open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 06.02.2001
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінагрополітики

N 76 ( v0076555-01 ) від 20.03.2001 )
Про затвердження Тимчасового положення про комісію з

організації вирішення майнових питань, що виникають

у процесі реформування аграрного сектора економіки

На виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 року
N 62/2001 ( 62/2001 ) "Про заходи щодо забезпечення захисту
майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора
економіки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасове положення про комісію з організації
вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування
аграрного сектора економіки України (додається). 2. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій надавати всебічну
підтримку в роботі комісіям з організації вирішення майнових
питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора
економіки. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Шмідта Р.М.
Міністр І.Кириленко
Затверджено

наказом Міністерства

аграрної політики України

від 6 лютого 2001 р. N 15
Тимчасове положення

про комісію з організації вирішення майнових питань,

що виникають у процесі реформування аграрного

сектора економіки
1. Загальна частина
1.1. Комісія з організації вирішення майнових питань, що
виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки
(надалі - Комісія), створюється відповідно до Указу Президента
України від 29 січня 2001 року N 62/2001 ( 62/2001 ) "Про заходи
щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі
реформування аграрного сектора економіки". 1.2. Комісія створюється з метою забезпечення захисту
майнових прав членів колективних сільськогосподарських
підприємств, у тому числі реорганізованих, на майно пайового фонду
згаданих підприємств, належного оформлення та реалізації цих прав
у відповідності до законодавства України. 1.3. У своїй роботі Комісія керується законодавством України,
цим Положенням, Статутом колективного сільськогосподарського
підприємства, в тому числі реорганізованого, рішеннями його вищого
органу управління, прийнятими у відповідності до законодавства
України, а також рішеннями загальних зборів колишніх членів
реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства,
що є співвласниками цього майна (надалі - Збори Співвласників). 1.4. Комісія підзвітна у своїй діяльності Зборам
Співвласників. 1.5. Положення про Комісію набуває чинності після
затвердження його Зборами Співвласників.
2. Формування Комісії
2.1. Кількісний та персональний склад та регламент роботи
Комісії визначається Зборами Співвласників. Право на участь у
Зборах Співвласників мають ті члени реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства, за якими зберігається право
на майновий пай у пайовому фонді підприємства, але які не отримали
його в натурі чи не передали у якості внеску до статутного фонду
правонаступника, створеного в результаті реорганізації
підприємства, або не поступились належним їм паєм на користь
підприємства, в майні якого такий пай визначено, чи будь-якої
третьої особи (надалі всі разом іменуються Співвласники, а кожен
окремо - Співвласник). 2.2. Обрання членів Комісії відбувається прямим відкритим або
таємним голосуванням відповідно до рішення Зборів Співвласників. 2.3. До складу Комісії можуть бути обрані: - особи з числа Співвласників; - представники суб'єктів господарювання, які було створено
внаслідок реорганізації колективного сільськогосподарського
підприємства (надалі - Правонаступники); - представники органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування (з правом дорадчого голосу); - представники суб'єктів господарювання, які було створено на
основі майна, що належало ліквідованим колективним
сільськогосподарським підприємствам та не було розподілено між їх
членами в процесі реформування (надалі - Користувачі майна) (з
правом дорадчого голосу). 2.4. Право висування кандидатур для обрання у склад Комісії
належить: - кожному Співвласнику; - органам виконавчої влади області, району, на території яких
знаходилось реформоване сільськогосподарське підприємство; - органам місцевого самоврядування; - Правонаступникам; - Користувачам майна.
3. Завдання та повноваження Комісії
3.1. Головним завданням Комісії є уточнення складу і вартості
пайових фондів майна членів колективних сільськогосподарських
підприємств, у тому числі реорганізованих, з урахуванням майна, що
призначалося, але не використано для погашення заборгованості зі
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і
державних цільових фондів у зв'язку зі списанням цієї
заборгованості відповідно до законодавства.
3.2. З метою виконання цього завдання Комісія: 1) Проводить уточнення переліку активів і пасивів
реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства
на перше число місяця, в якому відбулась фактична передача майна,
а при відсутності документів, які підтверджують дату передачі
майна, - на дату реорганізації, визначену Комісією. 2) Організовує роботу з уточнення вартості активів і пасивів
реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства,
відображених у його балансі на дату реорганізації, а також
зобов'язань, які не відображені в балансі. 3) Складає акт розрахунку пайового фонду майна членів
колективного сільськогосподарського підприємства, в тому числі
реорганізованого, на дату реорганізації, з урахуванням майна, що
призначалося, але не використано для погашення заборгованості зі
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів і
державних цільових фондів у зв'язку зі списанням цієї
заборгованості відповідно до законодавства. 4) Формує переліки майна колективного сільськогосподарського
підприємства на дату реорганізації, в тому числі: - майна соціальної сфери; - майна, яке не підлягає паюванню; - майна на суму боргів реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства; - майна пайового фонду. 5) Визначає структуру пайового фонду майна. 6) Складає план розподілу пайового фонду майна. 7) Забезпечує участь членів Комісії у проведенні
інвентаризації майна пайового фонду на дату вирішення майнових
питань та складання співставної відомості по цьому майну. 8) Визначає майнові різниці за результатами інвентаризації
майна пайового фонду на дату вирішення майнових питань, готує
пропозиції по врегулюванню виявлених розбіжностей. 9) Розробляє порядок визначення складу та розподілу майна
пайового фонду колишнього колективного сільськогосподарського
підприємства (для підприємств, де паювання майна не проводилось). 10) Визначає розміри паїв колишніх членів колективних
сільськогосподарських підприємств, що не були ними одержані в
натурі, грішми або цінними паперами при припиненні членства, а
також виявляє осіб, які є їх власниками, розглядає заяви осіб щодо
визнання за ними права на майновий пай та правильності розрахунку
вартості паїв. 11) Розробляє пропозиції щодо виділення групі осіб (окремим
особам), які є власниками паїв, індивідуально визначених об'єктів
із складу майна реорганізованих колективних сільськогосподарських
підприємств та передачі у власність Співвласникам майна на
підставі договорів про спільне володіння, користування та
розпорядження майном.
3.3. Комісія, у разі необхідності, має право: 1) Визначати дату фактичної реорганізації колишнього
колективного сільськогосподарського підприємства на підставі: - актів приймання-передачі майна іншим суб'єктам
господарської діяльності; - дати складання передаточного балансу; - дати першого балансу нової структури, в якому відображено
майно реорганізованого колективного сільськогосподарського
підприємства; - дати останнього балансу колишнього колективного
сільськогосподарського підприємства, де показано передачу майна. 2) Перевірити правильність нарахування майнових паїв
власникам відповідно до Положення про паювання майна,
затвердженого вищим органом реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства і на підставі якого
проводились попередні розрахунки паїв. 3) Уточняти й вносити пропозиції щодо зміни вартісного
розміру раніше розрахованих майнових паїв, якщо: - змінився розмір пайового фонду за результатами проведеного
уточнення вартості майна пайового фонду або прийняті рішення про
врегулювання виявлених розбіжностей за результатами інвентаризації
майна пайового фонду на дату вирішення майнових питань чи в інших
випадках зміни розміру пайового фонду (продаж, списання тощо); - виявлені помилки в розрахунках або у випадках
невідповідності розрахунків методиці розрахунків паїв, яка
затверджена вищим органом управління реорганізованого колективного
сільськогосподарського підприємства; - встановлені особи, які мають право на майновий пай, але які
не були враховані при паюванні майна, та/або виявлені особи, які
не мали такого права, але їм було його помилково надано. 4) Отримувати для ознайомлення від Правонаступників,
Користувачів майна, органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для вирішення питань, які віднесені до компетенції
Комісії.
3.4. Комісія проводить серед Співвласників
інформаційно-роз'яснювальну роботу, а також залучає до роз'яснення
Співвласникам окремих питань, що виникають у них в процесі
врегулювання майнових відносин, фахівців підприємств, органів
виконавчої влади, установ та організацій. Комісія забезпечує
можливість для кожного Співвласника ознайомитись з усіма
документами, що складаються за результатами її роботи у процесі
врегулювання майнових відносин.
4. Порядок роботи Комісії
4.1. Члени Комісії виконують обов'язки, які на них покладені,
на громадських засадах. 4.2. Зі складу своїх членів Комісія обирає голову, його
заступника й секретаря. Голова Комісії організовує діяльність
Комісії і головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його
обов'язки виконує заступник. 4.3. Члени Комісії мають право: - вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії; - брати участь у дискусіях з питань, що обговорюються; - голосувати у ході прийняття рішення; - ознайомлюватися зі всіма документами, що надходять до
Комісії; - у випадках незгоди з прийнятим Комісією рішенням - письмово
викласти свої заперечення, обгрунтувати їх і додати до протоколу
засідання Комісії. 4.4. При необхідності до участі в роботі Комісія може
залучати представників органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, спеціалістів інших установ і організацій з правом
дорадчого голосу. 4.5. Порядок денний засідання Комісії встановлюється з
урахуванням рішень Зборів Співвласників, пропозицій членів
Комісії, представників юридичних осіб, що створені в процесі
реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства. 4.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснює секретар. Секретар повідомляє про час і порядок денний
засідань, готує для членів Комісії інформаційні матеріали,
необхідні для прийняття рішень, веде та оформляє протоколи
засідань, веде протоколи засідань Комісії. 4.7. Засідання Комісії проводяться по мірі необхідності. 4.8. Засідання можуть бути проведені з ініціативи 1/5 членів
Комісії. Отримавши від них письмову пропозицію, в якій зазначені
питання для обговорення, секретар Комісії погоджує дату проведення
засідання з головою Комісії, який призначає засідання Комісії не
пізніше ніж через 3 дні після отримання письмової пропозиції. 4.9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому
взяли участь не менше двох третин членів Комісії. 4.10. Рішення на засіданнях Комісії приймаються шляхом
відкритого голосування і вважаються ухваленими, якщо за них
проголосувало більше половини від загального складу Комісії. У
разі, якщо голоси розділились порівну, голова має право
вирішального голосу. 4.11. Засідання Комісії оформляються протоколом засідання.
Протокол підписується головою і секретарем Комісії. Копія
протоколу надсилається до районної державної адміністрації. 4.12. Рішення Комісії затверджуються Зборами Співвласників в
порядку, встановленому Співвласниками. 4.13. У разі неможливості члена Комісії виконувати обов'язки
через хворобу або з інших причин Збори Співвласників обирають
замість нього нового члена Комісії.
5. Припинення діяльності Комісії
5.1. Діяльність Комісії припиняється рішенням Зборів
Співвласників після закінчення оформлення прав Співвласників на
нерозподілену частину майна пайового фонду реорганізованого
колективного сільськогосподарського підприємства, в тому числі й
шляхом його виділення в натурі. 5.2. Протоколи та інші матеріали Комісія передає в сільську
раду, яка забезпечує їх зберігання протягом п'яти років.
Начальник Департаменту
реформування сільського
господарства Ю.Я.Кухарук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: