open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Рішення

про проект Угоди про правовий статус

представників держав і посадових осіб

Міждержавного економічного Комітету

Економічного союзу

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Схвалити проект Угоди про правовий статус представників
держав і посадових осіб Міждержавного економічного Комітету
Економічного союзу і внести його на розгляд чергового засідання
Ради глав держав Співдружності.
2. Визнати за доцільне, що передбачені положення
вищевказаного документа можуть поширюватися на посадових осіб
Виконавчого Секретаріату Співдружності та інших статутних органів
Співдружності Незалежних Держав шляхом прийняття окремих рішень.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Проект
УГОДА

про правовий статус представників держав

і посадових осіб Міждержавного економічного

Комітету Економічного союзу

Держави-учасниці цієї Угоди
з метою створення міжнародно-правових гарантій
безперешкодного і незалежного здійснення службової діяльності
представниками держав і посадовими особами Міждержавного
економічного Комітету Економічного союзу,
керуючись загальновизнаними принципами міжнародного права,
погодилися про наступне:
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
Для цілей цієї Угоди терміни, що наводяться нижче, мають таке
значення:
"держави-учасниці" - держави - учасниці Угоди про створення
Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу;
"Комітет" - Міждержавний економічний Комітет Економічного
союзу;
"представники держав" - члени Президії Комітету і повноважних
представників держав - учасниць Економічного союзу в Колегії
Комітету;
"посадові особи Комітету" - Голова Колегії, його заступники,
інші співробітники Апарату Комітету, за винятком технічного й
обслуговуючого персоналу;
"члени сімей" - чоловік (дружина) і неповнолітні діти й
особи, що знаходяться на утриманні повноважних представників
держав і посадових осіб Комітету;
"країна перебування" - Російська Федерація.
Стаття 2
Представники держав і посадові особи Комітету, що
користуються привілеями й імунітетами відповідно до цієї Угоди,
поважають суверенітет і законодавство країни перебування й інших
держав - учасниць цієї Угоди, а також зобов'язуються не вчиняти
дій, що наносять збиток законним інтересам держав-учасниць.
Стаття 3
Привілеї й імунітети, передбачені цією Угодою, надаються
представникам держав і посадовим особам Комітету для ефективного і
незалежного виконання ними своїх офіційних функцій.
Стаття 4
Посадові особи Комітету мають статус міжнародних цивільних
службовців і під час виконання службових обов'язків не залежні від
органів і офіційних осіб держав-учасниць.
Посадові особи Комітету не можуть поєднувати роботу в
Комітеті з іншою постійною оплачуваною роботою або займатися
діяльністю, не пов'язаною з виконанням їхніх службових обов'язків,
за винятком наукової, творчої і викладацької діяльності.
Посадові особи Комітету не вправі займатися політичною
діяльністю, не пов'язаною з незалежністю і неупередженістю, яких
вимагає їхній статус міжнародних цивільних службовців. Вони не
можуть використовувати своє службове становище в інтересах
політичних партій і суспільних об'єднань.
РОЗДІЛ II
ПРИВІЛЕЇ, ІМУНІТЕТИ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
Стаття 5
Посадові особи Комітету на території країни перебування або
під час здійснення службових обов'язків під час перебування в
інших державах-учасницях користуються:
а) недоторканністю особи і їх житлових приміщень;
б) імунітетом від кримінальної, цивільної й адміністративної
юрисдикції держав-учасниць щодо всіх дій, вчинених ними при
виконанні службових обов'язків, а їхнє майно і засоби пересування
- імунітетом від обшуку, арешту, реквізиції;
в) недоторканністю службової кореспонденції і документів;
г) правом вільного пересування по території держав-учасниць з
урахуванням правил про закриті зони, встановлених у цих державах;
д) шифрами кур'єрського й іншими спеціальними видами зв'язку,
що забезпечують конфіденційність передачі інформації;
е) пільгами стосовно репатріації під час міжнародних криз;
а також звільняються:
ж) від обмежень на в'їзд у країну перебування, реєстрацію як
іноземці і одержання дозволу на проживання;
з) від митних зборів, податків і зборів на меблі, предмети
домашнього побуту й інше особисте майно при першому обійманні
посади в Комітеті, а також при вивезенні зазначеного майна з
країни перебування після припинення служби в Комітеті;
и) від оподатковування заробітної плати і будь-яких інших
винагород, виплачуваних Комітетом;
к) від державних службових обов'язків.
Представники держав і посадові особи Комітету, що виконують
службові обов'язки на території держав-учасниць, громадянами яких
вони не є, користуються тими самими привілеями й імунітетами, що і
члени дипломатичного персоналу в цих країнах.
Положення пунктів "е", "ж", "з", "і", "к" цієї статті не
поширюються на території країни перебування на представників
держав і посадових осіб Комітету, що є громадянами цієї країни або
постійно в ній проживають.
Привілеями, наведеними в пунктах "е", "ж", "з", "к",
користуються члени родин представників держав і посадових осіб
Комітету, що проживають разом із ними, якщо вони не є громадянами
країни перебування або не проживають у ній постійно.
Стаття 6
Голова Колегії Комітету і його заступники мають право
відмовитися від імунітету, наданого будь-якій посадовій особі
Комітету, у тих випадках, коли імунітет перешкоджає здійсненню
правосуддя і, на їхню думку, від імунітету можна відмовитися без
шкоди для інтересів Комітету.
Щодо Голови Колегії Комітету і його заступників право
відмовлення від імунітету належить Президії Комітету, а щодо
представників держав - державним органам, що їх призначили.
Стаття 7
На території країни перебування і при виконанні службових
обов'язків під час перебування на території інших держав-учасниць
представники держав і посадові особи Комітету користуються
службовими посвідченнями Комітету.
Зазначені в частині першій цієї статті посвідчення визнаються
органами держав-учасниць як документи, що засвідчують статус цих
осіб, а також підтверджують права цих осіб на привілеї й
імунітети, встановлені цією Угодою.
Водночас ці документи слугують підставою для пропуску в
приміщення державних органів, установ, підприємств держав-учасниць
і статутних органів Співдружності Незалежних Держав, з обліком
діючих у них правил пропускного режиму.
Стаття 8
Представники держав, посадові особи Комітету і члени їхніх
родин, що мають права на привілеї й імунітети за цією Угодою,
користуються ними з моменту перетинання митного кордону країни
перебування або, якщо вони вже знаходяться на території цієї
країни, з моменту наділення їх службовими повноваженнями.
При проїзді через територію держави-учасниці, незалежно від
того, чи прямують перераховані вище особи і члени їхніх родин до
місця призначення або повертаються у свою країну, зазначена
держава-учасниця надає їм передбачені цією Угодою привілеї й
імунітети.
Стаття 9
У випадку припинення діяльності представників держав або
посадових осіб Комітету, що не є громадянами країни перебування,
надані їм привілеї й імунітети припиняють діяти з моменту
залишення ними території країни перебування, а для громадян країни
перебування - з моменту їхнього звільнення.
Імунітет щодо дій, вчинених представниками держав і посадових
осіб Комітету під час виконання службових обов'язків, зберігає
свою силу і після припинення їхньої служби в Комітеті.
Стаття 10
Представники держав і посадові особи Комітету, направлені на
роботу в Комітет, продовжують числитися в кадрах державних служб
держави, що направляє, зі збереженням пільг, наданих їм за
попереднім місцем служби. Після закінчення роботи в Комітеті вони
надходять у розпорядження відповідних державних органів держав, що
їх направили, із правом обіймання попередньої або рівнозначної
посади.
У випадку скасування або реорганізації Комітету посадовим
особам, що звільняються, оплачується відпустка згідно з
законодавством країни перебування.
Стаття 11
Час роботи в Комітеті зараховується представникам держав і
посадовим особам Комітету в стаж роботи як на посаді державних
службовців тієї держави, громадянами якої вони є.
Час постійного проживання на території країни перебування
чоловіка і жінки (які не є громадянами цієї країни) представників
держав і посадових осіб Комітету зараховується в їхній загальний
робочий стаж.
Стаття 12
Представники держав і посадові особи Комітету, що не є
громадянами країни перебування, при перебуванні на її території
користуються відповідними правами громадян країни перебування щодо
оплати комунальних і побутових послуг, готельних і транспортних
видів обслуговування.
Стаття 13
Забезпечення представників держав і посадових осіб Комітету
на території країни перебування соціально-побутовим, медичним і
транспортним обслуговуванням здійснюється в порядку і на умовах,
встановлених законодавством Російської Федерації для відповідних
категорій державних посад федеральних державних службовців,
наведених у додатку до цієї Угоди, що є його невід'ємною частиною.
Транспортне обслуговування представників держав і керівників
департаментів (управлінь) Комітету, що працюють на квотних
посадах, здійснюється за рахунок коштів Комітету.
Стаття 14
Внески з обов'язкового соціального і медичного страхування на
представників держав і посадових осіб Комітету (крім відрахувань у
пенсійні фонди і фонди зайнятості на представників держав і
посадових осіб Комітету, що не є громадянами країни перебування)
виплачуються Комітетом у фонди країни перебування відповідно до її
законодавства.
Виплати з цих фондів зазначеним вище особам у період їхньої
роботи в Комітеті робить Комітет у порядку і на умовах,
встановлених законодавством для державних службовців країни
перебування.
Стаття 15
На представників держав і посадових осіб Комітету, що не є
громадянами країни перебування, Комітет робить обов'язкові
відрахування в пенсійні фонди і фонди зайнятості держав,
громадянами яких вони є. Щодо цього держави-учасниці укладають
відповідні міжвідомчі угоди, що визначають механізм відрахування і
використання цих засобів.
Пенсії за старістю, інвалідністю, у зв'язку з втратою
годувальника призначаються і виплачуються представникам держав і
посадовим особам Комітету (або членам їхніх родин) тими
державами-учасницями, громадянами яких вони є, у порядку і на
умовах, встановлених чинним законодавством для державних
службовців цих держав.
Заробітна плата, що одержується представниками держав і
посадових осіб у період їхньої роботи в Комітеті, враховується при
визначенні розміру пенсії відповідно до законодавства держав,
громадянами яких вони є.
Стаття 16
Представники держав і посадові особи Комітету, що не є
громадянами країни перебування, зберігають право на одержання
медичного обслуговування в медичних установах, до яких вони були
прикріплені до обіймання посад у Комітеті, як у період роботи в
ньому, так і після виходу на пенсію.
Повноважний представник Російської Федерації і посадові особи
Комітету - громадяни країни перебування зберігають право на
медичне обслуговування в медичних установах, до яких вони були
прикріплені в період роботи в Комітеті, і після їхнього виходу на
пенсію.
Стаття 17
Трудові суперечки між посадовими особами Комітету, технічним,
обслуговуючим персоналом і Комітетом розглядаються в комісії з
трудових спорів, а при недосягненні згоди - в Економічному Суді
Співдружності Незалежних Держав.
РОЗДІЛ III
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 18
Ця Угода набирає сили з дати її підписання, а для
держав-учасниць, законодавство яких вимагає виконання
внутрішньодержавних процедур, необхідних для її вступу в силу, -
із дати здачі відповідних документів у депозитарій.
Стаття 19
Ця Угода укладається на невизначений термін.
Стаття 20
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав -
учасниць Договору про створення Економічного союзу ( 997_035 ), що
розділяють цілі і принципи Угоди.
Стаття 21
За взаємною домовленістю в цю Угоду можуть бути внесені зміни
і доповнення.
Стаття 22
Спірні питання, пов'язані з застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.
Стаття 23
Держава-учасниця може заявити про свій вихід з цієї Угоди
шляхом письмового повідомлення про це у депозитарій не пізніше ніж
за шість місяців до дати виходу.
Вчинено в місті Москві _________ 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
направить кожній державі, що підписала цю Угоду, його засвідчену
копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
За Республіку Білорусь За Російську Федерацію
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
За Грузію За Туркменистан
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
За Киргизьку Республіку За Україну
Додаток

до Угоди про правовий статус

представників держав і

посадових осіб Міждержавного

економічного Комітету

Економічного союзу
ТАБЛИЦЯ
відповідність посад службовців Міждержавного економічного

Комітету Економічного союзу (далі - Комітету) державним

посадам Російської Федерації і державним посадам

федеральних державних службовців
------------------------------------------------------------------ Посадові особи Комітету | Державні посади Російської | | Федерації і державні посади | |федеральних державних службовців| -------------------------------+--------------------------------| 1 | 2 | -------------------------------+--------------------------------| Голова Колегії Комітету |заступник Голови Уряду | |Російської Федерації (*) | -------------------------------+--------------------------------| Заступник Голови Колегії |Федеральний міністр (*) | Комітету, член Колегії | | Комітету - повноважний | | представник держави - учасниці | | Договору про створення | | Економічного союзу ( 997_035 ) | | -------------------------------+--------------------------------| Помічник Голови Колегії |помічник заступника Голови Уряду| Комітету |Російської Федерації (**) | -------------------------------+--------------------------------| Помічник заступника Голови |помічник Федерального міністра | Колегії Комітету, помічник |(**) | члена Колегії Комітету - | | повноважного представника | | держави - учасниці Договору про| | створення Економічного союзу | | ( 997_035 ) (1) | | -------------------------------+--------------------------------| Директор департаменту, |начальник департаменту | начальник управління, керівник |(управління) (***) | секретаріату Колегії Комітету | | -------------------------------+--------------------------------| Заступник директора |заступник начальника | департаменту, заступник |департаменту (управління) (***) | начальника управління, | | заступник керівника | | секретаріату Колегії Комітету | | -------------------------------+--------------------------------| Начальник відділу в складі |начальник відділу в складі | департаменту (управління) |департаменту (управління) (***) | -------------------------------+--------------------------------| Заступник начальника відділу в |заступник начальника відділу | складі департаменту |в складі департаменту | (управління) |(управління) (***) | -------------------------------+--------------------------------| Радник |радник (***) | -------------------------------+--------------------------------| Консультант |консультант (***) | -------------------------------+--------------------------------| Експерт |спеціаліст-експерт (***) | -------------------------------+--------------------------------| Провідний спеціаліст |провідний спеціаліст (***) | -------------------------------+--------------------------------| Фахівець I категорії |спеціаліст I категорії (***) | ----------------------------------------------------------------- ______________

(*) Державні посади Російської Федерації.
(**) Державні посади федеральних державних службовців, що
заміщаються в порядку призначення для забезпечення діяльності
заступників Голови Уряду Російської Федерації і членів Уряду
Російської Федерації.
(***) Державні посади федеральних державних службовців у
Апараті Уряду Російської Федерації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: