open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Ф О Р М А
N 15-зез від 05.08.96

м.Київ

( Форму скасовано на підставі Наказу Держкомстату

N 45 ( z0079-98 ) від 13.11.97 )

Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------- Коди ---------------------------------------------------------------------------------- орми|органі- |тери-|галузі|виду еко- |форми|організа-|міністер-|вищестоя-| |КС оку-|зації |торії|за |номічної |влас-|ційно- |ства, ві-|щої орга-| | ента|складача -|за |ЗКГНГ |діяльності|ності|правової |домства, |нізації -| | а |ідентифі- |СПАТО| |за КВЕД |за |форми |МДО, кон-|ідентифі-| | КУД |каційний | | | |КФВ |господа- |церну, |каційний | | |код | | | | |рювання |асоціації|код | | |ЄДРПОУ | | | | |за |за |ЄДРПОУ | | | | | | | |КОПФГ |СПОДУ | | | ----+----------+-----+------+----------+-----+---------+---------+---------+---+-- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|11 ----------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ____________________ Форма N 15-зез

(найменування) __________________________________ Затверджена наказом Мінстату України (адреса одержувача) від 05.08.96 р. N 225 ( v0225202-96 ) іністерство (відомство) __________
МДО, асоціація, концерн ___________ Термінова-квартальна (річна) айменування підприємства _________ __________________________________ Подають 15 числа після звітного періоду дреса підприємства _______________ всі підприємства, організації, установи, __________________________________ СП, колективні сільськогосподарські орма власності ___________________ підприємства, банки, які здійснюють розрахунки у валюті, статистичному органу за місцем знаходження
Орган, який відповідає за збір даних.

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" Ваше підприємство повинно повернути 1 примірник заповненої форми до місцевих органів статистики.
Конфіденційність. Наведена Вами інформація призначена для

службового користування органу державної статистики, який буде зберігати її конфіденційний характер. Використання даних передбачено тільки в узагальненому вигляді.
Просимо зберігати копію цієї форми, це допоможе вирішити багато

питань при їх виникненні.
Міністерство статистики України
Звіт

про рух коштів в іноземній валюті

за ____________ квартал 199_ року
Розділ I. Рух валютних коштів, які розміщені

на власних рахунках у банках України
(тис. одиниць) -------------------------------------------------------------------------- од | |Валюта _____|Валюта _____|Валюта _____|Валюта _____ ядка| |Код ________|Код ________|Код ________|Код ________ ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ 010 |1. Залишок на по-| | | | | чаток звітного| | | | | періоду - | | | | | всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ 020 |2. Надійшло, іно-| | | | | земної валюти | | | | | - всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ | у тому числі за:| | | | | |------------+------------+------------+------------ 012 |- експорт продук-| | | | | ції - всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ 013 |- експорт послуг | | | | | - всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ 014 |- купівля валюти | | | | | |------------+------------+------------+------------ 015 |- інші надходжен-| | | | | ня - всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ | у тому числі*:| | | | | |------------+------------+------------+------------ 016 |надходження кре- | | | | |дитів | | | | | |------------+------------+------------+------------ 017 |повернені кошти з| | | | |банків, які були | | | | |розміщені за ме- | | | | |жами України (з | | | | |порушенням вимог | | | | |законодавства Ук-| | | | |раїни) - всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ | у тому числі: | | | | | |------------+------------+------------+------------ 018 |доходи і дивіден-| | | | |ди від цих коштів| | | | | |------------+------------+------------+------------ 019 |дивіденди і дохо-| | | | |ди від вкладених | | | | |коштів за межами | | | | |України (з дозво-| | | | |лу НБУ) | | | | | |------------+------------+------------+------------ 020 | | | | | ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ 021 | | | | | ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ 022 |3. Витрачено іно-| | | | | земної валюти | | | | | - всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ | у тому числі за:| | | | | |------------+------------+------------+------------ 023 |- імпорт продук- | | | | | ції - всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ 024 |- імпорт послуг -| | | | | всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ 025 |- продаж валюти -| | | | | всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ | у тому числі: | | | | | |------------+------------+------------+------------ 026 |обов'язковий про-| | | | |даж | | | | | |------------+------------+------------+------------ 027 |- інші витрати - | | | | | всього | | | | | |------------+------------+------------+------------ | у тому числі*: | | | | | |------------+------------+------------+------------ 028 |погашення креди- | | | | |тів | | | | | |------------+------------+------------+------------ 029 | | | | | ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ 030 | | | | | ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ 031 |4. Залишки на кі-| | | | | нець звітного | | | | | періоду - | | | | | всього | | | | | (010+011-022) | | | | | |------------+------------+------------+------------ 032 |Довідково: кошти | | | | |на заблокованих | | | | |валютних рахунках| | | | |Зовнішекономбанку| | | | |колишнього СРСР | | | | |та інших банків | | | | -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ * розшифрувати кожний окремий випадок
------------------------------------------------------------------ А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 --------------------------------------------+----+----+----+----- римітки: 050 Заборгованість за експорт - | | | | всього (051+053+055+057) | | | | |----+----+----+----- у тому числі за: | | | | |----+----+----+----- 051 - експорт продукції | | | | |----+----+----+----- 052 з них з простроченим терміном| | | | |----+----+----+----- 053 - експорт послуг | | | | |----+----+----+----- 054 з них з простроченим терміном| | | | |----+----+----+----- 055 - експорт товарів за бартерними| | | | угодами | | | | |----+----+----+----- 056 з них з простроченим терміном| | | | |----+----+----+----- 057 - інші | | | | |----+----+----+----- 058 з них з простроченим терміном| | | | |----+----+----+----- 060 Заборгованість за імпорт - | | | | всього (061+063+065+067) | | | | |----+----+----+----- в тому числі за: | | | | |----+----+----+----- 061 - імпорт продукції | | | | |----+----+----+----- 062 з них з простроченим терміном| | | | |----+----+----+----- 063 - імпорт послуг | | | | |----+----+----+----- 064 з них з простроченим терміном| | | | |----+----+----+----- 065 - імпорт товарів за бартерними | | | | угодами | | | | |----+----+----+----- 066 з них з простроченим терміном| | | | |----+----+----+----- 067 - інші | | | | |----+----+----+----- 068 з них з простроченим терміном| | | | -----------------------------------------------------------------
Розділ II. Рух валютних коштів, які розміщені на

власних рахунках у банках за межами України

(включаючи країни колишнього СРСР)
(тис. одиниць) -------------------------------------------------------------------------- од | |Країна _____|Країна _____|Країна _____|Країна _____ ядка| |Код ________|Код ________|Код ________|Код ________ | |Валюта _____|Валюта _____|Валюта _____|Валюта _____ | |Код ________|Код ________|Код ________|Код ________ ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 ----+-----------------+------------+------------+------------+------------ 100 |Залишок валюти на| | | | |початок періоду | | | | 200 |Надходження з | | | | |початку періоду | | | | 300 |Витрати з | | | | |початку періоду | | | | 400 |Залишок валюти на| | | | |кінець періоду | | | | --------------------------------------------------------------------------
"___"_________ 199_ р. _____________________ Керівник ______________________
(прізвище виконавця) (підпис)

М.П. _____________________ Головний бухгалтер ____________

(телефон) (підпис)

Інструкція

про складання підприємствами й організаціями

статистичної звітності про рух коштів в

іноземній валюті за формою N 15-зез

1. Загальні вказівки
Ця Інструкція визначає основні положення щодо складання
підприємствами й організаціями статистичної звітності про рух
коштів в іноземній валюті. Звіт складають усі підприємства, організації, колгоспи,
радгоспи, установи, комерційні структури, спільні підприємства
України (далі - підприємства) незалежно від відомчої
підпорядкованості та форм власності, що здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність (у тому числі з країнами колишнього
СРСР), мають самостійний баланс та валютні рахунки в банках як на
території України, так і за її межами, а також банківські
установи, які мають власні валютні кошти. Якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має валютний
рахунок як в Україні, так і за кордоном (включаючи країни
колишнього СРСР), то він заповнює одночасно розділи I та II звіту
N 15-зез. Звіт складається окремо: за кожний квартал, за видами валюти
(I розділ) та по кожній країні (II розділ). Показники наводяться в
тисячах одиниць вкладеної валюти (з двома десятковими знаками).
2. Порядок складання форми N 15-зез
I розділ - заповнюютьяс дані про рух валютних коштів, які
розміщені на рахунках у банках України. По рядку 010 наводяться дані на початок звітного періоду. У
звіті за I квартал - це дані на 1 січня, у звіті за II квартал
(тобто на 1 квітня) - це дані рядка 031 за I квартал поточного
року і так далі, тобто дані на кінець попереднього періоду є
даними на початок звітного періоду. У рядок 010 "Залишки на початок звітного періоду" не включати
кошти, я\кі знаходяться на заблокованих валютних рахунках
Зовнішекономбанку колишнього СРСР та інших банків, а наводити їх
по рядку 032 "Довідково". Надходження валютних кредитів (рядок 016) та погашення
кредитів (рядок 028) показувати окремо по кожній валюті. По рядку 017 показувати всі повернені валютні кошти, які були
розміщені в банках за межами України без ліцензії Національного
банку України, а у рядку 018 виділити тільки доходи і дивіденди,
які отримало підприємство від вищезазначених коштів (з рядка 017). Якщо підприємство займається експортом (імпортом) товарів і
заповнює форму N 8-зез "Звіт про експорт (імпорт) товарів", то рух
валюти за ці операції повинен відображатися у формі N 15-зез по
відповідних рядках 012 та 023, якщо - експортом (імпортом) послуг
і заповнює форму 9-зез "Звіт про експорт (імпорт) послуг", то рух
валюти показується по відповідних рядках 013 та 024. По рядку 025 "Продаж валюти - всього" наводити сумарні дані
як про обов'язковий продаж державі, так і вільний продаж. По рядку 026 "Обов'язковий продаж" показувати дані тільки про
обов'язковий продаж. Показники всіх рядків I розділу наводяться по графах
відповідно до обсягів конкретних валютних коштів, які знаходяться
на рахунках підприємства. Наприклад, якщо підприємство має на
валютному рахунку долари США, російські карбованці, німецькі
марки, французські франки та іншу валюту, то воно складає звіт
таким чином: по графі 1 пишуть найменування (у нашому прикладі це
долари США), далі проставляють код цієї валюти згідно з
Класифікатором валюти ( v_380500-93 ). По кожному рядку цієї графи
заповнюють дані про рух доларів США. По графі 2 аналогічно графі 1
заповнюються дані про рух російських карбованців, по графі 3 - про
рух німецьких марок, по графі 4 - про рух французських франків.
Якщо підприємство має більше 4 видів валюти, то заповнюється така
кількість бланків, щоб навести дані про всі види валюти, тобто для
5 видів валюти - 2 бланки, 9 видів валюти - 3 бланки і т.д. Окремо в примітці в рядку 050 наводяться дані про
заборгованість за експорт загальною сумою з розшифровкою по рядках
051, 053, 055, 057 на дату складання звіту по кожній валюті окремо
відповідно до граф звіту, а по рядках 052, 054, 056, 058
наводиться заборгованість з простроченим терміном оплати згідно із
законодавством України. Рядок 057 "інші" по експорту - включати вартість
давальницької сировини, вивезеної за межі України, та валютні
кошти, які надійшли на валютний рахунок резидента від продажу
готової продукції за кордоном. У рядку 060 наводяться дані про заборгованість за імпорт
загальною сумою з розшифровкою по рядках 061, 063, 065, 067 на
дату складання звіту по кожній валюті окремо відповідно до граф
звіту, а по рядках 062, 064, 066, 068 наводиться заборгованість з
простроченим терміном оплати згідно із законодавством України. Рядок 067 "інші" по імпорту - включати суму коштів,
перерахованих за кордон в оплату за переробку давальницької
сировини, суму коштів, виставлених і непогашених векселів за
імпортними контрактами та вартість готової продукції, що вироблена
з давльницької сировини та надійшла в Україну. Усі дані рядків 051, 053, 055, 057, 061, 063, 065, 067
повинні дорівнювати відповідним даним, які ви відображаєте в
Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать
резиденту України і знаходяться за її межами ( z0018-96 ), а
також іншим бухгалтерським документам підприємства. Це стосується і даних, які наводяться у I і II розділах
звіту.
II розділ - заповнюються дані про рух валютних коштів, які
розміщені на власних рахунках у банках за межами ЦУкраїни
(включаючи країни колишнього СРСР), які відкриті з дозволу
Національного банку України (НБУ). Дані наводяться по кожній країні і за видами валюти. Якщо,
наприклад, українське підприємство розмістило валютні кошти в
чотирьох країнах: Німеччині, Росії, Білорусі та Литві, в одній і
тій же валюті (нприклад, долари США), таке підприємство складає
звіт таким чином: по графі 1 пишуть назву країни (у нашому
прикладі це Німеччина), далі проставляють код цієї країни згідно з
Класифікатором країн та територій, потім пишуть найменування
валюти і проставляють код цієї валюти згідно з Класифікатором
валюти ( v_380500-93 ). По кожному рядку цієї графи заповнюють
дані про рух коштів на рахунках у банку Німеччини. По графі 2
аналогічно заповнюють дані про рух коштів на рахунках у Росії, по
графі 3 - у Білорусі та ін. Якщо підприємство України розмістило
свої кошти в декількох банках однієї і тієї ж країни в одній і тій
же валюті, дані наводяться сумарно і відображаються по одній графі
звіту. Якщо кошти розміщені в одній країні в декількох видах валюти,
то назву країни і її код повторюють по всіх графах, ліше змінюють
найменування валюти та її код. Якщо видів валюти більше ніж 4, то
заповнюють стільки бланків, щоб показати дані про всі види валюти
і країни, тобто кожна графа призначена для заповнення даних по
одній країні і по одній валюті. Звіт по формі N 15-зез підписує керівник підприємства та
головний бухгалтер. Вони ж несуть відповідальність за
достовірність та порядок подання державних статистичних звітів
відповідно до чинного законодавства.
Управління статистики
зовнішньоекономічної діяльності
Відділ статистики закордонних
інвестицій
"Баланс", N 13 (зошит 2), 28.03.2000

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: