open
Про систему
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 77 від 27.03.96

м.Київ
vd960327 vn77
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009 }
Про затвердження положень "Про порядок створення

і реєстрації комерційних банків" та "Про порядок

ліцензування банків в Україні"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку

N 182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96

N 10 ( v0010500-97 ) від 20.01.97

N 11 ( v0011500-97 ) від 20.01.97

N 253 ( z0366-97 ) від 25.07.97

N 348 ( v0478500-97 ) від 24.10.97

N 363 ( v0485500-97 ) від 31.10.97

N 395 ( v0490500-97 ) від 25.11.97

N 416 ( z0606-97 ) від 05.12.97

N 448 ( z0629-97 ) від 22.12.97

N 24 ( z0099-98 ) від 27.01.98

N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98

N 140 ( z0340-98 ) від 13.04.98

N 181 ( z0373-98 ) від 06.05.98

N 281 ( z0541-98 ) від 21.07.98 }

На виконання Постанови Верховної Ради України від 1 лютого
1996 року N 25/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про банки і
банківську діяльність" у частині надання права Національному банку
України видавати банкам ліцензії на здійснення банківських
операцій Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити положення "Про порядок створення і реєстрації
комерційних банків" та "Про порядок ліцензування банків в Україні"
(додаються). 2. Зобов'язати керівників комерційних банків, підрозділів
центрального апарату та установ Національного банку України взяти
до керівництва в роботі зазначені Положення та суворо
дотримуватись їх вимог. 3. Встановити плату за реєстрацію банків, змін та доповнень
до їх установчих документів, за реєстрацію філій банків, змін та
доповнень до їх положень у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів
заробітної плати, за надання банкам ліцензій та дозволів їх філіям
на здійснення банківських операцій, а також за розширення ліцензій
та дозволів - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
заробітної плати. 4. Здійснити протягом 1996 року ліцензування банківських
операцій існуючих банків, а також надати дозвіл їх філіям на
здійснення банківських операцій без справляння плати за видачу
ліцензій та дозволів. 5. Доручити департаменту банківського нагляду
(А.І.Степаненко) та регіональним управлінням Національного банку в
місячний термін розробити скоординовані графіки подання
комерційними банками Національному банку України і його
регіональним управлінням пакетів документів відповідно до
зазначених положень про надання ліцензій та дозволів на право
здійснення банківських операцій, надати право затвердити їх
заступнику Голови Правління О.І.Кірєєву та начальникам
регіональних управлінь Національного банку України. 6. Доручити першому заступнику Голови Правління В.О.Бондарю
та заступнику Голови Правління О.І.Кірєєву в двотижневий термін
розглянути доцільність одночасного функціонування двох комісій:
Комісії з питань ліцензування банків на право здійснення операцій
з валютними цінностями і Комісії з питань нагляду та регулювання
діяльності банків і подати відповідні пропозиції Правлінню
Національного банку України. 7. Вважати такими, що втратили чинність, Тимчасове положення
про порядок створення, реєстрації комерційних банків і здійснення
нагляду за їх діяльністю, затверджене протоколом Правління
Національного банку України від 17 липня 1992 року N 16
( v0016500-92 ), постанову Правління Національного банку України
N 47 від 25.06.93 р. "Про реєстрацію представництв іноземних
банків", листи Національного банку України N 11013 від
25.06.93 р., N 11012/380а від 25.06.93 р.
Голова Правління В.А.Ющенко
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 77 від 27 березня 1996 року

( Положення втратило чинність на підставі

Постанови Нацбанку

N 281 ( z0541-98 ) від 21.07.98 )
Положення

про порядок створення і реєстрації комерційних банків
Комерційні банки різних видів і форм власності створюються у
вигляді акціонерних товариств або товариств з обмеженою
відповідальністю відповідно до Законів України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про
підприємництво" ( 698-12 ), "Про обмеження монополізму та
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"
( 2132-12 ) інших законодавчих актів України та нормативних актів
Національного банку України. ( Преамбула із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 10 ( v0010500-97 ) від 20.01.97 )
1. Створення банків
1.1. Комерційний банк вважається створеним і набуває статус
юридичної особи з моменту його реєстрації в Національному банку
України. 1.2. Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних
банків можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні
особи, за винятком політичних і профспілкових організацій, спілок
і партій, громадських фондів офшорних компаній та банків. ( Пункт
1.2 в редакції Постанови Нацбанку N 253 ( z0366-97 ) від
25.07.97, із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N
140 ( z0340-98 ) від 13.04.98 ) Засновниками засновників, акціонерів (учасників) комерційних
банків не можуть бути офшорні компанії і банки. ( Пункт 1.2
доповнено абзацом другим згідно з Постановою Нацбанку N 140
( z0340-98 ) від 13.04.98 ) 1.3. Згідно із Законом України "Про банки і банківську
діяльність" мінімальний розмір статутного фонду банку
встановлюється у розмірі, еквівалентному 1 мільйону ЕКЮ за курсом
грошової одиниці України, встановленим Національним банком України
на день підписання установчого договору про створення банку. Заявлений та фактично сплачений розмір статутного фонду
новостворюваного банку на дату його реєстрації повинен бути не
меншим ніж розмір, встановлений для діючих банків Постановою
Верховної Ради України від 01.02.96 р. N 25/96-ВР на відповідну
дату, зазначену в цій постанові. Мінімальний розмір статутного фонду банку за участю
іноземного капіталу у разі якщо частка іноземного капіталу у
статутному фонді банку становить до 50%, повинен бути не менше
суми, еквівалентної 5 млн.ЕКЮ на день підписання установчого
договору за офіційним курсом Національного банку України. Якщо
частка іноземного капіталу у статутному фонді банку становить 50%
і більше, мінімальний розмір статутного фонду банку за участю
іноземного капіталу повинен бути не менше суми, еквівалентної 10
млн.ЕКЮ на день підписання установчого договору за офіційним
курсом Національного банку України. Мінімальний внесок в
іноземній вільно конвертованій валюті за курсом Національного
банку України повинен становити не менше 1 млн.ЕКЮ. ( Абзац
третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 140 ( z0340-98 ) від 13.04.98 ) Статутний фонд комерційного банку формується тільки за
рахунок власних вільних коштів учасників (акціонерів).
Забороняється використовувати для формування статутного фонду
комерційного банку бюджетні кошти, кошти одержані в кредит та під
заставу. Частка будь-якого з учасників не повинна перевищувати 35%
статутного фонду. Банкам забороняється збільшувати статутний фонд
за рахунок нерозподіленого прибутку та коштів інших фондів, а
також збільшувати статутний фонд для покриття збитків. Один акціонер (учасник) банку, крім іноземного, або його
довірена особа, може прямо або непрямо володіти (управляти)
акціями (частками) в цьому банку в межах 35% статутного фонду
банку. ( Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку
N 253 ( z0366-97 ) від 25.07.97 ) Непрямою вважається участь акціонера (учасника) у статутному
фонді банку у разі, якщо цей акціонер (учасник) має частку у
статутному фонді іншого акціонера (учасника) цього ж банку і ця
частка становить 10% і більше, або в разі, якщо він володіє
десятьма і більше відсотками голосів під час прийняття рішень чи
має можливість на підставі договору чи іншим чином впливати на
прийняття рішень цим акціонером (учасником). ( Пункт 1.3
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 253 ( z0366-97 )
від 25.07.97 ) Частка участі акціонера (учасника) в статутному фонді банку,
якою він володіє непрямо, повністю включається в розрахунок
частки його участі в статутному фонді цього банку. ( Пункт 1.3
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 253 ( z0366-97 )
від 25.07.97 ) 1.4. Внесок учасників (акціонерів) до статутного фонду
комерційного банку здійснюється тільки у вигляді грошових коштів у
національній валюті України. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти,
внесених іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), у
національну валюту України здійснюється за офіційним курсом
Національного банку України на дату підписання установчого
договору про створення банку. Кошти можуть перераховуватися тільки
з розрахункових рахунків юридичними особами, з особистих рахунків
або готівкою - фізичними особами. 1.5. Для формування статутного фонду до реєстрації
комерційного банку в регіональному управлінні Національного банку
України за місцем створення комерційного банку засновникам
відкривається тимчасовий рахунок, на який кожний засновник вносить
визначену чинним законодавством і установчими документами частку
статутного фонду. Підставою для відкриття тимчасового рахунку є
установчий договір засновників банку і заява на відкриття рахунку.
До подання Національному банку пакета документів для реєстрації
комерційного банку на тимчасовому рахунку повинна бути зібрана
сума коштів відповідно до установчого договору, але не менша ніж
передбачено статтями 30, 31, 52 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ). Після реєстрації банку зібрані кошти перераховуються до
статутного фонду комерційного банку на кореспондентський рахунок в
установі Національного банку України. У разі відмови в реєстрації
банку кошти з тимчасового рахунку повертаються засновникам банку
за їх заявою у тижневий строк.
2. Реєстрація комерційних банків
2.1. Для реєстрації комерційного банку орган управління банку
(Рада банку) в 2-тижневий строк після аудиторської перевірки
фінансового стану засновників подає до регіонального управління
Національного банку України за місцем створення банку такі
документи: а) заяву про реєстрацію банку за підписом уповноваженої

особи, яка призначена відповідальною за реєстрацію банку,

установчими зборами (зборами учасників); б) установчий договір, підписаний засновниками банку та

завірений їхніми печатками. Підписи фізичних осіб

завіряються нотаріально. В установчому договорі визначаються:

- вид товариства;

- мета діяльності;

- склад засновників, їх найменування та місцезнаходження

(телефон, платіжні реквізити, паспортні дані для

фізичних осіб);

- особа, уповноважена для укладання угод і здійснення дій

від імені засновників;

- розмір, порядок та терміни утворення статутного фонду

банку;

- відповідальність сторін за виконання прийнятих на себе

зобов'язань;

- порядок вирішення суперечностей, що виникають між

сторонами;

- порядок розподілу прибутків та покриття збитків банку;

- порядок внесення змін до установчих документів банку;

- порядок ліквідації та реорганізації банку; в) статут банку, затверджений установчими зборами (зборами

учасників) і підписаний уповноваженою особою. Статут банку

повинен відповідати вимогам Законів України "Про банки і

банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про господарські

товариства" ( 1576-12 ) та іншим чинним законодавчим

актам.

У статуті наводиться:

- повна і скорочена назва банку;

- місцезнаходження банку;

- перелік законів, на підставі яких створюється і діє

банк;

- відомості про засновників банку (їх склад, частки в

статутному фонді банку);

- положення про те, що банк є юридичною особою і набуває

цей статус з моменту реєстрації в Національному банку

України;

- положення про те, що банк виконує вимоги нормативних

актів Національного банку України, користується єдиними

правилами бухгалтерського обліку в банках на базі

комплексної автоматизації і комп'ютеризації, подає

Національному банку України звітність та інформацію в

установлених ним обсягах і формах;

- перелік операцій, які здійснюються банком на підставі

ліцензії Національного банку України;

- розмір, порядок та терміни формування статутного фонду

банку. Статут банку, заснованого у вигляді акціонерного

товариства, повинен містити відомості про види акцій, що

випускаються, номінальну вартість акцій, співвідношення

акцій різних видів, кількість акцій, що випускаються

засновниками, наслідки невиконання зобов'язань щодо

викупу акцій;

- порядок збільшення (зменшення) статутного фонду;

- розмір та порядок утворення резервного і страхового

фонду;

- перелік інших фондів, які утворюються банком;

- порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

- положення про внутрішній аудит банку;

- положення про перевірки банку аудиторською організацією;

- положення про органи управління банком, їх структуру,

порядок утворення, компетенцію та порядок прийняття ними

рішень (загальні збори засновників, акціонерів банку,

Рада банку, Правління банку);

- положення про органи контролю за діяльністю банку,

порядок їх діяльності (ревізійна комісія, контрольні

функції Національного банку України);

- порядок реорганізації або ліквідації банку;

- порядок внесення змін і доповнень;

- інші положення, які не суперечать чинному законодавству

України; г) протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний

головою та секретарем зборів, який повинен містити:

- рішення про створення банку, прийняття статуту, обрання

ради (спостережної ради банку) і ревізійної комісії,

призначення голови правління, головного бухгалтера

банку і особи відповідальної за реєстрацію банку в

Національному банку України, інші положення відповідно

до законодавства України; Установчі документи (установчий договір, статут і протокол
установчих зборів) банку погоджуються з органами Антимонопольного
комітету України у випадках, передбачених чинним законодавством.
( Підпункт "г" пункту 2.1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 10 ( v0010500-97 ) від 20.01.97 )
д) економічне обгрунтування і мета створення банку, включаючи

розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат і

прибутку на кінець першого року його діяльності; е) висновок аудиторської організації (аудитора), яка має

ліцензію Аудиторської палати України, про фінансовий стан

та платоспроможність засновників, учасників (акціонерів)

банку, наявність у них вільних власних коштів в розмірі,

який забезпечує виконання їхніх зобов'язань щодо

формування статутного фонду банку та достовірність

балансових даних бухгалтерської і фінансової звітності,

наданої на дату перед здійсненням внеску до статутного

фонду за тими учасниками (акціонерами) банку, які мають

частку в загальному оголошеному статутному фонді не менше

5%. Достовірність висновків про фінансовий стан

засновників і акціонерів банку, що мають п'ять і більше

відсотків у статутному фонді банку, може також

перевірятися підрозділами Національного банку України.

Фізичні особи подають довідки Державної податкової

інспекції про наявність доходів, достатніх для внесення

коштів, визначених в установчих документах банку, якщо їх

розмір перевищує сто неоподаткованих мінімумів заробітної

плати, встановленої на день сплати коштів; є) бухгалтерську і фінансову звітність учасників (акціонерів)

банку на перше число місяця, в якому здійснюється внесок

до статутного фонду банку, незалежно від розміру їх участі

в статутному фонді банку; ж) наявність професійно придатних перших керівних осіб банку

(голови правління та головного бухгалтера), кандидатури

яких погоджені Національним банком України і які

відповідають таким вимогам: - наявність вищої економічної освіти; - стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом на

керівних посадах не менше трьох років; - відсутність в їх попередній роботі порушень чинного

законодавства та нормативних актів Національного банку

України.

Відомості про Голову Правління, головного бухгалтера банку

подаються у вигляді: - витягу з трудової книжки, завіреного в установленому

порядку регіональним управлінням Національного банку

України за місцем знаходження банку; - нотаріально завіреної копії диплому про освіту; - трьох рекомендацій від осіб, які працюють в банківській

системі, кандидатури яких погоджено Національним банком

України та його регіональними управліннями (в тому числі

одна - за місцем попередньої роботи); - інформації регіонального управління Національного банку

України, яке здійснює нагляд за діяльністю банківських

установ, в яких працювали зазначені особи, щодо

відсутності в їх роботі зловживань та порушень чинного

законодавства та нормативних актів (у разі, якщо вони

працювали в інших регіонах України); - у кожному конкретному випадку, якщо на керівні посади

(голови правління, головного бухгалтера) призначаються

іноземні громадяни, рішення про погодження рекомендованої

засновниками кандидатури Національним банком України

приймається з урахуванням наданих документів (їх копій,

посвідчених у встановленому порядку), якими

підтверджується наявність економічної освіти (не нижче

ступеня магістра), стажу роботи на керівних посадах у

банківській системі за відповідним фахом не менше 3 років

та інформації Центрального банку або іншого органу

відповідної держави, який здійснює контроль за діяльністю

комерційних банків або комерційного банку, в якому

працював цей кандидат, про відсутність у роботі

правопорушень; ( Підпункт "ж" пункту 2.1 доповнено абзацом

згідно з Постановою Нацбанку N 416 ( z0606-97 ) від

05.12.97 ) - керівниками (головою правління, головним бухгалтером)

банку не можуть бути особи, зазначені в статті 23 Закону

України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ).

( Підпункт "ж" пункту 2.1 доповнено абзацом згідно з

Постановою Нацбанку N 416 ( z0606-97 ) від 05.12.97 )

Крім того, не можуть бути призначені на керівні посади

комерційних банків: ( Підпункт "ж" пункту 2.1 доповнено

абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 416 ( z0606-97 )

від 05.12.97 ) - особи, які не виконали зобов'язань щодо оплати боргу по

відношенню до будь-якого банку або іншої фізичної чи

юридичної особи; ( Підпункт "ж" пункту 2.1 доповнено

абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 416 ( z0606-97 )

від 05.12.97 ) - особи, незаконні дії яких у минулому спричинили

банкрутство банку або іншої юридичної особи; ( Підпункт

"ж" пункту 2.1 доповнено абзацом згідно з Постановою

Нацбанку N 416 ( z0606-97 ) від 05.12.97 ) з) копію платіжного документа про внесення плати за

реєстрацію банку на рахунок N 000960820 в Операційному

управлінні Національного банку України, МФО 300001; і) копію звіту про проведення відкритої підписки на акції,

прийнятого Міністерством фінансів України, з доданням

переліку акціонерів банку, в якому вказується найменування

акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити,

паспортні дані (для фізичних осіб) та кількість акцій, на

які він підписався, їх загальна вартість і частка в

статутному фонді банку; ї) угоду про надання приміщення для розміщення банку за

підписом уповноваженої за установчим договором особи; к) установчі документи акціонерів (учасників) банку

(нотаріально завірені копії, або в оригіналі); л) копію рішення органів Антимонопольного комітету України
про надання згоди на створення банку у випадках, передбачених
чинним законодавством. ( Пункт 2.1 доповнено підпунктом "л"
згідно з Постановою Нацбанку N 10 ( v0010500-97 ) від 20.01.97 )
2.2. Регіональне управління Національного банку України за
місцем знаходження комерційного банку в двотижневий строк з дати
отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

- фінансовий стан, платоспроможність і репутацію

акціонерів (учасників) банку, наявність вільних власних

коштів для внеску до статутного фонду банку і

підтвердження про внесок на тимчасовий рахунок банку

коштів до статутного фонду кожним акціонером (учасником)

у передбачених законом розмірах;

- наявність приміщення, придатного для розміщення банку;

- професійну придатність і репутацію голови виконавчого

органу (правління) банку і головного бухгалтера банку.
Пакет цих документів, включаючи статут банку в 4-х
примірниках і висновок регіонального управління Національного
банку України, подаються до Національного банку України. Документи для реєстрації банку розглядаються департаментом
банківського нагляду, департаментом валютного регулювання,
юридичним департаментом та, у разі необхідності, іншими
департаментами і подаються Комісії Національного банку України з
питань нагляду і регулювання діяльності банків. Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N
24 ( z0099-98 ) від 27.01.98 )
2.3. Перед реєстрацією банку його готовність до здійснення
банківських операцій може перевірятись на місці працівниками
Національного банку України. 2.4. Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за
участю іноземного капіталу, приймає Правління Національного банку
України, а комерційного банку, створеного за участю вітчизняного
капіталу, комісія з питань нагляду і регулювання діяльності
банків. Реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного
запису у Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж
та інших фінансово-кредитних установ у місячний строк з дня
одержання всіх передбачених документів. На підставі рішення
Правління Національного банку України про реєстрацію банку за
участю іноземного капіталу надається ліцензія на створення такого
банку. ( Абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 140 ( z0340-98 ) від 13.04.98 ) До розгляду питання про реєстрацію банків на засіданні
Правління Національного банку України або на засіданні комісії з
питань нагляду та регулювання діяльності банків кандидати на
посади голови правління та головного бухгалтера комерційного банку
проходять співбесіду з членами комісії згідно з анкетою (додаток
N 1). У разі відсутності осіб, які мають проводити співбесіду, їх
заміняють особи, які тимчасово виконують їх службові обов'язки. Анкета співбесіди додається до пакета документів з реєстрації
банку, результати співбесіди враховуються при розгляді питання про
реєстрацію банку. Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків
приймає рішення щодо професійної придатності кандидатів на посади
голови правління та головного бухгалтера з урахуванням загальної
оцінки усіх наданих документів, передбачених підпунктом "ж" пункту
2.1, та ділових якостей рекомендованого кандидата. ( Пункт 2.4
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 416 ( z0606-97 )
від 05.12.97 )
2.5. Національний банк України може відмовити у реєстрації
комерційному банку у разі порушення порядку створення банку,
невідповідності його статуту та інших установчих документів
законодавству України, незадовільного фінансового стану
засновників, що загрожуватиме інтересам вкладників і кредиторів
банку, а також у разі професійної непридатності рекомендованого
керівництва банку, відсутності відповідної матеріально-технічної
бази. 2.6. Рішення про відмову у реєстрації комерційного банку може
бути оскаржено у судовому порядку.
3. Реєстрація змін і доповнень, що вносяться до

установчих документів комерційних банків
3.1. Установчі документи банку, зміни та доповнення до яких
підлягають реєстрації, вказані у статті 22 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 872-12 ).
3.2. Комерційні банки зобов'язані у місячний строк після
прийняття компетентним органом банку рішення про внесення змін та
доповнень до установчих документів, подати до Національного банку
України для їх реєстрації пакет необхідних документів за
правилами, які встановлені для реєстрації банків. При зміні
керівництва діючих банків кандидати на посади голови правління та
головного бухгалтера проходять співбесіду та погодження в порядку,
встановленому п.2.4 цього Положення. Регіональному управлінню
Національного банку України за місцем знаходження комерційного
банку подаються: - клопотання про реєстрацію змін і доповнень до установчих

документів банку за підписом особи, яка уповноважена

компетентним органом банку; - рішення компетентного органу банку (протокол зборів) про

внесення змін і доповнень до установчих документів. Рішення

про збільшення статутного фонду банку може бути прийняте за

умови повної сплати кожним учасником (акціонером) банку

своєї частки в попередньо зареєстрованому статутному фонді

банку; - перелік змін і доповнень до статуту банку за підписом

голови виконавчого органу (правління) банку, завірений

печаткою банку в 4-х примірниках; - зміни і доповнення до установчого договору про створення

банку залежно від виду товариства за встановленими

вимогами; - висновки аудиторської організації про здійснення додаткових

внесків до статутного фонду банку його учасниками

(акціонерами) за рахунок вільних власних коштів; довідки

державної податкової інспекції про наявність таких коштів у

фізичних осіб - учасників (акціонерів) банку; - бухгалтерську і фінансову звітність учасників (акціонерів)

банку, які здійснили додаткові внески до статутного фонду

банку, на перше число місяця, в якому здійснено внесок до

статутного фонду банку, незалежно від розміру їх участі у

формуванні статутного фонду; - копії первинних платіжних документів про здійснення кожним

учасником (акціонером) банку додаткових внесків до

статутного фонду банку (не менше 30% або 50% від різниці

між знову заявленим внеском і вже фактично сплаченим і

попередньо зареєстрованим); - копія звіту про проведення відкритої підписки на акції за

встановленими вимогами; - перелік акціонерів банку, в якому вказується найменування

акціонера, його місцезнаходження, платіжні реквізити,

паспортні дані (для фізичних осіб), та кількість акцій, на

які він підписався, їх загальна вартість і частка в

статутному фонді банку; - рішення компетентного органу банку (протокол зборів) про

затвердження результатів відкритої підписки на акції банку; - установчі документи нових акціонерів (учасників) банку, а

також тих акціонерів (учасників), в установчих документах

яких відбулися зміни.
Пакет цих документів і висновок регіонального управління
Національного банку України, підготовлений в двотижневий строк з
моменту отримання повного пакета документів, про зміни і
доповнення з підтвердженням повної сплати кожним учасником
(акціонером) банку своєї частки в попередньо зареєстрованому
статутному фонді банку, а також встановленого розміру додаткових
внесків до статутного фонду банку, подаються Національному банку
України. Реєстрація змін і доповнень здійснюється у місячний строк
з моменту одержання всіх документів, передбачених у пункті 3.2. Регіональні управління Національного банку України мають
право проводити перевірки комерційного банку з питань, пов'язаних
із сплатою статутного фонду в період розгляду змін та доповнень до
установчих документів банку. Регіональні управління Національного банку України приймають
рішення про реєстрацію змін та доповнень до установчих документів,
пов'язаних лише із збільшенням статутних фондів банків,
перелічених у додатку N 2. Національний банк України приймає рішення про реєстрацію всіх
інших змін та доповнень до установчих документів банків. У тому разі, якщо одночасно з внесенням змін та доповнень до
установчих документів, пов'язаних із збільшенням статутних фондів
банків, перелічених у додатку N 2, вносяться й інші зміни, рішення
про їх реєстрацію приймається Національним банком України. Рішення про реєстрацію змін та доповнень до установчих
документів банків приймається регіональними управліннями
Національного банку України в місячний строк з моменту отримання
повного пакета документів. Про відмову в реєстрації змін та доповнень до установчих
документів регіональні управління Національного банку України
повідомляють банкам письмово з зазначенням підстав відмови. Рішення регіонального управління Національного банку України
про реєстрацію змін та доповнень до установчих документів банків
надсилається разом із змінами та доповненнями до установчих
документів банків (у 4-х примірниках, які мають бути прошиті та
завірені на звороті печаткою загального відділу регіонального
управління Національного банку) Національному банку України для
внесення відповідного запису до Республіканської книги реєстрації
банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ та
завірення підписом заступника Голови Правління і печаткою
Національного банку України. Розглянутий пакет документів з
висновками щодо їх розгляду залишається в регіональних
управліннях. За якість розгляду, відповідність вимогам чинного
законодавства України змін та доповнень до установчих документів
банків, за якими прийнято рішення про їх реєстрацію, персональну
відповідальність несе начальник регіонального управління
Національного банку України. У разі зміни Голови виконавчого органу банку (правління),
головного бухгалтера подається протокол зборів, на яких вони
призначені, і відомості про них, викладені в підпункті ж) пункту
2.1. цього Положення та висновок регіонального управління
Національного банку України щодо їх професійної придатності і
відповідності вимогам, викладеним у підпункті ж) пункту 2.1. цього
Положення для погодження з Національним банком України. 3.3. Зміни і доповнення набувають чинності після внесення
відповідного запису до Республіканської книги реєстрації банків,
валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. 3.4. Банки зобов'язані у тижневий строк повідомляти
Національний банк України про зміну адреси (з поданням документів,
необхідних для внесення змін в установчі документи банку),
телефонів, телетайпу, факсу.
4. Відкриття філій і представництв банків
На території України
4.1. Комерційні банки, зареєстровані Національним банком
України, можуть відкривати філії і представництва після отримання
відповідної ліцензії Національного банку України за умови, що з
моменту її отримання до моменту відкриття певної філії ними не
порушені вимоги, на підставі яких ліцензія була отримана. 4.2. Філія банку - банківська установа, яка не є юридичною
особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені
головного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО та
здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію у
разі наявності відповідно оформленої довіреності головного банку і
дозволу на здійснення операцій, виданого регіональним управлінням
Національного банку України за місцем знаходження філії банку. 4.3. Представництво банку - установа банку, яка не є
юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від
імені головного банку і ним фінансується. Представництво банку не
має права здійснювати банківські операції.
4.4. Філії комерційних банків відкриваються за погодженням з
регіональним управлінням Національного банку України за місцем
знаходження філії на підставі: - клопотання комерційного банку про відкриття філії; - рішення зборів акціонерів (учасників), або іншого

компетентного органу банку про створення філії (протокол

або витяг з протоколу); - затвердженого у встановленому порядку положення про філію; - згоди регіонального управління Національного банку України

за місцем знаходження головного банку на відкриття філії

банку, яка надається за умови відповідності статутного

фонду банку встановленим вимогам для відкриття філій, а

також наявності вільних коштів фонду виробничого розвитку

для створення філії, беззбиткової діяльності банку протягом

півріччя, дотримання економічних нормативів, відсутності

відволікання коштів в дебіторську заборгованість за

господарськими операціями банку (граничний рівень

допускається у розмірі не більшому 5% статутного фонду

банку); - копії статуту банку, зареєстрованого Національним банком

України; - копії платіжного документа про внесення плати за відкриття

філії; - договору оренди на приміщення, в якому буде розташована

філія на строк не менше 5 років, або документального

підтвердження права власності банку на це приміщення; за умов: - наявності приміщення придатного для розміщення філії банку; - професійної придатності і відповідної репутації керуючого і

головного бухгалтера філії банку; - забезпеченості кваліфікованими кадрами.
4.5. Регіональні управління Національного банку України у
тижневий строк з моменту погодження відкриття філії комерційного
банку надсилають Національному банку України положення про філію і
повідомляють повну і скорочену назву філії банку, дані про
субкореспондентський рахунок, поштову адресу і телефони, прізвища
керівника і головного бухгалтера.
4.6. Представництво комерційного банку відкривається за
погодженням з регіональним управлінням Національного банку України
за місцем знаходження представництва на підставі: - клопотання комерційного банку про відкриття представництва; - копії статуту банку, зареєстрованого Національним банком

України; - погодження регіонального управління Національного банку

України за місцем знаходження головного банку на відкриття

представництва; - рішення зборів учасників (акціонерів) банку про створення

представництва банку; - положення про представництво; - довіреності керівництву представництва здійснювати

представницькі функції від імені банку.
Представництву комерційного банку відкривається поточний
рахунок в регіональному управлінні Національного банку України,
яке здійснює нагляд за його діяльністю. 4.7. Регіональні управління Національного банку України у
тижневий строк після погодження відкриття представництва
комерційного банку надсилають Національному банку України
положення про представництво і повідомляють назву представництва;
відомості про поточний рахунок; поштову адресу і телефони;
прізвища представників. 4.8. Письмова згода регіонального Управління Національного
банку України на створення філії, представництва видається
комерційному банку протягом двох тижнів з дня отримання всіх
необхідних документів. Регіональне управління Національного банку України може
відмовити комерційному банку у відкритті філії, представництва у
разі порушення порядку їх створення, невідповідності документів
законодавству і статуту банку, незадовільного фінансового стану
банку, професійної непридатності керівника і головного бухгалтера
філії, відсутності матеріально-технічної бази для функціонування
філії. Для визначення професійної придатності кандидати на керівні
посади філії проходять співбесіду із спеціалістами регіонального
управління Національного банку України з поданням тих же
відомостей про них, що і для Голови Правління та головного
бухгалтеру банку, які передбачені підпунктом ж) пункту 2.1. цього
Положення. 4.9. Банки зобов'язані в місячний строк подати для узгодження
в регіональне управління Національного банку України зміни і
доповнення до положень про філії, представництва, погоджувати
зміну керівника, головного бухгалтера філії. Філії зобов'язані в
тижневий строк повідомляти регіональне управління Національного
банку України про зміну поштової адреси, телефонів, телетайпу,
факсу. Регіональне управління в тижневий строк повідомляє про ці
зміни Національний банк України.
На території інших держав
4.10. Комерційні банки можуть створювати філії і
представництва на території інших держав на підставі відповідної
ліцензії Національного банку України за тими ж вимогами, що
встановлені для відкриття філій і представництв на території
України і наявності ліцензії на здійснення інвестиції за кордон у
зв'язку із створенням філії і представництва на території іншої
держави. 4.11. Документи для відкриття філій та представництв банків
на території інших держав розглядає департамент банківського
нагляду, департамент валютного регулювання, юридичний департамент
Національного банку України. 4.12. Філія, представництво, що створюються комерційним
банком на території іншої держави, реєструються відповідно до
вимог законодавства цієї держави. 4.13. Не пізніше одного місяця після реєстрації філії чи
представництва контрольним органом держави, на території якої вона
створюється, комерційний банк подає до Національного банку України
легалізовані в установленому порядку документ про реєстрацію філії
чи представництва на території іншої держави і положення про філію
або представництво. 4.14. Банки зобов'язані у місячний строк подавати
Національному банку України інформацію про зміни та доповнення до
положення про філію чи представництво, про зміни в керівництві
філією або представництва, про зміну місцезнаходження філії чи
представництва.
5. Особливості реєстрації банків за участю

іноземних юридичних та фізичних осіб
( Пункт 5.1 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 140 ( z0340-98 ) від 13.04.98 ) 5.1. Банк за участю іноземних
юридичних осіб може створюватись за умови наявності ліцензії на
створення такого банку, що надається у разі створення нового
банку, збільшення статутного фонду банку за рахунок іноземного
капіталу, а також продажу, переуступки раніше випущених акцій
(існуючих часток участі у статутному фонді) на користь
нерезидентів, спільних підприємств та інших суб'єктів, створених
за участю іноземного капіталу.
5.1. Для реєстрації такого банку, а також змін та доповнень
до установчих документів банків, окрім документів, перелічених у
пунктах 2.1, 3.2 цього Положення, подаються такі документи: Абзац перший пункту 5.1 в редакції Постанови Нацбанку N 140
( z0340-98 ) від 13.04.98 ) - рішення уповноваженого органу іноземного засновника

(учасника) про участь у створенні комерційного банку в

Україні; - письмова згода контрольного органу країни, резидентом якої

є іноземний засновник (учасник), на участь у створенні в

Україні комерційного банку, якщо це передбачено

законодавством країни іноземного засновника (учасника); - витяг з торговельного (банківського) реєстру країни, де

іноземний засновник (учасник) офіційно зареєстрований; - копії установчих документів іноземних засновників

(учасників); - копії установчих документів засновників (учасників)

іноземних засновників (учасників); - висновок однієї з аудиторських організацій, яка визначена

Національним банком України як така, що має право

здійснювати аудиторську перевірку діяльності іноземних

засновників (учасників) або висновок іноземного аудитора,

підтверджений аудиторською організацією (аудитором)

України, який має відповідний сертифікат на право

проведення аудиту; - повідомлення керівництва центрального банку іноземної

держави або уповноваженого органу про здійснення

достатнього контролю за діяльністю своїх комерційних банків

- засновників, акціонерів (учасників) українського банку за

участю іноземного капіталу; - інформація обслуговуючого іноземного банку щодо
платоспроможності іноземних засновників (учасників) - небанків. Пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 140
( z0340-98 ) від 13.04.98 )
Іноземними громадянами подаються такі документи: - підтвердження першокласного банку про платоспроможність

громадянина; - рекомендації не менше двох іноземних юридичних осіб або

громадян з відомою платоспроможністю.
Зазначені документи подаються мовою оригіналу з нотаріально
завіреними перекладами українською мовою і повинні бути
нотаріально завірені за місцем їх видачі і легалізовані в
консульських установах України. ( Абзац пункту 5.1 втратив чинність на підставі Постанови
Нацбанку N 140 ( z0340-98 ) від 13.04.98 ) Крім того, до
вказаного переліку документів додається ліцензія Національного
банку України на створення банку за участю іноземних юридичних та
фізичних осіб.
6. Реєстрація представництв іноземних банків
6.1. Реєстрація представництв іноземних банків здійснюється
Національним банком України. Для їх реєстрації подаються такі
документи: - клопотання про реєстрацію представництва за підписом

уповноваженої особи, завіреним печаткою банку; - витяг з банківського (торговельного) реєстру про реєстрацію

банку; - положення про представництво в 4-х примірниках; - довіреність керівникам представництва на здійснення

представницьких функцій; - свідоцтво про реєстрацію представництва Міністерством

зовнішньоекономічних зв'язків України; - згода центрального банку на відкриття банком
представництва на території України (у випадках, передбачених
чинним законодавством країни). ( Пункт 6.1 доповнено абзацом
згідно з Постановою Нацбанку N 348 ( v0478500-97 ) від 24.10.97 ) 6.2. Зазначені документи подаються мовою оригіналу з
нотаріально завіреними перекладами і повинні бути нотаріально
завірені за місцем їх видачі та легалізовані в консульських
установах України. 6.3. Представництва іноземних банків повинні в місячний строк
повідомляти Національному банку України про всі зміни, що внесені
до документів представництва. 6.4. Національний банк України може відмовити в реєстрації
представництв іноземних банків у разі порушення порядку
реєстрації, невідповідності наданих документів, недостовірності
інформації, а також недотримання умов реєстрації, або перевищення
повноважень представництвом (комерційна діяльність, виконання
банківських операцій). 6.5. Для забезпечення діяльності представництво відкриває
поточний рахунок в одному із банків. Банк, у якому відкрито
поточний рахунок представництву, зобов'язаний здійснювати
контроль за дотриманням представництвом у своїй діяльності вимог
чинного законодавства, нормативних актів Національного банку
України та власного Положення. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.5
згідно з Постановою Нацбанку N 348 ( v0478500-97 ) від 24.10.97 )
7. Порядок відкриття банківськими установами

територіально відокремлених безбалансових

відділень
7.1. З метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і
розширення їх кола банківські установи можуть створювати
територіально відокремлені безбалансові відділення на балансі
головного банку або його філії в межах однієї області. Ці
безбалансові відділення можуть здійснювати тільки
розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.
( Пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N
182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) 7.2. У разі створення територіально відокремлених
безбалансових відділень банківські установи зобов'язані здійснити
заходи щодо забезпечення складання узагальнених щоденних балансів
банківських установ, які включають залишки кас відповідних
безбалансових відділень, та проведення повного і своєчасного
обліку, періодичного (не рідше одного разу на місяць) перевезення
первинних документів аналітичного обліку до філії банку. Підкріплення операційної каси, вилучення надлишків готівки,
перевезення інших цінностей проводиться у міру необхідності, в
залежності від технічної укріпленості та організації охорони
безбалансового відділення.
7.3. На відкриття безбалансового відділення банківська
установа повинна отримати дозвіл регіонального управління
Національного банку України за місцем розташування відділення. Для
отримання дозволу банківська установа, на балансі якої
відкривається це відділення, надає регіональному управлінню такі
документи (з доведенням здатності чіткого і якісного
функціонування цього підрозділу в рамках банку (філії): - рішення виконавчого органу банку про відкриття такого

підрозділу; - затверджене виконавчим органом банку Положення про

відокремлений підрозділ, яке повинно містити перелік

операцій, які він здійснюватиме; - договір про оренду приміщення, де має бути розташований

відокремлений підрозділ; - договір про охорону безбалансового відділення

територіальним підрозділом Управління Державної служби

охорони при МВС України при максимальних обсягах

цінностей, що знаходяться в установі банку, понад 3000

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ( Абзац

п'ятий пункту 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з

Постановою Нацбанку N 448 ( z0629-97 ) від 22.12.97 ) - договір на перевезення цінностей інкасацією Національного

банку України або власними силами в супроводі працівників

міліції підрозділів Державної служби охорони.
7.4. Регіональне управління Національного банку України може
відмовити банківській установі в наданні такого дозволу у разі,
якщо в результаті перевірки вищезазначених документів з'ясувалось,
що вони не відповідають вимогам Національного банку України,
тобто: - приміщення відділення не відповідає діючим вимогам з

технічної укріпленості і організації охорони; - відділення не забезпечено засобами машинної обробки

банківської інформації, засобами і каналами зв'язку для

складання щоденного балансу банку (філії) і якісного

проведення розрахунків, системою програмного забезпечення; - відділення не забезпечено кадрами відповідної кваліфікації.
7.5. Регіональне управління Національного банку України
повинно повернути пакет документів для отримання дозволу на
відкриття безбалансового відділення у разі, якщо відділення
здійснюватиме повний комплекс банківських операцій, і в подальшому
комерційний банк подає пакет документів на відкриття своєї філії
відповідно до вимог 4 розділу "Відкриття філій і представництв
банків".
7.6. Регіональне управління Національного банку України може
скасувати свій дозвіл на відкриття територіально відокремленого
безбалансового відділення у разі: - систематичного порушення правил ведення касової роботи; - підкріплення операційної каси, вилучення надлишків готівки,

перевезення інших цінностей проводиться з порушенням вимог,

викладених у пункті 7.3. цього положення; - виявлення, що безбалансове відділення виконує банківські

операції, які не передбачені положенням про відокремлений

підрозділ; - а також у випадках, викладених у пункті 7.4. цього

положення.
7.7. Після отримання рішення регіонального управління
Національного банку України про скасування дозволу, банківська
установа, на балансі якої діяло територіально відокремлене
безбалансове відділення, повинна здійснити заходи щодо припинення
його діяльності. 7.8. У разі невиконання банківською установою вимог пункту
7.7. протягом двох місяців, регіональне управління Національного
банку України може відкликати наданий їй дозвіл на здійснення
банківських операцій, які виконувало безбалансове відділення.
Заступник Голови Правління О.І.Кірєєв
Додаток N 1

до Положення "Про порядок

створення і реєстрації

комерційних банків"
Анкета

співбесіди з ________________________________ _____________________________________________

кандидатом на посаду ________________________ _____________________________________________

банку _______________________________________ _____________________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— Посадова особа, яка |Дата проведення|Підсумки проведеної співбе-| проводила співбесіду| |сіди | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2

до Положення "Про порядок

створення і реєстрації

комерційних банків"
Перелік банків,

за якими рішення про реєстрацію змін та доповнень до

їх установчих документів у зв'язку із збільшенням їх

статутних фондів приймається обласними управліннями

Національного банку України

1. КБ "Західінкомбанк"
2. КБ "Східно-промисловий банк"
3. АКБ "Причорномор'я"
4. АБ "Кердит-Дніпро"
5. АБ "Діамант"
6. КБ "Земельний капітал"
7. АБ "Відергебурт"
8. КБ "Класик"
9. АКБ "Шахтекономбанк"
10. АБ "Капітал"
11. АКБ "Азовбанк"
12. КБ "Донкомбанк"
13. КБ "Донбіржбанк"
14. АКБ Міський банк
15. КБ "Паритет"
16. АБ "Траст"
17. АБ "Сільгоспбанк"
18. АКБ "Ювесбанк"
19. АБ "Юзівський"
20. АКБ "Донкредитінвест"
21. КБ "Амаско"
22. КБ "Співдружність"
23. КБ "Тавріда-банк"
24. КБ "Металург"
25. АБ "Еліта"
26. АБ "Монолітбанк"
27. АКБ "Прикарпаття"
28. КБ "Прут і К"
29. КБ "Фінанси і кредит"
30. АБ "Старокиївський"
31. АКБ "Альянс-кредит-банк"
32. АБ "Антек"
33. АКБ "Славутич"
34. АКБ "Мрія"
35. АБ "Аллонж"
36. АБ "Християнський банк"
37. КБ "Демосбанк"
38. АБ "Укрхарчопромбанк"
39. АКБ "Денді"
40. АКБ "Антарес"
41. КБ "Згода"
42. АБ "Банкірський дім"
43. АКБ "Незалежність"
44. КБ "Укркомунбанк"
45. Іпотечний КБ
46. АБ "Ліко"
47. АБ "Бонус-банк"
48. КБ "Берегиня"
49. АБ "Мета-банк"
50. АКБ "Конкордія"
51. АБ "Авторитет"
52. АБ "Лад-кредит банк"
53. АБ "Центральноєвропейський"
54. АБ "Вітчизна"
55. АКБ "Росток банк"
56. АБ "Експрес-банк"
57. АКБ "ТК кредит"
58. АКБ "Інтеграл"
59. АБ "Еталон"
60. АКБ "Національний кредит"
61. КБ "Азчеркомбанк"
62. АКБ "Сінк"
63. АКБ "Невікон-банк" (зюйд)
64. АКБ "Фіатбанк"
65. АКБ "Крим-кредит"
66. АБ "Абсолют"
67. КБ "Імдатбанк"
68. АБ "Морський"
69. КБ "Карпати"
70. КБ "Галс-банк"
71. АКБ "Євроцентр"
72. КБ "Одеса-банк"
73. КБ "Інвестбанк"
74. КБ "Енергія"
75. КБ "Тарутіно"
76. АКБ "Аркадія"
77. АКБ "Арманд"
78. АКБ "Морторгбанк"
79. АБ "Південний"
80. АКБ "Фінбанк"
81. КБ "Контакт банк"
82. АКБ "Автокразбанк"
83. АКБ "Бізнесбанк"
84. КБ "VG банк"
85. АКБ "Сервіс"
86. АБ "Оазис"
87. АКБ "Земельний банк"
88. АКБ "Меркурій"
89. АБ "Ера"
90. АКБ "Європейський"
91. АК "Український банк торгового співробітництва"
92. АКБ Кредитно-інвестиційний банк
93. АКБ "Золоті ворота"
94. КБ "Іко"
95. АБ "Агрос"
96. КБ "Черкаси"
97. АБ "Левада"
98. АКБ "Агроінвестбанк"
99. АБ "Західінвестбанк"
100. КБ "Буковина"
101. КБ "Буккоопбанк"
102. АКБ "Укрсиббанк"
103. КБ "Волиньторгінвестбанк"
104. КБ "Південкомбанк"
105. АКБ "Заводбанк"
106. АБ "Ікар-банк"
107. КБ "Кооператор"
108. КБ "Коопінвестбанк"
109. АБ "Меблібанк"
110. КБ "Едланд"
111. КБ "Торгово-промисловий банк"
112. КБ "Віто"
113. КБ "Монтажспецбанк"
114. АКБ "Аркада"
115. АКБ "Інтергазбанк"
116. АБ "Оболонь"
117. АКБ "Таврія"
118. АБ "Тавріка"
119. КБ "ККЦБ"
120. АБ "Аксі-банк"
121. АКБ "Львів"
122. КБ "Дністер-банк"
123. АБ "Золотий лев"
124. АКБ "Норд-банк"
125. КБ "Місто банк"
126. АБ "Мега банк"
127. АБ "Базис"
128. АБ "Приват-Ексел"
129. АБ "Вікторія"
130. АБ "Чернігівбанк"
131. АКБ "Демарк"
132. АБ "Інтелект"
133. АКБ "Рось"
134. АКБ "Київкоопбанк"
135. АКБ "Крим-банк"
136. СКБ "Дністер"
137. АБ "Тернопіль-кредит"
138. АКБ "Поділля"
139. АКБ "Полісся"
140. АКБ "Закарпаття"
141. "Західбудгазбанк"
142..АКБ "Києво-Печерський банк"
143. АБ "Енергобанк"
144. АКБ "Геосантріс"
145. Фермерський земельний банк
146. АКБ "Юнекс"
147. АБ "Синтез"
148. АКБ "Галицький"
149. КБ "Зоря"
150. КБ "Юніверс"
151. АБ "Полтава-банк"
152. КБ "Княжий"
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 77 від 27 березня 1996 року
( Положення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 181 ( z0373-98 ) від 06.05.98 )
Положення

про порядок ліцензування банків в Україні
З метою підвищення надійності та стабільності банківської
системи України, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників
комерційних банків і відповідно до статті 17 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) Національний банк
України визначає порядок надання ліцензії (дозволу) на здійснення
банківських операцій.
1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує порядок і умови надання
ліцензії (дозволу) на здійснення банківських операцій і видів
діяльності (далі банківські операції) комерційним банкам і їх
установам, а також порядок і умови, за яких Національний банк
України може відмовити в наданні ліцензії та відкликати її. 1.2. Ліцензування - порядок надання дозволу на здійснення
окремих чи всіх банківських операцій комерційному банку, який з
моменту реєстрації Національним банком України набув статусу
юридичної особи. 1.3. Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою
допущення на ринок банківських послуг України комерційних банків
та банківських установ, умови діяльності яких відповідають
встановленим Національним банком України обов'язковим вимогам та
діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів. 1.4. Комерційні банки (юридичні особи) мають право
здійснювати банківські операції тільки після отримання відповідної
ліцензії Національного банку України. Філії комерційних банків здійснюють банківські операції при
наявності відповідно оформленої довіреності головного банку і
дозволу регіонального управління Національного банку України за
місцем знаходження філії банку.
2. Операції банків, що підлягають ліцензуванню
2.1. Операціями банків, що підлягають ліцензуванню,
вважаються банківські операції, перелічені у статті 3 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), та інші
операції з дозволу Національного банку України.
2.2. Національний банк України надає банкам ліцензію на
здійснення таких банківських операцій:
Операції з готівкою
1. Касове обслуговування клієнтів. 2. Національний банк України надає комерційним банкам

ліцензії на здійснення перевезень грошово-валютних

цінностей та інкасацію грошової виручки власної клієнтури. ( Операція 2 розділу 2 в редакції Постанов Нацбанку N 182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96, N 363 ( v0485500-97 ) від

31.10.97; пункт 2 в редакції Постанови Нацбанку N N 363

( v0485500-97 ) від 31.10.97 )
Розрахункові операції
3. Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення

розрахунків за їх дорученням (у національній валюті

України). 4. Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та

здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній

валюті). 5. Проведення операцій по касовому виконанню державного

бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів

та рахунків державних позабюджетних фондів за дорученням

Національного банку України і Головного управління

Державного казначейства Міністерства фінансів України.
( Операцію 6 розділу 2 виключено на підставі Постанови Нацбанку N
182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) 6. Ведення рахунків клієнтів (нерезидентів) та здійснення

розрахунків за їх дорученням (у національній валюті

України). Операцію 7 розділу 2 виключено на підставі Постанови Нацбанку N
182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) 7. Ведення рахунків банків-кореспондентів (нерезидентів) та

здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній

валюті України).
Активні операції
6. Надання кредитів банкам. 7. Надання кредитів юридичним особам. 8. Надання кредитів фізичним особам. 9. Придбання права вимоги з поставки товарів і надання

послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та

інкасація цих вимог (факторинг). 10. Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
Пасивні операції
11. Залучення депозитів юридичних осіб. 12. Залучення депозитів фізичних осіб. 13. Отримання кредитів від банків. 14. Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів

тощо).
Операції з валютними цінностями
15. Ведення валютних рахунків клієнтів. 16. Неторгові операції. 17. Встановлення прямих кореспондентських зв'язків з

іноземними банками. 18. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними

банками (робота через кореспондентські рахунки Центру

міждержавних розрахунків Національного банку України або

через кореспондентські рахунки уповноваженого банку). 19. Операції за міжнародними торговими розрахунками. 20. Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому

валютному ринку. 21. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на

внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України). ( Операція розділу 2 в редакції Постанови Нацбанку N 182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 )
22. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на

міжнародних ринках (здійснюються з нерезидентами України). ( Операція розділу 2 в редакції Постанови Нацбанку N 182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 )
23. Валютні операції на міжнародних грошових ринках.
24. Операції з банківськими металами на внутрішньому ринку.
25. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
Інші операції та види діяльності
26. Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку. 27. Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників

або розпорядників інвестованих коштів. 28. Видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за

третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій

формі. 29. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі

їх в оренду (лізинг). 30. Довірчі операції (залучення та розміщення коштів,

управління цінними паперами та ін.) за дорученням

клієнтів. 31. Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних

паперів, а також операції з ними. 32. Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а

також операції з ними. 33. Надання консультаційних послуг. 34. Відкриття філій банку на території України. 35. Відкриття філій, представництв банку за межами України.
( Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 24 ( z0099-98 ) від 27.01.98 )
3. Умови надання ліцензії новоствореному банку
Національний банк України надає новоствореним банкам ліцензії
на здійснення банківських операцій у разі дотримання ними таких
обов'язкових умов.
3.1. Наявність професійно придатних перших керівних осіб
банку (голови правління та головного бухгалтера), кандидатури яких
погоджені з Національним банком України і які відповідають таким
вимогам: а) наявність вищої економічної освіти; б) стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом на

керівних посадах не менше трьох років; в) відсутність письмово підтверджених зауважень та фактів

порушень чинного законодавства, нормативних актів

Національного банку України і внутрішніх документів банку

за час їх попередньої роботи в банківських установах з

боку регіонального управління Національного банку України,

яке здійснює нагляд за їх діяльністю (на підставі актів

перевірок підрозділів банківського нагляду Національного

банку України).
3.2. Наявність підрозділу, який виконуватиме відповідні
банківські операції, підрозділу внутрішнього аудиту,
вкомплектованих професійно придатними, кваліфікованими кадрами
(керівник підрозділу, який має відповідати вимогам, викладеним у
пункті 3.1.). Для банків, які не мають філій, - наявність одного або
кількох працівників (в залежності від обсягів діяльності банку),
які здійснюють внутрішній аудит банку. 3.3. Наявність відповідних внутрішніх документів банку, що
регламентують здійснення банком діяльності, яка ліцензується
Національним банком України. 3.4. Забезпеченість банку необхідним банківським обладнанням,
комп'ютерною технікою, програмними продуктами та засобами зв'язку,
що відповідають вимогам Національного банку України. 3.5. Відповідність приміщення банку вимогам, встановленим
Національним банком України, наявність угоди на оренду приміщення
на строк не менше 5 років, або свідоцтва на право власності на
приміщення. 3.6. У разі утворення нового комерційного банку внаслідок
реорганізації банку, що мав ліцензію на здійснення відповідних
операцій, Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності
банків, враховуючи досвід роботи, наявність необхідних
спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови здійснення
банківських операцій, має право прийняти відповідне рішення щодо
надання такому банку ліцензій на здійснення банківських операцій у
національній та іноземних валютах, знизивши при цьому до
встановленого чинним законодавством рівня рівень вимог щодо
розміру статутного фонду та терміну функціонування банку. ( Розділ
3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Постановою Нацбанку N 11
( v0011500-97 ) від 20.01.97 )

4. Умови надання ліцензії діючому банку

на розширення його діяльності
Національний банк України надає ліцензію діючим банкам на
розширення їх діяльності у разі дотримання ними таких обов'язкових
умов (крім викладених у розділі 3).
4.1. Статутний фонд діючого банку повинен бути зареєстрований
і фактично сплачений у розмірі, не менше встановленого
Національним банком України. 4.2. Відповідність формування резервного фонду банку вимогам
чинного законодавства та нормативних актів Національного банку
України, статуту банку. Безперервне формування резервного фонду банку: у міру
витрачання коштів резервного фонду відрахування до нього
поновлюються до досягнення розміру, встановленого статутом банку. 4.3. Відповідність формування страхового фонду банку (резерв
на покриття можливих втрат за кредитами) вимогам чинного
законодавства, нормативним актам Національного банку України та
внутрішніх документів банку про його страховий фонд, які не
повинні суперечити вимогам Національного банку України. 4.4. Дотримання банком економічних нормативів, які
встановлені Національним банком України, протягом півріччя, що
передує його зверненню до Національного банку України. 4.5. Стабільна беззбиткова діяльність банку протягом
півріччя, що передує його зверненню до Національного банку України
щодо надання ліцензії. 4.6. Стан кредитного портфеля банку не повинен загрожувати
інтересам його кредиторів та вкладників (сума безнадійних до
повернення кредитів не повинна перевищувати розмірів фактично
сформованих резервного та страхового фондів банку). 4.7. Позитивний висновок зовнішнього аудитора про діяльність
банку за звітний період, що передує зверненню банку до
Національного банку України щодо надання ліцензії. 4.8. Здійснення операцій, які ліцензуються Національним
банком України, не повинно негативно вплинути на діяльність банку
(відсутність надмірної концентрації надання ризикових банківських
послуг одному сектору економіки, здатність банку у разі розширення
його діяльності забезпечувати формування резервів у розмірах,
необхідних для покриття можливих збитків). 4.9. Відсутність порушень банком вимог чинного законодавства,
нормативних актів Національного банку України і внутрішніх
документів банку протягом року, що передує зверненню банку до
Національного банку України з клопотанням на отримання ліцензії. 4.10. Банки зобов'язані про всі зміни, що сталися у складі
посадових осіб, які вказані у п.п.3.1., 3.2., а також про всі
зміни в структурі банку в тижневий термін повідомити з наданням
пакету документів щодо нових посадових осіб регіональні управління
Національного банку України за їх місцерозташуванням, які в
двотижневий термін надсилають Національному банку України
інформацію про зазначені зміни та про результати розгляду пакетів
документів.
5. Документи для отримання ліцензії

новоствореними банками
Комерційний банк для отримання ліцензії на здійснення
банківських операцій, перелічених у пунктах 1, 3, 9-11, 13, 15,
28, 29, 34, 35 другого розділу, подає до Національного банку
України такі документи.
5.1. Клопотання банку про надання ліцензії на здійснення
банківських операцій (з переліком операцій, які банк бажає
виконувати) за підписом Голови Правління банку.
5.2. Бізнес-план банку на перший фінансовий рік його
діяльності, який має містити: а) перелік операцій та видів діяльності, які бажає

здійснювати банк; б) розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат і

прибутку банку на кінець першого фінансового року (додатки

N 3, N 4); в) економічне обгрунтування показників розрахункового балансу

та розрахунку плану доходів, витрат і прибутку банку (опис

основних клієнтів, напрямів спрямування та визначення

джерел залучення коштів, фінансових результатів

діяльності, формування резервів у розмірах, необхідних для

покриття можливих збитків); г) дані про управлінську та організаційну структуру банку

(підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття

рішення, положення про Правління банку та його підрозділи,

зокрема про підрозділ внутрішнього аудиту банку).
5.3. Відомості, що підтверджують професійну придатність
керівників відповідних підрозділів. 5.4. Висновок регіонального управління Національного банку
України щодо технічної готовності та забезпеченості
кваліфікованими кадрами.
6. Документи для розширення ліцензії діючим банкам
Комерційний банк для розширення ліцензії на здійснення
банківських операцій, перелічених у розділі 2, подає до
Національного банку України такі документи.
6.1. Клопотання банку про надання ліцензії на здійснення
банківських операцій (з переліком операцій, які банк бажає
виконувати) за підписом Голови Правління банку. 6.2. Баланс банку та звіт про прибутки і збитки на останню
звітну дату.
6.3. Висновок зовнішнього аудитора щодо діяльності банку за
звітний рік, що передує зверненню банку до Національного банку
України, має містити інформацію про: - достовірність даних бухгалтерського балансу банку на дату

складання звіту; - відповідність бухгалтерського обліку вимогам нормативних

документів Національного банку України; - відповідність результатів фінансово-господарської

діяльності банку його звітності; - дотримання банком вимог чинного законодавства України та

нормативних актів Національного банку України; - правильність оголошення прибутку, що підлягає

оподаткуванню; - зловживання керівних осіб банку, якщо такі мали місце; - факти допущення діяльності та операції, на здійснення яких

банк не має ліцензії Національного банку України; - стан системи та оцінку роботи внутрішнього аудиту

комерційного банку; - іншу інформацію за згодою з комерційним банком.
6.4. Висновок регіонального управління Національного банку
України щодо технічної готовності та забезпеченості
кваліфікованими спеціалістами для виконання відповідних операцій.
7. Особливі умови надання ліцензії
7.1. Національний банк України надає ліцензію на ведення
рахунків клієнтів-резидентів та здійснення розрахунків за їх
дорученням у національній валюті з використанням форм розрахунків,
встановлених Національним банком України (платіжних доручень,
платіжних вимог-доручень, чеків, акредитивів, векселів та інших) у
разі забезпеченості засобами машинної обробки банківської
інформації, засобами і каналами зв'язку, які відповідають
встановленим Національним банком України вимогам, для складання
щоденного балансу і якісного проведення розрахунків.
7.2. Національний банк України надає ліцензію на ведення
рахунків банків-кореспондентів, що є резидентами України, та
здійснення розрахунків за їх дорученням у національній валюті з
використанням форм розрахунків, встановлених Національним банком
України (платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, чеків,
акредитивів, векселів та інших), у разі виконання таких вимог: - статутний фонд банку повинен складати подвійний розмір

мінімального статутного фонду, встановленого Національним

банком України; - статутний фонд банку повинен бути зареєстрований та

фактично сплачений у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ; Абзац другий пункту 7.2 в редакції Постанови Нацбанку N 182
( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) - не мати протягом одного року зауважень від підрозділів

банківського нагляду Національного банку України та інших

контролюючих органів України щодо дотримання банком вимог

чинного законодавства України, нормативних актів

Національного банку України.
7.3. Ліцензія на здійснення касового обслуговування надається
за умови виконання банком таких вимог Національного банку України: - відповідність приміщення банку з касовим вузлом технічним

вимогам, викладеним у Відомчих будівельних нормах

"Проектування банків та банківських сховищ"

( v0286500-95 ), затверджених постановою Правління

Національного банку України N 216 від 29 серпня 1995 року;
- для установ банків з щоденними обсягами зберігання

цінностей понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян відповідність організації охорони банків вимогам

"Інструкції по охороні установ банків України підрозділами

міліції при органах внутрішніх справ", затвердженої

спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та

Національного банку України від 12.06.91 р. N 372ДСК/32ДСК.
( Абзац третій пункту 7.3 розділу 7 в редакції Постанови Нацбанку
N 448 ( z0629-97 ) від 22.12.97 )
7.4. Ліцензія на право перевезення грошово-валютних
цінностей та інкасацію грошової виручки власної клієнтури
надається за умови виконання банком таких вимог Національного
банку України: ( Абзац перший пункту 7.4 розділу 7 в редакції
Постанови Нацбанку N 363 ( v0485500-97 ) від 31.10.97 ) - здійснення банківських операцій та робота з готівкою не

менш як 3 роки; - відповідність установ банків технічним вимогам, які

необхідні для забезпечення чіткої роботи при перевезенні

цінностей; - наявність грошових сховищ, які відповідають вимогам

нормативних актів Національного банку України та МВС

України щодо питань забезпечення схоронності великих партій

грошей; - наявність згідно з вимогами Інструкції НБУ N 1 від 7 липня

1994 року "З організації емісійно-касової роботи в

установах банків України" каси перерахунку цінностей,

приходної та видаткової кас; - наявність атестованого особового складу служби перевезення,

який має спеціальну підготовку; - наявність спеціального автотранспорту, забезпеченого

засобами радіотехнічного зв'язку з частотами, наданими ДІЕ

України, кольорографічними схемами, спеціальними світловими

та звуковими сигналами, погодженими з МВС України; - наявність вогнепальної нарізної зброї або наявність угоди,

укладеної з відповідною службою, яка має право здійснювати

охорону цінностей, що перевозяться.
7.5. Національний банк України надає ліцензію на залучення
депозитів фізичних осіб та на випуск цінних паперів (облігацій,
ощадних сертифікатів тощо) за умови наявності внутрішніх
документів банку, що регламентують порядок та умови здійснення цих
операцій, які не суперечать вимогам чинного законодавства України,
виконання банком вимог, передбачених розділами 3 і 4 цього
Положення, протягом одного року, а також здійснення банківських
операцій протягом трьох років та наявності зареєстрованого та
фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як
1 млн.ЕКЮ. 7.6. Банк може отримати ліцензію на надання кредитів
юридичним і фізичним особам за умови виконання таких вимог
Національного банку України: - наявність відповідного Положення про кредитування, яке
повинно містити основні положення політики банку, на підставі яких
надається кредит, об'єктивні норми та параметри, якими мають
керуватися працівники банку у процесі надання кредитів (шляхи
мінімізації кредитного ризику), аналізу кредитного портфеля банку,
визначена організаційна структура, обов'язки та відповідальність
Кредитного комітету банку, а також визначені процедури
затвердження і порядок надання кредиту. 7.7. Банк може отримати ліцензію на надання кредитів банкам
за умови виконання вимог розділів 3 і 4, п.7.6. цього Положення та
роботи банку протягом одного року. 7.8. Ліцензія на видачу поручительств, гарантій та інших
зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у
грошовій формі, може бути надана банку за умови наявності
відповідних внутрішніх документів, що визначають політику банку
щодо порядку та умов видачі вищевказаних зобов'язань, дотримання
вимог розділу 4 цього Положення протягом одного року і наявності
зареєстрованого та фактично сплаченого статутного фонду банку у
сумі не менш, як 1 млн.ЕКЮ. 7.9. Національний банк України надає ліцензію на вкладення
коштів у статутні фонди інших юридичних осіб при дотриманні банком
вимог розділу 4 цього Положення та роботи банку протягом одного
року.
7.10. Ліцензія на проведення операцій по касовому виконанню
державного бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків
клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів за дорученням
Національного банку України і Головного управління Державного
казначейства Міністерства фінансів України надається банку за
умови: - наявності відповідного рішення Кабінету Міністрів України
про визначення банку як уповноваженого здійснювати касове
виконання Державного бюджету України; ( Абзац другий пункту 7.10
в редакції Постанови Нацбанку N 395 ( v0490500-97 ) від 25.11.97 ) - строк діяльності банку повинен становити не менше трьох

років; - відсутності зауважень регіонального управління

Національного банку України щодо діяльності банку; - наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного

фонду банку у сумі, еквівалентній 3 млн.ЕКЮ. Абзац п'ятий пункту 7.10 в редакції Постанови Нацбанку N 182
( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) Ліцензія на право проведення операцій з касового виконання
місцевого бюджету, в тому числі ведення бюджетних рахунків
клієнтів та рахунків місцевих позабюджетних фондів за дорученням
Національного банку України і міської державної адміністрації
надається банку за умови: - відповідного розпорядження або постанови Уряду Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій; ( Абзац сьомий пункту 7.10 в редакції
Постанови Нацбанку N 395 ( v0490500-97 ) від 25.11.97 ) - строку діяльності банку не менше одного року; - відсутності зауважень з боку регіонального управління
Національного банку України щодо діяльності банку; - наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного
фонду банку у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ. Пункт 7.10 доповнено згідно з Постановою Нацбанку N 182
( v0378500-96 ) від 23.07.96 )
7.11. Ліцензія на право надання консультаційних послуг
надається банку за умови наявності відповідних кваліфікованих,
професійно придатних кадрів. 7.12. Ліцензія на право придбання за власні кошти засобів
виробництва для передачі їх в оренду (лізинг) надається банку за
умови наявності відповідного внутрішнього документа, терміну
діяльності банку протягом двох років та наявності зареєстрованого
та фактично сплаченого статутного фонду банку у сумі не менш, як
1 млн.ЕКЮ.
7.13. Ліцензія на право відкриття філій на території України
надається за умови дотримання банком таких вимог: - термін діяльності банку - 1 рік; - наявності зареєстрованого та фактично сплаченого статутного
фонду банку у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ. Абзац третій пункту 7.13 в редакції Постанови Нацбанку N 182
( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) 7.14. Ліцензія на право проведення довірчих операцій
(залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та
ін.) за дорученням клієнтів надається банку за умови терміну його
діяльності не менше року. 7.15. Ліцензія на право купівлі, продажу і зберігання
платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними
надається банку за умови: - термін діяльності банку - 1 рік; - статутний фонд банку повинен бути зареєстрований та

фактично сплачений у сумі, еквівалентній 1 млн.ЕКЮ. Абзац третій пункту 7.15 в редакції Постанови Нацбанку N 182
( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) 7.16. Операції, перелічені в пунктах 17-27 розділу 2,
ліцензуються відповідно до Порядку надання ліцензій Національного
банку України на право здійснення комерційними банками операцій з
валютними цінностями ( va243500-95 ), затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 27 вересня 1995 року
N 243.
( Пункт 7.17 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 182
( v0378500-96 ) від 23.07.96 ) 7.17. Ліцензія на право ведення
рахунків клієнтів (нерезидентів) та здійснення розрахунків за їх
дорученням (у національній валюті України) та рахунків
банків-кореспондентів (нерезидентів) та здійснення розрахунків за
їх дорученням (у національній валюті України) надається банку за
умови наявності ліцензії на здійснення операцій з валютними
цінностями, зазначених у пп.17-23 цього Положення.
7.17. Ліцензія на право відкриття філій, представництв банку
за межами України надається за умови дотримання банком таких
вимог: - термін діяльності банку - 3 роки; - статутний фонд банку повинен бути зареєстрований та
фактично сплачений у сумі, еквівалентній 3 млн.ЕКЮ. Розділ 7 дооповнено пунктом 7.17 згідно з Постановою Нацбанку N
182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 )
8. Порядок розгляду регіональним управлінням Національного

банку документів для отримання ліцензії
8.1. Комерційний банк може звернутись до Національного банку
України з клопотанням про отримання ліцензії на здійснення
операцій лише за умови дотримання ним вимог, передбачених розділом
3 (для новостворюваних банків), розділом 4 (для діючих банків) та
розділом 7 цього Положення. 8.2. Разом з пакетом документів комерційний банк подає до
регіонального управління Національного банку України клопотання
про надання висновку щодо їх відповідності встановленим вимогам. 8.3. При поданні пакету документів регіональне управління
перевіряє його комплектність. У разі відсутності хоча б одного з документів регіональне
управління протягом трьох днів з моменту отримання документів
повинно повернути комерційному банку пакет документів з
супровідним листом із обгрунтуванням підстав його повернення. 8.4. У двотижневий термін з дня отримання повного пакету
документів регіональне управління розглядає його на предмет
дотримання банком вимог, перелічених у розділах 3, 4, 7, та за
результатами його розгляду готує висновок щодо можливості надання
банку ліцензії на здійснення перелічених у клопотанні банківських
операцій та готовності банку до їх здійснення. 8.5. У разі необхідності регіональне управління Національного
банку України може на місці перевірити достовірність інформації,
викладеної в поданих документах, та провести співбесіду з особами,
переліченими в п.п.3.1., 3.2. 8.6. Висновок регіонального управління Національного банку
України повинен містити інформацію про дотримання банком вимог
розділів 3, 4, 7 цього Положення, а також обгрунтовану інформацію
щодо можливості надання ліцензії банку та його готовності до
здійснення діяльності, на яку він бажає отримати ліцензію. 8.7. За якість, достовірність викладеної у висновку
інформації та її відповідність цьому положенню та нормативним
актам Національного банку України, своєчасність його підготовки
персональну відповідальність несе керівник регіонального
управління Національного банку України. 8.8. Після розгляду пакету документів банку для отримання
ліцензії регіональне управління Національного банку України
надсилає його разом зі своїм висновком поштою до Національного
банку України.
9. Порядок розгляду пакету документів департаментом

банківського нагляду Національного банку України
9.1. Департамент банківського нагляду розглядає подані
документи разом з висновком регіонального управління на предмет їх
відповідності чинному законодавству, нормативним актам
Національного банку України, вимогам, на підставі яких
здійснюється ліцензування. 9.2. У разі необхідності подані документи розглядаються
іншими департаментами Національного банку України. 9.3. Рішення щодо можливості надання ліцензії банкам
здійснюється протягом одного місяця з дня отримання Національним
банком України клопотання на отримання ліцензії та всіх
документів, необхідних для отримання ліцензії. 9.4. Новостворені банки разом з документами, які подаються
для їх реєстрації, у разі готовності до здійснення діяльності, на
яку вони бажають отримати ліцензію, можуть подавати клопотання (з
переліком операцій, які банк бажає виконувати відповідно до його
бізнес-плану) на отримання ліцензії разом з документами,
передбаченими розділом 5 цього Положення. 9.5. Після розгляду пакету документів департамент
банківського нагляду готує висновок щодо можливості надання банку
ліцензії на здійснення певних операцій з переліком операцій та
видів діяльності і подає пакет документів з висновком на розгляд
Комісії з питань нагляду і регулювання діяльності банків (надалі -
Комісія) для прийняття рішення про надання ліцензії. 9.6. Національний банк України може відмовити банку в наданні
ліцензії, якщо за результатами розгляду поданого пакету
документів, а для діючого банку - також аналізу діяльності за рік,
що передує його зверненню до Національного банку України,
встановлено, що надана недостовірна або неповна інформація, що
здійснення операцій може негативно вплинути на діяльність банку,
або якщо банк не виконав умов розділів 3-7 цього Положення. Рішення про відмову в наданні ліцензії повідомляється банку у
письмовій формі із зазначенням причин відмови. 9.7. Ліцензія набуває чинності з моменту прийняття
відповідного рішення Комісією з питань нагляду та регулювання
діяльності банків за поданням департаменту банківського нагляду і
здійснення відповідного запису в Книзі реєстрації наданих ліцензій
(додаток N 2). 9.8. Ліцензія оформлюється відповідним чином, тобто вона має
бути виписана на спеціальному бланку, підписана заступником Голови
Правління Національного банку України, який за розподілом
обов'язків між членами Правління здійснює загальне керівництво
банківським наглядом, і скріплена гербовою печаткою (додаток N 1). 9.9. Ліцензія надсилається регіональному управлінню
кур'єрською поштою в опечатаному пакеті для передачі банку під
розпис Голови Правління банку.
10. Порядок надання дозволу на здійснення банківських

операцій філіям банків
10.1. Регіональні управління Національного банку України
надають дозвіл (додаток N 5) відкритим філіям банків на здійснення
банківських операцій у місячний термін. 10.2. Для отримання дозволу на здійснення банківських
операцій відкрита філія повинна подати регіональному управлінню
Національного банку України за місцем знаходження філії клопотання
про надання їй дозволу на здійснення банківських операцій,
нотаріально завірену копію ліцензії банку-юридичної особи на
здійснення банківських операцій, довіреність, надана банком філії
на здійснення банківських операцій, інформацію головного банку про
наявність у філії необхідного банківського обладнання,
комп'ютерної техніки, програмних продуктів, приміщення, які
відповідають вимогам, встановленим Національним банком України, а
також інформацію про кваліфікацію і професійну придатність
керівника та головного бухгалтера філії і посадових осіб, вказаних
у пункті 3.2. цього Положення. 10.3. У разі необхідності регіональне управління
Національного банку України може на місці перевірити достовірність
інформації, викладеної в поданих документах, та провести
співбесіду з керівником і головним бухгалтером філії та особами,
зазначеними у пункті 10.2. цього Положення. 10.4. Регіональне управління Національного банку України може
відмовити філії у наданні дозволу, якщо за результатами розгляду
поданого пакету документів та діяльності філії за рік, що передує
її зверненню до регіонального управління Національного банку
України, встановлені факти подання недостовірної або неповної
інформації, негативного впливу від здійснення операцій на
діяльність філії або банку, невиконання філією умов пункту 10.2.
цього Положення. 10.5. Рішення про відмову в наданні дозволу надсилається
філії та банку-юридичній особі у письмовій формі із зазначенням
причин відмови.
10.6. Регіональне управління Національного банку України може
відкликати наданий філії дозвіл на здійснення банківських операцій
(окремих чи всіх) за умови: - виявлення недостовірних даних, на підставі яких було надано

дозвіл; - затримки початку здійснення діяльності філії, на яку був

наданий дозвіл, більше, ніж на один рік з моменту надання

дозволу; - виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та

вкладників філії; - виявлення порушень філією вимог банківського законодавства,

нормативних актів Національного банку України, а також

внутрішніх документів банку-юридичної особи та власних

внутрішніх документів; - наявності збиткової діяльності філії протягом 3 місяців

підряд; - здійснення операцій, на які не був наданий дозвіл; - надання недостовірної інформації та звітності або

несвоєчасного їх подання; - невиконання у встановлений термін вимог Національного банку

України та його регіональних управлінь щодо діяльності

філії та умов, на підставі яких був наданий дозвіл.
10.7. У разі відкликання дозволу на здійснення всіх
банківських операцій регіональне управління Національного банку
України повідомляє в одноденний термін банк-юридичну особу філії з
пропозицією про припинення діяльності філії. Водночас регіональне
управління повідомляє департамент банківського нагляду
Національного банку України і регіональне управління Національного
банку України за місцем розташування банку-юридичної особи з
пропозицією (у разі необхідності) відкликання у головного банку
ліцензії на відкриття філії або ліцензії на здійснення окремих
банківських операцій.
( Розділ 11 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 38 ( z0177-98 ) від 04.02.98 )
11. Умови і порядок відкликання ліцензії
11.1. Відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій
є крайнім заходом Національного банку України. До його
застосування Національний банк України використовує інші заходи
застережливого характеру відповідно до чинного законодавства та
нормативних актів Національного банку України.
11.2. Ліцензія на здійснення банківських операцій (окремих чи
всіх) може бути відкликана за поданням регіонального управління
Національного банку України у разі: - виявлення недостовірних даних, на підставі яких була надана

ліцензія; - затримки початку здійснення діяльності, на яку надана

ліцензія, більше, ніж на один рік з моменту надання

ліцензії; - виникнення становища, яке загрожує інтересам кредиторів та

вкладників банку; - виявлення порушень банком вимог банківського і

антимонопольного законодавства та нормативних актів

Національного банку України; - наявності збиткової діяльності банку протягом 3 місяців

поспіль; - систематичного порушення економічних нормативів, які

встановлені Національним банком України, протягом трьох

місяців підряд або 6 місяців протягом року; - здійснення операцій, на які не було надано ліцензії; - надання недостовірної інформації та звітності або

несвоєчасного їх подання; - невиконання у встановлений термін вимог Національного банку

України щодо діяльності банку та умов, на підставі яких

була надана ліцензія.
11.3. У разі прийняття Комісією рішення про відкликання
ліцензії на здійснення однієї або декількох банківських операцій
комерційний банк повинен в день отримання зазначеного рішення
відповідно припинити здійснення нових операцій та забезпечити
виконання зобов'язань банку за банківськими операціями, за якими
відкликано ліцензію перед кредиторами і вкладниками згідно з
укладеними договорами. Банк зобов'язаний у 3-денний термін
повернути Національному банку України раніше отриману ліцензію для
заміни додатку з іншим переліком операцій. 11.4. Підрозділи банківського нагляду Національного банку
України та його регіональних управлінь ведуть постійний контроль
за дотриманням банком вимог Національного банку щодо припинення
здійснення операцій, за якими відкликано ліцензію. 11.5. У разі, якщо банк не припинив здійснення банківських
операцій, на які ліцензія була відкликана, Правління Національного
банку України може прийняти рішення про відкликання ліцензій на
всі види банківських операцій. 11.6. Рішення про відкликання ліцензії на всі банківські
операції приймається Правлінням Національного банку України на
підставі пропозицій Комісії з питань нагляду і регулювання
діяльності банків. 11.7. У разі прийняття рішення про відкликання ліцензії на
всі види банківських операцій Правління Національного банку
України зобов'язує засновників, акціонерів (учасників) банку
вирішити в двотижневий термін питання щодо форм подальшого
функціонування банку, або припинення його діяльності шляхом
реорганізації чи ліквідації. 11.8. У разі, якщо зазначені вимоги не виконані, Правління
Національного банку України на підставі пропозицій Комісії з
питань нагляду і регулювання діяльності банків, приймає рішення
про ліквідацію банку. 11.9. Рішення Правління Національного банку України про
відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій
повідомляється всім банкам України. 11.10. Про відкликання ліцензії на здійснення всіх
банківських операцій Національний банк України сповіщає у
центральній пресі.
Заступник Голови Правління О.І.Кірєєв

Додаток N 1 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Державний герб | | Національний банк України | | | Ліцензія | на здійснення банком банківських операцій | та інших видів діяльності | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Ліцензія N _________ від ____________| | Ліцензія надана ________________________________________________| (повна назва банку) | __________________________________________________________ | Реєстраційний номер _____________ від __________________ | У тому, що банк має право здійснювати банківські операції та| інші види діяльності, які перелічені у додатку до ліцензії | | Заступник Голови Правління | Національного банку України (п.і.б.) | М.П. | | Ліцензія не дійсна без додатка| —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток

від "___"__________ 199__ р.

до ліцензії N _____

від "___"__________ 199__ р.
Перелік банківських операцій та інших видів діяльності,

які банк має право здійснювати
1. Касове обслуговування клієнтів.
2. Перевезення грошово-валютних цінностей.
3. Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку.
4. Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення
розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України).
5. Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та
здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній
валюті). . Проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету, в
тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
державних позабюджетних фондів за дорученням Національного
банку України і Головного управління Державного казначейства
Міністерства фінансів України. . Ведення рахунків клієнтів (нерезидентів) та здійснення
розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України).
8. Ведення рахунків банків-кореспондентів (нерезидентів) та
здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті
України). . Надання кредитів банкам.
10. Надання кредитів юридичним особам.
11. Надання кредитів фізичним особам.
12. Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг). 3. Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
14. Залучення депозитів юридичних осіб.
15. Залучення депозитів фізичних осіб.
16. Отримання кредитів від банків.
17. Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо).
18. Ведення валютних рахунків клієнтів.
19. Неторгові операції.
20. Встановлення прямих кореспондентських зв'язків з іноземними банками. 1. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками
(робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків Національного банку України або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку). 2. Операції за міжнародними торговими розрахунками.
23. Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку.
24. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на
внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України). Операція 24 додатку до ліцензії в редакції Постанови Нацбанку N
182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 )
25. Операції з залучення та розміщення валютних коштів на
міжнародних ринках (здійснюються з нерезидентами України). Операція 25 додатку до ліцензії в редакції Постанови Нацбанку N
182 ( v0378500-96 ) від 23.07.96 )
26. Валютні операції на міжнародних грошових ринках.
27. Операції з монетарними металами на внутрішньому ринку.
28. Операції з монетарними металами на міжнародних ринках.
29. Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів. 0. Видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх
осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі. 1. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх
в оренду (лізинг). 2. Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління
цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів. 3. Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних
паперів, а також операції з ними. 4. Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також
операції з ними. 5. Надання консультативних послуг.
36. Відкриття філій банку на території України.
37. Відкриття філій, представництв банку за межами України.
Директор департаменту
банківського нагляду А.І.Степаненко
Додаток N 2

Книга реєстрації наданих ліцензій ————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Дата на-|Номер |Найменування|Перелік опера-|Відкликання|При-| п/п|дання |ліцен-|комерційного|цій, які лі- |ліцензії |міт-| |ліцензії|зії |банку |цензуються |(рішення) |ки | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3
Розрахунковий баланс комерційного банку

на 1 _______________ 199__ року

(у млн.крб.)
Актив
1. Каса
2. Кошти на коррахунку банку у Національному банку України,
у тому числі обов'язкові резерви . Рахунки банку в банках-кореспондентах
4. Позички надані:
- міжбанківські;
- короткострокові;
- середньострокові;
- довгострокові. . Цінні папери, паї і акції, що придбані банком
6. Будинки, споруди та інші основні засоби
7. Витрати банку
8. Інші активи банку (розшифрувати) --------------------------------------------------------- аланс
Пасив
1. Статутний фонд
2. Резервний фонд
3. Страховий фонд
4. Інші фонди банку
5. Розрахункові і поточні рахунки підприємств, організацій і
кооперативів . Депозити юридичних осіб,
у тому числі строк яких понад 1 рік . Депозити фізичних осіб
8. Кредити, отримані від:
- Національного банку України;
- інших банків . Інші зобов'язання банку (розшифрувати)
10. Доходи банку
11. Прибуток банку
12. Інші пасиви банку (розшифрувати) ---------------------------------------------------------- аланс
Голова Ради банку підпис
Додаток N 4
Розрахунок плану доходів, витрат

і прибутку комерційного банку

на 1 січня 199__ року

(у млн.крб.)
Доходи
1. Відсотки за кредит
2. Дивіденди за паями і акціями
3. Отримана комісія
4. Інші доходи (розшифрувати) ------------------------------------------ сього доходів
Витрати
1. Нараховані та сплачені відсотки
- за рахунками клієнтів
- за рахунками банків-кореспондентів
- за депозитами юридичних осіб
- за депозитами фізичних осіб . Витрати на утримання апарату банку
3. Операційні та інші витрати (розшифрувати)
4. Амортизаційні відрахування ------------------------------------------- сього витрат ------------------------------------------- рибуток
Голова Ради банку підпис
Додаток N 5 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Державний герб | | Національний банк України | | | Дозвіл | регіонального управління Національного банку України | на здійснення банківською установою банківських операцій | та інших видів діяльності | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Дозвіл N _________ від "__"________ 199_ р. | | _____________________________________________ | (повна назва регіонального управління | Національного банку України) | | Надано дозвіл __________________________________________________| (повна назва банківської установи) | ________________________________________________________________| на право здійснення банківських операцій та інших видів| діяльності, які перелічені у додатку | | Начальник управління (п.і.б) | М.П. | | Дозвіл не дійсний без додатка | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток

від "__"__________ 199__ р.

до дозволу N _____

від "__"__________ 199__ р.
Перелік банківських операцій та інших видів діяльності,

які банківська установа має право здійснювати
1. Касове обслуговування клієнтів.
2. Перевезення грошово-валютних цінностей.
3. Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку.
4. Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення
розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України).
5. Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та
здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній
валюті). . Проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету, в
тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків
державних позабюджетних фондів за дорученням Національного
банку України і Головного управління Державного казначейства
Міністерства фінансів України. . Ведення рахунків клієнтів (нерезидентів) та здійснення
розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України).
8. Ведення рахунків банків-кореспондентів (нерезидентів) та
здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті
України). . Надання кредитів юридичним особам.
10. Надання кредитів фізичним особам.
11. Придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг). 2. Залучення депозитів юридичних осіб.
13. Залучення депозитів фізичних осіб.
14. Ведення валютних рахунків клієнтів.
15. Неторгові операції.
16. Встановлення прямих кореспондентських зв'язків з іноземними банками. 7. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками
(робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків Національного банку України або через кореспондентські рахунки уповноваженого банку). 8. Операції за міжнародними торговими розрахунками.
19. Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку. 0. Операції з залучення та розміщення валютних коштів, надання
гарантій, поручительств та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання в іноземній валюті на внутрішньому ринку і здійснюються з резидентами України. 1. Операції з залучення та розміщення валютних коштів, надання
гарантій, поручительств та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання в іноземній валюті на міжнародних ринках і здійснюються з нерезидентами України. 2. Валютні операції на міжнародних грошових ринках.
23. Операції з монетарними металами на внутрішньому ринку.
24. Операції з монетарними металами на міжнародних ринках.
25. Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів. 6. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх
в оренду (лізинг). 7. Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління
цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів. 8. Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних
паперів, а також операції з ними. 9. Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також
операції з ними. 0. Надання консультативних послуг.
Начальник регіонального управління
Національного банку України (П.І.Б.)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: