open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2011 N 16

Щодо затвердження примірних угод

про конфіденційність

З метою уніфікації та приведення до єдиної форми угод про
конфіденційність в геологічній сфері Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі примірні угоди: примірна угода про конфіденційність з іноземними суб'єктами
господарської діяльності, що додається; примірна угода про конфіденційність з суб'єктами
господарської діяльності України, що додається.
2. Управлінню міжнародного співробітництва та євроінтеграції
(Пожарський В.Ю.) забезпечувати перевірку перекладу тексту під час
підготовки до підписання угоди про конфіденційність з іноземним
суб'єктом господарської діяльності.
3. Державній службі геології та надр (Ставицький Е.А.)
забезпечити реєстрацію, зберігання укладених угод про
конфіденційність та здійснення контролю за виконанням умов цих
угод.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мормуля Д.Д.
Перший заступник Міністра М.І.Романов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

екології та природних

ресурсів України

13.01.2011 N 16

ПРИМІРНА УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

з іноземними суб'єктами

господарської діяльності

-------------------------------------------------------------------------------------- УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ | CONFIDENTIALITY AGREEMENT | | | N ____________ | No. ____________ | | | ____________ 2010 м. Київ |____________ 2010 Kyiv | | | ЦЯ УГОДА укладена між |THIS AGREEMENT is made between | Міністерством екології та природних ресурсів|the Ministry of Ecology and Natural | України, в особі Мормуля Дмитра Дмитровича, |Resources of Ukraine, represented by | Заступника Міністра, що діє на підставі |the Deputy Minister, Dmytro Dmytrovych | Положення про Міністерство, |Mormul, acting on the basis of the | затвердженого ____________________________ |Regulation on the Ministry approved by | в подальшому "Сторона-Інформатор", |the, ___________________ hereinafter | та |referred to as the "Disclosing Party", | _______________________________ компанією, |and _______________________________, a | утвореною та діючою згідно |company organized and existing under | законодавства _____________, в |the laws of _________ by | особі ________________, який |its ______________, acting on the basis| діє на підставі _______________, в |of __________________, hereinafter | подальшому "Сторона-Одержувач". |referred to as the "Receiving Party". | Сторона-Інформатор або Сторона-Одержувач у |For the purpose of this document, the | межах цього документа також можуть |Disclosing Party or the Receiving may | називатися "Сторона" |also be referred to as the "Party" or | або разом "Сторони". |collectively as the "Parties". | | | ПРЕАМБУЛА | PREAMBLE | | | A. ОСКІЛЬКИ розглядається можливість |A. WHEREAS, the Receiving Party | придбання Стороною-Одержувачем певних прав |considers the possibility to acquire | (інформації) щодо пошуку, розвідки та |certain rights (information) as to | видобутку ________________________ |search, exploration and production | (в подальшому - "Площа"); |of _______________________ (hereinafter| |referred to as the "Area"); | | | B. ОСКІЛЬКИ Сторона-Інформатор має право |B. WHEREAS, the Disclosing Party is | розпоряджатися на законних підставах певною |entitled to dispose on legal basis of | конфіденційною інформацією, яка стосується |the confidential information related to| Площі і включає, але не обмежується, |the Area including, but not limited to,| геологічні та геофізичні дані, карти, |geological and geophysical data, maps, | моделі та результати інтерпретації, |models and interpretation results, | комерційну, контрактну та фінансову |commercial, contractual and financial | інформацію, а також будь-яку іншу геологічну|information, as well as any other | інформацію (в подальшому - "Конфіденційна |geological information (hereinafter | інформація"); |referred to as the "Confidential | |Information"); | | | C. ОСКІЛЬКИ Сторони підтверджують, що |C. WHEREAS, the Parties confirm that | Конфіденційна інформація буде надаватися в |the Confidential Information will be | порядку, передбаченому чинним законодавством|provided as prescribed by the | України. Зокрема, Конфіденційна інформація, |applicable laws of Ukraine. In | необхідна для проведення належної оцінки |particular, the Confidential | Площі, буде надаватися на підставі чинного |Information required for proper | національного законодавства України з |evaluation of the Area will be provided| дотримання відповідних процедур і з |based on the applicable national laws | урахуванням особливостей, передбачених |of Ukraine in compliance with the | Законом України "Про зовнішньоекономічну |respective procedures and in view of | діяльність" і Положенням про порядок |the peculiarities stipulated by the Law| розпорядження геологічною інформацією, |of Ukraine "On Foreign Economic | затвердженим постановою Кабінету Міністрів |Activity" and the Regulation "On the | України від 13.06.95 N 423; |Procedure for Disposal of Geological | |Information", approved by the | |Resolution of the Cabinet of Ministers | |of Ukraine dated June 13, 1995 No. 423;| | | Д. ОСКІЛЬКИ Сторони підтверджують, що |D. WHEREAS, the Parties confirm that | питання можливості надання Стороні- |the relevant expert commission will | Одержувачу Конфіденційної інформації вирішує|resolve whether to grant the | відповідна експертна комісія та Сторона- |Confidential Information to the | Інформатор не має права надавати будь-яку |Receiving Party, and the Disclosing | інформацію без висновку цієї комісії, |Party has no right to provide any | ТО Сторони домовилися про наступне: |information without conclusions of this| |commission, | |NOW THEREFORE, the Parties have agreed | |as follows: | | | 1. Сторона-Інформатор має намір, згідно з |1. The Disclosing Party intends, in | умовами та положеннями цієї Угоди, розкрити |accordance with the terms and | Стороні-Одержувачу певну Конфіденційну |conditions of this Agreement, to | інформацію. Сторона-Одержувач погоджується, |disclose certain Confidential | що відносно Конфіденційної інформації |Information to the Receiving Party. The| повинні дотримуватись умови суворої |Receiving Party agrees that the | конфіденційності і така інформація не |Confidential Information shall be kept | підлягає продажу, обміну, публікації чи |in strict confidence, and such | іншому розкриттю будь-кому, будь-яким |information shall not be sold, | шляхом, включаючи фотокопіювання чи |exchanged, published or otherwise | розмноження копій, без попереднього |disclosed to anyone in any manner, | письмового дозволу Сторони-Інформатора, за |including by means of photocopy or | винятком випадків, передбачених пунктами 2, |reproduction, without prior written | 3, 4 та 5 цієї Угоди. |permission of the Disclosing Party | |unless otherwise provided by paragraphs| |2, 3, 4 and 5 of this Agreement. | | | 2. Сторона-Одержувач може розкрити |2. The Receiving Party may disclose the| Конфіденційну інформацію Пов'язаній |Confidential Information to an | організації (як визначено нижче в цій Угоді)|Affiliated Company (as defined below | без попередньої письмової згоди Сторони- |herein) without prior written consent | Інформатора при умові, що Сторона-Одержувач |of the Disclosing Party, provided that | гарантує дотримання такою Пов'язаною |the Receiving Party ensures that this | організацією положень цієї Угоди. |Affiliated Company complies with the | "Пов'язаною організацією" є будь-яка |provisions of this Agreement. | компанія чи юридична особа, яка (а) прямо |"Affiliated Company" means any company | або опосередковано контролює Сторону, або |or legal entity which (a) either | (Ь) прямо або опосередковано контролюється |directly or indirectly controls the | такою Стороною, або (с) прямо або |Party, or (b) is either directly or | опосередковано контролюється компанією або |indirectly controlled by such Party, or| особою, яка прямо чи опосередковано |(c) is either directly or indirectly | контролюється такою Стороною. "Контролювати"|controlled by the company or person | означає мати право на 51 або більше |being under either direct or indirect | відсотків голосів при керуванні такою |control of such Party. "To control" | компанією. |means to be entitled for 51 or more | |percent of votes percent of votes in | |controlling such company. | | | 3. Згідно з цією Угодою, наступна інформація|3. Under this Agreement, the following | не буде вважатись Конфіденційною |information shall not constitute | інформацією: |Confidential Information: | a) інформація, яка вже відома Стороні- |a) information which is already known | Одержувачу або Пов'язаній організації |to the Receiving Party or the | Сторони-Одержувача на дату її розкриття; |Affiliated Company of the Receiving | b) інформація, яка вже є загальнодоступною |Party as of the date of disclosure; | чи стала загальнодоступною не як результат |b) information which is already | дії або бездіяльності Сторони-Одержувача; |publicly available or becomes available| c) інформація, розкриття якої вимагається |to public other than through the act or| чинним законодавством (за умови, що Сторона-|omission of the Receiving Party; | Одержувач докладе розумних зусиль для того, |c) information required to be disclosed| щоб письмово повідомити Сторону-Інформатора |under applicable law (under condition, | до такого розкриття інформації); |that the Receiving Party shall | d) інформація, яка була незалежно отримана |reasonably endeavor to provide the | від третьої сторони, що до цього заявила про|Disclosing Party with a written notice | наявність у неї права на розповсюдження |prior to such disclosure); | такої інформації до того моменту, як вона |d) information independently acquired | була придбана Стороною-Одержувачем; або |from a third party which claimed | e) інформація, яка була створена Стороною- |heretofore rights to disseminate such | Одержувачем або її Пов'язаною організацією |information, prior to the acquisition | незалежно від Конфіденційної інформації, |made by the Receiving Party; or | одержаної від Сторони-Інформатора. |e) information produced by the | |Receiving Party or its Affiliated | |Company irrespective of the | |Confidential Information received from | |the Disclosing Party | | | 4. Сторона-Одержувач має право на розкриття |4. The Receiving Party shall be | Конфіденційної інформації без попередньої |entitled to disclose the Confidential | письмової згоди Сторони-Інформатора таким |Information without prior written | особам для оцінки Площі: |consent of the Disclosing Party for | a) співробітникам, посадовим особам та |evaluation of the Area to such persons:| директорам Сторони-Одержувача; |a) employees, officers and directors of| b) співробітникам, посадовим особам та |the Receiving Party; | директорам Пов'язаної організації; |b) employees, officers and directors of| c) професійному консультанту чи агенту, |an Affiliated Company; | найнятому Стороною-Одержувачем або її |c) professional consultant or agent | Пов'язаною організацією, або |engaged either by the Receiving Party | d) банку, фінансовій установі або юридичній |or its Affiliated Company, or | особі, що фінансує участь у Площах Сторони- |d) a bank, financial institution or | Одержувача, включаючи професійного |legal entity funding the Receiving | консультанта, який залучається таким банком,|Party`s participation in the Area, | іншою фінансовою установою або юридичною |including any professional consultant | особою з метою оцінки Конфіденційної |retained by such bank, other financial | інформації. |institution or legal entity, with the | Проте, до будь-якого розкриття інформації |purpose of evaluation of the | особам, вказаним у підпунктах c) та d) вище,|Confidential Information. | Сторона-Одержувач зобов'яже кожну таку |However, prior to any such disclosures | особу угодою про конфіденційність, за формою|to persons under subparagraphs c) and | та змістом в суттєвих рисах аналогічному цій|d) above, the Receiving Party shall | Угоді. |obtain a written confidentiality | |undertaking from each such person being| |essentially similar to this Agreement | |in form and content. | | | 5. Сторона-Одержувач може розкрити |5. The Receiving Party may disclose the| Конфіденційну інформацію на офіційну |Confidential Information upon a written| письмову вимогу відповідних органів |request of respective governmental | державної влади України у необхідній мірі, |authorities of Ukraine, or to the | не порушуючи при цьому своїх обов'язків за |necessary extent, without violating its| цією Угодою відносно збереження |obligations under this Agreement with | конфіденційності щодо Сторони-Інформатора. |respect to the preservation of | У випадку виникнення обставин, вказаних у |confidentiality for Disclosing Party. | попередньому абзаці, Сторона-Одержувач |Should the circumstances mentioned in | повідомляє Сторону-Інформатора відносно |the previous sub-paragraph arise, the | такого розкриття інформації. |Receiving Party shall notify to the | |Disclosing Party of such disclosure of | |information. | | | 6. Для оцінки Площі та прийняття рішення про|6. For evaluation of the Area and | вступ у переговори щодо придбання прав на |making a decision on entering into | Площу, Сторона-Одержувач та її Пов'язані |negotiations on the acquisition of | організації, якщо такі є, можуть |rights in the Area, the Receiving Party| використовувати або дозволити |and its Affiliated Companies, if any, | використовувати Конфіденційну інформацію, |may use or permit to use the | розкриту відповідно до цієї Угоди, і не |Confidential Information disclosed | будуть вимагати додаткову інформацію у |hereunder, and shall not demand any | Сторони-Інформатора, за умови, однак, що |supplementary information from the | Сторона-Одержувач може використовувати свій |Disclosing Party provided, however, | аналіз Конфіденційної інформації без |that the Receiving Party may use its | обмежень щодо оцінки об'єктів за межами |own analysis of the Confidential | Площі або з будь-якою іншою метою. |Information without restrictions in its| |evaluation of the properties outside | |the Area or for any other purpose. | | | 7. Сторона-Одержувач несе відповідальність |7. The Receiving Party shall ensure | за забезпечення збереження всіма особами, |that all persons to whom it discloses | яким вона розкриває Конфіденційну |the Confidential Information shall keep| інформацію, тієї Конфіденційної інформації, |such information confidential and | яка була їм розкрита згідно з цією Угодою, |ensure such persons not to disclose or | і за те, щоб такі особи не розкривали і не |provide such information to any | надавали таку інформацію особі, яка не має |unauthorized person. Confidentiality | права на її отримання. Обов'язки з |obligations and restrictions on the use| дотримання конфіденційності та обмеження на |of such information, as provided for | використання такої інформації, передбачені |herein, shall be deemed to be complied | цією Угодою, будуть вважатися виконаними у |with to the extent the Receiving Party | випадку, якщо Сторона-Одержувач дотримується|complies with obligations of the same | обов'язків такого ж ступеня обачності, якого|level of care observed by the Receiving| Сторона-Одержувач дотримується відносно |Party concerning its own confidential | своєї конфіденційної інформації та |information and third party data. | інформації третіх осіб. | | | | 8. Конфіденційна інформація є власністю |8. The Confidential Information is the | Сторони-Інформатора. Сторона-Інформатор може|property of the Disclosing Party. The | витребувати її повернення в будь-який час |Disclosing Party may demand its return | шляхом надання письмового повідомлення. |thereof at any time providing a written| Протягом 30 днів після отримання такого |notice. Within 30 days upon receipt of | повідомлення або до закінчення строку, на |such notice, the Receiving Party shall | який укладається Угода, Сторона-Одержувач |return all original documents | повертає всі оригінали документів, які |containing the Confidential Information| містять Конфіденційну інформацію, та знищує |and destroy all copies and | всі копії та розмножені екземпляри, що |reproductions being in its possession | знаходяться в неї та у осіб, які її отримали|and in the possession of the persons | відповідно до пунктів 2, 4 та 5 цієї Угоди, |having received such information under | і з цього моменту Угода припиняє свою дію. |paragraphs 2, 4 and 5 hereof. | Сторона-Інформатор погоджується, що |Thereafter, the Agreement shall | комп'ютерні системи Сторони-Одержувача |terminate. The Disclosing Party agrees | можуть періодично проводити дублювання |that the Receiving Party`s computer | даних, створюючи копію Конфіденційної |systems may from time to time duplicate| інформації, розміщеної у таких системах. |the data creating copies of the | Сторона-Одержувач може зберігати копії, |Confidential Information kept n such | створені протягом цього процесу, що містять |systems. The Receiving Party may keep | будь-яку Конфіденційну інформацію, протягом |the copies created during such process,| часу, який вона зазвичай зберігає резервні |containing any Confidential | комп'ютерні файли. Сторона-Одержувач повинна|Information, for the period it usually | знищити всю Конфіденційну інформацію, що |keeps backup computer files. The | зберігається у резервній комп'ютерній |Receiving Party shall destroy all | системі Сторони-Одержувача у порядку |Confidential Information kept in the | звичайної процедури зберігання файлів. |backup computer system of the Receiving| |Party according to the regular file | |storing procedure. | | | 9. Якщо Сторона-Одержувач набуває права в |9. If the Receiving Party acquires | Площах, які належать Стороні-Інформатору, то|rights in the Areas that are vested | ця Угода автоматично припиняє дію на ту |with the Disclosing Party, this | дату, на яку, Сторона-Одержувач укладає |Agreement shall be automatically | подальшу Угоду, що містить положення про |terminated on the date on which the | конфіденційність даних по Площах. Якщо ця |Receiving Party concludes further | Угода припиняє дію іншим способом, ніж |Agreement containing Areas data | вказано в попередньому реченні, обов'язки зі|confidentiality jrovisions. If this | збереження конфіденційності та обмеження з |Agreement is not terminated in a manner| використання інформації, передбачені цією |other than specified in the preceding | Угодою, залишаються в силі протягом 5 років |sentence, the confidentiality | з дати припинення дії цієї Угоди. Угода |obligations and the information usage | укладається строком на 5 років. |restrictions, stipulated by this | |Agreement, shall remain in force during| |five (5) years upon termination of this| |Agreement. The Agreement is concluded | |for a period of five (5) years. | | | 10. Сторона-Інформатор цим заявляє та |10. The Disclosing Party hereby | гарантує, що вона має усі права та |represents and warrants that it has all| повноваження для розкриття Конфіденційної |rights and authorities to disclose the | інформації Стороні-Одержувачу; |Confidential Information to the | Сторона-Інформатор не робить заяв і не дає |Receiving Party; | гарантій в явній формі, а також не має на |The Disclosing Party does not make any | увазі заяви або надання гарантій стосовно |representations and gives no express | якості, точності та повноти Конфіденційної |warranties, and does not imply any | інформації, яка розкривається за цією |representations or warranties as to the| Угодою, і Сторона-Одержувач чітко визнає |quality, accurateness and completeness | властивий цьому ризик помилки при отриманні,|of the Confidential Information | обробці та інтерпретації геологічних та |disclosed hereunder, and the Receiving | геофізичних даних. Сторона-Інформатор, її |Party expressly acknowledges the | Пов'язані організації, їх посадові особи, |inherent risk of error upon receipt, | директори та співробітники не несуть жодної |processing and interpretation of | фінансової відповідальності у зв'язку з |geological and geophysical data. The | використанням Конфіденційної інформації |Disclosing Party, its Affiliated | Стороною-Одержувачем або у зв'язку з тим, що|Companies, their officers, directors | Сторона-Одержувач покладалась на таку |and employees shall bear no financial | інформацію. |liability in connection with the use of| |the Confidential Information by the | |Receiving Party or in connection with | |reliance by the Receiving Party on such| |information. | | | 11. Жодна зі сторін не несе відповідальності|11. Neither Party shall bear liability | за позовом однієї зі Сторін проти іншої про |under the claim of one of the Parties | відшкодування особливих, побічних або |against the other for reimbursement of | непрямих збитків, в тому числі упущеної |special, indirect or consequential | вигоди або збитків від зупинки господарської|damages, including loss of profit or | діяльності, що виникають у ході або у |business interruptions arising out of | зв'язку з виконанням цієї Угоди, незалежно |the execution of this Agreement, | від причини їх заподіяння. |howsoever caused. | | | 12. Ця Угода регулюється та тлумачиться |12. This Agreement shall be governed | відповідно до матеріального права України. |and construed in accordance with the | |substantive law of Ukraine. | | | 13. Врегулювання суперечок: |13. Dispute settlement: | a) будь-яка суперечка, пов'язана з |a) any dispute concerning the existence| існуванням цієї Угоди, виконанням, |of this Agreement, its performance, | припиненням її дії і яка не може бути |termination, which cannot be resolved | вирішена Сторонами шляхом переговорів, |by Parties through negotiations, shall | підлягає передачі на розгляд та кінцеве |be referred for consideration and final| вирішення в Міжнародному комерційному |settlement to the International | арбітражному суді при Торгово-промисловій |Commercial Court of Arbitration of the | палаті України. |Chamber of Commerce and Industry of | b) суперечка розглядається складом суду в |Ukraine. | кількості трьох арбітрів. Кожна Сторона |b) the dispute shall be considered by | призначає по одному арбітру, а третій арбітр|an arbitral tribunal of three | назначається тими арбітрами, яких обрали |arbitrators. Each party shal appoint | Сторони. |one arbitrator, and the third | c) мовою арбітражу є українська мова. |arbitrator shall be appointed by the | d) під час розгляду суперечок Сторони |arbitrators chosen by the Parties. | погодилися застосовувати Регламент |c) the language of the arbitration | Міжнародного комерційного арбітражного суду |shall be Ukrainian. | при Торгово-промисловій палаті України. |d) during consideration of disputes, | е) кінцеве арбітражне рішення буде |the Parties have agreed to apply the | остаточним та обов'язковим для виконання, а |Rules of the International Commercial | судове рішення про визнання та виконання |Court of Arbitration of the Chamber of | такого арбітражного рішення може бути |Commerce and Industry of Ukraine. | винесено будь-яким судом, який має на те |e) the resulting arbitral award shall | відповідну юрисдикцію. |be final and binding, and judgment upon| Існування суперечки, протиріччя, факт |such award may be entered in any court | очікування судового розгляду не звільняють |having jurisdiction thereof. | жодну зі Сторін від виконання зобов'язань за|Existence of any dispute, | цією Угодою. |contradiction, pending court hearing | |shall not release either of the Parties| |from fulfillment of its obligations | |hereunder. | | | 14. Жодне положення цієї Угоди не має на |14. No provisions of this Agreement | меті надання Стороні-Одержувачу будь-яких |shall be deemed to grant the Receiving | прав на Площу. |Party any rights in the Area. | | | 15. Жодні поправки, зміни чи модифікації |15. No amendments changes or | цієї Угоди не мають сили, якщо вони не |modifications of this Agreement shall | оформлені в письмовому вигляді та не |be valid unless executed in writing and| підписані відповідним чином уповноваженим |signed by duly authorized | представником кожної Сторони цієї Угоди. |representatives of the Parties hereto. | | | 16. Ця Угода є повною та завершеною згодою |16. This Agreement constitutes the | Сторін стосовно розкриття Конфіденційної |entire and full understanding between | інформації, заміняє собою та скасовує всі |the parties as to disclosure of the | попередні письмові чи усні, виражені явно |Confidential Information replacing and | або ті, що маються на увазі, повідомлення, |revoking all previously made written or| порозуміння та домовленості між Сторонами |oral, express or implied, | цієї Угоди. |communications, understandings and | |arrangements between the Parties | |hereto. | | | 17. Незважаючи на будь-яке інше положення |17. Notwithstanding anything to the | цієї Угоди, в якому зазначається протилежне,|contrary herein contained, information | інформація, створена Стороною-Одержувачем, |produced by the Receiving Party derived| але яка була цілком або частково отримана з |either in whole or in part from | Конфіденційної інформації, є власністю |Confidential Information is the | Сторони-Одержувача, і Сторона-Одержувач може|property of Receiving Party and the | розкривати та використовувати свої умовиводи|Receiving Party may disclose and use | під час придбання, розробки та оцінки |its conclusions during acquisition, | можливостей проведення пошуково- |development and evaluation of the | розвідувальних робіт, часток або окремих |possibilities of exploration, parts or | видів майна за межами Площі. |individual property outside the Area. | | | 18. Усі повідомлення або інша інформація за |18. All notices or other information | цією Угодою надаються в письмовій формі |hereunder shall be provided in writing | англійською та українською мовами і |in English and Ukrainian languages and | передаються особисто, по факсу, національною|delivered by hand, by fax, by | визнаною службою нічної доставки, поштовим |nationally recognized overnight express| відправленням рекомендованого листа першого |service, by 1st class registered letter| класу або звичайного рекомендованого листа з|or common registered letter with | повідомленням про отримання та з попередньою|delivery confirmation and with postage | оплатою пересилання поштою за наступними |paid to the following addresses: | адресами: | | | | Стороні-Інформатору: |To the Disclosing Party: | | | До уваги: |For the attention of: | | | Міністерства екології та природних ресурсів |The Ministry of Ecology and Natural | України |Resources of Ukraine | Телефон: +380442063105 |Telephone: +380442063105 | Факс: +380442063105 |Fax: +380442063105 | Адреса: вул. Урицького, 35, м. Київ, 03035, |Address: 35 Urytskogo St., | Україна |Kyiv, 03035, Ukraine | | | Стороні-Одержувачу: |To the Receiving Party: | | | До уваги: |For the attention of: | Телефон: |Telephone: | Факс: |Fax: | Адреса: |Address: | | | 19. Умови цієї Угоди вважаються подільними, |19. The provisions of this Agreement | і якщо будь-яка з умов буде визнана судом |are severable, and in case any of the | компетентної юрисдикції як така, що не є |provisions is recognized invalid, | чинною, не може бути застосована або |unenforceable or illegal by a | заборонена законодавством, зазначена умова |competent court, such provision shall | підлягає видаленню з цієї Угоди, а решта |be removed from this Agreement and the | положень цієї Угоди залишатимуться чинними |remaining provisions hereof shall be | для здійснення заявлених намірів Сторін, |valid for jerformance of the stated | викладених у решті положень цієї Угоди, |intentions of the Parties set out m the| окрім випадку, коли видалена умова є |remaining provisions of this Agreement,| настільки суттєвою для цієї Угоди, що |save to he extent such removed | заявлені наміри Сторін не можуть бути |provision is so significant for this | реалізовані. |Agreement that the declared intentions | |of the Parties cannot be executed. | | | 20. Якщо інше прямо не передбачене письмово,|20. Unless otherwise expressly stated | будь-які попередні або майбутні пропозиції, |in writing, any prior or future | що висуваються у ході переговорів Сторін, |proposals or offers made in the course | підлягають погодженню з керівництвом або |of the Parties' discussions are | державними установами та можуть бути |implicitly subject to all necessary | відкликані кожною із Сторін з будь-яких |management and governmental approvals | причин у будь-який час. Жодна із Сторін не |and may be withdrawn by either Party | підлягає жодним юридичним зобов'язанням щодо|for any reason at any time. Neither | вступу у подальші переговори або |Party is under any obligation to enter | домовленості стосовно Площі в силу |into discussions nor any further | підписання цієї Угоди або розкриття, оцінки |agreement merely by reason of the | та перегляду Конфіденційної інформації. |execution of this Agreement or the | Жодна із Сторін не несе відповідальності |disclosure, evaluation or inspection of| перед іншою внаслідок припинення переговорів|Confidential Information. No Party | між ними. Жодне з положень цієї Угоди не |shall bear any liability or | надає Стороні-Одержувачу, жодних прав, які |responsibility to another as a result | стосуються прав Сторони-Інформатора на |of termination of discussions. Nothing | Площу, а також не накладає на Сторону- |contained herein is intended to confer | Одержувача, жодних зобов'язань щодо |upon the Receiving Party any right | придбання прав на таку Площу. |whatsoever to the Disclosing Party's | |interest in the Area or to impose on | |the Receiving Party any obligation to | |acquire an interest in the same. | | | 21. Цю Угоду складено у двох примірниках, |21. This Agreement is made in duplicate| обидва українською та англійською мовами, |each in the Ukrainian and English | при цьому тексти є автентичними, по одному |languages in one copy for each Party, | примірнику для кожної Сторони, які мають |both texts being equally legally | юридично обов'язковий характер. У випадку |binding. Should any discrepancies or | будь-яких розбіжностей або невідповідності |controversies arise between the English| між текстом цієї Угоди, викладеним |and Ukrainian versions of this | англійською мовою, та текстом цієї Угоди, |Agreement, the Ukrainian version shall | викладеним українською мовою, переважну |prevail. | силу має текст, викладений українською | | мовою. | | | | НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО відповідним чином |IN WITNESS WHEREOF, duly authorized | уповноважені представники Сторін забезпечать|representatives of the Parties shall | підписання цієї Угоди на дату, вперше |cause this Agreement to be executed on | вказану вище. |the date first above written. | | | ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН |LEGAL ADDRESSES AND DETAILS OF THE | |PARTIES | | | Сторона-Інформатор: |The Disclosing Party: | | | Міністерство екології та природних ресурсів |The Ministry of Ecology and Natural | України |Resources of Ukraine | | | Адреса: 03035, Україна, м. Київ, |Address: 35 Urytskogo St., Kyiv, 03035,| вул. Урицького, буд. 35 |Ukraine | | | Заступник Міністра |Deputy Minister | Мормуль Дмитро Дмитрович |Dmitry Dmitrievich Mormul | ____________ |____________ | | | Печатка |Seal | | | Сторона-Одержувач: |The Receiving Party: | | | Адреса: |Address: | ____________________________________ |____________________________________ | | | Печатка |Seal | -------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

екології та природних

ресурсів України

13.01.2011 N 16

ПРИМІРНА УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

з суб'єктами господарської діяльності України

____________ 2010 м. Київ
ЦЯ УГОДА укладена між Міністерством екології та природних ресурсів України, в особі
Мормуля Дмитра Дмитровича, Заступника Міністра, що діє на підставі
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України,
затвердженого ____________________________________________________ ______________________________ в подальшому "Сторона-Інформатор",
та ______________________________________________________, в особі _____________________________________________, що діє на підставі ______________________, в подальшому "Сторона-Одержувач".
Сторона-Інформатор або Сторона-Одержувач у межах цієї Угоди
також можуть називатися "Сторона" або разом "Сторони".
ПРЕАМБУЛА
ОСКІЛЬКИ розглядається можливість придбання
Стороною-Одержувачем певних прав (інформації) щодо пошуку,
розвідки та видобутку _____________________________________, які
належать Стороні-Інформатору (в подальшому - "Площа");
ОСКІЛЬКИ Сторона-Інформатор має право на розпорядження на
законних підставах певною конфіденційною інформацію, що включає,
але не обмежується, геологічні та геофізичні дані, карти, моделі
та результати інтерпретації, комерційну, контрактну та фінансову
інформацію, а також будь-яку іншу геологічну інформацію (в
подальшому - "Конфіденційна інформація");
ОСКІЛЬКИ Сторони підтверджують, що Конфіденційна інформація
буде надаватися в порядку, передбаченому чинним законодавством
України. Зокрема, Конфіденційна інформація, необхідна для
проведення належної оцінки Площі, буде надаватися на підставі
чинного національного законодавства України з дотримання
відповідних процедур і з урахуванням особливостей, передбачених
Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і Положенням
про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 423;
ОСКІЛЬКИ Сторони підтверджують, що питання можливості надання
Стороні-Одержувачу Конфіденційної інформації вирішує відповідна
експертна комісія та Сторона-Інформатор не має права надавати
будь-яку інформацію без висновку цієї комісії,
ТО Сторони домовилися про наступне:
1. Сторона-Інформатор має намір, згідно з умовами та
положеннями цієї Угоди, розкрити Стороні-Одержувачу певну
Конфіденційну інформацію. Сторона-Одержувач погоджується, що
відносно Конфіденційної інформації повинні дотримуватись умови
суворої конфіденційності і така інформація не підлягає продажу,
обміну, публікації чи іншому розкриттю будь-кому, будь-яким
шляхом, включаючи фотокопіювання чи розмноження копій, без
попереднього письмового дозволу Сторони-Інформатора за винятком
випадків, передбачених пунктами 2, 3, 4 та 5 цієї Угоди.
2. Сторона-Одержувач може розкрити Конфіденційну інформацію
Пов'язаній організації (як визначено нижче в цій Угоді) без
попередньої письмової згоди Сторони-Інформатора при умові, що
Сторона-Одержувач гарантує дотримання такою Пов'язаною
організацією положень цієї Угоди. "Пов'язаною організацією" є
будь-яка компанія чи юридична особа, яка (а) прямо або
опосередковано контролює Сторону, або (б) прямо або опосередковано
контролюється такою Стороною, або (в) прямо або опосередковано
контролюється компанією або особою, яка прямо чи опосередковано
контролюється такою Стороною. "Контролювати" означає мати право на
51 чи більше відсотків голосів при керуванні такою компанією.
3. Згідно з цією Угодою, наступна інформація не буде
вважатись Конфіденційною інформацією: а) інформація, яка вже відома Стороні-Одержувачу або
Пов'язаній організації Сторони-Одержувача на дату її розкриття; б) інформація, яка вже є загальнодоступною чи стала
загальнодоступною не як результат дії або бездіяльності
Сторони-Одержувача; в) інформація, розкриття якої вимагається відповідно до
чинного законодавства України (за умови, що Сторона-Одержувач
письмово повідомить Сторону-Інформатора до такого розкриття
інформації); г) інформація,яка була незалежно отримана від третьої
сторони, що заявила про наявність у неї права на розповсюдження
такої інформації до того моменту, як вона була придбана
Стороною-Одержувачем; або д) яка була створена Стороною-Одержувачем або її Пов'язаною
організацією незалежно від Конфіденційної інформації, одержаної
від Сторони-Інформатора.
4. Сторона-Одержувач має право на розкриття Конфіденційної
інформації без попередньої письмової згоди Сторони-Інформатора
таким особам для оцінки Площі: а) співробітникам, посадовим особам та директорам
Сторони-Одержувача; б) співробітникам, посадовим особам та директорам Пов'язаної
організації; в) професійному консультанту чи агенту, найнятому
Стороною-Одержувачем або її Пов'язаною організацією, або г) банку, фінансовій установі або юридичній особі, що
фінансує участь у Площах Сторони-Одержувача, включаючи
професійного консультанта, який залучається таким банком, іншою
фінансовою установою або юридичною особою з метою оцінки
Конфіденційної інформації. Проте, до будь-якого розкриття інформації особам, вказаним у
підпунктах в) та г), Сторона-Одержувач зобов'яже кожну таку особу
угодою про конфіденційність, за формою та змістом в суттєвих рисах
аналогічному цій Угоді.
5. Сторона-Одержувач може розкрити Конфіденційну інформацію
на офіційну письмову вимогу відповідних органів державної влади
України у необхідній мірі, не порушуючи при цьому своїх обов'язків
за цією Угодою відносно збереження конфіденційності щодо
Сторони-Інформатора. У випадку виникнення обставин, вказаних у попередньому
абзаці, Сторона-Одержувач повідомляє Сторону-Інформатора відносно
такого розкриття інформації.
6. Для оцінки Площі та прийняття рішення про вступ у
переговори щодо придбання прав Сторони-Інформатора на Площу,
Сторона-Одержувач та її Пов'язані організації, якщо такі є, можуть
використовувати або дозволити використовувати Конфіденційну
інформацію, розкриту відповідно до цієї Угоди, і не будуть
вимагати додаткову інформацію у Сторони-Інформатора, за умови, що
Сторона-Одержувач може використати свій аналіз Конфіденційної
інформації без обмежень щодо оцінки об'єктів за межами Площі або з
будь-якою іншою метою.
7. Сторона-Одержувач несе відповідальність за забезпечення
збереження всіма особами, яким вона розкриває Конфіденційну
інформацію, тієї Конфіденційної інформації, яка була їм розкрита
згідно з цією Угодою, і за те, щоб такі особи не розкривали і не
надавали таку інформацію особі, яка не має права на її отримання.
Обов'язки з дотримання конфіденційності та обмеження на
використання такої інформації, передбачені цією Угодою, будуть
вважатися виконаними у випадку, якщо Сторона-Одержувач
дотримується обов'язків такого ж ступеня обачності, якого
Сторона-Одержувач дотримується відносно своєї конфіденційної
інформації та інформації третіх осіб.
8. Конфіденційна інформація є власністю Сторони-Інформатора.
Сторона-Інформатор може витребувати її повернення в будь-який час
шляхом надання письмового повідомлення. Протягом 30 днів після
отримання такого повідомлення або до закінчення строку, на який
укладається Угода, Сторона-Одержувач повертає всі оригінали
документів, які містять Конфіденційну інформацію, та знищує всі
копії та розмножені екземпляри, що знаходяться в неї та у осіб,
які її отримали відповідно до пунктів 2, 4 та 5 цієї Угоди, і з
цього моменту Угода припиняє свою дію. Сторона-Інформатор
погоджується, що комп'ютерні системи Сторони-Одержувача можуть
періодично проводити дублювання даних, створюючи копію
Конфіденційної інформації, розміщеної у таких системах.
Сторона-Одержувач може зберігати копії, створені протягом цього
процесу, що містять будь-яку Конфіденційну інформацію, протягом
часу, який вона зазвичай зберігає резервні комп'ютерні файли.
Сторона-Одержувач повинна знищити всю Конфіденційну інформацію, що
зберігається у резервній комп'ютерній системі Сторони-Одержувача у
порядку звичайної процедури зберігання файлів.
9. Якщо Сторона-Одержувач набуває права в Площах, які
належать Стороні-Інформатору, то ця Угода автоматично припиняє дію
на ту дату, на яку, Сторона-Одержувач укладає подальшу Угоду, що
містить положення про конфіденційність даних по Площах. Якщо ця
Угода припиняє дію іншим способом, ніж вказано в попередньому
реченні, обов'язки зі збереження конфіденційності та обмеження з
використання інформації, передбачені цією Угодою, залишаються в
силі протягом 5 років з дати припинення дії цієї Угоди. Угода
укладається строком на 5 років.
10. Сторона-Інформатор цим заявляє та гарантує, що в неї є
права та повноваження для розкриття Конфіденційної інформації
Стороні-Одержувачу. Сторона-Інформатор не робить заяв і не дає гарантій в явній
формі, а також не має на увазі заяви або надання гарантій стосовно
якості, точності та повноти Конфіденційної інформації, яка
розкривається за цією Угодою, і Сторона-Одержувач чітко визнає
властивий цьому ризик помилки при отриманні, обробці та
інтерпретації геологічних та геофізичних даних.
Сторона-Інформатор, її Пов'язані організації, їх посадові особи не
несуть жодної відповідальності у зв'язку з використанням
Конфіденційної інформації Стороною-Одержувачем або у зв'язку з
тим, що Сторона-Одержувач покладалась на таку інформацію.
11. Сторона-Одержувач, відповідальна за: а) ненавмисне розголошення або використання конфіденційної
інформації, якщо вона не дотримується такого самого високого
ступеня обережності, якого вона б дотримувалася у розумних межах
стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної
важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або
використання цієї інформації, не намагається припинити її
ненавмисне розголошення або використання; б) несанкціоноване розголошення або використання
конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали на
Сторону за наймом, якщо їй не вдається охороняти цю інформацію з
таким же високим ступенем обережності, якого вона б дотримувалася
у розумних межах стосовно своєї конфіденційної інформації
аналогічної важливості.
12. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до
матеріального права України. Усі спори, пов'язані з існуванням цієї Угоди, виконанням,
припиненням її дії вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та
підсудністю такого спору, визначеному чинним законодавством
України.
13. Існування суперечки, протиріччя, факт очікування судового
розгляду не звільняють жодну зі Сторін від виконання зобов'язань
за цією Угодою.
14. Жодне положення цієї Угоди не має на меті надання
Стороні-Одержувачу будь-яких прав на Площу.
15. Жодні поправки, зміни чи модифікації цієї Угоди не мають
сили, якщо вони не оформлені в письмовому вигляді та не підписані
відповідним чином уповноваженим представником кожної Сторони цієї
Угоди.
16. Ця Угода є повною та завершеною згодою Сторін стосовно
розкриття Конфіденційної інформації, заміняє собою та скасовує всі
попередні письмові чи усні, виражені явно або ті, що маються на
увазі, повідомлення, порозуміння та домовленості між Сторонами
цієї Угоди.
17. Незважаючи на будь-яке інше положення цієї Угоди, в якому
зазначається протилежне, інформація, створена
Стороною-Одержувачем, але яка була цілком або частково отримана з
Конфіденційної інформації, є власністю Сторони-Одержувача, і
Сторона-Одержувач може розкривати та використовувати свої
умовиводи під час придбання, розробки та оцінки можливостей
проведення пошуково-розвідувальних робіт, часток або окремих видів
майна за межами Площі.
18. Усі повідомлення або інша інформація за цією Угодою
надаються в письмовій формі і передаються особисто, по факсу,
поштовим відправленням рекомендованого листа, рекомендованого
листа з повідомленням про отримання або цінного листа та з
попередньою оплатою пересилання поштою.
19. Умови цієї Угоди вважаються подільними і якщо будь-яка з
умов буде визнана судом компетентної юрисдикції як така, що не є
чинною, не може бути застосована або заборонена законодавством,
зазначена умова підлягає видаленню з цієї Угоди, а решта положень
цієї Угоди залишатимуться чинними для здійснення заявлених намірів
Сторін, викладених у решті положень цієї Угоди, окрім випадку,
коли видалена умова є настільки суттєвою для цієї Угоди, що
заявлені наміри Сторін не можуть бути реалізовані.
20. Якщо інше прямо не передбачене письмово, будь-які
попередні або майбутні пропозиції, що висуваються у ході
переговорів Сторін, підлягають погодженню з керівництвом або
державними установами та можуть бути відкликані кожною із Сторін з
будь-яких причин у будь-який час. Жодна із Сторін не підлягає
жодним юридичним зобов'язанням щодо вступу у подальші переговори
або домовленості стосовно Площі в силу підписання цієї Угоди або
розкриття, оцінки та перегляду Конфіденційної інформації. Жодна із
Сторін не несе відповідальності перед іншою внаслідок припинення
переговорів між ними. Жодне з положень цієї Угоди не надає
Стороні-Одержувачу жодних прав, які стосуються прав
Сторони-Інформатора на Площу, а також не накладає на
Сторону-Одержувача, жодних зобов'язань щодо придбання прав на таку
Площу.
21. Цю Угоду складено у двох примірниках, обидва українською
мовою, по одному примірнику для кожної Сторони, які мають однакову
юридичну силу.
НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО відповідним чином уповноважені
представники Сторін забезпечать підписання цієї Угоди на дату,
вперше вказану вище.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Сторона-Інформатор: Сторона-Одержувач:
Адреса: 03035, Україна, Адреса:
м. Київ, вул. Урицького, Телефон:
буд. 35 Код ЄДРПОУ
Тел. 206-31-00, 206-31-07 ІПН
Заступник Міністра Д.Д.Мормуль
М.П. М.П.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: