open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ

НАКАЗ

29.03.2013  № 13

Про затвердження Положення про колегію Міндоходів України

Відповідно до Указу Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013 "Про Міністерство доходів і зборів України" та постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року № 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації", із змінами та доповненнями, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про колегію Міністерства доходів і зборів України, що додається.

2. Першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату, заступнику Міністра, керівникам структурних підрозділів Міндоходів України забезпечити неухильне дотримання Положення про колегію Міністерства доходів і зборів України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

О.В. Клименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міндоходів України
29.03.2013 № 13

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Міністерства доходів і зборів України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Міністерства доходів і зборів України (далі - Колегія).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством доходів і зборів України (далі - Міндоходів України) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міндоходів України, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра доходів і зборів України та цим Положенням.

4. Рішення про утворення чи ліквідацію Колегії приймається Міністром доходів і зборів України.

II. Функції Колегії

5. Колегія:

1) обговорює та приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Міндоходів України;

2) розглядає питання щодо:

удосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства;

формування та реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), а також боротьби з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань сплати єдиного внеску;

формування та реалізації державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

формування інформаційної політики Міндоходів України та його територіальних органів;

запобігання корупції і контролю за їх здійсненням у Міндоходів України, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Міндоходів України завдань;

стану дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

вдосконалення діяльності Міндоходів України та його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

стану роботи Міндоходів України та його територіальних органів із забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

результатів роботи Міндоходів України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

виявлених порушень законодавства у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, тенденцій розвитку негативних процесів у зазначених сферах;

стану дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

3) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Міндоходів України;

4) має право:

заслуховувати керівників структурних підрозділів і територіальних органів Міндоходів України та підприємств, що належать до сфери його управління, а також інших посадових осіб Міндоходів України;

залучати вчених і провідних фахівців міністерств, відомств, установ до підготовки та розгляду питань, що належать до компетенції Міндоходів України;

одержувати необхідну для проведення засідань інформацію та матеріали;

запрошувати для участі у засіданні Колегії представників інших органів виконавчої влади, народних депутатів України.

III. Склад Колегії

6. До складу Колегії входять:

Міністр доходів і зборів України (Голова Колегії), перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату та заступник Міністра.

У разі потреби до складу Колегії можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Міндоходів України, а також у встановленому порядку інші особи, у тому числі голова громадської ради при Міндоходів України, представники інститутів громадянського суспільства.

7. Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Міністр доходів і зборів України.

IV. Організація роботи Колегії

8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її Головою.

9. Організаційне забезпечення роботи Колегії здійснює Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

10. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого Міністром доходів і зборів України плану засідань Колегії, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання, орієнтовна дата проведення засідань.

11. Не пізніше ніж за 20 днів до закінчення півріччя керівники структурних підрозділів Міндоходів України надають Департаменту регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів пропозиції щодо переліку питань, що пропонується розглянути на засіданнях Колегії у наступному півріччі, із зазначенням підстав для винесення їх на розгляд.

На основі цих пропозицій, рішень, прийнятих на попередніх засіданнях Колегії, а також на виконання доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністра доходів і зборів України, Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів формується проект плану засідань Колегії на відповідне півріччя та надається на затвердження Голові Колегії.

12. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Міндоходів України, та за необхідності його територіальним органам, а також підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Міндоходів України.

13. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням Голови Колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються Головою Колегії.

15. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його Голові Колегії для погодження.

16. Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів на підставі погодженого Головою Колегії порядку денного засідання готує проект розпорядчого документа Міндоходів України про організацію проведення засідання Колегії, та подає його на підпис керівництву Міндоходів України.

17. Керівники структурних підрозділів Міндоходів України та його територіальних органів, питання яких виносяться на розгляд засідання Колегії, забезпечують підготовку і надання матеріалів у порядку і терміни, визначені розпорядчим документом Міндоходів України, та несуть відповідальність за своєчасну та якісну їх підготовку.

Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

18. Департаментом регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів до кожного засідання Колегії подаються такі документи:

1) Регламент, який формується на підставі затвердженого порядку денного засідання Колегії;

2) проект рішення Колегії (окремо з кожного питання порядку денного засідання Колегії);

3) список членів Колегії;

4) список запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

19. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

V. Порядок проведення засідання Колегії

20. Засідання Колегії веде її Голова, а у разі відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Міністра доходів і зборів України.

21. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

22. Члени Колегії беруть участь у засіданні Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

23. Регламент (складений на підставі затвердженого порядку денного) засідання та рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

24. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови Колегії.

25. Члени Колегії і особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

26. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюються відповідно до законодавства.

27. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмові формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

29. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

30. Після засідання Колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо Головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Міндоходів України, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд Голові Колегії.

31. Рішення Колегії з кожного питання порядку денного оформляються окремо, на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні, і можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міндоходів України.

Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження), який підписується головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та працівником, який веде протокол.

32. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, керівників структурних підрозділів Міндоходів України та його територіальних органів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндоходів України, у частині, що їх стосується.

33. Технічний запис засідань Колегії та його зберігання забезпечує Департамент інфраструктури.

34. Матеріали засідань Колегії та оригінали протоколів зберігаються згідно із затвердженою номенклатурою справ у Департаменті регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

35. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється Департаментом інфраструктури та Департаментом розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників Міндоходів України.

VI. Контроль за виконанням рішень Колегії

36. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює Департамент регулювання діяльності Міністерства та його територіальних органів.

37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Директор Департаменту
регулювання діяльності
Міністерства та його
територіальних органівЛ. Г. Клочкова

{Текст взято з сайту Державної податкової служби України http://www.sts.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: