open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 124 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

18 червня 1996 р.
vd960607 vn124 за N 306/1331
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН

N 290 ( z0378-01 ) від 12.04.2001 )
Про затвердження Положення про Державний реєстр

патентів України на промислові зразки та порядок

видачі патентів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН

N 391 ( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від
4 березня 1994 року N 3032/46 та відповідно до Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України
на промислові зразки та порядок видачі патентів, що додається. 2. Зареєструвати Положення, зазначене в п.1, в Міністерстві
юстиції України. 3. Скасувати накази Держпатенту України від 2 грудня
1992 року N 52 "Про порядок реєстрації патентів України на
промислові зразки та порядок видачі патентів" і від 21 лютого
1994 року N 29 "Про затвердження охоронних документів". 4. Опублікувати Положення, зазначене в п.1, в офіційному
бюлетені Держпатенту України "Промислова власність". 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держпатенту України В.Жарова.
Голова Держпатенту України В.Петров
Затверджено

наказом Держпатенту України

від 7 червня 1996 року N 124
Положення

про Державний реєстр патентів України на

промислові зразки та порядок видачі патентів
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (далі - Закон) та
Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" від 23 грудня 1993
року N 3770-12 і визначає порядок ведення Державного реєстру
патентів України на промислові зразки, видачі патентів України на
промислові зразки та їх дублікатів, порядок продовження строку дії
патентів на промислові зразки, а також встановлює форму патенту.
Розділ I

Загальні положення
Державний Реєстр патентів України на промислові зразки (далі
- Реєстр) є офіційним документом, призначеним для реєстрації
патентів на промислові зразки, яким надається правова охорона в
Україні, та всіх змін щодо їх правового статусу. Реєстр являє собою зброшуровані, пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою книги і підлягає постійному зберіганню в
Державному департаменті інтелектуальної власності (далі -
Департамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України. Реєстрацію та інші дії, що пов'язані з веденням Реєстру,
виконує Департамент при наявності документа про сплату
відповідного збору чи оплату послуги. Розділ I із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ II

Порядок ведення Державного реєстру

патентів України на промислові зразки
1. Реєстрація патентів України на промислові зразки (далі -
патентів) здійснюється на підставі рішення Департаменту про видачу
патенту та при наявності документа про сплату збору за видачу
патенту. 2. Запис про реєстрацію патенту здійснюється відповідно до
стандарту ВОІВ ST.80 за кодами ІНІД для ідентифікації
бібліографічних даних щодо промислових зразків і містить такі
відомості: вид та номер охоронного документа СРСР (10) номер реєстрації, який є номером патенту (11) дату реєстрації патенту (15) дату подання клопотання про перереєстрацію патенту РСР на промисловий зразок на патент України (20)

дату подання клопотання про видачу патенту України а промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР (20)

номер та дату подання в Департамент заявки, аніше поданої в патентне відомство СРСР (20)

номер заявки (21)

дату подання заявки (22)

дату виставочного пріоритету (23)

дату, з якої набирають чинності права, що ипливають з патенту (24)

кількість заявлених варіантів (28)

номер попередньої заявки в державі-учасниці аризької конвенції ( 995_123 ) (31)

дату подання попередньої заявки в державі-учасниці аризької конвенції (32)

код держави-учасниці Паризької конвенції, в яку одана попередня заявка (33)

дату публікації відомостей про видачу патенту а номер бюлетеня (45)

індекс (індекси) Міжнародної класифікації ромислових зразків (51)

назву промислового зразка (54)

зображення промислового зразка та вказівку відносно ольорів (55)

номер і дату подання попередньої заявки (62)

прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування аявника (заявників) (71)

прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) (72)

прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування ласника (власників) патенту, його адресу та код держави (73)

прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер редставника у справах інтелектуальної власності (74)

адресу та прізвище, ім'я та по батькові фізичної соби або повне найменування юридичної особи, на ім'я
якої надсилається патент (98).
3. У процесі ведення Реєстру в нього можуть бути внесені
додаткові записи та зміни щодо: - продовження строку дії патенту; - передачі права власності на промисловий зразок та даних про
особу, якій передано право; - дати прийняття рішення про реєстрацію договору про передачу
права власності на промисловий зразок; - дати реєстрації договору про передачу права власності на
промисловий зразок; - передачі права на використання промислового зразка; - виду ліцензії; - даних про ліцензіата; - дати прийняття рішення про реєстрацію ліцензійного
договору; - дати реєстрації ліцензійного договору; - внесення змін до договорів про передачу права на
використання промислового зразка; - визнання договорів на передачу права власності на
промисловий зразок або передачу права на використання промислового
зразка недійсними; - надання будь-якій особі дозволу на використання
промислового зразка; - дати прийняття рішення про надання будь-якій особі дозволу
на використання промислового зразка; - дати реєстрації рішення про надання будь-якій особі дозволу
на використання промислового зразка; - дати публікації відомостей про надання будь-якій особі
дозволу на використання промислового зразка та номера бюлетеня; - найменування власника (власників) патенту; - назви промислового зразка; - складу заявників, авторів або власників патенту; - адреси або прізвища, ім'я і по батькові фізичної особи чи
повного найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилається
патент; - визнання патенту недійсним повністю або частково; - припинення дії патенту повністю або частково; - дати видачі дубліката патенту; - виправлення очевидних помилок.
4. Підставою для внесення записів та змін до Реєстру є: рішення Департаменту про видачу патенту; рішення Апеляційної ради Департаменту; рішення судових органів; рішення про реєстрацію договору про передачу права власності
на промисловий зразок; рішення про реєстрацію договору про передачу права на
використання промислового зразка; рішення про надання будь-якій особі дозволу на використання
промислового зразка; рішення про припинення дії патенту повністю або частково; рішення про припинення дії патенту у зв'язку з несплатою
річного збору за підтримання чинності патенту; рішення про продовження строку дії патенту, про зміну
найменування власника (власників) патенту, зміну адреси власника
(власників) патенту і (або) адреси або прізвища, ім'я та по
батькові фізичної особи чи повного найменування юридичної особи,
на ім'я якої надсилається патент, видачу дубліката патенту,
виправлення очевидних помилок, прийняте на підставі заяви власника
(власників) патенту.
5. Заява власника (власників) патенту про зміну найменування
і (або) зміну адреси та виправлення очевидних помилок подається
українською мовою від імені власника (власників) патенту,
стосується одного охоронного документа і містить: номер патенту; номер заявки; дату подання заявки; назву промислового зразка; прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування і адресу
власника (власників) патенту; адресу та прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилається
повідомлення. Заява підписується власником (власниками) патенту. Якщо
власник патенту є юридичною особою, заява підписується особою, що
має на це право, з доданням літерної розшифровки підпису, який
засвідчується печаткою.
До заяви додаються: документ про сплату збору (при необхідності); документ, що підтверджує правомірність змін (при
необхідності). Якщо заяву про зміну відомостей, що занесені до Реєстру, від
імені власника (власників) патенту подає представник у справах
інтелектуальної власності або інша довірена особа, до заяви
додається відповідне доручення. У дорученні зазначається: прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування власника
(власників) патенту, його (їх) повна адреса та підпис; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер
представника у справах інтелектуальної власності або прізвище,
ім'я, по батькові та адреса іншої довіреної особи; обсяг повноважень представника у справах інтелектуальної
власності або іншої довіреної особи; дата видачі доручення та строк його дії.
6. Відомості про зміни, що стосуються правового статусу
патентів, відомості про виправлення очевидних помилок та внесення
змін Департамент публікує у своєму офіційному бюлетені. Дані про
публікацію зазначених відомостей заносяться до Реєстру. 7. Департамент видає або надсилає повідомлення про внесену
зміну за формою, наведеною у додатку N 4, власнику (власникам)
патенту за адресою, що зазначена у заяві. Розділ II із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ III

Порядок продовження строку дії патенту

на промисловий зразок
1. Строк дії патенту становить десять років від дати подання
заявки до Департаменту і продовжується Департаментом за
клопотанням власника (власників) патенту, але не більше як на
п'ять років. 2. Клопотання про продовження строку дії патенту подається
його власником (власниками) українською мовою, стосується одного
охоронного документа та містить: номер патенту; номер заявки; дату подання заявки; прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування власника
(власників) патенту та його (їх) адресу; адресу та прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи, на ім'я якої надсилаєтся
рішення. Клопотання підписується власником (власниками) патенту. Якщо
власник патенту є юридичною особою, клопотання підписується
особою, що має на це право, з доданням літерної розшифровки
підпису, який засвідчується печаткою. До клопотання додається документ, що підтверджує сплату збору
за перший продовжений рік чинності патенту. Клопотання та документ про сплату збору мають надійти до
Департаменту протягом двох останніх місяців останнього року дії
патенту. 3. Клопотання про продовження строку дії патенту може бути
подано через представника у справах інтелектуальної власності або
іншу довірену особу з доданням відповідного доручення власника
(власників) патенту. В дорученні зазначаються відомості, викладені
у пункті 5 розділу II цього Положення. 4. Строк дії патенту може бути продовжено також після
закінчення строку дії патенту, якщо збір за перший продовжений рік
чинності патенту сплачений, а документ про його сплату надійшов до
Департаменту протягом шести місяців після закінчення строку дії
патенту. У цьому випадку розмір зазначеного збору збільшується на
50 відсотків. 5. У разі неподання клопотання про продовження строку дії
патенту і (або) несплати збору дія патенту припиняється. 6. Департамент: вносить відомості про продовження строку дії патенту до
Реєстру; видає або надсилає рішення з відомостями про продовження
строку дії патенту за формою, наведеною у додатку N 3, власнику
(власникам) патенту за адресою, що зазначена у клопотанні про
продовження строку дії патенту. 7. Відомості про продовження строку дії патенту Департамент
публікує в офіційному бюлетені. Розділ III із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ IV

Порядок видачі патенту України на

промисловий зразок
1. Видача патенту здійснюється Департаментом після його
державної реєстрації та публікації. 2. Патент відповідно до Закону ( 3688-12 ) видається за
формою, що наведена у додатку N 1 та Постанови Верховної Ради
України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" від 23 грудня 1993 року N 3770-12, - за формою,
наведеною у додатку N 2, і засвідчується підписом голови
Департаменту, який може бути факсимільним, та печаткою
Департаменту. 3. Патент видається особі, яка має право на його одержання,
або надсилається за адресою, яка зазначена у заяві про видачу
патенту. 4. До виданого патенту на вимогу його власника (власників)
Департамент вносить виправлення очевидних помилок відповідно до
пунктів 3, 4 та 5 розділу II цього Положення. За виправлення помилок, зроблених з вини заявника,
сплачується збір. Департамент видає або надсилає повідомлення про виправлення
помилок за формою, наведеною у додатку N 4, власнику (власникам)
патенту за адресою, що зазначена у заяві. Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ V

Порядок видачі дубліката патенту

на промисловий зразок
1. Дублікат патенту може бути виданий тільки при наявності
запису про реєстрацію патенту на промисловий зразок у Реєстрі. 2. Видача дубліката патенту здійснюється Департаментом за
заявою власника (власників) або його (їх) правонаступника
(правонаступників) про втрату оригіналу із зазначенням обставин
втрати та з доданням документа про оплату послуги за видачу
дубліката. До заяви додається: дві фотокартки розміром 18x24 (для невеликих виробів 13x18
або 9x12) із зазначенням назви та варіантів промислового зразка; документ про оплату послуги; документ про правонаступництво (при необхідності). 3. Відомості про видачу дубліката патенту на промисловий
зразок публікуються Департаментом в офіційному бюлетені. Розділ V із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Розділ VI

Порядок надання відомостей, що занесені до реєстру
Після внесення відомостей про патент до Реєстру Департаменту
за заявою будь-якої особи може надати витяг з Реєстру, який
стосується патенту, зазначеного у заяві, відповідно до Інструкції
про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий
зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів
України на промислові зразки, затвердженої наказом Держпатенту
України від 21 липня 1995 року N 112 ( z0271-95 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 1 серпня 1995 року
N 271/807. Розділ VI із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Додаток N 1

до Положення про Державний реєстр

патентів України на промислові

зразки та порядок видачі патентів
Україна Патент (19) UA

на промисловий зразок (11) ____
Герб (51) ____
Міністерство освіти
і науки України
Державний департамент
інтелектуальної власності
зареєстровано відповідно до Закону України

"Про охорону прав на промислові зразки"

від 15 грудня 1993 року N 3688-12

Голова Департаменту ______________ М.П.

Підпис _________________________________________________________________
(21) Номер заявки
(22) Дата подання заявки
(23) Дата виставочного пріоритету
(24) Дата, з якої набирають чинности права,

що випливають з патенту
(28) Кількість заявлених варіантів
(31) Номер(и) попередньої(іх) заявки(ок)

в державі-учасниці Паризької конвенції ( 995_123 )
(32) Дата(и) подання попередньої(іх) заявки(ок)

в державу-учасницю Паризької конвенції
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції,

в яку подана попередня(і) заявка(и)
(45) Дата публікації відомостей про видачу патенту
(54) Назва промислового зразка
(55) Зображення промислового зразка

та вказівка відносно кольорів
(62) Номер і дата подання попередньої заявки

до Департаменту
(72) Автор(и), код держави
(73) Власник(и), його адреса та код держави
(11) ____________________ _________________________________________________________________

____________________ ________________
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Додаток N 2

до Положення про Державний реєстр

патентів України на промислові

зразки та порядок видачі патентів
Україна Патент (19) UA

на промисловий зразок (11) ____
Герб (51) ____
Міністерство освіти
і науки України
Державний департамент
інтелектуальної власності
зареєстровано відповідно до Постанови

Верховної Ради України від 23 грудня

1993 року N 3770-12
Голова Департаменту ______________ М.П.

Підпис _________________________________________________________________
(10) Номер свідоцтва СРСР
(21) Номер заявки
(22) Дата подання заявки
(23) Дата виставочного пріоритету
(24) Дата, з якої набирають чинности права,

що випливають з патенту
(28) Кількість заявлених варіантів
(31) Номер(и) попередньої(іх) заявки(ок)

в державі-учасниці Паризької конвенції ( 995_123 )
(32) Дата(и) подання попередньої(іх) заявки(ок)

в державу-учасницю Паризької конвенції
(33) Код держави-учасниці Паризької конвенції,

в яку подана попередня(і) заявка(и)
(45) Дата публікації відомостей про видачу патенту
(54) Назва промислового зразка
(55) Зображення промислового зразка

та вказівка відносно кольорів
(62) Номер і дата подання попередньої заявки
(72) Автор(и), код держави
(73) Власник(и), його адреса та код держави
(11) ____________________ _________________________________________________________________

____________________ ________________
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Додаток N 3

до Положення про Державний реєстр

патентів України на промислові

зразки та порядок видачі патентів
Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності
Україна, 254655, Київ-53, МСП, Львівська площа, 8

Тел.: (044) 212-50-82

Факс: (044) 212-34-49 _________________________________________________________________
(11) Номер патенту ______________ Адреса _______________________
(73) Власник ____________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________
Рішення

від "___" _______________ 199_ р.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" - строк дії патенту продовжено до ________________________
Дата публікації та номер бюлетеня
Голова Департаменту ______________ МП

підпис
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )
Додаток N 4

до Положення про Державний реєстр

патентів України на промислові

зразки та порядок видачі патентів

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності

Україна, 254655, Київ-53, МСП, Львівська площа, 8

Тел.: (044) 212-50-82

Факс: (044) 212-34-49
_________________________________________________________________
(11) Номер патенту ______________ Адреса _______________________
(73) Власник ____________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________ _________________________________ ______________________________
Повідомлення

від "___" _______________ 199_ р.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" - виправлені помилки - внесені зміни
Дата публікації та номер бюлетеня
Голова Департаменту ______________ МП

підпис
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 391
( z0575-00 ) від 16.08.2000 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: