open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 78 від 16.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 листопада 1996 р.

за N 663/1688
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 690 ( z0007-06 ) від 07.12.2005 )
Про затвердження Інструкції про організацію та проведення практики студентів медичних та фармацевтичних вищих

навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
12.08.92 р. N 469 ( 469-92-п ) та відповідно до Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р.
N 93 ( z0035-93 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 30.04.93 р. N 35, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про організацію та проведення
практики студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації, що додається. 2. Скасувати наказ від 04.07.94 р. N 119 "Про затвердження
Інструкції про організацію та проведення практики студентів
медичних і фармацевтичних училищ (коледжів)". 3. Директорам медичних і фармацевтичних вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації забезпечити виконання вказаної
Інструкції. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного управління учбових закладів і кадрів Вороненка Ю.В.
Перший заступник Міністра А.М.Сердюк
Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України від

16 квітня 1996 р. N 78
Інструкція

про організацію та проведення практики

студентів медичних і фармацевтичних

вищих навчальних закладів I-II рівнів

акредитації
1. Інструкція розроблена на підставі Положення про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України,
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р.
N 93 ( z0035-93 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.04.93 р. N 35, і погоджена з Міністерством освіти України,
Міністерством фінансів України і Міністерством праці України. 2. Практика студентів проводиться у відповідності із діючими
навчальними планами, програмами, які затверджуються Міністерством
освіти України, Міністерством охорони здоров'я України, і включає: - навчальну практику (практичні заняття з теоретичним
курсом); - виробничу практику; - переддипломну практику.
Навчальна практика. Практичні заняття з теоретичним курсом
3. Завданням навчальної практики є закріплення студентами
теоретичних знань з предметів відповідно до навчального плану та
набуття ними практичних навичок і умінь із спеціальності згідно з
кваліфікаційною характеристикою спеціальності.
Практичні заняття
4. Практичні заняття проводяться в кабінетах і лабораторіях
навчального закладу та на практичних базах. 5. Для проведення навчальної практики із циклу
фундаментальних і професійноорієнтованих дисциплін група ділиться
на підгрупи у кількості 8-12 осіб, а з циклу спеціальних
дисциплін - 5-7 осіб. 6. Навчальна практика проводиться у вигляді практичних занять
цикловим або поточним методом з тривалістю не більше 8 академічних
годин на день. 7. Кожне пропущене практичне заняття студенти повинні
відпрацювати в позаурочний час.
Виробнича практика
8. Виробнича практика має на меті: набуття студентами
професійних навичок із спеціальності, систематизацію, закріплення
та розширення знань, одержаних під час вивчення спеціальних
предметів, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь
організаторської діяльності в умовах медичного закладу. 9. Виробнича практика проводиться на базах
лікувально-профілактичних, санітарно-профілактичних,
фармацевтичних та інших медичних (фармацевтичних) закладів. 10. Час проходження виробничої практики студентів становить
36 годин на тиждень. 11. Після проходження виробничої практики в останній день
складається диференційований залік.
Переддипломна практика
12. Переддипломна практика проводиться після проходження
теоретичного курсу, успішного складання іспитів та заліків, що
передбачені навчальними планами. 13. Завданням переддипломної практики є узагальнення знань та
умінь студентів із спеціальності, перевірка можливостей
самостійної роботи майбутнього спеціаліста. 14. Переддипломна практика проводиться на базах практики або
за місцем майбутньої роботи молодих спеціалістів. Під час
переддипломної практики студенти виконують обсяг роботи у
відповідності із визначеною кваліфікаційною характеристикою даної
спеціальності. 15. До переддипломної практики допускаються студенти, які
повністю виконали вимоги навчального плану. 16. Студенти, які не виконали програму переддипломної
практики, не допускаються до складання державних іспитів. Таким
студентам видається академічна довідка про закінчення теоретичного
курсу навчання. Вони можуть бути направлені на переддипломну
практику повторно, але не раніше, ніж через 10 місяців роботи на
посаді молодшої медичної сестри, при умові позитивної
характеристики з місця роботи. 17. Після проходження переддипломної практики студенти
складають диференційований залік в комісії, що призначається
заступником директора навчального закладу. До складу комісії
входять керівники практики від навчального закладу і від бази
практики, викладачі спеціальних дисциплін. Диференційований залік
з практики приймається на базах практики або у вищому навчальному
закладі. Оцінка з практики вноситься в заліково-екзаменаційну
відомість і в залікову книжку студента за підписом членів комісії.
Загальні питання організації та керівництва практикою
18. Для проведення всіх видів практики місцеві органи охорони
здоров'я закріплюють своїм наказом за вищими навчальними закладами
I-II рівня акредитації лікувально-профілактичні,
санітарно-профілактичні та фармацевтичні заклади охорони здоров'я
на 5 років, які відповідають вимогам практики. 19. На кожну групу 20-30 студентів, які проходять практику
поза навчальним закладом, призначається методичний керівник з
числа викладачів закладу, які мають вищу медичну (фармацевтичну
освіту). 20. Тривалість роботи керівника практики визначається
навчальним планом і не повинна перевищувати шести годин на день,
не враховуючи вихідних і святкових днів. Студенти проходять практику на одній або декількох базах
практики. 21. Керівники практики від навчальних закладів встановлюють
зв'язок з керівництвом практики від закладів охорони здоров'я та
спільно з ними складають робочі програми практики, розробляють
тематику індивідуальних завдань і перевіряють їх виконання,
надають студентам методичну допомогу; оцінюють результати
виконання студентами програм практики. 22. Загальне керівництво практикою студентів здійснюється
керівником (заступником керівника) лікувально-профілактичного,
санітарно-профілактичного, фармацевтичного закладу (аптеки),
завідуючим відділенням (відділом, лабораторією), головною медичною
сестрою. 23. Безпосереднє керівництво практикою студентів від бази
практики покладається на постійно працюючих в них кваліфікованих
спеціалістів (головних і старших медичних сестер, старших
лаборантів, старших провізорів), яким доручається група
практикантів до 10 чоловік. 24. Керівники практикою від баз практики повинні: - нести особисту відповідальність за проведення практики; - розподіляти практикантів на місця проходження практики за
графіком; - проводити інструктаж з техніки безпеки у закладі та на
робочому місці; - здійснювати постійний контроль за роботою практикантів,
забезпечувати виконання студентами програм практики; - оцінювати якість роботи практикантів, складати виробничі
характеристики з відображенням в них виконання програми практики,
якості професійних знань і умінь, ставлення студентів до праці,
виконання індивідуальних завдань, організаційних здібностей,
участі в освоєнні нової техніки і технологій, що застосовуються в
лікувально-діагностичному процесі.
Матеріальне забезпечення практики
25. Матеріальне забезпечення практики в цілому здійснюється
згідно з розділом 5 Положення про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 08.04.93 р. N 93 ( z0035-93 ). 26. Витрати на оплату праці загальних і безпосередніх
керівників виробничої та переддипломної практики від баз
здійснюється за рахунок коштів баз практики. 27. Керівник, який здійснює загальне керівництво виробничою
та переддипломною практиками, при числі студентів-практикантів
більше 50-ти осіб, може повністю звільнятися від своїх
безпосередніх обов'язків на основній посаді із збереженням
заробітної плати за рахунок коштів закладів охорони здоров'я. При
числі студентів-практикантів менше 50-ти осіб, керівник практики
може здійснювати загальне керівництво на умовах сумісництва. Його робота додатково фінансується за рахунок коштів закладів
охорони здоров'я в таких розмірах щодо посадового окладу за
основним місцем роботи: при числі студентів-практикантів: до 10 осіб - 10 відсотків; від 11 до 20 осіб - 15 відсотків; від 21 до 30 осіб - 20 відсотків; від 31 до 40 осіб - 25 відсотків; від 41 до 50 осіб - 30 відсотків. 28. Праця безпосередніх керівників, які здійснюють
керівництво виробничою та переддипломною практиками в закладах
охорони здоров'я, оплачується додатково за весь період практики за
рахунок коштів цих закладів в таких розмірах щодо посадового
окладу за основним місцем роботи: при числі студентів-практикантів: до 4 осіб - 10 відсотків; від 5 до 7 осіб - 20 відсотків; від 8 до 10 осіб - 30 відсотків. 29. Базові лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні,
фармацевтичні заклади, аптеки забезпечують студентів гуртожитком
на умовах, які надають постійним працівникам з оплатою у
відповідності з чинним законодавством. У необхідних випадках
орендують жилу площу для розміщення студентів-практикантів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: