open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державний комітет України по

стандартизації, метрології та сертифікації

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 942/97 від 02.09.97

N 1019/98 від 15.09.98

N 70/99 від 27.01.99

N 399/2000 від 09.03.2000 )

Затвердити Положення про Державний комітет України по
стандартизації, метрології та сертифікації (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 травня 1996 року

N 375/96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 24 травня 1996 року N 375/96
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет України по стандартизації,

метрології та сертифікації
( У тексті Положення слова "державної виконавчої"

замінено словом "виконавчої" згідно з Указом

Президента N 70/99 від 27.01.99 )
1. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації (далі - Держстандарт України) є центральним органом
виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Держстандарт України як єдиний національний орган зі
стандартизації, метрології та сертифікації здійснює державну
політику у сфері стандартизації, метрології, акредитації органів
та іспитових лабораторій з сертифікації (далі - акредитації) та
сертифікації.
2. Держстандарт України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. ( Абзац перший пункту 2 в редакції Указу Президента 70/99 від 27.01.99 )

У межах своїх повноважень Держстандарт України організовує
виконання актів законодавства України та узагальнює практику їх
застосування і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держстандарту України є: здійснення єдиної технічної політики щодо стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації; створення і організація діяльності державних систем
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації у сфері
розроблення та виробництва продукції (процесів, робіт і послуг)
загального та військового призначення, а також установлення єдиних
організаційно-технічних вимог їх функціонування; забезпечення взаємозамінності, сумісності, єдності та
достовірності вимірювань, уніфікації продукції та її якості; створення, організація зберігання та ведення Національного
автоматизованого інформаційного фонду, системи державних еталонів
одиниць фізичних величин, відповідних реєстрів у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням
вимог стандартів, норм і правил щодо продукції (процесів, робіт,
послуг), а також державного метрологічного нагляду; координація та організація роботи міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності з питань
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; організація інформаційного забезпечення у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; здійснення міжнародного співробітництва та координація
діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, технічних комітетів зі стандартизації, органів
сертифікації, науково-дослідних установ та інших організацій
України у питаннях стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації.
4. Держстандарт України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики,
забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; 2) розробляє та виступає державним замовником цільових
програм та фундаментальних наукових досліджень комплексного
характеру, контролює наявність нормативного та метрологічного
забезпечення в національних, державних та галузевих
науково-технічних програмах з питань стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації й погоджує їх зміст; 3) організовує проведення експертизи та погоджує проекти
рішень державних органів з питань стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації; 4) організовує розроблення та функціонування державних
систем, а саме: а) у сфері стандартизації: організовує роботу щодо загальної та військової
стандартизації, у тому числі щодо створення технічних комітетів зі
стандартизації, планування, розроблення, проведення експертизи та
розповсюдження державних стандартів (крім роботи зі стандартизації
в галузі будівництва); затверджує державні стандарти України, розроблені технічними
комітетами зі стандартизації, організовує перегляд існуючих
стандартів та контролює їх відповідність нормативним документам
міжнародних організацій зі стандартизації; організовує розроблення основних положень системи
класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної
інформації; здійснює проведення експертизи, а також реєстрацію державних
класифікаторів і затверджує їх; веде облік і реєстрацію нормативних документів зі
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; розподіляє виділені Держстандарту з Державного бюджету
України кошти між виконавцями робіт із державної та міжнародної
стандартизації; забезпечує функціонування і актуалізацію Національного
автоматизованого інформаційного фонду стандартів і класифікаторів,
міжнародних (міждержавних) і національних стандартів зарубіжних
держав; б) у сфері метрології: організовує функціонування державної метрологічної служби,
державної служби стандартних зразків речовин і матеріалів,
державної служби стандартних довідкових даних про фізичні
константи та властивості речовин і матеріалів, державної служби
єдиного часу і еталонних частот; забезпечує проведення державного метрологічного контролю
засобів вимірювання та нагляду за ними; забезпечує проведення державних випробувань, державної
перевірки та метрологічної атестації засобів вимірювань; здійснює калібрування засобів вимірювань, а також виконання
особливо точних вимірювань на замовлення підприємств, установ,
організацій і забезпечення їх комплексного метрологічного
обслуговування; проводить державний метрологічний нагляд за кількістю
фасованого товару в упаковках; забезпечує ведення державних реєстрів засобів вимірювань,
допущених до застосування, стандартних зразків речовин і
матеріалів, таблиць стандартних довідкових даних про фізичні
константи та властивості речовин і матеріалів системи державних
одиниць фізичних величин; виконує роботи з удосконалення систем забезпечення єдності
та достовірності вимірювань, створення, збереження і підтримання
на сучасному рівні еталонної бази держави; здійснює акредитацію метрологічних служб, вимірювальних,
іспитових і хіміко-аналітичних лабораторій; забезпечує координацію роботи служб з питань часу і частоти,
стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів,
стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості
речовин і матеріалів; в) у сфері акредитації та сертифікації: здійснює організаційне забезпечення діяльності Національної
ради з питань якості; ( Абзац другий підпункту 4 "в" пункту 4
в редакції Указу Президента N 942/97 від 02.09.97 ) забезпечує організаційно-методичне керівництво державною
системою сертифікації; організовує та координує роботу центральних та місцевих
органів, пов'язану з акредитацією та сертифікацією продукції та
систем якості; забезпечує визнання й акредитує органи сертифікації, іспитові
лабораторії (центри) і атестує експертів-аудиторів; затверджує переліки продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації; визнає сертифікати або інші документи, видані за межами
України, якщо вони підтверджують відповідність продукції діючим в
Україні нормативним документам, а також припиняє дію (або
скасовує) виданих в Україні сертифікатів у разі виявлення під час
проведення сертифікації відхилень від норм; здійснює інспекційний контроль за додержанням правил
державної системи сертифікації; забезпечує ведення реєстру об'єктів і суб'єктів сертифікації
та виданих сертифікатів державної системи сертифікації продукції
та послуг; веде Реєстр державної системи сертифікації; надає інформацію про результати діяльності, а також проводить
іншу роботу, пов'язану з функціонуванням системи; 5) здійснює державний нагляд за додержанням обов'язкових
вимог стандартів, норм і правил, іншої нормативної документації
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності (за винятком
галузі будівництва, сфери торгівлі, громадського харчування і
послуг) під час розроблення та виробництва продукції, а також
сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів
міжгалузевого призначення, які поставляються для виробництва
військової техніки та інших виробів військового призначення; 6) проводить у випадках, передбачених законодавством України,
атестацію підприємств, забезпечує взаємодію з іншими
уповноваженими на це органами; ( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1019/98 від 15.09.98 ) 7) видає ліцензії (дозволи) на право
ввезення, виготовлення, ремонту, прокату, продажу засобів
вимірювань; ( Підпункт восьмий пункту 4 виключено на підставі Указу
Президента N 399/2000 від 09.03.2000 ) 8) створює спеціальний фонд
зі стандартизації, метрології та сертифікації у порядку,
визначеному законодавством України; 9) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного та соціального розвитку
України; 10) готує пропозиції й бере участь у формуванні та реалізації
політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для
державних потреб, складає макроекономічні та міжгалузеві баланси; 11) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни
умов функціонування систем стандартизації, забезпечення єдності
вимірювань, акредитації та сертифікації стосовно оподаткування,
одержання пільгових кредитів, визначення особливостей
приватизації; 12) визначає, за погодженням з Міністерством економіки
України, порядок встановлення цін і тарифів на проведення
Держстандартом України, центрами стандартизації, метрології та
сертифікації, інститутами робіт і послуг у сфері стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації, якщо це передбачено
чинним законодавством; 13) здійснює міжгалузеву та регіональну координацію
діяльності з питань стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації; 14) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління майном підприємств, що належать до
сфери управління Держстандарту України; 15) видає нормативні документи та довідкові матеріали,
здійснює іншу видавничу діяльність з питань стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації, висвітлює в засобах
масової інформації результати роботи у цій сфері; 16) бере в установленому порядку участь у роботі
художньо-технічних і координаційних рад, дегустаційних та інших
комісій галузей промисловості; 17) уживає в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів
українських товаровиробників на зовнішньоекономічному ринку та
розвиток внутрішнього ринку, зростання експортного потенціалу
держави; 18) безпосередньо бере участь у роботі міжнародних
організацій як національний орган зі стандартизації, метрології та
сертифікації, координує діяльність з цих питань інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності; 19) організовує роботу технічних комітетів зі стандартизації,
органів з сертифікації та метрологічних служб, вносить від імені
України пропозиції до проектів планів роботи, бере участь у
розробці та підготовці коментарів до міжнародних (міждержавних)
стандартів, установлення правил застосування цих стандартів на
території України; 20) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру; 21) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію
антимонопольної політики, сприяє розвитку конкуренції; 22) забезпечує додержання екологічних вимог та умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
управління Держстандарту України; 23) бере участь у реалізації державної політики зайнятості,
організовує на базі навчальних закладів Держстандарту України і за
кордоном підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
керівників та інших працівників системи Держстандарту України та
підприємств і організацій незалежно від форм власності у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації, погоджує
відповідні програми підготовки і викладання цих дисциплін у
навчальних закладах держави, організовує атестацію
експертів-аудиторів; 24) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, постійно контролює стан охорони
державної таємниці в центральному апараті та на підприємствах, в
установах, організаціях Держстандарту України; 25) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах, визначених
законодавством, повноважень Держстандарту України; 26) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Держстандарт України має право:
1) установлювати єдині вимоги щодо створення і функціонування
державних систем стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації; 2) здійснювати видання (перевидання), розповсюдження
державних, міждержавних стандартів і класифікаторів України,
міжнародних стандартів, правил, директив і рекомендацій
міжнародних організацій зі стандартизації, міжнародних систем
сертифікації та їх перекладів, а також укладати договори з
організаціями стосовно делегування їм права на видання
(перевидання) цих нормативних документів; 3) застосовувати згідно з чинним законодавством штрафи до
підприємств, установ, організацій і громадян-суб'єктів
підприємницької діяльності (за винятком галузі будівництва, сфери
торгівлі, громадського харчування і послуг) у разі порушення ними
стандартів, норм і правил під час розроблення, випуску та
реалізації продукції. Розглядати справи про адміністративні
порушення, вчинені посадовими особами підприємств, установ,
організацій і громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності
або власниками підприємств, та накладати на них адміністративні
стягнення; 4) делегувати повноваження акредитованим організаціям щодо
здійснення ними функцій органу з сертифікації в державній системі
сертифікації; 5) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з
керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції
Держстандарту України; 6) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до компетенції Держстандарту України; 7) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях зі стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації й брати безпосередню участь у їх
роботі; ( Підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) 8) дозволяти відповідно до законодавства України окремим
підприємствам виготовлення продукції з тимчасовим відхиленням від
вимог державних стандартів для реалізації в межах України; 9) одержувати у встановленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
документи, матеріали та інформацію, а від органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на Держстандарт України завдань; ( Підпункт 9 пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 ) 10) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
місцевих органів Держстандарту України, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління; 11) самостійно або за участю роботодавців підприємств
недержавної форми власності проводити переговори і укладати
галузеві угоди з представниками найманих працівників.
6. Держстандарт України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
7. Держстандарт України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання законодавства України видає накази, організовує та
контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Держстандарту України підлягають
реєстрації в порядку, встановленому законом. ( Пункт 7 доповнено
абзацом другим згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Держстандарт України у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти. Рішення Держстандарту України, прийняті в межах його
компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій незалежно від орм власності, громадян.
8. Держстандарт України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Указу Президента 70/99 від 27.01.99 )

Голова має заступників, які призначаються на посаду і
звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Голова. ( Абзац другий
пункту 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Голова здійснює керівництво Держстандартом України і несе
відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Комітет завдань, визначає
ступінь відповідальності заступників Голови, керівників
підрозділів Комітету. ( Абзац третій пункту 8 в редакції Указу резидента N 70/99 від 27.01.99 )

Голова Держстандарту України є за посадою головним державним
інспектором України з державного нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і правил, а його заступники -
заступниками головного державного інспектора України з державного
нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і
правил. Начальники управлінь, їх заступники, начальники відділів,
спеціалісти Держстандарту України, керівники, їх заступники та
спеціалісти центрів стандартизації, метрології та сертифікації, на
яких покладено здійснення державного нагляду за додержанням
стандартів, норм і правил і державного метрологічного нагляду, є
за посадою державними інспекторами з державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів, норм і правил або державними
інспекторами з державного метрологічного нагляду.
9. Для виконання державних функцій з нагляду за додержанням
стандартів, норм та правил і з метрологічного нагляду, організації
робіт зі стандартизації та сертифікації Держстандарт України
утворює систему територіальних органів - державних центрів
стандартизації, метрології та сертифікації. Директори цих центрів є за посадою головними державними
інспекторами відповідних територіальних одиниць, а їх заступники -
заступниками головного державного інспектора. За своїм статусом директори територіальних органів є
повноважними представниками Держстандарту України на місцях.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держстандарту України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Держстандарті України утворюється
колегія у складі Голови, заступників Голови за посадою, а також
інших керівних працівників Держстандарту України та керівників
підпорядкованих підприємств і організацій Держстандарту України. Склад колегії Держстандарту України затверджує Кабінет
Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Держстандарту
України.
11. Для підготовки рішень з окремих питань діяльності
Держстандарту України при ньому утворюються консультаційно-дорадчі
науково-технічні комісії зі стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації. У Держстандарті України можуть утворюватися й інші дорадчі та
консультаційні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держстандарту України.
12. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Держстандарту України затверджує Кабінет Міністрів України.
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 ) Структуру центрального апарату Держстандарту України
затверджує віце-Прем'єр-міністр України. Штатний розпис та єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Комітету затверджуються в установленому
законодавством порядку. Положення про його структурні підрозділи
затверджує Голова. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Указом резидента N 70/99 від 27.01.99 )
13. Держстандарт України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням. Пункт 13 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: