open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 42, ст.236)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):

1) абзац дев’ятий частини першої статті 420 викласти в такій редакції:

"компонування напівпровідникових виробів";

2) у назві та тексті глави 40 слова "інтегральної мікросхеми" замінити словами "напівпровідникового виробу";

3) у частині другій статті 472 слова "зображенням" і "носієві" замінити відповідно словами "сукупністю пов’язаних зображень" і "носії";

4) частину другу статті 475 викласти в такій редакції:

"2. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування напівпровідникового виробу спливає через десять років, що відліковуються від найбільш ранньої з таких дат:

закінчення календарного року, в якому компонування було вперше використане на комерційній основі будь-де у світі;

закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка на державну реєстрацію".

2. У Законі України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 8, ст. 28 із наступними змінами):

1) назву, преамбулу і статтю 1 викласти в такій редакції:

"Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням прав на компонування напівпровідникових виробів в Україні.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) автор - фізична особа, інтелектуальною, творчою працею якої створено компонування;

2) Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом;

3) Бюлетень - офіційний електронний бюлетень Установи;

4) дата першого використання компонування - дата, коли використання компонування стало відомим у галузі мікроелектроніки;

5) державна система правової охорони інтелектуальної власності - Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління Установи;

6) заклад експертизи - уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок;

7) зареєстроване компонування - компонування, відомості про яке внесено до Реєстру і на яке видано свідоцтво;

8) заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації компонування та видачі свідоцтва;

9) заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію компонування чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

10) комерційне використання - продаж, прокат, лізинг або будь-який інший спосіб комерційного розповсюдження чи пропонування для цих цілей;

11) компонування напівпровідникового виробу (компонування) - сукупність пов’язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб та в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення;

12) напівпровідниковий виріб - остаточна або проміжна форма будь-якого виробу, який складається з матеріальної основи, яка включає в себе шар напівпровідникового матеріалу, має один або більше шарів, що складаються з провідникового, ізоляційного або напівпровідникового матеріалу та розміщені один по відношенню до іншого відповідно до попередньо визначеної тривимірної моделі та призначені для виконання виключно або у поєднанні з іншими функціями функції електронної схеми;

13) Реєстр - Державний реєстр України компонувань напівпровідникових виробів, який ведеться в електронній формі;

14) роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом);

15) особа - фізична або юридична особа;

16) свідоцтво - документ, що підтверджує реєстрацію Установою компонування та засвідчує авторство і права на це компонування;

17) Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності";

2) абзац третій пункту 1 статті 2 викласти в такій редакції:

"видає свідоцтва на компонування, забезпечує державну реєстрацію компонувань";

3) доповнити статтею 21 такого змісту:

"Стаття 21. Міжнародні договори

1. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про компонування напівпровідникових виробів, то застосовуються правила міжнародного договору";

4) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Права та обов’язки іноземних та інших осіб

1. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають рівні з громадянами і юридичними особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Установою реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), зареєстрованих згідно з положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

5) назву розділу II викласти в такій редакції:

"Розділ II
ПРАВОВА ОХОРОНА КОМПОНУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ВИРОБУ";

6) у статті 4:

у назві слова "на топографію ІМС" виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Набуття права на компонування засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить десять років, що відліковуються від найбільш ранньої з таких дат:

закінчення календарного року, в якому компонування було вперше використане на комерційній основі будь-де у світі;

закінчення календарного року, в якому була подана належним чином оформлена заявка на реєстрацію.

Дія реєстрації припиняється достроково в разі визнання такої реєстрації недійсною відповідно до статті 20 цього Закону";

у пункті 4 слово "зображенням" замінити словами "сукупністю пов’язаних зображень";

7) у статті 5:

у пункті 1 слова "вона є оригінальною" замінити словами "воно є оригінальним";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Компонування визнається оригінальним, якщо воно не створене шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи або до дати першого використання компонування";

у пункті 3 слово "яка" замінити словом "яке", а слова "визнана оригінальною" - словами "визнане оригінальним";

у першому реченні пункту 4 слова "оригінальною", "неї", "цієї топографії ІМС" замінити відповідно словами "оригінальним", "нього", "цього компонування";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Не може бути визнане оригінальним те компонування, заявка на реєстрацію якого подана до Установи пізніше ніж через два роки від дати його першого використання";

8) у статті 6:

у пункті 1 слова "або його правонаступник" замінити словами "або його спадкоємець, якщо інше не передбачено цим Законом";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. У разі перегляду умов угоди щодо складу авторів Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а також авторів, не зазначених у заявці як такі, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

9) у статті 7:

у пункті 1 слова "або його правонаступник" виключити;

у пункті 2:

в абзаці першому слова "створеної" і "створену" замінити відповідно словами "створеного" і "створене";

в абзаці другому слова "чи його правонаступник" виключити, а слова "цього повідомлення" замінити словами "письмового повідомлення автора";

в абзаці першому пункту 3 слово "її" замінити словом "його", а слова "чи його правонаступник" виключити;

10) у статті 8 слова "одну і ту ж" замінити словами "одне і те ж";

11) у статті 9:

пункт 1 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Заявка може подаватися у паперовій або електронній формі. Спосіб подання заявки обирає заявник.

За заявками, поданими в електронній формі, здійснюється електронне діловодство відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, цього Закону та правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Заявки в електронній формі подаються за умови ідентифікації заявника (представника у справах інтелектуальної власності чи іншої довіреної особи заявника) з використанням кваліфікованого цифрового підпису";

у пункті 3 слово "однієї" замінити словом "одного";

у пункті 5 слова "яка не використовувалася" замінити словами "яке не використовувалося";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. З метою ідентифікації компонування, яке використовувалося до дати подання заявки, Установі разом із заявкою подаються зразки напівпровідникових виробів, що включають дане компонування, у такому вигляді, в якому його введено в оборот. У цьому разі заява повинна містити також відомості про дату, коли компонування вперше було використано, а матеріали - основні технічні характеристики зразка напівпровідникового виробу";

у пункті 8 слова "зразки ІМС" замінити словами "зразки напівпровідникових виробів", а слово "дану" - словом "дане";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Складання і подання заявки здійснюються відповідно до правил, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності";

у другому реченні пункту 11 слова "Документ про сплату збору повинен надійти до Установи разом із заявкою або протягом" замінити словами "Зазначений збір сплачується до спливу";

12) у статті 11:

в абзаці третьому пункту 5 слова "топографії ІМС" замінити словами "компонування напівпровідникового виробу";

абзац третій пункту 6 викласти в такій редакції:

"Додаткові матеріали повинні бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк подання додаткових матеріалів пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом з додатковими матеріалами та сплачено збір за його подання";

в абзаці п’ятому пункту 7 слова "документ про сплату збору" замінити словами "сплачений збір";

у пункті 8 слова "наявності документа про сплату збору за подання заявки" замінити словами "сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам";

в абзаці першому пункту 11 слова "документ про сплату збору" замінити словами "сплачений збір";

у першому реченні пункту 12 слова "зразки ІМС" замінити словами "зразки напівпровідникових виробів", а слово "дану" - словом "дане";

13) у статті 12:

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Після прийняття рішення про реєстрацію заявленого компонування Установа здійснює реєстрацію заявленого компонування, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Порядок ведення Реєстру і склад відомостей, що містяться в Реєстрі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

2. Державна реєстрація компонування здійснюється за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплаченого збору за публікацію про реєстрацію компонування. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про реєстрацію компонування.

Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію заявленого компонування документ про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і збір за публікацію про реєстрацію компонування в розмірі та порядку, визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли, заявка вважається відкликаною.

Строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплати збору за публікацію про реєстрацію компонування продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо строк надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу і сплати збору за публікацію про реєстрацію компонування пропущений з поважних причин, права заявника щодо заявки відновлюються, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання разом з документом про сплату державного мита за реєстрацію компонування, про сплату збору за публікацію про реєстрацію компонування та про сплату збору за подання клопотання";

у пункті 4:

друге речення абзацу другого виключити;

доповнити абзацом третім такого змісту:

"За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні від подавця заяви обставини";

14) у пункті 1 статті 13 слова "офіційному бюлетені" замінити словом "Бюлетені";

15) у статті 15:

пункт 2 виключити;

у пункті 3 слова "за реєстрацію топографії ІМС" замінити словами "за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу";

абзац другий пункту 7 після слів "повністю або частково" доповнити словами "з причин порушення процедури експертизи";

пункт 8 виключити;

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. Рішення Апеляційної палати набирають чинності з дати затвердження наказом Установи та підлягають оприлюдненню в повному обсязі на офіційному вебсайті Установи";

16) у статті 16:

у пункті 1 слова "діють від дати внесення відомостей про топографію ІМС до Реєстру" замінити словами "набирають чинності з дати, наступної за датою його державної реєстрації";

у пункті 2 слово "виключне" виключити;

у пункті 3:

в абзаці першому слово "право" замінити словами "виключне право";

в абзаці другому слово "використовувати" замінити словами "комерційне використання чи імпорт із цією метою";

в абзаці третьому слова "право власності" замінити словом "права";

в абзаці шостому слово "копіювання" замінити словом "відтворення";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"виготовлення напівпровідникових виробів із застосуванням даного компонування";

в абзаці восьмому слово "ІМС" замінити словами "напівпровідникові вироби";

в абзаці дев’ятому слово "ІМС" замінити словами "напівпровідникових виробів";

в абзаці десятому слова "зберігання в зазначених цілях ІМС, виготовлених із застосуванням топографії ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС" замінити словами "зберігання в зазначених цілях напівпровідникових виробів, виготовлених із застосуванням компонування, та будь-яких виробів, що містять такі напівпровідникові вироби";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Напівпровідниковий виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого компонування, якщо при цьому використано всі елементи, які визначають компонування оригінальним";

у пункті 4:

в абзаці першому слово "яку" замінити словом "яке";

в абзаці другому слово "її" замінити словом "його", а слова "право власності" - словом "права";

у другому реченні абзацу другого пункту 5 слова "офіційному бюлетені" замінити словом "Бюлетені";

у пункті 7 слово "таку" замінити словом "таке", а слово "виключного" виключити;

17) у статті 17:

пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відтворення компонування з метою аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у компонуванні, або самого компонування".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

у пункті 2:

в абзаці першому слова "введення в оборот ІМС" замінити словами "введення в оборот напівпровідникових виробів", а слова "містять такі ІМС" - словами "містять такі напівпровідникові вироби";

в абзаці другому слова "ІМС із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі ІМС" замінити словами "Напівпровідниковий виріб із зареєстрованим компонуванням та вироби, що містять такі напівпровідникові вироби", а слово "дану" - словом "дане";

у пункті 3:

перше речення викласти в такій редакції: "3. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання напівпровідникового виробу будь-якою особою, яка придбала напівпровідниковий виріб і при цьому не знала і не могла знати, що цей напівпровідниковий виріб або виріб, що його містить, були виготовлені та введені в оборот з порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування";

у другому реченні слово "ІМС" замінити словами "напівпровідникового виробу";

у пункті 4:

в абзаці першому слова "попереднього користування цією топографією ІМС" замінити словами "попереднього користувача цього компонування";

в абзаці другому слово "користування" замінити словом "користувача", а слово "заявлену" - словом "заявлене";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією компонування, використання іншого компонування, що відповідає вимогам частин другої і третьої статті 5 цього Закону та створене за результатами аналізу, оцінки або вивчення концепцій, процесів, систем чи методів, втілених у зареєстрованому компонуванні";

18) у статті 18:

у пункті 1 слово "виключним" виключити;

у пункті 3 слово "її" замінити словом "його";

19) у назві та підпункті 6 пункту 1 статті 19 слово "неї" замінити словом "нього";

20) у пункті 3 статті 20 слова "своєму офіційному бюлетені" замінити словом "Бюлетені";

21) частину другу статті 23 викласти в такій редакції:

"Кошти, одержані від сплати державного мита за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу, зараховуються до бюджетів у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України";

22) у тексті Закону:

слова "зареєстрована топографія ІМС" і "зареєстрована топографія" в усіх відмінках та числах замінити словами "зареєстроване компонування" у відповідному відмінку та числі;

слова "топографія ІМС", "Топографія ІМС", "Топографія" та "топографія" в усіх відмінках та числах замінити словом "компонування" у відповідному відмінку та числі.

3. Абзац восьмий підпункту "у" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"за реєстрацію компонування напівпровідникового виробу".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення нормативно-правових актів, прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Експертиза заявок на реєстрацію топографій інтегральних мікросхем, одержаних центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, до набрання чинності цим Законом, що не завершена на момент набрання чинності цим Законом, проводиться у порядку, встановленому цим Законом.

4. Свідоцтва, видані за заявками, одержаними центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, до набрання чинності цим Законом, є чинними.

5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 вересня 2019 року
№ 111-IX


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: