open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 93 від 28.03.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 травня 1996 р.
vd960328 vn93 за N 231/1256
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державного комітету статистики

N 136 ( z0444-03 ) від 13.05.2003 )
Про затвердження Інструкції про порядок складання

статистичної звітності з капітального будівництва

( розділи 1-11, ч.II - za231-96 )

На виконання вимог Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою вдосконалення методологічного забезпечення
звітності з питань будівництва Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок складання статистичної
звітності з капітального будівництва, що додається. 2. Розповсюдити дію Інструкції на об'єднання, підприємства та
організації, які виконують будівельно-монтажні,
будівельно-ремонтні роботи, а також на об'єднання, підприємства та
організації, які здійснюють інвестиції в будівництво і знаходяться
на території України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості
та форм власності. 3. Установити, що із введенням в дію названої Інструкції не
застосовуються на території України інструкція про порядок
складання статистичної звітності з капітального будівництва,
затверджена колишнім Держкомстатом СРСР 03.09.87 N 17-06-0369,
доповнення та зміни до цієї інструкції, затверджені колишнім
Держкомстатом СРСР 11.08.89 N 17-24/12-12, основні положення про
порядок складання статистичної звітності з капітального
будівництва, затверджені колишнім Держкомстатом СРСР 26.06.91
N 132. 4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Мінстату України
від 28.10.92 N 173 "Про затвердження доповнень та змін до основних
положень про порядок складання статистичної звітності з
капітального будівництва". 5. Управлінню статистики капітального будівництва
(Максименко Н.І.) забезпечити друкарню оригіналами Інструкції. 6. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В.) забезпечити
фінансування виготовлення Інструкції та її розсилки Держкомстату
Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики. 7. ГОЦ Мінстату (Крамарєв В.Г.) забезпечити контроль за
своєчасним тиражуванням та розсилкою Інструкції. 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра О.Г.Осауленко
Затверджено наказом

Мінстату України

від 28.03.96 N 93
Інструкція

про порядок складання статистичної звітності

з капітального будівництва
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про державну статистику" (2614-12 ) і обов'язкова для
застосування усіма суб'єктами господарської діяльності. З введенням в дію цієї Інструкції не застосовуються на
території України інструкція про порядок складання статистичної
звітності з капітального будівництва, затверджена колишнім
Держкомстатом СРСР 03.09.87 N 17-06-0369, доповнення та зміни до
цієї інструкції, затверджені колишнім Держкомстатом СРСР 11.08.89
N 17-24/12-12, основні положення про порядок складання
статистичної звітності з капітального будівництва, затверджені
колишнім Держкомстатом СРСР 26.06.91 N 132, а також втрачають
чинність доповнення та зміни до основних положень про порядок
складання статистичної звітності з капітального будівництва,
затверджені наказом Мінстату України від 28.10.92 N 173. 1.2. В Інструкції передбачені загальні методологічні
положення, що мають відношення до усієї періодичної та річної
державної статистичної звітності по капітальному будівництву, та
пояснення про порядок складання звітів за формами
NN 1-кб, 1-кб(Чорнобиль), 1-ціни(буд), 2-с(буд), 12-будівництво,
2-кб(будова), 2-кб, 2-кб(сільгосп), 2-кб(Чорнобиль), 2-кб(село),
18-кб, 1-іжб, 1-жбк. Інструкції по складанню звітів за формами
NN 4-кб, 8-кб, 1-нб видані окремо. Кооперативи та малі підприємства, що подають звіти за формою
N 1-КМП, заповнюють показники з капітального будівництва
відповідно до основних положень цієї Інструкції. Підприємства та
організації системи Укоопспілки при складанні звітів за формою
N 3-кб (споживспілка) також керуються цією Інструкцією. 1.3. Державна статистична звітність з капітального
будівництва складається на бланках форм, затверджених Мінстатом
України для відповідного періоду. Державна статистична звітність включає усі види статистичних
спостережень (регулярні і періодичні звіти, одноразові обліки,
переписи, вибіркові анкетні соціологічні обстеження тощо), форми
і програми яких, а також інструкції по їх заповненню, затверджені
Мінстатом України, або за погодженням з ним органами статистики
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Законом України "Про державну статистику" ( 2614-12 )
передбачається можливість застосування відомчої (галузевої)
статистичної звітності, обсяги якої визначаються самостійно
міністерствами і відомствами України, іншими юридичними особами за
погодженням з органами державної статистики. 1.4. Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
(стаття 2) звітність з капітального будівництва подають: - забудовники (замовники), тобто підприємства і організації,
інші юридичні особи, що здійснюють капітальні вкладення; - підрядні будівельно-монтажні, бурові, ремонтно-будівельні
та інші організації, що виконують роботи за контрактами та
договорами підряду з замовниками; - проектно-вишукувальні організації, які розробляють технічну
документацію для капітального будівництва. Державна статистична звітність подається усіма юридичними
особами, розташованими на території України, що здійснюють
капітальні вкладення або виконують будівельно-монтажні чи
будівельно-ремонтні роботи на території України, або за її межами;
усіма розташованими на території України структурними одиницями,
що не є юридичними особами і головні організації яких розташовані
за межами України, а також фізичними особами, що здійснюють
капітальні вкладення. При будівництві підприємства (об'єкта) кількома юридичними
особами на умовах дольової участі звіт подається тією юридичною
особою, якій передані у встановленому порядку кошти та права
головного забудовника. 1.5. Звітність подається за адресою і в терміни, зазначені на
бланках форм. В окремих випадках, коли строк подання звіту
збігається з святковими, неробочими або вихідними днями, звіт
подається в строк, що встановлюється органом державної статистики. 1.6. Замовники (об'єднання, асоціації, фірми тощо), до
складу яких входять самостійні виробничі одиниці, що є юридичними
особами, в звіти з капітального будівництва, що подаються органам
державної статистики, не включають дані по таких самостійних
виробничих одиницях. Такі замовники включають у звіти дані з
власного будівництва головного підприємства та одиниць, що не є
юридичними особами і входять до його складу, незалежно від місця
знаходження цих одиниць. Крім того, у зв'язку з необхідністю
формування даних по території регіонів, замовники, виробничі
одиниці яких розміщуються на території іншого регіону, ніж головне
підприємство, складають звіти по кожній території окремо і подають
їх управлінню статистики за місцем свого знаходження або за
вказівкою головного підприємства звіт подає сама виробнича одиниця
управлінню статистики за місцем її знаходження. 1.7. Підрядна організація, яка має в своєму складі виробничі
одиниці без права юридичної особи, крім зведеного звіту складає
звіт по кожній такій одиниці і подає (або за її вказівкою подає
сама виробнича одиниця) органу державної статистики за місцем
знаходження виробничої одиниці. У той же час підрядна організація складає зведений звіт без
даних виробничих одиниць, які розташовані на території інших
областей, і подає його органу державної статистики за місцем свого
знаходження. Якщо у складі підрядної організації є безпосередньо підлеглі
їй будівельні і монтажні дільниці, то звіт в цілому по цих
дільницях складається цією підрядною організацією; вказані
дільниці звіти не складають. 1.8. При підрядному способі виконання робіт розміри та
терміни введення в дію виробничих потужностей повинні відповідати
показникам, наведеним у контрактах (договорах підряду) між
замовниками та підрядними організаціями. Обсяги будівельних і монтажних робіт замовника і підрядної
організації, як правило, повинні бути однаковими у відповідності з
контрактом (договором підряду). Ці обсяги робіт можуть бути
різними при виконанні замовником частини робіт господарським
способом або при укладенні ним контрактів (договорів підряду) з
кількома підрядними організаціями. Якщо у звітному періоді передбачене контрактом (договором
підряду) на поточний рік будівництво ще не розпочато, то в
звітності заповнюються показники контракту, а у графах фактичного
виконання проставляються нулі. 1.9. Державна статистична звітність подається звітуючою
організацією за складом її на кінець звітного періоду. По
переданих або прийнятих у поточному році підрозділах усі показники
виключаються або, відповідно, включаються в звіт з початку
поточного року, тобто за весь звітний період, незалежно від дати
вибуття або прийняття підрозділу. У разі ліквідації у звітному
періоді якого-небудь підрозділу усі дані, що відносяться до нього,
із звітності не виключаються. 1.10. Фактичне виконання за звітний період відображається на
основі документів первинного обліку, оформлених належним чином.
Розбіжності між даними первинного обліку і даними звітності не
допускаються. 1.11. Усі показники з капітального будівництва відображаються
у звітності у тих одиницях виміру, що вказані на бланках форм
звітності.
1.12. Форми термінової звітності подаються органам державної
статистики терміновими засобами зв'язку - телетайпом, нарочним,
по телефону з подальшим письмовим підтвердженням, телеграфом чи
іншими засобами. Звіти з капітального будівництва підписують посадові особи,
підпис яких передбачено на бланках форм. Службові особи та особи, які займаються підприємницькою
діяльністю і не подають статистичних даних для проведення
державних статистичних спостережень або подають їх недостовірними
чи з запізненням, не забезпечують належного стану первинного
обліку, порушують порядок ведення Державного реєстру звітних
(статистичних) одиниць України, можуть бути притягнуті до
відповідальності, передбаченої законодавством України. 1.12.1. Звітуючі підприємства, організації, установи,
юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою
діяльністю, що розташовані в одному населеному пункті з органом
державної статистики, звіти подають нарочним. Датою подання
державної статистичної звітності вважається день фактичної
передачі її органу державної статистики, а для звітуючих
суб'єктів, розташованих в інших населених пунктах, -
дата, позначена на штемпелі поштового підприємства. 1.12.2. Порушенням строків подання державної статистичної
звітності є запізнення її подання до однієї доби, а запізнення на
строк більше однієї доби, розглядається як її неподання.
1.13. Приписки у державній звітності - це навмисне зроблені
посадовими особами перекручення звітних даних, з метою прикрасити
дійсне становище на підприємстві, в організації аби будь-яким
шляхом одержати премію, збільшену зарплату чи іншу додаткову
винагороду. До інших навмисних перекручень звітних даних про виконання
контрактних (договірних) умов, за котрі встановлена законом
відповідальність, відносяться, зокрема, заниження у державній
звітності показників, що передбачені контрактом (договором
підряду), утаювання тієї чи іншої частки виготовленої продукції,
виконаних обсягів робіт (резервування), матеріальних ресурсів,
устаткування тощо. Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) (ст.10) у разі виявлення приписок та інших перекручень
звітних даних органи державної статистики мають право вимагати від
підприємств, організацій, установ, юридичних осіб та осіб, які
займаються підприємницькою діяльністю, внесення виправлень до
державної статистичної звітності, а при невиконанні цієї вимоги у
визначені строки органи державної статистики самостійно вносять їх
і повідомляють про це відповідні підприємства, організації,
установи, юридичних осіб та осіб, які займаються підприємницькою
діяльністю, для виправлення в первинному та бухгалтерському
обліку, інших взаємопов'язаних показниках. 1.13.1. Виправлення вносяться у звіт за той звітний період
(місяць, квартал, рік), в якому були допущені приписки та інші
перекручення, а також у наростаючих підсумкових даних (з початку
кварталу, року) цього звіту та в усіх наступних звітах. 1.13.2. При виявленні приписок та інших перекручень звітних
даних за який-небудь період минулого року (минулих років) усі
виправлення вносяться у звітні дані за той же період минулого року
та у наростаючі підсумкові дані звітів за наступні періоди, а
також за минулий рік у цілому. При цьому підприємства,
організації, установи, юридичні особи та особи, які займаються
підприємницькою діяльністю, у звітах яких допущені приписки та
інші перекручення звітних даних, повинні внести виправлення у
звіти і зробити відповідні примітки про причини зміни даних, а
також повідомити організації, яким направлено звіти, що містять
недостовірні дані, про виправлені звітні дані. У разі
опублікування звітних даних, що мають приписки та інші
перекручення, підприємства, організації, установи, юридичні особи
та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, повинні
надати для опублікування виправлені, тобто достовірні, дані. При цьому обсяги робіт, що виконані у поточному році, не
змінюються на суму виявлених приписок по роботах, виконаних у
минулі роки, за винятком випадків, коли неможливо встановити
період вчинення приписки або перекручення - у цьому випадку
виправлення звітних даних проводиться у першому звіті після
виявлення приписки (перекручення), а також в усіх взаємопов'язаних
показниках інших звітів. 1.13.3. Закінчені будівництвом і підготовлені до
експлуатації, згідно з затвердженим проектом, об'єкти підлягають
введенню в експлуатацію у порядку, встановленому чинним
законодавством. 1.13.4. У разі виявлення порушень правил прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів органи державної
статистики вилучають їх із звітності. 1.13.5. Виправлення у звіти вносяться незалежно від того, ким
були виявлені приписки та інші перекручення у звітності:
вищестоящою організацією, самим підприємством, організацією,
юридичною особою, тощо, або органами, яким доручено перевіряти
достовірність звітних даних.
1.14. Державна статистична звітність з капітального
будівництва складається за встановлений календарний звітний період
часу, річний звіт - за період з 1 січня по 31 грудня. 1.15. У формах державної статистичної звітності з
капітального будівництва передбачені графи для кодів. Звітуюча
організація заповнює коди: - форми документа за УКУД (Український класифікатор
управлінської документації); - організації-складача - ідентифікаційний код ЄДРПОУ (Єдиний
державний реєстр підприємств та організацій України); - території за СПАТО (Система позначень об'єктів
адміністративно-територіального ділення, а також населених
пунктів); - галузі за ЗКГНГ (Загальний класифікатор галузей народного
господарства); - виду економічної діяльності за УКВЕД (Український
класифікатор видів економічної діяльності); - організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ
(Класифікація організаційно-правових форм господарювання); - форми власності за КФВ (Класифікація форм власності); - міністерства, відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ
(Система позначень органів державного управління); - вищестоящої організації - ідентифікаційний код ЄДРПОУ
(Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України).
2. Визначення понять "будова", "черга будівництва",

"пусковий комплекс", "об'єкт будівництва"
Для звітності у капітальному будівництві визначені такі
поняття як "будова", "черга будівництва", "пусковий
комплекс", "об'єкт будівництва".

2.1. Будова - це сукупність будівель та споруд (об'єктів),
будівництво, розширення та реконструкція яких здійснюється, як
правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією - проектом
(робочим проектом) зі зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, на які у встановленому порядку затверджується окремий
титул будови. Якщо будівництво, розширення або реконструкцію підприємства
дозволено здійснювати за проектами і кошторисами на окремі
об'єкти, то будовою є сукупність об'єктів виробничого призначення,
які будуються, розширюються і реконструюються, незалежно від того,
розміщуються вони на одній або декількох площадках.
Проектно-кошторисні показники такої будови визначаються шляхом
складання показників по об'єктах і витратах, які передбачені до
здійснення в наміченому періоді. У тих випадках, коли проектно-кошторисна документація на
житлове та комунальне будівництво і будівництво об'єктів народної
освіти, культури та охорони здоров'я розроблена окремо, незалежно
від проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств,
то будовою є: сукупність об'єктів невиробничого призначення, будівництво
яких передбачене проектом комплексної забудови; окремі будівлі і споруди (житловий будинок, школа, театр і
т.п.) у тих випадках, коли на будівництво такої будівлі або
споруди розроблена окрема технічна документація. 2.2. Черга будівництва - це частина підприємства, визначена
проектом (робочим проектом), що забезпечує випуск продукції або
надання послуг; вона може складатися з одного або декількох
пускових комплексів. 2.3. Пусковий комплекс - це сукупність об'єктів (або їх
частин) основного, підсобного та обслуговуючого призначення,
енергетичного, транспортного і складського господарства, зв'язку,
інженерних комунікацій, охорони навколишнього природного
середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або
надання послуг, передбачених проектом (робочим проектом) для
даного пускового комплексу, та нормальні санітарно-побутові умови
праці згідно з діючими нормами. Склад і обсяг пускового комплексу розробляються проектною
організацією за узгодженням із замовником і генеральним
підрядчиком. 2.4. Об'єкт будівництва - це окрема будівля або споруда (з
усім устаткуванням, що до неї відноситься, інструментом і
реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними
мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу,
електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними
надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і
затратами), на будівництво, реконструкцію або розширення якої
повинен бути складений окремий проект і кошторис. 2.5. Якщо на будівельному майданчику за проектом (робочим
проектом) споруджується тільки один об'єкт основного
призначення, без будівництва підсобних і допоміжних об'єктів
(наприклад, в промисловості - будівля цеху основного призначення,
на транспорті - будівля залізничного вокзалу, у житлово-цивільному
будівництві - житловий будинок, театр, школа, міст у населеному
пункті і т.п.), то поняття "об'єкт будівництва" збігається з
поняттям "будова". 2.6. При будівництві підприємств, житлових селищ, наукових
містечок і т.п. зовнішні обслуговуючі і допоміжні споруди (мережі
водопостачання, каналізації, теплопостачання, газифікації,
енергопостачання, під'їзні шляхи і т.п.) є окремими об'єктами
будівництва, що входять до складу будови. Будівля (корпус), в якій розміщено декілька цехів, вважається
одним об'єктом. 2.7. Не відносяться ні до будов, ні до об'єктів будівництва: витрати на придбання устаткування і машин, які не входять до
кошторисів на будівництво; витрати на багаторічні насадження (включаючи полезахисні); витрати на придбання робочої і продуктивної худоби
сільськогосподарськими та іншими підприємствами і організаціями; на капітальне планування існуючих зрошених земель, на
культуртехнічні роботи на сільськогосподарських угіддях, які не
потребують осушення; витрати на терасування крутих схилів; витрати на проектування для будівництва на майбутні роки; окремі види робіт і витрат, які здійснюються на діючих
об'єктах, коли їх реконструкція, розширення, технічне
переозброєння, а також роботи по підтриманню потужностей не
проводяться (наприклад, роботи по техніці безпеки, протипожежні
заходи всередині цехів і т.п., роботи всередині приміщень); торговельні та аптечні кіоски, палатки, рундуки, кіоски по
продажу газет та журналів і т.п.
3. Порядок відображення у звітності введення в дію

виробничих потужностей, об'єктів житлово-цивільного

призначення та основних фондів
3.1. Одним з основних показників оцінки діяльності учасників
капітального будівництва є введення в дію потужностей і об'єктів. У статистичній звітності введення в дію виробничих
потужностей, об'єктів житлово-цивільного призначення і основних
фондів по них відображається після прийняття потужностей і
об'єктів *) в експлуатацію у встановленому порядку. ______________

*) Тут і надалі у розділі 3 під "об'єктами" слід розуміти
підприємства, їх окремі черги, пускові комплекси, будови та
споруди.
3.2. Введені в дію виробничі потужності та об'єкти
житлово-цивільного призначення відображаються у звітності у
фактично прийнятих розмірах, указаних в актах прийняття. По об'єкту, на якому до звітного року було часткове введення
в дію потужностей, і якщо у поточному році будівництво його
завершено повністю, то у звіті відображається тільки та
потужність, яка введена в дію у поточному році. 3.3. Введення в дію основних фондів відображається у
звітності одночасно з введенням в дію виробничих потужностей і
об'єктів житлово-цивільного призначення на підставі актів
прийняття закінчених будівництвом об'єктів. 3.4. Закінчені будівництвом будівлі та споруди, вбудовані або
прибудовані приміщення підсобного виробничого і допоміжного
призначення (електропідстанції, котельні, центральні теплові
пункти, компресорні і насосні станції, очисні споруди, ремонтні
цехи, санітарно-побутові приміщення, склади та інше), споруди
(приміщення) цивільної оборони, які входять до складу підприємств
(черг, пускових комплексів), що будуються, включаються до складу
основних фондів і відображаються у звітності як введені в дію
одночасно з введенням підприємства (черги, пускового комплексу) в
цілому. Але якщо внутрішньобудівельним титульним списком або
документом, який його замінює, введення перелічених об'єктів
передбачене до введення в дію підприємства (черги, пускового
комплексу), до складу якого вони входять, то такі об'єкти
зараховуються в основні фонди і відображаються як введені на
підставі оформлених у встановленому порядку актів прийняття
робочих комісій при умові, що експлуатація цих об'єктів фактично
розпочата. Надалі такі об'єкти включаються до акта прийняття
підприємства (черги, пускового комплексу) в цілому. 3.5. Вартість тимчасових титульних будівель і споруд також
повинна відображатись у введених в дію основних фондах. Вартість
цих будівель і споруд, закінчених будівництвом, показується у
звіті як введені основні фонди на підставі оформлених у
встановленому порядку актів прийняття робочих комісій та при
дотриманні умов, наведених у другому абзаці пункту 3.4. 3.6. Обладнання, що не потребує монтажу, обладнання і машини,
які не входять до кошторисів на будівництво (перелік такого
обладнання і машин наведений у пункті 4.5. цієї Інструкції),
виробничий інструмент та господарський реманент, а також
обладнання, що потребує монтажу, але згідно з проектно-кошторисною
документацією призначене в запас, придбані для діючих на
підприємствах (в організаціях) виробництв, відображають як введені
в дію основні фонди в міру їх надходження на підприємство (в
організацію) і зарахування на баланс, крім вантажних вагонів,
контейнерів та суден, які зараховуються до введених основних
фондів з моменту їх фактичної експлуатації. Основою для відображення вартості перелічених видів
обладнання і машин, інструмента та реманента у складі введених
основних фондів є "Акт прийняття-передачі основних засобів". Обладнання, що не потребує монтажу, оплачене організацією в
централізованому порядку, відображається як введені в дію основні
фонди в міру надходження і зарахування обладнання на баланс
підприємством, для якого воно призначається, на підставі "Акта
прийняття-передачі основних засобів". Обладнання, що потребує монтажу, придбане діючими
підприємствами для заміни морально застарілого та фізично
зношеного, зараховується до введених в дію основних фондів на
підставі актів про прийняття його в експлуатацію, оформлених у
встановленому порядку. Вартість морських та річкових суден, вантажних вагонів і
контейнерів зараховується до введених в дію основних фондів з
моменту їх фактичної експлуатації (незалежно від того, почалась
експлуатація до чи після прибуття їх на місце приписки). При цьому
початок фактичної експлуатації зазначеного обладнання повинен бути
підтверджений відповідним документом про прийняття його в
експлуатацію. 3.7. Все обладнання (у тому числі призначене для запасу),
машини, виробничий інструмент і господарський реманент, придбані
для нового будівництва, а також при реконструкції і розширенні
діючих підприємств, відображають по введенню в дію основних фондів
одночасно з введенням в дію об'єктів, для яких вони призначені, на
підставі акта прийняття закінченого будівництвом об'єкта. При технічному переозброєнні діючого об'єкта все обладнання
(яке потребує і не потребує монтажу) відображається у введених в
дію основних фондах також одночасно з введенням в дію цього
об'єкта на підставі актів про прийняття його в експлуатацію. 3.8. Обладнання, призначене для споруджуваного об'єкта, але
у зв'язку з його неготовністю, встановлене для тимчасової
експлуатації на діючих площах (цехах), до введених в дію основних
фондів та потужностей, а також до освоєних капітальних вкладень не
зараховується. 3.9. Вартість типових інвентарних будівель і споруд
(пересувних, контейнерних, цільноперевізних та збірно-розбірних),
призначених для забезпечення виконання будівельних і монтажних
робіт, придбаних за рахунок власних коштів підрядних організацій,
включається в основні фонди підрядної організації в міру їх
надходження та оприбуткування бухгалтерією підрядчика на підставі
"Акта прийняття-передачі основних засобів". У цьому випадку при використанні на будівництві інвентарних
тимчасових будівель і споруд, що враховуються в основних засобах
будівельно-монтажних організацій, замовник (забудовник) включає у
введення в дію основних фондів лише ті витрати по зведенню
зазначених інвентарних тимчасових будівель і споруд, які він
оплачує. Вартість же комплектів інвентарних деталей
збірно-розбірних будівель та споруд, а також вартість інвентарних
будинків, вагонів, фургонів та інших приміщень контейнерного типу
в основні фонди замовником (забудовником) не включається, оскільки
вони враховані в основних засобах будівельно-монтажної
організації. Якщо вказані предмети придбані підрядною організацією по
узгодженню із забудовником за рахунок коштів, передбачених на
будівництво тимчасових будівель та споруд у зведених кошторисних
розрахунках вартості будівництва, то вартість указаних предметів
включається в основні фонди забудовника (титулотримача) після їх
надходження на будову і оприбуткування бухгалтерією забудовника
також на підставі "Акта прийняття-передачі основних засобів". 3.10. Вартість багаторічних насаджень включається в основні
фонди після закінчення посадок на підставі акта прийняття,
оформленого у встановленому порядку. Усі наступні витрати
поточного року по догляду та вирощуванню цих насаджень (які
проводяться за рахунок капітальних вкладень) зараховуються в
основні фонди і відображаються один раз - у річному звіті. 3.11. До складу основних фондів включаються також капітальні
витрати щодо поліпшення земель. До цієї групи основних фондів
відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані зі
створенням споруд) на культуртехнічні заходи по поверхневому
поліпшенню земель для сільськогосподарського користування, що
проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних
ділянок, корчування пеньків на площах під ріллю, очищення поля від
каміння і валунів, зрізання купин, розчищення заростей, очищення
водоймищ та інш.). Сума цих витрат, які включаються до складу
основних фондів, щорічно визначається пропорційно введеним в
експлуатацію за звітний рік площам, незалежно від закінчення
комплексних робіт.
4. Технологічна структура капітальних вкладень
4.1. Капітальні вкладення за своєю технологічною структурою
складаються з вартості таких видів робіт і витрат: - усіх видів будівельних робіт; - робіт з монтажу обладнання; - обладнання (що потребує і не потребує монтажу),
передбаченого у кошторисах на будівництво; - інструменту і інвентаря, що входять до кошторисів на
будівництво; - машин і обладнання, що не входять до кошторисів на
будівництво; -інших капітальних робіт і витрат.
4.2. До будівельних робіт відносяться:

4.2.1. Роботи по будуванню, розширенню і реконструкції
постійних і тимчасових (титульних) будівель і споруд та пов'язані
з ними роботи по монтажу залізобетонних, металевих, дерев'яних й
інших будівельних конструкцій; роботи по влаштуванню і розбиранню
підкранових колій для баштових й інших кранів;

4.2.2. Роботи по спорудженню зовнішніх і внутрішніх мереж
водопостачання, каналізації, теплофікації, газифікації і
енергопостачання; будування споруд для очищення промислових стоків
та установок (споруд) по охороні навколишнього природного
середовища від забруднення;

4.2.3. Роботи по спорудженню нафтопроводів, продуктопроводів,
газопроводів, повітряних і кабельних ліній електропередачі, ліній
зв'язку, включаючи вартість кабелю або проводу і троса, але без
вартості електрообладнання і арматури високовольтних ліній; роботи
по спорудженню мостів і набережних, шляхові роботи,
підводно-технічні, водолазні й інші види спеціальних робіт у
будівництві;

4.2.4. Роботи по установці санітарно-технічного обладнання,
включаючи вартість цього обладнання;

4.2.5. Роботи по влаштуванню підвалин, фундаментів і опорних
конструкцій під обладнання, по обмуруванню і футеруванню котлів,
печей й інших агрегатів;

4.2.6. Роботи по освоєнню ділянок, по підготовці і
розплануванню територій будівництва, включаючи намив територій і
пов'язані з цим знесення будівель, вирубку лісу, корчування
пеньків, осушення, вертикальне планування тощо;

4.2.7. Роботи по озелененню і благоустрою територій забудов,
а також міст і селищ;

4.2.8. Меліоративні роботи (зрошення, осушення, обводнення); 4.2.9. Роботи по будівництву протиерозійних, протисельових,
протилавинних, протизсувних й інших природоохоронних споруд; 4.2.10. Днопоглиблювальні роботи (крім робіт по підтриманню
глибин на судоплавних ріках, каналах і в акваторіях портів,
судоремонтних заводів і ремонтно-експлуатаційних баз флоту, які
здійснюються за рахунок експлуатаційних коштів); 4.2.11. Берегоукріплювальні і болотнопідготовчі роботи (крім
робіт по осушенню боліт на діючих торфопідприємствах); 4.2.12. Будівельні роботи, пов'язані з освоєнням рівновеликої
площі нових земель, замість вилучених у землекористувачів
земельних ділянок, для будівництва та інших державних і
громадських потреб; 4.2.13. Гірничо-капітальні і розкривні роботи (крім робіт, що
здійснюються за рахунок експлуатаційних витрат діючих
підприємств); 4.2.14. Геологічні і гідрологічні роботи (буріння,
шурфування, відкачування води та ін.), пов'язані із зведенням
будівель і споруд; 4.2.15. Додаткові витрати, пов'язані із здійсненням
будівельних робіт: витрати при проведенні будівельних робіт
взимку, кошти на оплату одноразових винагород (відсоткові
надбавки) за вислугу років, додаткових відпусток, виплата надбавок
до заробітної плати за безперервний стаж роботи у районах з
важкими природно-кліматичними умовами; на перевезення робітників
будівельно-монтажних організацій до місця роботи та назад на
відстань більше, ніж 3 км (в одному напрямку); витрати на виплату
надбавок за пересувний і роз'їздний характер робіт; витрати,
пов'язані з вахтовим методом ведення робіт; кошти на відшкодування
витрат, пов'язаних з відрядженням кваліфікованих робітників для
виконання будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт
(перераховані у цьому пункті витрати по своїй суті не є
будівельними роботами, але відносяться на їх вартість); 4.2.16. Інші, не згадані вище, види будівельних робіт і
витрат, передбачені як кошторисними нормами та одиничними
розцінками України (КНУ і ОРУ), так і умовами договору
(контракту).
4.3. До робіт з монтажу обладнання відносяться:

4.3.1. Роботи по збиранню і установці технологічного,
енергетичного, підйомно-транспортного, насосно-компресорного і
іншого обладнання на місці його постійної експлуатації, включаючи
перевірку і дослідження якості монтажу (збирання і установка
санітарно-технічного обладнання, що враховується у вартості
будівельних робіт, відносяться до будівельних робіт, див.
підпункт 4.2.4);

4.3.2. Роботи по улаштуванню технологічних підводок до
обладнання (підведення води, повітря, пару, охолоджувальних рідин,
прокладання, протяжка і монтаж кабелів, електричних проводів і
проводів зв'язку);

4.3.3. Роботи по монтажу і установці технологічних
металоконструкцій, обслуговуючих площадок, східців й інших
улаштувань, конструктивно пов'язаних з обладнанням;

4.3.4. Роботи по ізоляції і фарбуванню обладнання, що
встановлюється, технологічних трубопроводів;

4.3.5. Додаткові витрати, перераховані у підпункті 4.2.15,
пов'язані з проведенням робіт з монтажу обладнання;

4.3.6. Інші, не перераховані вище роботи і витрати,
передбачені у цінниках на монтаж обладнання.

4.3.7. Не включаються в обсяги робіт з монтажу обладнання: - витрати з демонтажу і монтажу обладнання, що здійснюються
під час пускових і налагоджувальних робіт; - роботи з монтажу і демонтажу будівельних машин і
механізмів; - роботи по довиготовленню, передмонтажній ревізії, усуненню
дефектів і пошкоджень обладнання.
4.4. До складу витрат на обладнання, інструмент, інвентар входять: 4.4.1. Вартість технологічного, енергетичного,
підйомно-транспортного й іншого обладнання (яке монтується і не
монтується), що входить до кошторисів на будівництво (включаючи
придбане для заміни застарілого і зношеного): станків, пресів,
двигунів, генераторів, котлів виробничих, насосів, компресорів,
кранів, підйомників вантажних і пасажирських, транспортних
засобів, технологічно пов'язаних з процесом промислового
виробництва (цементовози і панелевози, сталевози і чавуновози;
внутрішньокар'єрний транспорт, рудні електровози і вагонетки,
промислові мотовози, автокари, електрокари, валочно-пакувальні і
валочно-трелювальні машини, лісосплавний флот, рухомий состав
вузькоколійних лісовозних доріг тощо); обладнання для
лабораторій, майстерень, дослідних установок, рентгенівських,
електроводосвітлолікувальних й інших медичних кабінетів тощо; 4.4.2. Вартість нестандартизованого обладнання (включаючи
вартість його проектування) і котельно-допоміжного обладнання. До нестандартизованого обладнання відноситься: обладнання,
яке передбачається у затверджених проектах (робочих проектах) на
капітальне будівництво і виготовляється за разовими (одиничними)
замовленнями об'єднаннями, підприємствами або
будівельно-монтажними організаціями на підставі креслень,
специфікацій і технічних умов проектно-конструкторських
організацій, як таке, що не повторюється і застосовується лише в
силу особливих технічних рішень у проекті; 4.4.3. Вартість контрольно-вимірювальних приладів, засобів
автоматизації і зв'язку, виробничого інструменту та інвентаря, у
тому числі малоцінного і того, що швидко зношується, який
включається до кошторисів на будівництво як перший комплект для
підприємств і об'єктів, що будуються; 4.4.4. Витрати на придбання обладнання, інструменту і
інвентаря, що передбачаються у кошторисах на первинне оснащення
вищих учбових закладів, вищих учбових закладів з підготовки
молодших спеціалістів, загальноосвітніх навчально-виховних
закладів, шкіл-інтернатів, професійних навчально-виховних
закладів, дошкільних закладів, лікарень, амбулаторно-поліклінічних
закладів, гуртожитків, клубів, бібліотек, а також інших
культурно-побутових об'єктів; 4.4.5. Вартість обладнання і машин, що не входять до
кошторисів на будівництво, включаючи збірно-розбірні і пересувні
інвентарні приміщення і майстерні, у тому числі придбаних для
заміни застарілих і зношених (див. підпункт 4.5.2); 4.4.6. Витрати на передмонтажні ревізії обладнання і на
усунення виявлених при цьому дефектів (якщо такі витрати
проводяться за рахунок капітальних вкладень); 4.4.7. Сума платежів судобудівним заводам, що здійснюються в
міру готовності суден; 4.4.8. Вартість окремих елементів і частин обладнання,
пов'язаних з оснащенням, наповненням і комплектацією обладнання,
які є його складовою частиною; вартість виготовлених на будові
окремих вузлів і деталей обладнання; 4.4.9. Вартість робіт по складанню робочих креслень для
виготовлення нестандартизованого обладнання, оплата яких
проводиться забудовником за рахунок капітальних вкладень окремо
від оплати вартості його виготовлення. 4.4.10. Витрати на дослідно-конструкторські роботи по
створенню нестандартизованих дослідно-промислових та промислових
засобів і систем автоматизації керування технологічними процесами,
агрегатами і виробництвами для підприємств, що будуються, якщо ці
витрати здійснюються за рахунок капітальних вкладень; 4.4.11. Вартість придбаного устаткування, яке було враховане
на балансі інших підприємств і організацій (порядок відображення у
звітності див. п.11.17.).
4.5. Обладнання розподіляється на обладнання, що входить і не входить до кошторису на будівництво: 4.5.1. До обладнання, що входить до кошторису на будівництво,
належить устаткування, машини і механізми, передбачені у проектах
і кошторисах на реконструкцію, розширення, технічне переозброєння
діючих підприємств, підтримання виробничих потужностей і на
будівництво нових підприємств і об'єктів, а також обладнання,
машини і механізми, які, у зв'язку з порядком розробки
проектно-кошторисної документації для даної галузі, підлягають
включенню у зазначені вище проекти і кошториси, незалежно від
того, передбачені вони чи ні у кошторисах і проектах фактично. Це
стосується і обладнання, що входить до кошторисів на будівництво,
придбаного для заміни морально застарілого і фізично зношеного;
4.5.2. До обладнання, що не входить до кошторисів на
будівництво, відносяться устаткування, машини і механізми, які у
відповідності з діючим порядком розробки проектно-кошторисної
документації для даної галузі не підлягають включенню до
кошторисів на нове будівництво підприємств і об'єктів, а також до
кошторисів на розширення, реконструкцію, технічне переозброєння
діючих підприємств і підтримання виробничих потужностей. Види обладнання, що не входять до кошторису на будівництво, а
також галузі народного господарства, підприємства яких можуть його
придбавати, наведені у підпунктах 4.5.2.1-4.5.2.13: 4.5.2.1. Рухомий склад, контейнери залізничого транспорту,
вагони метрополітену, цистерни для транспортування зрідженого газу
газової промисловості; 4.5.2.2. Літаки, вертольоти, двигуни до них і авіаційне
обладнання цивільної авіації; 4.5.2.3. Судна і контейнери морського, річкового флоту і
флоту рибної промисловості, спеціальні судна і транспортні засоби
організації гідрометеослужби; 4.5.2.4. Автомобілі, автобуси, автопричепи, шляхові машини
підприємств автомобільного транспорту і шляхового господарства; 4.5.2.5. Трамваї, тролейбуси, машини для очищення вулиць й
інші машини комунального господарства; 4.5.2.6. Будівельні машини, механізми, інвентар і інструмент,
а також транспортні засоби будівельних і монтажних організацій; 4.5.2.7. Комплекти інвентарних деталей збірно-розбірних
будинків і споруд; інвентарні будинки, вагони, фургони й інші
приміщення контейнерного типу будівельних, геологорозвідувальних і
вишукувальних організацій; 4.5.2.8. Трактори, комбайни й інші посівні грунтообробні та
збиральні машини і транспортні засоби сільськогосподарських
підприємств і організацій; 4.5.2.9. Автомашини, інші транспортні засоби і контейнери для
перевезення пошти, поштові залізничні вагони зв'язку; 4.5.2.10. Бурове обладнання (включаючи бурові установки),
геофізичне обладнання і апаратура бурових, геологорозвідувальних і
вишукувальних організацій; 4.5.2.11. Енергопоїзди, пересувні дизельні електростанції; 4.5.2.12. Контейнери постачально-збутових організацій; 4.5.2.13. Автомагазини, автолавки, автоцистерни і причепи до
них, пересувні сатураторні апарати і автомати для продажу
газованої води на підприємствах торгівлі і громадського
харчування. 4.5.2.14. Не відносяться до обладнання, що не входить до
кошторисів на будівництво: - обладнання, придбане для додаткової установки у діючих
цехах на вільних площах; - транспортні засоби, технологічно зв'язані з процесом
виробництва, оскільки такі транспортні засоби при будівництві
нових підприємств включаються до кошторисів.
4.6. Обладнання розподіляється на обладнання, що потребує і не потребує монтажу 4.6.1. До обладнання, що потребує монтажу, належить
обладнання, яке може бути введене в дію лише після встановлення і
закріплення його на місці постійної експлуатації на фундаментах чи
опорах, а також після їх індивідуального і комплексного
випробування під відповідним експлуатаційним навантаженням. До
обладнання, що потребує монтажу, відносяться також і
електронно-обчислювальні машини, для здавання в експлуатацію яких
необхідно виконати електромонтажні і пусконалагоджувальні роботи. 4.6.2. До обладнання, що не потребує монтажу, належить
обладнання, яке не потребує для введення його в дію попереднього
збирання або встановлювання на опори, фундаменти: локомотиви,
вагони, трактори, сільськогосподарські машини, будівельні і
шляхові машини, автомобілі, морські і річкові судна, двигуни і
лічильні машини, прилади тощо.
4.7. До складу інших капітальних робіт і витрат входять: 4.7.1. Проектно-вишукувальні роботи, включаючи роботи для
будівництва майбутніх років і витрати на розробку
техніко-економічних обгрунтувань, що здійснюються за рахунок
капітальних вкладень, а також авторський нагляд проектних
організацій; 4.7.2. Витрати на утримання адміністрації підприємств, що
будуються, і технічного нагляду (включаючи витрати на утримання
апарату управління (відділу) капітального будівництва єдиного
замовника); 4.7.3. Роботи по експлуатаційному і глибокому розвідувальному
бурінню на нафту, газ і на термальні води; 4.7.4. Витрати по відведенню земельних ділянок і переселенню
у зв'язку з будівництвом (крім будівельних робіт, пов'язаних з
переселенням); 4.7.5. Витрати на відшкодування землекористувачам збитків,
пов'язаних з вилученням або наданням ними у тимчасове користування
земельних ділянок, які відводяться під будівництво, а також для
інших державних і громадських потреб; 4.7.6. Витрати, пов'язані з освоєнням нових земель замість
тих земельних ділянок, що вилучаються у землекористувачів для
будівництва та інших державних і громадських потреб (крім вартості
будівельних робіт на ці цілі, передбачених підпунктом 4.2.12). 4.7.7. Витрати по насадженню і вирощуванню багаторічних
плодово-ягідних культур (садів, виноградників й інш.), на
створення (закладку і догляд) захисних лісових смуг, включаючи
полезахисні, садозахисні, водорегулювальні та інші лісові смуги, у
тому числі уздовж автомобільних шляхів і залізниць; 4.7.8. Витрати на проведення культуртехнічних робіт на
землях, що не потребують осушення, і на терасування крутих схилів; 4.7.9. Витрати на придбання робочої і продуктивної худоби,
птиці, що здійснюються несільськогосподарськими підприємствами і
організаціями; 4.7.10. Витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для
підприємств, що будуються, передбачені у кошторисах на
будівництво; 4.7.11. Витрати по оргнабору робітників; 4.7.12. Витрати на придбання у державних, громадських,
кооперативних (включаючи колективні сільськогосподарські)
організацій будівель, споруд та інших основних фондів (порядок
відображення у звітності див. п.11.17); 4.7.13. Витрати на науково-дослідні роботи, передбачені у
проектах і кошторисах підприємств або споруд, що будуються, по
уточненню будівельних і технологічних проектних рішень у зв'язку
зі специфікою місцевих умов будівництва і особливостями роботи
даного підприємства або споруди (крім робіт, пов'язаних із
спорудженням експериментальних установок і придбанням обладнання); 4.7.14. Вартість пусконалагоджувальних робіт на об'єктах
житлово-цивільного призначення, які передбачаються зведеною
відомістю витрат на будівництво; 4.7.15. Інші роботи і витрати, що не відносяться до вартості
будівельних і монтажних робіт, передбачені у зведеному
кошторисному розрахунку вартості будівництва.
4.8. Суми сплачених банку процентів за кредит розподіляються
у звітності по технологічній структурі капітальних вкладень
(див. п.4.1.) і включаються в інвентарну вартість об'єкта у
розмірах, встановлених чинним законодавством. 4.9. Додаткові витрати, пов'язані із здійсненням будівельних
і монтажних робіт, що згадуються у підпункті 4.2.15, враховуються
у вартості цих робіт і в "інші капітальні роботи і витрати" не
включаються.
4.10. У капітальні вкладення не включають:

4.10.1. Витрати на підготовку і пуск підприємств
(пусконалагоджувальні витрати), що проводяться за рахунок коштів
основної діяльності (тобто за винятком об'єктів соціальної сфери)
- дивись підпункт 4.7.14;

4.10.2. Витрати на роботи, пов'зані з передмонтажними
ревізіями і усуненням виявлених при цьому дефектів обладнання
(крім випадку, зазначеного у підпункті 4.4.6);

4.10.3. Витрати на бурові і геологорозвідувальні роботи, що
здійснюються за рахунок операційних витрат по державному бюджету
або коштів основної діяльності;

4.10.4. Витрати забудовника на капітальний ремонт обладнання,
будинків, споруд та інших основних фондів;

4.10.5. Витрати на земле-лісовлаштувальні роботи, а також
роботи щодо поліпшення земель, що проводяться за рахунок коштів
основної діяльності;

4.10.6. Витрати на демонтаж і монтаж обладнання, що
здійснюються під час пусконалагоджувальних робіт;

4.10.7. Витрати по усуненню браку і переробці неякісно
виконаних робіт;

4.10.8. Витрати по виправленню дефектів по укомплектуванню,
контрольному збиранню і пов'язаним з цим випробуванням машин,
обладнання і приладів;

4.10.9. Витрати на окремі види культуртехнічних й інших робіт
у сільському господарстві (вивезення торфу, придбання і внесення
мінеральних добрив, гіпсування грунтів й інш.), що оплачуються за
рахунок операційних коштів по державному бюджету;

4.10.10. Витрати на придбання обладнання і інвентаря, що
здійснюються діючими установами (школами, лікарнями, дитячими
садками тощо) за рахунок асигнувань по статті 12 бюджетної
класифікації;

4.10.11. Витрати на виготовлення дослідних зразків обладнання
та установок для науково-дослідних робіт, а також на виготовлення
дослідних зразків машин та обладнання, які встановлюються для
промислових випробувань, та витрати на випробування прийнятих
винаходів;

4.10.12. Витрати сільськогосподарських підприємств та
організацій на формування основного стада, а також на придбання
птиці, кроликів, хутряних звірів і бджолосімей;

4.10.13. Вартість робіт по монтажу і демонтажу будівельних
машин і механізмів, які включені в одиничні розцінки на будівельні
і монтажні роботи;

4.10.14. Вартість робіт по ліквідації основних фондів:
розбирання будівель і споруд, демонтаж обладнання тощо (крім
випадків, коли ці роботи пов'язані з підготовкою території для
нового будівництва, реконструкції, розширення або технічного
переозброєння діючих підприємств і передбачені у кошторисі на
будівництво);

4.10.15. Вартість тимчасових (нетитульних) будівель, споруд
і пристроїв, зведених на час будівництва за рахунок накладних
витрат будівельних організацій (приміщення для контор і комор
прорабів і майстрів, кубові і душові, приміщення для обігріву,
прохідні і сторожові будки, повітки і навіси при об'єктах тощо);

4.10.16. Вартість спеціальних інструментів і пристосувань
(інструменти і пристосування цільового призначення, що призначені
для серійного або масового виробництва певних виробів або які
використовуються для виконання певного замовлення);

4.10.17. Вартість завезених або виготовлених на будівельному
майданчику, але не використаних деталей, блоків, конструкцій й
інших будівельних матеріалів;

4.10.18. Витрати, пов'язані з освоєнням проектної потужності
підприємства (цеху), що здійснюються після його прийняття в
експлуатацію;

4.10.19. Вартість запасних частин обладнання; 4.10.20. Роботи, що виконуються забудовниками на договірних
основах для інших підприємств і організацій; 4.10.21. Авансові перерахунки підрядним організаціям.
4.11. Суми податку на добавлену вартість включаються в
капітальні вкладення та введення в дію основних фондів за винятком
випадків, встановлених чинним законодавством України.
5. Склад основних фондів, що вводяться в дію
5.1. До складу основних фондів, що вводяться в дію,
включаються: 5.1.1. Вартість закінчених будівництвом і введених в дію у
звітному періоді підприємств (повністю чи окремими чергами,
пусковими комплексами, цехами, виробництвами), будівель і споруд,
залізничних колій, автомобільних шляхів, аеропортів, морських і
річкових портів, трубопроводів, засобів зв'язку, ліній
електропередачі, об'єктів сільського господарства, зрошувальних,
осушувальних і обводнювальних систем, каналів і гідротехнічних
споруд, торговельних і складських приміщень і підприємств
громадського харчування, житлових будинків, установ науки, освіти,
мистецтва, культури, охорони здоров'я, адміністративних будинків,
підсобних і допоміжних будівель і споруд (включаючи витрати по
благоустрою території забудовника та інші роботи, що входять до
складу об'єктів, які будуються); 5.1.2. Вартість, введеного в дію обладнання, машин,
транспортних засобів усіх видів, які входять і не входять до
кошторисів на будівництво, які потребують і не потребують монтажу; 5.1.3. Вартість придбаних інструментів, інвентаря й інших
предметів, які зараховуються в основні фонди, а також вартість
малоцінного і такого, що швидко зношується інструменту і
інвентаря, передбачених у кошторисах на будівництво об'єктів;
вартість білизни і постільних речей, придбаних для готелів, що
заново вводяться у дію, незалежно від їх вартості і строку служби; 5.1.4. Вартість багаторічних насаджень (садів, виноградників
та інших багаторічних плодово-ягідних культур, полезахисних,
садозахисних, водорегулюючих й інших лісових смуг), витрати по
терасуванню крутих схилів, витрати по спорудженню ставків,
водоймищ, водосховищ і лиманів, витрати на спорудження
протиерозійних гідротехнічних, протисельових, протизсувних,
протилавинних і берегоукріплювальних споруд; роботи по осушенню
земель, днопоглиблювальні і болотопідготовчі роботи (крім
ремонтно-шляхових робіт, робіт по підтриманню глибин на
судоплавних ріках, каналах і акваторіях портів, судоремонтних
заводів і ремонтно-експлуатаційних баз флоту, що здійснюються за
рахунок бюджету, а також робіт по осушенню боліт на діючих
торфопідприємствах, що здійснюються за рахунок оборотних засобів
торфопідприємств); 5.1.5. Капітальні витрати щодо поліпшення земель, до яких
відносяться витрати не інвентарного характеру (не пов'язані зі
зведенням споруд) на культуртехнічні заходи по поверхневому
поліпшенню земель для сільськогосподарського користування, що
проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних
ділянок, корчування площ під ріллю, очищення поля від каміння і
валунів, зрізання купин, розчищення заростей, очищення водоймищ та
інші); 5.1.6. Вартість закінчених бурінням і введених в дію нафтових
і газових експлуатаційних свердловин, а також розвідувальних
свердловин з необхідним дебетом нафти і газу, що передаються в
експлуатацію (вартість таких розвідувальних свердловин при
зарахуванні в основні фонди приймається за вартістю
експлуатаційного буріння); 5.1.7. Витрати на утримання адміністрації підприємства, що
будується, і технічного нагляду, а також авторського нагляду
проектних організацій; вартість проектно-вишукувальних робіт
(одночасно з введенням в дію об'єктів); 5.1.8. Вартість робіт по зовнішньому благоустрою міст й інших
населених пунктів: вартість мостів, підземних вуличних переходів,
шляхопроводів, набережних й інших об'єктів (прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів зовнішнього
благоустрою проводиться на загальних підставах); 5.1.9. Вартість придбаної робочої і продуктивної худоби
несільськогосподарськими підприємствами і організаціями; 5.1.10. Витрати на відшкодування землекористувачам збитків,
пов'язаних з вилученням або наданням ними у тимчасове користування
земельних ділянок, які відводяться під будівництво, а також
витрати, пов'язані з освоєнням нових земель замість тих, що
вилучаються (тимчасово зайнятих) під будівництво, передбачені у
зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва; 5.1.11. Вартість тимчасових титульних будівель і споруд,
збудованих за рахунок коштів, передбачених розділом "Тимчасові
будівлі і споруди" зведеного кошторисного розрахунку вартості
будівництва; 5.1.12. Вартість придбаних типових інвентарних будинків і
споруд (пересувних, цільнопересувних, контейнерних і
збірно-розбірних). При використанні на будівництві інвентарних
будинків і споруд, що враховуються в основних засобах
будівельно-монтажних організацій, замовник (забудовник) включає у
введення в дію основних фондів лише ті витрати по зведенню
зазначених інвентарних будинків і споруд, які він оплачує;
5.1.13. Витрати, пов'язані з підготовкою зон затоплення,
передбачені у кошторисах на будівництво гідроелектростанцій і
водосховищ сільськогосподарського й іншого призначення, що
зараховуються в основні фонди цих гідроелектростанцій
(водосховищ). До цих витрат відносяться: 5.1.13.1. Очищення і санітарна підготовка річища водосховища
(крім витрат по вирубці товарного лісу), корчування пеньків,
проведення протималярійних заходів і заходів щодо запобігання
спливання торф'яних покладів, рибогосподарське освоєння
водосховищ, укріплення берегів водосховищ і захист їх від
замулювання; 5.1.13.2. Відновлення у попередньому обсязі об'єктів
водотранспортного освоєння водосховищ, а також проведення заходів
по забезпеченню безпеки плавання суден (порти-сховища, обстановка
путі тощо); 5.1.13.3. Археологічні роботи, захист пам'ятків культури і
корисних копалин; 5.1.13.4. Захист населених пунктів, діючих підприємств і
господарств, сільськогосподарських угідь від затоплення і
підтоплення; 5.1.13.5. Переселення населення (перенесення житлових
будинків, споруд і земельних насаджень, що належать індивідуальним
власникам, включаючи розбирання, перевезення і збирання на новому
місці, або виплата грошової компенсації), найм тимчасових житлових
приміщень і перевезення майна; 5.1.13.6. Зняття родючого шару грунту з річища водосховища з
наступним використанням цього шару для рекультивації або для
підвищення родючості малопродуктивних земель; 5.1.13.7. Перенесення із зони затоплення житлових будинків,
шкіл, лікарень, клубів, зелених насаджень, промислових
підприємств, ліній електропередачі, ліній зв'язку, залізниць та
автомобільних шляхів й інших споруд, які належать підприємствам
(організаціям) та приватним особам, а також усі збитки, пов'язані
з їх перенесенням на нове місце. Витрати по будівництву нових підприємств, об'єктів і споруд
замість ліквідованих у зонах затоплення водосховищ, у районах
будівництва залізниць і автомобільних шляхів, каналів, а також на
територіях, відведених під будівництво підприємств і споруд, які
передбачені у кошторисах на будівництво гідроелектростанцій,
водосховищ, залізниць і автомобільних шляхів, каналів, підприємств
й інших споруд, включаються у основні фонди і відображаються у
звітності тих організацій, які здійснюють функції замовника по
будівництву цих підприємств, об'єктів і споруд на новому місці.
5.1.14. Вартість основних фондів, що вводяться в дію,
збільшується на суму податку на добавлену вартість.
5.2. Не включаються в основні фонди:

5.2.1. Витрати на тимчасові (нетитульні) будівлі, споруди і
улаштування, що зводяться на час будівництва за рахунок накладних
витрат будівельних організацій (приміщення для контор і комор
прорабів та майстрів, кубові і душові, приміщення для обігріву,
прохідні і сторожові будки, повітки і навіси при об'єктах тощо);

5.2.2. Витрати на підготовку кадрів для основної діяльності
новобудов, які передбачені у зведених кошторисних розрахунках
вартості будівництва цих підприємств;

5.2.3. Засоби праці, що служать менше одного року, незалежно
від їх вартості;

5.2.4. Засоби праці вартістю в межах встановленого ліміту за
одиницю, незалежно від їх строку служби, за винятком
сільськогосподарських машин і знарядь, будівельного механізованого
інструменту, а також робочої і продуктивної худоби, які
включаються в основні фонди, незалежно від їх вартості;

5.2.5. Вартість спеціального інструменту і спеціальних
пристосувань цільового призначення, призначених для серійного і
масового виробництва певних виробів, або тих що використовуються
для виконання певного замовлення, незалежно від їх вартості;

5.2.6. Вартість перших комплектів предметів, зазначених у
підпунктах 5.2.3, 5.2.4 і 5.2.5, придбаних для підприємств і
об'єктів, що заново вводяться в дію за рахунок коштів,
передбачених у кошторисах на будівництво цих підприємств
(об'єктів), у державній статистичній звітності показується у
складі основних фондів, що вводяться в дію (див. підпункт 5.1.3);

5.2.7. Вартість молодняку тварин і тварин на відгодівлі,
птиці, кроликів, звірів, бджолосімей, а також піддослідних тварин;

5.2.8. Вартість садівного матеріалу, що вирощується у
розсадниках для багаторічних насаджень;

5.2.9. Вартість знарядь лову (тралів, неводів, сіток,
снастей, мереж та інш.), незалежно від їх вартості і строку
служби;

5.2.10. Вартість бензомоторних пилок, сукорізок і
сплавлювального тросу, витрати по будівництву магістралей і
тимчасових гілок лісовозних доріг, незалежно від строку їх
експлуатації, сезонних доріг, тимчасових будівель у лісі строком
експлуатації до двох років (пересувних обігрівальних будиночків,
котлопунктів, пиломайстерень, бензозаправок тощо);

5.2.11. Витрати на геологорозвідувальні, землеупоряджувальні
і лісоупоряджувальні роботи, не пов'язані з будівництвом нових
об'єктів;

5.2.12. Витрати на консервацію будівництва; 5.2.13. Витрати, що проводяться за рахунок коштів бюджету,
виділених на операційні витрати: по вапнуванню і фосфоруванню
кислих грунтів, гіпсуванню і меліоративній обробці солонцевих
грунтів, закріпленню балок, ярів, пісків й інших незручних земель
у сільськогосподарських підприємствах; 5.2.14. Витрати по будівництву протиерозійних гідротехнічних,
протисельових, протизсувних й інших споруд, терасуванню крутих
схилів, створенню захисних лісових смуг, що здійснюються за
рахунок коштів бюджету, виділених на операційні витрати, коштів
основної діяльності й інших коштів (крім капітальних вкладень); 5.2.15. Витрати на формування основного стада; 5.2.16. Витрати, пов'язані з відшкодуванням громадянам
вартості будівель і посадок, що їм належать, які зносяться при
відведенні земельних ділянок під будівництво кооперативних
житлових будинків, й інші витрати, які дозволено відносити на
витрати, що не збільшують вартості основних фондів.
5.3. Не включається також у введені в дію основні фонди (і у виконані капітальні вкладення): 5.3.1. Вартість передбачених кошторисом, але не виконаних
робіт і не проведених витрат. Вартість цих робіт і витрат
включається у введені в дію основні фонди лише після їх фактичного
виконання на підставі актів прийняття виконаних робіт, оформлених
у встановленому порядку; 5.3.2. Вартість обладнання та машин, які вважаються готовими
виробами (товаром) на складах підприємств-виготовлювачів,
постачальницьких та збутових організацій, а також обладнання, що
потребує монтажу, але монтажні роботи не розпочиналися,
врахованого на балансі капітального будівництва; 5.3.3. Вартість обладнання та машин, монтаж яких закінчений,
але вони не експлуатуються і враховані на балансі капітального
будівництва; 5.3.4. Вартість окремих будівельних конструкцій і деталей,
частин і агрегатів машин, обладнання та рухомого складу машин,
призначених для будівництва, ремонтних цілей та комплектації,
врахованих в оборотних засобах.
6. Особливості відображення в звітності даних по

деяких об'єктах виробничого і невиробничого призначення
6.1. У звітності дані про капітальні вкладення, будівельні і
монтажні роботи, введення в дію основних фондів по об'єктах
виробничого призначення відображаються окремо від показників по
об'єктах невиробничого призначення. До об'єктів виробничого призначення відносяться об'єкти, які
після завершення їх будівництва будуть функціонувати у сфері
матеріального виробництва: у промисловості, сільському
господарстві і заготівлях, водному і лісовому господарствах, на
транспорті і в зв'язку, у будівництві, торгівлі і громадському
харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні і збуті. До об'єктів невиробничого призначення відносяться об'єкти
житлового і комунального господарства, заклади охорони здоров'я,
фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури,
мистецтва, а також науково-дослідні і інші організації (заклади),
зв'язані з розвитком науки. 6.2. Адміністративні будівлі підприємств, трестів галузей
сфери матеріального виробництва відносяться до об'єктів
виробничого призначення. Адміністративні будівлі організацій невиробничих галузей,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій,
закладів банків, судів, архівів і т.п., а також адміністративні
будівлі міністерств, відомств як галузей сфери матеріального
виробництва, так і невиробничих галузей відносяться до об'єктів
невиробничого призначення. 6.3. Підприємства побутового обслуговування населення
поділяються на підприємства виробничого і невиробничого видів. До підприємств виробничих видів побутового обслуговування
відносяться підприємства: по ремонту й індивідуальному пошиттю
швацьких, галантерейних, хутряних і шкіряних виробів, головних
уборів, виробів текстильної і шкіряної галантереї, взуття;
підприємства по хімічній чистці і фарбуванню одягу; пральні,
будинки побуту і комбінати побутового обслуговування (в частині
промислової діяльності), підприємства по ремонту, індивідуальному
пошиттю та в'язанню трикотажних виробів, ремонту побутових машин і
приладів та металевих господарських виробів; підприємства по
ремонту і виготовленню меблів за індивідуальними замовленнями
населення; підприємства по ремонту транспортних засобів, що
належать громадянам; підприємства по ремонту та виготовленню
ювелірних виробів та інші підприємства виробничих видів побутового
обслуговування. До підприємств невиробничих видів побутового обслуговування
відносяться: перукарні, лазні, фотоательє, кінолабораторії по
обслуговуванню населення, душові павільйони, будинки побуту і
комбінати побутового обслуговування населення (крім промислової
діяльності); організації по прибиранню квартир, натиранню підлоги
та протиранню шибок, похоронні бюро, контори кладовищ, крематорії,
довідкові бюро, бюро по обміну житлової площі, організації по
переписуванню та виконанню перекладів, бюро добрих послуг;
підприємства по прокату предметів культурно-побутового призначення
і господарського вжитку й інші організації по наданню побутових
послуг населенню. У державній статистичній звітності з капітального будівництва
дані по підприємствах виробничих видів побутового обслуговування
показуються в показниках по об'єктах виробничого призначення, а по
підприємствах невиробничих видів - по об'єктах невиробничого
призначення. Прийняття в експлуатацію підприємств виробничих видів
побутового обслуговування населення здійснюється у тому ж порядку,
який встановленний для об'єктів виробничого призначення, а по
підприємствах невиробничих видів - у порядку, встановленому для
об'єктів житлово-цивільного призначення. 6.4. Підприємства торгівлі та громадського харчування,
будівлі АТС, поштово-телеграфні відділення зв'язку (як ті, що
стоять окремо, так і розміщені у житлових будинках), які будуються
за рахунок капітальних вкладень, виділених на житлове будівництво,
відносяться до об'єктів виробничого призначення. Витрати на придбання і монтаж устаткування, призначеного для
підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування, зв'язку, закладів освіти й інших організацій,
розміщених у вбудованих, вбудовано-прибудованих і прибудованих
нежитлових приміщеннях житлових будинків, а також на спеціальне
оздоблення цих нежитлових приміщень ураховуються за відповідними
галузями і об'єктами. Вартість нежитлових приміщень для вказаних
підприємств і об'єктів ураховується в капітальних вкладеннях на
житлове будівництво. 6.5. Дані про введення в дію основних фондів, капітальні
вкладення та будівельні і монтажні роботи за галузями і
підгалузями у державній статистичній звітності з капітального
будівництва показуються у відповідності з їх складом, приведеним у
класифікаторі галузей народного господарства (видів економічної
діяльності).
7. Порядок визначення освоєних капітальних вкладень

та будівельних і монтажних робіт
7.1. Дані про капітальні вкладення відображаються у державній
статистичній звітності у фактичних цінах: по будівельних і монтажних роботах - з урахуванням витрат,
викликаних ринковими відносинами (зростання вартості матеріалів,
заробітної плати, тарифів, витрат на експлуатацію машин і
механізмів); аналогічно по проектно-вишукувальних роботах; вартість обладнання відображається у фактичних цінах, які
враховують його придбання, транспортні, заготівельно-складські та
інші витрати. Вартість імпортного обладнання показується на базі
контрактних (розрахункових) цін, перерахованих у діючу грошову
одиницю України за курсом, встановленим Національним банком на
дату його придбання.
7.2. Основою для відображення у звітності замовника і
підрядчика виконаного обсягу будівельних і монтажних робіт є
"Довідка про вартість виконаних робіт і витрат" (далі - Довідка)
за формою N 3, яку складає підрядна організація. Обсяг виконаних будівельних і монтажних робіт, який
вказується у довідках, визначається по кожному об'єкту будівництва
за даними журналу обліку виконаних робіт. Будівельні і монтажні роботи, виконані з відступом від
проектних рішень, будівельних норм і правил, у Довідку за формою
N 3 не включаються. 7.2.1. Субпідрядчики включають у Довідку за формою N 3 обсяги
робіт, виконаних власними силами, включаючи і ті роботи, котрі для
них в окремих випадках виконувались залученими організаціями
(субпідрядчиками). Складені Довідки субпідрядні організації
подають генпідрядчику в термін, який забезпечує включення
відображених в них обсягів робіт в загальну Довідку за формою N 3,
що подається забудовнику генпідрядчиком (див. підпункт 7.2.2); 7.2.2. Генпідрядчик складає загальну Довідку за формою N 3, в
яку включає обсяги робіт, виконаних як власними силами, так і
субпідрядними організаціями. Цю загальну Довідку генпідрядчик
подає щомісячно забудовнику в термін, що забезпечує подання
останнім звітів. Довідка складається на кожне будівництво окремо. Після запису
даних в цілому по будівництву у вільних рядках виділяють дані по
пускових комплексах, виробництвах і об'єктах, які входять до
складу будівництва; 7.2.3. Якщо будівництво здійснюється двома або більше
генпідрядчиками, то забудовник зобов'язаний одержати відповідні
Довідки про вартість виконаних робіт від усіх генпідрядчиків; 7.2.4. При здійсненні будівництва господарським способом
виконання будівельних і монтажних робіт відображається у звітності
у тому ж порядку, що і при підрядному способі. У цьому випадку
Довідку за формою N 3 підписують керівники підприємства і
організації (підрозділу), що здійснюють будівельні і монтажні
роботи; 7.2.5. Коли розрахунки за виконані роботи здійснюються
замовником у іноземній валюті, то для відображення у Довідці за
формою N 3 і у звітності, ці обсяги робіт перераховуються у діючу
грошову одиницю України за курсом, встановленим Національним
банком на період виконання робіт;
7.3. Вартість обладнання включається у виконані капітальні
вкладення у такому порядку: 7.3.1. Вартість обладнання (у тому числі
нестандартизованого), що потребує монтажу, включається у виконані
капітальні вкладення, починаючи з того місяця, у якому фактично
розпочаті роботи по його встановленню на постійне місце
експлуатації, тобто прикріплення до фундаменту, підлоги
міжповерхового перекриття, або інших несучих конструкцій будівлі
(споруди), або розпочата укрупнена збірка обладнання, яка підлягає
оплаті згідно з цінниками на монтаж обладнання. Вказане обладнання включається у виконані капітальні
вкладення на підставі оформленої у встановленому порядку Довідки
за формою N 3. Роботи по підготовці обладнання до монтажу (перевезення
обладнання до місця установки, розпакування, перевірка
комплектації його окремих частин, а також передмонтажна ревізія та
пов'язаний з нею ремонт) не є підставою для включення вартості
цього обладнання у виконані капітальні вкладення; 7.3.2. У випадках, коли передбачена оплата монтажу окремих
вузлів обладнання (агрегату, машини) або окрема оплата його
укрупненої збірки, у виконані капітальні вкладення включається
вартість тільки того вузла, до монтажу (укрупненої збірки) якого
фактично приступили (див. підпункт 7.3.1.). 7.3.3. Вартість анкерних плит, башмаків, болтів й інших
деталей для постійного кріплення обладнання до місця установки і
з'єднання між собою його вузлів (частин), що входять у комплект
постачання обладнання і у його прейскурантну ціну, урахована у
вартості обладнання і тому окремо у звіт не включається. 7.3.4. Обладнання, що потребує монтажу, але згідно з
кошторисом на будівництво призначене для постійного запасу,
включається у виконані капітальні вкладення тільки після його
надходження на місце призначення, оприбуткування одержувачем та
здавання на зберігання матеріально-відповідальним особам. Основою
для включення цього обладнання у виконані капітальні вкладення є
"Акт прийняття-передачі основних засобів". До обладнання, призначеного для постійного запасу,
відносяться не всі види придбаного обладнання, а тільки ті з них,
що приведені у переліку технічно необхідного резерву обладнання
для даної галузі. Обладнання, перелічене у цьому переліку, може
бути придбане як для новобудов, так і для діючих підприємств, на
яких проводиться технічне переозброєння, розширення,
реконструкція; 7.3.5. Вартість обладнання, що потребує монтажу, придбаного
для заміни морально застарілого і фізично зношеного, включається у
виконані капітальні вкладення у загальновстановленому порядку
(див. підпункти 7.3.1. і 7.3.2). Обсяг виконаних робіт по монтажу
цього обладнання також повинен підтверджуватись Довідкою за
формою N 3; 7.3.6. Вартість обладнання, що не потребує монтажу (у тому
числі обладнання, що не потребує монтажу, але згідно з кошторисом
на виробництво призначене для постійного запасу), а також
інструменту та інвентаря включається у виконані капітальні
вкладення тільки після їх надходження на місце призначення,
оприбуткування одержувачем і здавання на зберігання
матеріально-відповідальним особам на підставі акта
прийняття-передачі основних засобів; 7.3.7. Щодо обладнання, що не потребує монтажу, за
виготовлення якого проводяться проміжні розрахунки з його
виготовлювачами за ступенем готовності окремих вузлів (морські та
річкові судна і т.п.), у виконані капітальні вкладення включаються
суми, прийняті до оплати замовником на підставі актів в міру
готовності обладнання (вузлів).
7.4. Вартість придбаної робочої худоби включається у виконані
капітальні вкладення після оприбуткування худоби одержувачем на
підставі рахунків постачальників, прийнятих до оплати платниками з
урахуванням витрат по доставці худоби до місця призначення.
7.5. Роботи і витрати, які за технологічною структурою
капітальних вкладень відносяться до інших робіт та витрат і не
враховуються у складі будівельних і монтажних робіт (див. п.4.7.),
включаються у виконані капітальні вкладення таким чином: 7.5.1. Інші капітальні роботи: роботи по експлуатаційному і
глибокому розвідувальному бурінню на нафту, газ і термальні води;
витрати по насадженню та вирощуванню багаторічних культур; витрати
на проведення культуртехнічних робіт на землях, що не потребують
осушення, а також на створення полезахисних лісових смуг і
терасування крутих схилів та інші капітальні роботи, передбачені у
кошторисах на будівництво, - щомісячно на підставі Довідок за
формою N 3 незалежно від того, закінчені або не закінчені ці
роботи у повному обсязі у звітному місяці; 7.5.2. Інші роботи і витрати, які відшкодовуються замовником
підрядній організації - на підставі Довідок за формою N 3 або
платіжних документів; 7.5.3. Інші витрати, здійснені замовником та іншими
організаціями (крім підрядної організації): витрати на утримання
адміністрації підприємств, що будуються, технічний нагляд; витрати
по відведенню земельних ділянок і переселенню у зв'язку з
будівництвом (крім будівельних робіт, пов'язаних з переселенням),
витрати, пов'язані з інфраструктурою будівельно-монтажної
організації; витрати на придбання робочої худоби, що здійснюються
не сільськогосподарськими підприємствами і організаціями; витрати
на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємства, що
будується; витрати на науково-дослідні роботи на підставі
прийнятих до оплати рахунків; 7.5.4. Вартість проектно-вишукувальних робіт для поточного
капітального будівництва і для будівництва майбутніх років, а
також авторський нагляд проектних організацій, включаються
щомісячно у виконані капітальні вкладення незалежно від форми
розрахунків за виконані роботи і порядку оплати рахунків за ці
роботи. Ці роботи і витрати включають у виконані капітальні вкладення
на підставі довідки про виконаний обсяг проектних і вишукувальних
робіт, одержаної від проектної (вишукувальної) організації. Таку
довідку проектна (вишукувальна) організація подає забудовнику у
термін, що забезпечує подання останнім термінового звіту. Ця ж
довідка є підставою для відображення у звітності даних за
формою N 4-кб. Проектна (вишукувальна) організація включає у довідку весь
обсяг проектно-вишукувальних робіт, виконаних власними силами і
залученими організаціями як по закінчених, так і незакінчених у
звітному періоді проектах, вишукуваннях, роботах і витратах.
7.6. Не включаються у виконані капітальні вкладення: - роботи і витрати, перераховані в п. 4.10; - виготовлене підрядною організацією і прийняте забудовником
нестандартизоване обладнання, що потребує монтажу, але ще не здане
у монтаж. Таке обладнання враховується на балансі забудовника як
обладнання для установки; - передане підрядчику для монтажу обладнання, збирання та
установка якого на постійному місці експлуатації фактично не
розпочата. 7.7. Повторне використання підрядчиком конструкцій, деталей
та матеріалів, одержаних від розбирання будівель та споруд,
підлягає обов'язковому оприбуткуванню у складському та
бухгалтерському обліку підрядчика за цінами їх можливого
використання, зменшеними на вартість переробки, необхідної для
застосування їх у справу. Вартість матеріалів, конструкцій та
деталей, що повторно використовуються, визначається двостороннім
актом, який підписується представниками підрядчика і замовника з
обов'язковою участю матеріально-відповідальних осіб. На вартість таких матеріалів, конструкцій та деталей
зменшується сума рахунка за виконані роботи, без зменшення
виконаного обсягу робіт. Якщо при виконанні робіт підрядна організація використовує
матеріали замовника, то їх вартість включається у виконаний обсяг
робіт при умові, що вони згідно з кошторисними нормами і правилами
підлягають включенню в обсяг виконуваних робіт і оприбутковані у
складському та бухгалтерському обліку підрядчика. 7.8. Вартість матеріалів і конструкцій (шпунтів, обсадних
труб та ін.), використаних при будівництві, які згідно з
кошторисними нормами підлягають поверненню після закінчення робіт,
включається у виконаний обсяг робіт у сумах, передбачених
відповідними кошторисними нормами.
8. Відтворювана структура капітальних вкладень
8.1. У цьому розділі наводяться загальнометодологічні
визначення понять нового будівництва, розширення, реконструкції,
технічного переозброєння та підтримання потужностей діючих
підприємств. Ці поняття можуть уточнюватись органами, що
здійснюють державне регулювання у відповідних галузях економіки, у
вказівках з питань визначення цих понять для галузей (видів
економічної діяльності). Віднесення капітальних вкладень та будівельних і монтажних
робіт до відповідних напрямів відтворюваної структури ведеться у
відповідності з характером будівництва, який вказано у
затвердженому титульному списку. Якщо в одному й тому ж титулі
поряд з розширенням або реконструкцією діючого підприємства
передбачено, крім того, і його технічне переозброєння, то дані по
розширенню (реконструкції) та технічному переозброєнню враховують
окремо за відповідними напрямами. У тих випадках, коли у титульному списку на розширення
діючого підприємства одночасно передбачається реконструкція діючих
цехів та об'єктів основного та обслуговуючого призначення,
показники по розширенню і реконструкції повинні відноситись і
враховуватись за відповідними напрямами відтворюваної структури. 8.2. До нового будівництва відноситься будівництво комплексу
об'єктів основного, підсобного і обслуговуючого призначення
новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій і
окремих виробництв, які після введення в експлуатацію будуть
знаходитись на самостійному балансі, що здійснюється на нових
площах з метою створення нової виробничої потужності. Якщо будівництво підприємства або споруди намічено
здійснювати чергами, то до нового будівництва відносяться перша й
наступні черги до введення в дію усіх запроектованих потужностей
на повний розвиток підприємства (споруди). До нового будівництва відноситься також будівництво на новій
площі підприємства такої ж або більшої потужності (продуктивності,
пропускної спроможності, місткості будівлі або споруди) замість
підприємства. що ліквідується, подальша експлуатація якого за
технічними та економічними умовами визнана недоцільною, а також у
зв'язку з необхідністю, що викликана виробничо-технологічними або
санітарно-технічними вимогами. 8.3. До розширення діючих підприємств відноситься будівництво
додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також
будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів
основного, підсобного й обслуговуючого призначення на території
діючих підприємств або на площах, що до них примикають, з метою
створення додаткових або нових виробничих потужностей. До розширення діючих підприємств відноситься також
будівництво філій та виробництв, що входять до їх складу, які
після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на
самостійному балансі. Якщо в процесі проектування виявилась необхідність і
економічна доцільність одночасно з розширенням підприємства
здійснювати реконструкцію діючих цехів та об'єктів основного,
підсобного та обслуговуючого призначення, то відповідні роботи і
витрати включаються до складу проекту на розширення підприємства,
але виділяються у зведеному кошторисному розрахунку окремим
рядком. При розширенні діючого підприємства збільшення його
виробничої потужності (продуктивності, пропускної спроможності,
місткості будівлі або споруди) повинно здійснюватись у більш
короткі строки та при менших питомих витратах у порівнянні із
створенням аналогічних потужностей шляхом нового будівництва з
одночасним підвищенням технічного рівня та поліпшенням
техніко-економічних показників підприємства в цілому. 8.4. До реконструкції діючих підприємств відноситься
переобладнання діючих цехів та об'єктів основного, підсобного й
обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих
будівель і споруд основного призначення, пов'язане з
удосконаленням виробництва та підвищенням його
техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного
прогресу та здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих
потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції
головним чином без збільшення чисельності працівників при
одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього
природного середовища. При реконструкції діючих підприємств може здійснюватись: розширення окремих будівель і споруд основного, підсобного й
обслуговуючого призначення у випадках, коли нове високопродуктивне
й більш досконале за технічними показниками устаткування не можна
розмістити в існуючих будівлях; будівництво нових та розширення існуючих цехів та об'єктів
підсобного й обслуговуючого призначення з метою ліквідації
диспропорцій; зведення нових будівель і споруд того ж призначення замість
ліквідованих на території діючого підприємства, подальша
експлуатація яких за технічними й економічними умовами визнана
недоцільною. При реконструкції повинні забезпечуватись: збільшення виробничої потужності підприємства перш за все за
рахунок усунення диспропорцій у технічних ланках; впровадження
маловідходних, безвідходних технологій та гнучких виробництв;
скорочення числа робочих місць; підвищення продуктивності праці;
зниження матеріалоємності виробництва та собівартості продукції; підвищення фондовіддачі та покращення інших
техніко-економічних показників діючого підприємства. 8.5. До технічного переозброєння діючих підприємств
відноситься комплекс заходів по підвищенню техніко-економічного
рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження
передової техніки та технології, механізації і автоматизації
виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично
зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також по
удосконаленню загальнозаводського господарства та допоміжних
служб. Технічне переозброєння діючих підприємств здійснюється за
проектами і кошторисами на окремі об'єкти або види робіт, що
розробляються на основі єдиного техніко-економічного обгрунтування
та у відповідності з планом підвищення техніко-економічного рівня
галузі (підгалузі), як правило, без розширення виробничих площ. Метою технічного переозброєння діючих підприємств є
інтенсифікація виробництва, збільшення виробничих потужностей по
випуску продукції та покращення її якості при забезпеченні
зростання продуктивності праці і скорочення числа робочих місць,
зниження матеріалоємності та собівартості продукції, економії
матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, покращення інших
техніко-економічних показників роботи підприємства у цілому. При технічному переозброєнні діючих підприємств можуть
здійснюватися: установка додатково на існуючих виробничих площах
обладнання та машин, впровадження автоматизованих систем
управління і контролю, застосування радіо, телебачення та інших
сучасних засобів в управлінні виробництвом, модернізація та
технічне переоблаштування природоохоронних об'єктів, опалювальних
і вентиляційних систем, приєднання підприємств, цехів та дільниць
до централізованих джерел тепло- і електропостачання. При цьому допускається часткова перебудова*) та розширення
існуючих виробничих будівель та споруд, обумовлених габаритами
нового обладнання, що встановлюється, та розширення існуючих або
будівництво нових об'єктів підсобного та обслуговуючого
призначення (наприклад, об'єктів складського господарства,
компресорних, котельних, кисневих та інших об'єктів), якщо це
пов'язано із заходами, що проводяться по технічному переозброєнню. ______________

* До часткової перебудови відноситься: посилення несучих
конструкцій, заміна перекрить, зміна планування існуючих будівель
і споруд та інші заходи.
8.6. У випадках, коли у встановленому порядку в період нового
будівництва або розширення діючого підприємства переглядався
проект введення в дію потужностей, що забезпечують випуск основної
кінцевої продукції, то продовження будівництва за зміненим
проектом відноситься до відповідного поняття згідно з проектом,
затвердженим спочатку. При перегляді проекту реконструкції діючого
підприємства продовження будівництва за зміненим проектом
відноситься до реконструкції або до розширення у випадках, коли
зміст і характер переглянутого складу робіт відповідає цьому
поняттю. 8.7. До підтримання потужностей діючого підприємства
відносяться заходи, пов'язані з постійним поновленням основних
засобів, що вибувають в процесі виробничої діяльності - підготовка
нових горизонтів на шахтах та дільниць на розрізах без збільшення
проектної потужності підприємства в цілому, проведення окремих
гірничих виробок на діючих горизонтах, розкриття та підготовка
запасів корисних копалин до розробки, заходи по розконсервуванню
запасів (якщо ці роботи не передбачені в проекті реконструкції),
влаштування відвалів порід, рудонакопичувачів, шламосховищ,
хвостосховищ та їх розширення, а також зведення окремих будівель
та споруд, що пов'язані з підтриманням досягнутого рівня видобутку
корисних копалин, що не входять до складу проектів реконструкції
(розширення) підприємств. В основному це відноситься до добуваючих
галузей та виробництв (паливних галузей промисловості, гірничих
підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної
промисловості, промисловості будівельних матеріалів, а також до
лісового господарства), де в процесі їх виробничої діяльності
постійно поновлюється фронт робіт. 8.8. Будівництво на діючих підприємствах окремих об'єктів, що
не передбачені проектно-кошторисною документацією на розширення,
реконструкцію та які не відносяться до робіт, пов'язаних з
технічним переозброєнням діючих підприємств або підтриманням
діючих потужностей добуваючих галузей промисловості, планується і
здійснюється як будівництво окремих об'єктів на діючих
підприємствах, що не входять до складу будови. До таких об'єктів
відносяться окремі об'єкти виробничого призначення, інженерні
мережі, складські приміщення, адміністративно-побутові комбінати,
конторські та побутові приміщення, об'єкти громадського
харчування, лікувально-профілактичного і спеціального призначення
та інші.
9. Порядок відображення у звітності даних по

будівництву об'єктів житлово-цивільного призначення
9.1. Цим порядком слід керуватися при складанні звітів за
формами NN 1-кб-місячна, 2-кб-квартальна, 2-кб-річна та інших з
використанням Додатка N 2 цієї Інструкції. 9.2. Об'єкти житлово-цивільного призначення можуть прийматися
в експлуатацію тільки після виконання всіх будівельних і монтажних
робіт, монтажу ліфтів та іншого устаткування і благоустрою
території, при умові забезпечення об'єктів обладнанням та
інвентарем, передбаченими проектом, та усунення недоробок. Якщо контрактом передбачається введення в експлуатацію
об'єктів житлово-цивільного призначення у період, коли за
кліматичними умовами деякі роботи по благоустрою виконуватися не
можуть, об'єкти можуть бути прийняті в експлуатацію без виконання
цих робіт, при обов'язковій умові визначення в акті прийняття
переліку обсягів робіт і граничних строків їх виконання. Багатосекційні (чотири і більше секцій) житлові будинки
можуть прийматися в експлуатацію окремими секціями, якщо це
передбачено проектом, титульним списком та контрактом, при умові
повного завершення монтажу конструкцій і підключення опалення у
примикаючій секції та завершення благоустрою території біля
секцій, що вводяться у відповідності з попереднім абзацом. Закінчені будівництвом житлові будинки, які мають вбудовані,
вбудовано-прибудовані або прибудовані приміщення, призначені для
підприємств і установ торгівлі, громадського харчування,
побутового обслуговування населення та інших потреб невиробничого
характеру, приймаються в експлуатацію одночасно з цими
приміщеннями при умові завершення по них всіх загальнобудівельних
робіт. У випадках, коли вбудовані, вбудовано-прибудовані,
прибудовані приміщення відносяться до кількох житлових секцій,
посекційне прийняття допускається при умові завершення всіх
будівельних і монтажних робіт і забезпеченні тепла у зазначених
приміщеннях, що відносяться до даної секції. Прийняття в
експлуатацію вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих
приміщень, в цьому випадку здійснюється одночасно з прийняттям
останньої секції. Прийняття в експлуатацію зазначених підприємств і установ,
розташованих у вбудованих, вбудовано-прибудованих, прибудованих
приміщеннях, повинне здійснюватись після відповідного їх
обладнання державними приймальними комісіями (державними
технічними комісіями) за окремим актом.
9.3. Замовники (забудовники) показують введення в
експлуатацію загальної (корисної) площі житлових будинків: 9.3.1. У заново збудованих житлових будинках постійного типу. 9.3.2. У заново збудованих гуртожитках постійного типу для
робітників і службовців, для учнів загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, професійних навчально-виховних
закладів, студентів вищих учбових закладів і I - IV рівнів
акредитації. 9.3.3. У заново збудованих будівлях нежитлового призначення
(житлові квартири в учбових закладах, лікарнях тощо). 9.3.4. В житлових будинках постійного типу, перевлаштованих з
нежилих приміщень, а також в надбудовах існуючих житлових будинків
і прибудовах до них. 9.3.5. Не показують в житловому будівництві спорудження дач,
житлових приміщень для спеціальних цілей (казарми для
військовослужбовців, гуртожитки для спецконтингентів,
будинки-інтернати для інвалідів та ветеранів праці, спальні
корпуси дитячих будинків).
9.4. У рядку 502 показують дані про введення в експлуатацію
загальної (корисної) площі та у рядку 515 - житлової площі
житлових будинків і гуртожитків. 9.5. Загальна (корисна) площа житлових будівель складається з
житлової площі і площі підсобних (допоміжних) приміщень. В житлову
площу житлових будинків квартирного і готельного типу, а також
нежитлових будівель, в яких є житлові квартири, включається площа
житлових кімнат: столових, спальних, дитячих й інших житлових
кімнат усередині квартири. В житловій площі гуртожитків
ураховується тільки площа спальних кімнат і кімнат для денного
перебування. До підсобних (допоміжних) приміщень житлових будинків
квартирного і готельного типу, а також квартир в будинках
нежитлового призначення, зараховуються приміщення, розташовані
всередині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні
кімнати, комори, вбудовані шафи, криті приквартирні веранди,
лоджії і т.ін. В гуртожитках до підсобних (допоміжних) приміщень
зараховуються: кухні, коридори, санвузли, ванні, душові і
гардеробні кімнати, вбудовані шафи й інші приміщення
культурно-побутового призначення і медичного обслуговування. Не включаються у введення в дію загальної (корисної) площі
житлових будинків: площа в житлових будинках і гуртожитках,
призначена для нежилих приміщень (крамниць, аптек, дошкільних
закладів, перукарень, ательє, пралень й інших підприємств
побутового обслуговування, контор домоуправлінь, бібліотек,
спортивних приміщень та ін.), а також площа вестибюлів, тамбурів,
холів, сходових площадок, загальних коридорів.
9.6. У склад основних фондів, що вводяться в експлуатацію,
капітальних вкладень та будівельних і монтажних робіт по житловому
будівництву входять: 9.6.1. Вартість будівництва житлових будинків і гуртожитків
постійного типу, перерахованих у підпунктах 9.3.1, 9.3.2 і 9.3.4 з
необхідними будівлями і приміщеннями в обсягах, передбачених
проектами. 9.6.2. Вартість робіт по освоєнню і інженерній підготовці
території в межах мікрорайону (кварталу) під будівництво житлових
будинків. 9.6.3. Вартість робіт по прокладанню внутріквартальних
інженерних мереж, робіт по будівництву вбудованих і тих, що стоять
окремо, внутріквартальних котельних, трансформаторних підстанцій,
теплових пунктів та ін. Витрати по них включаються в обсяг житлового будівництва
тільки в частині, яка відноситься до житлових будинків. 9.6.4. Вартість вбудованих, вбудовано-прибудованих і
прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень,
призначених для розміщення підприємств торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування населення і т.ін. (без
вартості обладнання, його монтажу і спеціального опорядження таких
приміщень для цих підприємств), в обсязі, який визначений у
кошторисі. 9.6.5. Витрати на придбання інвентарних збірно-розбірних
будинків і гуртожитків, якщо вони придбані за рахунок капітальних
вкладень на житлове будівництво. Введення в дію площі по таких
будинках або гуртожитках в звітності не показують.
9.7. В обсяг капітальних вкладень по житловому будівництву не
включають витрати на підвищення упорядкованості існуючого
житлового фонду міст і робітничих селищ. Ці витрати відображують
по галузі "комунальне будівництво", якщо вони передбачені
державними капітальними вкладеннями. Якщо ж витрати по підвищенню упорядкованості житлових
будинків провадяться за рахунок коштів, які виділяються на
капітальний ремонт житлового фонду, то ці витрати в звітності з
капітального будівництва не показують.
9.8. У рядку 505 "Комунальне будівництво" показують дані по
будівництву об'єктів комунального і побутового водопостачання,
газопостачання, теплопостачання, готельного господарства,
зовнішнього освітлення по упорядкуванню надвірного благоустрою
населених пунктів та інші. 9.8.1. У рядках 531, 532 "Водопровід" показують дані по
будівництву водоприймальних споруд, насосних станцій, резервуарів,
водопроводів, вуличних мереж, очисних споруд й інших об'єктів
водопостачання. Дані по будівництву домових вводів і внутріквартальних мереж
у цьому рядку не відображують. Введення в експлуатацію водопроводу показують у двох одиницях
виміру: потужність водопроводу у тис.куб.м води за добу, довжина
водоводів і вуличних мереж в км - в одиночному обчисленні за
довжиною усіх труб, укладених в одну нитку. Якщо труби укладені в декілька рядів, то довжина визначається
за сумарною довжиною усіх рядів. Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво та
введення в експлуатацію об'єктів та потужностей водопроводу
показуються сумарно у рядку 532. 9.8.2. У рядках 538, 539 "Каналізація" відображують дані по
будівництву очисних споруд, станцій перекачки, вуличних мереж і
колекторів й інших об'єктів каналізації. Не включають у цей показник дані по будівництву домових
випусків і внутріквартальних мереж каналізації. Введення в експлуатацію каналізації показують у двох одиницях
виміру: потужність (пропускна спроможність) каналізації у
тис.куб.м стічних вод за добу і довжина колекторів і мереж в км -
в одиночному обчисленні за довжиною усіх труб, укладених в одну
нитку. Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво та
введення в експлуатацію об'єктів та потужностей каналізації
показуються сумарно у рядку 539. 9.8.3. У рядку 545 "Газифікація" показують дані по
будівництву газопроводів від газороздаточних станцій до міста чи
іншого населеного пункту, міських газових мереж, розподільчих
пунктів, газороздаточних і газгольдерних станцій й інших об'єктів
газифікації. Введення в експлуатацію показують за довжиною газових мереж в
км - в одиночному обчисленні за довжиною усіх труб, укладених в
одну нитку. Не включають в цей рядок будівництво газових вводів,
внутріквартальних газових мереж і газифікацію нових житлових
будинків. 9.8.4. У рядках 549, 550 "Теплопостачання" відображують дані
по будівництву вуличних магістральних і розподільчих теплових
мереж, теплових пунктів, районних котельних й інших об'єктів
теплофікації. Введення в експлуатацію теплових мереж відображують за їх
довжиною в км - в одиночному обчисленні за довжиною усіх труб,
укладених в одну нитку, районних опалювальних котельних - в
гігакалоріях (Гкал) за годину. Не включають в цей рядок дані по будівництву
теплоелектроценралей і магістральних теплових мереж від них, по
будівництву теплових вводів, внутріквартальних мереж теплофікації,
внутріквартальних котельних, теплофікації нових житлових будинків. Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво та
введення в експлуатацію об'єктів та потужностей теплопостачання
показуються сумарно у рядку 550. 9.8.5. У рядку 555 "Готелі" показують дані по будівництву
готелів комунального господарства (без торгово-технологічного
обладнання ресторанів), будинків для приїжджих, а також кемпінгів
і мотелів.
9.9. У рядку 525 "Охорона здоров'я, фізкультура і соціальне
забезпечення" показують дані по будівництву лікарняних закладів,
профілактичних закладів, диспансерів, поліклінічних закладів,
станцій швидкої та невідкладної медичної допомоги, станцій
переливання крові, закладів охорони материнства та дитинства,
курортних закладів, епідеміологічних закладів, будинків санітарної
освіти, бюро судово-медичної експертизи, таборів відпочинку для
дітей, будинків відпочинку, пансіонатів без лікування, закладів по
туризму, фізкультурних та спортивних закладів, закладів
соціального забезпечення. 9.9.1. У рядку 570 "Лікарні" відображують дані про
будівництво лікарень, включаючи госпіталі для інвалідів
Вітчизняної війни, пологові будинки, дитячі лікарні, лепрозорії, а
також клініки вузів. У введення в експлуатацію включаються також ліжка в
стаціонарах поліклінік, диспансерів, медичних науково-дослідних
інститутів, лікарських і фельдшерських здравпунктів, медсанчастин
і фельдшерсько-акушерських пунктів. У рядку 572 "Амбулаторно-поліклінічні заклади" показують
кількість відвідувань за зміну в поліклініках (самостійних і при
лікарнях), амбулаторіях, диспансерах, медсанчастинах,
здравпунктах, фельдшерсько-акушерських пунктах, жіночих і дитячих
консультаціях. Дані про освоєні капітальні вкладення на будівництво лікарень
і амбулаторно-поліклінічних закладів показуються сумарно у
рядку 570. 9.9.2. У рядку 595 "Санаторії" у введення в експлуатацію
включають дані по санаторіях, ліжка в літніх спальних корпусах при
діючих санаторіях і тих, що будуються, по
санаторіях-профілакторіях, призначених для обслуговування трудящих
у період їх відпусток і без відриву від їх трудової діяльності. Введення в дію санаторіїв-профілакторіїв показують також
окремо у рядках 596, 597. 9.9.3. У рядку 610 відображують дані про будівництво будинків
відпочинку. Пансіонати на кліматичних курортах та в зонах
відпочинку прирівнюють до будинків відпочинку. 9.9.4. У рядках 620-624, 629-634, 640, 643-646 показують дані
по спортивних спорудах. У рядках 621, 622 "Спортивні зали" показують дані про
будівництво цих залів для навчальних та дошкільних закладів,
підприємств, установ й ін. У цьому рядку ураховують спортивні
зали, що розміщуються як в тих будівлях, що стоять окремо, так і у
вбудованих і прибудованих приміщеннях, а також дані по
спеціалізованих спортивних залах для боксу, боротьби, гімнастики,
важкої атлетики й ін. У рядках 629, 630 "Плавальні басейни" показують криті і
відкриті плавальні басейни з підігрівом води, призначені для
цілорічного використання, при навчальних закладах, підприємствах,
установах й ін. У цих рядках ураховують басейни, що розміщуються
як у будівлях, що стоять окремо, так і у вбудованих і прибудованих
приміщеннях, включаючи збудовані в комплексі з іншими спортивними
спорудами. У рядку 640 "Площинні спортивні споруди" відображують дані по
футбольних полях, баскетбольних, волейбольних, городкових
майданчиках, тенісних кортах й інших ігрових майданчиках і полях
на відкритому повітрі. У рядках 643, 644 "Спортивні споруди зі штучним льодом"
вказують дані по будівництву критих катків, конькобіжних доріжок,
майданчиків для фігурного катання, хокейних коробок та ін. У рядку 646 "Фізкультурно-оздоровчі комплекси" вказують дані
по будівництву усіх ФОКів незалежно від видів будівельних
матеріалів, з яких вони споруджуються. Спортивні зали і плавальні басейни у лікарняно-оздоровчих
закладах (лікарнях, санаторіях, будинках відпочинку і т.п.) до
спортивних споруд не відносяться і у відповідних рядках не
ураховуються.
9.10. У рядку 540 "Освіта" показують дані по будівництву
об'єктів по підготовці кадрів з вищою освітою (включаючи заочні);
по підготовці та підвищенню кваліфікації робітників (включаючи
професійні навчально-виховні заклади); загальноосвітніх
навчально-виховних закладів; закладів дошкільного виховання;
закладів для виховання дітей, котрі залишилися без опіки батьків. 9.10.1. У рядку 680 "Вищі навчальні заклади III-VI рівнів
акредитації" введення в експлуатацію показують за загальною площею
учбово-лабораторних будівель, в яку входить робоча площа, тобто
сума площ учбово-виробничих і допоміжних приміщень, і площа
підсобних і технічних приміщень. Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж,
інститут, консерваторія, академія, університет та інші. 9.10.2. У рядку 685 "Вищі навчальні заклади I та II рівнів
акредитації" введення в експлуатацію показують за загальною площею
учбово-лабораторних будівель таких учбових закладів: технікумів,
училищ, коледжів тощо. 9.10.3. У рядку 690 "Професійні навчально-виховні заклади"
відображують дані про будівництво професійних навчально-виховних
закладів всіх галузей народного господарства. 9.10.4. У рядках 900, 901 "Загальноосвітні навчально-виховні
заклади" відображують дані по будівництву і обладнанню нових, а
також по розширенню і переобладнанню діючих загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв тощо, включаючи
школи-інтернати усіх видів. Якщо за рахунок капітальних вкладень пристосовуються під
загальноосвітні навчально-виховні заклади, гімназії, ліцеї тощо
будівлі іншого призначення, то дані по таких об'єктах також
ураховуються у вказаних рядках. Якщо в результаті розширення або переобладнання діючих
загальноосвітніх навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв
тощо збільшилась кількість учнівських місць, то у рядку 901
вказується збільшення кількості місць, а кількість
загальноосвітніх навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв
тощо у рядку 900 не приводять. 9.10.5. У рядку 910 "Дошкільні заклади" приводять дані по
будівництву і обладнанню нових дошкільних закладів і по розширенню
і переобладнанню для цієї мети існуючих закладів. При цьому у
рядку 910 також повинні відображатись дані по сезонних дошкільних
закладах, які виділяються також окремим рядком 914.
9.11. У рядку 560 "Культура та мистецтво" показують дані по
будівництву бібліотек, фільмо- і фонотек, музеїв, виставок,
клубних закладів позаучбового виховання, народних університетів,
парків культури та відпочинку, ботанічних садів та зоопарків,
редакцій телебачення та радіомовлення, книжкових палат, театрів,
кінотеатрів, цирків та інші. У рядках 929-934, 940-945 показують дані по будівництву
об'єктів культури і мистецтва, а також по розширенню і
переобладнанню наявних. 9.12. У рядку 487 "Побутове обслуговування населення" (по
об'єктах невиробничих видів) показують дані по будівництву
підприємств невиробничих видів побутового обслуговування
населення, до яких слід відносити: перукарні, лазні, душові
павільйони, фотографії, кіно- і фотолабораторії по обслуговуванню
населення, організації по прибиранню квартир, натиранню підлог,
протиранню скла, видачі довідок, виконанню доручень, перекладів,
переписці текстів, ломбарди, похоронні бюро, кладовища,
крематорії, громадські туалети. У рядках 960, 961, 965, 966, 970, 971, 975-977, 980-990
відображують дані по підприємствах побутового обслуговування
населення. 9.13. У рядку 563 "Наука і наукове обслуговування" показують
дані по будівництву наукових закладів академічного та галузевого
профілів; конструкторських організацій, які віднесені до наукових
закладів; наукових та дослідних станцій; державних архівів;
закладів по охороні природи; музеїв, бібліотек та книжкових палат,
які ведуть наукову роботу; конструкторських та проектних
організацій та ін. Дані у цьому рядку наводяться незалежно від відомчої
підпорядкованості вказаних об'єктів та організацій. Не
відображуються в цьому рядку капітальні вкладення, які
здійснюються науковими закладами по будівництву об'єктів, які не
пов'язані з розвитком науки (житлових будинків, об'єктів
культурно-побутового призначення та інші), які відображуються у
звіті за своїм призначенням. 9.14. У рядку 590 приводять дані по інших об'єктах
невиробничого призначення, які не враховані у попередніх рядках
цього розділу: по адміністративних будівлях міністерств, відомств,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій,
закладів банків, народних судів, архівів. Адміністративні будівлі промислових й інших підриємств є
об'єктами виробничого призначення і у цьому рядку не
відображаються.
10. Форма N 2-кб(будова).

Звіт про будівництво об'єктів виробничого призначення
10.1. Звіт за формою N 2-кб(будова) складають і подають
підприємства (організації) - замовники всіх форм власності,
незалежно від відомчої підпорядкованості, які здійснюють
будівництво об'єктів виробничого призначення за рахунок всіх
джерел фінансування: по тих, що ведуть будівництво об'єктів за
державною програмою - щомісячно; по інших об'єктах - щоквартально,
або з іншою періодичністю за вказівкою органу державної
статистики. Колективні сільськогосподарські підприємства звіт за формою
N 2-кб(будова) не складають, оскільки дані про будівництво
об'єктів виробничого призначення відображають у звітах за формами
N 2-кб - квартальна у рядках з номерами 25 і 26 та
N 2-кб(сільгосп) - річна. Перелік будов, об'єктів та потужностей, дані по яких
відображаються у звіті за формою N 2-кб(будова), підприємство
(організація)-забудовник узгоджує з органом державної статистики
за місцем свого знаходження. 10.2. У вільних рядках приводять дані по кожній будові:
спочатку - по будові в цілому, потім виділяють дані по кожному
об'єкту (пусковому комплексу, виробництву, потужності), який
входить до її складу. Якщо замовником здійснюється будівництво двох або більше
будов, то спочатку записують дані по одній будові та об'єктах, які
входять до її складу, потім - по другій будові і об'єктах, які
входять до її складу, і т.д. 10.3. У звіті не відображають витрати, які не відносяться до
конкретних будов, зокрема, на придбання устаткування та машин, які
не входять у кошториси на будівництво, проектно-вишукувальні
роботи для будівництва на майбутні роки. 10.4. Назви будов, об'єктів, пускових комплексів, виробництв
та потужностей записують у графі А у точній відповідності з
проектно-кошторисною документацією. 10.5. Після найменування будови записують характер
будівництва: нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне
переозброєння, технічне переозброєння за рахунок оргтехзаходів.
Характер будівництва зазначають згідно з проектно-кошторисною
документацією. 10.6. Підприємства (організації)-забудовники після
найменування об'єкта (пускового комплексу) вказують, за рахунок
яких коштів здійснюється будівництво: за рахунок централізованих капітальних вкладень; за рахунок власних коштів підприємств; із залученням іноземних інвестицій та інш. У випадках, коли будівництво всіх об'єктів здійснюється
тільки за рахунок централізованих капітальних вкладень або за
рахунок власних коштів підприємств та інш., то відповідний запис
треба зробити у рядку 250. 10.7. Якщо будівництво здійснюється одним генпідрядчиком, то
у графі А вказують його назву і відомчу підпорядкованість. Якщо
роботи ведуться кількома генпідрядними організаціями, то їх назву
та відомчу підпорядкованість приводять після найменування
відповідних об'єктів, які входять до складу будови. 10.8. У графі Б по будові в цілому вказують номер рядка 250,
у тому числі по об'єктах, передбачених до введення в дію у
поточному році - номер рядка 260, виділених по них потужностях -
номер рядка 261, генпідрядчиках, які здійснюють будівництво -
номер рядка 262. Відповідно по об'єктах, передбачених до введення
в дію у наступні роки, вказують номер рядка 270, по виділених по
них потужностях - номер рядка 271, генпідрядчиках, які здійснюють
будівництво - номер рядка 272. При цьому у рядках з номерами 262 і
272 графи 2, 4, 6-12 не заповнюються. У графах 13, 14 сумарні дані
по основних генпідрядчиках можуть бути менше даних, які показані
по об'єкту в цілому за рахунок робіт, що виконуються по прямих
договорах та господарським способом, а також за рахунок
відображення даних не по всіх генпідпрядчиках. 10.9. Якщо будова складається з одного пускового комплексу,
або являє собою окрему будівлю чи споруду, то дані про капітальні
вкладення по цій будові записуються в однакових сумах у
відповідних графах двічі: у рядках 250 і 260 (або 270). 10.10. У графі А у рядку 260 (270) вказують також дату
затвердження акта прийняття, якщо дані про введення об'єктів
наведені у графі 5, або дату підписання акта прийняття державною
комісією, коли дані наведені у графі 6. 10.11. У графі Д показують встановлену одиницю виміру
потужності, яка вводиться в дію. По деяких підприємствах введення в дію потужностей
встановлюється і відображається у звіті в двох одиницях виміру.
Наприклад, по підприємствах залізобетонних виробів введення
потужностей по виробництву домобудування встановлюється в кубічних
метрах залізобетонних виробів і квадратних метрах загальної площі;
по прядильно-ткацьких підприємствах - кількість ткацьких верстатів
і прядильних місць; по підприємствах торгівлі - число підприємств
і торгова площа магазину. 10.12. Приклади заповнення граф А, Б і 1 у рядках 250, 260,
270:
————————————————————————————————————————————————————————————— | А | Б | 1 | ————————————————————————————————————————————————————————————— Хімічне підприємство; реконструкція;
за рахунок коштів підприємства;
генпідрядчики - корпорація "Укрмонтаж-
спецбуд" та корпорація "Укрбуд" 250

у тому числі:
пусковий комплекс подвійного суперфосфату;
за рахунок власних коштів підприємства; 270 96
подвійний суперфосфат 271
генпідрядчик - корпорація "Укрмонтаж-
спецбуд" 272
комплекс сірчанокислого цеху;
на комплектному імпортному устаткуванні;
за рахунок централізованих капітальних
вкладень 260 IV-95

сірчана кислота 261
генпідрядчик - корпорація "Укрбуд" 262
цех фосфорної кислоти; на комплектному
імпортному устаткуванні; за рахунок влас-
них коштів підприємства; 260 III-95

фосфорна кислота 261
генпідрядчик - корпорація "Укрмон-
тажспецбуд" 262
(акт держкомісії, затверджений 31 серпня 1995 р.)
10.13. У число будов та об'єктів, дані по яких обов'язково
повинні бути наведені в формі N 2-кб(будова), включаються всі
об'єкти виробничого призначення у тому числі: Об'єкти, будівництво яких здійснюється на базі комплектного
імпортного устаткування. Якщо на будові споруджуються об'єкти на
базі комплектного імпортного устаткування і одночасно окремі
об'єкти на вітчизняному устаткуванні, то у вільних рядках
відображають спочатку дані по об'єктах, які будуються на
вітчизняному устаткуванні, а потім - дані по кожному об'єкту, що
будується на базі комплектного імпортного устаткування. Підприємства і об'єкти по виробництву непродовольчих товарів
народного споживання. Підприємства і об'єкти, які беруть участь в реалізації
державних програм. 10.14. Підприємства торгівлі та громадського харчування
(включаючи вбудовані і прибудовані) незалежно від форм власності,
як окремо по кожному підприємству, так і за такими групами
об'єктів: по торгових підприємствах (крім торгових центрів і
аптек, аптекарських магазинів і кіосків, магазинів і кіосків по
продажу газет і журналів та книжкових магазинів); по торгових
центрах; по підприємствах громадського харчування; по складах
загальнотоварних, крім аптечних складів; по сховищах для картоплі,
овочів та фруктів; по розподільчих холодильниках; по інших
об'єктах торгівлі. Об'єкти дрібнороздрібної торгової мережі (палатки, рундуки,
кіоски) у звіт не включаються, крім павільйонів, вагонів-крамниць,
суднокрамниць, які мають торговий зал для покупців і обліковуються
як магазини. Їдальні і буфети, будівництво яких здійснюється за рахунок
капітальних вкладень на виробниче будівництво відповідних галузей,
що призначені для обслуговування працівників підприємств,
організацій і установ, учнів учбових закладів, показуються у
рядках 260 і 270. Не включаються в ці рядки дані по будівництву
їдалень і буфетів при лікарських та оздоровчих установах
(лікарнях, санаторіях, будинках відпочинку і т.п.). Дані по підприємствах торгівлі та громадського харчування,
які будуються за рахунок відрахувань від капітальних вкладень, що
виділені на житлове будівництво, також відображаються у вільних
рядках. При цьому у графі А по них після найменування об'єкта
вказують "за рахунок відрахувань на житлове будівництво". 10.15. По кожній автомобільній дорозі загального користування
з твердим покриттям у графі А вказують її значення (державні,
місцеві), категорію (I, II, III, IV, чи V.) та типи покриття
(цементобетонне, асфальтобетонне, щебневе, гравійне, а також з
щебневих, гравійних та інших матеріалів, які оброблені органічними
в'яжучими речовинами). Приклади запису необхідних відомостей по автомобільній дорозі
у графі А: "Автомобільна дорога ______________________ державного
значення, II категорії, з цементобетонним покриттям" "Автомобільна
дорога ________________ місцевого значення, IV категорії, з
щебневим покриттям". Після слів "Автомобільна дорога" слід записати назви
населених пунктів, між якими будується дорога, назву або номери
ділянок цієї дороги та на території якої області (Автономної
Республіки Крим) знаходяться ці ділянки. З даних по автомобільних дорогах загального користування
місцевого значення слід виділяти "у тому числі" дані по
автомобільних дорогах, які з'єднують центральні садиби колгоспів,
радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств з районними
центрами. У цьому випадку після слів "у тому числі автомобільна
дорога" записують назву сільськогосподарського підприємства і
районного центру, між якими будується така дорога. Щодо цих доріг
вказують тільки тип твердого покриття. У звіті також відображають дані по відомчих дорогах з твердим
покриттям. Тип твердого покриття і категорію цих доріг не
вказують. 10.16. Якщо поряд з розширенням або реконструкцією діючого
підприємства передбачається і його технічне переозброєння або
одночасно з розширенням передбачається реконструкція окремих
цехів, то дані по розширенню, реконструкції та технічному
переозброєнню підприємства не підсумовують, а показують окремо. 10.17. Графи 1-6 по будові в цілому не заповнюються. 10.18. У графах 7-15 наводять дані як по будові в цілому ( у
рядку 250), так і по об'єктах, які виділяються з її складу. Дані у
графах 9-14 показуються за фактичною вартістю. 10.19. У графах 7, 8 відображається вартість будівництва за
кошторисом (в базисних цінах). 10.20. Графи 1 і 3 заповнюються на основі контракту або
договору, укладеного між суб'єктами інвестиційної діяльності, та
прикладених до нього затверджених проектно-кошторисної
документації і титульного списку будови; 10.21. Графи 9, 10 і 13 по об'єктах державної програми та
інших будовах і об'єктах, що не включені до цієї програми,
відображаються виходячи з встановлених обсягів централізованих
капітальних вкладень та наявних можливостей підприємств і
організацій за власними коштами та іншими джерелами фінансування,
які виділені на це будівництво. 10.22. У випадках, коли контракт (договір) по введенню в дію
потужностей (об'єктів) не виконується, у звіті вказують причини.
При цьому записують найменування будови чи об'єкта і проставляють
код причини. Якщо мають місце кілька причин, то проти найменування
будови або об'єкта у вільних графах у довільному порядку вказують
відповідні коди причин: Незабезпеченість робочими кадрами 110 Порушення в забезпеченні проектно-кошторисною документацією:

відсутність проектно-кошторисної документації 115

некомплектність проектно-кошторисної документації 116

затягування видачі проектно-вишукувальною органі-

зацією відкорегованої проектно-кошторисної доку-

ментації 118 Порушення поставки технологічного устаткування:

порушення строку поставки устаткування 120

некомплектність поставки устаткування 121

дефекти устаткування 122 Несвоєчасне звільнення майданчика під будівництво 127 Незабезпеченість фінансуванням 128 Недоліки організації будівництва генпідрядчиком 130
Крім того, по потужностях і об'єктах, які підлягають введенню
в дію у поточному році, вказують питання, які потребують вирішення
для забезпечення своєчасного введення в експлуатацію.
11. Форма N 2-кб-річна.

Звіт про введення в дію об'єктів, основних

фондів і освоєння капітальних вкладень
11.1. Звіт за цією формою складають підприємства
(організації)-забудовники (замовники) усіх галузей економіки,
незалежно від виду економічної діяльності, форми власності і
організаційно-правової форми господарювання, що здійснюють
капітальні вкладення: державні підприємства (організації),
незалежно від відомчого підпорядкування, спільні підприємства,
орендні підприємства, колективні сільськогосподарські
підприємства, об'єднання громадян, колективні та приватні
підприємства, господарські товариства, житлово-будівельні
кооперативи та інші. В адресній частині звіту підприємства (організації)-
забудовники вказують форму власності у відповідності з його
реєстраційною карткою. Звіт за формою N 2-кб-річна, крім форми N 1-КМП, складають
також кооперативи всіх галузей народного господарства та малі
підприємства, якщо вони є замовниками по зведенню будівель,
споруд тощо. Організації споживчої кооперації складають за рік звіт за
формою N 3-кб(споживспілка). Фермерські господарства складають звіт згідно з окремими
вказівками органів державної статистики. 11.2. Починаючи зі звіту за 1992 рік, за діючі ціни у
капітальному будівництві прийняті договірні ціни на здійснення
будівельних і монтажних робіт та фактичні витрати забудовників; по
основних фондах - фактичні витрати, що склалися у процесі
створення основних фондів. 11.3. Підприємства (організації)-забудовники, які здійснюють
будівництво на території двох і більше областей, виділяють "у тому
числі" на окремих бланках форми N 2-кб-річна звіти по будівництву
на території кожної такої області. Звіти подаються забудовниками
управлінню статистики за місцем свого знаходження в строки,
вказані на бланку форми. При цьому на кожному бланку звіту
записують: "у тому числі на території _____________" і приводять
назву Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і
Севастополя, де ведеться будівництво (див. п.1.6.). 11.4. По лінійному будівництву (нафтопроводах, лініях
зв'язку, залізницях і автомобільних шляхах і т.п.), які
розташовані на території декількох областей, введення в дію
основних фондів і капітальні вкладення по кожній області
визначають згідно з обсягами, які відносяться до окремих ділянок і
об'єктів цієї будови, що знаходяться на території відповідної
області. 11.5. Забудовники, на балансі яких на початок звітного року
були враховані витрати по незавершених об'єктах, але у звітному
році на них капітальні вкладення не освоювали, також подають звіт
за формою N 2-кб-річна з заповненням відповідних показників. 11.6. У звіт за формою N 2-кб-річна включаються дані по
введенню в дію об'єктів, основних фондів, капітальних вкладеннях
та будівельних і монтажних роботах за рахунок усіх джерел
фінансування.
Розділ 1

Введення в дію основних

фондів і структура капітальних вкладень
11.7. У графах 1, 2 і 5, 6, 9 цього розділу показують дані по
об'єктах виробничого і невиробничого призначення відповідно за
звітний та минулий рік, а в графах 3, 4 і 7, 8, 10 виділяють
аналогічні дані по об`єктах виробничого призначення, тобто по тих
об'єктах, які після завершення їх будівництва будуть функціонувати
у сфері матеріального виробництва. Основні фонди і капітальні
вкладення по об'єктах виробничого і невиробничого призначення у
звіті за формою N 2-кб-річна розподіляються, виходячи з
призначення об'єктів, у відповідності з класифікатором галузей
народного господарства (видів економічної діяльності). За минулий рік (гр.2, 4, 6, 8) по усіх показниках наводяться
фактичні витрати забудовника у цінах відповідного року. 11.8. У графах 9 та 10 показують незавершене будівництво по
об'єктах виробничого і невиробничого призначення з виділенням
незавершеного будівництва по виробничих об'єктах. Незавершене будівництво складають фактичні витрати з початку
будівництва об'єктів до введення їх в експлуатацію. Ці витрати
складаються з вартості виконаних будівельних, монтажних й інших
робіт, вартості встановленого обладнання і обладнання, яке
знаходиться у монтажі на цих об'єктах, витрат по освоєнню
території забудовника й інших витрат, пов'язаних з будівництвом
указаних об'єктів, включаючи суми податку на добавлену вартість.
При цьому додаткові витрати, викликані подорожчанням матеріалів,
виробів і конструкцій, а також обладнання відображаються у
відповідних рядках - будівельні і монтажні роботи, обладнання. Дані по незавершеному будівництву наводяться сумарно за
рахунок усіх джерел фінансування. До об'єктів, які знаходяться у незавершеному будівництві,
відносяться об'єкти: будівництво яких продовжується; будівництво
яких зупинене, законсервоване або остаточно припинене, але не
списане у встановленому порядку; які знаходяться в експлуатації,
по яких акти прийняття ще не оформлені у встановленому порядку. 11.9. Якщо незавершене будівництво було продане, придбане або
приватизоване і при цьому вартість його була визначена іншою, ніж
фактичні витрати на його створення (з урахуванням коефіцієнта
індексації тощо), то і в цьому випадку незавершене будівництво на
балансі у нового забудовника повинно значитись по вартості
фактичних витрат на створення, а не за ціною придбання. Лише після
введення в дію і передачі об'єкта на баланс основних фондів,
визначається його балансова вартість з урахуванням оцінки
незавершеного будівництва під час купівлі. При цьому у звіті за
формою N 2-кб-річна введення в дію основних фондів відображається
по вартості витрат на будівництво. 11.10. У рядку 203 показують фактичні витрати на будівельні і
монтажні роботи, виконані підрядним і господарським способами як
на об'єктах, що здаються у звітному році, так і на перехідних
будівництвом на наступний рік. 11.11. У рядку 205 відображують фактичну вартість, включаючи
суми податку на добавлену вартість, усіх видів машин і обладнання:
вітчизняного та імпортного, які входять і не входять до кошторисів
на будівництво, що потребує та не потребує монтажу, а також
нестандартизованого. 11.12. У рядку 206 відображають вартість обладнання, машин і
механізмів, які не входять до кошторисів на будівництво, тобто
такого обладнання, яке згідно з встановленим порядком розробки
проектно-кошторисної документації для даної галузі не повинно
включатися до кошторису на реконструкцію, технічне переозброєння,
розширення і підтримання потужностей діючих підприємств і до
кошторису на будівництво нових підприємств (об'єктів). Види такого
обладнання перелічені в підпункті 4.5.2. У цьому рядку наводиться вартість усіх машин і обладнання, що
не входять до кошторису будови, включаючи ті з них, що призначені
для заміни морально застарілих і тих, що вибули. Обладнання, машини і механізми, які відповідно до
встановленого порядку розробки проектно-кошторисної документації
для даної галузі повинні включатися до кошторисів, відносяться до
обладнання, яке входить до кошторисів на будівництво. Таке
обладнання, придбане за рахунок капітальних вкладень для діючого
підприємства чи об'єкта, коли кошторис на будівництво
(реконструкцію, технічне переозброєння) не складений, не повинно
відноситися до обладнання, яке не входить до кошторису на
будівництво, і тому не повинно включатися в рядок 206. Витрати по
такому обладнанню відображаються тільки у рядку 205. Якщо ж обладнання, що входить до кошторисів на будівництво,
придбане для заміни морально застарілого і зношеного, то вартість
його повинна відображатися тільки у рядку 205. 11.13. У рядку 208 відображають інші капітальні роботи і
витрати, до складу яких входять проектно-вишукувальні роботи (у
тому числі для будівництва майбутніх років). Склад інших капітальних робіт і витрат наведений у п.4.7. 11.14. У рядку 209 виділяють з рядка 208 обсяг
проектно-вишукувальних робіт як для поточного будівництва, так і
для будівництва майбутніх років. Витрати на авторський нагляд проектних організацій і роботи
по комплектації будівель обладнанням, приладами й іншими виробами
у рядку 209 не відображають. Такі витрати показують у рядках 202 і
208. Витрати по комплектації будівель обладнанням, що здійснюється
проектними організаціями, забудовник відображає як
заготівельно-складські витрати, відносить їх на вартість
обладнання і показує у звіті у рядках 202 та 205. 11.15. У рядку 211 із рядка 203 виділяються фактичні витрати
на будівельні і монтажні роботи, що виконуються забудовником
господарським способом, до яких відносяться: - роботи, що виконуються власними силами ВКБ підприємств і
організацій, включаючи роботи, для виконання яких підприємство
виділяє на будівництво робочих основного виробництва з виплатою їм
заробітної плати як будівельникам. Не відносяться до робіт, що виконуються господарським
способом і не відображаються у рядку 211: - роботи, які виконуються цехами основної діяльності
промислового підприємства за умовою та згодою з забудовником (ВКБ
цього підприємства), а розраховуються за виконані роботи у
порядку, встановленому для підрядних організацій; - роботи, що виконуються підрядними організаціями по власному
будівництву. Якщо при здійсненні будівництва господарським способом окремі
роботи виконуються підрядною організацією, то ці роботи в
рядок 211 не включаються. 11.16. У рядку 218 виділяють (з рядка 209)
проектно-вишукувальні роботи, які виконуються за рахунок
капітальних вкладень для будівництва майбутніх років. 11.17. Витрати по придбанню обладнання, будівель і споруд,
які були враховані в основних фондах інших підприємств і
організацій, відносяться до капітальних вкладень. Витрати на
придбання зазначених обладнання, будівель і споруд відносяться до
витрат, які не збільшують вартість основних фондів і у показник
"введення в дію основних фондів" включатися не повинні. Капітальні
вкладення по такому обладнанню, будівлях і спорудах показуються
тільки у рядку 219. У інших рядках розділу I і в інших розділах та
довідках до них ці дані не відображаються. У рядок 219 включаються також витрати по придбанню нових
будівель або їх окремих частин (наприклад, житлового будинку,
квартири, частини будинку та інше). 11.18. Витрати по придбанню незавершених будівництвом
об'єктів включаються в показник "капітальні вкладення" після
зарахування їх на баланс звітуючою організацією. По незавершеному будівництвом об'єкту організація, яка
продала його, у графах 9 та 10 розділу I дані не відображає. Якщо
у звітному році ця організація здійснювала по ньому капітальні
вкладення, то такі дані вона показує у відповідних рядках у
графах 1-8 розділу 1 і в усіх інших розділах звіту за
формою N 2-кб-річна. Організація, що придбала незавершений будівництвом об'єкт,
витрати по ньому показує у рядку 220 у відповідності з
пунктом 11.9, та включає їх у рядок 202 у графи 9, 10 і розподіляє
у цих графах у рядках 203, 205, 208, 209. Якщо у звітному році ця
організація вела роботи по продовженню його будівництва і вводу в
експлуатацію, то дані по відповідних показниках відображають у
звіті у загальновстановленому порядку. При цьому капітальні
вкладення ця організація показує тільки в тому обсязі, який був
виконаний нею. Введення в дію основних фондів відображається у
звіті в повному обсязі, включаючи капітальні вкладення виконані по
об'єкту до його придбання. 11.19. У рядку 221 виділяються обсяги освоєних капітальних
вкладень за фактичною вартістю за рахунок державного кредиту, що
відносяться до централізованих капітальних вкладень. 11.20. Із рядка 202 у рядку 223 показуються суми витрат на
капітальні вкладення за рахунок іноземних інвесторів. До таких
відносяться забудовники іноземних держав, що здійснюють капітальні
вкладення на території України, включаючи і ті держави, що раніше
входили до складу Радянського Союзу. Якщо витрати проведені в
інвалютній оцінці, то для відображення у звіті їх необхідно
перерахувати у діючу грошову одиницю України за курсом,
встановленим Національним банком на період їх виконання.
Довідка N 1 до розділу 1

11.21. У рядку 820 у графах 1, 2, 3 наводиться сума всіх
капітальних вкладень, які не включаються в основні фонди і списані
у звітному році у встановленому порядку:

витрати по припиненому і нездійсненому будівництву; витрати, які не збільшують вартість основних фондів (їх
перелік наведений у пункті 11.22); інші витрати, що списані у встановленому порядку. 11.22. У графі 4 по рядку 820 виділяють витрати, що не
збільшують вартість основних фондів. До витрат, що не збільшують вартість основних фондів
відносяться: витрати здійснені за рахунок капітальних вкладень на
придбання будівель, споруд та обладнання, які раніше враховувалися
в основних фондах інших підприємств і організацій (порядок
відображення наведений у пункті 11.17); витрати забудовника, перераховані підрядній організації на
розвиток виробничої бази та об'єктів соціальної інфраструктури; витрати пов'язані з відшкодуванням громадянам вартості
споруд і насаджень, що їм належать, які зносяться під час
виділення земельної ділянки під будівництво; витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для основної
діяльності підприємств, що будуються, передбачених у зведених
кошторисних розрахунках вартості будівництва цих підприємств; витрати на консервацію незавершеного будівництва та інші
витрати. 11.23. У графі 5 по рядку 820 виділяють суму збитків від
ліквідації основних фондів будівництва, яка визначається таким
чином: до інвентарної вартості основних фондів, які ліквідуються
(будов і споруд), додаються витрати, пов'язані з ліквідацією, і
виключається сума нарахованого до моменту ліквідації зносу (у
частині, яка призначена на повне відновлення основних засобів) і
сума надходжень від реалізації матеріальних цінностей, одержаних
від розбирання. 11.24. У графі 6 по рядку 820 виділяють дані про вартість
витрат по законсервованому і тимчасово припиненому будівництву.
Підставою для їх відображення є рішення про консервацію або
тимчасове припинення будівництва об'єкта. 11.25. У графах 7-10 по рядку 820 підприємства
(організації)-забудовники відображають суми податку на добавлену
вартість, включені у розділ I по рядках 203, 205, 208, 201 на
обсяги, відповідно, будівельних і монтажних,
проектно-вишукувальних робіт, придбання обладнання та введення в
дію основних фондів.
Довідка N 2 до розділу 1

11.26. Підприємства (організації), які ввели у звітному році
об'єкти та відобразили у статистичній звітності по них вартість
введених основних фондів і в цьому ж році продали їх, виділяють у
рядку 821 графі 1 (із рядка 201) вартість цих основних фондів, а у
графі 2 (із рядка 202) - капітальні вкладення, виконані по них у
звітному році. У графі 3 відображають вартість проданих у звітному
році об'єктів, незавершених будівництвом.
Розділ 2

Відтворювана структура капітальних вкладень (по об'єктах

виробничого призначення без витрат на експлуатаційне

і глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і

термальні води і на проектно-вишукувальні роботи для

будівництва на майбутні роки)
11.27. У розділі 2 виділяють з даних по об'єктах виробничого
призначення розділу 1 дані по відтворюваній структурі капітальних
вкладень. Віднесення капітальних вкладень та будівельних і монтажних
робіт до відповідних направлень відтворюваної структури
здійснюється у відповідності з характером будівництва, вказаним у
проектно-кошторисній документації, та розділом 8 цієї Інструкції. Капітальні вкладення розподіляються у графах 1-4 залежно від
характеру будівництва. У тих випадках, коли при розширенні діючого
підприємства одночасно передбачається реконструкція діючих цехів і
об'єктів основного, підсобного і обслуговуючого призначення,
показники по розширенню і реконструкції повинні відноситися і
враховуватися за відповідними напрямами відтворюваної структури. 11.28. Не включають у розділ 2 витрати: - на проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх
років; - по експлуатаційному і глибокому розвідувальному бурінню на
нафту, газ і термальні води. Обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво,
відображається у розділі 2 тільки у графі 1 і при умові, що його
придбання передбачене заходами на технічне переозброєння. В цьому
випадку дані по такому обладнанню повинні бути відображені у
рядку 212 розділу 1. Якщо ж обладнання, що не входить до
кошторисів на будівництво, було придбане за іншими напрямами
відтворюваної структури (реконструкції, розширенню, новому
будівництву, підтриманню діючих потужностей), то вартість його у
розділі 2 у графах 1, 2, 3 і 4 не відображається. 11.29. У графі 3 відображаються дані по підтриманню діючих
потужностей. В основному такі заходи відносяться до добувних
галузей і виробництв. Якщо в проектно-кошторисній документації на
підтримання діючих потужностей передбачаються витрати на заміну
морально-застарілого обладнання більш сучасним, то такі витрати
також відображаються у графі 3. Заміна застарілого і зношеного обладнання на діючих
підприємствах обробних галузей промисловості, а також по галузях
"зв'язок", "торгівля", "матеріально-технічне постачання і збут"
забезпечує, як правило, збільшення потужності підприємства чи
покращення техніко-економічних показників їх виробничої
діяльності, тому капітальні вкладення, пов'язані з такою заміною
обладнання, повинні відображатися в графі 1, а не в графі 3. 11.30. Дані по будівництву окремих об'єктів на діючих
підприємствах, не передбачених проектно-кошторисною документацією
як розширення, реконструкція, нове будівництво і не належать до
робіт, пов'язаних з технічним переозброєнням діючих підприємств
або підтриманням діючих потужностей, відображаються у графі 4. До таких об'єктів відносяться окремі об'єкти виробничого
призначення, інженерні мережі, складські приміщення,
адміністративно-побутові комбінати, конторські і побутові
приміщення, об'єкти громадського харчування,
лікарсько-профілактичного, спеціального призначення та інші. Вартість обладнання, що входить до кошторисів на будівництво,
придбаного для заміни застарілого та зношеного і не передбаченого
заходами по технічному переозброєнню, відображається також у
графі 4. 11.31. У вільних рядках розділу 2 із рядка 302 показують дані
по відтворюваній структурі капітальних вкладень по тих же
виробничих галузях, дані по яких відображаються у розділі 3 форми
N 2-кб-річна. Коди рядків проставляються згідно з Додатком N 1
цієї Інструкції. Не виділяються у розділі 2 дані по підгалузях промисловості.
Розділ 3

Введення в дію основних фондів і капітальні вкладення

по галузях і об'єктах у відповідності із Загальним

класифікатором галузей народного господарства (ЗКГНГ)
11.32. Дані по будівництву підприємств (об'єктів)
розподіляються у цьому розділі за галузями народного господарства
і промисловості у відповідності із Загальним класифікатором
галузей народного господарства, виходячи із призначення об'єктів,
які будуються. 11.33. Класифікаційною одиницею галузі є підприємство
(організація), які мають статус юридичної особи. Витрати по
структурних підрозділах підприємств (організацій), які не є
юридичними особами, відображають по тій же основній виробничій
галузі, що і підприємство (організація) в цілому. Так, дані по
цеху, який випускає картонну тару і входить до складу хімічного
заводу, включаються в галузь "хімічна і нафтохімічна
промисловість", а не в галузь "целюлозно-паперова промисловість". 11.34. У графах 2-4 цього розділу капітальні вкладення по
виробничих і невиробничих галузях і об'єктах з виділенням
елементів технологічної структури відображаються за рахунок
централізованих коштів, а у графах 5-7 - за рахунок власних коштів
підприємств (організацій) та інших джерел фінансування. У графі 8
виділяються із централізованих капітальних вкладень (із графи 2)
витрати за рахунок державного кредиту. У графах 1, 9 і 10 проставляються сумарні дані за рахунок
усіх джерел фінансування будівництва. По підсобно-допоміжних виробництвах, виділених у самостійні
облікові одиниці, - промислових при непромислових,
сільськогосподарських при несільськогосподарських підприємствах
(організаціях), будівельних при небудівельних організаціях,
розподіл даних за галузями здійснюється також виходячи із
призначення цих об'єктів. Якщо у підприємства (організації) є декілька підсобних
промислових виробництв, то дані по кожному з них відображають
окремо. Наприклад, якщо сільськогосподарське підприємство будує
цех по виробництву цегли і консервний цех, то дані по цих об'єктах
відображають за галузями "промисловість будівельних матеріалів" і
"харчосмакова промисловість". Підсобне сільське господарство при
промисловому підприємстві повинно бути віднесено до галузі
"сільське господарство", підсобне промислове виробництво при
будівельній організації - до галузі "промисловість" і т.п. По виробничих галузях основної діяльності у вільних рядках
відображаються дані без витрат по промислових,
сільськогосподарських і будівельних підсобно-допоміжних
виробництвах. 11.35. У вільних рядках підприємства (організації) усіх
галузей народного господарства відображають дані за тією галуззю,
до якої відноситься основна і підсобно-допоміжна діяльність (див.
Додаток N 1 до цієї Інструкції). У графі А записуються від руки
найменування галузі, у графі Б - номер рядка, а у графах 1-10
приводяться відповідні дані. 11.36. Не включають у галузь "сільське господарство" витрати
по об'єктах електрифікації сільського господарства. Вони
відносяться до галузі "електроенергетика" та виділяються окремим
рядком - 490. До витрат по об'єктах електрифікації сільського
господарства включають: витрати на будівництво повітряних ліній
електропередачі напругою 0,4 кВ, 6-20 кВ, 35 кВ і вище, підстанції
35 кВ і вище, що забезпечують електропостачання соціальної та
виробничої сфери села; дизельних районних і міжрайонних
електростанцій сільськогосподарського призначення; на
реконструкцію електричних ліній напругою 0,4-35 кВ і вище і
трансформаторних підстанцій напругою 6-20/0,4 кВ, прийнятих на
баланс районних енергоуправлінь від сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності. 11.37. У дані по галузі "Інформаційно-обчислювальне
обслуговування" включаються витрати по обчислювальних центрах й
інших організаціях, які надають інформаційно-обчислювальні послуги
підприємствам і організаціям. Зазначена галузь відноситься до
виробничих галузей. 11.38. У вільних рядках розділу 3 відображаються дані тільки
з тих підгалузей промисловості, перелік яких наведено у
Додатку N 1 цієї Інструкції. По вільних рядках у графі А записується найменування
підгалузі, у графі В - код по ЗКГНГ (у графі Б номер рядка не
проставляється), а у графах 1,2,5 заповнюються відповідні дані. По підсобно-допоміжному виробництву у графі В також
проставляється код по ЗКГНГ. У тому випадку, коли на промисловому підприємстві
здійснюється будівництво об'єктів основної діяльності, які
відносяться до різних підгалузей, усі показники відображаються
окремо з кожної підгалузі. Сума капітальних вкладень за
підгалузями промисловості повинна дорівнювати їх обсягу у цілому
по галузі. Наприклад, якщо підприємство має у своєму складі об'єкти і
цехи по випуску лікеро-горілчаних виробів і безалкогольних напоїв,
то в розділі 3 проставляються дані по виробничій основній галузі
"харчова промисловість" з розбивкою за підгалузями
"лікеро-горілчана промисловість" і "виробництво безалкогольних
напоїв". 11.39. Витрати по підприємствах хімчистки, фарбування, прання
і обробки білизни та інших виробів із тканин відображаються по
галузі "легка промисловість". Дані по підприємствах соляної промисловості і по виробництву
мила та парфюмерно-косметичних засобів показуються по галузі
"хімічна і нафтохімічна промисловість". Капітальні вкладення, спрямовані на будівництво, розширення,
реконструкцію і технічне переозброєння ремонтних підприємств і
виробництв, включають у ті виробничі галузі основної діяльності,
які вони обслуговують. 11.40. Крім даних по галузях виділяються дані по будівництву
окремих об'єктів, об'єднаних за функціональним призначенням. Треба
мати на увазі, що дані по них повинні бути включені в галузі
основної чи підсобно-допоміжної діяльності. 11.41. У рядку 480 наводяться дані по будівництву нових,
реконструкції, розширенню, технічному переозброєнню діючих
підприємств, об'єктів, цехів (вбудованих чи тих, що стоять
окремо), які виробляють непродовольчі товари народного споживання
незалежно від того, чи є виробництво товарів народного споживання
для цих підприємств основним видом продукції, чи допоміжним
виробництвом. У цьому рядку відображають капітальні вкладення на
будівництво підприємств і об'єктів по виробництву товарів
народного споживання, а також напівфабрикатів, вузлів, деталей і
комплектуючих виробів, необхідних для виготовлення цих товарів,
електропобутового обладнання, швейних і трикотажних виробів,
тканин, телевізорів, магнітофонів, холодильників, легкових
автомобілів та інших товарів і виробів, які відносяться до товарів
народного споживання. Треба мати на увазі, що у рядку 480 повинні враховуватись усі
капітальні вкладення на будівництво підприємств і об'єктів по
випуску непродовольчих товарів народного споживання, включаючи ті,
що відображаються у звіті за формою N 2-кб(будова). Промислові
підприємства дані по таких об'єктах включають також і у відповідну
виробничу галузь основної діяльності. По непромислових
підприємствах ці дані показуються так само, як і по промислових
підсобно-допоміжних виробництвах з позначкою у графі А назви тієї
галузі, до якої відноситься дане виробництво. 11.42. У рядку 482 відображаються дані по водогосподарському
будівництву, до складу якого входять: зрошення земель, комплексна реконструкція зрошувальних
систем, будівництво та переустрій колекторно-дренажної мережі на
землях, які не потребують комплексної реконструкції зрошувальних
систем; осушення земель та реконструкція осушувальних систем; спорудження виробничих баз водогосподарських організацій, які
експлуатують меліоративні системи та придбання механізмів, з
віднесенням відповідно на зрошення чи осушення; будівництво водопроводів сільськогосподарського призначення
(магістральних та розвідних мереж у сільській місцевості). 11.43. У вільних рядках (після рядка 830) відображаються
дані: по об'єктах рослинництва (зерносховища, теплиці, тепличні
комбінати, станції по виробництву та обробці насіння,
насіннєочисні заводи та цехи, сховища для картоплі, овочів та
фруктів, станції захисту рослин, склади для зберігання мінеральних
добрив та інших матеріалів, злітно-посадочні смуги для
сільськогосподарської авіації, витрати на придбання машин та
устаткування, що не входять до кошторису будов, які безпосередньо
беруть участь у рослинництві, та інші об'єкти та витрати, що
відносяться до рослинництва); по них в графі Б записують номер
рядка 401; по об'єктах тваринництва (дані рядка 497, а також дані по
птахофабриках, приміщеннях та спорудах для бджільництва, об'єктах
ставкового риболовства, ветеринарних закладах, худобозабійних
пунктах та інших об'єктах, які відносяться до об'єктів
тваринництва, витрати на придбання машин та устаткування, які не
входять до кошторису будов); по них в графі Б указують номер
рядка 402; у рядку 403 відображаються дані по об'єктах кормовиробництва
та кормовиготовлення (кормоцехи, комбікормові підприємства,
силосні та сінажні споруди, витрати по зрошенню та осушенню земель
під сінокоси та пасовища, витрати на придбання машин та
устаткування, які не входять до кошторису будов, що безпосередньо
беруть участь у заготівлі, зберіганні, переробці, приготуванні,
транспортуванні та роздачі усіх видів кормів та інші об'єкти і
витрати, які відносяться до кормовиробництва та
кормоприготування). Із загального обсягу капітальних вкладень по об'єктах
рослинництва у рядку з номером 404 виділяються дані по капітальних
вкладеннях на закладення виноградників, плодових дерев,
багаторічних насаджень та догляд за ними до здавання їх в
експлуатацію. Витрати по створенню полезахисних лісових смуг у
цьому рядку не показуються. Із загального обсягу капітальних вкладень по об'єктах
тваринництва у рядку 497 наводять дані по будівництву
тваринницьких та птахівничих ферм, тобто включаючи тваринницькі
комплекси, по будівництву та обладнанню тваринницьких приміщень,
механізованих ферм та комплексів для утримання худоби всіх видів
(будівництво корівників, воловень, телятників, дворів для худоби,
майданчиків для відгодівлі великої рогатої худоби, свинарників,
вівчарень, конюшень, пташників, звіроферм, комплексів по
вирощуванню та відгодівлі молодняка великої рогатої худоби,
свиней, по вирощуванню нетелів та інших), а також витрати на
механізацію виробничих процесів у тваринництві. 11.44. У рядок 486 включаються витрати по об'єктах виробничих
видів побутового обслуговування. Так як виробничі види побутового
обслуговування відносяться до галузей промисловості або галузі
"будівництво", то вони також включаються у дані по галузях
виробничої основної або підсобно-допоміжної діяльності. По виробничих видах побутового обслуговування населення
виділяються підприємства (організації) за такими галузями: "автомобільна промисловість" - підприємства по ремонту і
технічному обслуговуванню легкових автомобілів; "промисловість металевих конструкцій і виробів" -
підприємства по ремонту металовиробів; "приладобудування" - підприємства по ремонту побутових
приладів; "машинобудування для легкої і харчової промисловості і
побутових приладів" - підприємства по ремонту побутових машин; "лісова і деревообробна промисловість" - підприємства по
виготовленню та ремонту меблів на замовлення населення; "легка промисловість" - підприємства по виготовленню і
ремонту на замовлення населення килимів, килимових виробів,
текстильної галантереї, трикотажних виробів, швейних виробів,
пошиву та ремонту хутряних виробів, взуття, ремонту виробів із
натуральних і штучних шкір, хімчистці і фарбуванню одягу, пральні,
комбінати побутового обслуговування і будинки побуту; "інші промислові виробництва" - підприємства по виготовленню
і ремонту ювелірних виробів на замовлення населення; "будівництво" - підприємства по будівництву і ремонту житла
(квартир) на замовлення населення. 11.45. У рядках 500, 501 розділу 3 відображають капітальні
вкладення, основні фонди і незавершене будівництво відповідно по
глибокому розвідувальному і експлуатаційному бурінню на нафту, газ
і термальні води. Дані витрати, які виділяють із нафтодобувної і
газової промисловості, а також із галузі "Геологія та розвідка
надр", повинні у повному обсязі включатися у вказані галузі. 11.46. У рядку 830 показують дані по конверсії оборонної
промисловості і розвитку виробництва цивільної промисловості у
оборонному комплексі, до складу якого входять: розвиток потужностей для випуску непродовольчих товарів
народного споживання; розвиток потужностей для випуску технологічного обладнання і
запасних частин до нього: для переробних галузей агропромислового
комплексу, для легкої промисловості, для підприємств торгівлі,
громадського харчування і харчоблоків; розвиток потужностей для випуску медичної техніки; розвиток цивільної авіації; розвиток цивільного судобудування; космічна програма для потреб господарства; розвиток засобів зв'язку народногосподарського призначення і
в інтересах міжнародного співробітництва; розвиток електронної промисловості для потреб господарства. 11.47. У розділі 3 також ураховують дані по об'єктах
культурно-побутового призначення і об'єктах торгівлі, що будуються
за рахунок відрахувань від капітальних вкладень, виділених на
житлове будівництво. У цих випадках у всі графи включаються дані як по об'єктах,
які стоять окремо, в повному обсязі, так і по тих, що розміщені у
вбудованих, прибудованих і вбудовано-прибудованих нежилих
приміщеннях житлових будинків - тільки витрати на придбання і
встановлення обладнання і інвентаря та витрати на спеціальне
опорядження приміщень для цих об'єктів - по відповідній
невиробничій галузі або по галузі "торгівля і громадське
харчування", а не по житловому будівництву. 11.48. Не включають у розділ 3 по невиробничих галузях: заклади культурно-побутового призначення, розташовані на
заводській території і призначені для обслуговування працівників
підприємства; мережі водопроводів, каналізації, газо- і теплопостачання, що
призначені повністю або переважно (більше 50 відсотків) для
обслуговування виробничих потреб підприємств, і споруджуються в
комплексі з виробничим будівництвом. Дані по зазначених у цьому пункті об'єктах відображаються по
відповідній виробничій галузі основної діяльності.
Розділ 4

Будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення
11.49. У розділі відображають дані по введенню в експлуатацію
житлових будинків і гуртожитків, лікарень,
амбулаторно-поліклінічних закладів, загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, дошкільних закладів й інших об'єктів
соціальної сфери згідно з переліком, наведеним у Додатку N 2 цієї
Інструкції, і вказівками статистичних органів, а також капітальні
вкладення по цих об'єктах. У графі А у вільних рядках наводять найменування об'єктів, у
графі Б записують номер рядка, що вказаний по цих об'єктах у
переліку. 11.50. У вільних рядках форми також вказують дані по введенню
в експлуатацію основних фондів та будівельних і монтажних роботах
по вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації - рядок
681, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації - 686,
професійних навчально-виховних закладах - 691, загальноосвітніх
навчально-виховних закладах - 902, дошкільних закладах - 911,
клубах та будинках культури - 931, районних будинках культури -
934. Дані про введення в експлуатацію основних фондів за
вищевказаними об'єктами відображають тільки в графах 2 і 4. 11.51. У цьому розділі відображають дані як по будівництву
нових, так і по переобладнанню, реконструкції, розширенню діючих
об'єктів, якщо вони здійснюються за рахунок капітальних вкладень. 11.52. Введені в експлуатацію об'єкти житлово-цивільного
призначення показують в статистичній звітності у розмірах,
фактично прийнятих в експлуатацію у встановленому порядку за
затвердженими актами прийняття. 11.53. В обсяг використаних капітальних вкладень включають
усі витрати, здійснені за рік як по зданих в експлуатацію
об'єктах, так і по об'єктах, будівництво яких триває (включаючи
витрати по об'єктах, будівництво яких призупинене, законсервоване
або остаточно припинене). 11.54. У графах 1 і 3 наводять дані по об'єктах, що
підлягають введенню за рік за сумою укладених контрактів та таких,
що будуються господарським способом, за рахунок централізованих
джерел фінансування, і окремо - по об'єктах, що будуються за
рахунок власних коштів та інших джерел фінансуваня; у графах 2 і 4
- дані про фактичне введення в експлуатацію об'єктів. При будівництві об'єкта за рахунок різних джерел фінансування
введення в експлуатацію належить відображати за переважаючим
джерелом коштів, витрачених на його спорудження. 11.55. Дані про введення в експлуатацію об'єктів за
відповідний період минулого року наводять за рахунок
централізованих капітальних вкладень у графі 7 і окремо - за
рахунок власних коштів та інших джерел фінансування - у графі 8. 11.56. У графі 5 наводять дані про житлові будинки та інші
об'єкти соціально-культурного призначення, що підлягають введенню
за рік за сумою укладених контрактів, та такі, що будуються
господарським способом в сільській місцевості, тобто в таких
населених пунктах, які в законодавчому порядку не віднесені до
поселень міського типу. Введення в експлуатацію житлово-цивільних об'єктів в
сільській місцевості відображають сумарно за рахунок
централізованих капітальних вкладень і власних коштів та інших
джерел фінансування: у графі 6 - за звітний рік, у графі 9 - за
минулий рік.
Розділ 5

Введення в експлуатацію квартир в житлових будинках

(за рахунок всіх джерел фінансування)
11.57. У цьому розділі підприємства та організації усіх форм
власності у рядках 710-713, 715 наводять дані про введення в
експлуатацію квартир по всіх введених у звітному році житлових
будинках квартирного типу (крім гуртожитків), тобто по будинках,
показаних у графах 2 і 4 розділу 4 (крім гуртожитків). Площа лоджій, балконів, приквартирних веранд і терас у цьому
розділі ураховується. В житлових будинках готельного типу кількість квартир
визначається за кількістю ізольованих кімнат, що мають окремий
вихід у коридор (однокімнатні квартири). Квартира, що складається
з двох і більше кімнат, у тому числі ізольованих, вважається
однією квартирою.
Розділ 6

Вартість будівництва об'єктів житлово-цивільного

призначення, поверховість і благоустрій житлових

будинків (за рахунок всіх джерел фінансування)
Підрозділ 6.1

Вартість будівництва житлових будинків залежно від

матеріалу стін і об'єктів невиробничого призначення,

які стоять окремо, (без прибудов, надбудов і житлових

споруд, переобладнаних з нежилих)
11.58. У цьому підрозділі показують дані про вартість
будівництва житлових будинків квартирного типу залежно від
матеріалу стін і вартість будівництва об'єктів невиробничого
призначення, які стоять окремо: гуртожитків, загальноосвітніх
навчально-виховних закладів, дошкільних закладів, лікарень, що не
мають вбудованих амбулаторно-поліклінічних закладів, і
амбулаторно-поліклінічних закладів. В графах 2 і 4 показують фактичну вартість для забудовників
введених в дію об'єктів, відображених відповідно у графах 1 і 3
цього підрозділу.
Підрозділ 6.2

Поверховість усіх житлових будинків і гуртожитків

(без прибудов, надбудов і житлових споруд,

переобладнаних з нежилих)
11.59. У цьому підрозділі наводять загальну (корисну) площу
житлових будинків і гуртожитків, що заново будуються (без
прибудов, надбудов, житлових будинків, переобладнаних з нежилих, і
житлових приміщень у нежилих будинках), розподілених по
поверховості житлових будинків. Сума даних рядків 034-041 у графах 1 і 2 повинна дорівнювати
сумі даних рядків 001 і 015 відповідно у графах 1 і 3
підрозділу 6.1.
Підрозділ 6.3

Благоустрій усіх житлових будинків і гуртожитків

(без прибудов, надбудов і житлових споруд,

переобладнаних з нежилих)
11.60. У цьому підрозділі наводять, як і в підрозділі 6.2,
загальну (корисну) площу житлових будинків і гуртожитків,
розподілену за видами благоустрою. 11.61. У рядку 042 відображають площу житлових будинків,
обладнаних усіма вказаними у ньому видами благоустрою. Площа таких
будинків одночасно повинна показуватись у рядках 046, 070-075. 11.62. У рядку 046 показують загальну площу житла,
обладнаного водопроводом, у тому разі, якщо всередині будинку є
розподільча мережа водопроводу, в яку вода надходить
централізовано з водопроводу або артезіанської свердловини. Якщо у
дворі є водорозбірний кран (колонка) і нема вводу в будинок, тоді
площа таких будинків не вважається обладнаною водопроводом і у
даному рядку не показується. 11.63. У рядку 070 відображають загальну площу будинків, які
обладнані каналізацією. До таких будинків відносяться будинки, які
мають каналізаційне обладнання для стоку господарcько-фекальних
вод у вуличну каналізаційну мережу або поглинаючі колодязі. При
цьому площа, обладнана каналізацією, не повинна перевищувати
площу, обладнану водопроводом. 11.64. У рядку 071 ураховують площу будинків, обладнаних
центральним опаленням незалежно від джерела забезпечення теплом:
від своєї домової котельні, групової (квартальної), об'єднаної або
районної котельні, від ТЕЦ, а також поквартирних водонагрівачів і
малометражних опалювальних котлів на газовому і твердому паливі. 11.65. У рядку 072 показують площу будинків, обладнаних
центральним опаленням від централізованих джерел, тобто будинків,
де надходження тепла здійснюється від ТЕЦ або вищеперерахованих
котельних. 11.66. У рядку 073 відображають площу будинків, обладнаних
гарячим водопостачанням. До таких будинків відносяться ті, в які
вода надходить від спеціальних водопроводів, що подають в житлові
приміщення гарячу воду для побутових потреб проживаючих, незалежно
від того, подається вона централізовано або від поквартирних
водонагрівачів, включаючи малометражні опалювальні котли. 11.67. У рядку 074 показують площу будинків, що обладнані
гарячим водопостачанням від централізованих джерел, тобто таких, в
яких надходження гарячої води здійснюється від ТЕЦ і відповідних
котельних. 11.68. У рядку 075 ураховують площу будинків, обладнаних
ванною або душем, незалежно від джерела надходження гарячої води:
системи гарячого водопостачання або від місцевого водонагрівача. Площа, що не обладнана каналізацією, і має ванну (душ), не
вважається обладнаною цим видом благоустрою. 11.69. У рядку 047 показують площу житлових будинків, не
обладнаних ні одним з перерахованих видів благоустрою. 11.70. При групуванні будинків за вищевказаними видами
благоустрою не повинна прийматися до уваги відсутність або
наявність газу і електричних плит. 11.71. У рядку 048 ураховують площу будинків, обладнаних
напідлоговими газовими плитами з подачею газу від газової мережі
або від окремих привозних балонів скрапленого газу. У рядку 051 -
у тому числі з подачею газу від газової мережі. У рядку 049 -
обладнаних напідлоговими електричними плитами.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: