open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 207 від 25.12.95 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 1996 р.

за N 18/1043

Про затвердження форми Декларації про валютні цінності,

доходи та майно, що належать резиденту України

і знаходяться за її межами
{ Додатково див. Лист Головного управління Національного

банку України по м. Києву і Київській області

N 09-507/23147 ( ra3147150-03 ) від 23.12.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 524 ( z0762-17 ) від 24.05.2017 }

На виконання пункту 4 розділу II Програми комплексного
вирішення питань щодо повернення в Україну валютних цінностей, що
незаконно знаходяться за її межами, затвердженої 28.11.95 р.
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити погоджену з Національним банком, Міністерством
статистики та Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України форму Декларації про валютні цінності, доходи та
майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами,
що додається. 2. Декларування валютних цінностей, доходів та майна
здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності за наведеною
формою в Національному банку України та в державних податкових
інспекціях за місцем знаходження суб'єктів підприємницької
діяльності. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 524 ( z0762-17 ) від 24.05.2017 } 3. Встановити, що обов'язкове декларування валютних
цінностей, доходів та майна здійснюється суб'єктами
підприємницької діяльності за наведеною формою щоквартально в
терміни, встановлені для подання квартальної та річної
бухгалтерської звітності, починаючи з підсумків за 1995 рік, а
спільними підприємствами з іноземними інвестиціями - щоквартально
до 20 числа наступного місяця за звітним кварталом і у терміни,
встановлені для подання річної звітності, починаючи з підсумків
діяльності за 1995 рік.
{ Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 524 ( z0762-17 ) від 24.05.2017 }
{ Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 524 ( z0762-17 ) від 24.05.2017 }
4. Головній державній податковій інспекції України
забезпечити подання статистичному комітету Автономної Республіки
Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським
управлінням статистики реєстру декларацій по підприємствах, які
задекларували наявність валютних цінностей або майна за межами
України. 5. Головній державній податковій інспекції України через
засоби масової інформації довести до відома суб'єктів
підприємницької діяльності про запровадження нової єдиної форми
декларації.
Міністр П.К.Германчук
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Правління
Національного банку України В.С.Стельмах
Заступник
Міністра статистики України І.А.Іванченко
Заступник Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
України В.М.Шевальов
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

фінансів України

від 25 грудня 1995 року

N 207
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 січня 1996 р.

за N 18/1043
Декларація

про валютні цінності, доходи та майно, що належать

резиденту України і знаходяться за її межами

станом на "01" ____________ 199______ року
I. Загальні відомості
1. Повна назва резидента ____________________________________ _________________________________________________________________
2. Адреса резидента _________________________________________ _________________________________________________________________
3. Код ЄДРПОУ резидента _____________________________________
4. Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в
якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті України,
номер цього рахунку _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
5. Повна назва та адреса уповноважених банків України, в яких
резидентом відкрито валютні рахунки, коди валют цих рахунків, їх
номери __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
6. Назви, країни та адреси іноземних банків, в яких
резидентом відкрито рахунки, коди валют цих рахунків, їх номери
(всі зазначені реквізити вказати англійською та українською
мовами) __________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
II. Фінансові вкладення ————————————————————————————————————————————————————————————————— находиться |Країна|Об'єкт |Код |Сума |Сума в |Дата, |Дата,| перераховано) | |вкладення|валю-|в ва-|націо- |N пла-|N лі-| іноземній | |(назва та|ти |люті |нальній|тіжно-|цен- | алюті | |адреса | | |валюті*|го |зії | | |підприєм-| | | |доку- |НБУ | | |ства,бан-| | | |мента |*** | | |ку, тощо)| | | |** | | ——————————————+——————+—————————+—————+—————+———————+——————+—————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ——————————————+——————+—————————+—————+—————+———————+——————+—————| . На рахунках,| | | | | | | | ідкритих в| | | | | | | | ноземних бан-| | | | | | | | ах: | | | | | | | | . Депозити та| | | | | | | | клади в іно-| | | | | | | | емні банки: | | | | | | | | . До статутних| | | | | | | | ондів інозем-| | | | | | | | их (в т.ч.| | | | | | | | пільних) підп-| | | | | | | | иємств за кор-| | | | | | | | оном: | | | | | | | | % частки у| | | | | | | | татутному фон-| | | | | | | | і: | | | | | | | | . До статутних| | | | | | | | ондів дочірніх| | | | | | | | ідприємств за| | | | | | | | ордоном: | | | | | | | | . На рахунки| | | | | | | | ілій (предс-| | | | | | | | авництв) за| | | | | | | | ордоном: | | | | | | | | . До статутних| | | | | | | | ондів інозем-| | | | | | | | их (спільних)| | | | | | | | анків: | | | | | | | | % частки у| | | | | | | | татутному фон-| | | | | | | | і: | | | | | | | | . На придбання| | | | | | | | ноземних дер-| | | | | | | | авних цінних| | | | | | | | аперів: | | | | | | | | . На придбання| | | | | | | | інних паперів| | | | | | | | ноземних бан-| | | | | | | | ів: | | | | | | | | кількість ак-| | | | | | | | ій та їх вид: | | | | | | | | . На придбання| | | | | | | | інних паперів| | | | | | | | ноземних підп-| | | | | | | | иємств: | | | | | | | | кількість ак-| | | | | | | | ій та їх вид: | | | | | | | | 0. На придбан-| | | | | | | | я іноземних| | | | | | | | трахових полі-| | | | | | | | ів: | | | | | | | | кількість по-| | | | | | | | ісів та їх| | | | | | | | ид: | | | | | | | | 1. На придбан-| | | | | | | | я нерухомого| | | | | | | | айна: | | | | | | | | 2. На придбан-| | | | | | | | я прав інте-| | | | | | | | ектуальної | | | | | | | | промислової) | | | | | | | | ласності: | | | | | | | | 3. Сума кош-| | | | | | | | ів, перерахо-| | | | | | | | аних за кордон| | | | | | | | а виставлених| | | | | | | | екселів по ім-| | | | | | | | ортних конт-| | | | | | | | актах, по яких| | | | | | | | а звітну дату| | | | | | | | еревищено | | | | | | | | становлені за-| | | | | | | | онодавством | | | | | | | | ерміни здійс-| | | | | | | | ення цих конт-| | | | | | | | актів: | | | | | | | | 4. Перерахова-| | | | | | | | о на інші ці-| | | | | | | | і (пояснити на| | | | | | | | кі саме): | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— _____________
* - По курсу НБУ на звітну дату;
** - Копії платіжних документів обов'язково додаються до
декларації;
*** - По вкладеннях після 1 березня 1993 року.
III. Майно та товари за кордоном ————————————————————————————————————————————————————————————————— ідстави |Краї-|Об'єкт |Пере-|Вар- |Вар- |Дата | Дата,| еребування |на |вкладення|лік |тість|тість в|митно-|N лі- | айна | |(назва та|майна|в |націо- |го |цензії| а кордоном | |адреса | |валю-|нальній|оформ-|МЗЕЗіТ| внесено) | |підприєм-| |ті |валюті*|лення,|*** | | |ства,бан-| | | |N ВМД | | | |ку, тощо)| | | |** | | ——————————————+—————+—————————+—————+—————+———————+——————+——————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ——————————————+—————+—————————+—————+—————+———————+——————+——————| . До статутних| | | | | | | | ондів інозем-| | | | | | | | их (в т.ч.| | | | | | | | пільних) підп-| | | | | | | | иємств: | | | | | | | | % частки у| | | | | | | | татутному фон-| | | | | | | | і: | | | | | | | | . До статутних| | | | | | | | ондів дочірніх| | | | | | | | ідприємств за| | | | | | | | ордоном: | | | | | | | | . До філій| | | | | | | | представництв)| | | | | | | | а кордоном: | | | | | | | | . До статутних| | | | | | | | ондів інозем-| | | | | | | | их (в т.ч.| | | | | | | | пільних) бан-| | | | | | | | ів: | | | | | | | | % частки у| | | | | | | | татутному фон-| | | | | | | | і: | | | | | | | | . Товари (ро-| | | | | | | | оти, послуги),| | | | | | | | о експортовані| | | | | | | | езидентом за| | | | | | | | ежі України з| | | | | | | | платою в іно-| | | | | | | | емній валюті і| | | | | | | | а які на звіт-| | | | | | | | у дату не на-| | | | | | | | ійшли в уста-| | | | | | | | овлені законо-| | | | | | | | авством термі-| | | | | | | | и валютні кош-| | | | | | | | и на валютний| | | | | | | | ахунок рези-| | | | | | | | ента в уповно-| | | | | | | | аженому банку:| | | | | | | | . Товари (ро-| | | | | | | | оти, послуги),| | | | | | | | о експортовані| | | | | | | | езидентом за| | | | | | | | ежі України за| | | | | | | | артерними уго-| | | | | | | | ами і за які| | | | | | | | а звітну дату| | | | | | | | е надійшла в| | | | | | | | становлені за-| | | | | | | | онодавством | | | | | | | | ерміни імпорт-| | | | | | | | а частина бар-| | | | | | | | ерної угоди:| | | | | | | | .Товари (робо-| | | | | | | | и,послуги),що | | | | | | | | ивезені рези-| | | | | | | | ентом за межі| | | | | | | | країни | | | | | | | | к давальницька| | | | | | | | ировина і за| | | | | | | | кі на звітну| | | | | | | | ату не надійш-| | | | | | | | и в установле-| | | | | | | | і законодавс-| | | | | | | | вом терміни| | | | | | | | отова продук-| | | | | | | | ія або валютні| | | | | | | | ошти на валют-| | | | | | | | ий рахунок ре-| | | | | | | | идента в упов-| | | | | | | | оваженому бан-| | | | | | | | у: | | | | | | | | довідково: | | | | | | | | онтрактна вар-| | | | | | | | ість неотрима-| | | | | | | | ої готової| | | | | | | | родукції або| | | | | | | | а яку не на-| | | | | | | | ійшли валютні| | | | | | | | ошти на валют-| | | | | | | | ий рахунок ре-| | | | | | | | идента в упов-| | | | | | | | оваженому бан-| | | | | | | | у: | | | | | | | | . Інше майно| | | | | | | | а кордоном,| | | | | | | | пояснити на| | | | | | | | ких підста-| | | | | | | | ах): | | | | | | | | тому числі | | | | | | | | ерухоме майно:| | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— _____________
* - По курсу НБУ на звітну дату;
** - Копії ВМД обов'язково додаються до декларації;
*** - По вкладеннях після 2 жовтня 1995 року.
IV. Доходи (дивіденди) в іноземній валюті,

одержані за межами України
1. Джерело отримання доходів (дивідендів), його повна назва,
країна та адреса (всі зазначені реквізити вказати англійською та
українською мовами) ______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Нараховано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Сплачено податків та інших зборів, передбачених
законодавством іноземної держави, код валюти, сума (по кожному
коду окремо) _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Одержано доходів (дивідендів), код валюти, сума (по
кожному коду окремо) _____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
- із них перераховано на валютні рахунки в уповноваженому
банку України, код валюти, сума (по кожному коду окремо) _________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
- із них перераховано на рахунки в іноземних банках, код
валюти, сума (по кожному коду окремо) ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Примітка: при наявності доходів (дивідендів) в іноземній валюті,

одержаних від інвестиційної діяльності за межами

України, до цієї декларації обов'язково додаються

легалізовані та перекладені українською мовою (з

нотаріальним засвідченням) копії наступних документів:
а) аудиторського висновку про фінансову діяльність іноземного
(спільного) підприємства за кордоном; б) рішення засновників іноземного (спільного) підприємства за
кордоном про розподіл прибутків (дивідендів). в) довідка податкової служби країни, де отримано доходи
(дивіденди) в іноземній валюті про суму сплачених податків та
інших зборів, передбачених законодавством цієї країни.
V. Інформаційні відомості
1.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг________________ _________________________________________________________________
1.2. Виручка в іноземній валюті, отримана від експорту товарів,
робіт, послуг ____________________________________________________ _________________________________________________________________
1.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____ _________________________________________________________________
2.1. Сума коштів, перерахованих за кордон та виставлених і не
погашених векселів по імпортних контрактах _______________________ _________________________________________________________________
2.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг ________________ _________________________________________________________________
2.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____ _________________________________________________________________
3.1. Вартість експортованих товарів, робіт, послуг на виконання
бартерних контрактів _____________________________________________ _________________________________________________________________
3.2. Вартість імпортованих товарів, робіт, послуг на виконання
бартерних контрактів _____________________________________________ _________________________________________________________________
3.3. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____ _________________________________________________________________
4.1. Вартість давальницької сировини, що вивезена резидентом за
межі України _____________________________________________________ _________________________________________________________________
4.2. Сума коштів, перерахованих за кордон в оплату за переробку
давальницької сировини ___________________________________________ _________________________________________________________________
4.3. Контрактна вартість готової продукції, що має бути вироблена
з давальницької сировини резидента: ______________________________ _________________________________________________________________
4.4. Вартість готової продукції, що вироблена з давальницької
сировини та надійшла в Україну або валютні кошти, що надійшли на
валютний рахунок резидента в уповноваженому банку від продажу
готової продукції за кордоном: ___________________________________
4.5. В т.ч. з порушенням встановлених законодавством термінів ____ _________________________________________________________________
Примітка: показники V розділу декларації заповнюються зростаючим

підсумком з початку року.
Всі суми в декларації заповнюються цифрами та прописом!
Відомості, що містяться у цій декларації, є вичерпними і
достовірними за станом на "____" _______________ 199__ року.
Особам, які підписали і завірили печаткою цю декларацію,
відомо, що ухилення від встановленого порядку декларування,
несвоєчасне подання, приховування або перекручення відомостей про
валютні цінності та майно, які належать резидентам України і
фактично перебувають за межами України, тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Керівник підприємства _______________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер _______________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)

"_____" ______________ 199__ року. Печатка

{ Додаток виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів
N 524 ( z0762-17 ) від 24.05.2017 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: