open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.01.2006 N 15

Про затвердження Положення

про звітність в органах державної

податкової служби України

Керуючись вимогами пункту 7 Указу Президенту України "Про
затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію
України" ( 886/2000 ) та з метою затвердження вимог щодо порядку
розробки та впровадження звітності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про звітність в органах державної
податкової служби України (далі - Положення), додається.
2. Керівникам структурних підрозділів ДПА України забезпечити
дотримання вимог Положення.
3. Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі:
3.1. забезпечити дотримання вимог Положення;
3.2. надавати до ДПА України звітність виключно у рамках
затверджених форм.
4. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДПА України
від 08.07.98 N 332 "Про затвердження Положення про звітність в
Державній податковій адміністрації України" та від 07.03.98 N 101
( v0101225-98 ) "Про затвердження Положення про забезпечення
достовірності складання зведеної інформації та форм звітності".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ревуна В.І.
Голова О.І.Кірєєв

Додаток

до наказу ДПА України

16.01.2006 N 15

ПОЛОЖЕННЯ

про звітність в органах державної

податкової служби України

1. Визначення термінів
У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
1.1. Показники - абсолютні та відносні величини, які
використовуються для кількісної та якісної характеристики
економічних явищ і процесів. Показники розподіляються на первинні,
зведені та аналітичні.
1.2. Первинні показники - це дані з паперових та електронних
носіїв, що вводяться та формуються у електронному вигляді з
первинних облікових документів, визначених нормативно-правовими
актами, шляхом використання окремих операцій в особовому рахунку
платника, які відображають стан розрахунків платника з бюджетом, у
тому числі - обсягів задекларованих платниками пільг.
1.3. Зведені показники - це показники, що отримуються у
результаті зведення первинних показників або у крупніші
(агреговані) показники, або у менші (дезагреговані) і
використовуються у звітних та аналітичних формах звітності органів
ДПС України.
1.4. Аналітичні показники - показники, що визначають
взаємозв'язок первинних, зведених та інших показників, сформованих
для виявлення тенденцій, закономірностей, оцінки існуючого стану
та прогнозування податкових надходжень.
1.5. Періодичність формування показників: для первинних та зведених показників: частота збору
визначається наказами, розпорядженнями ДПА України за результатами
діяльності органів державної податкової служби, у тому числі за
день, тиждень, декаду, місяць, квартал, півріччя, рік тощо; для аналітичних показників - по мірі необхідності формування
звітних або аналітичних форм.
1.6. Розріз показника - це порядок агрегування
(дезагрегування) даних показника (наприклад, надходження в розрізі
кодів бюджетної класифікації ( v0604201-01 ) за доходами, де
показник - надходження, а розріз - коди бюджетної класифікації за
доходами).
1.7. Звітність органів державної податкової служби України -
це сукупність звітів та зведених інформацій про стан розрахунків
платників з бюджетом, про результати діяльності підпорядкованих
органів ДПС України, про результати розгляду в судах справ,
пов'язаних з діяльністю органів ДПС України тощо, які періодично
складаються відповідними підрозділами органів ДПС та ДПА України.
1.8. Звіт - це офіційний звітний документ, що містить
сукупність вихідних (звітних) показників за визначеною формою та
регулярною періодичністю складання і характеризує основні
результати роботи органів державної податкової служби України, про
результати розгляду в судах справ, пов'язаних з діяльністю органів
ДПС України. Звіти використовуються структурними підрозділами
органів ДПС усіх рівнів для підведення підсумків своєї діяльності,
аналізу результатів та прийняття управлінських рішень. Форми
звітів затверджуються наказами ДПА України та включаються до
складу Реєстру звітів.
1.9. Реєстр звітів - це перелік звітів органів державної
податкової служби усіх рівнів, затверджений наказом ДПА України. Реєстр звітів складається та оновлюється по мірі впровадження
або скасування окремих звітів.
1.10. Зведена інформація - сукупність первинних, зведених,
аналітичних показників, що містять дані результатів моніторингу
надходжень та оцінку ефективності впровадження нормативних
документів з питань оподаткування. Зведена інформація може бути оформлена як зведена таблиця,
інформація. Форми зведеної інформації затверджуються наказами
(розпорядженнями) ДПА України і включаються до Реєстру зведеної
інформації.
1.11. Реєстр зведених інформацій - це перелік зведених
інформацій, що формуються органами ДПС усіх рівнів, затверджений
наказом ДПА України.
1.12. Аналітична інформація - це сукупність первинних,
зведених та аналітичних показників, яка формується структурними
підрозділами органів ДПС України або за їх запитами покладених на
них функцій по адмініструванню податків, економічного аналізу,
контрольно-перевірочної роботи, забезпеченню погашення податкових
зобов'язань виконання доручень керівництва та інше. Джерелом аналітичної інформації є затверджені звіти, зведені
інформації, інформація з баз даних органів ДПС України та
зовнішніх джерел. Аналітична інформація може бути оформлена як довідка,
аналітична інформація, зведена таблиця тощо.
1.13. Інформація в державній податковій службі України
(далі - інформація) - це сукупність даних (текстові файли, таблиці
тощо), яка перебуває у користуванні та розпорядженні органів
державної податкової служби України.
1.14. Звітна форма (форма) - це визначена наказами
(розпорядженнями) ДПА України структура розміщення і оформлення
показників звітності.
2. Загальні положення
2.1. Положення про звітність в органах державної податкової
служби України (далі - Положення) визначає вимоги щодо порядку
розробки та впровадження форм звітів і зведених інформацій (далі -
звітність) на районному, обласному та центральному рівнях органів
ДПС, узагальнення та подання звітності керівництву відповідного
рівня, забезпечення звітністю структурні підрозділи ДПС України,
узагальнення та подання звітності керівництву відповідного рівня,
внесення змін до затвердженої звітності.
2.2. Звітність в органах державної податкової служби усіх
рівнів формується відповідно до вимог Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), Указу Президента України "Про затвердження Положення
про Державну податкову адміністрацію України" ( 886/2000 ), Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Закону України "Про Державний бюджет" на відповідний рік інших
законодавчих та нормативно-правових актів.
2.3. Це Положення встановлює єдину систему та порядок
формування звітності з баз даних органів ДПС районного рівня та
зовнішніх джерел за допомогою інформаційних систем органів
державної податкової служби України. З показників баз даних районного рівня формуються звіти і
зведені інформації на районному, обласному та центральному рівнях
органів ДПС України відповідно до затверджених форм та порядків
складання. У сукупності інформаційна система ДПА України складається з
даних органів державної податкової служби України про стан
надходжень, обліку платежів, обліку платників, результатів
контрольної роботи органів державної податкової служби України,
ефективності впровадження законодавчих актів, пільг то що.
3. Завдання
3.1. Основним завданням по складанню звітності в органах
державної податкової служби є достовірне і повне висвітлення
інформації про стан розрахунків платників з бюджетом, про
результати діяльності підпорядкованих органів ДПС України тощо,
яке може вплинути на прийняття управлінських рішень, а також для
достовірної оцінки минулих, поточних і майбутніх подій.
3.2. Звітність органів ДПС є інформаційно-аналітичною базою
для: оцінки стану надходжень, боротьби зі злочинністю та іншими
правопорушеннями у сфері оподаткування та прийняття
адміністративних і організаційних рішень по внесенню пропозицій
щодо вдосконалення законодавства, поліпшення справляння податків,
залучення додаткових надходжень, регулювання окремих видів пільг,
обліку платників тощо.
4. Порядок впровадження та скасування

форм звітів та зведених інформацій
4.1. Відповідно до завдань і вимог цього Положення структурні
підрозділи Державної податкової адміністрації України розробляють
форми звітів і зведених інформацій, порядки складання до них,
заявки на створення інформаційних систем (підсистеми по формуванню
звітності).
4.2. Форми звітності розробляються структурними підрозділами
ДПА України для контролю за існуючою ситуацією в системі
оподаткування з урахуванням вимог законодавчих та нормативних
актів.
4.3. Показники, які включаються до форм звітності: за даними, ведення яких передбачено первинним обліком в
органах державної податкової служби України; за даними, які отримані від центральних органів виконавчої
влади згідно з угодами та протоколами про обмін інформацією; за даними, які отримані від центральних органів виконавчої
влади на виконання постанов Уряду щодо створення системи обміну
інформацією для проведення єдиної фінансової, бюджетної та
податкової політики. Включення у форми звітності показників, по яких не ведеться
автоматизований облік в органах ДПС, допускається лише після
погодження щодо можливості їх одержання з Департаментом
інформатизації процесів оподаткування. Форми затвердженої
звітності надаються на виконання до підпорядкованих органів
державної податкової служби після введення в експлуатацію засобів
автоматизованого формування їх показників. Норми цього пункту не поширюються на звітність про стан і
результати роботи підрозділів податкової міліції, зокрема щодо
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, їх розкриттю та
розслідуванню. Така звітність складається за формами та за
порядком, затвердженими спільними нормативними документами
Генеральної прокуратури України і Державної податкової
адміністрації України.
4.4. Структурні підрозділи, що вносять заявки по впровадженню
нових форм звітності, повинні розробляти і затверджувати порядок
їх складання. У порядку складання обов'язково передбачаються підстави для
збору даних, перелік показників, передбачених формою звітності,
зазначаються джерела отримання даних, а також підрозділи Державної
податкової адміністрації України, які відповідатимуть за його
складання та узагальнення. До Порядку надається схема по етапах та
термінах формування звітності в органах ДПС України. Заявки по
впровадженню нових форм звітності обов'язково погоджуються з
Департаментом інформатизації процесів оподаткування, а якщо нова
звітність буде формуватися на підставі даних про стан розрахунків
з бюджетом або даних податкової звітності платників податків,
також з Департаментом обліку та звітності. Департамент інформатизації процесів оподаткування разом з
Департаментом обліку та звітності, департаментами-замовниками
розробляє Технічне завдання на створення програмного забезпечення
з формування звітів і зведених інформацій. Терміни розробки
Технічного завдання на програмне забезпечення встановлюється
департаментом-замовником спільно з Департаментом інформатизації
процесів оподаткування.
4.5. Форми звітів та зведених інформацій можуть бути змінені
або скасовані лише відповідними наказами або розпорядженнями
Державної податкової адміністрації України.
4.6. Методологічне керівництво по складанню та узагальненню
звітів і зведених інформацій забезпечує керівник структурного
підрозділу ДПА України, яким запроваджено звіт або зведену
інформацію.
4.7. У разі зміни алгоритму формування зведених показників,
що використовуються для отримання відповідних граф звітів та
зведених інформацій, Департамент обліку та звітності повідомляє
департамент - замовник про внесення змін до програмного
забезпечення.
5. Порядок складання форм

звітів і зведених інформацій
5.1. Звітність органів державної податкової служби України
формується засобами інтегрованої автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи органів ДПС на підставі даних
розрахунків, декларацій і звітності платників податків, баз даних
органів ДПС, даних регіональних відділень державного казначейства,
фінансових, митних та інших органів виконавчої влади тощо.
5.2. Для автоматичного формування звітності допускається
застосування програмних засобів, впроваджених виключно
Департаментом інформатизації процесів оподаткування ДПА України.
5.3. З метою забезпечення системного підходу до використання
і збереження даних звітності в органах ДПС створити файловий
сервер.
5.4. Звітність зберігається на файловому сервері три роки. У паперовому вигляді в структурному підрозділі звітність
зберігається визначені терміни відповідно до номенклатури справ. Закінчені у діловодстві звіти, сформовані у справи після
закінчення строку оперативного зберігання, відповідно до
затвердженої номенклатури справ або передаються до архіву
відповідного рівня, або вносяться до акта документів, які
підлягають знищенню. З метою зберігання даних звітності минулих років формується
динаміка основних показників в цілому по Україні у розрізі
областей та платежів, яка підлягає постійному зберіганню у
структурному підрозділі, з ініціативи якого запроваджено звітність
(або у його правонаступника).
6. Порядок подання звітів і зведених

інформацій до органів державної

податкової служби вищого рівня

та забезпечення їх достовірності
6.1. Звітність, включена до реєстрів звітів та зведених
інформацій, підлягає поданню у податкові органи вищого рівня за
порядком, формами і у терміни, визначені відповідними наказами
(розпорядженнями) ДПА України.
6.2. Голови державних податкових адміністрацій в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі мають право
самостійно встановлювати (у межах визначених термінів для подання
до Державної податкової адміністрації України) терміни подання
звітів та зведених інформацій для підвідомчих податкових
інспекцій, якщо це не обумовлено наказами (розпорядженнями)
Державної податкової адміністрації України.
6.3. Звітність, яка подається до органів державної податкової
служби вищого рівня, обов'язково підписується керівником органу
ДПС (або його заступником) та керівником структурного підрозділу,
де узагальнюється звітність.
6.4. Керівник органу ДПС (або його заступник) та керівник
структурного підрозділу, що подає звітність до органу державної
податкової служби вищого рівня, несуть відповідальність за
достовірність її показників.
6.5. Внесення змін до звітності органів державної податкової
служби України проводиться у наступному порядку: 6.5.1. До настання терміну подання Державній податковій
адміністрації України: при виявленні помилок у звітах і зведених інформаціях органи
державної податкової служби звертаються до органу вищого рівня з
доповідною запискою за підписом голови (заступника) із зазначенням
показників, по яких були допущені помилки, причин їх виникнення,
прізвищ службових осіб, з вини яких були допущені ці помилки; орган державної податкової служби вищого рівня розглядає
звернення та приймає рішення щодо внесення змін. Відповідне
рішення керівника або його заступника повідомляється
підпорядкованому державному податковому органу до виконання; уточнений звіт надсилається за встановленою формою з
пояснювальною запискою щодо надання уточненого звіту. 6.5.2. Після закінчення терміну подання звітності до
Державної податкової адміністрації України: помилки, які були допущені органом державної податкової
служби при складанні звітності, виправляються у тому звітному
періоді, у якому вони були виявлені; до звіту (зведеної інформації) додається доповідна записка за
підписом голови або першого заступника голови регіональної ДПА із
зазначенням показників, по яких були допущені помилки, причин їх
виникнення, прізвищ службових осіб, з вини яких були допущені ці
помилки та переліку вжитих заходів по усуненню зазначених помилок; Голова Державної податкової адміністрації України (заступник
Голови ДПА України) має право прийняти рішення про внесення змін
до звіту або зведеної інформації на перше число попереднього
місяця, якщо при їх аналізі виявлено достатньо підстав вважати, що
звіт (зведена інформація) складено з порушенням.
6.6. При отриманні дозволу Голови Державної податкової
адміністрації України (заступника Голови ДПА України) на внесення
змін до звіту або зведеної інформації на перше число попереднього
місяця, виправлені, показники доводяться до органу державної
податкової служби вищого рівня у формі нового звіту (зведеної
інформації), складеного за встановленою формою, за підписом
керівника податкового органу. Обов'язково на звіті (зведеній інформації) органу державної
податкової служби, що припустився помилки, робиться помітка:
"Уточнений звіт (зведена інформація), дата його складання". До звіту (зведеної інформації) додається доповідна записка за
підписом голови чи першого заступника голови регіональної ДПА,
завізована керівником структурного підрозділу, із зазначенням
показників, по яких були допущені помилки, причин їх виникнення,
прізвищ службових осіб, з вини яких були допущені ці помилки, та
переліку вжитих заходів по усуненню зазначених помилок.
6.7. Відповідальність за достовірність, підготовку,
складання, узагальнення затверджених форм звітів і зведених
інформацій, своєчасну передачу їх до органу державної податкової
служби вищого рівня визначена законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: