open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
br> Рамкова Угода

між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво

( Угоду ратифіковано Законом N 32/97-ВР від 24.01.97 )
( Із змінами, внесеними згідно з Додатковою угодою

( 276_003 ) від 30.10.97 )

Уряд України

та

Уряд Федеративної Республіки Німеччина

(далі - Договірні Сторони),
прагнучи поглиблювати партнерські зв'язки між їхніми народами
шляхом консультування і технічного співробітництва, виходячи з принципу поважання суверенітету, зважаючи на спільні інтереси в сприянні економічному,
науково-технічному, правовому та соціальному прогресу обох країн, маючи на меті співробітництво у сфері побудови демократичних
структур і створення системи ринкових відносин в Україні, посилаючись на Спільну Декларацію від 1 червня 1993 р.
( 276_012 ), домовилися про таке:
Стаття 1
1) Договірні Сторони за взаємною згодою співпрацюють з метою
сприяння економічному, науково-технічному, правовому та
соціальному розвитку народів обох країн. 2) Ця Угода визначає загальні умови консультування і
технічного співробітництва між Договірними Сторонами. 3) Договірні Сторони можуть укладати додаткові угоди (далі
іменовані "Проектними угодами") про конкретні проекти щодо
консультування і технічного співробітництва (далі іменовані
"Проектами"). В проектних угодах можуть визначатися спільні цілі та терміни
здійснення цих проектів, внесок кожної із Договірних Сторін,
завдання та організаційний статус учасників проектів, а також
характер і обсяг фінансування проектів, умови їх призупинення чи
дострокового припинення. 4) Ця Угода може застосовуватися до проектів, що не є
предметом безпосередньої домовленості між Договірними Сторонами. Застосування Угоди до таких проектів вважається погодженим
між Договірними Сторонами, якщо проти відповідного письмового
повідомлення однієї з Договірних Сторін протягом місяця не буде в
письмовій формі подано заперечення з боку іншої Договірної
Сторони.
Стаття 2
Консультування і технічне співробітництво можуть охоплювати,
зокрема, проекти щодо консультування з економічних питань,
включаючи заходи щодо підготовки та підвищення кваліфікації
фахівців і керівних кадрів у сфері економіки та управління
економікою, а також проекти в сфері права, державного управління,
в соціальній сфері і у сфері охорони навколишнього природного
середовища та науково-технічного співробітництва.
Стаття 3
1) Консультування та технічне співробітництво, передбачені у
статті 2, можуть здійснюватися шляхом: а) відрядження фахівців, зокрема консультантів, викладачів,
експертів, науково-технічного персоналу тощо. Увесь персонал, відряджений за дорученням Уряду Федеративної
Республіки Німеччина, далі іменується "Відряджені фахівці"; б) підготовки і підвищення кваліфікації українських фахівців
і керівних кадрів у сфері економіки, управління економікою та
державного управління, а також експертів і викладачів в Україні,
Федеративній Республіці Німеччина або в інших країнах; в) постачання матеріалів і обладнання (включаючи транспортні
засоби, меблі тощо), необхідних для реалізації проектів (далі
іменуються "Матеріали"); г) розроблення планів, проведення досліджень і експертиз; д) в інший прийнятний спосіб. 2) Якщо проектною угодою не передбачено інше, матеріали, що
постачаються за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина
для реалізації проектів, з надходженням в Україну переходять у
власність українського учасника (реципієнта) проекту. При цьому
матеріали є складовою частиною проектів і на весь час реалізації
проекту перебувають у необмеженому та безоплатному користуванні
відряджених фахівців. 3) Уряд Федеративної Республіки Німеччина доручатиме
організаціям, установам чи підприємствам виконання заходів для
реалізації узгоджених проектів. Організації, установи чи
підприємства, що отримали відповідні доручення, далі іменуються
"Виконавці". 4) Уряд Федеративної Республіки Німеччина повідомлятиме Уряд
України про те, яким саме відрядженим фахівцям і виконавцям
доручено реалізацію узгоджених проектів.
Стаття 4
1) Уряд Федеративної Республіки Німеччина бере на себе, в
межах підтримуваних ним проектів, якщо проектними угодами не
передбачається інше, витрати на: а) оплату праці відряджених фахівців; б) службові поїздки відряджених фахівців; в) придбання матеріалів, зазначених у підпункті "в" пункту 1
статті 3; г) транспортування та страхування матеріалів, зазначених у
підпункті "в" пункту 1 статті 3, до місця реалізації проекту. 2) Розподіл витрат на підготовку та підвищення кваліфікації
українських фахівців та керівних кадрів у сфері економіки,
управління економікою та державного управління, а також експертів
та викладачів здійснюється згідно з Протоколом між Урядом України
і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у
підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців та керівних кадрів
у галузі економіки та державних органів управління економікою від
16 лютого 1993 р.
Стаття 5
Уряд України забезпечуватиме щодо тих проектів, в яких він
або уповноважена ним установа чи підприємство бере безпосередню
участь, якщо проектними угодами не передбачається інше: а) надання земельних ділянок і приміщень з оснащенням,
включаючи меблі, обладнання, телефон та інші засоби зв'язку,
необхідних для реалізації проекту; б) належне розміщення відряджених фахівців та членів їхніх
родин; в) надання послуг відрядженим фахівцям в експлуатації та
технічному обслуговуванні обладнання, а також щодо місцевих
перевезень; г) надання відрядженим фахівцям необхідних для реалізації
проектів послуг місцевого персоналу (зокрема перекладачів для
усного та письмового перекладу та/або водіїв); д) надання відрядженим фахівцям всілякої підтримки у
виконанні їхніх завдань та всієї необхідної для цього
документації; е) виконання всіх необхідних для реалізації проектів робіт
згідно з проектними угодами, якщо їх виконання не покладається на
Уряд Федеративної Республіки Німеччина; ж) надання можливостей для поїздок українських фахівців до
Німеччини, узгоджених в рамках реалізації проектів, та за згодою Договірних Сторін нестиме в усіх необхідних
випадках витрати, пов'язані з реалізацією підпунктів "г", "д",
"е", "ж" цієї статті.
Стаття 6
1) Уряд Федеративної Республіки Німеччина забезпечує, щоб
відряджені фахівці: а) повною мірою сприяли досягненню цілей, визначених в цій
Угоді та в проектних угодах; б) дотримувалися законів України; в) не провадили в Україні іншу професійну та підприємницьку
діяльність крім передбаченої цією Угодою та проектами; г) гармонійно співпрацювали з українськими партнерами. 2) Якщо відряджений фахівець не виконує зобов'язань,
зазначених у пункті 1 цієї статті, Уряд України має право заявити
Урядові Федеративної Республіки Німеччина про відкликання цього
фахівця.
Стаття 7
1) Уряд України забезпечує, щоб відрядженим фахівцям та
членам їхніх родин, які проживають разом з ними, надавалися не
менш сприятливі привілеї та імунітети, ніж іншим іноземним
фахівцям, які працюють в Україні, в рамках міжнародних договорів
України про технічне та економічне співробітництво. Ці привілеї та
імунітети передбачають насамперед таке: а) відряджені фахівці, виконавці, або Уряд Федеративної
Республіки Німеччина не нестимуть відповідальності за шкоду, що
може бути заподіяна під час виконання відрядженими фахівцями
завдань у межах узгоджених проектів, крім випадків коли Договірні
Сторони разом не встановлять, що таку шкоду заподіяно внаслідок
грубої необережності або зумисних дій відряджених фахівців; б) відряджені фахівці не можуть бути затримані або
заарештовані у зв'язку з діями чи упущеннями, пов'язаними з
виконанням ними завдань в межах узгоджених проектів; в) відряджені фахівці та виконавці звільняються від сплати
податків та будь-яких інших зборів з доходів включаючи заробітну
плату та надбавки, що виплачуються Урядом Федеративної Республіки
Німеччина; г) відряджені фахівці та члени їхніх сімей на весь час
їхнього перебування звільняються від сплати мита, митних зборів та
внесення застав щодо: - їхнього особистого багажу; - особистого майна, включаючи меблі, електроприлади,
медикаменти, харчові продукти та напої, а також інші споживчі
товари, що ввозяться в Україну для особистого споживання; - одного автомобіля на одного відрядженого фахівця для
особистих потреб; - надісланих поштою або ввезених в Україну/вивезених з
України подарунків для особистого споживання; д) відрядженим фахівцям на території України дозволяється
продавати або відчужувати іншим способом предмети, перелічені в
підпункті г) цього пункту, відповідно до законодавства України
після сплати належних сум мит, інших податків та зборів, які б
сплачувалися іншими іноземними фахівцями, зазначеними в цій
статті; е) відрядженим фахівцям для їхньої діяльності в Україні не
потрібно одержувати дозвіл на працю; ж) відрядженим фахівцям надається будь-яке інше необхідне
сприяння у виконанні ними їхніх завдань. 2) Уряд України дбатиме про захист особи та власності
відряджених фахівців і членів їхніх родин, що проживають разом з
ними, зокрема: а) на весь час виконання проектів надається право
безперешкодного в'їзду в Україну та виїзду з України; б) безкоштовно видаються необхідні візи для довготермінового
перебування; Заяви на одержання віз для довготермінового перебування
подаються до дипломатичних або консульських представництв України
перед від'їздом. Заяви на продовження віз можуть подаватися в
Україні у встановленому порядку; в) забезпечується необмежена свобода пересування на території
України, згідно з правилами, встановленими Угодою між Урядом
України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про необмежену
свободу пересування від 15 лютого 1993 р.
Стаття 8
Матеріали, що ввозяться в Україну за дорученням Уряду
Федеративної Республіки Німеччина або виконавця для реалізації
проектів, звільняються в Україні від ліцензування, сплати всіх
видів мита, зборів та інших платежів. Митне оформлення цих
матеріалів забезпечується у найкоротші терміни. Це звільнення
застосовується також до матеріалів, придбаних в Україні, за заявою
виконавця або відрядженого фахівця.
Стаття 8а
Стипендії, надані громадянам України Урядом Федеративної
Республіки Німеччина в рамках програми "Трансформ", не включаються
до їх сукупного доходу і не підлягають обкладенню податком на
доходи фізичних осіб в Україні. Угоду доповнено статтею 8а згідно з Додатковою угодою
( 276_003 ) від 30.10.97 )
Стаття 9
1) Для цілей координації в Україні діяльності, передбаченої
цією Угодою та виконання інших її положень, Агентство координації
міжнародної технічної допомоги діятиме від імені Уряду України як
Координаційний орган. Уряд України своєчасно інформуватиме Уряд Федеративної
Республіки Німеччина дипломатичними каналами про будь-які зміни у
статусі чи функціях Координаційного органу, які матимуть значення
для цілей застосування цієї Угоди. 2) Привілеї та імунітети за цією Угодою для відряджених
фахівців та виконавців, а також пільги, зазначені у статті 8 щодо
матеріалів для відповідних проектів, надаються на підставі
відповідних посвідчень, що видаються Координаційним органом.
Стаття 10
Ця Угода відповідно до положень пункту 4 статті 1
застосовується також до проектів, домовленості щодо яких існували
між Договірними Сторонами до моменту набуття нею чинності, а також
стосовно проектів, що виконуються на цей час.
Стаття 11
Спори, що можуть виникати між Договірними Сторонами стосовно
тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуються шляхом
переговорів або у інших прийнятний для Договірних Сторін спосіб.
Стаття 12
1) Ця Угода набуває чинності з дати одержання Урядом
Федеративної Республіки Німеччина офіційного повідомлення Уряду
України про виконання внутрішньодержавних процедур, які згідно з
законодавством України є необхідними для набуття нею чинності. Тимчасово ця Угода буде застосовуватися з моменту її
підписання відповідно до внутрішньодержавного права Договірних
Сторін. 2) Ця Угода діє протягом п'яти років з моменту набуття нею
чинності. Дія цієї Угоди буде продовжуватися кожного разу на один
рік, якщо одна із Договірних Сторін не заявить у письмовій формі
не пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного терміну
про свій намір денонсувати її. 3) До всіх проектів, виконання яких розпочато на момент
втрати Угодою чинності, застосовуватимуться положення цієї Угоди
аж до повного їх виконання.
Вчинено в м.Бонні 29 травня 1996 року у двох примірниках,
кожний українською і німецькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: