open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА

ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 118 від 21.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 червня 1996 р.

за N 321/1346
( Наказ втратив чинність на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 449 ( z1184-05 ) від 30.08.2005 )
Про затвердження Порядку видачі

Дозволу на депозитарну діяльність

На виконання Указу Президента України N 160/96 "Про внесення
змін і доповнень до Указу Президента України від 25 травня
1994 року N 247", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок видачі Дозволу на депозитарну
діяльність (додається). 2. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
забезпечити державну реєстрацію цього Порядку в Міністерстві
юстиції України. 3. Відділу господарського забезпечення забезпечити
виготовлення бланків Дозволів на депозитарну діяльність (додаток). 4. Встановити, що позначення "депозитарій" та "депозитарна
діяльність" може використовувати у своєму фірмовому найменуванні
або рекламі тільки та особа, яка одержала дозвіл на здійснення
депозитарної діяльності згідно з Порядком видачі Дозволу на
депозитарну діяльність. 5. Управлінню нагляду за організаційно оформленими ринками
організувати розгляд документів на видачу Дозволів на депозитарну
діяльність та організувати контроль за виконанням вимог цього
Порядку. 6. Контрольно-правовому Управлінню разом з Управлінням
нагляду за організаційно оформленими ринками встановити вимоги до
навчання та атестації фахівців на здійснення депозитарної
діяльності. 7. Управлінню інформатики разом з управлінням нагляду за
організаційно оформленими ринками у двомісячний термін забезпечити
розробку програмного забезпечення для ведення баз даних по виданих
Дозволах. 8. Усім особам, які здійснюють депозитарну діяльність, в
термін не пізніше 6 місяців з дати набрання чинності Порядку
видачі Дозволу на депозитарну діяльність, привести свою діяльність
у відповідність до вище вказаного Порядку. 9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії Головка А.Т.
Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку О.Мозговий

Затверджено

наказом Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку

21 травня 1996 року N 118

Порядок

видачі Дозволу на депозитарну діяльність

Порядок видачі Дозволу на депозитарну діяльність (далі -
Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), Указу Президента України від 2 березня
1996 року 160/96 "Про внесення змін і доповнень до Указу
Президента України від 25 травня 1994 року N 247", Тимчасового
положення про депозитарії та депозитарну діяльність, затвердженого
наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(далі - Комісією) від 21 травня 1996 року N 117. Порядок регламентує надання Дозволу на провадження окремих чи
усіх видів депозитарної діяльності, передбачених Тимчасовим
положенням про депозитарії та депозитарну діяльність.
Розділ 1

Загальні положення
1.1. Дозвіл на провадження окремих чи усіх видів депозитарної
діяльності (далі - Дозвіл) надається суб'єктам підприємницької
діяльності з метою визначення їх компетенції щодо відповідального
зберігання та(або) обліку прав власності на цінні папери і є
підставою для провадження цієї діяльності. 1.2. Дозвіл можуть одержати юридичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності, установчі документи яких передбачають
здійснення таких видів депозитарної діяльності: - відповідального зберігання цінних паперів (сертифікатів
цінних паперів) та(або) обліку прав власності на цінні папери; - депозитарних операцій з цінними паперами; - розрахунково-клірингових операцій за угодами з цінними
паперами, які укладаються на фондових біржах чи в електронних
торговельно-інформаційних мережах (далі - ЕТІМ). 1.3. Юридичні особи, утворені у відповідності до вимог
розділу II Тимчасового положення про депозитарії та депозитарну
діяльність, набувають статусу локального депозитарію після надання
їм Дозволу на провадження усіх видів депозитарної діяльності,
передбачених п.1.2. цього Порядку. 1.4. Торговці цінними паперами (в тому числі комерційні
банки), які мають Дозвіл Міністерства фінансів України на
здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, після
надання їм дозволу на відповідальне зберігання цінних паперів
(сертифікатів цінних паперів) та(або) обліку прав власності на
цінні папери, а також на провадження депозитарних операцій з
цінними паперами набувають статусу зберігачів цінних паперів. Комерційні банки, які не мають Дозволу Міністерства фінансів
України на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних
паперів, можуть одержати Дозвіл тільки на відповідальне зберігання
цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та(або) облік прав
власності на цінні папери без права провадження депозитарних
операцій з цінними паперами. 1.5. Торговці цінними паперами, які не одержали Дозвіл на
депозитарну діяльність як зберігачі цінних паперів, можуть
здійснювати угоди з цінними паперами за договорами з своїми
клієнтами як номінальні депоненти локальних депозитаріїв. 1.6. До компетенції локальних депозитаріїв та зберігачів
цінних паперів може належати також діяльність щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів. Дозвіл на цей вид депозитарної
діяльності надається Комісією окремо згідно з Порядком видачі
Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників
іменних цінних паперів, затвердженим наказом Комісії від
01.04.96 р. N 59 ( z0190-96 ) та зареєстрованим Міністерством
юстиції України 17.04.96 р. N 190/1215. 1.7. Дозвіл на усі або окремі види депозитарної діяльності
видається Комісією. 1.8. Локальні депозитарії та зберігачі, які одержали Дозвіл,
можуть відкривати філії. Філії відкриваються за погодженням з Комісією на підставі: - клопотання локального депозитарія чи зберігача цінних
паперів про відкриття філії; - рішення зборів акціонерів (учасників) локального
депозитарію або керівного органу зберігача про створення філії з
наданням до Комісії протоколу або витягу з протоколу зборів
акціонерів локального депозитарію або керівного органу зберігача; - затвердженого у встановленому порядку Положення про філію; - договору оренди на приміщення, в якому буде розташована
філія на строк не менше 3 років або документального підтвердження
права власності на це приміщення; - копію диплома про вищу освіту, інші кваліфікаційні
свідоцтва фахівця з питань фондового ринку та копію трудової
книжки, що підтверджують професійну придатність керуючого і
головного бухгалтера філії локального депозитарія. Філії повинні провадити виключно депозитарну діяльність. Депозитарії зобов'язані у місячний термін подавати інформацію
про зміни та доповнення до положень про філії, про зміни в
керівництві філією та її місцезнаходження.
Розділ 2

Умови видачі дозволу
2.1. Умови видачі дозволу локальним депозитаріям. Для одержання Дозволу локальний депозитарій повинен
відповідати таким вимогам: 2.1.1. Локальний депозитарій має бути утворений як акціонерне
товариство відкритого типу, засноване не менш ніж десятьма
торговцями цінними паперами. 2.1.2. У статутних документах локального депозитарія
депозитарна діяльність повинна зазначатися як виключна діяльність. 2.1.3. Сплачена частка Статутного фонду локального
депозитарія виключно грошовими коштами на момент подання заяви на
отримання Дозволу повинна становити суму, не менш ніж еквівалент
400000 ЕКЮ. 2.1.4. Статутний фонд локального депозитарія повинен бути
сформований тільки у формі грошових коштів. Зменшення статутного
фонду нижче зазначених сум або переведення його в межах цих сум з
грошової в інші форми не дозволяється. 2.1.5. Частка статутного фонду, що належить одному акціонеру,
не може перевищувати 10 відсотків. 2.1.6. Акціонерами локального депозитарія не можуть бути
органи державної влади, місцевого самоврядування, громадські
організації. 2.1.7. Всі керівники та провідні фахівці локального
депозитарію, що безпосередньо залучені до депозитарної діяльності,
повинні мати кваліфікацію спеціаліста з депозитарної діяльності з
цінними паперами, що підтверджується кваліфікаційним посвідченням
встановленого зразка, яке видається атестаційною комісією, склад
та порядок роботи якої визначається Комісією. 2.1.8. Локальний депозитарій повинен забезпечити надійність
та безпечність своєї діяльності шляхом відповідності технічних
засобів, організації діловодства, підготовки кваліфікації
працівників, механізму внутрішнього контролю вимогам Тимчасового
положення про депозитарії та депозитарну діяльність. 2.1.9. Локальний депозитарій повинен мати в розпорядженні
систему обробки інформації, обладнання та програмне забезпечення,
які відповідають специфіці його діяльності, обсягу інформації, що
обробляється, гарантують необхідну швидкість та рівень
автоматизації процесів передачі, збору та обробки інформації. 2.1.10. Технічне забезпечення локального депозитарія повинно
відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про захист
інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) від 05.07.94
та Положенням про технічний захист інформації в Україні,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня
1994 року N 632 ( 632-94-п ). Локальний депозитарій повинен отримати щодо цього позитивний
експертний висновок Державного комітету України з технічного
захисту інформації. 2.1.11. Локальний депозитарій повинен мати професійно
придатних перших керівних осіб - голову правління (керуючого,
директора) та головного бухгалтера, кандидатури яких погоджуються
з Комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2.2. Умови видачі Дозволу зберігачам цінних паперів. Для отримання Дозволу зберігач цінних паперів повинен
відповідати наступним вимогам: 2.2.1. Зберігачами цінних паперів можуть бути комерційні
банки та торговці цінними паперами, що є уповноваженими
держателями рахунків юридичних та фізичних осіб - власників цінних
паперів в локальних депозитаріях, які мають право на знерухомлення
(депонування) цінних паперів (сертифікатів цінних паперів),
випущених у паперовій (документарній) формі, у власних сховищах і
забезпечують їх подальший обіг у безпаперовій (бездокументарній)
формі у вигляді записів на рахунках ДЕПО. 2.2.2. Сплачена частка Статутного фонду зберігача виключно
грошовими коштами на момент подання заяви на отримання Дозволу
повинна становити суму, не менш ніж еквівалент 100000 ЕКЮ. 2.2.3. Зберігач повинен постійно мати не менше трьох
кваліфікованих спеціалістів з депозитарної діяльності з цінними
паперами (у тому числі по кожній філії), що підтверджується
кваліфікаційним посвідченням встановленого зразка, яке видається
атестаційною комісією, склад та порядок роботи якої визначається
Комісією. Здійснення операцій, які безпосередньо стосуються
депозитарної діяльності, дозволяється виключно фахівцям, які мають
кваліфікаційне посвідчення. Це повинно бути обумовлено у посадових
інструкціях. 2.2.4. Зберігач повинен забезпечити надійність та безпечність
своєї діяльності шляхом відповідності технічних засобів,
організації діловодства, підготовки кваліфікації працівників,
механізму внутрішнього контролю вимогам Тимчасового положення про
депозитарії та депозитарну діяльність. 2.2.5. Технічне забезпечення зберігача повинно відповідати
технічним вимогам щодо використання технічних засобів, обладнання
та приміщень як для головної контори, так і для філій (по кожній
окремо), а саме: - наявність комп'ютерного та комунікаційного обладнання,
відповідного програмного забезпечення; - наявність приміщення, обладнаного для зберігання цінних
паперів. Торговець цінними паперами, який не має власних сховищ для
зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів), може
укласти договір з комерційним банком на оренду його сховищ. 2.2.6. Зберігачем для юридичних осіб, що здійснюють спільне
інвестування в цінні папери (інвестиційних фондів, взаємних фондів
інвестиційних компаній тощо) не може бути комерційний банк чи
торговець цінними паперами, який виконує функцію їх інвестиційного
керуючого, а також засновники та учасники інвестиційних фондів,
взаємних фондів інвестиційних компаній, кожен з яких володіє більш
як 25 відсотками інвестиційних сертифікатів.
2.3. Комісія встановлює вимоги до розробки та порядку
сертифікації програмного продукту, який використовують локальні
депозитарії та зберігачі цінних паперів для провадження
депозитарної діяльності.
Розділ 3

Порядок подання документів для отримання дозволу
3.1. Заява про видачу Дозволу на депозитарну діяльність
подається заявником до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку. Заява та всі документи, що додаються, повинні бути складені
українською мовою.
3.2. Перелік документів, що подаються локальними
депозитаріями. Заявники для отримання Дозволу на всі види депозитарної
діяльності (статусу локального депозитарія) подають такі
документи: 3.2.1. Заяву про видачу Дозволу за підписом керівника
заявника. 3.2.2. Нотаріально засвідчену копію установчого договору. 3.2.3. Нотаріально засвідчену копію статуту локального
депозитарія. 3.2.4. Нотаріально засвідчену копію висновку аудитора
(аудиторської фірми) про сплату статутного фонду. Висновок
аудитора повинен містити дані про загальний обсяг статутного фонду
відповідно до установчих документів, про засновників, розподіл
статутного фонду по кожному засновнику чи акціонеру (в абсолютному
та процентному значенні), обсяг сплаченої частини. 3.2.5. Довідку, підписану керівником заявника про розмір та
порядок утворення резервного і страхового фонду. 3.2.6. Список та нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних
посвідчень штатних працівників заявника, які атестовані згідно з
п.2.1.7. 3.2.7. Внутрішні документи: - інструкція про внутрішню ревізію; - посадові інструкції з визначенням кваліфікаційних вимог; - довідник, в якому вказується повна схема та послідовність
записів, що відносяться до тієї чи іншої операції, яка
визначається при веденні депозитарної діяльності. 3.2.8. Копію внутрішнього положення про провадження
депозитарної діяльності локального депозитарія, яка затверджена
загальними зборами акціонерів локального депозитарія. Положення
повинно відповідати вимогам Тимчасового положення про депозитарії
та депозитарну діяльність і має містити: а) організаційно-функціональну схему управління депозитарною
діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів локального
депозитарія в залежності від завдань, що на них покладені; б) перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності; в) вимоги до учасників локального депозитарія (наявність
технічних засобів, програмного забезпечення тощо); г) перелік та форми вхідних та вихідних документів; д) перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації у депозитарній діяльності; е) перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам. 3.2.9. Бізнес-план діяльності, який має містити перелік
операцій та видів діяльності, які бажає здійснювати зберігач,
розрахунковий баланс і розрахунок плану доходів, витрат і прибутку
на кінець першого фінансового року. 3.2.10. Список керівного складу заявника (керівник, його
заступники, головний бухгалтер) із зазначенням таких даних:
прізвища, імені та по батькові, займаної посади, освіти,
виробничого стажу, засобів зв'язку (телефону, факсу, телетайпу,
E-mail), а також інформацію про посадових осіб та їх попередню
роботу. До списку додається витяг з трудової книжки керівника та
головного бухгалтера, завірений у встановленому порядку. 3.2.11. Комп'ютерну дискету 3,5" з електронними копіями
вказаних документів, які складаються у форматі, визначеному
Комісією. 3.2.12. Перелік усіх відділень, філій, які наділяються
повноваженнями щодо депозитарної діяльності та поданням всіх даних
про керівників цих відділень, філій, згідно з вимогами п.3.3.10,
коду ЄДРПОУ, місцезнаходження. До переліку додаються списки та
нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних посвідчень штатних
працівників філій заявника, які атестовані згідно з п.2.2.3. 3.2.13. Відомості про накладені на заявника санкції за
господарські та фінансові порушення органами державної влади,
судом, арбітражним або третейським судом протягом трьох останніх
років до моменту подання заяви або з моменту створення, із
зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію,
причин її накладення, виду та розміру санкцій, ступеня виконання
санкції до моменту подання заяви. 3.2.14. Список усіх суб'єктів підприємницької діяльності,
зареєстрованих в Україні, де заявник виступає засновником,
акціонером, учасником з виділенням таких, в яких на нього припадає
понад 5 відсотків статутного фонду. Список повинен містити: код
ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження, розмір дольової
участі, виражений в абсолютній сумі та у відсотках по кожному
суб'єкту підприємницької діяльності. 3.2.15. Копію договорів з фондовими біржами (ЕТІМ), які він
обслуговує (подається протягом місяця після отримання Дозволу). 3.2.16. Копію договору з кліринговим банком про забезпечення
взаємозаліку грошових зобов'язань з угод з цінними паперами, які
він обслуговує (подається протягом місяця після отримання
Дозволу).
3.3. Перелік документів, що подаються зберігачами цінних
паперів. Заявники для отримання Дозволу на відповідальне зберігання
цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) і провадження
депозитарних операцій з цінними паперами подають такі документи: 3.3.1. Нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію. Для банків - довідку Національного банку України про
реєстрацію банку в Республіканській книзі реєстрації банків,
валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. 3.3.2. Нотаріально засвідчені копії установчих документів
(статуту та установчого договору), змін та доповнень до них. 3.3.3. Для акціонерних товариств - нотаріально засвідчену
копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 3.3.4. Нотаріально засвідчену копію документа, що
підтверджує членство заявника в локальному депозитарії, біржі
або ЕТІМ, або копію акції. 3.3.5. Нотаріально засвідчену копію висновку аудитора
(аудиторської фірми) про сплату статутного фонду. Висновок
аудитора повинен містити дані про загальний обсяг статутного фонду
відповідно до установчих документів, про засновників, розподіл
статутного фонду по кожному засновнику чи акціонеру (в абсолютному
та процентному значенні), обсяг сплаченої частини. 3.3.6. Баланси підприємства за останні три роки (або з
моменту створення), звіти про фінансові результати та їх
використання, звіти про фінансово-майновий стан за формами,
затвердженими Міністерством фінансів України, засвідчені
аудитором. 3.3.7. Нотаріально засвідчені копії дозволів та ліцензій,
виданих іншими державними органами. 3.3.8. Довідка про відповідність технічним вимогам
використовуваних зберігачем технічних засобів, обладнання та
приміщень як для головної контори, так і для філій (по кожній
окремо), а саме: - наявність комп'ютерного та комунікаційного обладнання,
відповідного програмного забезпечення; - наявність приміщення, обладнаного для зберігання цінних
паперів і грошової готівки згідно з інструкцією Національного
банку України та МВС України (подається комерційними банками). Торговець цінними паперами, який не має власних сховищ для
зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів), повинен
представити договір з комерційним банком на оренду його сховищ. 3.3.9. Список та нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних
посвідчень штатних працівників заявника, які атестовані згідно з
п.2.2.3. 3.3.10. Внутрішні документи: - інструкція про внутрішню ревізію; - посадові інструкції з визначенням кваліфікаційних вимог; - довідник, в якому вказується повна схема та послідовність
записів, що відносяться до тієї чи іншої операції, яка
визначається при веденні депозитарної діяльності. 3.3.11. Копію внутрішнього положення про депозитарну
діяльність зберігача, яке затверджене органом управління
зберігача. Положення повинно відповідати вимогам Тимчасового
положення про депозитарії та депозитарну діяльність і містити: - організаційно-функціональну схему управління депозитарною
діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів зберігача в
залежності від завдань, що на них покладені; - перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності; - перелік та форми вхідних та вихідних документів; - перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації під час провадження депозитарної діяльності; - перелік та вартість послуг, що надаються депонентам. 3.3.12. Список керівного складу заявника (керівник, його
заступники, головний бухгалтер) із зазначенням таких даних:
прізвища, імені та по батькові, займаної посади, освіти,
виробничого стажу, засобів зв'язку (телефону, факсу, телетайпу,
E-mail), а також інформація про посадових осіб та їх попередню
роботу. До списку додається витяг з трудової книжки керівника та
головного бухгалтера, завірений у встановленому порядку. 3.3.13. Перелік усіх відділень, філій, які наділяються
повноваженнями щодо депозитарної діяльності та поданням всіх даних
про керівників цих відділень, філій, згідно з вимогами п.3.3.12,
код ЄДРПОУ, місцезнаходження. До переліку додаються списки та
нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних посвідчень штатних
працівників філій заявника, які атестовані згідно з п.2.2.3. 3.3.14. Відомості про накладені на заявника санкції за
господарські та фінансові порушення органами державної влади,
судом, арбітражним або третейським судом протягом трьох останніх
років до моменту подання заяви або з моменту створення, із
зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав санкцію,
причин її накладення, виду та розміру санкцій, ступеня виконання
санкції до моменту подання заяви. 3.3.15. Список усіх суб'єктів підприємницької діяльності,
зареєстрованих в Україні, де заявник виступає засновником,
акціонером, учасником з виділенням таких, в яких на нього припадає
понад 5 відсотків статутного фонду. Список повинен містити: код
ЄДРПОУ, повне найменування, місцезнаходження, розмір дольової
участі, виражений в абсолютній сумі та у відсотках по кожному
суб'єкту підприємницької діяльності. 3.3.16. Комп'ютерну дискету 3,5" з електронними копіями
вказаних документів, які складаються у форматі, визначеному
Комісією.
3.4. Усі списки, переліки, відомості, висновки, що подаються
заявником, не можуть за терміном перевищувати двох місяців
давності з моменту подання документів та повинні бути підписані
його керівником і засвідчені печаткою юридичної особи. 3.5. Заявник несе відповідальність за достовірність
інформації, що вказана у наданих для отримання Дозволу документах.
Розділ 4

Рішення за наслідками розгляду заяви
4.1. За наслідками розгляду заяви приймається рішення: - про видачу Дозволу заявнику на усі види депозитарної
діяльності як локальному депозитарію; - про видачу Дозволу заявнику на відповідальне зберігання
цінних паперів (сертифікатів цінних паперів), депозитарні операції
з цінними паперами як зберігачу цінних паперів; - про відмову у видачі Дозволу на усі види депозитарної
діяльності як локальному депозитарію; - про відмову у видачі Дозволу на відповідальне зберігання
цінних паперів (сертифікатів цінних паперів), депозитарні операції
з цінними паперами як зберігачу цінних паперів. 4.2. Підставою для відмови у видачі Дозволу може бути: - невідповідність наданих документів вимогам цього Порядку та
чинному законодавству; - наявність в наданих документах недостовірних даних.
Розділ 5

Дозвіл на здійснення депозитарної діяльності
5.1. Дозвіл видається заявникові за формою згідно з
додатком. 5.2. Дозвіл видається терміном на 3 (три) роки і діє на всій
території України. Подовження терміну дії Дозволу здійснюється в
порядку, встановленому для його одержання. 5.3. Депозитарна діяльність по закінченні терміну дії Дозволу
не допускається. 5.4. Дозвіл підписується Головою Комісії. 5.5. Дозволи реєструються за відповідними номерами у реєстрі
виданих заявникам Дозволів на депозитарну діяльність, який
ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Після реєстрації Дозвіл вручається заявнику або надсилається
йому поштою. 5.6. Дозвіл не підлягає передачі для використання іншим
особам. 5.7. За видачу Дозволу вноситься плата у розмірі, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Розділ 6

Державний контроль
6.1. Контроль за діяльністю локальних депозитаріїв та
зберігачів цінних паперів здійснює Комісія та її територіальні
відділення. Інші державні органи мають право здійснювати контроль за
депозитарною діяльністю лише в межах повноважень, наданих їм
чинним законодавством. 6.2. Комісія здійснює контроль за дотриманням локальними
депозитаріями та зберігачами вимог чинного законодавства,
Тимчасового положення про депозитарії та депозитарну діяльність і
цього Порядку. Комісія зобов'язана: - перевіряти безпосередньо або із залученням спеціалістів
діяльність локальних депозитаріїв та зберігачів цінних паперів; - отримувати від локальних депозитаріїв та зберігачів звіти,
що передбачені Тимчасовим положенням про депозитарії та
депозитарну діяльність; - надавати локальним депозитаріям та зберігачам рекомендації
щодо провадження депозитарної діяльності; - вимагати пояснень з приводу заяв і скарг депонентів
локального депозитарія або зберігача цінних паперів; - вимагати усунення виявлених порушень. У разі необхідності Комісія виступає ініціатором створення
спеціалізованих робочих груп із залученням експертів, фахівців
інших контролюючих органів та здійснює комплексні перевірки
провадження депозитарної діяльності. 6.3. Комісія може надсилати депозитарію попередження з
вимогами негайного здійснення заходів щодо запобігання повторного
порушення. Ці дії можуть мати місце з таких причин: - порушення термінів обробки інформації та видачі виписок з
рахунків ДЕПО депонентам; - порушення термінів надання інформації або надання
недостовірної інформації про цінні папери емітента депоненту,
отриманої від емітента чи реєстратора; - порушення термінів звітності перед Комісією; - порушення, пов'язані з несанкціонованим доступом до
конфіденційної інформації; - інше. 6.4. Комісія може надсилати депозитарію обов'язкові для
виконання рішення щодо усунення виявлених порушень з вказанням
термінів їх усунення. Порушник повинен розробити план заходів щодо
усунення цих порушень та звітувати перед Комісією про хід їх
виконання. До основних таких порушень належать: - порушення умов зберігання цінних паперів (сертифікатів
цінних паперів); - порушення термінів здійснення депозитарних операцій; - здійснення операцій з цінними паперами депонентів, не
обумовленими в депозитарному договорі з депонентами; - порушення, пов'язані з неможливістю здійснення переходу прав
власності на цінні папери депонентів; - порушення правомірності перереєстрації прав власності на
цінні папери депонентів; - інше. 6.5. При виявленні порушень антимонопольного законодавства
Комісія інформує про це Антимонопольний комітет України. 6.6. Комісія може призупинити або анулювати дію Дозволу на
всі та окремі види депозитарної діяльності. До основних видів
порушень, що спричиняють призупинення або анулювання дії Дозволу
належать: - здійснення тих видів депозитарної діяльності, на які
депозитарій не одержав відповідний Дозвіл Комісії; - повторне чи грубе порушення правил депозитарної діяльності; - надання недостовірних даних у звітах та інформації, що
подається Комісії. У разі повторних чи грубих порушень депозитаріями правил
депозитарної діяльності, Комісія може передавати документи на
розгляд до правоохоронних організацій. 6.7. Про анулювання або про призупинення дії Дозволу
повідомляється локальному депозитарію чи зберігачу цінних паперів
та робиться відмітка у реєстрі виданих Дозволів. Повідомлення
повинно бути у письмовій формі, з обов'язковим зазначенням підстав
анулювання або зупинення дії Дозволу (з посиланням на конкретні
статті і пункти нормативних актів, що порушені). 6.8. Рішення про анулювання або зупинення дії Дозволу на
депозитарну діяльність може бути оскаржене у судовому порядку. 6.9. При анулюванні Дозволу чи банкрутстві фахівці локального
депозитарія або зберігача повинні пройти переатестацію згідно з
п.п.2.1.7. та 2.2.3. цього Порядку. 6.10. Комісія подає Ліцензійній палаті при Міністерстві
економіки України щомісяця (до 15 числа місяця, наступного за
звітним) відомості про видані Дозволи та про діючі локальні
депозитарії чи юридичні особи, що провадять депозитарну діяльність
як зберігачі цінних паперів за формою, затвердженою Ліцензійною
палатою.

Додаток

до Порядку видачі Дозволу

на депозитарну діяльність

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку

Дозвіл

на право провадження депозитарної

діяльності
"____"____________________ 199__ р.
N _____________
Виданий __________________________________________________________ _________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ) _________________________________________________________________

(юридична адреса, телефон, факс) оже здійснювати _________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(найменування виду діяльності)

Термін дії Дозволу до "___"_________ 199__ р.
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку _________________

(підпис)
М.П.
Термін дії Дозволу продовжений до "___"_________ 199__ р.
Голова Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку _________________

(підпис)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: