open
Чинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про відповідальність підприємств,

їх об'єднань, установ та організацій за

правопорушення у сфері містобудування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 46, ст.411 )
( Вводиться в дію Постановою ВР

N 239/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.412 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49
N 350/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.214
N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398 )

Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій всіх форм власності за
правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення
державного контролю за забудовою територій, розміщенням і
будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами
архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої
проектної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав
споживачів будівельної продукції. ( Преамбула в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері

містобудування
Підприємства, їх об'єднання, установи та організації
(далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють
проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та
капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є
замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і
підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі
правопорушення: проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або
без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти
відсотків вартості цих робіт; передачу проектною організацією замовнику робочої
документації для будівництва, що не відповідає державним
стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування
об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та
затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості
розробленої робочої документації; ( Абзац третій частини першої
статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 ) виробництво, реалізацію або застосування в будівництві
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають
державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а
так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її,
- у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої
продукції; виконання будівельних робіт, що не відповідають державним
стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі
десяти відсотків вартості виконаних робіт; прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням
законодавства, а так само місцевих правил забудови населених
пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості
відповідних об'єктів; здійснення окремих видів господарської діяльності у
будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без
отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за
видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у
будівництві; ( Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції
Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 ) ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
( Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 ) передачу проектною організацією замовнику робочої
документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням
вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої
документації; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 ) експлуатацію або використання будинків чи споруд після
закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними
(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості
виконаних робіт; ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 ) затвердження містобудівної документації з порушенням
встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних
на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості
розробленої містобудівної документації; ( Частину першу статті 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 ) недотримання регіональних або місцевих правил забудови під
час планування і забудови населених пунктів, режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. ( Частину першу статті 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 ) Сплата штрафів не звільняє підприємство від усунення
допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
порушень, передбачених цим Законом.

Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про

правопорушення у сфері містобудування
Справи про правопорушення, передбачені цим Законом,
розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України, інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та
Севастополі, містах обласного значення (далі - інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю). ( Частина перша
статті 2 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 ) Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог
містобудівної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні
проектування, будівельних робіт, виготовленні будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій. Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю мають право: безперешкодного доступу на будівництво об'єктів і
підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності; давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та
виробникам будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень державних
стандартів, норм і правил, а так само технічних умов або
затверджених проектних рішень; одержувати від замовників, проектних і будівельних
організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для
виконання покладених на них функцій нормативно-технічну, проектну
та іншу документацію; зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам
державних стандартів, норм і правил, затвердженим проектним
рішенням або місцевим правилам забудови населених пунктів,
здійснюються без дозволу на їх виконання, а так само виробництво і
застосування у будівництві будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів; вносити подання відповідним органам про анулювання або
зупинення дії ліцензій на право здійснення окремих видів
господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню
відповідно до закону підприємствами, які допускають грубі
порушення державних стандартів, норм і правил, а так само вихідних
даних, затверджених проектних рішень або місцевих правил забудови
населених пунктів. ( Абзац шостий частини третьої статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 ) Накладати штраф від імені інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники,
начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та
Севастополі, містах обласного підпорядкування у порядку, що
визначається Кабінетом Міністрів України. Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам
послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та
придбанні будівельної продукції, а також застосування штрафів у
цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за

правопорушення у сфері містобудування
Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері
містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за
результатами перевірки. Разом з протоколом складається припис про усунення допущених
порушень. У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про
правопорушення питання про накладення штрафу розглядається
посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю. Рішення посадової особи інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу
оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за
правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону. Постанова про накладення штрафу складається у трьох
примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після
її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому
представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться
запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в
інспекції, яка наклала штраф. Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
містобудування та архітектури. Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний
термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений
термін він стягується у судовому порядку. Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР
від 18.11.97, N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 )

Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення

у сфері містобудування
Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування,
передбачені цим Законом, може бути оскаржено до арбітражного суду.
При цьому виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до
прийняття відповідного рішення або ухвали арбітражним судом.
Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного

архітектурно-будівельного контролю
Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають
під захистом закону. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного
контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших
протиправних дій. Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю
підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови
страхування посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю визначаються Кабінетом
Міністрів України. ( Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 350/97-ВР від 17.06.97 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 жовтня 1994 року

N 208/94-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: