open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.12.2012  № П-15-12

Про Всеукраїнський молодіжний конкурс на кращу наукову роботу з профспілкової тематики

З метою реалізації молодіжної політики, залучення молоді до наукових досліджень із вивчення ролі профспілок у громадянському суспільстві президія Федерації професійних спілок України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Започаткувати з 2013 року Всеукраїнський молодіжний конкурс на кращу наукову роботу з профспілкової тематики.

2. Затвердити:

- Положення про Всеукраїнський молодіжний конкурс на кращу наукову роботу з профспілкової тематики (додаток 1);

- склад організаційного комітету з підготовки та проведення Конкурсу (додаток 2).

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову президії ФПУ від 19.11.2008 № П-28-2.

4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Драп'ятого Є.М.

Голова ФПУ

Ю.М. КуликДодаток 1
до постанови
президії ФПУ
11.12.2012 № П-15-12

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський молодіжний конкурс на кращу наукову роботу з профспілкової тематики

1. Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених із профспілкової тематики (далі - Конкурс) проводиться з метою:

• залучення творчої молоді до поглибленого вивчення діяльності профспілок;

• популяризації діяльності профспілок серед молоді;

• стимулювання молоді до наукових досліджень з актуальних проблем профспілкового руху та ролі профспілок у сучасному українському суспільстві.

1.2. Конкурс проводиться щороку Федерацією профспілок України (ФПУ) спільно з Академією праці і соціальних відносин (АПСВ) у таких номінаціях:

- Краща наукова розробка з профспілкової тематики серед студентської молоді;

- Краща наукова розробка з профспілкової тематики серед аспірантів та молодих учених;

- Краща наукова розробка з профспілкової тематики серед працюючої молоді.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

• популяризація діяльності ФПУ;

• підвищення рівня правової культури молоді;

• підвищення інтересу молоді до дослідження ролі профспілок у розбудові громадянського суспільства в Україні;

• стимулювання творчого і наукового самовдосконалення молоді.

1.4. У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, молоді вчені вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, інші особи віком до 35 років.

1.5. На Конкурс подаються науково-дослідні роботи, підготовлені за результатами самостійних досліджень соціально-економічних проблем українського суспільства та ролі профспілок у їх вирішенні, за такими основними напрямами:

- стратегія і тактика сучасного профспілкового руху;

- реалізація профспілками своїх функцій у сучасних умовах;

- профспілки як інститут громадянського суспільства;

- глобалізаційні процеси і профспілки;

- мотивація профспілкового членства та профспілкової діяльності;

- молодь і профспілки.

2. Організаційний комітет та журі Конкурсу

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет Конкурсу, до складу якого входять представники всеукраїнських профспілок, територіальних об'єднань організацій профспілок, Молодіжної ради ФПУ, спеціалісти ФПУ та науково-педагогічні працівники АПСВ.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює АПСВ.

2.3. Оргкомітет затверджує склад журі, до якого входять не менше трьох провідних науково-педагогічних працівників Академії з відповідної галузі наук (групи спеціальностей або спеціальності) профспілкових навчальних закладів.

2.4. Журі розглядають та оцінюють представлені конкурсні роботи з відповідних галузей наук (групи спеціальностей або спеціальності), які їм після реєстрації передає оргкомітет Конкурсу.

3. Порядок подання та розгляду наукових робіт

3.1. Конкурс проводиться у два тури:

перший тур - заочний (рецензування робіт) - у травні,

другий тур - очний (конференція) - у вересні - жовтні щороку, присвячений річниці від дня заснування Федерації профспілок України.

3.2. Перед початком Конкурсу оргкомітет надсилає інформаційний лист, де вказується календарний план проведення Конкурсу, вимоги до оформлення наукових робіт, довідкова інформація, необхідна для участі в Конкурсі. Інформаційний лист про Конкурс розміщується на веб-сайтах ФПУ і АПСВ.

3.3. Особи, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи, оформлені згідно із затвердженими оргкомітетом Конкурсу вимогами та у відповідності до цього Положення, до Оргкомітету, де роботи реєструються і передаються журі Конкурсу.

3.4. Оформлення наукових робіт для участі в Конкурсі здійснюється відповідно до вимог:

3.4.1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал - 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х97 мм), до 40 рядків на сторінку.

3.4.2. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок.

3.4.3. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені дипломні або курсові роботи.

3.4.4. Конкурсна робота повинна мати титульний аркуш, анотацію, зміст, вступ, результати і аналіз наукових досліджень, висновки, список посилань. Крім того, додається аркуш із відомостями про автора й наукового керівника (додаток 1).

3.4.5. Прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу (місце роботи) в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

3.4.6. На титульному аркуші роботи розміщуються назва галузі науки Конкурсу, назва роботи та шифр роботи.

3.4.7. До кожної наукової роботи Конкурсу додається анотація наукової роботи під тим самим шифром. Анотація наукової роботи має бути лаконічною та відображати основний зміст роботи, її актуальність, мету, завдання, містити використану методику дослідження та загальну характеристику наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

3.4.8. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, робота до участі в Конкурсі не допускається.

3.4.9. Наукові роботи, прийняті Оргкомітетом Конкурсу, не повертаються.

3.5. Перший тур Конкурсу - заочний (рецензування робіт). Оцінювання кожної конкурсної роботи проводиться не менш ніж трьома членами журі після особистого ознайомлення з конкурсною роботою за встановленими параметрами (додаток 2) відповідно до критеріїв оцінки конкурсних робіт (додаток 3).

Оргкомітет Конкурсу за результатами Першого туру з кожної номінації підбиває підсумки, які оформляються відповідним протоколом (додаток 4).

3.6. До участі в другому турі запрошуються автори не більш ніж дев'яти конкурсних робіт, які набрали найбільшу кількість балів. Під час другого, очного туру, який проходить у вигляді конференції, автори конкурсних робіт виступають з усною доповіддю. Доповідь повинна містити інформацію про тему роботи, мотивацію вивчення конкретної проблеми, актуальність проблеми, ідеї, закладені в основу роботи, методи дослідження, теоретичні та практичні наукові результати, значення роботи - теоретичну можливість упровадження результатів роботи в практику.

3.7. Оцінювання кожної конкурсної роботи проводиться усіма членами журі за чотирибальною шкалою. Рішення журі оформляється протоколом конференції, який передається секретарю Оргкомітету.

4. Відзначення переможців Конкурсу та їх нагородження

4.1. На підставі рішення журі (протоколи оцінювання конкурсних робіт та протокол конференції) Оргкомітет Конкурсу визначає переможців за відповідними номінаціями.

4.2. Підсумки Конкурсу за поданням Оргкомітету затверджуються Президією ФПУ.

4.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів та грошовими винагородами у розмірі за:

I місце - 1200 грн.

II місце - 700 грн.

III місце - 400 грн.

4.4. Наукові керівники переможців Конкурсу можуть бути заохочені відзнаками ФПУ.

4.5. Кращі наукові роботи учасників у співавторстві з науковими керівниками за рекомендацією Оргкомітету друкуються у Віснику Академії праці і соціальних відносин ФПУ.

4.6. Витрати на нагородження учасників Конкурсу відносяться за рахунок коштів ФПУ.

4.7. Грошові винагороди учасникам Конкурсу виплачуються у разі наявності фінансових можливостей.Додаток 1
до Положення

Відомості про автора та наукового керівника

конкурсної роботи на тему _____________________________________________________

за _____________________________________________ напрямом (вказати обов'язково!)

Автор


Науковий керівник

1.

Прізвище __________________


1.

Прізвище ____________________

2.

Ім'я _______________________


2.

Ім'я _________________________

3.

По батькові ________________


3.

По батькові __________________

4.

Повна назва вищого навчального закладу, підприємства (установи) __________________________
__________________________
__________________________


4.

Місце роботи, тел.
____________________________
____________________________
____________________________

5.

Факультет (структурний
підрозділ) _________________
__________________________


5.

Посада _____________________

6.

Курс _____________________
7.

Науковий ступінь ___________
__________________________


6.

Науковий ступінь
___________________________
7.

Вчене звання

8.

Вчене звання ______________
_____________________________________________________

9.

Результати роботи опубліковані (рік, місце, наукове видання)
__________________________
__________________________


8.

Домашня адреса, тел. ___________________________

10.

Домашня адреса, тел. __________________________


9.

e-mail ______________________

11.

e-mail _____________________
__________________________
________________________________
Автор роботи
______________________
(підпис)


Науковий керівник
_________________________
(підпис)Додаток 2
до Положення

Оцінювання конкурсної роботи №

Робота оцінюється за такою шкалою: "3" - дуже добре, "2" - добре, "1" - є спроба, "0" - відсутній показник

Критерії

Відповідність основним напрямам Конкурсу

Актуальність проблеми

Повнота розкриття теми

Ступінь самостій- ності роботи

Адекватність методів дослідження

Новизна

Ступінь використання експери- ментальної бази

Коректність використання джерел

Ступінь використання новітніх джерел

Практична спрямованість роботи

Повнота висновків, їх відповідність завданням

Обґрунтованість та конкретність практичних рекомендацій

Загальна кількість балів -------
Висновок:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Дата ___________

Член Оргкомітету

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)Додаток 3
до Положення

Критерії оцінки конкурсних робіт

Критерії

3 - дуже добре

2 - добре

1 - задовільно

0 - відсутній показник

Відповідність основним напрямам Конкурсу

Повністю відповідає (в експерта не виникає жодного сумніву щодо віднесення роботи до однієї з визначених рубрик після ознайомлення з темою, метою та завданнями роботи)

Відповідає в цілому (заявлена тема, мета та завдання роботи дозволяють віднести роботу до однієї з рубрик з певними припущеннями)

Відповідає частково (заявлена тема, мета та завдання роботи не дозволяють однозначно віднести роботу до однієї з рубрик, хоч це є можливим за умови ознайомлення з повним текстом роботи)

Роботу не можна однозначно віднести до жодної з рубрик конкурсу після ознайомлення з її текстом

Актуальність проблеми

Актуальність очевидна

Робота написана на тему, що не має гострої соціальної значущості, або актуальність роботи недостатньо обґрунтована, попри її очевидність

Робота має значущість для надто вузької категорії осіб або соціальних інституцій

Робота не має достатньої соціальної актуальності

Повнота розкриття теми

Тему розкрито повністю, відповідно до завдань роботи і з дотриманням принципів системного аналізу

Тему розкрито відповідно до завдань роботи, однак роботі бракує цілісної оцінки проблеми

Тему розкрито частково (завдання дослідження сформульовано невдало; для достатнього розкриття теми бракує теоретичної або емпіричної бази)

У процесі роботи не досягнуто її мети, не розв'язано завдання. Мета та завдання не дозволяють розкрити тему

Ступінь самостійності роботи

Високий рівень самостійності зумовлений наявністю в дослідженні власного (емпіричного) фрагменту та (або) високим рівнем узагальнення теоретичного матеріалу, новизною, нетривіальністю висновків

Автор демонструє здатність до аналізу теоретичного аспекту проблеми (аналізує, порівнює, узагальнює, формулює висновки) та (або) розв'язує завдання роботи за допомогою власного емпіричного дослідження, що в цілому відповідає вимогам до досліджень такого зразка

Є спроби узагальнити теоретичний матеріал та (або) є власний емпіричний елемент, який, між тим, дозволяє сформулювати поверхові або часткові висновки чи розв'язати другорядні завдання роботи

Теоретичний розділ роботи являє собою реферат; аналітичний компонент відсутній. У роботі відсутнє власне емпіричне дослідження

Адекватність методів дослідження

У дослідженні використано методи, що дозволяють повністю розв'язати поставлені завдання

У дослідженні використано методи, що дозволяють частково розв'язати поставлені завдання

Частина методів не адекватна поставленим завданням

У дослідженні використано методи, що не дозволяють розв'язати поставлені завдання

Новизна

Проблема мало досліджена в літературі або використано нетривіальний підхід до аналізу проблеми (її аспекту)

Наявний елемент новизни у висвітленні відомих питань

Елемент новизни полягає у реалізації відомого підходу на локальному рівні

Елемент новизни відсутній

Ступінь використання експериментальної бази

Робота має вагомий емпіричний фрагмент, спланований відповідно до вимог до досліджень такого зразка

Робота має емпіричну частину, яка коректно виконана, однак не посідає першорядного місця в досягненні мети роботи

Робота має емпіричну частину, яка має другорядне значення для досягнення мети роботи

Робота не має емпіричної частини

Коректність використання джерел

Використані абсолютно коректно (з точки зору застосування в теоретичній та емпіричній частинах роботи, інтерпретації, цитування, дотримання технічних правил посилання)

Використані в цілому коректно, з незначними огріхами (з точки зору застосування в теоретичній та емпіричній частинах роботи, інтерпретації, цитування, дотримання технічних правил посилання)

Використані з огріхами (з точки зору застосування в теоретичній та емпіричній частинах роботи, цитування, інтерпретації, дотримання технічних правил посилання)

Наявні грубі порушення правил використання джерел (у т.ч. застосування в теоретичній та емпіричній частинах роботи, цитування, інтерпретації, дотримання технічних правил посилання)

Ступінь використання новітніх джерел

Частка джерел, що опубліковані в останні 5 років, становить не менше 30%

Частка джерел, що опубліковані в останні 5 років, становить 20 - 30%

Частка джерел, що опубліковані в останні 5 років, становить 10 - 20%

Частка джерел, що опубліковані в останні 5 років, менше 10%

Практична спрямованість роботи

Робота має вагому практичну значущість і містить практично орієнтовані висновки та (або) практичні рекомендації

Робота має певну практичну значущість і містить практично орієнтовані висновки

Робота має сумнівну (незначну) практичну значущість

Практична значущість роботи не обґрунтована в даній роботі та (або) відсутня з точки зору експерта

Повнота висновків, їх відповідність завданням

Висновки ґрунтовні, повністю відповідають завданням роботи

Висновки повні, але не повною мірою відповідають завданням роботи

Висновки поверхові, лише частково відповідають завданням роботи

Висновки вкрай поверхові, не відповідають завданням роботи; висновки відсутні

Обґрунтованість та конкретність практичних рекомендацій

Практичні рекомендації добре обґрунтовані, конкретні, адресні

Практичні рекомендації недостатньо обґрунтовані, не цілком конкретні, не мають прямої адресності

Практичні рекомендації поверхові, не обґрунтовані, абстрактні (не мають конкретного адресата)

Практичні рекомендації абсолютно не коректні за змістом та формою. Практичні рекомендації відсутніДодаток 4
до Положення

Федерація профспілок України
Академія праці і соціальних відносин

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРШОГО ТУРУ

"___" ____________ 20__ р.

м. Київ

Номінація
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

За результатами першого туру, згідно з протоколами оцінювання конкурсних робіт (додаються), визначити такий рейтинг конкурсних робіт:


п/п

Шифр роботи

Загальна кількість балів

12345678910Голова Оргкомітету Конкурсу

/_______________/

Секретар Оргкомітету
Конкурсу/_______________/Додаток 2
до постанови
президії ФПУ
11.12.2012 № П-15-12

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнського молодіжного конкурсу на кращу наукову роботу з профспілкової тематикиГолова:
1.

Драп'ятий
Євген Михайлович

-

заступник Голови ФПУЗаступники:
2.

Осовий
Григорій Васильович

-

заступник Голови ФПУ


3.

Головко
Ярослав Дмитрович

-

проректор з наукової роботи Академії праці і соціальних відносинСекретар:
4.

Лесюк
Тетяна Петрівна

-

завідувач наукового відділу Академії праці і соціальних відносинЧлени оргкомітету:
5.

Андреєв
Василь Миколайович

-

голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів, голова Молодіжної ради ФПУ


6.

Волков
Сергій Геннадійович

-

ректор Харківського соціально-економічного інституту


7.

Іванкевич
Віктор Вікторович

-

заступник керівника департаменту соціального діалогу та соціального страхування


8.

Кубраченко
Анатолій Володимирович

-

голова Профспілки машинобудівників та приладобудівників України


9.

Паращук
Володимир Григорович

-

голова Федерації профспілок Вінницької області


10.

Ровчак
Лариса Володимирівна

-

головний спеціаліст департаменту розвитку профспілкового руху


11.

Тубєлєць
Ірина Олексіївна

-

керівник департаменту правового захисту


12.

Харьковський
Геннадій Петрович

-

голова Федерації профспілок Хмельницької області


13.

Цвих
Володимир Федорович

-

голова первинної профспілкової організації Національного університету ім. Т. Шевченка


14.

Шевченко
Валентина Миколаївна

-

керівник департаменту розвитку профспілкового руху.

{Текст взято з сайту ФПУ http://www.fpsu.org.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: