open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
br> Рішення

про Положення про Міждержавний статистичний комітет

Співдружності Незалежних Держав

(укр/рос)

{ Зміни та доповнення до Рішення див. ( 997_a64 )

від 25.11.2005 }
{ Щодо припинення дії Рішення для України див. Постанову КМ

N 661 ( 661-2017-п ) від 30.08.2017 }
{ Щодо припинення дії Рішення для України див. Лист Міністерства

закордонних справ
N 72/14-612/l-2706 ( v2706321-17 ) від 06.11.2017 }

Дата підписання: 12.04.1996 Дата набрання чинності для України: 12.04.1996
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
затвердити Положення про Міждержавний статистичний комітет
Співдружності Незалежних Держав (додається).
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
направить кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
з урахуванням особливого зауваження
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
з особливим зауваженням до абз. З
п. 1, абз. 2 п. 8
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану ___

(підпис)
з урахуванням особливої думки
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

із застереженнями щодо

пунктів 6 і 7
Затверджено

Рішенням Ради глав урядів

Співдружності про Положення

про Міждержавний

статистичний комітет

Співдружності Незалежних

Держав

від 12 квітня 1996 року
ПОЛОЖЕННЯ

про Міждержавний статистичний комітет

Співдружності Незалежних Держав
Загальні положення
1. Міждержавний статистичний комітет Співдружності Незалежних
Держав (далі - Статкомітет СНД) є міждержавним органом, що діє в
рамках Співдружності Незалежних Держав з метою координації
діяльності національних статистичних служб, сприяння організації
інформаційного обміну, аналізу соціально-економічного розвитку
держав і вироблення загальних рекомендацій у галузі статистики.
У своїй діяльності Статкомітет СНД керується Статутом
Співдружності Незалежних Держав ( 997_033 ), Договором про
створення Економічного союзу ( 997_035 ), міждержавними
(міжурядовими) угодами, прийнятими в рамках Співдружності,
рішеннями Ради глав держав і Ради глав урядів СНД, а також цим
Положенням.
Статкомітет СНД підзвітний Раді глав урядів Співдружності і
здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з національними
статистичними службами, Міждержавним економічним Комітетом
Економічного союзу, Виконавчим Секретаріатом Співдружності
Незалежних Держав та іншими органами Співдружності.
Безпосереднє керівництво роботою Статкомітету СНД здійснює
Рада керівників статистичних служб держав - учасниць
Співдружності, що є вищим керівним органом цього Комітету.
2. Статкомітет СНД є юридичною особою, яка має відокремлене
майно, перебуває на самостійному балансі, має розрахунковий та
інші рахунки в обслуговуючій установі банку, а також печатку
встановленого зразка зі своїм найменуванням, виступає позивачем і
відповідачем у судах, несе майнову відповідальність відповідно до
законодавства держави місцеперебування.
Основні напрями діяльності і функції
3. Основними напрямами діяльності Статкомітету СНД є:
сприяння реформуванню державної статистики в державах -
учасницях Співдружності відповідно до здійснюваних
соціально-економічних перетворень і загальноприйнятої в
міжнародній практиці системі обліку і статистики;
координація статистичної діяльності і вироблення рекомендацій
з погодженої статистичної методології;
багатосторонній обмін статистичною інформацією і розвиток
загального інформаційно-статистичного простору в рамках
Співдружності.
4. Основні функції Статкомітету СНД:
розробка погодженої статистичної методології, що базується на
відповідних міжнародних правилах і стандартах;
взаємодія з національними статистичними службами держав -
учасниць Співдружності в організації навчання кадрів, проведення
семінарів та інших заходів, пов'язаних із реформуванням державної
статистики;
міждержавний обмін статистичною інформацією і її публікація
відповідно до щорічних програмних робіт;
створення, функціонування і систематична актуалізація
загальної статистичної бази держав - учасниць Економічного союзу,
що характеризує міждержавні зв'язки, економічне становище держав,
проведені економічні реформи, макроекономічні тенденції,
структурні зрушення в економіці, зміни в соціальній сфері й
екології;
статистичне вивчення соціально-економічного розвитку держав,
їхньої взаємодії і співробітництва в ході формування загального
ринку Співдружності й інтеграції у світову економіку;
інформаційна взаємодія з Міждержавним економічним Комітетом
Економічного союзу, Виконавчим Секретаріатом Співдружності,
Секретаріатом Ради Міжпарламентської Асамблеї та іншими органами
Співдружності;
здійснення разом із національними статистичними службами
держав - учасниць Співдружності міжнародного статистичного
співробітництва, участі у роботі міжнародних статистичних
організацій і представлення в них з доручення статистичних органів
держав Співдружності їхніх інтересів;
сприяння впровадженню передових інформаційних технологій у
державній статистиці, що забезпечують їхню сумісність у рамках
Співдружності;
видання статистичного й інформаційного бюлетенів.
5. Статкомітет СНД для виконання покладених на нього функцій:
одержує безкоштовно від відповідних органів держав - учасниць
Співдружності статистичну інформацію в порядку міждержавного
обміну для створення загальної статистичної бази держав - учасниць
Економічного союзу й інших загальних баз даних, а також нормативні
акти щодо найважливіших соціально-економічних проблем;
поширює офіційну статистичну інформацію держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав у порядку, встановленому Радою
керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності;
створює в необхідних випадках робочі групи щодо окремих
проектів і скликає наради з питань, що належать до його відання;
вносить у встановленому порядку пропозиції з питань, що
вимагають рішення Ради глав держав і Ради глав урядів СНД,
Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу й інших
органів Співдружності;
рекомендує методологічні розробки стосовно організації
державної статистики в державах - учасницях Співдружності;
погоджує проведення загальних статистичних робіт у державах -
учасницях Співдружності;
приймає рішення з інших питань, що входять до його
компетенції.
Керівні органи і службовці
6. Вищим керівним органом Статкомітету СНД є Рада керівників
статистичних служб держав - учасниць Співдружності (далі - Рада).
Рада складається з керівників статистичних служб держав - учасниць
Співдружності, а також Голови Статкомітету СНД (за посадою). На
свої засідання Рада збирається за необхідністю, але не рідше двох
разів на рік.
Раду очолює Голова, що по черзі обирається на один рік з
числа керівників статистичних служб держав - учасниць
Співдружності.
Рада розглядає найважливіші питання міждержавного
статистичного співробітництва. До її виняткового відання належать:
визначення форм реалізації основних напрямів діяльності
Статкомітету СНД;
розгляд змін і доповнень до Положення про Статкомітет СНД і
проектів кошторисів витрат на його зміст;
встановлення порядку заміщення посад керівників Статкомітету
СНД;
затвердження структури, чисельності апарату, регламенту,
програми робіт і звітів щодо діяльності Статкомітету СНД.
Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і
оформляються протоколом. Під час ухвалення рішення фіксується
думка членів Ради про незаінтересованість у проекті рішення або
про незгоду з проектом рішення або його окремими положеннями.
7. У період між засіданнями Ради функції його робочого органу
виконує апарат Статкомітету СНД.
8. Керівництво апаратом Статкомітету СНД здійснюють Голова і
його заступники з числа громадян держав - учасниць Співдружності,
які призначаються на ротаційній основі терміном на три роки.
Голова Статкомітету СНД обирається Радою керівників
статистичних служб держав - учасниць Співдружності і
затверджується Радою глав урядів СНД.
Заступники Голови Статкомітету СНД призначаються Радою
керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності у
встановлюваному нею порядку.
9. Голова Статкомітету СНД:
організує роботу Статкомітету СНД, видає накази і дає
вказівки з питань, що входять до його компетенції;
призначає і звільняє з посади керівників і фахівців
структурних підрозділів його апарату;
розподіляє обов'язки між заступниками Голови;
вносить пропозиції про зміни в структурі, затверджує штатний
розклад, посадові оклади і надбавки працівникам апарату відповідно
до затвердженого кошторису витрат на його утримання;
затверджує положення про структурні підрозділи апарату;
укладає господарські й інші договори.
10. Заступники Голови Статкомітету СНД здійснюють свою
діяльність відповідно до розподілу обов'язків.
11. Кошторис витрат на утримання Статкомітету СНД
затверджується в порядку, обумовленому Радою глав урядів СНД.
12. Працівники апарату Статкомітету СНД є міжнародними
службовцями, призначаються з громадян держав - учасниць
Співдружності на штатні посади в порядку наймання відповідно до
контрактів або на квотній основі і не можуть представляти інтереси
своїх держав. Зазначені працівники за умовами
матеріально-побутового, медичного і соціального забезпечення
прирівнюються до державних службовців відповідних урядових органів
держави місцеперебування в порядку, обумовленому двосторонньою
угодою Статкомітету СНД і держави місцеперебування.
13. Реєстр посад, порядок прийому на посади, оплата праці,
проходження служби, атестації і звільнення службовців апарату
Статкомітету СНД встановлюються відповідно до законодавства
держави місцеперебування.
14. Пенсійне забезпечення працівників Статкомітету СНД
здійснюється в порядку і на умовах, обумовлених законодавством для
державних службовців держави, громадянами якої вони є. При цьому
час роботи в Статкомітеті СНД зараховується в стаж роботи як
посада державного службовця.
Організація роботи
15. Статкомітет СНД організує свою роботу в порядку,
встановленому його регламентом і цим Положенням.
16. Поточна діяльність Статкомітету СНД здійснюється
відповідно до його щорічних програм статистичних робіт.
17. Статкомітет СНД встановлює правила внутрішнього
розпорядку і здійснює господарсько-фінансову діяльність відповідно
до законодавства держави місцеперебування.
18. Фінансування Статкомітету СНД здійснюється
державами - учасницями Співдружності в порядку, встановленому
Радою глав урядів СНД.
19. Статкомітет СНД забезпечується службовими приміщеннями і
майном у порядку і на умовах, погоджених із державою перебування.
20. Для розробки методологічних питань при Статкомітеті СНД
створюється Вчена рада, положення про яке затверджується Радою
керівників статистичних служб держав - учасниць Співдружності.
Заключні положення
21. Робочою мовою Статкомітету СНД є російська мова.
22. Статкомітет СНД розміщується в місті Москві (Російська
Федерація). Умови перебування Статкомітету СНД у Російській
Федерації визначаються угодою між Урядом Російської Федерації і
Статкомітетом СНД.
23. У це Положення можуть бути внесені зміни і доповнення.
Решение

о Положении о Межгосударственном статистическом

комитете Содружества Независимых Государств
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
утвердить Положение о Межгосударственном статистическом
комитете Содружества Независимых Государств (прилагается).
Совершено в г. Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Утверждено

Решением Совета глав

правительств Содружества о

Положении о

Межгосударственном

статистическом комитете

Содружества Независимых

Государств

от 12 апреля 1996 года
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Общие положения
1. Межгосударственный статистический комитет Содружества
Независимых Государств (далее - Статкомитет СНГ) является
межгосударственным органом, действующим в рамках Содружества
Независимых Государств в целях координации деятельности
национальных статистических служб, содействия организации
информационного обмена, анализа социально-экономического развития
и выработки общих рекомендаций в области статистики.
В своей деятельности Статкомитет СНГ руководствуется Уставом
Содружества Независимых Государств ( 997_033 ), Договором о
создании Экономического союза ( 997_035 ), межгосударственными
(межправительственными) соглашениями, принятыми в рамках
Содружества, решениями Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ, а также настоящим Положением.
Статкомитет СНГ подотчетен Совету глав правительств и
осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
национальными статистическими службами, Межгосударственным
экономическим комитетом Экономического союза, Исполнительным
Секретариатом Содружества Независимых Государств и другими
органами Содружества.
Непосредственное руководство работой Статкомитета СНГ
осуществляет Совет руководителей статистических служб государств -
участников Содружества, который является высшим руководящим
органом этого комитета.
2. Статкомитет СНГ является юридическим лицом, обладает
обособленным имуществом, находится на самостоятельном балансе,
имеет расчетный и другие счета в обслуживающем учреждении банка, а
также печать установленного образца со своим наименованием,
выступает истцом и ответчиком в судах, несет имущественную
ответственность согласно законодательству государства
местопребывания.
Основные направления деятельности и функции
3. Основными направлениями деятельности Статкомитета СНГ
являются:
содействие реформированию государственной статистики в
государствах - участниках Содружества применительно к
осуществляемым социально-экономическим преобразованиям и
общепринятой в международной практике системе учета и статистики;
координация статистической деятельности и выработка
рекомендаций по согласованной статистической методологии;
многосторонний обмен статистической информацией и развитие
общего информационно-статистического пространства в рамках
Содружества.
4. Основные функции Статкомитета СНГ:
разработка согласованной статистической методологии,
базирующейся на соответствующих международных правилах и
стандартах;
взаимодействие с национальными статистическими службами
государств - участников Содружества в организации обучения кадров,
проведения семинаров и других мероприятий, связанных с
реформированием государственной статистики;
межгосударственный обмен статистической информацией и ее
публикация в соответствии с ежегодными программами работ;
создание, функционирование и систематическая актуализация
общей статистической базы государств - участников Экономического
союза, характеризующей межгосударственные связи, экономическое
положение государств, проводимые экономические реформы,
макроэкономические тенденции, структурные сдвиги в экономике,
изменения в социальной сфере и экологии;
статистическое изучение социально-экономического развития
государств, их взаимодействия и сотрудничества в ходе формирования
общего рынка Содружества и интеграции в мировую экономику;
информационное взаимодействие с Межгосударственным
экономическим комитетом Экономического союза, Исполнительным
Секретариатом Содружества, Секретариатом Совета Межпарламентской
Ассамблеи и другими органами Содружества;
осуществление совместно с национальными статистическими
службами государств - участников Содружества международного
статистического сотрудничества, участие в работе международных
статистических организаций и представление в них по поручению
статистических органов государств Содружества их интересов;
содействие внедрению передовых информационных технологий в
государственной статистике, обеспечивающих их совместимость в
рамках Содружества;
издание статистического и информационного бюллетеней.
5. Статкомитет СНГ для выполнения возложенных на него
функций:
получает на бесплатной основе от соответствующих органов
государств - участников Содружества статистическую информацию в
порядке межгосударственного обмена для создания общей
статистической базы государств - участников Экономического союза и
иных общих баз данных, а также нормативные акты по важнейшим
социально-экономическим проблемам;
распространяет официальную статистическую информацию
государств - участников Содружества Независимых Государств в
порядке, определяемом Советом руководителей статистических служб
государств - участников Содружества;
создает в необходимых случаях рабочие группы по отдельным
проектам и созывает совещания по вопросам, относящимся к его
ведению;
вносит в установленном порядке предложения по вопросам,
требующим решения Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ, Межгосударственного экономического комитета
Экономического союза и других органов Содружества;
рекомендует методологические разработки по организации
государственной статистики в государствах - участниках
Содружества;
согласовывает проведение общих статистических работ в
государствах - участниках Содружества;
принимает решения по иным вопросам, входящим в его
компетенцию.
Руководящие органы и служащие
6. Высшим руководящим органом Статкомитета СНГ является Совет
руководителей статистических служб государств - участников
Содружества (далее - Совет). Совет состоит из руководителей
статистических служб государств - участников Содружества, а также
председателя Статкомитета СНГ (по должности). На свои заседания
Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Совет возглавляет председатель, который поочередно избирается
на один год из числа руководителей статистических служб государств
- участников Содружества.
Совет рассматривает важнейшие вопросы межгосударственного
статистического сотрудничества. К его исключительному ведению
относятся:
определение форм реализации основных направлений деятельности
Статкомитета СНГ;
рассмотрение изменений и дополнений к Положению о
Статкомитете СНГ и проектов смет расходов на его содержание;
установление порядка замещения должностей руководящих
работников Статкомитета СНГ;
утверждение структуры, численности аппарата, регламента,
программы работ и отчетов о деятельности Статкомитета СНГ.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов и
оформляются протоколом. При принятии решения фиксируется мнение
членов Совета о незаинтересованности в проекте решения либо о
несогласии с проектом решения или его отдельными положениями.
7. В период между заседаниями Совета функции его рабочего
органа выполняет аппарат Статкомитета СНГ.
8. Руководство аппаратом Статкомитета СНГ осуществляют
председатель и его заместители из граждан государств - участников
Содружества, назначаемые на ротационной основе сроком на три года.
Председатель Статкомитета СНГ избирается Советом
руководителей статистических служб государств - участников
Содружества и утверждается Советом глав правительств СНГ.
Заместители председателя Статкомитета СНГ назначаются Советом
руководителей статистических служб государств - участников
Содружества в устанавливаемом им порядке.
9. Председатель Статкомитета СНГ:
организует работу Статкомитета СНГ, издает приказы и дает
указания по вопросам, входящим в его компетенцию;
назначает и освобождает от должности руководящих работников и
специалистов структурных подразделений его аппарата;
распределяет обязанности между заместителями председателя;
вносит предложения об изменениях в структуре, утверждает
штатное расписание, должностные оклады и надбавки работникам
аппарата в соответствии с утвержденной сметой расходов на его
содержание;
утверждает положения о структурных подразделениях аппарата;
заключает хозяйственные и иные договоры.
10. Заместители председателя Статкомитета СНГ осуществляют
свою деятельность в соответствии с распределением обязанностей.
11. Смета расходов на содержание Статкомитета СНГ
утверждается в порядке, определяемом Советом глав правительств
СНГ.
12. Работники аппарата Статкомитета СНГ являются
международными служащими, назначаются из граждан государств -
участников Содружества на штатные должности в порядке найма по
контрактам или на квотной основе и не могут представлять интересы
своих государств. Указанные работники по условиям материально -
бытового, медицинского и социального обеспечения приравниваются к
государственным служащим соответствующих правительственных органов
государства местопребывания в порядке, определяемом двусторонним
соглашением Статкомитета СНГ и государства местопребывания.
13. Реестр должностей, порядок приема на должности, оплаты
труда, прохождения службы, аттестации и увольнения служащих
аппарата Статкомитета СНГ устанавливаются в соответствии с
законодательством государства местопребывания.
14. Пенсионное обеспечение работников Статкомитета СНГ
осуществляется в порядке и на условиях, определяемых
законодательством для государственных служащих государства,
гражданами которого они являются. При этом время работы в
Статкомитете СНГ засчитывается в стаж работы в качестве
государственного служащего.
Организация работы
15. Статкомитет СНГ организует свою работу в порядке,
определяемом его регламентом и настоящим Положением.
16. Текущая деятельность Статкомитета СНГ осуществляется в
соответствии с его ежегодными программами статистических работ.
17. Статкомитет СНГ устанавливает правила внутреннего
распорядка и осуществляет хозяйственно-финансовую деятельность в
соответствии с законодательством государства местопребывания.
18. Финансирование Статкомитета СНГ осуществляется
государствами - участниками Содружества в порядке, определяемом
Советом глав правительств СНГ.
19. Статкомитет СНГ обеспечивается служебными помещениями и
имуществом в порядке и на условиях, определяемых по соглашению с
государством местопребывания.
20. Для разработки методологических вопросов при Статкомитете
СНГ создается Ученый совет, положение о котором утверждается
Советом руководителей статистических служб государств - участников
Содружества.
Заключительные положения
21. Рабочим языком Статкомитета СНГ является русский язык.
22. Статкомитет СНГ размещается в городе Москве (Российская
Федерация). Условия пребывания Статкомитета СНГ в Российской
Федерации определяются соглашением между Правительством Российской
Федерации и Статкомитетом СНГ.
23. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и
дополнения.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: