open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 травня 1996 р. N 573

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99 )
Про затвердження Положення про

Державний комітет України

по гідрометеорології

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
гідрометеорології, що додається. 2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. N 328
( 328-92-п ) "Питання Державного комітету України по
гідрометеорології" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 239).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 1996 р. N 573
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет України по гідрометеорології
1. Державний комітет України по гідрометеорології
(Держкомгідромет) є центральним органом державної виконавчої
влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. Держкомгідромет реалізує державну політику у галузі
гідрометеорології та фонових радіаційних спостережень. 2. Держкомгідромет у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Держкомгідромет узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінетові Міністрів України. У межах своїх повноважень
Держкомгідромет організовує виконання актів законодавства,
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. 3. Основними завданнями Держкомгідромету є: забезпечення державних органів, представницьких органів,
органів місцевого самоврядування, Збройних Сил, інших військових
формувань, підприємств, установ, організацій та громадян України
інформацією про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних
умов і стану навколишнього природного середовища, попередженнями
про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища з метою
прийняття відповідних рішень для забезпечення життєдіяльності
населення, обороноздатності країни, сприяння ефективній роботі
господарського комплексу, безпеці руху наземного, повітряного і
водного транспорту; збереження і розвиток державної системи
гідрометеорологічних, фонових радіаційних спостережень та базових
спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища; забезпечення діяльності галузевого державного архіву з метою
постійного зберігання та використання гідрометеорологічних та
інших спеціальних документів Національного архівного фонду; здійснення представництва Уряду України у Всесвітній
метеорологічній організації ООН. 4. Держкомгідромет відповідно до покладених на нього завдань: 1) здійснює управління у галузі гідрометеорології та фонових
радіаційних спостережень; 2) здійснює заходи щодо вдосконалення системи державної
гідрометеорологічної служби відповідно до пріоритетних напрямків
її діяльності; 3) бере участь у: розробленні Державної програми економічного і соціального
розвитку України, Державного бюджету України; формуванні і реалізації державної політики в цілому та у
галузі гідрометеорології, фонових радіаційних спостережень,
базових спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища, розробляє механізм її реалізації; формуванні та реалізації інвестиційної політики виходячи з
пріоритетних напрямів діяльності гідрометеорологічної служби; 4) готує пропозиції щодо: удосконалення економічних регуляторів розвитку державної
гідрометеорологічної служби, соціального захисту її працівників; формування та реалізації політики у сфері виконання робіт і
поставок продукції для державних потреб у галузі
гідрометеорології; 5) забезпечує: прогнозування розвитку гідрометеорологічної служби у
виробничій, науково-технічній, трудовій, соціальній та інших
сферах діяльності; вдосконалення системи обліку та звітності на підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери управління
Держкомгідромету; 6) розробляє та подає Мінфіну і Мінекономіки пропозиції до
проектів державного бюджету і програми соціально-економічного
розвитку стосовно гідрометеорологічної служби; 7) здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням
бюджетних коштів, виділених підприємствам, установам і
організаціям, що належать до сфери його управління; 8) забезпечує реалізацію науково-технічної політики щодо
здійснення гідрометеорологічних, геофізичних та базових
спостережень за станом забруднення навколишнього природного
середовища, збирання даних спостережень, їх оброблення і поширення
на національному та міжнародному рівні, ведення банків даних та
забезпечення споживачів відповідною інформацією, забезпечує
належний рівень технологічних процесів цих робіт; 9) розробляє та затверджує галузеві нормативно-технічні
документи і стандарти відповідно до вимог Всесвітньої
метеорологічної організації ООН та Міжнародної організації
цивільної авіації ООН; 10) реалізує державну стратегію розвитку гідрометеорологічної
служби з метою досягнення світового рівня технології отримання,
оброблення та використання матеріалів, що стосуються
гідрометеорологічного режиму та прогнозів його змін; 11) систематично забезпечує в установленому порядку державні
органи, представницькі органи, органи місцевого самоврядування,
Збройні Сили, інші військові формування, підприємства, установи,
організації та громадян інформацією про стан та прогнозовані зміни
в атмосфері і гідросфері, коротко- і довгостроковими
метеорологічними, агрометеорологічними, гідрологічними річковими й
морськими прогнозами, попереджає про небезпечні та стихійні
гідрометеорологічні явища і процеси, несприятливі
гідрометеорологічні умови для ведення господарства, відпочинку і
життєдіяльності населення; 12) здійснює метеорологічне забезпечення польотів на
внутрішніх та міжнародних авіалініях відповідно до вимог
Всесвітньої метеорологічної організації ООН та Міжнародної
організації цивільної авіації ООН; 13) здійснює гідрометеорологічне забезпечення мореплавства і
рибних промислів у морях і океанах; 14) забезпечує гідрометеорологічними даними
сільськогосподарське виробництво, бере участь у вирішенні питань
гідрометеорологічного обгрунтування розміщення посівів
сільськогосподарських культур і впровадження нових прийомів
агротехніки, складає прогнози врожайності і валового збору
сільськогосподарських культур; 15) здійснює гідрометеорологічне забезпечення проектування,
будівництва та експлуатації промислових, транспортних,
житлово-комунальних і сільськогосподарських об'єктів,
магістральних нафто- і газопроводів, аналізує матеріали та
обстежує райони, де передбачається їх розміщення; 16) розробляє державні програми перспективного розвитку і
технічного переоснащення гідрометеорологічної служби; 17) виступає державним замовником комплексних наукових
досліджень з проблем перспективного розвитку гідрометеорологічної
служби; 18) здійснює наукові дослідження в галузі гідрометеорології,
кліматології, у питаннях глобальних змін клімату та активних
впливів на гідрометеорологічні процеси; 19) забезпечує діяльність галузевого державного архіву даних; 20) готує матеріали до щорічної Національної доповіді про
стан навколишнього природного середовища в Україні; 21) забезпечує відповідно до законодавства ведення державного
водного кадастру з розділу "Поверхневі води"; 22) здійснює підготовку і забезпечує видання
науково-прикладних кліматичних та агрометеорологічних довідників,
гідрометеорологічних щорічників, оглядів та інших матеріалів з
питань стану атмосферного повітря, поверхневих вод, грунтів,
сільськогосподарських культур; 23) здійснює методичне керівництво та нагляд за організацією
і проведенням гідрометеорологічних спостережень та робіт, що
здійснюються іншими міністерствами і відомствами; 24) проводить сертифікаційні випробування
гідрометеорологічного обладнання; 25) проводить метрологічний контроль приладів та обладнання; 26) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління майном підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери його управління; 27) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
центральному апараті Держкомгідромету, а також на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління; 28) здійснює заходи щодо забезпечення підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери його управління
висококваліфікованими спеціалістами, координує їхню діяльність з
питань підготовки спеціалістів, дотримання вимог охорони праці; 29) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених
законодавством; 30) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань. 5. Держкомгідромет має право: 1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 2) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних
організаціях та під час укладення міжнародних договорів України; 3) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, представницьких органів
інформацію, документи і матеріали, а від Мінстату - статистичні
дані для виконання покладених на нього завдань (безплатно); 4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції; 5) здійснювати на договірних засадах спеціалізоване
гідрометеорологічне обслуговування, підготовку узагальнень,
інформацій, довідок, інших матеріалів та виконувати інші роботи,
пов'язані з діяльністю Комітету; 6) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
територіальних органів Держкомгідромету, підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери його управління; 6. Держкомгідромет у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а
також з відповідними органами інших держав. 7. Держкомгідромет у межах своїх повноважень на основі та на
виконання законодавства видає накази, організовує і контролює їх
виконання. Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними та
місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, представницькими органами спільні акти. Нормативно-правові акти Держкомгідромету підлягають державній
реєстрації у Мінюсті в порядку, встановленому законодавством. 8. Держкомгідромет очолює голова, якого призначає Президент
України. Голова має заступників, які призначаються відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками проводить
голова Держкомгідромету. Голова здійснює керівництво Держкомгідрометом, несе
відповідальність перед Президентом України та Урядом України за
виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх
функцій, визначає ступінь відповідальності заступників голови,
керівників підрозділів Держкомгідромету. 9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомгідромету, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі голови
(голова колегії), заступників голови за посадою, а також інших
керівних працівників Держкомгідромету. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держкомгідромету. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держкомгідромету. 10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів науково-технічного розвитку
гідрометеорології, обговорення найважливіших програм та з інших
питань у Держкомгідрометі утворюється науково-технічна рада з
учених і висококваліфікованих спеціалістів. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
голова Держкомгідромету. У Держкомгідрометі можуть створюватися і інші дорадчі та
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджує голова Держкомгідромету. 11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держкомгідромету затверджує Кабінет Міністрів
України. Структуру центрального апарату Держкомгідромету затверджує
Віце-прем'єр-міністр України. Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджує голова Держкомгідромету. 12. Держкомгідромет є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: