open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2012 N 14

Про затвердження положень

про самостійні структурні підрозділи

Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 672 ( v0672731-12 ) від 06.06.2012

N 1376 ( v1376731-12 ) від 03.12.2012 }

Н А К А З У Ю:
Затвердити положення, що додаються, про такі самостійні
структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України: департамент макроекономічної політики, стратегічного
планування та прогнозування.
{ Абзац третій виключено на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1376 ( v1376731-12 ) від
03.12.2012 }

Перший
віце-прем'єр-міністр
України - Міністр А.П.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

10.01.2012 N 14

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент макроекономічної політики,

стратегічного планування та прогнозування
{ У тексті Положення слова "Перший віце-прем'єр-міністр

України - Міністр економічного розвитку і торгівлі

України" у всіх відмінках замінено словами "Міністр

економічного розвитку і торгівлі України" у

відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства

економічного розвитку і торгівлі N 672 ( v0672731-12 )

від 06.06.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Департамент макроекономічної політики, стратегічного
планування та прогнозування (далі - департамент) є самостійним
структурним підрозділом центрального апарату Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України (далі -
Мінекономрозвитку).
1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення
пропозицій щодо формування та реалізації державної політики
у сфері стратегічного планування соціально-економічного розвитку
та прогнозування.
1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями
керівництва Міністерства.
1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються
відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.
1.5. До складу департаменту входять такі структурні
підрозділи: управління економічних реформ; управління макроекономічного прогнозування; управління стратегічного планування розвитку економіки; управління державних цільових програм; управління економіки соціальної та гуманітарної сфери.
1.6. Основні завдання, функції та права структурних
підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються
у положеннях про них.
2. Завдання департаменту
Основними завданнями департаменту є: розроблення програмних та прогнозних документів економічного
і соціального розвитку України; аналіз стану та тенденцій економічного і соціального розвитку
України; підготовка разом з Фондом державного майна України,
Антимонопольним комітетом України, іншими центральними та
місцевими органами виконавчої влади, а також Національним банком
України прогнозів економічного і соціального розвитку України на
середньо- та короткостроковий періоди, проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на короткостроковий
період; аналіз стану конкурентоспроможності національної економіки,
визначення напрямів діяльності і розроблення заходів щодо її
підвищення; розроблення структури прогнозних та програмних документів
економічного і соціального розвитку, методичних рекомендацій щодо
їх підготовки, забезпечення впровадження сучасних методологічних
підходів до прогнозування та розроблення планів і програм
економічного і соціального розвитку; організація впровадження та оцінка результативності
соціально-економічних реформ; розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції департаменту; забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері
статистики; аналіз впливу проектів нормативно-правових актів на
економічний та соціальний розвиток країни з питань, що належать до
компетенції департаменту; складання прогнозних зведених національних рахунків для
економіки в цілому, в тому числі таблиць "витрати-випуск"
(міжгалузеві баланси); здійснення разом з іншими центральними органами виконавчої
влади прогнозування індексу споживчих цін та індексу цін
виробників промислової продукції; забезпечення формування державної політики у сфері
статистики, здійснення контролю за її реалізацією; розроблення пропозицій та забезпечення виконання прийнятих
Міністром економічного розвитку і торгівлі України рішень з питань
спрямування та координації Державної служби статистики України
(далі - Держстат) згідно із частиною другою статті 18 і статтею 21
Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"
( 3166-17 ); визначення економічних засад демографічного і соціального
розвитку, розроблення прогнозу чисельності населення України за
статево-віковою структурою; формування та реалізація державної політики у сфері
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних
потреб, здійснення координації робіт державних замовників щодо
його розміщення та виконання; проведення економічного аналізу ефективності пенсійної
системи та системи загальнообов'язкового державного соціального
страхування; сприяння розвитку соціального діалогу, участь у проведенні
консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і
всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо
проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань
розроблення та реалізації державної політики у сфері трудових
відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту; проведення разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства моніторингу виконання стратегічних програмних
документів; розроблення разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку та
реформування економіки; забезпечення разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства координації роботи органів виконавчої влади з питань
стратегічного планування соціально-економічного розвитку та
прогнозування; здійснення разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства організаційно-методичного забезпечення і координації
діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо
розроблення та виконання державних цільових програм, унесення змін
до них і підготовка пропозицій стосовно подальшого їх виконання
або припинення; проведення разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства моніторингу виконання державних цільових програм та
здійснення оцінки ефективності виконання завдань і заходів,
передбачених у рамках їх реалізації; формування разом з іншими структурними підрозділами
Міністерства державного замовлення на розроблення новітніх
технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку
матеріально-технічної бази наукової та науково-технічної
діяльності; участь у розробленні стратегії та механізму реалізації
державної науково-технічної політики; участь у розробленні пропозицій щодо розмірів соціальних
гарантій, стандартів і нормативів; проведенні економічного аналізу
державної міграційної політики; розробленні та здійсненні заходів
з формування та реалізації державної політики з питань доходів
населення; проведенні аналізу економічної ситуації у секторах
соціально-гуманітарної сфери; формуванні державної політики
у соціально-гуманітарній сфері та визначенні оцінки впливу заходів
державної політики у зазначеній сфері на економічний розвиток; участь у розробленні механізму забезпечення економічної
безпеки держави, детінізації економіки та відповідних заходів; надання методичної допомоги самостійним структурним
підрозділам Мінекономрозвитку, центральним органам виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування України, підприємствам,
установам та організаціям з питань, що належать до компетенції
департаменту.
3. Права департаменту
Департамент для виконання покладених на нього завдань має
право в установленому порядку: отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних
підрозділів Мінекономрозвитку; залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх
керівників); скликати наради та утворювати робочі групи (за погодженням
з керівництвом Міністерства); отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних
органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій; брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань,
що належать до компетенції департаменту.
4. Керівництво департаменту
4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр
економічного розвитку і торгівлі України.
4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований
першому заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі
України.
4.3. Директор департаменту: здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну
відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням; організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені
строки доручень керівництва Міністерства, несе персональну
відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті; організовує та координує підготовку проектів рішень і
документів з питань, що належать до його компетенції; візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до
сфери діяльності департаменту, що подаються на підпис керівництву
Мінекономрозвитку; у межах повноважень, наданих керівництвом Міністерства,
підписує листи, запити та документи у справах, що виникають
у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян; з питань, віднесених до сфери діяльності департаменту,
підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні
матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській
діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання
іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку; організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію
департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами
Міністерства та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету
Міністрів України з питань, які потребують спільного вирішення; організовує підготовку пропозицій та реалізацію прийнятих
рішень щодо вирішення питань, які виникають у взаємовідносинах з
Держстатом, уносить пропозиції щодо порядку обміну інформацією між
Міністерством та Держстатом; за дорученням керівництва Міністерства забезпечує супровід
у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань,
віднесених до сфери діяльності департаменту; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає необхідних заходів щодо
збереження службової інформації в департаменті; контролює додержання співробітниками департаменту правил
внутрішнього трудового розпорядку; представляє Міністерство в інших органах виконавчої влади, на
підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать
до компетенції департаменту; у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника
директора департаменту, заступника директора департаменту -
начальника управління економіки соціальної та гуманітарної сфери,
заступника директора департаменту - начальника управління
макроекономічного прогнозування, начальника управління економічних
реформ, начальника управління стратегічного планування розвитку
економіки, начальника управління державних цільових програм; погоджує положення про структурні підрозділи, утворені
у складі департаменту; затверджує положення про структурні підрозділи, що
функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту; організовує та забезпечує разом з керівниками структурних
підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом
кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу
в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх
кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву
департаменту; погоджує заяви про призначення, переведення, стажування,
звільнення державних службовців і працівників департаменту, а
також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх
відряджень; уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі
України - керівнику апарату подання про заохочення державних
службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних
стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців
відповідно до законодавства про державну службу; готує, візує, погоджує з першим заступником Міністра
економічного розвитку і торгівлі України та подає заступнику
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику
апарату для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і
торгівлі України подання про заохочення заступника директора
департаменту, заступника директора департаменту - начальника
управління економіки соціальної та гуманітарної сфери та
заступника директора департаменту - начальника управління
макроекономічного прогнозування, накладення дисциплінарних
стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців
відповідно до законодавства про державну службу. Заступник директора департаменту: виконує обов'язки директора департаменту в разі його
тимчасової відсутності, у тому числі візує документи, підписання
яких належить до повноважень керівників Міністерства; за дорученням директора департаменту здійснює контроль за
реалізацією визначених директором завдань у структурних
підрозділах департаменту; організовує обмін у департаменті інформацією, необхідною для
виконання спільних завдань; розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи
департаменту; організовує разом з директором департаменту та департаментом
кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу
в департаменті з підбору, розстановки кадрів, підвищення їх
кваліфікації, координує роботу з формування кадрового резерву
департаменту; у межах повноважень департаменту приймає рішення та підписує
листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Міністерства; за дорученням директора департаменту здійснює представництво
в органах виконавчої влади, на підприємствах, установах та
організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту; виконує інші доручення директора департаменту з питань, що
належать до компетенції департаменту. Заступник директора департаменту - начальник управління
економіки соціальної та гуманітарної сфери: у разі відсутності директора департаменту та заступника
директора департаменту виконує їх обов'язки; у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає
рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним
підрозділам Міністерства; за дорученням керівництва Міністерства та директора
департаменту здійснює представництво в органах виконавчої влади,
на підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать
до компетенції департаменту; виконує інші доручення директора департаменту з питань, що
належать до компетенції департаменту. Заступник директора департаменту - начальник управління
макроекономічного прогнозування: у разі відсутності директора департаменту, заступника
директора департаменту та заступника директора департаменту -
начальника управління економіки соціальної та гуманітарної сфери
виконує їх обов'язки; у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає
рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним
підрозділам Міністерства; за дорученням керівництва Міністерства та директора
департаменту здійснює представництво в органах виконавчої влади,
на підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать
до компетенції департаменту; виконує інші доручення директора департаменту з питань, що
належать до компетенції департаменту.
Директор департаменту
макроекономічної політики,
стратегічного планування
та прогнозування Є.В.Олейніков

{ Положення про управління комунікацій з громадськістю
виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1376 ( v1376731-12 ) від 03.12.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: