open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 119 від 21.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

18 червня 1996 р.
vd960521 vn119 за N 303/1328

Про затвердження Положення про порядок навчання

та атестації фахівців на право ведення реєстру

власників іменних цінних паперів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомціннихпаперів
N 193 ( z0545-96 ) від 03.09.96
N 215 ( z0584-96 ) від 24.09.96 )

На виконання Указу Президента України від 02.03.96 р.
N 160/96 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента
України від 25 травня 1994 року N 247", Порядку видачі Дозволів на
здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних
цінних паперів, затвердженого наказом Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 01.04.96 р. N 59 ( z0190-96 ), та з
метою організації підготовки фахівців, які здійснюють професійну
діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок навчання та атестації
фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів
(далі - Положення) (додається).
2. Контрольно-правовому управлінню (М.Бурмака): 2.1. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України. 2.2. Розробити форми договорів про співробітництво з питань
навчання фахівців та з питань атестації фахівців на право ведення
реєстру власників іменних цінних паперів з урахуванням вимог цього
наказу. 2.3. Розробити порядок роботи атестаційних комісій та правила
проведення кваліфікаційного іспиту. 2.4. Організувати укладення договорів про співробітництво з
питань навчання фахівців та з питань атестації фахівців з
урахуванням вимог цього наказу та забезпечити контроль за їх
виконанням. 2.5. Підготувати пропозиції щодо складу атестаційних комісій.
3. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
(В.Лісовий) разом з контрольно-правовим управлінням (М.Бурмака)
розробити Типову програму навчання фахівців на право ведення
реєстру власників іменних цінних паперів та тести кваліфікаційного
іспиту. 4. Встановити, що навчальні заклади, які здійснюють
діяльність щодо підготовки фахівців на право ведення реєстру
власників іменних цінних паперів згідно з договорами про
співробітництво з Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, повинні у місячний термін з моменту набуття чинності цього
наказу привести вказану діяльність у відповідність до вимог цього
наказу шляхом переукладення договорів про співробітництво з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 5. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
(В.Лісовий) при видачі дозволів на здійснення діяльності щодо
ведення реєстру власників іменних цінних паперів приймати до
розгляду документи, які підтверджують навчання та атестацію
фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів
і були видані до набуття чинності цим наказом навчальними
закладами, які уклали договори про співробітництво з Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Встановити термін дії таких документів до 31.12.96 р. Встановити, що, починаючи з 01.01.97 р., вказані документи
визнаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
тільки як свідоцтва про навчання. 6. Фахівці, які одержали документи, вказані в абзаці 1
пункту 5 цього наказу, повинні до 01.07.97 р. пройти атестацію у
порядку, визначеному цим наказом. 7. Управлінню інформатики (А.Третяков) та управлінню нагляду
за організаційно оформленими ринками (В.Лісовий) у двомісячний
термін забезпечити розробку програмного забезпечення для ведення
бази даних фахівців, які одержали свідоцтва про навчання, та
реєстру фахівців, які одержали кваліфікаційні посвідчення. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії О.Ромашко.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено

наказом Голови Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

21 травня 1996 року N 119
( Положення втратило чинність на підставі

Наказу Держкомціннихпаперів

N 215 ( z0584-96 ) від 24.09.96 )
Положення

про порядок навчання та атестації фахівців на право

ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок навчання та атестації фахівців на
право ведення реєстру власників іменних цінних паперів (далі -
Положення) розроблено відповідно до п.4 Положення про Державну
комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом
Президента України від 12.06.95 р. N 446/95, Указу Президента
України від 02.03.96 р. N 160/96 "Про внесення змін і доповнень до
Указу Президента України від 25 травня 1994 року N 247" та Порядку
видачі Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, затвердженого наказом Голови
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
01.04.96 р. N 59 ( z0190-96 ). 1.2. Положення визначає порядок навчання та атестації
фахівців на право здійснення ними професійної діяльності з питань
ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 1.3. Атестація фахівців проводиться з метою забезпечення
сумлінного і професійного виконання ними своїх обов`язків перед
учасниками ринку цінних паперів.
Розділ 2. Порядок навчання
2.1. Навчання фахівців з питань ведення реєстру власників
іменних цінних паперів здійснюється на підставі Типової навчальної
програми, затвердженої Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія з цінних паперів). Зміни та доповнення до Типової навчальної програми, пов'язані
з розвитком законодавства з питань фондового ринку, змінами вимог
до фахівців, які здійснюють професійну діяльність з питань ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, вносяться Комісією з
цінних паперів. 2.2. Типова навчальна програма та зміни і доповнення до неї
публікуються в засобах масової інформації. 2.3. Право на навчання фахівців має навчальний заклад, який
здійснює діяльність відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 1994 року N 228 ( 228-94-п ), від 12 лютого
1996 року N 200 ( 200-96-п ) та від 19 лютого 1996 року N 224
( 224-96-п ) і який уклав договір про співробітництво з питань
навчання фахівців на право ведення реєстру власників іменних
цінних паперів з Комісією з цінних паперів. Договір про
співробітництво укладається на термін не більше двох років. Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомціннихпаперів N 193 ( z0545-96 ) від 03.09.96 )
2.4. Для укладення договору про співробітництво навчальний
заклад подає до Комісії з цінних паперів такі документи: - загальний опис (інформацію) про навчальний заклад; - навчальну програму, складену згідно з Типовою навчальною
програмою; - копію ліцензії Міністерства освіти України на право
здійснення освітньої діяльності; - список викладачів, які залучаються до проведення занять, із
зазначенням посади, вченого ступеня, звання та місця роботи. Навчальний заклад, який здійснює свою діяльність відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року
N 224 ( 224-96-п ), подає до Комісії з цінних паперів копії
статуту та відповідного рішення Уряду Автономної Республіки Крим,
обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації про створення цього навчального закладу. ( Частина
перша пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомціннихпаперів N 193 ( z0545-96 ) від 03.09.96 ) Документи, крім копій, підписуються керівником навчального
закладу. ( Частина друга пункту 2.4 в редакції Наказу
Держкомціннихпаперів N 193 ( z0545-96 ) від 03.09.96 )
2.5. Перелік навчальних закладів, які уклали договори про
співробітництво з Комісією з цінних паперів, публікується у
засобах масової інформації. Навчальний заклад, який провадить навчання фахівців з питань
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, при рекламуванні
своєї діяльності щодо цього виду навчання обов'язково повинен
вказувати на наявність договору про співробітництво з Комісією з
цінних паперів. 2.6. Навчальний заклад видає слухачам свідоцтва про навчання
за його підсумками. Свідоцтва про навчання підписуються керівником
навчального закладу та посвідчуються печаткою навчального закладу. 2.7. Свідоцтво про навчання повинно містити таку інформацію: - назву навчального закладу; - надпис "Свідоцтво про навчання фахівця по веденню реєстру
власників іменних цінних паперів"; - номер та дату видачі свідоцтва про навчання; - прізвище, ім'я та по батькові фахівця; - запис, що свідоцтво про навчання надає можливість складання
кваліфікаційного іспиту та одержання кваліфікаційного посвідчення; - підпис керівника та печатка навчального закладу. 2.8. Навчальний заклад веде реєстр виданих свідоцтв про
навчання із зазначенням прізвища, імені та по батькові фахівця,
паспортних даних фахівця, номера та дати видачі свідоцтва. В тижневий термін після закінчення курсу навчання навчальний
заклад подає до Комісії з цінних паперів інформацію про фахівців,
яким були видані свідоцтва про навчання. Інформація подається на
паперових носіях та у вигляді електронної копії на дискеті 3,5" у
форматі, який встановлює Комісія з цінних паперів. Паперова форма
інформації повинна бути посвідчена підписом керівника та печаткою
навчального закладу. Інформація про фахівців повинна містити такі дані: - назву навчального закладу; - реквізити договору про співробітництво з Комісією з цінних
паперів; - дані про кожного фахівця, якому видано свідоцтво, а саме: - прізвище, ім`я та по батькові фахівця; - паспортні дані (серія та номер паспорта, назва органу, що
видав паспорт, та дата видачі); - номер та дату видачі свідоцтва про навчання. 2.9. Філія навчального закладу, який уклав договір про
співробітництво, подає до Комісії з цінних паперів документи про
філію, оформлені згідно з п.2.4 цього Положення та підписані
керівником навчального закладу та керівником філії. Після письмового погодження Комісії з цінних паперів, яке
надсилається філії та навчальному закладу, філія навчального
закладу проводить навчання фахівців відповідно до вимог цього
Положення. 2.10. Контроль за діяльністю навчального закладу щодо
навчання фахівців з питань ведення реєстру власників іменних
цінних паперів здійснює Комісія з цінних паперів.

( Положення втратило чинність на підставі

Наказу Держкомціннихпаперів

N 215 ( z0584-96 ) від 24.09.96 )
Розділ 3. Організація атестації фахівців
3.1. З метою атестації фахівців, які мають наміри займатися
професійною діяльністю з питань ведення реєстру власників іменних
цінних паперів, створюються атестаційні комісії, які проводять
кваліфікаційні іспити. 3.2. Склад атестаційних комісій затверджується наказом Голови
Комісії з цінних паперів. До складу атестаційних комісій входять представники Комісії з
цінних паперів. При необхідності до складу атестаційних комісій
можуть включатись представники інших державних органів, навчальних
закладів та організацій, створених професійними учасниками
фондового ринку. 3.3. Приймання кваліфікаційних іспитів атестаційними
комісіями здійснюється відповідно до порядку роботи атестаційної
комісії і правил проведення кваліфікаційного іспиту, які
затверджуються Комісією з цінних паперів. 3.4. Робота атестаційних комісій організовується на базі
установ, з якими Комісія з цінних паперів уклала договори про
співробітництво з питань атестації фахівців фондового ринку, або
навчальних закладів, з якими Комісія з цінних паперів уклала
договори про співробітництво з питань навчання фахівців на право
ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Інформація про місцезнаходження атестаційних комісій та
порядок їх роботи публікується в засобах масової інформації. 3.5. Особи, які претендують на одержання кваліфікаційного
посвідчення, повинні відповідати наступним вимогам: - не бути засудженими за господарські та посадові злочини до
виправних робіт без позбавлення волі, умовного засудження до
позбавлення волі, а також позбавлення права займати певні посади; - мати вищу або професійну (середньо-спеціальну) освіту. В окремих випадках атестаційна комісія може приймати рішення
про допуск до кваліфікаційного іспиту осіб із загальною середньою
(середньою) освітою. 3.6. Для участі у кваліфікаційному іспиті фахівець подає до
атестаційної комісії такі документи: - заяву на участь у кваліфікаційному іспиті; - копію свідоцтва про навчання; - копію документа про вищу або професійну
(середньо-спеціальну) освіту. Особи, які мають загальну середню
(середню) освіту, у разі допущення їх до кваліфікаційного іспиту
подають копію документа про загальну середню (середню) освіту; - копію платіжного доручення про оплату складання
кваліфікаційного іспиту. Розмір оплати за складання кваліфікаційного іспиту
встановлюється установою або навчальним закладом, на базі якого
організовується робота атестаційної комісії, згідно з вимогами
чинного законодавства. 3.7. Атестаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит
шляхом тестування фахівців. У разі необхідності атестаційна
комісія може проводити додаткову співбесіду з фахівцями. Кваліфікаційні вимоги до фахівців при складанні
кваліфікаційного іспиту та тести є єдиними для всіх атестаційних
комісій і затверджуються Комісією з цінних паперів. 3.8. У разі успішного складення кваліфікаційного іспиту
фахівцю видається кваліфікаційне посвідчення. Оформлення і видачу кваліфікаційного посвідчення не пізніше
трьох днів від дати оголошення результатів кваліфікаційного іспиту
здійснює установа, на базі якої організована робота атестаційної
комісії. Кваліфікаційні посвідчення підписуються головою та
секретарем атестаційної комісії і посвідчуються підписом керівника
та печаткою установи, на базі якої організована робота
атестаційної комісії. 3.9. Кваліфікаційне посвідчення повинно містити таку
інформацію: - надпис "Атестаційна комісія Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"; - надпис "Кваліфікаційне посвідчення фахівця на право ведення
реєстру власників іменних цінних паперів"; - місцезнаходження атестаційної комісії, номер та дату наказу
Комісії з цінних паперів про створення атестаційної комісії; - номер та дату видачі кваліфікаційного посвідчення; - прізвище, ім`я та по батькові фахівця; - номер та дату протоколу про результати кваліфікаційного
іспиту; - підписи голови та секретаря атестаційної комісії, керівника
установи, на базі якої організована робота атестаційної комісії,
та печатку цієї установи. 3.10. Атестаційна комісія за результатами кваліфікаційного
іспиту складає протокол у двох примірниках, який підписується
всіма членами комісії та посвідчується підписом керівника та
печаткою установи, на базі якої організована робота атестаційної
комісії. Перший примірник вказаного протоколу передається до
Комісії з цінних паперів. Другий примірник протоколу зберігається
зазначеною установою протягом трьох років від дати їх оформлення. 3.11. Установа, на базі якої організована робота атестаційної
комісії, веде реєстр виданих кваліфікаційних посвідчень із
зазначенням прізвища, імені та по батькові фахівця, паспортних
даних, номера та дати видачі посвідчення. В тижневий термін після кваліфікаційного іспиту установа
подає до Комісії з цінних паперів інформацію про фахівців, яким
були видані кваліфікаційні посвідчення. Інформація подається у
вигляді електронної копії на дискеті 3,5" у форматі, який
встановлює Комісія з цінних паперів. Інформація про фахівців повинна містити такі дані: - назву та місцезнаходження установи, на базі якої
організована робота атестаційної комісії; - номер та дату протоколу про результати кваліфікаційних
іспитів; - дані про кожного фахівця, якому видано кваліфікаційне
посвідчення, а саме: - прізвище, ім'я та по батькові фахівця; - паспортні дані (серія та номер паспорта, назву органу, що
видав паспорт, та дату видачі); - номер та дату видачі кваліфікаційного посвідчення. 3.12. Кожний атестований фахівець має право мати тільки одне
кваліфікаційне посвідчення. В окремих випадках Комісія з цінних
паперів має право призупиняти або анулювати дію цього посвідчення
у порядку, визначеному цим Положенням. 3.13. Комісія з цінних паперів веде реєстр виданих
кваліфікаційних посвідчень. В реєстрі зазначаються: - прізвище, ім'я та по батькові фахівця, його паспортні дані; - номер та дата видачі кваліфікаційного посвідчення; - номер та дата протоколу атестаційної комісії. 3.14. Фахівець, який не склав кваліфікаційний іспит, вправі
оскаржити дії атестаційної комісії в Комісію з цінних паперів. 3.15. Документи, які подані фахівцем до атестаційної комісії,
після проведення кваліфікаційного іспиту повинні зберігатись
установою протягом трьох років.

( Положення втратило чинність на підставі

Наказу Держкомціннихпаперів

N 215 ( z0584-96 ) від 24.09.96 )
Розділ 4. Контроль за видачею кваліфікаційних посвідчень
4.1. Контроль за видачею кваліфікаційних посвідчень фахівців
на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів здійснює
Комісія з цінних паперів. 4.2. Комісія з цінних паперів має право призупиняти або
анулювати дію кваліфікаційного посвідчення у разі, якщо: - фахівця засуджено за господарські, посадові злочини або
рішенням суду позбавлено права займати певні посади; - фахівець неодноразово або грубо порушив вимоги чинного
законодавства про порядок ведення реєстру власників іменних цінних
паперів. 4.3. Комісія з цінних паперів веде облік фахівців, дія
кваліфікаційних посвідчень яких призупинена або анульована. 4.4. Фахівці, дія кваліфікаційних посвідчень яких
призупинена, не мають права одержувати нові кваліфікаційні
посвідчення. Вони мають право відновити дію своїх посвідчень
шляхом переатестації. Комісія з цінних паперів відновлює дію
кваліфікаційних посвідчень фахівців, які успішно склали
кваліфікаційний іспит під час переатестації. 4.5. Фахівці, кваліфікаційні посвідчення яких анульовані,
мають право отримати нові посвідчення після переатестації. 4.6. Переатестація фахівців проводиться у порядку,
встановленому цим Положенням щодо атестації. 4.7. Фахівець, кваліфікаційне посвідчення якого було
анульовано або призупинено, вправі оскаржити дії Комісії з цінних
паперів в установленому законодавством порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: