open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державний комітет України по

стандартизації, метрології та сертифікації

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 942/97 від 02.09.97

N 1019/98 від 15.09.98 )

Затвердити Положення про Державний комітет України по
стандартизації, метрології та сертифікації (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 травня 1996 року

N 375/96

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 24 травня 1996 року N 375/96
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет України по стандартизації,

метрології та сертифікації
1. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації (далі - Держстандарт України) є центральним органом
державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів
України. Держстандарт України як єдиний національний орган зі
стандартизації, метрології та сертифікації здійснює державну
політику у сфері стандартизації, метрології, акредитації органів
та іспитових лабораторій з сертифікації (далі - акредитації) та
сертифікації.
2. Держстандарт України керується у своїй діяльності
Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним Договором між
Президентом України та Верховною Радою України ( 1к/95-ВР ),
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Держстандарт України організовує
виконання актів законодавства України та узагальнює практику їх
застосування і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держстандарту України є: здійснення єдиної технічної політики щодо стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації; створення і організація діяльності державних систем
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації у сфері
розроблення та виробництва продукції (процесів, робіт і послуг)
загального та військового призначення, а також установлення єдиних
організаційно-технічних вимог їх функціонування; забезпечення взаємозамінності, сумісності, єдності та
достовірності вимірювань, уніфікації продукції та її якості; створення, організація зберігання та ведення Національного
автоматизованого інформаційного фонду, системи державних еталонів
одиниць фізичних величин, відповідних реєстрів у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням
вимог стандартів, норм і правил щодо продукції (процесів, робіт,
послуг), а також державного метрологічного нагляду; координація та організація роботи міністерств, інших
центральних та місцевих органів державної виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; організація інформаційного забезпечення у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; здійснення міжнародного співробітництва та координація
діяльності міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади, технічних комітетів зі стандартизації, органів
сертифікації, науково-дослідних установ та інших організацій
України у питаннях стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації.
4. Держстандарт України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики,
забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; 2) розробляє та виступає державним замовником цільових
програм та фундаментальних наукових досліджень комплексного
характеру, контролює наявність нормативного та метрологічного
забезпечення в національних, державних та галузевих
науково-технічних програмах з питань стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації й погоджує їх зміст; 3) організовує проведення експертизи та погоджує проекти
рішень державних органів з питань стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації; 4) організовує розроблення та функціонування державних
систем, а саме: а) у сфері стандартизації: організовує роботу щодо загальної та військової
стандартизації, у тому числі щодо створення технічних комітетів зі
стандартизації, планування, розроблення, проведення експертизи та
розповсюдження державних стандартів (крім роботи зі стандартизації
в галузі будівництва); затверджує державні стандарти України, розроблені технічними
комітетами зі стандартизації, організовує перегляд існуючих
стандартів та контролює їх відповідність нормативним документам
міжнародних організацій зі стандартизації; організовує розроблення основних положень системи
класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної
інформації; здійснює проведення експертизи, а також реєстрацію державних
класифікаторів і затверджує їх; веде облік і реєстрацію нормативних документів зі
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації; розподіляє виділені Держстандарту з Державного бюджету
України кошти між виконавцями робіт із державної та міжнародної
стандартизації; забезпечує функціонування і актуалізацію Національного
автоматизованого інформаційного фонду стандартів і класифікаторів,
міжнародних (міждержавних) і національних стандартів зарубіжних
держав; б) у сфері метрології: організовує функціонування державної метрологічної служби,
державної служби стандартних зразків речовин і матеріалів,
державної служби стандартних довідкових даних про фізичні
константи та властивості речовин і матеріалів, державної служби
єдиного часу і еталонних частот; забезпечує проведення державного метрологічного контролю
засобів вимірювання та нагляду за ними; забезпечує проведення державних випробувань, державної
перевірки та метрологічної атестації засобів вимірювань; здійснює калібрування засобів вимірювань, а також виконання
особливо точних вимірювань на замовлення підприємств, установ,
організацій і забезпечення їх комплексного метрологічного
обслуговування; проводить державний метрологічний нагляд за кількістю
фасованого товару в упаковках; забезпечує ведення державних реєстрів засобів вимірювань,
допущених до застосування, стандартних зразків речовин і
матеріалів, таблиць стандартних довідкових даних про фізичні
константи та властивості речовин і матеріалів системи державних
одиниць фізичних величин; виконує роботи з удосконалення систем забезпечення єдності
та достовірності вимірювань, створення, збереження і підтримання
на сучасному рівні еталонної бази держави; здійснює акредитацію метрологічних служб, вимірювальних,
іспитових і хіміко-аналітичних лабораторій; забезпечує координацію роботи служб з питань часу і частоти,
стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів,
стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості
речовин і матеріалів; в) у сфері акредитації та сертифікації: здійснює організаційне забезпечення діяльності Національної
ради з питань якості; ( Абзац другий підпункту 4 "в" пункту 4
в редакції Указу Президента N 942/97 від 02.09.97 ) забезпечує організаційно-методичне керівництво державною
системою сертифікації; організовує та координує роботу центральних та місцевих
органів, пов'язану з акредитацією та сертифікацією продукції та
систем якості; забезпечує визнання й акредитує органи сертифікації, іспитові
лабораторії (центри) і атестує експертів-аудиторів; затверджує переліки продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації; визнає сертифікати або інші документи, видані за межами
України, якщо вони підтверджують відповідність продукції діючим в
Україні нормативним документам, а також припиняє дію (або
скасовує) виданих в Україні сертифікатів у разі виявлення під час
проведення сертифікації відхилень від норм; здійснює інспекційний контроль за додержанням правил
державної системи сертифікації; забезпечує ведення реєстру об'єктів і суб'єктів сертифікації
та виданих сертифікатів державної системи сертифікації продукції
та послуг; веде Реєстр державної системи сертифікації; надає інформацію про результати діяльності, а також проводить
іншу роботу, пов'язану з функціонуванням системи; 5) здійснює державний нагляд за додержанням обов'язкових
вимог стандартів, норм і правил, іншої нормативної документації
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності (за винятком
галузі будівництва, сфери торгівлі, громадського харчування і
послуг) під час розроблення та виробництва продукції, а також
сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів
міжгалузевого призначення, які поставляються для виробництва
військової техніки та інших виробів військового призначення; 6) проводить у випадках, передбачених законодавством України,
атестацію підприємств, забезпечує взаємодію з іншими
уповноваженими на це органами; ( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1019/98 від 15.09.98 ) 7) видає ліцензії (дозволи) на право
ввезення, виготовлення, ремонту, прокату, продажу засобів
вимірювань; 8) створює спеціальний фонд зі стандартизації, метрології та
сертифікації у порядку, визначеному законодавством України; 9) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного та соціального розвитку
України; 10) готує пропозиції й бере участь у формуванні та реалізації
політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для
державних потреб, складає макроекономічні та міжгалузеві баланси; 11) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни
умов функціонування систем стандартизації, забезпечення єдності
вимірювань, акредитації та сертифікації стосовно оподаткування,
одержання пільгових кредитів, визначення особливостей
приватизації; 12) визначає, за погодженням з Міністерством економіки
України, порядок встановлення цін і тарифів на проведення
Держстандартом України, центрами стандартизації, метрології та
сертифікації, інститутами робіт і послуг у сфері стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації, якщо це передбачено
чинним законодавством; 13) здійснює міжгалузеву та регіональну координацію
діяльності з питань стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації; 14) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління майном підприємств, що належать до
сфери управління Держстандарту України; 15) видає нормативні документи та довідкові матеріали,
здійснює іншу видавничу діяльність з питань стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації, висвітлює в засобах
масової інформації результати роботи у цій сфері; 16) бере в установленому порядку участь у роботі
художньо-технічних і координаційних рад, дегустаційних та інших
комісій галузей промисловості; 17) уживає в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів
українських товаровиробників на зовнішньоекономічному ринку та
розвиток внутрішнього ринку, зростання експортного потенціалу
держави; 18) безпосередньо бере участь у роботі міжнародних
організацій як національний орган зі стандартизації, метрології
та сертифікації, координує діяльність з цих питань інших
центральних та місцевих органів державної виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності; 19) організовує роботу технічних комітетів зі стандартизації,
органів з сертифікації та метрологічних служб, вносить від імені
України пропозиції до проектів планів роботи, бере участь у
розробці та підготовці коментарів до міжнародних (міждержавних)
стандартів, установлення правил застосування цих стандартів на
території України; 20) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру; 21) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію
антимонопольної політики, сприяє розвитку конкуренції; 22) забезпечує додержання екологічних вимог та умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
управління Держстандарту України; 23) бере участь у реалізації державної політики зайнятості,
організовує на базі навчальних закладів Держстандарту України і за
кордоном підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
керівників та інших працівників системи Держстандарту України та
підприємств і організацій незалежно від форм власності у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації, погоджує
відповідні програми підготовки і викладання цих дисциплін у
навчальних закладах держави, організовує атестацію
експертів-аудиторів; 24) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, постійно контролює стан охорони
державної таємниці в центральному апараті та на підприємствах, в
установах, організаціях Держстандарту України; 25) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах, визначених
законодавством, повноважень Держстандарту України; 26) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Держстандарт України має право:
1) установлювати єдині вимоги щодо створення і функціонування
державних систем стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації; 2) здійснювати видання (перевидання), розповсюдження
державних, міждержавних стандартів і класифікаторів України,
міжнародних стандартів, правил, директив і рекомендацій
міжнародних організацій зі стандартизації, міжнародних систем
сертифікації та їх перекладів, а також укладати договори з
організаціями стосовно делегування їм права на видання
(перевидання) цих нормативних документів; 3) застосовувати згідно з чинним законодавством штрафи до
підприємств, установ, організацій і громадян-суб'єктів
підприємницької діяльності (за винятком галузі будівництва, сфери
торгівлі, громадського харчування і послуг) у разі порушення ними
стандартів, норм і правил під час розроблення, випуску та
реалізації продукції. Розглядати справи про адміністративні
порушення, вчинені посадовими особами підприємств, установ,
організацій і громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності
або власниками підприємств, та накладати на них адміністративні
стягнення; 4) делегувати повноваження акредитованим організаціям щодо
здійснення ними функцій органу з сертифікації в державній системі
сертифікації; 5) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з
керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції
Держстандарту України; 6) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до компетенції Держстандарту України; 7) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних
організаціях зі стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації й брати безпосередню участь у їх роботі; 8) дозволяти відповідно до законодавства України окремим
підприємствам виготовлення продукції з тимчасовим відхиленням від
вимог державних стандартів для реалізації в межах України; 9) одержувати у встановленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій документи, матеріали та інформацію, а від Міністерства
статистики України - безоплатно статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на Держстандарт України завдань; 10) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
місцевих органів Держстандарту України, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління; 11) самостійно або за участю роботодавців підприємств
недержавної форми власності проводити переговори і укладати
галузеві угоди з представниками найманих працівників.
6. Держстандарт України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та
місцевими органами державної виконавчої влади, органами Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
7. Держстандарт України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання законодавства України видає накази, організовує та
контролює їх виконання. Держстандарт України у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування спільні акти. Рішення Держстандарту України, прийняті в межах його
компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих
органів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності, громадян.
8. Держстандарт України очолює Голова, якого призначає
Президент України. Голова має заступників, яких призначає Президент України.
Розподіл обов'язків між заступниками проводить Голова. Голова здійснює керівництво Держстандартом України та
спрямовує його діяльність, несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Держстандарт України завдань і здійснення
ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників
Голови, керівників підрозділів Держстандарту України, затверджує
штатний розпис та положення про структурні підрозділи
Держстандарту України. Голова Держстандарту України є за посадою головним державним
інспектором України з державного нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і правил, а його заступники -
заступниками головного державного інспектора України з державного
нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і
правил. Начальники управлінь, їх заступники, начальники відділів,
спеціалісти Держстандарту України, керівники, їх заступники та
спеціалісти центрів стандартизації, метрології та сертифікації, на
яких покладено здійснення державного нагляду за додержанням
стандартів, норм і правил і державного метрологічного нагляду, є
за посадою державними інспекторами з державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів, норм і правил або державними
інспекторами з державного метрологічного нагляду.
9. Для виконання державних функцій з нагляду за додержанням
стандартів, норм та правил і з метрологічного нагляду, організації
робіт зі стандартизації та сертифікації Держстандарт України
утворює систему територіальних органів - державних центрів
стандартизації, метрології та сертифікації. Директори цих центрів є за посадою головними державними
інспекторами відповідних територіальних одиниць, а їх заступники -
заступниками головного державного інспектора. За своїм статусом директори територіальних органів є
повноважними представниками Держстандарту України на місцях.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держстандарту України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності у Держстандарті України утворюється
колегія у складі Голови, заступників Голови за посадою, а також
інших керівних працівників Держстандарту України та керівників
підпорядкованих підприємств і організацій Держстандарту України. Склад колегії Держстандарту України затверджує Кабінет
Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Держстандарту
України.
11. Для підготовки рішень з окремих питань діяльності
Держстандарту України при ньому утворюються консультаційно-дорадчі
науково-технічні комісії зі стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації. У Держстандарті України можуть утворюватися й інші дорадчі та
консультаційні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держстандарту України.
12. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держстандарту України затверджує Кабінет
Міністрів України. Структуру центрального апарату Держстандарту України
затверджує віце-Прем'єр-міністр України.
13. Держстандарт України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: