open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ЄДИНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

( Розділи XVI - XXI )
Розділ XVI

МАШИНИ, УСТАТКУВАННЯ І МЕХАНІЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ

УСТАТКУВАННЯ, ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУЮЧА І

ЗВУКОВІДТВОРЮЮЧА АПАРАТУРА; АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ

І ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ І ЗВУКІВ, ЇХ

ЧАСТИНИ І ПРИНАЛЕЖНОСТІ
Група 84

Реактиви ядерні, котли, устаткування і механічні

пристрої, їх частини
Група 84

Реактиви ядерні, котли, устаткування і механічні

пристрої, їх частини
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 84.01 |Реактори ядерні; теплови-| | | | |дільні елементи (касети),| | | | |неопромінені; устаткування| | | | |і пристрої для розділення| | | | |ізотопів | | | 5 | 10 84.02 |Котли пароводяні і парові| | | | |всіх типів (крім водяних| | | | |котлів центрального опа-| | | | |лення, здатних також ви-| | | | |робляти пар низького тис-| | | | |ку); водяні котли з паро-| | | | |перегрівачами | | | 5 | 10 84.03 |Котли центрального опален-| | | | |ня крім котлів, вказаних в| | | | |товарній позиції 84.02 | | | | 84.04 |Обладнання допоміжне для| | | | |використання з котлами,| | | | |вказаними в позиції 84.02| | | | |і 84.03 | | | 5 | 10 84.05 |Газогенератори або пароге-| | | | |нератори з очисними уста-| | | | |новками або без них, гене-| | | | |ратори ацетиленові та ана-| | | | |логічні з очисними уста-| | | | |новками або без них | | | 5 | 10 84.06 |Турбіни на водяній парі| | | | |або на інших робочіх тілах| | | 5 | 10 84.07 |Двигуни внутрішнього зго-| | | | |рання із запалюванням від| | | | |іскри, із зворотнопосту-| | | | |пальним рухом поршня або| | | | |роторно-поршневі | | | 5 | 10 84.08 |Двигуни внутрішнього зго-| | | | |рання поршневі із запалю-| | | | |ванням від стиснення (ди-| | | | |зелі та напівдизелі) | | | 5 | 10 84.09 |Частини, призначені спеці-| | | | |ально або в основному для| | | | |двигунів, вказаних у пози-| | | | |ціях 84.07 і 84.08 | | | 5 | 10 84.10 |Гідротурбіни, колеса водя-| | | | |ні і регулятори до них | | | 5 | 10 84.11 |Двигуни турбореактивні та| | | | |турбогвинтові, газові тур-| | | | |біни інші | | | 5 | 10 84.12 |Двигуни і силові установки| | | | |інші | | | 5 | 10 84.13 |Насоси рідинні з витрато-| | | | |мірами або без них; під-| | | | |йомники для рідин | | | 5 | 10 84.14 |Насоси вакуумні і повітря-| | | | |ні компресори повітряні і| | | | |газові, вентилятори; вен-| | | | |тиляційні або витяжні шафи| | | | |з вентилятором і з філь-| | | | |тром або без нього | | | 5 | 10 84.15 |Установки для кондиціону-| | | | |вання повітря, обладнані| | | | |вентилятором з двигуном і| | | | |приладами для вимірювання| | | | |температури і вологості| | | | |повітря; кондиціонери, в| | | | |яких волога не регулюється| | | | |окремо | | | 5 | 10 84.16 |Форсунки топкові для рід-| | | | |кого палива, пальникові| | | | |пристрої для пиловидного| | | | |твердого палива і газові| | | | |пальники; механічні стоке-| | | | |ри, решітки, колосники,| | | | |золовидалячі та інші ана-| | | | |логічні пристрої | | | 5 | 10 84.17 |Печі промислові або лабо-| | | | |раторні та пекарні, вклю- | | | | |чаючи сміттєспалювальні| | | | |печі неелектричні | | | 5 | 10 84.18 |Холодильники, морозильники| | | | |та інше холодильне та мо-| | | | |розильне устаткування| | | | |електричне або інших ви-| | | | |дів; теплові насоси, крім| | | | |установок для кондиціону-| | | | |вання повітря, вказаних у| | | | |позиції 84.15 | | | 5 | 10 84.19 |Устаткування промислове і| | | | |лабораторне з електричним| | | | |і неелектричним нагрівом| | | | |для обробки матеріалів| | | | |шляхом зміни температури| | | | |(нагрівання, варіння, дис-| | | | |тиляції, ректифікації,| | | | |стерилізації, пастериза-| | | | |ції, пропарювання, сушін-| | | | |ня, випарювання, конденса-| | | | |ції або охолодження) за| | | | |винятком устаткування, що| | | | |використовується в до-| | | | |машньому побуті; водонаг-| | | | |рівальні пристрої неелект-| | | | |ричні | | | 5 | 10 84.20 |Каландри та інші валкові| | | | |(роликові) машини (крім| | | | |машин для металу і скла);| | | | |валки для них | | | 5 | 10 84.21 |Центрифуги, включаючи від-| | | | |центрові сушильні агрегати| | | | |для фільтрування або очи-| | | | |щення рідин і газів | | | 5 | 10 84.22 |Машини посудомийні; устат-| | | | |кування для мийки і сушін-| | | | |ня пляшок або інших міст-| | | | |костей, устаткування для| | | | |наповнення і закупорювання| | | | |пляшок, банок, закривання| | | | |ящиків, мішків та інших| | | | |місткостей і наклеювання| | | | |етикеток; інше устаткуван-| | | | |ня для упакування або об-| | | | |гортання; устаткування для| | | | |газування напоїв | | | 5 | 10 84.23 |Устаткування для зважуван-| | | | |ня товарів (крім вагів| | | | |чутливістю 0,05 грамів і| | | | |вище), включаючи ваги, об-| | | | |ладнані пристроями для| | | | |підрахунку і контролю маси| | | | |товарів; різноваги для ва-| | | | |гів усіх типів | | | 5 | 10 84.24 |Механічні пристрої (в тому| | | | |числі з ручним управлін-| | | | |ням) для розбризкування| | | | |або розпилення рідких і| | | | |порошкоподібних матеріа-| | | | |лів; вогнегасники (заряд-| | | | |жені або незаряджені);| | | | |пульверизаторні та анало-| | | | |гічні пристрої; паростру-| | | | |меневі або піскоструменеві| | | | |та аналогічні метальні| | | | |пристрої | | | 5 | 10 84.25 |Талі підйомні та підійма-| | | | |чі, крім скинових підійма-| | | | |чів; лебідки і кабестани;| | | | |домкрати | | | 5 | 10 84.26 |Деррик-крани; крани під-| | | | |йомні різних типів, вклю-| | | | |чаючи кабель-крани, ферми| | | | |підйомні рухливі; транс-| | | | |портери стоєчні та автомо-| | | | |білі-майстерні з підйомним| | | | |краном | | | 5 | 10 84.27 |Автонавантажувачі, облад-| | | | |нані підйомним або наван-| | | | |тажувально-розвантажуваль-| | | | |ним устаткуванням | | | 5 | 10 84.28 |Машини і пристрої інші для| | | | |піднімання, переміщення,| | | | |навантаження і розванта-| | | | |ження (наприклад, ліфти,| | | | |ескалатори, конвейєри, ка-| | | | |натні дороги) | | | 5 | 10 84.29 |Бульдозери самохідні з не-| | | | |поворотним і поворотним| | | | |відвалом, авогрейдери і| | | | |планувальники, скрепери,| | | | |механічні лопати, екскава-| | | | |тори, одноковшові наванта-| | | | |жувачі, трамбувальні маши-| | | | |ни, дорожні катки | | | 5 | 10 84.30 |Машини і механізми різні| | | | |для переміщення плануван-| | | | |ня, профілактики, копання,| | | | |розробки, трамбування,| | | | |ущільнення, виїмки і бу-| | | | |ріння грунтів, а також руд| | | | |і нерудних матеріалів; ус-| | | | |таткування для забивання і| | | | |витягання свай, снігоочис-| | | | |ники плужні і роторні | | | 5 | 10 84.31 |Частини, призначені вик-| | | | |лючно або переважно для| | | | |устаткування, що включене| | | | |до товарної позиції 84.25-| | | | |84.30 | | | 5 | 10 84.32 |Машини сільськогосподарсь-| | | | |кі, садові лісогосподарсь-| | | | |кі для підготовки і оброб-| | | | |ки грунту; катки для газо-| | | | |нів і спортмайданчиків | | | 5 | 10 84.33 |Машини і механізми для| | | | |збирання чи обмолоту| | | | |сільськогосподарських | | | 5 | 10 |культур, преси-підбирачі,| | | | |преси для соломи чи сіна;| | | | |сінокосарки і газонокосар-| | | | |ки, машини для очищення,| | | | |сортування і вибракування| | | | |яєць, фруктів і других| | | | |сільськогосподарських про-| | | | |дуктів, крім вказаних в| | | | |позиції 84.37 | | | | 84.34 |Установки і апарати доїль-| | | | |ні, устаткування для об-| | | | |робки і переробки молока в| | | | |сільському господарстві та| | | | |промисловості | | | 5 | 10 84.35 |Преси, дробилки та анало-| | | | |гічні машини для виноробс-| | | | |тва, виробництва сидру,| | | | |фруктових соків та інших| | | | |напоїв | | | 5 | 10 84.36 |Устаткування інше для| | | | |сільського господарства,| | | | |садівництва, лісівництва,| | | | |птахівництва і бджільницт-| | | | |ва, включаючи устаткування| | | | |для пророщування насіння| | | | |(з механічним або нагрів-| | | | |ним пристроєм); інкубатори| | | | |для птахівництва і брудери| | | 5 | 10 84.37 |Машини для очищення, сор-| | | | |тування або просівання на-| | | | |сіння, зерна і бобових| | | | |культур; устаткування для| | | | |мукомельної промисловості| | | | |та інше обладнання для| | | | |зернових і сухих бобових,| | | | |крім машин, що використо-| | | | |вуються на сільськогоспо-| | | | |дарських фермах | | | 5 | 10 84.38 |Устаткування інше для хар-| | | | |чової промисловості, напо-| | | | |їв, в іншому місці не пой-| | | | |меноване, крім устаткуван-| | | | |ня для екстакції або очи-| | | | |щення жирів і масел тва-| | | | |ринного і рослинного по-| | | | |ходження | | | 5 | 10 84.39 |Устаткування для вироб-| | | | |ництва паперової маси, це-| | | | |люлозних волокнисних мате-| | | | |ріалів або виробництва і| | | | |оздоблення паперу і карто-| | | | |ну | | | 5 | 10 84.40 |Устаткування палітурне,| | | | |включаючи брошурувальні| | | | |машини | | | 5 | 10 84.41 |Устаткування інше для ви-| | | | |готовлення виробів з папе-| | | | |рової маси, паперу і кар-| | | | |тону, включаючи машини для| | | | |різання паперу і картону| | | | |всіх видів | | | 5 | 10 84.42 |Машини, апаратура і осна-| | | | |щення (крім верстатів,| | | | |зазначених в позиціях| | | | |84.56-84.65, для шрифто-| | | | |відливання або набору| | | | |шрифту, для підготовки чи| | | | |виготовлення друкарських| | | | |блоків, пластин, циліндрів| | | | |та інших друкарських еле-| | | | |ментів; друкарські шрифти,| | | | |блоки, пластини, циліндри| | | | |та інші друкарські елемен-| | | | |ти; блоки пластини, ци-| | | | |ліндри і літографські ка-| | | | |мені, підготовлені для| | | | |друкарських цілей (наприк-| | | | |лад, обточені, шліфовані| | | | |або поліровані) | | | 5 | 10 84.43 |Устаткування друкарське;| | | | |допоміжні машини і меха-| | | | |нізми | | | 5 | 10 84.44.00 |Машини для екструдируван-| | | | |ня, витягування, текстури-| | | | |рування і різання штучних| | | | |текстильних матеріалів | | | 5 | 10 84.45 |Машини для обробки текс-| | | | |тильних волокон; машини| | | | |прядильні, сукальні, кру-| | | | |тильні та інше устаткуван-| | | | |ня для виготовлення текс-| | | | |тильної пряжі; машини на-| | | | |мотувальні або мотальні| | | | |(включаючи уточно-моталь-| | | | |ні) і машини, що готують| | | | |пряжу для використання її| | | | |на машинах, вказаних у по-| | | | |зиції 84.46 або 84.47 | | | 5 | 10 84.46 |Верстати ткацькі | | | 5 | 10 84.47 |Машини в'язальні, кетельні| | | | |для одержання фасонної| | | | |пряжі, позументної нитки,| | | | |тюлі, мережив, вишивання,| | | | |виготовлення тасьми, в'я- | | | | |зання сіток, обробки країв| | | | |і килимні | | | 5 | 10 84.48 |Устаткування допоміжне для| | | | |машин, вказаних у позиціях| | | | |84.44, 84.45, 84.46 або| | | | |84.47 (наприклад, ремизо-| | | | |підіймальні каретки, жа-| | | | |кардові механізми, автома-| | | | |тичні стопорні механізми,| | | | |механізми для заміни чов-| | | | |ників); частини і прилад-| | | | |дя, що призначені тільки| | | | |або в основному для машин,| | | | |вказаних у позиціях| | | | |84.44-84.47 (наприклад,| | | | |веретена і рогульки, гол-| | | | |чата гарнітура, грібні,| | | | |фільєри, човники, ремізки| | | | |і ремізні рамки, трикотаж-| | | | |ні голки) | | | 5 | 10 84.49.00.000|Устаткування для вироб-| | | | |ництва або оздоблення сук-| | | | |на, повсті та фетру або| | | | |нетканих матеріалів у| | | | |шматку або за формою,| | | | |включаючи устаткування для| | | | |виробництва фетрових капе-| | | | |люхів, болванки для виго-| | | | |товлення капелюхів | т | | 5 | 10 84.50 |Машини пральні побутові| | | | |або для пралень, включаючи| | | | |машини, оснащені віджимним| | | | |пристроєм | | | 5 | 10 84.51 |Устаткування (крім машин,| | | | |вказаних у позиції 84.50| | | | |для миття, чистки, віджи-| | | | |мання, сушіння, прасуван-| | | | |ня, пресування (включаючи| | | | |преси для сплавлення мате-| | | | |ріалів), відбілювання,| | | | |фарбування, апретування,| | | | |оздоблення, нанесення пок-| | | | |риття і просочення пряжі,| | | | |текстильних матеріалів,| | | | |готових текстильних виро-| | | | |бів, машини для нанесення| | | | |пасти на текстильну або| | | | |іншу основу, що використо-| | | | |вуються у виробництві під-| | | | |логових покриттів, таких| | | | |як лінолеум; машини для| | | | |намотування, розмотування,| | | | |згинання, різання і проби-| | | | |вання текстильних тканин | | | 5 | 10 84.52 |Машини швейні, крім палі-| | | | |турних, брошувальних, вка-| | | | |заних у позиції 84.40;| | | | |тумбочки, столики і криш-| | | | |ки, призначені спеціально| | | | |для швейних машин; голки| | | | |для швейних машин | | | 5 | 10 84.53 |Устаткування для підготов-| | | | |ки, дублення і вичинки| | | | |шкур і шкіри, для виготов-| | | | |лення або ремонту шкіряно-| | | | |го взуття та інших виробів| | | | |з шкур та шкіри, крім| | | | |швейних машин | | | 5 | 10 84.54 |Конвертери, ливарні ковші,| | | | |виливниці і розливні маши-| | | | |ни, що використовуються в| | | | |металургії і в ливарному| | | | |виробництві | | | 5 | 10 84.55 |Верстати прокатні та валки| | | | |для них | | | 5 | 10 84.56 |Верстати лазерні, елект- | | | | |роннопроменеві, іонопроме-| | | | |неві та інші променеві| | | | |верстати ультразвукові,| | | | |електроерозійні, з вико-| | | | |ристанням електрохімічних| | | | |та плазмених засобів | | | 5 | 10 84.57 |Центри оброблюючі, верста-| | | | |ти агрегантні однопозицій-| | | | |ні та багатопозиційні для| | | | |обробки металу | | | 5 | 10 84.58 |Верстати токарні металорі-| | | | |зальні | | | 5 | 10 84.59 |Верстати металорізальні| | | | |(включаючи агрегатні верс-| | | | |тати, в тому числі такі ,| | | | |що можуть бути вмонтовані| | | | |в автоматичні лінії),| | | | |свердлувальні, розточу-| | | | |вальні,фрезерні для нарі-| | | | |зання зовнішньої і внут-| | | | |рішньої різьби, крім то-| | | | |карних верстатів, вказаних| | | | |у позиції 84.58 | | | 5 | 10 84.60 |Верстати обдирно-шліфу-| | | | |вальні, заточні, шліфу-| | | | |вальні, хонінгувальні,| | | | |притиральні, полірувальні| | | | |і для виконання інших опе-| | | | |рацій чистової обробки ме-| | | | |талів, твердих сплавів і| | | | |металокерамічних матеріа-| | | | |лів за допомогою шліфу-| | | | |вальних кругів, абразивів| | | | |і полірувальних засобів,| | | | |крім зуборізних, зубошлі-| | | | |фувальних і зубообробних| | | | |верстатів, вказаних у по-| | | | |зиції 84.61 | | | 5 | 10 84.61 |Верстати поздовжньо-стру-| | | | |гальні,поперечно-стругаль-| | | | |ні довбальні, протяжні,| | | | |зуборізні, зубошліфуваль-| | | | |ні, зубообробні, відрізні| | | | |пиляні та інші верстати| | | | |для обробки металу, твер-| | | | |дих сплавів і металокера-| | | | |міки, не включені в інші| | | | |позиції | | | 5 | 10 84.62 |Верстати (включаючи преси)| | | | |для обробки металів куван-| | | | |ням, пресуванням або штам-| | | | |пуванням; верстати (вклю-| | | | |чаючи преси) згинальні,| | | | |правильні,обрізні, відріз-| | | | |ні, діркопробивні, накат-| | | | |ні; преси інші, в іншому| | | | |місці не пойменовані | | | 5 | 10 84.63 |Верстати і машини інші для| | | | |обробки металів, металоке-| | | | |рамічних матеріалів і| | | | |твердих сплавів методами| | | | |пластичної деформації | | | 5 | 10 84.64 |Верстати для обробки каме-| | | | |ня, кераміки, бетону, аз-| | | | |боцементу і аналогічних| | | | |метеріалів або для холод-| | | | |ною обробки скла | | | 5 | 10 84.65 |Верстати для обробки дере-| | | | |ва, кістки, ебоніту, твер-| | | | |дих пластмас та аналогіч-| | | | |них твердих матеріалів| | | | |(включаючи верстати для| | | | |забивання цвяхів, скріпок,| | | | |склеювання та інших видів| | | | |складання) | | | 5 | 10 84.66 |Частини і приналежності,| | | | |призначені виключно або в| | | | |основному для устаткуван-| | | | |ня, вказаного в позиціях| | | | |84.56-84.65, включаючи| | | | |пристосування для кріплен-| | | | |ня інструменту і деталей,| | | | |саморозкривані різенарізні| | | | |головки, ділильні головки,| | | | |ділильні головки та інші| | | | |спеціальні пристрої до| | | | |верстатів; інструментотри-| | | | |мачі для інструментів усіх| | | | |типів, призначених для| | | | |ручної роботи | | | 5 | 10 84.67 |Інструменти ручні (машини)| | | | |з пневматичним або вбудо-| | | | |ваним неелектричним приво-| | | | |дом | | | 5 | 10 84.68 |Устаткування і апарати для| | | | |паяння м'яким і твердим| | | | |припоєм або зварювання,| | | | |придатні або непридатні| | | | |для різання, що не ввійшли| | | | |до позиції 85.15; машини і| | | | |апарати для поверхневої| | | | |термообробки, які працюють| | | | |на газу | | | 5 | 10 84.69 |Машинки друкарські, осна-| | | | |щені запам'ятовуючим і| | | | |відтворюючим пристроями | | | 10 | 20 84.70 |Калькулятори; лічильні ма-| | | | |шини, касові апарати, апа-| | | | |рати для франкування, пош-| | | | |тових відправлень, апарати| | | | |для видачі квитків та інші| | | | |аналогічні машини з лі-| | | | |чильними пристроями | | | 10 | 20 84.71 |Машини автоматичні для об-| | | | |робки інформації та їх| | | | |блоки; магнітні й оптичні| | | | |лічильні пристрої, машини| | | | |для перенесення даних на| | | | |носії інформації в кодова-| | | | |ній формі і машини для об-| | | | |робки інформації, що не| | | | |включені в інші позиції | | | 10 | 20 84.72 |Устаткування конторське| | | | |інше (наприклад, гектогра-| | | | |фічні і трафаретні розмно-| | | | |жувальні апарати, машини| | | | |адресні, автоматичні| | | | |пристрої для роздачі банк-| | | | |нот, машини для сорту-| | | | |вання, підрахунку і упаку-| | | | |вання монет, машинки для| | | | |загострювання олівців,| | | | |перфораційні машини або| | | | |машини для скріплення ско-| | | | |бами брошур, книг, доку-| | | | |ментів | | | 10 | 20 84.73 |Частини і приналежності| | | | |(крім кришок, футлярів,| | | | |чохлів і т. д.), призначе-| | | | |них виключно або в основ-| | | | |ному для машин, включених| | | | |до позицій 84.69-74.72 | | | 10 | 20 84.74 |Устаткування для сортуван-| | | | |ня, миття, подрібнення,| | | | |розмелювання, змішування| | | | |або перемішування грунту,| | | | |каміння, руд та інших мі-| | | | |неральних копалин в твер-| | | | |дому (в тому числі порош-| | | | |коподібному і пастоподіб-| | | | |ному) стані; устаткування| | | | |для відповідної обробки| | | | |(агломерації, формування| | | | |або відливання) твердого| | | | |мінерального палива, кера-| | | | |мічних сполук, незатверді-| | | | |лого цементу та інших мі-| | | | |неральних речовин; машини| | | | |формувальні для виготов-| | | | |лення ливарних форм | | | 5 | 10 84.75 |Машини для складання| | | | |електричних або електрон-| | | | |них ламп в скляних колбах,| | | | |машини для виготовлення| | | | |або гарячої обробки скла| | | | |чи скляних виробів | | | 5 | 10 84.76 |Автомати торговельні (для| | | | |продажу поштових марок,| | | | |сигарет, продовольчих то-| | | | |варів або напоїв), включа-| | | | |ючи автомати для розміну| | | | |монет | | | 5 | 10 84.77 |Устаткування для обробки| | | | |гуми або пластмас чи для| | | | |виробництва продукції з| | | | |цих матеріалів, ніде в ін-| | | | |шому місці цієї групи спе-| | | | |ціально не згадане | | | 5 | 10 84.78 |Устаткування для підго-| | | | |товки і приготування тютю-| | | | |ну, ніде в іншому місці| | | | |цієї групи спеціально не| | | | |згадані | | | 5 | 10 84.79 |Машини і механічні прист-| | | | |рої спеціального призна-| | | | |чення, ніде в іншому місці| | | | |цієї групи спеціально не| | | | |згадані | | | 5 | 10 84.80 |Опоки і виливниці металу;| | | | |ливарні піддони; ливарні| | | | |моделі; форми (крім вилив-| | | | |ниць) для відливання мета-| | | | |лів, металевих карбідів,| | | | |скла, мінеральних матеріа-| | | | |лів, гуми і пластмас | | | 5 | 10 84.81 |Крани, клапани, вентилі та| | | | |інша арматура для трубоп-| | | | |роводів, котлів, резервуа-| | | | |рів, цистерн, баків і ана-| | | | |логічних місткостей, вклю-| | | | |чаючи редукційні і термо-| | | | |регулюючі клапани | | | 5 | 10 84.82 |Підшипники кочення; шари-| | | | |кові, роликові | | | 5 | 10 84.83 |Вали трансмісійні (включа-| | | | |ючи кулачкові і колінчаті)| | | | |і кривошипи; корпуси під-| | | | |шипників, підшипники сков-| | | | |зання; зубчаті передачі і| | | | |зубчаті колеса разом з ва-| | | | |лами, кулькові ходові| | | | |гвинти; коробки передач та| | | | |інші редукційні механізми,| | | | |включаючи гідротрансформа-| | | | |тори; маховики і шківи,| | | | |включаючи поліспасти, муф-| | | | |ти, шарнірні з'єднання| | | | |(включаючи універсальні) | | | 5 | 10 84.84 |Прокладки і ущільнення з| | | | |листового металу в сполу-| | | | |ченні з іншим матеріалом| | | | |або ті, що складаються з| | | | |двох і більше шарів мета-| | | | |лу; набори і комплекти| | | | |прокладок і ущільнень в| | | | |упаковці | | | 5 | 10 84.85 |Частини, що використову-| | | | |ються в різних машинах,| | | | |які не мають деталей елек-| | | | |тротехнічного устаткуван- | | | | |ня,ізоляторів,контактів, | | | | |котушок, проводів та інших| | | | |подібних деталей, в іншому| | | | |місці не пойменовані | | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 85
Електричні машини і устаткування, їх частини; звукозаписуюча
і звуковідтворююча апаратура; апаратура для запису і
відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини і

приналежності—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 85.01 |Двигуни електричні і гене-| | | | |ратори, крім генераторних| | | | |установок | | | 5 | 10 85.02 |Електрогенераторні уста-| | | | |новки і електричні оберто-| | | | |ві перетворювачі | | | 5 | 10 85.03.00 |Частини, призначені вик-| | | | |лючно або в основному для| | | | |машин, вказаних у товарних| | | | |позиціях 85.01 або 85.02 | | | 5 | 10 85.04 |Трансформатори електричні,| | | | |статичні електричні перет-| | | | |ворювачі (наприклад, вип-| | | | |рямлячі), котушки індук-| | | | |тивності та дроселі | | | 5 | 10 85.05 |Електромагніти; постійні| | | | |магніти і вироби, призна-| | | | |чені для перетворення в| | | | |постійні магніти після на-| | | | |магнічування; електромаг-| | | | |нітні і з постійними маг-| | | | |нітами патрони, затискачі,| | | | |лещата і аналогічні прист-| | | | |рої для фіксування оброб-| | | | |люваних виробів; електро-| | | | |магнітні муфти зчіпки, ре-| | | | |гулятори швидкості; гальма| | | | |електромагнітні; електро-| | | | |магнітні підйомні пристрої| | | 5 | 10 85.06 |Елементи живлення первинні| | | | |і батареї первинні | | | 5 | 10 85.07 |Акумулятори електричні,| | | | |включаючи сепаратори для| | | | |них прямокутної (квадрат-| | | | |ної) або непрямокутної| | | | |форми | | | 5 | 10 85.08 |Інструмент ручний електро-| | | | |механічний з вбудованим| | | | |електродвигуном | | | 5 | 10 85.09 |Машини електромеханічні| | | | |побутові з вбудованими| | | | |електродвигунами | | | 5 | 10 85.10 |Машини для гоління (елект-| | | | |робритви) і стрижки волос-| | | | |ся з вбудованим електрод-| | | | |вигуном | | | 5 | 10 85.11 |Електроустаткування для| | | | |запалення і пуску двигунів| | | | |внутрішнього згорання від| | | | |іскри або від стиснення| | | | |горючої суміші (наприклад,| | | | |магнето, магнетогенерато-| | | | |ри, котушки запалювання,| | | | |свічки запалювання, за-| | | | |пальні свічки, стартери);| | | | |генератори (постійного і| | | | |змінного струму); запобіж-| | | | |ники, що використовуються| | | | |в цих двигунах | | | 5 | 10 85.12 |Устаткування електроосвіт-| | | | |лювальне і сигналізаційне| | | | |(крім виробів, що ввійшли| | | | |до позиції 85.39) склоо-| | | | |чисники, устаткування про-| | | | |ти обледеніння і запоті-| | | | |вання, що використовується| | | | |на велосипедах і транс-| | | | |портних засобах з двигуна-| | | | |ми | | | 5 | 10 85.13 |Ліхтарі портативні елект-| | | | |ричні, що працюють від| | | | |власного джерела струму| | | | |(батарейок, акумуляторів,| | | | |магнето), крім освітлю-| | | | |вального обладнання, що| | | | |класифікуються в товарній| | | | |позиції 85.12 | | | 5 | 10 85.14 |Печі і камери промислові| | | | |або лабораторні електрич-| | | | |ні, включаючи індукційні;| | | | |інше промислове або лабо-| | | | |раторне устаткування для| | | | |технічної обробки, індук-| | | | |ційне або діелектричне | | | 5 | 10 85.15 |Машини і апарати для| | | | |електричної ( в тому числі| | | | |з електричним нагрівом га-| | | | |зу, лазерного (або з інши-| | | | |ми світловими і фотонними| | | | |променями), ультразвуково-| | | | |го, електроннопроменевого,| | | | |магнітноімпульсного, плаз-| | | | |мено-дугового та іншого| | | | |паяння (м,яким або твердим| | | | |припоєм) або зварювання| | | | |незалежно від того, можуть| | | | |вони виконувати операції| | | | |різання або ні; апарати| | | | |електричні для гарячого| | | | |напилення металів і мета-| | | | |локарбідів | | | 5 | 10 85.16 |Прилади електричні водо-| | | | |нагрівальні безенерційні| | | | |іакумулюючі, електрокип'-| | | | |ятильники занурювальні;| | | | |електроустаткування для| | | | |нагрівання грунту, опален-| | | | |ня приміщень і аналогічних| | | | |цілей; електротермічні| | | | |апарати для завивки і су-| | | | |шіння волосся (наприклад,| | | | |сушарки для волосся, бігу-| | | | |ді, щепці) і електросушар-| | | | |ки для рук;електропраски;| | | | |інші прилади побутові| | | | |електричні нагрівальні,| | | | |елементи опору нагріваль-| | | | |ні, крім вказаних у пози-| | | | |ції 85.45 | | | 10 | 20 85.17 |Апарати електричні теле-| | | | |фонні і телеграфні для| | | | |дротяного зв'язку, включа-| | | | |ючи апарати для систем| | | | |дротяного зв'язку струму| | | | |несучої частоти | | | 10 | 20 85.18 |Мікрофони і підставки для| | | | |них; гучномовці, змонтова-| | | | |ні або не змонтовані в| | | | |корпусах; навушні телефо-| | | | |ни, навушники, в тому чис-| | | | |лі комбіновані з мікрофо-| | | | |ном і гучномовцем; елект-| | | | |ричні підсилювачі низької| | | | |частоти; електроприлади| | | | |для підсилення звуку | | | 10 | 20 85.19 |Електропрогравачі, програ-| | | | |вачі грамплатівок, деки| | | | |касетні та інша звуковідт-| | | | |ворююча апаратура, що не| | | | |має звукозаписуючих прист-| | | | |роїв | | | 10 | 20 85.20 |Магнітофони та інша звуко-| | | | |записуюча апаратура, яка| | | | |має і не має звуковідтво-| | | | |рюючі пристрої | | | 10 | 20 85.21 |Апаратура для відеозапису| | | | |і відеовідтворення, сумі-| | | | |щена або не суміщена з ві-| | | | |деотюнером | | | 10 | 20 85.22 |Частини і приладдя до ус-| | | | |таткування, що класифіку-| | | | |ється в позиціях| | | | |85.19-85.21 | | | 10 | 20 85.23 |Носії готові незаписані| | | | |для запису звуку або ана-| | | | |логічного запису інших| | | | |явищ, крім виробів групи| | | | |37 | | | 10 | 20 85.24 |Платівки, стрічки та інші| | | | |носії для запису звуку або| | | | |аналогічних записів, запи-| | | | |сані, включаючи матриці й| | | | |форми для виготовлення| | | | |платівок, крім виробів| | | | |групи 37 | | | 10 | 20 85.25 |Апаратура , що передає для| | | | |радіотелефонного, радіоте-| | | | |леграфного зв'язку, радіо-| | | | |мовлення або телебачення,| | | | |яка включає або не включає| | | | |в себе приймальну, звуко-| | | | |записуючу або відтворюючу| | | | |апаратуру; телевізійні ка-| | | | |мери | | | 10 | 20 85.26 |Апаратура радіолокаційна,| | | | |радіонавігаційна і радіоа-| | | | |паратура дистанційного ке-| | | | |рування | | | 10 | 20 85.27 |Апаратура приймальна для| | | | |радіотелефонного, радіоте-| | | | |леграфного зв'язку або ра-| | | | |діомовлення, сумісна або| | | | |не сумісна в одному корпу-| | | | |сі із звукозаписуючою або| | | | |відтворюючою апаратурою| | | | |або годинниками | | | 10 | 20 85.28 |Приймачі телевізійні| | | | |(включаючи відеомонітори і| | | | |відеопроектори), сумісні| | | | |або не сумісні в одному| | | | |корпусі з радіоприймачем| | | | |або апаратурою, записуючою| | | | |або відтворюючою звук або| | | | |зображення | | | 10 | 20 85.29 |Частини, призначені вик-| | | | |лючно або в основному для| | | | |апаратури, що класифіку-| | | | |ються в позиціях| | | | |85.25-85.28 | | | 10 | 20 85.30 |Устаткування електросигна-| | | | |лізуюче (крім пристроїв| | | | |для передачі повідомлень),| | | | |обладнання для забезпечен-| | | | |ня безпеки, контролю або| | | | |регулювання руху на заліз-| | | | |ницях або аналогічних| | | | |транспортних шляхах, авто-| | | | |мобільних дорогах або вод-| | | | |них шляхах, майданчиках| | | | |для парковки, портах або| | | | |аеродромах (крім устатку-| | | | |вання, що класифікується у| | | | |позиції 86.08 | | | 10 | 20 85.31 |Електроустаткування звуко-| | | | |ве і світлове сигналіза-| | | | |ційне (наприклад, дзвінки,| | | | |сирени, індикаторні пане-| | | | |лі, сигналізація проти| | | | |пограбування та пожежі,| | | | |крім устаткування, вказа-| | | | |ного у позиції 85.12 або| | | | |85.30 | | | 10 | 20 85.32 |Конденсатори електричні| | | | |постійні, перемінні і| | | | |підстроювання | | | 5 | 10 85.33 |Резистори електричні| | | | |(включаючи реостати і по-| | | | |тенціометри), крім термо-| | | | |резисторів | | | 5 | 10 85.34.00 |Схеми друковані | | | 5 | 10 85.35 |Апаратура електрична для| | | | |вмикання, переривання, за-| | | | |хисту і вимкнення елект-| | | | |роструму або для з'єднання| | | | |в електричних ланцюгах| | | | |(вимикачі, перемикачі, пе-| | | | |реривники, запобіжники,| | | | |блискавковідводи, обмежу-| | | | |вачі напруги, гасителі ко-| | | | |ливань, з'єднувальні ко-| | | | |робки, струмоприймачі,| | | | |струмознімачі та інша) на| | | | |напругу більше 1000 В | | | 5 | 10 85.36 |Апаратура електрична для| | | | |вмикання, перемикання, за-| | | | |хисту і вимкнення елект-| | | | |роструму або для з'єднання| | | | |в електричних ланцюгах| | | | |(вимикачі, перемикачі, ре-| | | | |ле, гасителі коливань,| | | | |штепсельні вилки і розет-| | | | |ки, патрони для електро-| | | | |ламп, з'єднувальні коробки| | | | |та інші) на напругу не| | | | |більше 1000 В | | | 5 | 10 85.37 |Пульти, панелі (включаючи| | | | |панелі числового управлін-| | | | |ня), консолі, столи, роз-| | | | |подільні щити та інші ос-| | | | |нови для електричної апа-| | | | |ратури, вказаної в позиці-| | | | |ях 85.35 і 85.36, для уп-| | | | |равління чи розподілу| | | | |електричного струму, що| | | | |вміщують прилади чи прист-| | | | |рої, вказані в групі 90,| | | | |за виключенням комутацій-| | | | |них пристроїв (85.17) | | | 5 | 10 85.38 |Частини, призначені вик-| | | | |лючно чи в основному для| | | | |апаратури, зазначеної в| | | | |позиції 85.35, 85.36 або| | | | |85.37 | | | 5 | 10 85.39 |Лампи розжарювання елект-| | | | |ричні і газорозрядні,| | | | |включаючи лампи герметичні| | | | |спрямовуючого світла, а| | | | |також лампи ультрафіолето-| | | | |ві або інфрачервоні лампи;| | | | |дугові лампи | | | 5 | 10 85.40 |Лампи і трубки електронні| | | | |з термокатодом, холодним| | | | |катодом або фотокатодом| | | | |(наприклад, вакуумні, па-| | | | |ро- або газонаповнені лам-| | | | |пи і трубки, ртутні вип-| | | | |рямлячі і електронно-про-| | | | |меневі трубки, телевізійні| | | | |трубки | | | 5 | 10 85.41 |Діоди, транзистори і ана-| | | | |логічні напівпровідникові| | | | |прилади, включаючи фото-| | | | |гальванічні елементи, зіб-| | | | |рані або не зібрані в мо-| | | | |дулі, вмонтовані або не| | | | |вмонтовані в панелі; світ-| | | | |ловипромінювальні діоди;| | | | |п'єзоелектричні кристали в| | | | |зборі | | | 5 | 10 85.42 |Електронні інтегральні| | | | |схеми і мікрозбірки | | | 5 | 10 85.43 |Машини електричні і апара-| | | | |тура спеціалізованого| | | | |призначення, в іншому міс-| | | | |ці не пойменовані | | | 5 | 10 85.44 |Дроти ізольовані (включаю-| | | | |чи емальовані або анодова-| | | | |ні), кабелі (включаючи ко-| | | | |аксиальні) та інші ізоль-| | | | |овані електричні провідни-| | | | |ки і з'єднувальними дета-| | | | |лями або без них) кабелі| | | | |волоконнооптичні, складені| | | | |з волокон з індивідуальни-| | | | |ми оболонками, безвідносно| | | | |до того, знаходяться вони| | | | |чи ні в зборі з електроп-| | | | |ровідниками або з'єдну-| | | | |вальними елементами | | | 2 | 5 85.45 |Електроди вугільні, ву-| | | | |гільні щітки, вугілля для| | | | |ламп або батарейок і інші| | | | |вироби з графіту або інших| | | | |видів вуглецю з металом| | | | |або без металу, що засто-| | | | |совуються в електротехніці| | | 5 | 10 85.46 |Ізолятори електричні з| | | | |будь-яких матеріалів | | | 5 | 10 85.47 |Арматура ізолююча для| | | | |електричних машин, присто-| | | | |сувань і устаткування, ви-| | | | |готовлене повністю з ізо-| | | | |ляційних матеріалів (не| | | | |враховуючи металеві дета-| | | | |лі, призначені для їх| | | | |складання) крім ізолято-| | | | |рів, вказаних в позиції| | | | |85.46; трубки електроізо-| | | | |ляційні і з'єднувальні де-| | | | |талі з чорних металів, об-| | | | |лицьовані ізоляційним ма-| | | | |теріалом | | | 5 | 10 85.48.00.000|Частини і приналежності| | | | |устаткування та апаратури| | | | |електричні, в іншому місці| | | | |не пойменовані | т | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XVII

ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО І ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ,

ЇХ ЧАСТИНИ І ПРИНАЛЕЖНОСТІ
Група 86
Локомотиви залізничні і рухомий склад; трамваї та їх
частини і приналежності; шляхові пристрої для залізничної
і трамвайної мережі, їх вузли і деталі; сигналізаційне

устаткування, механічне і електромеханічне Група 86
Локомотиви залізничні і рухомий склад; трамваї та їх
частини і приналежності; шляхові пристрої для залізничної
і трамвайної мережі, їх вузли і деталі; сигналізаційне

устаткування, механічне і електромеханічне—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 86.01 |Локомотиви залізничні(що| | | | |працюють від зовнішнього| | | | |джерела електроенергії або| | | | |акумуляторні) | | | 5 | 10 86.02 |Локомотиви інші; тендери | | | 5 | 10 86.03 |Вагони моторні електро- і| | | | |дизельних поїздів і трам-| | | | |вайні, автомотриси, крім| | | | |тих, що входять до позиції| | | | |86.04 | | | 5 | 10 86.04.00.000|Транспортні засоби само-| | | | |хідні та несамохідні,| | | | |призначені для механіза-| | | | |ції, шляхових робіт, ре-| | | | |монту або технічного обс-| | | | |луговування, самохідні або| | | | |несамохідні (наприклад,| | | | |вагони-майстерні і крани,| | | | |шпалопідбійні машини, шля-| | | | |хорихтувальники, балансу-| | | | |вальні машини, контрольно-| | | | |вимірювальні вагони) | шт | | 5 | 10 86.05.00.000|Вагони залізничні і трам-| | | | |вайні пасажирські несамо-| | | | |хідні (причіпні); вагони| | | | |для багажу, поштові та ін-| | | | |ші спеціальні залізничні і| | | | |трамвайні, несамохідні,| | | | |крім класифікованих у по-| | | | |зиції 86.04 | шт | | 5 | 10 86.06 |Вагони залізничні і трам-| | | | |вайні, вантажні несамохід-| | | | |ні | | | 5 | 10 86.07 |Вузли і частини до локомо-| | | | |тивів, іншого залізничного| | | | |рухомого складу і трамваїв| | | 5 | 10 86.08.00 |Пристрої шляхові залізнич-| | | | |ні і трамвайні (поворотні| | | | |кола і т. д.); механічне| | | | |(включаючи електромеханіч-| | | | |не) устаткування сигналі-| | | | |зації, устаткування для| | | | |забезпечення контролю і| | | | |безпеки руху на залізни-| | | | |цях, трамвайних шляхах і| | | | |прилеглих до них об'єктах;| | | | |частини до них | | | 5 | 10 86.09.00 |Контейнери (включаючи кон-| | | | |тейнери для перевезення| | | | |рідин), спеціально призна-| | | | |чені і обладнані для пе-| | | | |ревезення одним і більше| | | | |видами транспорту | | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 87

Засоби наземного транспорту, крім залізничного

рухомого складу і трамваїв, їх частини і приналежності—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 87.01 |Трактори (крім тих, що| | | | |класифікуються в товарній| | | | |позиції 87.09) | | | 10 | 20 87.02 |Транспортні засоби мотор-| | | | |ні, призначені для переве-| | | | |зення не менше 10 чоловік| | | | |(включаючи водія) | | | 20 | 30 87.03 |Автомобілі легкові, інші| | | | |моторні транспортні засо-| | | | |би, призначені для переве-| | | | |зення людей (крім автомо-| | | | |білів, що класифікуються в| | | | |товарній позиції 87.02,| | | | |включаючи автомобілі-фур-| | | | |гони і гоночні автомобілі | | | 20 | 30 87.04 |Автомобілі вантажні | | | 10 | 20 87.05 |Автомобілі спеціального| | | | |призначення, крім тих, що| | | | |використовуються для пере-| | | | |везення пасажирів або ван-| | | | |тажів (автомобілі техніч-| | | | |ної допомоги, автокрани,| | | | |пожежні автомобілі, авто-| | | | |бетономішалки, автомашини| | | | |для прибирання доріг, ав-| | | | |томобілі з розпилювальними| | | | |пристроями, автомайстерні,| | | | |автомобілі з ренгенівськи-| | | | |ми пристроями) | | | 10 | 20 87.06.00 |Шасі з двигунами для авто-| | | | |мобілей, що класифікуються| | | | |в товарній позиціях| | | | |87.01-87.05 | | | 10 | 20 87.07 |Кузови (включаючи кабіни)| | | | |для автомобілів, що класи-| | | | |фікуються в товарних пози-| | | | |ціях 87.01-87.05 | | | 10 | 20 87.08 |Частини і приладдя до ав-| | | | |томобілів, що класифіку-| | | | |ються в товарних позиціях| | | | |87.01-87.05 | | | 10 | 20 87.09 |Транспортні засоби вантаж-| | | | |ні самохідні, необладнані| | | | |підіймальними і такелажни-| | | | |ми пристроями, що викорис-| | | | |товуються на заводах,| | | | |складах, у портах і аеро-| | | | |портах для перевезення| | | | |вантажів на короткі відс-| | | | |тані, тягачі, що викорис-| | | | |товуються на залізничних| | | | |платформах; їх частини | | | 10 | 20 87.10.00.000|Танки та інші бойові само-| | | | |хідні бронемашини з озбро-| | | | |єнням або без озброєння,| | | | |частини та приналежності| | | | |до них | шт | | 10 | 20 87.11 |Мотоцикли (включаючи мопе-| | | | |ди) і велосипеди з вста-| | | | |новленим допоміжним двигу-| | | | |ном, з колясками або без| | | | |них; коляски | | | 10 | 20 87.12.00 |Велосипеди двоколісні та| | | | |інші види велосипедів| | | | |(включаючи триколісні| | | | |транспортні) без двигуна | | | 10 | 20 87.13 |Коляски інвалідні, оснаще-| | | | |ні або не оснащені двигу-| | | | |ном або іншими механізмами| | | | |для переміщення | | | - | - 87.14 |Частини і приналежності до| | | | |транспортних засобів, що| | | | |класифікуються в товарних| | | | |позиціях 87.11-87.13 | | | 10 | 20 87.15.00 |Коляски дитячі та їх час-| | | | |тини | | | - | - 87.16 |Причіпи і напівпричіпи;| | | | |інші несамохідні транс-| | | | |портні засоби, їх частини | | | 10 | 20 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 88

Літальні апарати, космічні апарати, їх частини—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 88.01 |Кулі повітряні і дирижаб-| | | | |лі; планери, дельтоплани| | | | |та інші безмоторні літаль-| | | | |ні апарати | | | 10 | 20 88.02 |Інші літальні апарати| | | | |(вертольоти, літаки); кос-| | | | |мічні кораблі і апарати| | | | |(включаючи супутники) і| | | | |ракети-носії | | | 10 | 20 88.03 |Частини літальних апара-| | | | |тів, вказаних у позиціях| | | | |88.01 або 88.02 | | | 10 | 20 88.04.00.000|Парашути (включаючи пара-| | | | |шути дирижаблів) і ротошу-| | | | |ти, їх частини і приналеж-| | | | |ності | т | | 10 | 20 88.05 |Апаратура і пристрої для| | | | |злітання літаків, гальму-| | | | |вальні пристрої для посад-| | | | |ки літаків; наземні трена-| | | | |жери для льотчиків; части-| | | | |ни і приналежності | | | 10 | 20 | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 89

Судна, човни та інші плавучі засоби—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 89.01 |Судна пасажирські круїзні,| | | | |екскурсійні, пароми, ван-| | | | |тажні судна, баржі та інші| | | | |плавучі засоби для переве-| | | | |зення пасажирів або ванта-| | | | |жів | | | 5 | 10 89.02.00 |Судна риболовецькі, плаву-| | | | |чі бази та інші плавучі| | | | |засоби для переробки і| | | | |зберігання рибних продук-| | | | |тів | | | 5 | 10 89.03 |Яхти та інші плавучі засо-| | | | |би для відпочинку або| | | | |спорту; гребні човни і ка-| | | | |ное | | | 5 | 10 89.04.00 |Буксири і судна-штовхачі | | | 5 | 10 89.05 |Маяки плавучі, сигнальні | | | | |судна, землечерпальни суд-| | | | |на, плавучі крани та інші| | | | |спеціалізовані плавучі за-| | | | |соби; доки плавучі; плаву-| | | | |чі та глибинні платформи| | | | |(для буріння та експлуата-| | | | |ції свердловин) | | | 5 | 10 89.06.00 |Судна, крім вказаних у по-| | | | |зиціях 89.01-89.05, вклю-| | | | |чаючи військові кораблі і| | | | |рятувальні судна, крім| | | | |гребних човнів | | | 5 | 10 89.07 |Плавучі засоби, крім суден| | | | |(наприклад, плоти, плавучі| | | | |баки, причали, коффердами,| | | | |буї і бакени) | | | 5 | 10 89.08.00.000|Судна та інші плавучі за- | | | | |соби, призначені на злам | | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ VIII
ПРИЛАДИ І АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ,
ВИМІРЮВАЛЬНІ, КОНТРОЛЬНІ, ПРЕЦИЗІЙНІ, МЕДИЧНІ ТА ХІРУРГІЧНІ;
ГОДИННИКИ, МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ, ЇХ ЧАСТИНИ І ПРИНАЛЕЖНОСТІ
Група 90
Прилади і апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні,
вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні і хірургічні,

їх частини і приналежності Група 90
Прилади і апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні,
вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні і хірургічні,

їх частини і приналежності—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 90.01 |Волокна оптичні і джгути| | | | |волокно-оптичні; кабелі| | | | |волокно-оптичні (крім вка-| | | | |заних у позиції 85.44);| | | | |листи і пластини з поляри-| | | | |заційного матеріалу; лінзи| | | | |(включаючи контактні),| | | | |призми, дзеркала та інші| | | | |оптичні елементи з| | | | |будь-якого матеріалу,| | | | |невстановлені, відмінні| | | | |від скляних заготовок для| | | | |оптичних елементів | | | 5 | 10 90.02 |Лінзи, призми, дзеркала та| | | | |інші оптичні елементи з| | | | |будь-якого матеріалу в| | | | |зборі, які є частинами| | | | |інструментів і приладів| | | | |(крім скляних заготовок| | | | |для цих виробів) | | | 5 | 10 90.03 |Оправи для окулярів, за-| | | | |хисних окулярів і їм по-| | | | |дібних оптичних приладів;| | | | |їх арматура і частини | | | 5 | 10 90.04 |Окуляри, захисні окуляри і| | | | |подібні їм оптичні прилади| | | | |коригуючі захисні | | | 10 | 20 90.05 |Біноклі, монокуляри, інші| | | | |оптичні труби і штативи| | | | |для них, прилади астроно-| | | | |мічні і штативи для них| | | | |(крім радіоастрологічних| | | | |приладів) | | | 10 | 20 90.06 |Фотокамери (крім кінока-| | | | |мер); фотоспалахи і лам-| | | | |пи-спалахи, крім газороз-| | | | |рядних ламп, вказаних у| | | | |позиції 85.39 | | | 10 | 20 90.07 |Кіноапарати і кінопроекто-| | | | |ри, які мають або не мають| | | | |звукозаписуючих або звуко-| | | | |відтворюючих пристроїв | | | 10 | 20 90.08 |Проектори зображень, крім| | | | |кінематографічних; фотоз-| | | | |більшувачі і устаткування| | | | |для проекціювання зобра-| | | | |жень із зменшенням (крім| | | | |кінематографічного) | | | 10 | 20 90.09 |Фотокопіювальні машини з| | | | |оптичною системою або кон-| | | | |тактного типу і термокопі-| | | | |ювальні машини | | | 10 | 20 90.10 |Обладнання для фото- і кі-| | | | |нолабораторій (включаючи| | | | |апаратуру для проекціюван-| | | | |ня схем на фоточутливі на-| | | | |півпровідникові матеріали)| | | | |не згадувані і не включені| | | | |будь-куди в цій групі);| | | | |негатоскопи, екрани проек-| | | | |ційні | | | 10 | 20 90.11 |Мікроскопи оптичні складні| | | | |(включаючи мікроскопи для| | | | |мікрофотозйомки і мікро-| | | | |проекціювання) | | | 10 | 20 90.12 |Мікроскопи, крім оптичних;| | | | |апарати дифракційні | | | 10 | 20 90.13 |Пристрої на рідких криста-| | | | |лах, крім виробів, які| | | | |більш точно описані в ін-| | | | |ших товарних позиціях; ла-| | | | |зери, крім лазерних діо-| | | | |дів; прилади та інструмен-| | | | |ти оптичні, інші, в іншому| | | | |місці не пойменовані | | | 10 | 20 90.14 |Компаси для визначення| | | | |напряму та інші навігацій-| | | | |ні прилади та інструменти | | | 10 | 20 90.15 |Прилади та інструменти ге-| | | | |одезичні (включаючи фотог-| | | | |раметичні), гідрографічні,| | | | |океанографічні, гідроло-| | | | |гічні, метеорологічні і| | | | |геофізичні (крім компа-| | | | |сів); далекоміри | | | 10 | 20 90.16.00 |Ваги чутливістю 0,05 г і| | | | |вище, з різновагами або| | | | |без них | | | 10 | 20 90.17 |Інструменти для креслення,| | | | |розмітки і математичних| | | | |розрахунків (наприклад,| | | | |креслярські машини, пон-| | | | |тографи, штангенциркулі,| | | | |логарифмічні лінійки, нут-| | | | |раміри, дискові калькуля-| | | | |тори), інструменти ручні| | | | |для вимірювання лінійних| | | | |розмірів (наприклад, вимі-| | | | |рювальні стержні рулетки,| | | | |мікрометри, штангенцирку-| | | | |лі), ніде більше в цій| | | | |групі не вказані | | | 10 | 20 90.18 |Інструменти і приладдя ме-| | | | |дичні, хірургічні, стома-| | | | |тологічні і ветеринарні| | | | |(включаючи сцинтиграфічну| | | | |апаратуру), апаратура| | | | |електрична медична, інша і| | | | |приладдя для дослідження| | | | |зору | | | - | - 90.19 |Апаратура для механотера-| | | | |пії; апарати масажні; апа-| | | | |ратура для психологічних| | | | |тестів; апаратура для озо-| | | | |нової, кисневої і аеро-| | | | |зольної терапії, штучного| | | | |дихання та інша терапев-| | | | |тична апаратура для ліку-| | | | |вання дихальних шляхів | | | - | - 90.20.00 |Апаратура дихальна, інша,| | | | |газові маски, крім захис-| | | | |них масок без механічних| | | | |деталей і змінних фільтрів| | | - | - 90.21 |Пристосування ортопедичні,| | | | |включаючи милиці, хірур-| | | | |гічні ремні й бандажі; ши-| | | | |ни та інші пристосування| | | | |для лікування переломів;| | | | |частини тіла штучні; апа-| | | | |рати слухові та інші прис-| | | | |тосування, які носять на| | | | |собі, з собою або імплан-| | | | |туються в тіло для компен-| | | | |сації фізичного недоліку | | | - | - 90.22 |Апаратура, заснована на| | | | |дії рентгенівського аль-| | | | |фа-, бета- і гама- випро-| | | | |мінювань, призначена або| | | | |не призначена для медично-| | | | |го, хірургічного, стомато-| | | | |логічного і ветеринарного| | | | |використання (включаючи| | | | |апаратуру для рентгеногра-| | | | |фічних і радіотерапевтич-| | | | |них обстежень, рентге-| | | | |нівські трубки та інші ге-| | | | |нератори гентгенівського| | | | |випромінювання, генератори| | | | |високої напруги, щити і| | | | |пульти керування, екрани,| | | | |столи, крісла та інші за-| | | | |соби для обстеження і лі-| | | | |кування) | | | - | - 90.23 |Прилади, апаратура і моде-| | | | |лі, що використовуються| | | | |для демонстраційних цілей| | | | |і непридатні для іншого| | | | |використання | | | 5 | 10 90.24 |Машини і прилади для вип-| | | | |робування на твердість,| | | | |міцність, розтяжку і стис-| | | | |нення, еластичність та ін-| | | | |ші механічні властивості| | | | |матеріалів (наприклад, ме-| | | | |талів, деревини, текстилю,| | | | |паперу, пластмас) | | | 5 | 10 90.25 |Ареометри і аналогічні| | | | |прилади, що діють при за-| | | | |нуренні в рідину, термо-| | | | |метри, пірометри, баромет-| | | | |ри, гігрометри, психромет-| | | | |ри, із записуючим пристро-| | | | |єм або без записуючого| | | | |пристрою і будь-які з'єд-| | | | |нання цих приладів один з| | | | |одним | | | 5 | 10 90.26 |Прилади іапаратура для ви-| | | | |мірювання і контролю вит-| | | | |рат, рівня, тиску та інших| | | | |змінних характеристик рі-| | | | |дин і газів (наприклад,| | | | |витратоміри, показники| | | | |рівня, монометри, тепломі-| | | | |ри), крім інструментів і| | | | |апаратури, вказаних у по-| | | | |зиціях 90.14, 90.15, 90.28| | | | |і 90.32 | | | 5 | 10 90.27 |Прилади і апаратура для| | | | |фізичного і хімічного ана-| | | | |лізу (наприклад, поляри-| | | | |метри, рефрактометри,| | | | |спектрометри, газо- і ди-| | | | |моаналізатори); прилади і| | | | |апаратура для вимірювання| | | | |і контролю в'язкості, по-| | | | |ристості, розширення, по-| | | | |верхневої натяжки і т.д.;| | | | |прилади і апаратура для| | | | |вимірювання чи контролю| | | | |кількості тепла, звуку чи| | | | |світла (включаючи експоно-| | | | |метри мікротоми) | | | 5 | 10 90.28 |Лічильники подачі чи ви-| | | | |робництва газу, рідини і| | | | |електроенергії (включаючи| | | | |калібруючі) | | | 5 | 10 90.29 |Лічильники кількості обо-| | | | |ротів і кількості продук-| | | | |ції, таксометри, мілеомет-| | | | |ри, крокоміри і аналогічні| | | | |прилади; спідометри і та-| | | | |хометри, крім вказаних у| | | | |позиції 90.14 або 90.15;| | | | |стробоскопи | | | 5 | 10 90.30 |Осцілоскопи, спектрометри,| | | | |інші прилади і апаратура| | | | |для вимірювання і контролю| | | | |електричних величин, крім| | | | |вимірювальних приладів,| | | | |вказаних у позиції 90.28;| | | | |прилади і апаратура для| | | | |виявленн і вимірювання| | | | |альфа, бета-, гама-, рент-| | | | |генівського, космічного та| | | | |інших іонізуючих випромі-| | | | |нювань | | | 5 | 10 90.31 |Прилади, приладдя чи маши-| | | | |ни вимірювальні контроль-| | | | |ні, в іншому місці цієї| | | | |групи не зазначені; проек-| | | | |тори профільні | | | 5 | 10 90.32 |Прилади і апаратура для| | | | |автоматичного регулювання| | | | |і управління | | | 5 | 10 90.33.00.000|Частини і приладдя до ма-| | | | |шин, приладів, інструмен-| | | | |тів і апаратури, вказані у| | | | |групі 90, в іншому місці| | | | |не зазначені | т | | 5 | 10 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 91

Годинники і їх частини—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+—————— 91.01 |Годинники наручні, кишень-| | | | |кові та інші (включаючи| | | | |секундоміри) призначені| | | | |для носіння на собі або з| | | | |собою, з корпусом, виго-| | | | |товленим із дорогоцінних| | | | |металів чи з металів, оп-| | | | |лакованих дорогоцінними| | | | |металами | | | 5 | 10 91.02 |Годинники наручні, кишень-| | | | |кові та інші, призначені| | | | |для носіння на собі чи з| | | | |собою, включаючи секундо-| | | | |міри, крім вказаних у по-| | | | |зиції 91.01 | | | 5 | 10 91.03 |Годинники, не призначені| | | | |для носіння з собою або на| | | | |собі, з годинниковими ме-| | | | |ханізмами для годинників,| | | | |призначених для носіння з| | | | |собою чи на собі (крім го-| | | | |динників, вказаних у пози-| | | | |ції 91.04.) | | | 5 | 10 91.04.00 |Годинники, встановлені на| | | | |приладних дошках, і анало-| | | | |гічні годинники для авто-| | | | |мобілів, літаків, косміч-| | | | |них апаратів і кораблів | | | 5 | 10 91.05 |Годинники, не призначені| | | | |для носіння на собі чи з| | | | |собою, інші | | | 5 | 10 91.06 |Апаратура для реєстрації| | | | |часу доби і апаратура для| | | | |вимірювання, реєстрації та| | | | |індикації якимсь способом| | | | |інтервалів часу, з| | | | |будь-яким годинниковим ме-| | | | |ханізмом чи синхронним| | | | |двигуном (наприклад, реєс-| | | | |тратори часу, прилади за-| | | | |пису часу) | | | 5 | 10 91.07.00.000|Вимикачі часові, з'єднані| | | | |з годинником, годинниковим| | | | |механізмом або синхронниим| | | | |двигуном | шт | | 5 | 10 91.08 |Механізми для годинників,| | | | |призначених для носіння з| | | | |собою або на собі, укомп-| | | | |лектовані чи в зібраному| | | | |вигляді | | | 5 | 10 91.09 |Механізми для годинників,| | | | |не призначених для носіння| | | | |на собі або з собою,| | | | |укомплектовані та зібрані | | | 5 | 10 91.10 |Механізми годинникові| | | | |укомплектовані, незібрані| | | | |чи частково зібрані (комп-| | | | |лекти годинникових меха-| | | | |нізмів); механізми годин-| | | | |никові неукомплектовані,| | | | |зібрані; механізми годин-| | | | |никові, попередньо "грубо"| | | | |зібрані | | | 5 | 10 91.11 |Корпуси для годинників,| | | | |призначених для носіння з| | | | |собою чи на собі; їх час-| | | | |тини | | | 5 | 10 91.12 |Корпуси для годинників, не| | | | |призначені для носіння на| | | | |собі чи з собою, і анало-| | | | |гічні корпуси для інших| | | | |виробів, класифікованих у| | | | |цій групі; їх частини | | | 5 | 10 91.13 |Ремінці, стрічки і брасле-| | | | |ти для годинників, призна-| | | | |чених для носіння на собі| | | | |чи з собою; їх частини | | | 5 | 10 91.14 |Деталі годинників всіх ви-| | | | |дів | | | 5 | 10 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 92

Інструменти музичні; їх частини і приналежності—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 92.01 |Фортепіано, включаючи ав-| | | | |томатичні; клавесини та| | | | |інші клавішні струнні інс-| | | | |трументи | | | 5 | 10 92.02 |Інструменти музичні струн-| | | | |ні, інші (наприклад, гіта-| | | | |ри, скрипки, арфи) | | | 5 | 10 92.03.00 |Органи клавішні з трубами;| | | | |фісгармонії та аналогічні| | | | |клавішні інструменти з ме-| | | | |талевими язичками | | | 5 | 10 92.04 |Акордеони і аналогічні| | | | |інструменти, гармоніки| | | | |губні | | | 5 | 10 92.05 |Інструменти музичні духо-| | | | |ві, інші (наприклад, клар-| | | | |нети, труби, волинки) | | | 5 | 10 92.06.00 |Інструменти музичні удар-| | | | |ні, (наприклад, барабани,| | | | |ксилофони, тарілки, кас-| | | | |таньоти, маракаси) | | | 5 | 10 92.07 |Інструменти електромузичні| | | | |з електричним генератором| | | | |звукової частоти чи з| | | | |електричним підсиленням| | | | |звуку (наприклад, органи,| | | | |гітари, акордеони) | | | 5 | 10 92.08 |Музичні скриньки, органи| | | | |ярмаркові, катеринки меха-| | | | |нічні, механічні співаючі| | | | |пташки, пилка та інші му-| | | | |зичні інструменти, в іншо-| | | | |му місці не пойменовані,| | | | |манки всіх видів; свистки;| | | | |горни та інші духові сиг-| | | | |нальні інструменти | | | 5 | 10 92.09 |Частини (наприклад, меха-| | | | |нізми музичних скриньок) і| | | | |приналежності (наприклад,| | | | |карти, диски і бобіни му-| | | | |зичних інструментів); мет-| | | | |рономи, камертони, труби з| | | | |фіксованою висотою звуків| | | | |усіх видів | | | 5 | 10 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ XIX

ЗБРОЯ І БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ І ПРИНАЛЕЖНОСТІ
Група 93

Зброя і боєприпаси; їх частини і приналежності Група 93

Зброя і боєприпаси; їх частини і приналежності—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 93.01.00.000|Зброя бойова (крім револь-| | | | |верів, пістолетів і зброї,| | | | |що класифікується в пози-| | | | |ції 93.07) | шт | | 5 | 10 93.02.00 |Револьвери і пістолети| | | | |(крім тих, що класифіку-| | | | |ються в позиціях 93.03 і| | | | |93.04) | | | 5 | 10 93.03.00.000|Зброя вогнепальна та інші| | | | |аналогічні пристрої, що| | | | |діють за допомогою вико-| | | | |ристання вибухового заряду| | | | |(наприклад, спортивні піс-| | | | |толети і гвинтівки, вогне-| | | | |пальна зброя, що заряджа-| | | | |ється з дула, ракетниці та| | | | |інші пристрої для випуску| | | | |сигнальних ракет, пістоле-| | | | |ти і револьвери для| | | | |стрільби холостими патро-| | | | |нами, пістолети для забою| | | | |чи оглушення тварин з| | | | |стержнем, що вискакує, лі-| | | | |немети) | | | 10 | 20 93.04.00.000|Інша зброя (наприклад,| | | | |пружини, пневматичні та| | | | |газові рушниці і пістоле-| | | | |ти, кийки), крім класифі-| | | | |кованих у позиції 93.07 | шт | | 10 | 20 93.05 |Частини і приналежності| | | | |виробів, класифікованих в| | | | |позиціях 93.01- 93.04 | | | 5 | 10 93.06 |Бомби, гранати, торпеди,| | | | |міни, ракети і аналогічні| | | | |засоби для ведення бойових| | | | |дій та їх частини, включа-| | | | |ючи дріб і пижі для патро-| | | | |нів | | | 5 | 10 93.07.00.000|Шпаги, кортики, штики,| | | | |списи і аналогічна зброя,| | | | |частини, піхви і чохли до| | | | |неї | т | | 5 | 10 | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ ХХ

РІЗНІ ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ
Група 94

Меблі, постільні речі, матраци, матрицні основи,

диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів;

освітлювальні прилади та їх частини, в іншому місці

не зазначені; світлові покажчики, табло та аналогічні

вироби, збірні будівельні конструкції Група 94

Меблі, постільні речі, матраци, матрицні основи,

диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів;

освітлювальні прилади та їх частини, в іншому місці

не зазначені; світлові покажчики, табло та аналогічні

вироби, збірні будівельні конструкції—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 94.01 |Меблі для сидіння (крім| | | | |вказаних в позиції 94.02),| | | | |що трансформується чи не| | | | |трансформується в ліжка та| | | | |їх частини | | | 10 | 20 94.02 |Меблі медичні, хірургічні,| | | | |стоматологічні або ветери-| | | | |нарні (наприклад, опера-| | | | |ційні столи, столи для ог-| | | | |ляду, лікарняні ліжка з| | | | |механічними пристроями,| | | | |стоматологічні крісла);| | | | |перукарські та аналогічні| | | | |крісла з пристроями для| | | | |обертання, повороту, під-| | | | |йому і нахилу; частини до| | | | |них | | | - | - 94.03 |Меблі інші та їх частини | | | 10 | 20 94.04 |Основи матрацні; приналеж-| | | | |ності постільні і анало-| | | | |гічні вироби умеблювання| | | | |(наприклад, матраци, ковд-| | | | |ри, стьобані ковдри, ди-| | | | |ванні подушки, пуфи і по-| | | | |душки) з пружинами, набиті| | | | |будь-якими матеріалами або| | | | |з губчастої гуми чи з| | | | |пластмаси, покриті або не-| | | | |покриті | | | 10 | 20 94.05 |Освітлювальне устаткуван-| | | | |ня, включаючи прожектори,| | | | |фари та їх частини, в ін-| | | | |шому місці не пойменовані;| | | | |світні покажчики, табло і| | | | |аналогічні вироби, які ма-| | | | |ють вбудоване джерело| | | | |світла, їх частини, в ін-| | | | |шому місці не поіменовані | | | 10 | 20 94.06.00.000|Конструкції будівельні| | | | |збірні | | | 10 | 20 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 95

Іграшки, ігри і спортивний інвентар, їх частини

і приналежності—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— |Іграшки на колесах для ка-| | | | |тання дітей (наприклад,| | | | |триколісні велосипеди, са-| | | | |мокати, педальні автомобі-| | | | |лі), коляски для ляльок | | | | |Ляльки, що зображають лю-| | | | |дей; їх частини і прина-| | | | |лежності | | | | |Іграшки інші; моделі в| | | | |зменшеному розмірі і ана-| | | | |логічні моделі для розваг,| | | | |рухомі і нерухомі; голово-| | | | |ломки всіх видів | | | | |Вироби для розважальних| | | | |ігор, настільні і кімнатні| | | | |ігри, включаючи столи для| | | | |більярду, спеціальні столи| | | | |для ігор в казино та авто-| | | | |матичне обладнання для ке-| | | | |гельбану | | | | |Вироби карнавальні та інші| | | | |вироби для свят і розваг,| | | | |включаючи предмети для по-| | | | |казу фокусів і жартів | | | | |Снаряди та інвентар для| | | | |заняття гімнастикою, лег-| | | | |кою атлетикою, іншими ви-| | | | |дами спорту (включаючи| | | | |настільний теніс), для| | | | |ігор на повітрі, в іншому| | | | |місці не зазначені; басей-| | | | |ни плавальні і для греблі | | | | |Вудочки риболовні, гачки| | | | |та інші рибальські снасті| | | | |з використанням волосіні;| | | | |сіті рибальські, сіті для| | | | |мотиля та аналогічні сіті,| | | | |наживка у вигляді муляжів| | | | |птахів (крім вказаних в| | | | |позиціях 92.08 і 97.05) та| | | | |інші речі для полювання і| | | | |стрільби | | | | |Каруселі, гойдалки, тири| | | | |та інші атракціони; цирки| | | | |пересувні, звіринці пере-| | | | |сувні і театри пересувні | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Група 96

Різні готові вироби—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 96.01 |Кістка слонова оброблена,| | | | |кість, панцир черепахи,| | | | |ріг, оленячі роги, корали,| | | | |перламутр, інші матеріали| | | | |тваринного походження для| | | | |різьби і вироби з цих ма-| | | | |теріалів (включаючи виро-| | | | |би, отримані шляхом форму-| | | | |вання) | | | 10 | 20 96.02.00.000|Матеріали для виробів рос-| | | | |линного і мінерального по-| | | | |ходження для різьби оброб-| | | | |лені і вироби з них; виро-| | | | |би, формовані і різьблені| | | | |з воску, стеарину, нату-| | | | |ральних смол, натурального| | | | |каучуку, модельних паст, а| | | | |також вироби литі і різь-| | | | |блені інші, в іншому місці| | | | |не вказані; желатин оброб-| | | | |лений незатверділий (крім| | | | |желатину, вказаного в по-| | | | |зиції 35.03) і вироби з| | | | |незатверділого желатину | кг | | 10 | 20 96.03 |Мітли і щітки (включаючи| | | | |щітки, які є частинами ме-| | | | |ханізмів, приладів і| | | | |транспортних засобів),| | | | |пристрої ручні механічні| | | | |без двигунів для прибиран-| | | | |ня підлоги, швабри і ві-| | | | |нечки з пір'я для змаху-| | | | |вання пилу; вузли і пучки| | | | |голові для виготовлення | | | | |вінечків щіток;подушечки і| | | | |валики малярні для фарби,| | | | |пристрої, гумові віджимки| | | | |(крім валикових) | | | 5 | 10 96.04.00.000|Сита і решета ручні | т | | 5 | 10 96.05.00.000|Набори дорожні, що вико-| | | | |ристовуються для особистої| | | | |гігієни, шиття, чистки| | | | |одягу і взуття | т | | 5 | 10 96.06 |Гудзики і кнопки,застібки,| | | | |форми (каркаси) для гудзи-| | | | |ків, інші частини цих ви-| | | | |робів, заготовки для гуд-| | | | |зиків | | | 5 | 10 96.07 |Застібки-блискавки та їх| | | | |частини | | | 5 | 10 96.08 |Ручки кулькові; ручки і| | | | |маркери з наконечником із| | | | |фетру та інших пористих| | | | |матеріалів; авторучки чор-| | | | |нильні; стилографи і ручки| | | | |інші; пера копіювальні;| | | | |олівці висувні гвинтові;| | | | |стержнетривачі, грифеле-| | | | |тримачі та аналогічні три-| | | | |мачі; частини (включаючи| | | | |ковпачки і затискачі) ви-| | | | |робів, перерахованих вище| | | | |(крім виробів позиції| | | | |96.09) | | | 5 | 10 96.09 |Олівці прості (крім вка- | | | | |заних у позиції 96.08),| | | | |олівці кольорові, грифелі| | | | |для олівців, пастелі,| | | | |олівці вугільні, крейда| | | | |для письма, малювання,| | | | |крейда для кравців | | | 5 | 10 96.10.00.000|Дошки грифельні для письма| | | | |і малювання, в рамах або| | | | |без рам | т | | 5 | 10 96.11.00.000|Штемпелі для датування і| | | | |запечатування, нумератори| | | | |та аналогічні прист-| | | | |рої(включаючи пристрої для| | | | |друкування і тиснення ети-| | | | |кеток), призначені для| | | | |ручної роботи; компостери| | | | |ручні, верстаки ручні на-| | | | |бірні і комплекти ручні| | | | |друкарські, що включають в| | | | |себе такі верстаки |т, кг | | 10 | 20 96.12 |Стрічки для друкарських| | | | |машинок і аналогічні| | | | |стрічки, просочені чи неп-| | | | |росочені чорнилом, подушки| | | | |штемпельні, в коробках чи| | | | |без коробок | | | 10 | 20 96.13 |Запальнички сигаретні та| | | | |інші, включаючи механічні| | | | |і електричні, частини до| | | | |них (крім кременю і гнота)| | | 10 | 20 96.14 |Трубки для куріння (вклю-| | | | |чаючи чашоподібні части-| | | | |ни), мундштуки для сигар і| | | | |сигарет, їх частини | | | 10 | 20 96.15 |Гребінки, гребінці для во-| | | | |лосся, шпильки, затискачі| | | | |для завивки, бігуді й ана-| | | | |логічні предмети (крім ви-| | | | |робів позиції 85.16) | | | 10 | 20 96.16 |Пульверизатори ароматичні| | | | |та інші гігієнічні пульве-| | | | |ризатори, їх насадки і го-| | | | |ловки; пушки і тампони для| | | | |нанесення косметичних і | | | | |туалетних препаратів | | | 10 | 20 96.17.00 |Термоси та інші вакуумні| | | | |посудини в зібраному виді;| | | | |їх частини, крім скляних | | | 10 | 20 96.18.00.000|Манекени для кравців і| | | | |аналогічні вироби; манеке-| | | | |ни-автомати та інші рухомі| | | | |предмети для оформлення| | | | |вітрин | т | | 10 | 20 ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Розділ XXI

ТВОРИ МІСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРІАТ
Група 97

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат Група 97

Твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат—————————————————————————————————————————————————————————————————— Код товару | |Одини-| Ставка мита згідно з | Опис товару згідно з ГС |ця | (у відсотках) ГС | |виміру|——————————————————— | | |префе- |піль-|пов- | | |ренцій-|гова |на | | |на | | ————————————+——————————————————————————+——————+———————+—————+————— 97.01 |Картини, малюнки і пасте-| | | | |лі, виконані повністю від| | | | |руки, крім малюнків, вка-| | | | |заних в позиції 49.06, та| | | | |інших готових виробів,| | | | |розмальованих чи декорова-| | | | |них від руки; колажі і по-| | | | |дібні декоративні зобра-| | | | |ження | | | - | - 97.02.00.000|Оригінали гравюр, естампів| | | | |і літографій | | | - | - 97.03.00.000|Оригінали скульптур і ста-| | | | |туеток з будь-яких матері-| | | | |алів | | | - | - 97.04.00.000|Марки поштові і марки дер-| | | | |жавного мита, знаки пошто-| | | | |вої оплати гашені, включа-| | | | |ючи першого дня гашення,| | | | |папір поштовий (гербовий)| | | | |і аналогічні предмети, ви-| | | | |користані або якщо невико-| | | | |ристані, то не ті, що зна-| | | | |ходяться в обігу або не| | | | |нового випуску в країні,| | | | |для якої вони призначені | | | - | - 97.05.00.000|Колекції і предмети колек-| | | | |ціонування по зоології,| | | | |ботаніці, мінералогії,| | | | |анатомії, історії, архео-| | | | |логії, палеонтології, ет-| | | | |нографії і нумізматиці | | | - | - 97.06.00.000|Антикваріат, якому понад| | | | |100 років | | | - | - ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 1

До Єдиного митного тарифу України
ПЕРЕЛІК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
1. Албанія 27.Габон
2. Алжир 28.Гаїті
3. Ангілья 29.Гайана
4. Ангола 30.Гамбія
5. Антігуа і Барбуда 31.Гана
6. Аргентина 32.Гватемала
7. Аруба 33.Гвінея
8. Афганістан 34.Гвінея-Бісау
9. Багамські о-ви 35.Гондурас
10.Бангладеш 36.Гонконг
11.Барбадос 37.Гренада
12.Бахрейн 38.Джибуті
13.Беліз 39.Домініка
14.Бенін 40.Домініканська Республіка
15.Бермудські о-ви 41.Еквадор
16.Болівія 42.Екваторіальна Гвінея
17.Ботсвана 43.Ефіопія
18.Бразилія 44.Єгипет
19.Британські Віргінські о-ви 45.Заїр
20.Бруней 46.Замбія
21.Буркіна-Фасо 47.Зімбабве
22.Бурунді 48.Індія
23.Бутан 49.Індонезія
24.Вануату 50.Ірак
25.Венесуела 51.Іран
26.В'єтнам 52.Йємен
53.Йорданія 85.Мальта
54.Кабо Верде 86.Марокко
55.Кайманові о-ви 87.Мексіка
56.Камбоджа 88.Мікронезія
57.Камерун 89.Мозамбік
58.Катар 90.Монголія
59.Кенія 91.Монтсеррат
60.Кіпр 92.Мьянма
61.Кірібаті 93.Намібія
62.Китай 94.Науру
63.КНДР 95.Непал
64.Колумбія 96.Нігер
65.Коморські о-ви 97.Нігерія
66.Конго 98.Нідерладські Антільські о-ви
67.Корея 99.Нікарагуа
68.Коста-Ріка 100.Ніуе
69.Кот-Д'Івуар 101.Острів Святої Олени
70.Куба 102.Острови Теркс і Кайнос
71.Кувейт 103.О.А.Емірати
72.Кука о-ви 104.Оман
73.Лаос 105.Пакистан
74.Лєсото 106.Панама
75.Ліберія 107.Папуа-Нова Гвінея
76.Ліван 108.Парагвай
77.Лівія 109.Перу
78.Маврікій 110.Руанда
79.Мавританія 111.Сальвадор
80.Мадагаскар 112.Самоа
81.Малаві 113.Сан-Томе і Прінсіпі
82.Малайзія 114.Саудівська Аравія
83.Малі 115.Свазіленд
84.Мальдіви 116.Сейшельські о-ви
117.Сенегал 132.Тонга
118.Сент-Вінсент і Гренадіани 133.Трінідад і Тобаго
119.Сент-Кінс і Тобаго 134.Тувалу
120.Сент Люсія 135.Туніс
121.Сінгапур 136.Туреччина
122.Сирія 137.Уганда
123.Соломови о-ви 138.Уругвай
124.Сомалі 139.Фіджі
125.Судан 140.Філіппіни
126.Сурінам 141.Центральноафриканська
127.Сієрра Леоне Республіка
128.Таїланд 142.Чад
129.Танзанія 143.Чілі
130.Того 144.Шрі-Ланка
131.Токелау 145.Ямайка

Додаток N 2

До Єдиного митного тарифу України
ПЕРЕЛІК КРАЇН, ДЛЯ ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ З

ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ПІЛЬГОВИЙ РЕЖИМ
1.Австралія 16.Нова Зеландія
2.Австрія 17.Норвегія
3.Бельгія 18.Польща
4.Болгарія 19.Португалія
5.Великобританія 20.Румунія
6.Греція 21.США
7.Данія 22.Угорщина
8.Ірландія 23.Фінляндія
9.Ісландія 24.ФРН 10.Іспанія 25.Франція
11.Італія 26.Чехія
12.Канада 27.Швейцарія
13.Ліхтенштейн 28.Швеція
14.Люксембург 29.Японія
15.Нідерланди 30.Словаччина ___________________________________
Примітка. До товарів, що походять з країн, не зазначених у

наведених списках, застосовуються повні ставки

мита.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: