open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.01.2004 N 15

Про затвердження Положення

про Відділ моніторингу та організації

контролю за виконанням документів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 616 ( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
26.12.03 N 2037 ( 2037-2003-п ) "Про затвердження Типового
положення про структурний підрозділ з контролю апарату
міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Відділ моніторингу та організації
контролю за виконанням документів Управління
організаційно-розпорядчої роботи Департаменту
організаційно-розпорядчої і кадрової роботи, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про відділ
моніторингу та організації контролю за виконанням документів,
затверджене наказом від 28.07.03 N 471.
Перший заступник Міністра фінансів Ф.О.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

19.01.2004 N 15

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ моніторингу та організації

контролю за виконанням документів Управління

організаційно-розпорядчої роботи Департаменту

організаційно-розпорядчої і кадрової роботи

1. Загальне положення
1.1. Відділ моніторингу та організації контролю за виконанням
документів (далі - відділ) є структурним підрозділом Міністерства
фінансів України (далі - Міністерство). ( Підпункт 1.1 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 616
( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )
1.2. Відділ підпорядковується першому заступнику Міністра
відповідно до розподілу функціональних повноважень. ( Підпункт 1.2
пункту 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 616
( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )
1.3. Координацію заходів із забезпечення контролю та
перевірки виконання актів та доручень Президента України,
методичне забезпечення діяльності відділу здійснює Головне
контрольне управління Адміністрації України, актів та доручень
Кабінету Міністрів України - Секретаріат Кабінету Міністрів
України.
1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство,
наказами Міністерства та цим Положенням. ( Підпункт 1.4 пункту 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 616
( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )
1.5. Відділ провадить свою діяльність на основі річних і
місячних планів, які затверджуються першим заступником Міністра.
( Підпункт 1.5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 616 ( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )
2. Основними завданнями відділу є:
2.1. здійснення контролю за виконанням актів законодавства,
наказів Міністерства, розпоряджень і окремих доручень Першого
заступника Міністра фінансів, протокольних доручень апаратних
нарад у Першого заступника Міністра фінансів;
2.2. проведення аналізу причин порушення виконання вимог
законодавчих актів, наказів та доручень керівництва Міністерства і
внесення пропозицій щодо їх усунення;
2.3. підготовка інформаційно-аналітичних та довідкових
матеріалів з питань виконання актів законодавства, наказів і
доручень керівництва Міністерства;
2.4. інформування Першого заступника Міністра, заступників
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків про
стан виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва
структурними підрозділами Міністерства;
2.5. проведення випереджувального моніторингу стану виконання
актів законодавства, наказів, доручень керівництва Міністерства та
своєчасне інформування Міністра фінансів України, Першого
заступника Міністра, заступників Міністра відповідно до розподілу
функціональних повноважень у разі неможливості їх виконання у
визначені строки;
2.6. підготовка проектів постанов колегій, наказів і доручень
керівництва Міністерства з питань, що належать до компетенції
відділу.
3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.1. веде облік завдань, реалізація яких передбачена актами
законодавства, наказами і дорученнями керівництва Міністерства,
контроль за виконанням яких покладено на відділ;
3.2. здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням
посадовими особами структурних підрозділів нормативно-правових
актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України,
запитів і звернень народних депутатів України, наказів
Міністерства, розпоряджень і окремих доручень Першого заступника
Міністра фінансів, протокольних доручень апаратних нарад у Першого
заступника Міністра фінансів;
3.3. перевіряє стан виконання структурними підрозділами актів
законодавства, наказів і доручень керівництва Міністерства;
3.4. забезпечує своєчасне надходження від структурних
підрозділів Міністерства інформаційних, довідкових та інших
матеріалів про хід виконання актів законодавства, наказів і
доручень керівництва;
3.5. готує і надає інформацію про стан виконання актів і
доручень Президента України Головному контрольному управлінню
Адміністрації Президента України; про стан виконання доручень
органів законодавчої і виконавчої влади сектору контролю
Секретаріату Прем'єр-міністра України та Департаменту діловодства
та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України;
3.6. готує і систематично надає аналітично-інформаційні
матеріали про стан виконання доручень органів законодавчої і
виконавчої влади та керівництва Міністерства для Першого
віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України, Першого
заступника Міністра фінансів, заступників Міністра фінансів,
керівників департаментів, самостійних управлінь та відділів;
3.7. готує та доводить до департаментів, головних управлінь,
самостійних управлінь (відділів) Міністерства, Державного
департаменту фінансового моніторингу, ГоловКРУ, Держказначейства
України щотижневі переліки нагадувань стосовно термінів виконання
контрольних доручень;
3.8. вводить в ІАС "Діловодство" інформацію про виконання
контрольних доручень;
3.9. знімає документи з контрольного обліку за умови повного
виконання порушених в них питань і надання кореспонденту
відповіді;
3.10. отримує від структурних підрозділів Міністерства
пояснення про причини несвоєчасного виконання доручень, узагальнює
їх для надання керівництву;
3.11. в межах своєї компетенції вживає заходів для
своєчасного виконання контрольних доручень, співпрацює з
безпосередніми виконавцями у Міністерстві;
3.12. забезпечує підготовку матеріалів про стан виконавської
дисципліни у структурних підрозділах Міністерства на засідання
колегій Міністерства;
3.13. забезпечує підготовку матеріалів про стан виконавської
дисципліни у структурних підрозділах Міністерства на щотижневі
апаратні наради у Першого заступника Міністра фінансів;
3.14. розробляє та вносить пропозиції з питань удосконалення
організації та автоматизації процесів контролю;
3.15. проводить інструктаж з працівниками управлінь, на яких
покладено обов'язки контролю за виконанням доручень;

( Підпункт 3.16 пункту 3 вилучено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 616 ( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )

3.16. вносить пропозиції керівництву Міністерства про
притягнення до відповідальності, а також зменшення розміру премії
працівникам, які не забезпечили своєчасного та якісного виконання
контрольних завдань;
3.17. здійснює дотримання вимог чинного законодавства з
питань державної таємниці;
3.18. забезпечує дотримання положень Тимчасового регламенту
роботи Міністерства;
3.19. веде діловодство відповідно до встановлених у
Міністерстві норм.
4. Відділ має право:
4.1. проводити в структурних підрозділах перевірки з
виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва
Міністерства;
4.2. залучати за згодою керівників структурних підрозділів
спеціалістів, науковців та інших спеціалістів для проведення
перевірки та вжиття необхідних заходів щодо оперативного усунення
порушень у виконанні актів законодавства, наказів і доручень
керівництва Міністерства; ( Підпункт 4.2 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 616
( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )
4.3. перевіряти повноту усунення порушень, виявлених
попередніми перевірками;
4.4. надавати структурним підрозділам Міністерства
рекомендації з питань організації звітності та контролю за
виконанням доручень;
4.5. одержувати від структурних підрозділів необхідну
інформацію, а у разі потреби - відповідні документи щодо стану
виконання контрольних завдань;
4.6. одержувати від структурних підрозділів письмові та усні
пояснення з питань, що виникають під час перевірки виконання актів
законодавства, наказів і доручень керівництва Міністерства;

( Підпункт 4.7 пункту 4 вилучено на підставі Наказу
Міністерства фінансів N 616 ( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )

5. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами
Міністерства, відповідними службами Адміністрації Президента
України, Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України і
Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами з контролю
інших центральних органів виконавчої влади.
6. Відділ очолює начальник, який призначається та
звільняється з посади в установленому порядку;
6.1. начальник відділу має заступника відповідно до штатного
розпису Міністерства;
6.2. начальник відділу та його заступник призначаються з
осіб, які мають вищу освіту, необхідний досвід управлінської
роботи та відповідають іншим вимогам, передбаченим законодавством.
7. Начальник відділу:
7.1. здійснює керівництво відділом і організовує його роботу,
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
відділ завдань;
7.2. забезпечує в межах своєї компетенції збереження у
відділі державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом
відповідно до законодавства;
7.3. розробляє Положення про відділ, посадові інструкції
працівників відділу;
7.4. подає першому заступнику Міністра пропозиції про
призначення, звільнення та переміщення працівників відділу,
координує роботу з формування кадрового резерв; ( Підпункт 7.4
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 616 ( v0616201-04 ) від 01.10.2004 )
7.5. готує та вносить подання про присвоєння працівникам
відділу рангів державних службовців відповідно до законодавства, а
також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;
7.6. розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації
та підвищення ефективності роботи відділу;
7.7. бере участь у нарадах Міністерства з питань, що належать
до компетенції відділу, та готує відповідні інформаційні
матеріали;
7.8. вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників
відділу та структурних підрозділів Міністерства, на яких покладено
контроль за виконанням документів;
7.9. забезпечує додержання працівниками відділу правил
внутрішнього трудового розпорядку;
7.10. виконує інші завдання, покладені на нього начальником
Управління.
Начальник відділу моніторингу
та організації контролю
за виконанням документів Т.П.Матлавська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: