open Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 10 серпня 1993 р. N 615

Київ
Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів

державної та інших форм власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1233 ( 1233-96-п ) від 05.10.96

N 1465 ( 1465-98-п ) від 21.09.98

N 1919 ( 1919-99-п ) від 18.10.99

N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000

N 1053 ( 1053-2001-п ) від 15.08.2001

N 1006 ( 1006-2002-п ) від 13.07.2002

N 1759 ( 1759-2002-п ) від 16.11.2002

N 938 ( 938-2004-п ) від 20.07.2004

N 363 ( 363-2005-п ) від 18.05.2005

N 1251 ( 1251-2007-п ) від 24.10.2007

N 321 ( 321-2008-п ) від 09.04.2008

N 918 ( 918-2009-п ) від 26.08.2009 }

З метою вдосконалення охорони об'єктів державної та інших
форм власності Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити на базі підрозділів охорони при органах
внутрішніх справ Державну службу охорони при Міністерстві
внутрішніх справ.
2. Затвердити Положення про Державну службу охорони при
Міністерстві внутрішніх справ, перелік об'єктів, що підлягають
обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при
Міністерстві внутрішніх справ за договорами, і перелік об'єктів
підвищеної небезпеки підприємств, які мають стратегічне значення
для економіки та безпеки держави, що підлягають обов'язковій
охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві
внутрішніх справ за договорами (додаються). Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 918 ( 918-2009-п ) від
26.08.2009 }
3. Ураховуючи, що діяльність з надання послуг, пов'язаних з
охороною державної (крім охорони окремих особливо важливих
об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в
установленому Кабінетом Міністрів України порядку) та іншої
власності, а також з охороною громадян, підлягає ліцензуванню,
ліцензії на цю діяльність видаються суб'єктам господарювання
органом ліцензування у порядку, встановленому Законом України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1919 ( 1919-99-п ) від
18.10.99, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1053
( 1053-2001-п ) від 15.08.2001 ) 4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 12 квітня 1966 р. N 308 "Про затвердження
Положення про позавідомчу охорону при органах міліції Української
РСР".

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1993 р. N 615 (у редакції

постанови Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2001 р. N 1053

( 1053-2001-п )
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу охорони при

Міністерстві внутрішніх справ
( У тексті Положення слова "Центральне агентство",

"представництва" в усіх відмінках і "бюро"

замінено відповідно словами "Департамент",

"управління, відділи" і "відділи, відділення"

у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ

N 1759 ( 1759-2002-п ) від 16.11.2002 )

1. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ
(далі - Державна служба охорони) створена для здійснення заходів
щодо охорони нерухомих об'єктів та іншого майна, в тому числі
вантажів, тимчасового зберігання валютних цінностей, забезпечення
особистої безпеки громадян, а також технічного захисту інформації
на договірних засадах в порядку, встановленому законодавством.
( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 938
( 938-2004-п ) від 20.07.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 363 ( 363-2005-п ) від 18.05.2005 )
Державна служба охорони є підпорядкованою Міністру
внутрішніх справ єдиною централізованою системою, очолюваною
Департаментом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх
справ (далі - Департамент), яка складається з управлінь, відділів
Державної служби охорони при головних управліннях МВС в Автономній
Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управліннях МВС в
областях та м. Севастополі (далі - управління, відділи) та
підпорядкованих їм підрозділів охорони: міських, районних,
міжрайонних відділів, відділень, підрозділів воєнізованої охорони
та охоронних підрозділів (далі - цивільна охорона), стройових
підрозділів міліції охорони, спеціальних підрозділів "Титан",
інкасації та груп затримання, пунктів централізованого
спостереження, у тому числі на окремих об'єктах, а також установ
та навчальних закладів професійної підготовки працівників охорони
(далі - навчальні заклади). { Абзац другий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 1759 ( 1759-2002-п ) від 16.11.2002; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1251 ( 1251-2007-п ) від
24.10.2007 }
2. Державна служба охорони у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Державної служби охорони є:
здійснення за договорами заходів щодо охорони особливо
важливих об'єктів згідно з переліком, який затверджується
Кабінетом Міністрів України, інших об'єктів, вантажів, інкасації,
перевезення, тимчасового зберігання валютних цінностей,
забезпечення особистої безпеки громадян, а також технічного
захисту інформації в порядку, встановленому законодавством;
( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 363
( 363-2005-п ) від 18.05.2005 )
розроблення основних вимог до захисту об'єктів та громадян
від злочинних посягань, примірних договорів і вимог до
інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів, оснащення їх
технічними системами та засобами телевідеоспостереження,
тривожної сигналізації, контролювання доступу (далі - технічні
засоби охоронного призначення), а також інструкцій та інших
документів, що регламентують виконання охоронних функцій; ( Абзац
третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 938
( 938-2004-п ) від 20.07.2004 )
участь у проведенні єдиної технічної політики щодо
впровадження технічних засобів охоронного призначення шляхом
розроблення нормативних документів на час усього циклу їх
життєдіяльності (проектування, промислове виробництво, монтаж,
експлуатація та утилізація).
4. Державна служба охорони відповідно до покладених на неї
завдань:
1) визначає за погодженням із власниками майна або
уповноваженими ними органами чи особами (далі - власник) вид
охорони під час її організації (міліцейська, цивільна, за
допомогою пунктів централізованого спостереження тощо);
2) запобігає правопорушенням і припиняє їх у місцях несення
служби;
3) реалізує технічні засоби охоронного призначення і надає
послуги з їх проектування, монтажу, ремонту та обслуговування;
4) бере участь у розробленні комплексу стандартів на технічні
засоби охоронного призначення з урахуванням міжнародних вимог і
норм, розвитку міжнародного співробітництва у галузі їх
стандартизації, а також співробітництва з вітчизняними та
іноземними суб'єктами підприємницької діяльності у галузі
розроблення, стандартизації, проектування, виробництва, монтажу та
обслуговування зазначених технічних засобів;
5) забезпечує випробування вітчизняних та іноземних зразків
технічних засобів охоронного призначення для подальшого
впровадження;
6) укладає договори на виробництво технічних засобів
охоронного призначення, відповідних датчиків і приладів на
державних та інших підприємствах України й інших держав;
7) здійснює в установленому порядку сертифікацію технічних
засобів охоронного призначення, що застосовуються на території
України;
8) погоджує за заявками замовників проекти в частині
забезпечення технічними засобами охоронного призначення об'єктів і
споруд, що будуються (реконструюються);
9) організує проведення технічної експертизи та підготовку
висновків щодо якості проектування та виробництва технічних
засобів охоронного призначення;
10) провадить в установленому порядку зовнішньоекономічну
діяльність.
4-1. Міліція охорони може здійснювати за договорами заходи із
забезпечення особистої безпеки:
народних депутатів України - з відома Голови Верховної Ради
України;
державних службовців, що належать до першої - третьої
категорій, - за поданням керівника відповідного державного органу;
керівників підприємств, що мають стратегічне значення для
економіки і безпеки держави. Положення доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 363
( 363-2005-п ) від 18.05.2005 )
5. Державна служба охорони має право:
1) утримувати навчальні заклади з підготовки та
перепідготовки кадрів, здійснювати на договірних засадах навчання
працівників підприємств, установ та організацій, у тому числі
зарубіжних, що займаються охороною, монтажем, використанням,
ремонтом та обслуговуванням технічних засобів охоронного
призначення;
2) створювати в установленому порядку, а також виступати
засновником (учасником) суб'єктів господарювання, діяльність яких
пов'язана з організацією і виконанням заходів охорони та безпеки,
розробленням, виробництвом, реалізацією, монтажем, профілактичним
обслуговуванням, використанням, ремонтом технічних засобів
охоронного призначення, проведенням маркетингу та інжинірингу в
галузі забезпечення особистої і майнової безпеки, соціального
захисту своїх працівників;
3) застосовувати технічні засоби охоронного призначення з
використанням радіочастот на умовах, передбачених для
правоохоронних органів.
6. З метою забезпечення охорони об'єктів та особистої безпеки
громадян і відповідно до покладених на Державну службу охорони
завдань:
1) Департамент виконує завдання, передбачені абзацами третім
та четвертим пункту 3, підпунктами 4, 6, 7 і 10 пункту 4,
підпунктом 2 пункту 5 цього Положення, і є органом управління
Державною службою охорони та її майном, діяльність якого не має на
меті одержання прибутку;
2) управління, відділи:
здійснюють безпосереднє керівництво підпорядкованими їм
підрозділами охорони;
виконують завдання, передбачені абзацом другим пункту З,
підпунктами 1-3, 5, 6 і 8-10 пункту 4 та підпунктами 1-3 пункту 5
цього Положення;
3) підрозділи охорони виконують завдання, передбачені абзацом
другим пункту 3, підпунктами 1-3 пункту 4 і підпунктом 3 пункту 5
цього Положення. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 1251 ( 1251-2007-п ) від
24.10.2007 }
7. Департамент діє на підставі Положення, яке затверджується
Міністром внутрішніх справ за поданням керівника Департаменту.
Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.
Управління, відділи та підрозділи охорони діють відповідно до
положень про них, що затверджуються Департаментом. Підрозділи
охорони можуть мати статус юридичної особи.
8. Департамент очолює керівник, який призначається на посаду
та звільняється з посади Міністром внутрішніх справ.
Керівник Департаменту за посадою є начальником Державної
служби охорони.
9. Державна служба охорони провадить свою діяльність на
засадах госпрозрахунку за рахунок коштів, одержаних її
підрозділами охорони, підприємствами та установами за організацію
і надання послуг з охорони та безпеки за договорами, та інших
надходжень, передбачених законодавством.
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності Департаментом, управліннями, відділами і підрозділами
охорони здійснюється відповідно до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
і положень (стандартів) бухгалтерського обліку ( z0391-99 ),
затверджених Мінфіном. { Абзац другий пункту 9 в редакції
Постанови КМ N 1251 ( 1251-2007-п ) від 24.10.2007 }

{ Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 1251 ( 1251-2007-п ) від 24.10.2007 }

Департамент визначає порядок володіння, користування і
розпорядження майном та коштами Державної служби охорони згідно із
законодавством.
Управління, відділи і підрозділи охорони є державними
установами, що провадять некомерційну господарську діяльність.
{ Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 1251
( 1251-2007-п ) від 24.10.2007 }
Майно Державної служби охорони закріплюється за
Департаментом, управліннями, відділами, підрозділами охорони на
праві оперативного управління. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 938 ( 938-2004-п ) від 20.07.2004; в редакції
Постанови КМ N 1251 ( 1251-2007-п ) від 24.10.2007 }
10. Підрозділи воєнізованої охорони відповідно до
законодавства можуть мати на озброєнні вогнепальну зброю, а також
оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту та
активної оборони, а саме: шоломами сталевими армійськими і типу
"Сфера", бронежилетами, гумовими кийками, наручниками,
електрошоковими пристроями, пристроями для відстрілювання
патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми
властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками
та пістолетами із сльозоточивими речовинами типу алгоген, CN, МПК,
у тому числі імпортного виробництва, пневматичною зброєю,
пристроями для примусової зупинки автотранспорту "Еж-М".
Охоронні підрозділи відповідно до законодавства можуть мати
на озброєнні вогнепальну спортивну і вогнепальну мисливську зброю,
а також оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту
та активної оборони, а саме: гумовими кийками, пристроями для
відстрілювання патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
балончиками та пістолетами із сльозоточивими речовинами типу
алгоген, CN, МПК, у тому числі імпортного виробництва,
пневматичною зброєю.
Працівники підрозділів Державної служби охорони під час
несення служби застосовують ці засоби в порядку, визначеному
законодавством.
Зразки форменого одягу працівників Державної служби охорони
затверджує МВС за погодженням з Міноборони. ( Пункт 10 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 938 ( 938-2004-п ) від
20.07.2004 )
11. Створення та ліквідація управлінь, відділів здійснюється
МВС, а навчальних закладів та підрозділів охорони, внесення змін
до штатів управлінь, відділів - Департаментом відповідно до
положення про нього.
12. Порядок створення та ліквідації підрозділів цивільної
охорони, інших суб'єктів господарювання системи Державної служби
охорони визначається типовими положеннями про них, які
затверджуються Департаментом.
13. Номенклатура посад, що заміщуються працівниками, які
працюють за трудовим договором (контрактом), визначається
Департаментом, яке встановлює відповідно до законодавства
гарантовані мінімальні оклади на підставі тарифної сітки ставок і
посадових окладів. Підвищені розміри тарифних ставок і посадових
окладів (понад мінімальні) можуть встановлюватися підрозділами
охорони - суб'єктами господарювання самостійно у межах наявних
коштів на оплату праці відповідно до законодавства у порядку, що
визначається Департаментом.
Чисельність працівників підрозділів охорони, які працюють за
трудовим договором (контрактом) і надають послуги з охорони та
безпеки, встановлюється Департаментом виходячи з необхідності
забезпечення охорони за укладеними договорами.
Утримання чисельності управлінського персоналу Державної
служби охорони здійснюється понад загальну договірну чисельність
охорони.
14. Чисельність працівників міліції охорони встановлюється
відповідно до законодавства та укладених договорів про надання
послуг з охорони та безпеки.
Перелік посад у підрозділах Державної служби охорони, які
підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу
міліції, визначається МВС за поданням Департаменту. Умови їх
грошового та пенсійного забезпечення визначаються відповідно до
законодавства.
15. Керівництво міліцією охорони, організація її службової
діяльності, організаційно-штатне та кадрове забезпечення
здійснюються в порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ.
Міліція охорони з питань, передбачених підпунктом другим
пункту 4 цього Положення, оперативно підпорядковується керівникам
відповідних органів внутрішніх справ. Працівники міліції охорони
не можуть залучатися до виконання завдань, що не належать до
компетенції Державної служби охорони.
16. Необхідна чисельність працівників цивільної та
міліцейської охорони на один пост охорони визначається
Департаментом виходячи з норми робочого часу, що встановлюється
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), положенням про
проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ та
іншими нормативно-правовими актами.
17. На роботу до Державної служби охорони приймаються особи,
які досягли вісімнадцятирічного віку, за своїми фізичними даними і
станом здоров'я здатні виконувати покладені на працівників охорони
обов'язки та не мають судимості.
18. Працівники Державної служби охорони під час несення
служби зобов'язані:
1) захищати об'єкти охорони від злочинних посягань та
забезпечувати додержання режиму охорони згідно з укладеними
договорами;
2) взаємодіяти з органами внутрішніх справ щодо припинення
правопорушень у місцях несення служби, запобігання розкраданню
власності та затримання правопорушників;
3) у разі виявлення пожеж чи загорянь, спрацювань пожежної
сигналізації оповіщати про це підрозділи пожежної охорони та
вживати заходів до ліквідації пожеж і загорянь;
4) зберігати таємницю, що охороняється відповідно до
законодавства, конфіденційну інформацію про осіб, а також
конфіденційну, оголошену такою в установленому порядку, інформацію
про господарську діяльність замовника послуг на здійснення заходів
охорони та безпеки, що стали відомі у зв'язку з виконанням
службових обов'язків або обов'язків за договорами.
19. Працівники Державної служби охорони під час виконання
службових обов'язків мають право:
1) вимагати від працівників підприємств, установ та
організацій, що охороняються, додержання встановлених пропускного
та внутрішньооб'єктового режимів, а також громадського порядку;
2) затримувати і доставляти в службові приміщення охорони для
встановлення особи та складання протоколу про правопорушення на
осіб, які вчинили правопорушення чи знаходяться без належних
підстав на території об'єкта, що охороняється, у необхідних
випадках передавати їх до органу внутрішніх справ для прийняття
відповідного рішення;
3) проводити в установленому законом порядку з метою
запобігання розкраданню майна особистий огляд громадян, які
перебувають у приміщенні чи на території об'єкта, що охороняється,
або поблизу нього за наявності законних підстав для затримання,
які скоїли правопорушення безпосередньо на території об'єкта, а
також огляд речей, що знаходяться при них, та тимчасово вилучати
документи і предмети, які можуть бути речовими доказами вчинення
правопорушень, або використані на шкоду здоров'я громадян;
4) проводити огляд транспортних засобів і перевіряти
відповідність товарно-транспортним документам матеріальних
цінностей, які вивозяться за межі території об'єкта, що
охороняється;
5) складати відповідно до законодавства і передавати на
розгляд уповноважених законодавством органів протоколи про
адміністративні правопорушення на осіб, які вчинили дрібні
крадіжки з об'єктів охорони;
6) застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу,
спеціальні засоби та зброю у випадках і порядку, передбачених
законодавством.
Працівники міліції охорони під час виконання службових
обов'язків користуються правами, передбаченими Законом України
"Про міліцію" ( 565-12 ) та іншими законодавчими актами.
20. Працівники Державної служби охорони несуть
відповідальність за неналежне виконання трудових і службових
обов'язків згідно з Кодексом законів про працю України ( 322-08 ),
положенням про проходження служби особовим складом органів
внутрішніх справ.
21. Відносини підрозділів Державної служби охорони з
юридичними особами та громадянами у зв'язку з наданням послуг з
охорони та безпеки, відповідальність, права та обов'язки сторін
визначаються договорами.
Договір на охорону укладається відповідно до примірних
договорів після виконання власником обов'язкових вимог Державної
служби охорони щодо інженерно-технічного укріплення об'єкта та
обладнання його технічними засобами охоронного призначення.
( Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 938 ( 938-2004-п ) від 20.07.2004 )
Необхідною умовою укладення договору є створення власником
відповідних умов для виконання працівниками Державної служби
охорони зобов'язань за договорами.
22. Вартість робіт, пов'язаних з охороною об'єктів та
безпекою громадян, визначається виходячи з принципів самоокупності
та застосування вільних цін, крім випадків, передбачених абзацом
другим цього пункту.
Ціни на послуги з охорони об'єктів, що підлягають
обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони,
визначаються на підставі відповідної методики, що затверджується
Мінекономіки та МВС за погодженням з Антимонопольним комітетом.
23. Власник може надавати працівникам Державної служби
охорони, які безпосередньо несуть службу з охорони об'єкта, житло
чи місця у гуртожитках, забезпечувати обслуговування їх у медичних
закладах, санаторіях, будинках відпочинку, а також місцями у
дитячих дошкільних закладах, продуктами, товарами, задовольняти
інші побутові потреби на загальних з працівниками об'єкта, що
охороняється, підставах.
24. Житлові приміщення працівникам Державної служби охорони
можуть надаватися в установленому порядку:
1) Київською та Севастопольською міськими, районними у
мм. Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад;
2) підприємствами, установами та організаціями, з якими
укладено договори на охорону, на загальних з їхніми працівниками
підставах за рахунок коштів підприємств або Державної служби
охорони;
3) МВС, головними управліннями МВС в Автономній Республіці
Крим, м. Києві, Київській області, управліннями МВС в областях та
м. Севастополі;
4) з житлового фонду, збудованого (придбаного) на кошти
Державної служби охорони.
Державна служба охорони може мати службовий житловий фонд.
Перелік працівників Державної служби охорони, яким може надаватися
службове житло, затверджується в установленому порядку. 25. Державна служба охорони для організації централізованої
охорони використовує канали зв'язку, що надаються Держкомзв'язку,
а також виконує проектування та здійснює їх будівництво за рахунок
власних коштів у межах лімітів капітальних вкладень та обсягів
будівельно-монтажних робіт, які виділяються для цього в
установленому порядку. Приміщення на АТС для встановлення
апаратури охоронної сигналізації надаються підприємствами
Мінтрансзв'язку в установленому порядку. Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1251
( 1251-2007-п ) від 24.10.2007 }
26. Забезпечення Державної служби охорони зброєю та
боєприпасами, спеціальними засобами та засобами зв'язку, речовим
майном і спецодягом, транспортними засобами та пально-мастильними
матеріалами здійснюється за рахунок коштів Державної служби
охорони, одержаних від виконання договорів з виробниками, органами
постачання МВС, а також інших джерел, не заборонених
законодавством.
27. Державна служба охорони за рахунок коштів, що надходять
від виконання договорів, здійснює в установленому законодавством
порядку виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі
(смерті) або настання інвалідності працівника міліції охорони,
страхування належного їй майна, цивільної відповідальності,
пов'язаної з експлуатацією службових транспортних засобів, з
віднесенням сум на валові витрати, а також може здійснювати
особисте страхування спеціалістів, управлінського та
обслуговуючого персоналу від нещасних випадків, пов'язаних з
виконанням службових обов'язків, та своєї цивільної
відповідальності за неналежне виконання зобов'язань за укладеними
цивільно-правовими договорами. Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1251
( 1251-2007-п ) від 24.10.2007 }
( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1233
( 1233-96-п ) від 05.10.96, N 1465 ( 1465-98-п ) від 21.09.98,
N 1038 ( 1038-2000-п ) від 27.06.2000, в редакції Постанови КМ
N 1053 ( 1053-2001-п ) від 15.08.2001 )

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1993 р. N 615
ПЕРЕЛІК

об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні

підрозділами Державної служби охорони

при Міністерстві внутрішніх справ

за договорами
Будинки, в яких розміщуються центральні органи виконавчої
влади (крім центральних органів виконавчої влади, що здійснюють
керівництво військовими формуваннями, Державної податкової
адміністрації та Державної митної служби) - в межах асигнувань,
передбачених у державному бюджеті на їх утримання Укртелерадіокомпанія, телевізійні центри, будинки
радіомовлення та звукозапису Державні архіви та їхні сховища Державні музеї, картинні галереї, історико-культурні
заповідники, інші важливі об'єкти культури, де зберігаються
історичні та культурні цінності загальнодержавного значення Українська фондова біржа та її філії Державні підприємства ювелірної промисловості Інспекції пробірного нагляду Бази, склади благородних металів, дорогоцінного каміння та
виробів із нього Підприємства, що виробляють цінні державні папери Об'єкти водопостачання населених пунктів з резервуарами
питної води Центральні й обласні аптечні склади Склади мобілізаційного резерву Підприємства, спеціалізовані цехи і дільниці, що виробляють
вогнепальну спортивно-мисливську зброю, спеціальні засоби,
заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засоби
активної оборони, вибухові речовини та об'єкти їх зберігання Пункти поховання радіоактивних відходів Об'єкти, розташовані в зоні безумовного відселення та
відчуження Психіатричні лікарні з посиленим наглядом Спеціальні відділення лікарень, призначені для проведення
судово-психіатричної експертизи осіб, які перебувають під вартою Державні універсальні магазини із щоденною виручкою в сумі
понад 5 тисяч мінімальних розмірів заробітної плати, їхні склади,
центральні каси Бази, склади та інші державні об'єкти зберігання матеріальних
цінностей на суму понад 20 тисяч мінімальних розмірів заробітної
плати Особливо важливі мости на залізничних магістралях і
автомагістралях державного значення Національний виставочний центр при Кабінеті Міністрів України
(м.Київ) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
(м. Київ) Український та регіональні центри оцінювання якості освіти,
їх об'єкти, пункти тестування, а також місця проведення та
перевірки результатів зовнішнього незалежного оцінювання Національний спортивний комплекс "Олімпійський".
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1465
( 1465-98-п ) від 21.09.98, N 1006 ( 1006-2002-п ) від
13.07.2002, N 938 ( 938-2004-п ) від 20.07.2004, N 321
( 321-2008-п ) від 09.04.2008, N 918 ( 918-2009-п ) від
26.08.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 серпня 2009 р. N 918
ПЕРЕЛІК

об'єктів підвищеної небезпеки підприємств,

які мають стратегічне значення для економіки

та безпеки держави, що підлягають обов'язковій охороні

підрозділами Державної служби охорони

при Міністерстві внутрішніх справ за договорами

------------------------------------------------------------------ Найменування об'єкта |Код згідно|Найменування підприємства | | з ЄДРПОУ | | --------------------------+----------+--------------------------| Сховища нафти і газу, | 20077720 |Національна акціонерна | особливо важливі об'єкти | |компанія "Нафтогаз | нафтогазової галузі | |України" | --------------------------+----------+--------------------------| Магістральний трубопровід,| 31517060 |Українське державне | яким транспортується | |підприємство | аміак | |"Укрхімтрансаміак" | --------------------------+----------+--------------------------| Морські порти | 01125577 |Феодосійський морський | | |торговельний порт | |----------+--------------------------| | 01125554 |Керченський морський | | |торговельний порт | |----------+--------------------------| | 01125583 |Державне підприємство | | |"Євпаторійський морський | | |торговельний порт" | |----------+--------------------------| | 01125591 |Ялтинський морський | | |торговельний порт | |----------+--------------------------| | 01125755 |Маріупольський державний | | |морський торговельний порт| |----------+--------------------------| | 01125761 |Державне підприємство | | |"Бердянський морський | | |торговельний порт" | |----------+--------------------------| | 01125608 |Миколаївський морський | | |торговельний порт | |----------+--------------------------| | 19290012 |Спеціалізований морський | | |порт "Октябрськ" | |----------+--------------------------| | 30900540 |Державне підприємство | | |"Морський торговельний | | |порт "Дніпро-Бузький" | |----------+--------------------------| | 01125672 |Державне підприємство | | |"Іллічівський морський | | |торговельний порт" | |----------+--------------------------| | 01125815 |Ізмаїльський морський | | |торговельний порт | |----------+--------------------------| | 04704790 |Морський торговельний порт| | |"Южний" | |----------+--------------------------| | 01125666 |Державне підприємство | | |"Одеський морський | | |торговельний порт" | |----------+--------------------------| | 01125809 |Ренійський морський | | |торговий порт | |----------+--------------------------| | 01125689 |Білгород-Дністровський | | |морський торговельний порт| |----------+--------------------------| | 01125206 |Державне підприємство | | |"Морський торговельний | | |порт "Усть-Дунайськ" | |----------+--------------------------| | 01125695 |Херсонський морський | | |торговельний порт | |----------+--------------------------| | 01125703 |Скадовський морський | | |торговельний порт | |----------+--------------------------| | 31503037 |Державне підприємство | | |"Генічеський морський | | |торговельний порт" | |----------+--------------------------| | 01125548 |Державне підприємство | | |"Севастопольський морський| | |торговельний порт" | --------------------------+----------+--------------------------| Склади, інші нерухомі | 31173861 |ЗАТ "ТЕТЗ-інвест" | об'єкти зберігання | | | (використання) небезпечних| | | речовин | | | |----------+--------------------------| | 14251734 |ЗАТ "Камвольно-суконна | | |компанія "Чексіл" | |----------+--------------------------| | 05763599 |ЗАТ "Новокраматорський | | |машинобудівний завод" | |----------+--------------------------| | 31256759 |ЗАТ "Лукор" | |----------+--------------------------| | 00214244 |ВАТ "Іскра" | |----------+--------------------------| | 00190905 |ВАТ "Інгулецький гірничо- | | |збагачувальний комбінат" | |----------+--------------------------| | 00191282 |ВАТ "Полтавський гірничо- | | |збагачувальний комбінат" | |----------+--------------------------| | 05607824 |ВАТ "Рівнеазот" | |----------+--------------------------| | 00203826 |ВАТ "Азот" | -----------------------------------------------------------------

Примітки. 1. Охороні підлягають, у тому числі будинки і

приміщення, в яких розміщуються об'єкти підвищеної

небезпеки підприємств та органи управління (крім тих,

що охороняються воєнізованою охороною згідно із

законодавством).
2. Підприємства, які мають стратегічне значення для

економіки та безпеки держави, визначені згідно з

переліком підприємств, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р.

N 1734 ( 1734-2004-п ) (Офіційний вісник України,

2004 р., N 52, ст. 3443).
{ Постанову доповнено переліком згідно з Постановою КМ N 918
( 918-2009-п ) від 26.08.2009 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: