open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Н А К А З
22.03.2007 N 16

Про утворення Громадської

ради при Державному

агентстві України з інвестицій

та інновацій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

агентства України з інвестицій та інновацій

N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 }

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1
березня 2006 р. N 215 ( 215-2006-п ) "Питання забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
Н А К А З У Ю:
1. Утворити Громадську раду при Державному агентстві України
з інвестицій та інновацій.
2. Затвердити Положення про Громадську раду при Державному
агентстві України з інвестицій та інновацій, що додається.
3. Першому заступнику Голови (Зайцю А.П.) та Управлінню
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівництва
(Лукач Р.В.) в місячний термін надати пропозиції щодо
персонального складу Громадської ради та перелік питань, які
будуть винесені на установче засідання Громадської ради.
4. Керівникам структурних підрозділів Державного агентства
України з інвестицій та інновацій надавати Громадській раді для
узагальнення проекти законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, регуляторних актів, розробником яких є
Державне агентство України з інвестицій та інновацій, а також
проектів наказів Державного агентства України з інвестицій та
інновацій з найбільш важливих питань стратегії та розвитку
інвестиційної та інноваційної діяльності.
5. Сектору документального забезпечення та контролю
(Дяченко Н.Ж.) ознайомити з цим наказом першого заступника
Голови, заступників Голови, керівників структурних підрозділів
Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова В.Івченко

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

при Державному агентстві

України з інвестицій

та інновацій

1. Громадська рада при Державному агентстві України з
інвестицій та інновацій (далі - Громадська рада) є
консультативно-дорадчим органом, який утворюється при
Держінвестицій з метою здійснення координації заходів, пов'язаних
із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо
формування та реалізації державної інвестиційної та інноваційної
політики.
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та Законами України, а також указами Президента
України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів
України, наказами Держінвестицій, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Громадської ради є: - сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами; - забезпечення врахування громадської думки у процесі
підготовки та організації виконання рішень Держінвестицій.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних
завдань: - готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення
консультацій з громадськістю; - подає пропозиції щодо форм та способів проведення
консультацій з громадськістю; { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій
N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 } - подає пропозиції щодо строків проведення публічних
громадських обговорень; - забезпечує організацію та проведення публічних громадських
обговорень найважливіших проектів рішень виходячи з пріоритетних
напрямів діяльності Держінвестицій; - подає пропозиції щодо проведення консультацій з
громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом; - розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану
проведення консультацій з громадськістю щодо формування та
реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики із
зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку
оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування
їх результатів; - опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій
з громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та
реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики і
подає їх керівництву Держінвестицій; - інформує громадськість, зокрема через засоби масової
інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх
виконання; - здійснює інші заходи щодо організації та проведення
консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2004 року N 1378 ( 1378-2004-п ). { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 }
5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї
завдань має право: - отримувати в установленому порядку від структурних
підрозділів Держінвестицій інформацію, необхідну для своєї роботи,
окрім інформації з обмеженим доступом; - утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,
комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи ради; - залучати до своєї роботи представників органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і
міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх
керівників), а також окремих фахівців; - проводити асамблеї, конференції, збори.
6. До складу Громадської ради включаються представники (не
більше одного) громадських організацій, професійних спілок та
інших об'єднань громадян, органів місцевого самоврядування,
засобів масової інформації за умови подання до Держінвестицій
офіційного листа із зазначенням кандидатури, яка представлятиме
організацію у Громадській раді, разом із установчими документами,
завіреними печаткою і підписом керівника. Персональний склад Громадської ради затверджує Голова
Держінвестицій. Зміни до складу Громадської ради вносить Голова
Держінвестицій за пропозицією Громадської ради. { Абзац другий
пункту 6 в редакції Наказу Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 } Члени Громадської ради виконують свої обов'язки на
громадських засадах. { Абзац пункту 6 в редакції Наказу Державного
агентства України з інвестицій та інновацій N 48 ( v0048527-08 )
від 13.06.2008 }
7. Громадську раду очолює голова, який обирається членами
ради строком на два роки. Голова Громадської ради має заступників та секретаря, які
обираються з числа членів ради за його поданням.
8. Голова Громадської ради: - організовує діяльність ради; - скликає та організовує підготовку засідання ради; - підписує документи від імені ради; - представляє раду у взаємовідносинах з органами виконавчої
влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації.
9. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених
нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів. У засіданнях Громадської ради можуть брати участь керівники
центральних і місцевих органів виконавчої влади. Засідання Громадської ради проводить голова Громадської ради,
а в разі його відсутності - один із заступників голови Громадської
ради. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного
агентства України з інвестицій та інновацій N 48 ( v0048527-08 )
від 13.06.2008 } У разі коли член Громадської ради з поважних причин не може
бути присутній на засіданні, він за попереднім погодженням з
головою Громадської ради направляє на засідання свого представника
з правом дорадчого голосу. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій
N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 }
10. Рішення громадської ради є правочинним, якщо воно
приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення ради мають рекомендаційний характер. Рішення Громадської ради оформлюються протоколом, який
підписується головуючим на засіданні. { Пункт 10 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державного агентства України з інвестицій та
інновацій N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 }
11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Громадської ради здійснюють відповідно до своїх
повноважень Організаційно-аналітичний департамент, Управління
господарського обслуговування і Відділ документального
забезпечення та контролю Держінвестицій. Пункт 11 в редакції Наказу Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 }
12. Організаційно-аналітичний департамент Держінвестицій
інформує Громадську раду про стан виконання її рішень. Пункт 12 в редакції Наказу Державного агентства України з
інвестицій та інновацій N 48 ( v0048527-08 ) від 13.06.2008 }

Заступник начальника
Управління
організаційно-аналітичного
забезпечення
роботи керівництва Р.В.Лукач

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: