open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст.93 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську
діяльність" ( 3125-12 ) та з метою подальшого вдосконалення
законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і
доповнення:
1. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.655; 1993 р., N 11,
ст.83):
статтю 29 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. Річний баланс і звітність підприємств підлягають
обов'язковому аудиту, за винятком тих організацій, що повністю
утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою
діяльністю. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і
звітності підприємств з річним господарським оборотом менш як
двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз
на три роки". У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;
абзац другий пункту 2 статті 35 доповнити реченням такого
змісту: "Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні
бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком тих
організацій, які повністю утримуються за рахунок бюджету і не
займаються підприємницькою діяльністю".
2. У статті 36 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 25, ст.281) слова "аудиторською службою" замінити словами
"аудитором (аудиторською фірмою)".
3. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N
29, ст.377):
абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності,
обліку, первинних документів та іншої інформації щодо
фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з
метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти
і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам";
у назві та частині дев'ятій статті 22 слова "ревізія (аудит)"
замінити словом "аудит".
4. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38,
ст.508; 1992 р., N 47, ст.645): статтю 22 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту: "Емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск
цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та
довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою)". У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту, сьому,
восьму, дев'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою,
шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою; в частині другій статті 24 цифру і слово "1 квітня" замінити
словами "дев'яти місяців"; пункт "б" частини третьої статті 24 викласти в такій
редакції: "б) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний
баланс та довідка про фінансовий стан".
5. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682; 1994 р.,
N 3, ст.11):
статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих
акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні
внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором
(аудиторською фірмою)";
статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності
товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і
звітності товариств з річним господарським оборотом менш як двісті
п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три
роки";
частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту:
"Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком
товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят
неоподатковуваних мінімумів".
6. Абзац другий пункту 3 статті 5 Закону України "Про
банкрутство" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 31, ст.440; 1993 р., N 29, ст. 308) доповнити реченням
такого змісту: "Достовірність та повнота бухгалтерського балансу
та іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника
повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)
незалежно від підстав, з яких порушено справу".
7. Статтю 12 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642)
доповнити частиною другою такого змісту: "При укладанні договору застави за згодою сторін або на
вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка
достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної
сторони договору застави".
8. У Декреті Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993
року N 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 19, ст.207):
частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту:
"Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) довірчих
товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до
статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською
фірмою)";
статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності
довірчих товариств повинні бути підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою)".
9. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993
року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст.302):
статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Фінансовий стан засновників (українських юридичних осіб)
підприємств з іноземними інвестиціями щодо їх спроможності
здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути
перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";
статтю 33 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності
підприємств з іноземними інвестиціями повинні бути підтверджені
аудитором (аудиторською фірмою)". У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою.
10. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993
року N 47-93 "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 29, ст.320):
статтю 2 після частини другої доповнити новою частиною такого
змісту: "Фінансовий стан засновників (учасників) страховика щодо їх
спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду
повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)". У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно
частинами четвертою і п'ятою;
частину першу статті 16 доповнити реченням такого змісту:
"При укладанні договору страхування страховик має право запросити
у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан,
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)";
друге речення частини другої статті 23 викласти у такій
редакції: "У разі необхідності страховик може робити запити про
відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних
органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і
організацій, що володіють інформацією про обставини страхового
випадку, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини
страхового випадку, відповідно до умов укладеного договору
призначити аудиторську перевірку або експертизу фінансового стану
страхувальника";
статтю 33 доповнити частиною другою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності
страховиків повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською
фірмою)";
частину другу статті 37 після абзацу третього доповнити новим
абзацом такого змісту: "довідка про фінансовий стан засновників страховика,
підтверджена аудитором (аудиторською фірмою)". У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами п'ятим і шостим.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 березня 1995 року

N 90/95-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: