open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про затвердження Правил оформлення проекту

Закону України про Державний бюджет України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 27, ст.129 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Правила оформлення проекту Закону України про
Державний бюджет України (додаються).
2. Звернути увагу Кабінету Міністрів України на порушення
термінів подання проектів законодавчих актів, встановлених пунктом
2 Постанови Верховної Ради України від 28 квітня 1995 року "Про
введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"
( 153/95-ВР ).
3. Правила оформлення проекту Закону України про Державний
бюджет України застосовуються при складанні проекту Державного
бюджету України на 1997 рік та його уточненні протягом цього року
і у разі необхідності підлягають подальшому уточненню.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 6 травня 1996 року

N 170/96-ВР
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 6 травня 1996 року

N 170/96-ВР

ПРАВИЛА

оформлення проекту Закону України про

Державний бюджет України

1. Ці Правила складено відповідно до Закону України "Про
бюджетну систему України" ( 512-12 ) і визначають основні вимоги,
яким має відповідати проект Закону України про Державний бюджет
України на відповідний бюджетний рік (далі - проект Закону).
Зазначений проект Закону розробляється та оформляється
відповідно до Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР,
129б/94-ВР ), Закону України "Про бюджетну систему України" з
урахуванням визначених цими Правилами особливостей.
2. Статтею 1 проекту Закону передбачаються загальна сума
доходів, загальна сума видатків з розподілом на поточні видатки і
видатки розвитку, граничний розмір дефіциту та джерела покриття
дефіциту Державного бюджету України.
3. Статтею 2 проекту Закону передбачається розмір оборотної
касової готівки у Державному бюджеті України.
4. Статтею 3 проекту Закону передбачаються суми доходів
Державного бюджету України за їх основними видами згідно з
бюджетною класифікацією.
5. Статтею 4 проекту Закону передбачаються асигнування з
Державного бюджету України в розрізі міністерств, відомств, інших
органів державної виконавчої влади згідно з бюджетною
класифікацією.
Якщо сума видатків по окремій статті (частині, пункту,
підпункту) становить більше 0,1 відсотка загальної суми видатків
Державного бюджету України, ці видатки підлягають подальшій
деталізації.
Видатки цільових загальнодержавних фондів, включених до
складу Державного бюджету України, зазначаються окремо щодо
кожного фонду.
Розподіл видатків на поточні видатки і видатки розвитку щодо
кожного розпорядника коштів згідно з бюджетною класифікацією
подається у додатках до проекту Закону. При цьому для кожного
розпорядника коштів видатки на власне утримання деталізуються
відповідно до бюджетної класифікації незалежно від суми
асигнувань.
6. Статтею 5 проекту Закону передбачаються нормативи
відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших
обов'язкових платежів до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
7. Статтями 6 і 7 проекту Закону передбачаються обсяги
дотацій, субвенцій до бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
8. В окремих статтях проекту Закону можуть бути викладені
інші положення щодо проекту бюджету відповідно до чинного
законодавства України.
9. Проект Закону має бути завізований Прем'єр-міністром
України і Міністром фінансів України.
10. Проект Закону про Державний бюджет України подається
Верховній Раді України в порядку, встановленому законодавством.
11. Разом з проектом Закону розробляються і подаються до
Верховної Ради України:
а) пояснювальна записка до проекту Закону; б) розрахунки та обгрунтування до всіх показників доходів і
видатків проекту Державного бюджету України; в) інформаційні матеріали, що включають:
основні прогнозні макропоказники економічного і соціального
розвитку України на планований рік;
перелік податків і зборів, інших обов'язкових платежів із
зазначенням ставок і пільг;
зведені дані по видатках Державного бюджету України
відповідно до бюджетної класифікації (соціальний захист, наука,
освіта, охорона здоров'я тощо) з переліком усіх розпорядників
коштів і їх частки в загальній сумі асигнувань щодо зазначених
розділів;
перелік загальнодержавних, міжгалузевих та інших програм, що
фінансуються з Державного бюджету України, у разі якщо
розпорядником коштів є два і більше суб'єктів. Подаються дані про
фінансові повноваження кожного суб'єкта і загальні витрати на
програму;
техніко-економічне обгрунтування розмірів відрахувань від
загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів
до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя;
зведений баланс фінансових ресурсів України на планований
рік;
перелік законів, окремих статей законів та інших нормативних
актів, яким суперечить проект Закону про Державний бюджет України,
із зазначенням причин розбіжностей. Якщо причиною є недостатність
коштів, зазначається обсяг фінансування в процентному відношенні
до обсягу, визначеного актом законодавства;
г) прогноз доходів і видатків Державного бюджету України на
три наступні роки.
12. Пояснювальна записка повинна містити:
коротку характеристику макроекономічної ситуації та стану
виконання бюджету в році, що передує планованому;
аналіз основних прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку України на планований рік, на підставі яких
було підготовлено проект бюджету;
основні напрями бюджетної та податкової політики Уряду на
планований рік;
стислі пояснення до основних статей доходів та видатків
Державного бюджету України на планований рік, а також
взаємовідносин Державного бюджету України з бюджетами Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
обгрунтування причин відхилень у показниках проекту бюджету
від вимог бюджетної резолюції, якщо такі є;
інформацію про умови зовнішніх позик.
13. До пояснювальної записки додаються:
проект зведеного бюджету України на планований рік із
зазначенням його структури у відсотках до валового внутрішнього
продукту та загальної суми доходів і видатків;
проект розподілу доходів і видатків між Державним бюджетом
України та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя;
розрахункові показники щодо обсягів бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які
враховано в проекті зведеного бюджету України;
інші матеріали, в разі потреби, обсяг і форму яких визначає
Кабінет Міністрів України.
14. Розрахунки та обгрунтування до всіх показників доходів і
видатків проекту Державного бюджету України подаються окремою
брошурою до проекту Закону.
15. Розрахунки та обгрунтування повинні відповідати таким
вимогам:
результати розрахунків у грошових одиницях мають випливати з
обсягу натуральних показників та норм чи нормативів витрат на
розрахункову натуральну одиницю;
у розрахунках до видатків має бути посилання на законодавчий
чи нормативний акт, яким передбачено фінансування цих видатків за
рахунок Державного бюджету України;
у разі, коли обсяг видатків на певну програму вже розраховано
і затверджено іншим законодавчим чи нормативним актом, має бути
зроблено посилання на цей законодавчий чи нормативний акт і
зазначено суму фінансування;
у розрахунках відображається вихідна база для обрахунку
видатків (за попередній рік або ряд років). Розрахунки можуть
складатися у вигляді таблиць чи в інших формах з письмовим
обгрунтуванням;
у розрахунках доходів і видатків передбачається їх розподіл
між Державним бюджетом України і бюджетами Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
16. До переліку податків і зборів, інших обов'язкових
платежів із зазначенням ставок і пільг включаються тільки ті їх
види, що є джерелами доходів Державного бюджету України.
Перелік подається у вигляді таблиці або тексту, де має бути
визначено вид податку, збору, іншого обов'язкового платежу із
зазначенням ставок і пільг для платників. У разі коли немає
можливості викласти перелік ставок і пільг у стислій формі,
робиться посилання на акт законодавства, відповідно до якого
справляється цей платіж, із зазначенням статті чи пункту.
17. До переліку загальнодержавних, міжгалузевих та інших
програм, що фінансуються з Державного бюджету України, включаються
тільки програми, які фінансуються повністю або частково з
Державного бюджету України. Якщо джерелами фінансування є інші
бюджети чи небюджетні кошти, зазначається тільки сума, передбачена
у проекті Державного бюджету України.
18. Техніко-економічне обгрунтування відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів, дотацій та субвенцій бюджетам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
повинно містити:
статистичні дані про економічний, соціальний, природний та
екологічний стан зазначених адміністративно-територіальних
одиниць;
розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного,
соціального, екологічного стану та ефективного використання
природних умов адміністративно-територіальних одиниць;
інформацію про урядові та регіональні програми подолання
різниці в економічному і соціальному розвитку між
адміністративно-територіальними одиницями.
19. Зведений баланс фінансових ресурсів України подається за
формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
Показники зведеного балансу повинні відповідати
макропоказникам економічного і соціального розвитку України та
показникам зведеного бюджету України.
20. Прогноз доходів і видатків Державного бюджету України на
три наступні роки складається на підставі основних прогнозних
макропоказників економічного і соціального розвитку України на цей
період.
У прогнозі наводяться показники зведеного бюджету України за
основними видами доходів і видатків.
Форма подання та ступінь деталізації показників прогнозу
визначаються Кабінетом Міністрів України.
21. Матеріали до проекту Державного бюджету України подаються
окремими брошурами.
22. Форма та обсяг матеріалів, що подаються разом з проектом
Державного бюджету України, визначаються Кабінетом Міністрів
України, якщо інше не передбачено законами України та цими
Правилами.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: