open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 198 від 7.09.93 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

31 грудня 1993 р.
vd930907 vn198 за N 206

Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів

з медичною та фармацевтичною освітою

З метою подальшого удосконалення медичного обслуговування
населення України та забезпечення безперервного післядипломного
навчання молодших спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Положення про училище підвищення кваліфікації та
перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів
(додається). 1.2. Положення про постійно діючі курси підвищення
кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних
спеціалістів (додається) ( z0207-93 ). 1.3. Перелік циклів спеціалізації та удосконалення молодших
медичних та фармацевтичних спеціалістів (додається). 1.4. Положення про Свідоцтво про проходження підвищення
кваліфікації та перепідготовки (додається) ( z0208-93 ). 2. Міністру охорони здоров'я Республіки Крим, начальникам
управлінь охорони здоров'я обласних і Севастопольської міської
державних адміністрацій, департаменту охорони здоров'я та
соціального захисту Київської міської державної адміністрації
ПРОПОНУЮ: 2.1. Цикли спеціалізації і удосконалення проводити на
постійно діючих курсах і в училищах підвищення кваліфікації та
перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів
згідно з Переліком циклів, затвердженим цим наказом. 2.2. Вжити заходів до поліпшення післядипломної підготовки
спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою та затвердити
заклади охорони здоров'я навчальними базами училищ і постійно
діючих курсів. 2.3. Щорічно до 15 травня направляти на затвердження до
Головного управління учбових закладів, кадрів і науки МОЗ України
плани-заявки підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших
медичних і фармацевтичних спеціалістів. 3. Вважати такими, що не застосовуються на території України: 3.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 12 грудня
1978 р. N 1212 "Про заходи по удосконаленню системи підвищення
кваліфікації спеціалістів з середньою медичною та фармацевтичною
освітою". 3.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 28.02.84
N 213 "Доповнення до наказу МОЗ СРСР від 12.12.78 N 1212". 4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я УРСР від 26.06.90 N 121 "Про підвищення
кваліфікації спеціалістів з середньою медичною і фармацевтичною
освітою Української РСР". 5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на
начальника Головного управління учбових закладів, кадрів і науки
МОЗ України Бєлан С.М.

Міністр Ю.П.Спіженко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров'я України

від 7.09.93 р. N 198
ПОЛОЖЕННЯ

про училище підвищення кваліфікації та

перепідготовки молодших медичних і

фармацевтичних спеціалістів
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Училище підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших
медичних і фармацевтичних спеціалістів (далі - училище) є вищим
навчальним закладом в системі безперервної освіти медичних кадрів,
якому Міністерство освіти акредитувало функції професійного
навчання відповідно до Закону України про освіту. 2. Училище створюється згідно з рішенням власника (власників)
майна або уповноваженого ним (ними) органу або згідно з рішенням
колективу у порядку, передбаченому законодавством України. Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в
установах банків, штамп і печатку із зображенням Державного герба
України і з своїм найменуванням. 3. Головними завданнями училища є: - задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні
кваліфікації і перепідготовці молодших медичних і фармацевтичних
спеціалістів; - оновлення і поглиблення професійних знань; - забезпечення оперативного оволодіння спеціалістами
сучасними досягненнями медичної науки і практики; - надання нової кваліфікації, нової спеціальності; - послідовне проведення заходів, спрямованих на підвищення
якості, розширення практичної направленості, удосконалення форм і
методів навчання; - здійснення за підсумками навчання спеціалістів комплексної
оцінки професійних знань, умінь і навичок, ділових якостей і
вироблення на цій підставі рекомендацій керівникам закладів по
дальшому їх використанню; - виконання науково-дослідних робіт за новими напрямками
діяльності спеціалістів охорони здоров'я, а також з актуальних
проблем підвищення кваліфікації; - надання консультативної методичної допомоги спеціалістам,
закладам, організаціям; - проведення атестації молодших спеціалістів з медичною і
фармацевтичною освітою. 4. Училище здійснює свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України. 5. Училище розробляє статут, що затверджується радою
навчального закладу і реєструється в органах місцевої влади згідно
з чинним законодавством. 6. Навчання спеціалістів та інша діяльність училища
здійснюється за державним замовленням на договірній основі з
міністерствами, відомствами, підприємствами, закладами,
організаціями, юридичними і фізичними особами. Згідно із
замовленням і договорами на навчання училище складає план
прийняття слухачів. Підготовка та підвищення кваліфікації молодших
спеціалістів в училищі може здійснюватися за денною, вечірньою
(змінною) формами навчання, з відривом і без відриву від
виробництва. Термін навчання визначається навчальними планами та
програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. 7. Училище має право у встановленому порядку: - розробляти навчальні плани та програми з циклів
спеціалізації та загального удосконалення і подавати їх на
затвердження Міністерства охорони здоров'я; - розробляти та затверджувати навчально-тематичні плани; - вносити пропозиції щодо дальшого удосконалення навчальної
та методичної роботи і подавати їх у необхідних випадках на
розгляд вищих керівних органів; - проводити обмін навчальною і науковою літературою та
співпрацювати з іншими навчальними закладами, виробничими
об'єднаннями, закладами, організаціями, науковими товариствами та
ін.; - проводити наукові та методичні конференції, семінари та
наради; - направляти представників училища на загальнодержавні,
галузеві, міжгалузеві конференції, симпозіуми, з'їзди та наради; - здійснювати зв'язки із зарубіжними партнерами. 8. Училище повинно мати кабінети, лабораторії, відділи,
бібліотеку, бухгалтерію, гуртожитки та інші навчальні та
адміністративно-господарські підрозділи, що є його структурними
підрозділами. 9. Навчально-методичні (навчальні) кабінети училища є
основними структурними підрозділами, які здійснюють навчальну та
методичну роботу з кількох дисциплін.
II. СЛУХАЧІ УЧИЛИЩА
10. Слухачами училища можуть бути молодші медичні і
фармацевтичні спеціалісти, які в установленому порядку мають
дозвіл на медичну і фармацевтичну діяльність. 11. Зарахування слухачів на навчання в училище здійснюється
наказом директора. 12. Права та обов'язки слухачів училища визначаються чинним
законодавством і статутом училища. 13. Оцінка рівня теоретичних знань і практичних навичок
слухачів здійснюється при проведенні комплексного екзамену
спеціально створеною комісією, склад якої затверджується
директором училища. 14. Слухачам училища, які виконали всі вимоги навчальних
планів і програм та склали заліки і екзамени, в Свідоцтво про
проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших
медичних і фармацевтичних спеціалістів вноситься відповідний запис
про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки, або
видається таке Свідоцтво, якщо раніше воно не видавалося. 15. При невиконанні навчального плану, а також за порушення
статуту училища слухач відраховується наказом директора з видачею
довідки про перебування в навчальному закладі. 16. Матеріальне забезпечення слухачів циклів підвищення
кваліфікації здійснюється відповідно до наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 15 червня 1988 р. N 123 "Про
перебудову в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки
керівних кадрів і спеціалістів системи Міністерства охорони
здоров'я УРСР".
III. ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ УЧИЛИЩА. НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ

І ГОСПОДАРСЬКО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПЕРСОНАЛ УЧИЛИЩА
17. Кількість викладацького, навчально-допоміжного і
господарсько-адміністративного персоналу встановлює директор
училища у межах наявного фонду заробітної плати. 18. Права, обов'язки та функції педагогічних та інших
працівників училища визначаються чинним законодавством і
кваліфікаційними характеристиками посад. 19. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
училища його директор відповідно до чинного законодавства. 20. На посади педагогічних працівників призначаються особи,
які мають відповідну освіту та професійно-педагогічну
кваліфікацію. Училище може залучати до педагогічної роботи спеціалістів
закладів охорони здоров'я, викладачів вищих навчальних закладів,
учених на умовах сумісництва чи погодинної оплати, встановленої
для працівників вищої школи. 21. Для визначення відповідності педагогічних працівників
займаним посадам, рівня кваліфікації проводиться їх атестація. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння
педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення
його з роботи згідно з чинним законодавством.
IV. НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА
22. Терміни та зміст спеціалізації, удосконалення та
тематичного удосконалення визначаються Міністерством охорони
здоров'я України. 23. Училище на підставі вивчення потреб міністерств,
відомств, організацій, закладів, підприємств у підвищенні
кваліфікації та перепідготовці молодших спеціалістів визначає мету
навчання кожної навчальної групи, яка відображається в навчальному
плані та програмі. Зміст, методи та засоби навчання визначаються
відповідно до вказаної мети. За результатами контролю рівня знань слухачів в процесі
навчання здійснюється коректування навчально-методичних планів,
форм і методів проведення занять. 24. Початок і закінчення навчального року, тривалість
навчального тижня, чисельність навчальних груп встановлюється
училищем. Кількість і послідовність занять визначається розкладом
занять, який затверджується директором училища. Тривалість однієї
академічної години - 45 хвилин. 25. Основні види навчальних занять: лекції, практичні,
семінарські заняття, ділові та рольові ігри, імітаційні вправи,
розбір конкретних ситуацій і заняття по обміну досвідом,
конференції, контрольні роботи тощо. 26. В училищі проводиться методична робота з метою поліпшення
якості навчання, організації учбового процесу з використанням
методів інтенсифікації навчання, комп'ютерної техніки, сучасних
технічних засобів навчання та удосконалення педагогічної
майстерності викладацького складу. 27. Мова навчання в училищі визначається відповідно до Закону
України про мови ( 8312-11 ).
V. КЕРІВНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ УЧИЛИЩЕМ
28. Вищим органом громадського самоврядування училища є
загальні збори його колективу, які за участю не менш як двох
третин від загальної кількості працівників обирають раду училища.
Рада розглядає питання фінансово-господарської діяльності,
перспективи розвитку училища тощо. Рішення ради носить дорадчий
характер. 29. Діяльністю училища керує директор, призначений на
контрактній основі органом державної виконавчої влади. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає
питання організації та здійснення навчального процесу. 30. У межах своїх повноважень директор видає накази й
розпорядження по училищу, відповідно до чинного законодавства,
призначає на посади і звільняє з них своїх заступників, керівників
структурних підрозділів, викладачів та інших працівників, визначає
посадові обов'язки всіх працівників училища. Директор училища без спеціального на це уповноваження діє від
імені училища, представляє його у всіх установах і організаціях,
відповідно до чинного законодавства розпоряджається майном
закладу, укладає договори, видає довіреності, відкриває у банках
рахунки, установлює доплати до посадових складів і ставок
заробітної плати, преміює працівників училища за конкретні
результати праці. 31. Училище веде передбачене відповідними нормативними
документами чи засновником діловодство, звітує в установленому
порядку за свою діяльність, подає відповідним органам статистичні
чи інші передбачені відомості.
VI. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА

БАЗА УЧИЛИЩА
32. Училище фінансується на нормативній основі за рахунок
коштів державного бюджету, підприємств, закладів, а також
додаткових джерел фінансування відповідно до Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) та інших законодавчих та нормативних актів. 33. Матеріально-технічна база училища включає будівлі,
споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та
інше майно. 34. Училище має право на зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до чинного законодавства, здійснювану на основі угод,
інших юридичних актів, укладених з іноземними юридичними й
фізичними особами, мати власний валютний рахунок.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: