та ліцензування

О.В. Якименко
Додаток 1
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
загальної середньої освіти

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники забезпечення освітньої діяльності

Таблиця 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Педагогічні працівники*

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

Усього педагогічних працівників

з них:

мають відповідну освіту

працюють у навчальному закладі за сумісництвом

-

-

__________
* Найменування посад педагогічних працівників та їх необхідна кількість в залежності від типу закладу, контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи визначаються відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603.

Таблиця 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

2. Особи, які працюють за сумісництвом

Таблиця 3. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

№ з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально- технічного забезпечення та санітарно- гігієнічних вимог)

Кількість приміщень

Площа з розрахунку на одного учня (кв.м)

Власні (орендовані) приміщення, майданчики

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Необхідно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця 4. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

№ з/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання*

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

6

__________
* Інформація надається з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2002 року № 364 "Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів".

Таблиця 5. Інформація про навчально-методичне (програмне) забезпечення

№ з/п

Перелік навчальних програм з усіх дисциплін робочого навчального плану

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

1

2

3

4

5

Таблиця 6. Інформаційне забезпечення

№ з/п

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв.м)

Кількість місць

Обсяг бібліотечного фонду

1

2

3

4

5

6

1.

Бібліотека

2.

Книгосховище

3.

Зал для видачі літератури

4.

Читальний зал

5.

Електронна бібліотека

6.

Інтернет

-

-

7.

Інше

Таблиця 7. Забезпечення навчальними підручниками та посібниками, рекомендованими МОНмолодьспортом України

№ з/п

Клас

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника)

Найменування підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік видання

Кількість примірників

Необхідно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

________________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М.П.
Додаток 2
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
загальної середньої освіти

Зразок титульного аркуша

_______________________________________________
(найменування юридичної особи)

СПРАВА
щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері загальної середньої освіти:

___________________________________________________________________________
(найменування виду освітньої послуги відповідно до підпункту 2 пункту 2 Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг")

з ліцензованим обсягом освітньої послуги _____ осіб
(навчального закладу _____ осіб)

м. _____________, 20__ рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
17.09.2012  № 1021

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ,
що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти

1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).

2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги).

4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

I. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку).

II. Можливості навчального закладу щодо надання освітніх послуг: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

III. Напрями та зміст розвитку навчального закладу.

За окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погодження концепції діяльності за заявлено освітньою послугою у сфері позашкільної освіти може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Копія навчального плану (навчальних планів), затвердженого в установленому порядку.

6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1, 2).

7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

перелік приміщень навчального призначення (навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень тощо) та інших приміщень, майданчиків та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 3);

обладнання навчальних приміщень (у тому числі меблі, навчальне обладнання) та майданчиків за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 73/8672.

8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про забезпечення навчальними програмами, навчально-методичними посібниками, за якими буде організовано навчально-виховний процес, затвердженими МОНмолодьспортом України, іншими центральними органами виконавчої влади або місцевими органами виконавчої влади. Також подаються розроблені власні програми навчальних дисциплін, затверджені в установленому порядку (у разі їх наявності). Інформація подається за формою згідно з додатком 1 (таблиці 5, 6).

9. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності. Подаються за формою згідно з додатком 1 (таблиця 7).

10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.

11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.

12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

Директор Департаменту
наукової діяльності
та ліцензування

О.В. Якименко
Додаток 1
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
позашкільної освіти

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники забезпечення освітньої діяльності

Таблиця 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

№ з/п

Педагогічні та інші працівники*

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

1.

Усього педагогічних працівників

з них:

мають відповідну освіту

працюють у навчальному закладі за сумісництвом

-

-

2.

Інші працівники

__________
* Примітка: Найменування посад педагогічних та інших працівників та їх необхідна кількість в залежності від типу закладу, напряму позашкільної освіти, контингенту учнів, кількості груп, режиму роботи визначаються відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, Примірних типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2010 року № 202.

Таблиця 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

№ з/п

Найменування гуртка, групи або іншого творчого об'єднання, дисципліни (у разі наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

2. Особи, які працюють за сумісництвом

Таблиця 3. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, майданчиками

№ з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально- технічного забезпечення та санітарно- гігієнічних вимог)

Кількість приміщень

Площа з розрахунку на одного учня (кв. м)

Власні (орендовані) приміщення, майданчики

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Необхідно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця 4. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

№ з/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків

Найменування навчального обладнання*

Необхідно (одиниць)

Фактично (одиниць)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

6

__________
* Примітка: Інформація надається з урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 08 січня 2002 року № 5 "Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України".

Таблиця 5. Інформація про навчально-методичне (програмне) забезпечення

№ з/п

Перелік навчальних програм

Наявність (так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

1

2

3

4

5

Таблиця 6. Інформація про забезпечення навчальними посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою

№ з/п

Найменування гуртка, групи або іншого творчого об'єднання, дисципліни (у разі наявності)

Автор навчального посібника (іншої літератури)

Найменування навчального посібника (іншої літератури)

Видавництво, рік видання

Кількість примірників

Необхідно

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця 7. Інформаційне забезпечення

№ з/п

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв.м)

Кількість місць

Обсяг фонду (примірників)

1

2

3

4

5

6

1.

Електронна бібліотека

2.

Інтернет

-

-

3.

Періодичні видання

-

4.

Інше

________________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М.П.
Додаток 2
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
позашкільної освіти

Зразок титульного аркуша

_______________________________________________
(найменування юридичної особи)

СПРАВА
щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері позашкільної освіти:

_________________________________________________________________________
(найменування виду освітньої послуги відповідно до підпункту 3 пункту 2 Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг")

з ліцензованим обсягом освітньої послуги _____ осіб
(навчального закладу _____ осіб)

м. _____________, 20__ рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
17.09.2012  № 1021

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ,
що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у професійно-технічної освіти

1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу.

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається також копія положення про підрозділ підприємства, до повноважень якого належать функції професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників, і загальна характеристика підприємства щодо можливості здійснення освітньої діяльності з професійно-технічного навчання на виробництві за формою (таблиця А).

Таблиця А. Загальна характеристика
____________________________________
(найменування підприємства)

щодо освітньої діяльності з професійно-технічного навчання на виробництві

№ з/п

Показники діяльності

Кількість, параметри

1.

Максимальна кількість осіб, яким підприємство може одночасно надавати освітні послуги з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві (осіб)

2.

Максимальна кількість професій, за якими підприємство може одночасно надавати освітні послуги з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві

3.

Заявлений загальний ліцензований обсяг (осіб),
у т.ч. за формами навчання:
- курсова (осіб)
- індивідуальна (осіб)

4.

Кількість навчальних груп

5.

Кількість професій, за якими здійснюється професійно-технічне навчання

6.

Кількість викладачів всього, (осіб)
у тому числі:
- працюють за основним місцем роботи (осіб)
- за цивільно-правовими договорами по короткостроковому навчанню кваліфікованих робітників на виробництві (осіб)

8.

Загальні навчальні площі (кв.м)
з них:
- власні (кв.м)
- орендовані (кв.м)

9.

Кількість збірників типових навчальних планів, програм, стандартів професійно-технічного навчання за професіями (одиниць)

10.

Кількість найменувань/примірників навчальних підручників (одиниць/одиниць)

Ліцензування професійно-технічного навчання на виробництві за класами класифікаційних угруповань професій здійснюється для підприємств, які мають власне виробництво і для яких надання освітніх послуг у сфері освіти не є основним видом господарської діяльності, при умові, що на власному виробництві працюють робітники не менш ніж 20 найменувань професій. Отримання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за класами класифікаційних угруповань професій надає право підприємству здійснювати професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників на виробництві з усіх професій, що входять до класу класифікаційного угруповання професій, для якого отримана ліцензія, в межах ліцензованого обсягу і строку дії, встановлених ліцензією, за умови дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з кожної професії.

2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (лист від органу управління за підписом керівника такого органу, в якому засвідчується підтримка органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги, - для навчальних закладів державної або комунальної форми власності; рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги - для навчальних закладів приватної форми власності).

4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

I. Загальна характеристика навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку, а також за наведеною у таблиці Б формою).

Таблиця Б. Загальна характеристика
_____________________________________
(назва навчального закладу)

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

1

2

3

1.

Загальний ліцензований обсяг навчального закладу (осіб)

Заявлений ліцензований обсяг освітньої послуги (осіб)

2.

Кількість учнів, слухачів разом (осіб)

у т. ч. за формами навчання:

- денна (осіб)

- вечірня (осіб)

- інші (осіб)

3.

Кількість навчальних груп (одиниць)

4.

Кількість професій за ліцензією (одиниць)

Кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників (одиниць)

5.

Загальні навчальні площі будівель (кв.м)

з них:

- власні (кв.м)

- орендовані (кв.м)

6.

Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (кв.м)

II. Можливості навчального закладу щодо надання освітньої послуги, що ліцензується: матеріально-технічна база, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення.

III. Напрями та зміст розвитку навчального закладу з точки зору надання освітніх послуг.

За окремим дорученням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погодження концепції діяльності за заявлено освітньою послугою у сфері професійно-технічної освіти може бути делеговано Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органам управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційних або кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів, розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти або типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників.

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається загальна інформація про наявність навчальних планів і програм за формою згідно з додатком 1 (таблиця 1).

6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад педагогічних працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиці 2, 3).

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається інформація про якісний склад працівників підрозділу підприємства, до повноважень якого належать функції професійно-технічного навчання на виробництві, кількісний та якісний склад педагогічних працівників (в тому числі інструкторів) за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4-6).

7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

загальні площі усіх приміщень, що використовуються у навчальному процесі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 7);

перелік приміщень навчального, навчально-виробничого призначення та інших приміщень (бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для медичного обслуговування та організації харчування учнів, гуртожиток), майданчиків та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 8);

обладнання навчальних і навчально-виробничих приміщень (у тому числі навчальне обладнання, устаткування, механізми) та майданчиків за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9).

При ліцензуванні професійно-технічного навчання на виробництві подається загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності за формою згідно з додатком 1 (таблиця 10).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 74/8673; Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117.

8. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається загальна характеристика інформаційного забезпечення, список наявних підручників та навчальних посібників, перелік фахових періодичних видань за формою згідно з додатком 1 (таблиці 11-13).

10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.

11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.

12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

13. При ліцензуванні первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, професійно-технічного навчання іноземних громадян навчальні заклади також подають інформацію про наявність у них:

правової бази, що регламентує в'їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину;

системи набору на навчання іноземців (наявність офіційних угод з іноземними партнерами тощо);

паспортно-візової служби для обслуговування іноземців;

системи їх медичного обслуговування, страхування здоров'я;

наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки.

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства навчального закладу копії документів.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

Директор Департаменту
наукової діяльності
та ліцензування

О.В. Якименко
Додаток 1
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
професійно-технічної освіти

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники забезпечення освітньої діяльності

Таблиця 1. Загальна інформація про наявність навчальних планів і програм для професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві

№ з/п

Код за Класифікатором професій ДК 003:2010

Найменування класу класифікаційного угруповання (професії)

Найменування збірника типових навчальних планів, типових навчальних програм або стандартів

Найменування розробника стандартів для професійно- технічного навчання, навчальних планів, типових навчальних програм

Рік затвердження

1

2

3

4

5

6

Таблиця 2. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти за професією ______________________

№ з/п

Перелік категорій працівників навчального закладу*

Необхідно (осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток від необхідного

1

2

3

4

5

1.

Усього викладачів

з них за сумісництвом

-

-

2.

Усього майстрів виробничого навчання

з них за сумісництвом

-

-

3.

Інші, всього

з них за сумісництвом

-

-

4.

Всього працівників

з них за сумісництвом

-

-

__________
* Перелік категорій працівників та їх кількість в залежності від типу закладу, контингенту учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи навчального закладу визначаються відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, з урахуванням Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 грудня 2010 року № 1204, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 року за № 114/18852.

Таблиця 3. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання (для викладачів); розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки (штатний, сумісник)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблиця 4. Інформація про якісний склад працівників підрозділу підприємства, до повноважень якого належать функції професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади, стаж роботи

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Підвищення кваліфікації за посадою (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

1

2

3

4

5

Таблиця 5. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві

Код класу за Класифікатором професій ДК 003:2010

Найменування класу класифікаційного угруповання

Кількість

Всього, осіб

Підвищення кваліфікації (осіб)

Викладачів за розділами навчального плану

Інструкторів (з професійно-практичної підготовки)

За професією (спеціальністю)

З психолого-педагогічного мінімуму

З питань охорони праці

Спеціальні дисципліни

Загально-технічні дисципліни

Охорона праці

Основи ринкової економіки

Основи трудового законодавства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблиця 6. Інформація про якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності з професійно-технічного навчання кваліфікованих робітників на виробництві

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади викладача, професії інструктора, стаж роботи

Рівень професійної кваліфікації інструктора (розряд, категорія)

Найменування предмету, розділу, курсу професійно-технічного навчання

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Підвищення кваліфікації (за професією, з психолого-педагогічного мінімуму, з питань охорони праці) (найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки (штатний, сумісник)

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблиця 7. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі

№ з/п

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв.м)

Назва та реквізити документа про право власності або оперативного управління

Договір оренди

Інформація про наявність документів

Строк дії договору оренди (з ___ по ___)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотаріального посвідчення

Про відповідність санітарним нормам

Про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

Про відповідність нормам з охорони праці*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

__________
* Заповнюється для навчання за професіями з підвищеною небезпекою.

Таблиця 8. Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками

№ з/п

Перелік приміщень навчального, навчально-виробничого призначення, інших приміщень, майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень

Необхідно
(одиниць)

Фактично
(одиниць)

1

2

3

4

1.

Кабінети (класи, аудиторії), всього

2.

Майстерні, всього

3.

Лабораторії, всього

4.

Полігон (кв.м)

5.

Автодром (майданчик) (кв.м)

6.

Трактородром (га)

7.

Навчальне господарство (га)

8.

Стадіон

9.

Інші

Таблиця 9. Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

№ з/п

Найменування навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків

Найменування дисциплін*

Площа приміщень, кв.м

Площа на 1 учня, слухача (кв. м)

Забезпечення обладнанням

Власні

Орендовані

Перелік обладнання

Потреба (одиниць)

Фактично (одиниць)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

1.

2.

3.

__________
* Вказуються дисципліни загально-професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Таблиця 10. Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для професійно-технічного навчання на виробництві

№ з/п

Найменування приміщень (навчальних об'єктів)

Кількість (одиниць)

Навчальна площа, кв. м

Загальна

На одного слухача

1

2

3

4

5

1.

Кабінети

2.

Класи, аудиторії

3.

Майстерні

4.

Лабораторії

5.

Полігони

6.

Тренажерні центри

7.

Навчально-виробничі дільниці

8.

Інші

Таблиця 11. Інформаційне забезпечення

№ з/п

Найменування виду інформаційного забезпечення

Наявність (так/ні)

Площа (кв.м)

Кількість місць

Обсяг фонду (примірників)

1

2

3

4

5

6

1.

Бібліотека*

2.

Електронна бібліотека

3.

Інтернет

-

-

4.

Періодичні видання

-

5.

Інше

__________
* Інформація подається тільки для первинної професійної підготовки.

Таблиця 12. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників*

1

2

3

4

5

6

__________
* Для електронних підручників не заповнюється.

Таблиця 13. Перелік фахових періодичних видань

№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1

2

3

________________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М.П.
Додаток 2
до Примірних зразків документів,
що додаються до заяви, для проведення
ліцензування освітніх послуг у сфері
професійно-технічної освіти

Зразок титульного аркуша

_______________________________________________
(найменування юридичної особи)

СПРАВА
щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти:

_________________________________________________________
(найменування виду освітньої послуги відповідно до підпункту 4 пункту 2 Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг")

_________________________________________________________
(код і назва професії (професій) або код і назва класу (класів) класифікаційних угруповань професій
відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010)

з ліцензованим обсягом освітньої послуги _____ осіб
(навчального закладу _____ осіб)

м. _____________, 20__ рік
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
17.09.2012  № 1021

ПРИМІРНІ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ,
що додаються до заяви, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти

1. При ліцензуванні підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями); військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу; перепідготовки за спеціальностями:

1.1. Копії установчих документів (статуту, положення, рішення засновника (власника) або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу).

1.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

1.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги (лист від органу управління за підписом керівника такого органу, в якому засвідчується підтримка органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги, - для навчальних закладів державної або комунальної форми власності; рішення власника (власників) навчального закладу або органу управління, визначеного статутом навчального закладу, про ліцензування освітньої послуги або підтримку ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги - для навчальних закладів приватної форми власності).

1.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

Вищим навчальним закладам, підпорядкованим Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України та Державній прикордонній службі України, при ліцензуванні профільних напрямів підготовки і спеціальностей концепція діяльності за заявленою освітньою послугою погоджується керівниками або заступниками керівників органів управління такими навчальними закладами.

У концепції повинні бути відображені такі аспекти.

Розділ I. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у фахівцях заявленого напряму підготовки (спеціальності) на строк 5 років (які навчальні заклади в регіоні вже надають такі освітні послуги, з якого часу, в якому обсязі, працевлаштування випускників, кількість фахівців зазначеної спеціальності, які перебувають на обліку у регіональному центрі зайнятості тощо; чим надання заявлених освітніх послуг буде відрізнятись від тих, що вже здійснюються іншими навчальними закладами; підстави щодо доцільності надання освітніх послуг у даному вищому навчальному закладі в заявленому ліцензованому обсязі).

Розділ II. Загальна характеристика вищого навчального закладу (інформація про рік заснування, форму власності, відомчу належність, стисла історична довідка про основні етапи розвитку, а також за наведеною у таблиці формою).

Таблиця

Загальна характеристика
______________________________
(назва вищого навчального закладу)

№ з/п

Показники діяльності

Кількісні параметри

Денна (очна) форма навчання

Заочна форма навчання

1.

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодший спеціаліст (осіб)

- бакалавр (осіб)

- спеціаліст (осіб)

- магістр (осіб)

2.

Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:

у т. ч. за формами навчання:

- денна (очна) (осіб)

-

- вечірня (осіб)

- заочна, дистанційна (осіб)

-

3.

Кількість навчальних груп (одиниць)

4.

Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць)

у т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодший спеціаліст (одиниць)

- бакалавр (одиниць)

- спеціаліст (одиниць)

- магістр (одиниць)

5.

Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), (одиниць)

з них випускових (одиниць):

6.

Кількість факультетів (відділень) (одиниць)

7.

Загальні навчальні площі будівель (кв.м)

з них:

- власні (кв.м)

- орендовані (кв.м)

8.

Навчальні площі, які здаються вищим навчальним закладом в оренду (кв.м)

9.

Інше

Розділ III. Можливості вищого навчального закладу щодо надання освітніх послуг за заявленим напрямом підготовки (спеціальністю) (інформація про матеріально-технічну базу, кадровий склад, навчально-методичне забезпечення, перспективи наукової та науково-видавничої діяльності).

Розділ IV. Напрями та зміст розвитку вищого навчального закладу.

1.5. Копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, їх варіативних частин, затверджених в установленому порядку.

Подається копія наказу МОНмолодьспорту України про затвердження галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, засобів діагностики якості вищої освіти).

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм розробляються вищим навчальним закладом в межах структури та форми, затверджених МОНмолодьспортом України, і затверджуються керівником вищого навчального закладу.

У разі відсутності затверджених галузевих стандартів вищої освіти вищі навчальні заклади можуть тимчасово, до їх затвердження, користуватися розробленими ними освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою, засобами діагностики якості вищої освіти, що погоджені з відповідною Науково-методичною комісією з вищої освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України, Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, департаментом вищої освіти МОНмолодьспорту України.

1.6. Копії навчальних планів, затверджених в установленому порядку.

1.7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1 або 1-1, 2 або 2-1, 3).

Після таблиці 1 наводяться розрахунки часток науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин для кожного циклу дисциплін навчального плану відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Якщо при розрахунку частки докторів наук або професорів враховуються кандидати наук, доценти, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України або монографій, у таблиці 1 у графі "Примітки" подається вищевказана інформація про таких кандидатів наук, доцентів.

Після таблиці 1-1 наводяться розрахунки часток педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи, окремо для кожного циклу дисциплін навчального плану.

1.8. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

загальні площі усіх приміщень, що використовуються у навчальному процесі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4);

забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників, медичного обслуговування та організації харчування студентів, гуртожиток) та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 5);

обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, необхідних для виконання навчального плану, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 6);

обладнання комп'ютерних лабораторій та програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану, можливість доступу студентів до Інтернет, наявність каналів доступу за формою згідно з додатком 1 (таблиця 7). Після таблиці 7 наводяться: інформація про загальну кількість комп'ютерів у вищому навчальному закладі; розрахунки максимально можливого контингенту студентів у навчальному закладі, виходячи з ліцензованого обсягу прийому за кожним напрямом підготовки, спеціальністю з урахуванням нормативного строку навчання для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня за денною і заочною формами навчання; інформація про кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів;

інформація про соціальну інфраструктуру вищого навчального закладу за формою згідно з додатком 1 (таблиця 8).

Інформація наводиться з урахуванням вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 листопада 2011 року № 1377), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 75/8674 (далі - Ліцензійні умови); Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117.

1.9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

забезпечення навчальними програмами з усіх нормативних і вибіркових дисциплін за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9);

забезпечення планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій), комплексними контрольними роботами для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки за формою згідно з додатком 1 (таблиця 10);

забезпечення тематикою і методичними вказівками для виконання курсових робіт (проектів), дипломних робіт (проектів), програмами державних екзаменів за формою згідно з додатком 1 (таблиці 11, 12);

забезпечення програмами і базами практик за формою згідно з додатком 1 (таблиця 13).

Також додається копія затверджених у вищому навчальному закладі критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів.

1.10. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається інформація про:

наявність бібліотеки (окремих факультетських, інститутських бібліотек тощо), читальних залів, їх площі, кількість посадкових місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, наявність електронної бібліотеки за формою згідно з додатком 1 (таблиця 14);

забезпечення підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності), що ліцензується, навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у власній бібліотеці вищого навчального закладу, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 15);

перелік фахових періодичних видань з напряму підготовки (спеціальності), що ліцензується, а також у відповідній галузі знань, які є в бібліотеці вищого навчального закладу та у читальних залах, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 16).

1.11. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

Договори оренди повинні бути оформлені з урахуванням вимог законодавства (статті 793, 794 Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року № 1774 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2000 року за № 931/5152.

1.12. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.

1.13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

1.14. Таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам за формою згідно з додатком 1 (таблиця 17).

2. При ліцензуванні розширення профілю (підвищення кваліфікації за напрямами, спеціальностями, за певними програмами, за посадами тощо), спеціалізації:

2.1. Копії установчих документів.

2.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

2.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги.

2.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

2.5. Копії затверджених в установленому порядку кваліфікаційних характеристик, навчальних програм.

2.6. Копії навчальних планів, затверджених в установленому порядку.

2.7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників за формою згідно з додатком 1 (таблиця 1 (1-1)).

2.8. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4-7).

2.9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9).

2.10. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів за формою згідно з додатком 1 (таблиці 15, 16).

2.11. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

2.12. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.

2.13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

3. При ліцензуванні підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади, підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями, їх перепідготовки, підвищення кваліфікації:

3.1. Копії установчих документів.

3.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

3.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги.

3.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

3.5. Копії навчальних планів, адаптованих для підготовки іноземних громадян, в тому числі календарних графіків навчального процесу, а також навчальних програм.

3.6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку іноземних громадян, за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1 (1-1), 3).

При ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади додатково зазначається наявність у науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які викладають українську мову, документів про право викладання української мови як іноземної;

При ліцензуванні підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами, спеціальностями, їх перепідготовки подається загальна інформація про кадрове забезпечення навчального процесу.

3.7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про навчальні приміщення для занять студентів та науково-педагогічних, педагогічних працівників; соціальну інфраструктуру, в т. ч. інформація про наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців та служби безпеки за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4, 5, 8).

3.8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про забезпечення навчальними програмами за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9);

3.9. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається інформація про забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у власній бібліотеці вищого навчального закладу, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 15); перелік фахових періодичних видань за формою згідно з додатком 1 (таблиця 16).

3.10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

3.11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.

3.12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

3.13. Відомості про виконання вищим навчальним закладом додаткових вимог при підготовці іноземців за формою згідно з додатком 1 (таблиця 18).

4. При ліцензуванні підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади:

4.1. Копії установчих документів.

4.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

4.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги.

4.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

4.5. Копії навчальних планів і програм, затверджених в установленому порядку.

4.6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 1 (1-1), 3).

4.7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про навчальні приміщення для занять студентів (абітурієнтів) та науково-педагогічних, педагогічних працівників; за формою згідно з додатком 1 (таблиці 4, 5).

4.8. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається інформація про забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у власній бібліотеці вищого навчального закладу, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 15).

4.9. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

4.10. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки.

4.11. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

5. При ліцензуванні вищих навчальних закладів, які планують провадження освітньої діяльності за програмами іноземних навчальних закладів:

5.1. Копії установчих документів.

5.2. Копії рішень про утворення відокремлених підрозділів та положення про них (у разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі).

5.3. Документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги.

5.4. Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та ринку освітніх послуг, затверджена керівником та скріплена печаткою навчального закладу, а також погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією.

5.5. Програма та навчальний план, за якими здійснюватиметься навчання, погоджені з МОНмолодьспортом України.

5.6. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про кількісний та якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) за формою згідно з додатком 1 (таблиці 1 або 1-1, 2 або 2-1, 3).

5.7. Відомості про кількісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

загальні площі усіх приміщень, що використовуються у навчальному процесі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 4);

забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (бібліотека, читальний та актовий зали, приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників, медичного обслуговування та організації харчування студентів, гуртожиток) та їх площі за формою згідно з додатком 1 (таблиця 5);

обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, необхідних для виконання навчального плану, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 6);

обладнання комп'ютерних лабораторій та програмне забезпечення, необхідне для виконання навчального плану, згідно з додатком 1 (таблиця 7);

інформація про соціальну інфраструктуру вищого навчального закладу за формою згідно з додатком 1 (таблиця 8).

5.8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. Подається інформація про:

забезпечення навчальними програмами з усіх дисциплін за формою згідно з додатком 1 (таблиця 9);

забезпечення планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, самостійної роботи студентів, комплексними контрольними роботами для перевірки знань з усіх дисциплін за формою згідно з додатком 1 (таблиця 10);

забезпечення тематикою і методичними вказівками для виконання курсових робіт (проектів), дипломних робіт (проектів), програмами державних екзаменів за формою згідно з додатком 1 (таблиці 11, 12);

забезпечення програмами і базами практик за формою згідно з додатком 1 (таблиця 13).

Також додається копія затверджених у вищому навчальному закладі критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів.

5.9. Відомості про кількісні показники інформаційного забезпечення, наявність бібліотеки та обсяг її фондів. Подається інформація про:

наявність бібліотеки, читальних залів, їх площі, кількість посадкових місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, наявність електронної бібліотеки за формою згідно з додатком 1 (таблиця 14);

забезпечення підготовки фахівців навчальними підручниками, посібниками, за програмою, що ліцензується, довідковою та іншою навчальною літературою, що знаходиться у власній бібліотеці вищого навчального закладу, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 15);

перелік фахових періодичних видань за програмою, що ліцензується, які є в бібліотеці вищого навчального закладу та у читальних залах, за формою згідно з додатком 1 (таблиця 16).

5.10. Копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу), оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна про перебування майна в оперативному управлінні) чи користування (договір оренди) основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги.

5.11. Копії документів про відповідність приміщень навчального закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки. Для проведення навчання за професіями з підвищеною небезпекою подаються також копії документів про відповідність навчальних приміщень нормам з охорони праці.

5.12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу).

5.13. Копія документа про реєстрацію навчального закладу - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження, легалізований в установленому порядку.

5.14. Дозвіл навчального закладу - іноземної юридичної особи на право використання його навчальних програм та видачу документа за результатами навчання, погоджений з центральним органом управління освітою держави місцезнаходження такого навчального закладу (якщо це передбачено законодавством відповідної держави). Якщо законодавством відповідної держави не передбачено погодження вказаного дозволу з центральним органом управління освітою держави місцезнаходження такого навчального закладу, про це подається лист центрального органу управління освітою цієї держави.

5.15. Довідка центрального органу управління освітою держави місцезнаходження навчального закладу - іноземної юридичної особи про акредитацію (визнання) навчальних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності.

Оригінали іноземних документів, що подаються на ліцензування, легалізуються в установленому порядку; копії легалізованих документів нотаріально засвідчуються разом з їх перекладом відповідно до чинного законодавства.

6. При ліцензуванні вищих навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів, що утворюються та функціонують в Україні:

Перелік документів для проведення ліцензування залежить від виду освітніх послуг, які надаватимуться вищими навчальними закладами іноземних держав або їх структурними підрозділами, що утворюються та функціонують в Україні, і визначається відповідно пунктами 1-5. Додатково подаються такі документи:

6.1. Копії документів, що засвідчують правові засади легалізації та утворення навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України (міжнародного договору, дозволу МОНмолодьспорту України, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження навчального закладу на утворення та діяльність такого навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України).

6.2. Документ, що підтверджує визнання програми, за якою проводиться навчання в Україні, іноземною державою - засновником навчального закладу.

6.3. Програма та навчальний план, за якими здійснюватиметься навчання, погоджені з МОНмолодьспортом України.

Якщо проведення окремих процедур та надання документів не передбачено законодавством відповідної держави, про це подається лист центрального органу управління освітою цієї держави.

Оригінали іноземних документів, що подаються на ліцензування, легалізуються в установленому порядку; копії легалізованих документів нотаріально засвідчуються разом з їх перекладом відповідно до чинного законодавства.

Документи формуються у справу, прошнуровуються, пронумеровуються та підписуються керівником, підпис якого засвідчується печаткою навчального закладу. Справа складається у двох примірниках державною мовою з наскрізною нумерацією аркушів.

На ліцензування подаються оригінали або засвідчені відповідно до інструкції з діловодства вищого навчального закладу копії документів.

Пояснення до окремих підпунктів пункту 1 (визначення переліку установчих документів, зміст концепції, вимоги до оформлення договорів оренди тощо) також стосуються відповідних підпунктів пунктів 2-5.

Титульна сторінка справи оформлюється за формою згідно з додатком 2. До органу ліцензування подається один примірник справи, другий зберігається у навчальному закладі.

Директор Департаменту
наукової діяльності
та ліцензування

О.В. Якименко
Додаток 1
до Переліку документів, що додаються
до заяви, для проведення ліцензування
освітніх послуг у сфері вищої освіти

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники забезпечення освітньої діяльності

Таблиця 1. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес з напряму підготовки (спеціальності) ____________________

№ з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади; для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

2.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

3.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

__________
* При ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади зазначається наявність у науково-педагогічних працівників, які викладають українську мову, документів, що надають право викладання української мови як іноземної.

Таблиця 1-1. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності ____________________

№ з/п

Найменування дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади; для сумісників місце основної роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Категорія, педагогічне звання (за наявності - науковий ступінь, вчене звання)

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.

1.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

2.3. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

3.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

__________
* При ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади зазначається наявність у педагогічних працівників, які викладають українську мову, документів, що надають право викладання української мови як іноземної.

Таблиця 2. Якісний склад випускової кафедри з напряму підготовки (спеціальності)* __________________

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування посади; для сумісників - місце основної роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації

Найменування всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою)

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.

2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

__________
* Якщо для одного напряму підготовки (спеціальності) планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра є випусковою з кількох спеціальностей, необхідно вказати назви цих спеціальностей, освітньо-кваліфікаційні рівні та ліцензовані обсяги з кожної спеціальності.

Таблиця 2-1. Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії зі спеціальності* _________________

№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові викладача

Найменування посади; для сумісників - місце основної роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Категорія, педагогічне звання (за наявності - науковий ступінь, вчене звання)

Найменування всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Підвищення кваліфікації (найменування навчального закладу, вид документа, тема, дата видачі)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1.

2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом

__________
* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових предметних (циклових) комісій, подається інформація про кожну комісію окремо. Якщо предметна (циклова) комісія є випусковою з кількох спеціальностей, необхідно вказати назви цих спеціальностей та ліцензовані обсяги з кожної спеціальності.

Таблиця 3. Інформація про завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) комісії) з напряму підготовки (спеціальності)*
_____________________________________________________________
(керівника підрозділу, який здійснюватиме підготовку
іноземних громадян/громадян України до вступу у вищі навчальні заклади)

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь**, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання**, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, назва теми дисертації** або категорія***, педагогічне звання***

Педагогічний (науково- педагогічний) стаж (повних років)

Інформація про попередню роботу (період років, найменування організації, займана посада)

Примітки (з якого часу працює у вищому навчальному закладі за основним місцем роботи або за сумісництвом)

1

2

3

4

5

6

7

__________
* Якщо для одного напряму підготовки (спеціальності) планується наявність двох і більше випускових кафедр або предметних (циклових) комісій, подається інформація про завідувача кожної кафедри, голову кожної комісії.
** Для освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр". Для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" також додаються засвідчені в установленому порядку копії дипломів про присудження наукового ступеня і атестатів про присвоєння вченого звання.
*** Для освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".

Таблиця 4. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі

№ з/п

Адреса приміщення

Найменування власника майна

Площа (кв.м)

Назва та реквізити документа про право власності або оперативного управління

Договір оренди

Інформація про наявність документів

Строк дії договору оренди (з ___ по ___)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотаріального посвідчення

Про відповідність санітарним нормам

Про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

Про відповідність нормам з охорони праці*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

__________
* Заповнюється для навчання за напрямами (спеціальностями) з підвищеною небезпекою.

Таблиця 5. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

№ з/п

Найменування приміщень за функціональним призначенням

Площа приміщень (кв.м)

Загальні

У тому числі

Власні

Орендовані

Здано в оренду

1.

Навчальні приміщення, усього: у тому числі:

1.1.

Приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

1.2.

Комп'ютерні лабораторії

1.3.

Спортивні зали

2.

Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників

3.

Службові приміщення

4.

Бібліотека, у тому числі читальні зали

5.

Гуртожитки

6.

Їдальні, буфети

7.

Профілакторії, бази відпочинку

8.

Медичні пункти

9.

Інше

Таблиця 6. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

№ з/п

Найменування лабораторій, спеціалізованих кабінетів, їх площа

Найменування дисциплін

Перелік обладнання, устаткування, кількість

1

2

3

4

Таблиця 7. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп'ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану з напряму підготовки (спеціальності) _________________

№ з/п

Найменування комп'ютерної лабораторії, її площа

Найменування дисципліни за навчальним планом

Модель і марка персональних комп'ютерів, їх кількість

Назви пакетів прикладних програм (в тому числі ліцензованих)

Можливість доступу до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні)

1

2

3

4

5

6

Таблиця 8. Інформація про соціальну інфраструктуру

№ з/п

Найменування об'єктів соціальної інфраструктури

Кількість

Площа (кв.м)

1.

Гуртожитки для студентів

2.

Житлова площа, що припадає на одного студента у гуртожитку

-

3.

Їдальні та буфети

4.

Кількість студентів, що припадає на одне посадкове місце в їдальнях і буфетах (осіб)

-

5.

Актові зали

6.

Спортивні зали

7.

Плавальні басейни

8.

Інші спортивні споруди: - стадіони - спортивні майданчики - корти - тощо

9.

Студентський палац (клуб)

10.

Інше

Таблиця 9. Забезпечення навчальними програмами

№ з/п

Найменування дисципліни за навчальним планом

Відмітка про наявність програми (так/ні)

Найменування розробника програми

1

2

3

4

Таблиця 10. Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, контрольними роботами

№ з/п

Найменування дисципліни за навчальним планом

Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби)

Плани семінарських занять

Плани практичних занять

Плани (завдання) лабораторних робіт

Завдання для самостійної роботи студентів*

Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів-заочників

Комплексні контрольні роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* При використанні інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної роботи студентів проставляється також позначка "IT".

Таблиця 11. Методичне забезпечення курсового проектування

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена курсова робота (проект)

Інформація про наявність ("+" або "-")

Методичні розробки

Тематика курсових робіт (проектів)

1

2

3

4

5

Таблиця 12. Методичне забезпечення державної атестації

№ з/п

Найменування виду державної атестації (державний екзамен, дипломна робота (проект))

Інформація про наявність ("+" або "-")

Методичні розробки

Тематика дипломних робіт (проектів)

Програми державних екзаменів

1

2

3

4

5

Таблиця 13. Забезпечення програмами і базами практик

№ з/п

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

Тривалість практики (у тижнях)

Інформація про наявність програм практик ("+" або "-")

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (№, дата, строк дії)

1

2

3

4

5

6

Таблиця 14. Інформація про наявність бібліотеки

№ з/п

Найменування бібліотеки

Площа (кв.м)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Наявність читального залу, його площа (кв.м), кількість посадкових місць

Примітка*

__________
* Подається інформація про наявність електронної бібліотеки.

Таблиця 15. Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

№ з/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників*

1

2

3

4

5

6

__________
* Для електронних підручників не заповнюється.

Таблиця 16. Перелік фахових періодичних видань

№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1

2

3

Таблиця 17. Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з напряму підготовки (спеціальності) ___________________

№ з/п

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу)*

Фактичне значення показника**

Відхилення фактичного значення показника від нормативного

1

2

3

4

5

__________
* За відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, що ліцензується.
** В абзаці третьому пунктів 2.2 і 2.3 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти після розрахованої частки науково-педагогічних працівників (докторів наук або професорів) у дужках зазначається їх кількість в особах. У пункті 2.4 зазначаються розраховані частки педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи, окремо для кожного циклу дисциплін навчального плану.

Таблиця 18. Додаткові вимоги до вищих навчальних закладів при підготовці іноземних громадян

№ з/п

Найменування додаткових вимог

Характеристика виконання додаткових вимог

Примітки

1

2

3

4

1.

Наявність правової бази, що регламентує в'їзд іноземців в Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на батьківщину

2.

Наявність системи набору на навчання іноземців

3.

Наявність паспортно-візової служби для обслуговування іноземців

4.

Наявність системи медичного обслуговування іноземців, страхування їх здоров'я

________________________
(найменування посади керівника)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М.П.
Додаток 2
до Переліку документів, що додаються
до заяви, для проведення ліцензування
освітніх послуг у сфері вищої освіти

Зразок титульного аркуша

_______________________________________________
(найменування юридичної особи)

СПРАВА
щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти:

_________________________________________________________________________
(найменування виду освітньої послуги відповідно до підпункту 5 пункту 2 Порядку ліцензування
діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08 серпня 2007 року № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг")

_________________________________________________________________________
(код і назва напряму підготовки або спеціальності відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів
України переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями)

з ліцензованим обсягом освітньої послуги _____ осіб
(навчального закладу _____ осіб)

м. _____________, 20__ рік

{Текст взято з сайту МОНмолодьспорту України http://www.mon.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: