open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.01.2003 N 16

Про затвердження Методичних вказівок

до обгрунтування та розрахунку тарифів

на послуги кабельного телемовлення

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20
грудня 2002 р. N 16641/24 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні вказівки до обгрунтування та
розрахунку тарифів на послуги кабельного телемовлення, що
додаються.
2. Взяти до відома, що згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 11.03.02 р. N 273 ( 273-2002-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548
( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої
влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)" тарифи на послуги кабельного телебачення
встановлюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації за
погодженням з Мінекономіки.
3. Зміни до тарифів на послуги кабельного телебачення можуть
вноситись у зв'язку зі змінами умов надання послуг, що не залежать
від господарської діяльності оператора, або зміною обсягу пакета
послуг.
4. Тарифи на інші послуги, що надаються абонентам кабельних
мереж і не пов'язані з основною діяльністю операторів та їх
надання не потребує спеціальних дозволів (адресне кодування,
встановлення декодера, ДУ тощо), встановлюються операторами
кабельного телемовлення самостійно, виходячи з економічно
обгрунтованих витрат по наданню таких послуг.
5. Управлінню економічної політики (Артюшенко Л.В.)
забезпечити розміщення Методичних вказівок до обгрунтування та
розрахунку тарифів на послуги кабельного телебачення на Web-сайті
Держкомзв'язку.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Проживальського О.П.
В.о. Голови М.Лобунов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомзв'язку

31.01.2003 N 16

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до обгрунтування та розрахунку тарифів

на послуги кабельного телемовлення

1. Загальні положення
1.1. Методичні вказівки встановлюють єдині критерії та
підходи до формування тарифів на послуги кабельного телемовлення.
1.2. Тарифи, що розраховуються за цими вказівками,
забезпечують оператору кабельного телемовлення: 1.2.1. Відшкодування економічно обгрунтованих витрат, які
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати" відносяться на собівартість послуг (наказ Мінфіну
України від 31.12.1999 р. N 318 ( z0027-00 ). 1.2.2. Сплату всіх податків і зборів (обов'язкових платежів)
до бюджетів та державних цільових фондів. 1.2.3. Отримання прибутку, достатнього для здійснення
господарської діяльності оператора кабельного телемовлення.
1.3. Пропозиції щодо тарифів на послуги кабельного
телемовлення розраховуються та обгрунтовуються оператором
кабельного телемовлення за цими Методичними вказівками та
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати" ( z0027-00 ) та Методичних рекомендацій з формування
собівартості послуг зв'язку, затверджених наказом Державного
комітету зв'язку та інформатизації від 29.05.2001 р. N 87.
1.4. Наведені в Методичних вказівках терміни вживаються в
такому значенні: 1.4.1. Послуга кабельного телемовлення - вид
телекомунікаційної послуги, що полягає у розповсюдженні у
кабельній мережі програм телерадіомовлення і надається абоненту на
підставі його заяви та двосторонньої з оператором угоди. 1.4.2. Оператор кабельного телемовлення - суб'єкт
господарської діяльності (юридична або фізична особа), який надає
послуги телерадіомовлення у кабельних (проводових) мережах згідно
з отриманими ним ліцензіями на вид діяльності та на користування
каналом телерадіомовлення; 1.4.3. Об'єкт витрат - послуги, які потребують визначення
пов'язаних з їх наданням витрат.
2. Групування витрат та розрахунок тарифів
2.1. В даних Методичних вказівках використано метод
розрахунку тарифів на основі поділу витрат на постійні та змінні,
виходячи із співвідношення між трьома групами економічних
показників підприємства: витратами, обсягом наданих послуг та
прибутком.
2.2. Собівартість наданих послуг складається з виробничої
собівартості послуг, наданих протягом звітного періоду,
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та
наднормативних виробничих витрат. 2.2.1. До виробничої собівартості послуг включаються: - прямі витрати на оплату праці, - прямі матеріальні витрати, - прямі інші витрати; - загальновиробничі витрати. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
послуг кабельного телемовлення встановлюються оператором.
2.3. До складу прямих витрат по оплаті праці включається
заробітна плата та інші виплати персоналу, який зайнятий у наданні
послуг кабельного телебачення, і ці витрати можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
2.4. До складу прямих матеріальних витрат включається
вартість основних, допоміжних та інших матеріалів, що
використовуються при наданні послуг.
2.5. До складу інших прямих витрат включаються всі інші
виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до
конкретного об'єкта витрат (амортизація, відрахування на соціальні
заходи тощо).
2.6. Загальновиробничі витрати оператора кабельного
телемовлення поділяються на постійні та змінні. 2.6.1. До постійних загальновиробничих витрат відносяться
витрати на обслуговування і управління виробництвом, які не
залежать від зміни обсягів продажу послуг. Одна їх частина
пов'язана з виробничою потужністю підприємства (амортизація,
орендна плата, заробітна плата управлінського та обслуговуючого
персоналу при погодинній оплаті і загальногосподарські витрати).
Інша частина пов'язана з управлінням і організацією виробництва та
продажу послуг (реклама, дослідницькі роботи, підвищення
кваліфікації працівників тощо). Ці витрати розподіляються на
кожний об'єкт витрат з використанням бази розподілу (години праці,
заробітної плати, обсягу послуг, прямих витрат тощо).
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до
складу собівартості наданих послуг у період їх виникнення. 2.6.2. До змінних загальновиробничих витрат відносяться
витрати на обслуговування і управління виробництвом, що змінюються
прямо пропорційно до зміни обсягів наданих послуг. Змінні
загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з
використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати,
обсягу наданих послуг, прямих витрат тощо).
2.7. Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих
витрат установлюється оператором (юридичною або фізичною особою).
2.8. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не
включаються до собівартості надання послуг, поділяються на
адміністративні витрати, витрати на збут (надання) та інші
операційні витрати.
2.9. Економічно обгрунтований тариф (без ПДВ) визначається як
відношення всієї суми постійних витрат та прибутку до загального
обсягу наданих послуг, збільшене на величину змінних витрат на
одну послугу (2.1):

Спост + П пит

Ц = ----------- + Сзм , (2.1) К
де: Ц - середньозважений тариф в розрахунку на одну послугу,

грн.; П - розрахункова сума планового прибутку в цілому по

підприємству, грн.; К - планова кількість послуг у натуральному вираженні,

абонентів; Спост - сума планових постійних витрат підприємства, грн.; пит Сзм - планові змінні витрати в розрахунку на 1 абонента, грн.
2.10. З урахуванням асортиментної структури наданих послуг
кабельного телемовлення по видах пакетів телепрограм, що
пропонуються, розраховується середньозважений тариф за наступною
формулою:
S (Qі х Ці)

Ц = ----------- , (2.2) S Qі
де: S - знак суми; Qі - кількість абонентів, які отримують і-ий пакет послуг
кабельного телебачення; Ці - тариф на і-у послугу, грн.
Абонентна плата за користування кабельним телемовленням може
бути диференційована відповідно до категорії споживачів та
величини пакета послуг кабельного телемовлення. При цьому середній
розмір тарифу не повинен перевищувати значення середньозваженого
тарифу, визначеного відповідно до формули (2.2) даних Методичних
вказівок.
3. Склад витрат, які відносяться

на собівартість послуг
3.1. Витрати, які включаються до виробничої собівартості та
витрат операційної діяльності групуються за такими економічними
елементами: - витрати на оплату праці; - відрахування на соціальні заходи; - матеріальні затрати; - амортизація; - інші операційні витрати.
3.2. До складу елементу "Витрати на оплату праці"
включаються: 3.2.1. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов'язки) за відрядними розцінками,
тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими окладами
службовців, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на
підприємстві (оператором). 3.2.2. Надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових
окладів: - кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо
відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність; - за класи кваліфікації робітникам; - бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної
роботи, за керівництво бригадами; - персональні надбавки; - керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в
праці, або за виконання особливо важливих завдань на період їх
виконання; - за знання іноземної мови; - за суміщення професій (посад), розширення зон
обслуговування або збільшення обсягу робіт, що виконуються; - доплата до середнього заробітку у випадках, передбачених
законодавством; - за роботу в тяжких, шкідливих умовах, за роботу в
багатозмінному і безперервному режимі виробництва (включаючи
доплати за роботу у вихідні дні, які є робочими днями по графіку),
в нічний час; - інші доплати і надбавки, передбачені законодавством.
3.2.3. Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим
службовцям за виробничі результати, враховуючи премії за економію
конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за: - виконання і перевиконання виробничих завдань; - виконання акордних завдань у встановлений термін; - підвищення продуктивності праці; - поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності
бригади, дільниці, цеху; - економію матеріалів, інструментів та інших матеріальних
цінностей. 3.2.4. Винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років,
стаж роботи (надбавки за стаж роботи по спеціальності на даному
підприємстві), передбачені чинним законодавством. 3.2.5. Оплата праці працівників, які не знаходяться в штаті
підприємств, за виконання робіт відповідно договорам
цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду при умові,
що розрахунки з робітниками за виконану роботу здійснюються
безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, що направлені на
оплату праці цих робітників, визначається виходячи із кошторису на
виконання робіт (послуг) по договору і платіжних документів. Оплата робітникам, які не знаходяться в штаті підприємства,
за виконання разових робіт (ремонт інвентарю, побілення та
пофарбування, роботи по експертизі та інші). 3.2.6. Оплату за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні,
в понадурочний час в розмірах, встановлених законодавчими актами
та передбачених галузевою угодою. 3.2.7. Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок
тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у
випадках, коли робітник продовжує працювати на підприємстві. 3.2.8. Виплати різниці в окладах працівникам, які
працевлаштовані з інших підприємств із збереженням протягом
деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового
окладу за попереднім місцем роботи, а також у разі тимчасового
заступництва. 3.2.9. Процентні або комісійні винагороди, виплачені
додатково до тарифної ставки (окладу). 3.2.10. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у
зв'язку з роботою понад нормовану тривалість робочого часу та в
інших випадках, передбачених законодавством. 3.2.11. Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим
для роботи на підприємстві відповідно до спеціальних договорів з
державними організаціями (на надання робочої сили), видані
безпосередньо цим особам. 3.2.12. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної
плати робітників у межах, передбачених чинним законодавством. 3.2.13. Оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче
оплачуваної роботи у випадках, передбачених чинним законодавством. 3.2.14. Суми вихідної допомоги, які виплачуються' на період
працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці, а також у зв'язку з призовом на
дійсну військову службу. 3.2.15. Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно за
законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку. 3.2.16. Суми зарплати за основним місцем роботи працівників
підприємства за час їх навчання з відривом від виробництва в
системі підвищення кваліфікації та підготовки кадрів. 3.2.17. Оплата учбових відпусток, наданих працівникам, які
навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх учбових
закладах, аспірантурі, а також навчаються без відриву від
виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах. 3.2.18. Оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі
крові та відпочинку, що надаються після кожної здачі крові. 3.2.19. Оплата простоїв не за виною робітника. 3.2.20. Винагороди за підсумками праці за рік. Включаються інші виплати, винагороди, премії, які
виплачуються у відповідності з спеціальними рішеннями Кабінету
Міністрів України.
3.3. До складу елемента "Матеріальні витрати" відноситься
вартість витрачених у процесі надання послуг кабельного
телебачення: - основні матеріали; - запасні частини; - електроенергія; - допоміжні та інші матеріали.
3.4. Витрати, безпосередньо пов'язані з наданням послуг,
зумовлені технологією та організацією виробництва, включаючи
витрати на забезпечення контролю за виробничими процесами та
якістю послуг: - вартість матеріалів, енергії, інструменту, пристроїв та
інших засобів; - вартість запасних частин та матеріалів для проведення
поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання та
лінійних споруд та інших основних виробничих фондів кабельних
мереж.
3.5. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи"
включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування
на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття,
відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства,
відрахування на інші соціальні заходи.
3.6. До складу елемента "Амортизація" включається сума
нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів
та інших необоротних матеріальних активів.
3.7. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються
витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу
елементів, наведених у пунктах 3.2 - 3.6 цих Методичних вказівок,
а також оплата перших п'яти днів непрацездатності за лікарняними
листками.
4. Визначення прибутку
4.1. Планування очікуваного прибутку операторів кабельного
телемовлення здійснюється, виходячи з необхідності: - фінансування програм розвитку, технічного переоснащення,
модернізації, реконструкції, консервації і ліквідації основних
виробничих фондів, у частині, що не покривається амортизаційними
відрахуваннями і невикористаними за попередні періоди залишками
коштів; - створення, як це передбачено Законом України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), резервних фондів; - фінансування соціальних програм, зокрема створення фондів
матеріального заохочення працівників; - виплати дивідендів (доходу) на акції (паї) відповідно до
законодавства.
4.2. Визначення планового розміру цих витрат доцільно
проводити підставі вивчення можливих перспектив охоплення
потенційного ринку споживачів послуг кабельного телебачення. При
цьому необхідно виходити з наявного стану охоплення ринку, планів
розширення мережі, вартості разових витрат на залучення одного
додаткового абонента.
4.3. Резервний фонд створюється відповідно до чинного
законодавстві в розмірі не менше 25 % статутного фонду оператора
та використовується для покриття витрат, пов'язаних із
відшкодуванням збитків, запланованих витрат. Резервний фонд
створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5%
чистого прибутку оператора до отримання необхідної суми.
4.4. Розмір планового фінансування програм матеріального
заохочення працівників та фонду соціального розвитку, визначається
самим оператором.
4.5.Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого
прибутку оператора. Розмір планової та нарахованої за рік суми
цього фонду затверджується оператором.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: