open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 13 від 15.01.2002

Про затвердження Методики відбору конкурентоспроможних

проектів з розвитку експортного потенціалу України

( Щодо відмови в державній реєстрації додатково див.

Лист Мін'юсту

N 35-32-42 ( v2-42323-02 ) від 30.01.2002 )

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2001 р. N 498 ( 498-2001-р ) "Про схвалення Програми
стимулювання експорту продукції" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику відбору конкурентоспроможних проектів
з розвитку експортного потенціалу України, що додається (далі -
Методика).
2. Департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі разом з Науково-дослідним економічним інститутом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України: на основі проектів, унесених центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними.
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
створити протягом I кварталу 2002 року реєстр конкурентоспроможних
експортних проектів, відбір і фінансування яких передбачається на
основі зазначеної Методики; здійснювати ведення реєстру в управлінні зовнішньоекономічної
політики та Науково-дослідному економічному інституті Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції шляхом збору та
постійного оновлення конкурентоспроможних експортних проектів і
розміщення даних реєстрів на веб-сайті Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України.
3. Управлінню зовнішньоекономічної політики: у п'ятиденний термін після затвердження подати цей наказ на
державну реєстрацію Міністерству юстиції України; у місячний термін після державної реєстрації Методики
направити копії Методики до центральних органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і
Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Гончарука А.І.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України В.Першин
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства економіки та з

питань європейської інтеграції України

від 15 січня 2002 р. N 13
Методика

відбору конкурентоспроможних проектів з розвитку

експортного потенціалу України
Ця Методика розроблена для використання при підготовці
пропозицій щодо експортних проектів, спрямованих на розвиток
виробництва конкурентоспроможних товарів і послуг з метою сприяння
реалізації Програми стимулювання експорту продукції, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р.
N 498-р ( 498-2001-р ). Методикою визначено основні вимоги та критерії підготовки
проектів. спрямованих на розвиток виробництва конкурентоспроможних
товарів і послуг для експорту (далі - експортних проектів), з
метою прийняття обгрунтованих рішень про доцільність виділення
коштів для їх фінансування. При відборі конкурентоспроможних експортних проектів
використовується механізм, визначений Порядком проведення на
конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що
передбачають залучення коштів державного бюджету, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р.
N 2145 ( 2145-99-п ), а також залучення коштів для одержання
кредитів (у державних та іноземних інвестиціях через банківську
систему та потенційних інвесторів).
Загальні положення процедури подання пропозицій щодо

конкурентоспроможних експортних проектів
Підставою для прийняття до розгляду пропозицій щодо
використання бюджетних, кредитних та інвестиційних коштів для
фінансування експортного проекту с визначення закладених у ньому
пріоритетів, а саме: суспільна значимість; позитивні впливи на
імідж держави; відповідність цілям і завданням держави, визначеним
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України; відповідність
фінансовим можливостям держави; ринковий потенціал продукту, який
створюється; показники ефективності; низький рівень ризику;
відповідність нормам екологічної безпеки. Джерелом вихідних даних для подання пропозицій щодо надання
висновку про доцільність фінансування експортного проекту є
бізнес-план або техніко-економічне обгрунтування, які готуються
зацікавленими суб'єктами господарювання, у першу чергу
підприємствами-експортерами всіх форм власності, що потребують
бюджетних, кредитних та інвестиційних коштів, відповідно до цієї
Методики.
Порядок проведення конкурсу
Експертна комісія Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України з відбору конкурентоспроможних
експортних проектів: 1) протягом першого кварталу поточного року приймає заявки та
матеріали щодо проектів згідно з додатками 3 та 5; 2) до кінця першого півріччя поточного року проводить
конкурсний відбір проектів галузевих міністерств на основі
критеріїв, визначених додатком 1 та розрахованих відповідно до
методики розрахунку економічних показників ефективності експортних
проектів (додаток 2), і розглядає проекти, які доцільно
фінансувати згідно з документами, визначеними у додатку 5, а також
визначає загальний обсяг необхідних для цього коштів державного
бюджету; 3) до 1 липня поточного року повідомляє про своє рішення
Міністерство фінансів для врахування розробленого бюджетного
запиту під час розроблення проекту Державного бюджету України на
наступний рік. Для відбору конкурентоспроможних експортних проектів юридична
особа - резидент подає документи згідно з переліком, визначеним
Порядком проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору
інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів
державного бюджету, який затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п ). Участь у конкурсі беруть суб'єкти господарської діяльності
всіх форм власності. Для участі в конкурсі не допускають суб'єктів господарської
діяльності або їх участь у конкурсі може бути припинена, якщо
вони: визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про
банкрутство; перебувають у стадії ліквідації; припинили свою господарську діяльність; подали необ'єктивну інформацію про проект або свій
фінансово-економічний стан.
Структура бізнес-плану
Бізнес-план має відображати інформацію про сучасний стан
підприємства, середовище, у якому воно працює, основні напрями
стратегії розвитку. Бізнес-план - це документ, який містить усю необхідну
інформацію, що характеризує бюджетний, кредитний або інвестиційний
проект, обгрунтовує доцільність та можливість його здійснення,
демонструє позитивні макроекономічні результати від його
реалізації, а також має аргументовано доводити, що позичальник
буде в змозі виконати свої зобов'язання.
Рекомендації щодо структури бізнес-плану
Бізнес-план має містити наведені нижче ключові розділи.
Залежно від специфіки проекту опис може містити і додаткову
інформацію.
Резюме
Цей розділ є підсумковим і містить дані, що дають уявлення
про проект у цілому: назву проекту; суть проекту та його мету; термін реалізації проекту; обгрунтування актуальності проекту; загальну вартість проекту; фінансовий та організаційний план проекту; коротку характеристику підприємства; ринки та мережа збуту.
Загальна характеристика та

юридичний статус підприємства
У цьому розділі наводиться: повна та скорочена назва підприємства позичальника, дата його
створення, повна юридична та поштова адреса, фактичне
місцезнаходження, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти; форма власності; організаційно-правова форма підприємства та
перспективи її подальшої зміни; організаційна структура
підприємства (бажано у вигляді схеми); ідентифікаційний код підприємства згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер, дата та орган державної реєстрації;
контактні особи реєстраторів (для акціонерних товариств); повна назва та юридична адреса підприємства, до складу якого
входить підприємство-позичальник; його форма власності та правовий
статус; розмір заявленого та сплаченого статутного капіталу, його
структура; перелік засновників та їх частка в статутному капіталі;
кількість випадків виходу зі складу засновників протягом
останнього звітного року; сфера діяльності, сектор ринку, у якому працює підприємство; керівники підприємства, управлінський персонал - їх рівень
освіти та досвіду роботи за фахом; наявність дочірніх підприємств та філіалів; банківські реквізити позичальника.
Господарська діяльність підприємства
У цьому розділі зазначаються дані про: історію виробничо-господарської діяльності підприємства з
моменту його заснування; поточну діяльність підприємства; організацію виробничого процесу на підприємстві; наявність та
стан необхідного обладнання; відповідність технологій, що
використовується, сучасним вимогам; місцезнаходження та майновий стан підприємства, відомості про
природно-кліматичні особливості регіону, надається опис земельної
ділянки та виробничих площ, складських приміщень, інших споруд з
оцінкою рівня їх використання та можливостей розширення; відомості
про незавершене будівництво, транспортну інфраструктуру,
акредитацію на митниці; спеціалізацію підприємства, проектну потужність виробництва і
реалізації підприємством товарів/послуг (у натуральних та
вартісних показниках) за звітний рік, структуру існуючих витрат
підприємства та собівартість щодо кожного виду продукції, систему
закупок сировини, енергопостачання тощо; наявність диверсифікації виробництва; потребу в додаткових виробничих потужностях; забезпеченість матеріальними ресурсами; плани щодо вдосконалення виробничого процесу на підприємстві
з використанням прогресивної техніки та технології, подальшого
оновлення машин та обладнання; необхідність і доцільність передбачених заходів, якщо
проектом передбачається закупівля нового обладнання або
модернізація існуючого, необхідно обгрунтувати; альтернативні постачальники обладнання (країни, назви фірм); альтернативні варіанти, які представлені прайс-листами,
контрактами, причини, через які був зроблений вибір.
Характеристика продукції (послуг), що виробляється

та планується виробляти
У цьому розділі наводиться перелік та показники виробництва
основних видів продукції (послуг) за звітний рік та прогноз на
період реалізації проекту, структура матеріальних витрат щодо
кожного виду продукції, обгрунтовується її виробнича собівартість,
наводяться напрями вдосконалення структури продукції, яка
виробляється. Описується галузевий та регіональний ринок споживання
продукції із зазначенням рівня платоспроможності покупців, стан
розрахунків за отриману продукцію, інформація про розмір та
структуру дебіторської заборгованості, наявність безнадійної до
повернення дебіторської заборгованості. Висвітлюються ціни внутрішнього та зовнішнього ринків
(сезонність, динаміка, прогноз), порівняльний аналіз цін
конкурентів. Наводиться загальна характеристика та особливості продукції
(послуг), що пропонується виробляти підприємством, її
стандартність або унікальність, переваги саме цього продукту
порівняно з іншими, рівень його якості, плани позичальника щодо
післяреалізаційного сервісного обслуговування (стосовно технічної
продукції).
Характеристика конкурентного середовища,

аналіз ринків збуту
У цьому розділі: описується галузь, у якій існує підприємство, її розмір,
сучасний стан, перспективи розвитку на внутрішньому та зовнішньому
ринках; загальна характеристика ринку: потреби в продукції,
виробництво, експорт-імпорт, ємність ринку (внутрішнього,
зовнішнього, загальна), ступінь насиченості ринку; описується сучасне становище підприємства на ринках збуту в
розрізі сегментів ринку за споживачами, виробниками аналогічної
продукції; наводиться інформація про підприємства, які виробляють
аналогічну продукцію (послуги) та здійснюють її збут на тих же
самих ринках, що й позичальник (далі - конкуренти), наявність
компаній-монополістів або таких, що займають домінуючу позицію в
галузі, сегментація (розподіл) ринку між конкурентами; описується прогноз ринку, зазначається чи очікується
найближчим часом поява нових технологій, товарів та послуг, зміна
пріоритетів розвитку галузей, який впливає на розвиток експортного
потенціалу країни.
План маркетингової діяльності
Розробці маркетингової частини бізнес-плану мають передувати
маркетингові дослідження, які можуть додаватися до бізнес-плану. У цьому розділі: наводяться відомості про наявні на підприємстві маркетингові
служби; подаються схема та характеристика існуючих каналів збуту і
споживачів товарів (послуг) підприємства, визначені показники
об'ємів та цін продажу на весь економічний цикл проекту та
доводиться обгрунтованість поданих показників на основі визначення
ринкової ніші; подаються пропозиції позичальника щодо вдосконалення каналів
збуту і споживачів товарів (послуг), засобів реклами,
ціноутворення, обгрунтовуються потреби в таких товарах (послугах)
та їх конкурентоспроможність, а також надається аналіз
конкурентного середовища та основних факторів, що випливають на
маркетингове середовище, прогноз очікуваних змін на цільових
ринках; надається опис основних маркетингових стратегій підприємства,
стратегії збуту товарів, випуск яких передбачається проектом,
стратегії просування товарів на ринок та цінової політики
підприємства; наводяться характеристики постачальників сировини на
підприємство з зазначенням її якості (параметрів та характеристик,
у т.ч. вартості), кількості, ритмічності надходження за регіонами
та пропозиції позичальника щодо вдосконалення існуючої системи
постачання сировини на підприємство, порівнюються пропозиції
різних фірм - виробників сировини, можливості зміни джерел
забезпечення сировиною, висвітлюються припущення чи домовленості
щодо вартості та якості сировини.
Організаційний план
У цьому розділі наводиться інформація щодо існуючої
організаційної структури підприємства та пропозиції щодо
вдосконалення; забезпеченості підприємства робочою силою;
структури кадрів, кваліфікації робітників. Наводяться заплановані заходи з реструктуризації
підприємства, пропозиції щодо зниження загальних витрат. Подаються відомості про діючу систему та розмір середньої
заробітної плати за категоріями працівників.
План охорони навколишнього середовища
У цьому розділі наводиться інформація щодо впливу реалізації
проекту на стан навколишнього середовища існуючих проблем,
першочерговості їх вирішення; джерел фінансування проведення
природозахисних заходів з визначенням термінів виконання.
План впровадження проекту
У цьому розділі надається календарний план виконання
проектних робіт з щоквартальним розподілом виконання всіх видів
робіт, необхідних для реалізації проекту, у тому числі
проектування, погодження проекту, виготовлення та поставка
обладнання, будівництво, монтажні роботи, пусконалагоджувальні
роботи, випуск серійної продукції тощо. Наводяться дані про прогнозні обсяги та структуру виробництва
і реалізації товарів (послуг) на кожному етапі реалізації проекту,
удосконалення структури продукції, розрахункову собівартість
продукції, а також наводиться потреба у фінансуванні кожного
періоду здійснення проекту.
Фінансовий план
До цього розділу додаються всі необхідні дані для проведення
фінансової експертизи проекту: баланс підприємства та звіт про
фінансові результати та їх використання, звіт про
фінансово-майновий стан підприємства тощо (матеріали бажано за три
останні роки). У цьому розділі дається обгрунтування фінансування проекту та
джерела його отримання (залучення кредитів, акціонерний чи пайовий
капітал тощо); прогнозні показники балансу підприємства,
розрахунок окупності та руху грошових потоків на період дії
проекту, додаються аналіз балансу підприємства, звітів про
фінансові результати та їх використання тощо. З урахуванням етапності впровадження проекту та джерел
покриття витрат обгрунтовується необхідний рівень забезпеченості
підприємства обіговими коштами і виробничими запасами на період
реалізації проекту. Окремо висвітлюється забезпечення
матеріально-фінансовими ресурсами в період до одержання першої
виручки від реалізації проекту. Обгрунтовується окупність проекту при різних умовах
реалізації як при очікуваних (прогнозованих) умовах, так і в
припущенні, що вартість сировини, інші витрати будуть максимальні,
а ціна готової продукції мінімальна. Обов'язково мають бути висвітлені умови залучення і
використання фінансових ресурсів з усіх джерел (надані умови
кредитів, комісійних винагород тощо), здійснено опис механізму
погашення кредиту, страхування ризиків. Розрахунок окупності та рух грошових потоків повинен
ураховувати чинне законодавство України.
План розвитку експорту
Подається повна характеристика експортної діяльності
підприємства: повинні бути представлені основні фонди, що залучаються до
виконання експортних контрактів, конкуренти на внутрішньому ринку,
основні споживачі; наявність факторів, що ускладнюють чи обмежують експорт
(ліцензії, спецрежим, інше); обсяг продажу за роками по регіонах (СНД, Західна Європа,
інші регіони, країни); необхідно описати досвід експортної діяльності (технології
виробництва та пакування товарів); наявність сертифікатів, виданих міжнародними організаціями,
на відповідність ISO 9000; які методи виходу на ринки були використані (мережа ділерів,
агентські консигнаційні угоди, прямі контракти, рекламні кампанії,
цінова політика, інше); наявність постійно діючих каналів експорту (товар, країна,
обсяги), які види транспортування та умови поставок
використовувалися; опис товарів/послуг, що планується просувати на експорт
(патентна реєстрація), у тому числі і за кордоном,
післяреалізаційне супроводження, перелік країн/регіонів, у які
планується просування товарів/послуг, перелік основних
конкурентів, у тому числі вітчизняних, які переваги над
конкурентами мають товари/послуги; шляхи виведення продукту на
зовнішній ринок (опис існуючого ринку і його майбутнього розвитку,
наявність несприятливих умов у країнах збуту, політика
ціноутворення, системи знижок, планові канали збуту); заходи розвитку експортного виробництва та їх фінансування за
рахунок кредиту (обсяги та структура фінансування, пріоритети,
графіки використання позички, детальні розрахунки щодо
використання кредиту на цілі розвитку експорту).
Аналіз можливих ризиків
У цьому розділі дається прогнозна оцінка найбільш ймовірних
ризиків, які можуть виникнути під час реалізації проекту, та
можливих наслідків їх впливу, а також пропонуються заходи до
скорочення впливу таких ризиків та мінімізації збитків. Усі види ризиків можливо згрупувати у такі групи, найбільш
впливові на виконання проектів: ризики, пов'язані зі зміною політичної та економічної
ситуації в Україні; ризики періоду будівництва; ризики експлуатаційного періоду. Перша група в основному пов'язана з політичною стабільністю в
Україні відносно курсу економічних реформ. Друга група ризиків залежить від строків виконання
будівництва, своєчасності строків введення потужностей в
експлуатацію, а також від збільшення кошторисної вартості
продукції, що планується для виробництва. Найбільш впливовими на проект є третя група ризиків: збільшення витрат на функціонування об'єкта; невиконання графіка поставки сировини; неплатоспроможність партнерів; криза збуту продукції; виробничий ризик; виявлення реальних конкурентів; ризик пошкодження майна (пожежа, землетрус і т.д.), але цей
ризик відноситься до форс-мажорних обставин; ризик ціноутворення; ризик стабільності курсу валюти; транспортний ризик (збільшення транспортних послуг, зміна
транспортних коридорів); передбачити страхування комерційних і некомерційних ризиків
на кожному етапі реалізації.
Правове забезпечення проекту
У цьому розділі надається інформація про наявність необхідних
для реалізації проекту патентів, дозволів, ліцензій або
ліцензійних договорів із зазначенням виду діяльності, на який було
видано такий патент, дозвіл, ліцензію, або підписано ліцензійний
договір. Зазначаються також автори патенту або ноу-хау та право
використання. У разі наявності певних пільг, що будуть
застосовуватися підприємством при реалізації проекту, надається
відповідна інформація.
Забезпечення кредиту
У цьому розділі надається інформація про наявність застави.
Зазначається: предмет застави, рік випуску обладнання, рік
будівництва споруд, термін уведення в експлуатацію, код групи,
плановий період експлуатації (років), балансова вартість (тис.
гривень). Додається поручительство, якщо с гарантія (запорука), де
вказується: найменування та адреса гаранта (поручителя); сума гарантії (запоруки) в тис. гривень; термін дії гарантії (місяці).
Висновки
У стислій формі підбиваються підсумки щодо всіх зазначених
раніше розділів та переконливо обгрунтовується обраний варіант
реалізації проекту, а також висновки щодо можливості та
доцільності його реалізації. Окремо висвітлюються очікувані відрахування до Пенсійного та
інших фондів, надходження до державного та місцевих бюджетів,
розмір митних платежів, акцизу та ПДВ. Допускається надання в якості необов'язкового додатка
електронної копії (у форматі MS EXCEL на магнітних носіях -
дискета 3,5) розрахунків та звітних даних позичальника. Пропозиції, що подаються, повинні відповідати комплексу
визначених критеріїв (додаток 1). Рішення приймаються з урахуванням різних характеристик
проекту, що носять кількісний чи якісний характер. Частина цих
характеристик відноситься до економічних, екологічних і соціальних
наслідків реалізації проекту в народному господарстві, регіоні,
галузі. інша частина - описує різноманітні ризики, пов'язані з
процесом реалізації проекту. Розгляд проектів перш за все базується на аналізі, розрахунку
і порівнянні ряду показників їх ефективності, головними з яких є:
пріоритетність напряму фінансування, наявність ринків збуту,
гарантії повернення коштів при кредитуванні та інвестуванні
проектів, норма прибутку, термін окупності проекту, чистий
дисконтований дохід, індекс дохідності проекту та коефіцієнт
співвідношення залучених і власних коштів підприємства, наявність
забезпечення застави або поруки. Норма прибутку визначається як коефіцієнт річного
співвідношення чистого прибутку на вкладені кошти. Термін окупності проекту визначається як період, який
необхідний для повернення вкладених коштів за рахунок отриманого
чистого прибутку у процесі реалізації проекту. На момент окупності
проекту настає його беззбитковість, а потім у наступні роки
відбувається отримання додаткового доходу. Якщо термін окупності
прийнятний, то проект буде схвалено. Чистий дисконтований дохід є індикатором позитивних чистих
потоків реальних грошей на кінець періоду вкладення коштів при
реалізації проекту. Індекс дохідності визначається відношенням чистого
дисконтованого доходу до величини вкладених коштів. Проект
вважається ефективним, якщо індекс дохідності більше одиниці. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів повинен
дорівнювати або бути меншим ніж 50:50, тобто у джерелах
фінансування підприємства-експортера залучені кошти не можуть
перевищувати 50%. Показники ефективності експортних проектів обчислюються
залежно від джерел та терміну фінансування (табл. 1).
Таблиця 1
Вибір показників ефективності експортних проектів

залежно від джерел та терміну фінансування
--------------------------------------------------------------------------- Термін | Джерела фінансування експортних проектів інансування|-------------------------------------------------------------- (Т) | бюджет | кредити, інвестиції -----------+-------------------------+------------------------------------ 1 >= Т |Норма прибутку |норма прибутку, термін окупності | |проекту, коефіцієнт співвідношення | |залучених і власних коштів -----------+-------------------------+------------------------------------ Т > 1 |Норма прибутку, термін |Норма прибутку, термін окупності |окупності проекту, чистий|проекту, чистий дисконтований |дисконтований дохід, |дохід, індекс дохідності, коефіцієнт |індекс дохідності |співвідношення залучених і | |власних коштів --------------------------------------------------------------------------
Для інноваційних проектів, тобто проектів, які пов'язані з
науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами (НДДКР)
обчислюються прогнозні показники ефективності для етапу
впровадження та виробництва експортної продукції. Базою ухвалення рішення про проект як конкурентоспроможний є: критерії до пропозицій, що подаються для відбору експортних
проектів (додаток 1); методика розрахунку економічних показників ефективності
експортних проектів (додаток 2); структура висновку-підтримки центрального органу виконавчої
влади відповідно до галузі (додаток 3); умовний приклад розрахунку показників при проведенні
експертизи конкурентоспроможності проекту (додаток 4); перелік документів, необхідних для одержання фінансування
(додаток 5).
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики В.Сидяченко
Додаток 1

до Методики відбору

конкурентоспроможних проектів з

розвитку експортного потенціалу

України
Критерії до пропозицій, що подаються для відбору

експортних проектів
Критерії відбору експортних проектів підрозділяються на такі
основні групи: 1) науково-технічні критерії; 2) виробничі критерії; 3) ринкові критерії; 4) економічні критерії; 5) зовнішні та екологічні критерії. Усі бізнес-плани, які будуть представлені на розгляд, повинні
мати однакову структуру згідно з цією Методикою. На підставі цього
розроблено критерії та пропозиції щодо відбору експортних
проектів, які розподіляються на чотири групи. Кожному з критеріїв зазначених груп, який використовується
для оцінки проекту експертною робочою комісією, експерт дає оцінку
за трьохбальною шкалою: низька ("1 бал"), середня ("2 бали"),
висока ("3 бали"), якщо деякий критерій не розкрито у проекті, то
ставиться дефіс ("0 балів"). Для цих груп прохідним балом є "2".
Проекти, які отримали прохідний бал, проходять подальшу експертизу
щодо визначення економічних показників їх ефективності. Проекти,
які отримали бал нижче прохідного, повертаються на доопрацювання з
подальшим повторним розглядом експертною комісією. Далі наводиться перелік критеріїв щодо процедури відбору
конкурентоспроможних проектів з розвитку експортного потенціалу
України: Науково-технічні критерії включають дані про: перспективність впровадження науково-технічних рішень; патентну чистоту продукції і патентоспроможність технічних
рішень, що використовуються; перспективність застосування отриманих результатів у
майбутніх розробках. Виробничі критерії включають дані про: забезпеченість виробництва сировиною, матеріалами і
необхідним устаткування; рівень технологічних нововведень для здійснення проекту; забезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом; можливість використання відходів виробництва; наявність ринків збуту. Ринкові критерії передбачають: відповідність проекту потребам ринку; комерційний успіх підприємства при реалізації проекту; рівень реклами для просування пропонованого продукту на
ринок; можливість підтримки у проникненні на ринок; конкурентоспроможність продукції (цінова, в області якості,
захищеність від старіння продукції і т.д.) при реалізації проекту. Економічні критерії визначаються на основі розрахунків,
наведених у додатку 2: розмір фінансових коштів на реалізацію проекту; потенційний річний розмір прибутку; очікувана норма прибутку; термін окупності проекту; участь підприємства у проекті власними коштами. Зовнішні та екологічні критерії включають такі показники: вплив проекту на рівень зайнятості; вплив на наявність шкідливих продуктів і виробничих процесів. При оцінці екологічного критерію слід ураховувати, що
експортні виробництва з високими ризиками потребують додаткового
розгляду відповідно до законодавства. До таких виробництв
відносяться: виробництво тютюну та тютюнових виробів; виробництво
фарб, що містять свинець; радіоактивні продукти; виробництво
електричного та побутового обладнання, що використовує та вміщує
фреон та інші речовини, які підпадають під дію Монреальського
протоколу ( 995_215 ); виробництво електричного обладнання, що
містить поліхлоровані дифеніли більш ніж 0,005% за вагою;
виробництво азбестовміщуючих матеріалів; виробництво заборонених
пестицидів та гербіцидів. Для прийняття рішення щодо фінансування
проектів необхідне проведення експертизи з боку компетентних
установ.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики В.Сидяченко
Додаток 2

до Методики відбору

конкурентоспроможних проектів з

розвитку експортного потенціалу

України
Методика розрахунку економічних показників

ефективності експортних проектів
Методика проведення розрахунків показників
конкурентоспроможності кожного експортного проекту базується на
наступному. У своїй діяльності виробниче об'єднання, корпорація,
підприємство, фірма, організація (далі - "підприємство")
використовує трудові, матеріально-технічні, фінансові,
інвестиційні та інші ресурси, що характеризує витрати підприємства
(Z). Результатом діяльності підприємства (P) є розробка або
виробництво експортної продукції. Отже, економічна ефективність у
загальному розумінні (E) - це відношення результатів до витрат, а
її зростання - досягнення найбільших результатів в діяльності з
найменшими витратами, у тому числі фінансовими, тобто:
P

E = --- -> max. Z
Таким чином, при розрахунку показників конкурентоспроможності
експортного проекту необхідно розглядати: витрати підприємства (Z) з урахуванням загальних (витрат на
розробку або виробництво експортної продукції та податків на
додану вартість і прибутки) та фінансових витрат; результатів підприємства (P) з урахуванням отриманого чистого
прибутку по завершенню терміну фінансування проекту. З економічної точки зору фінансування підприємства може бути
визначено як короткострокове (до 1 року) і довгострокове (від 2-х
до 5-ти років) вкладення ресурсів з метою створення та отримання
чистого прибутку в майбутньому, який перевищує початковий розмір
інвестицій. Конкурентоспроможність короткострокового проекту оцінюється
такими економічними критеріями: при фінансуванні з бюджету - норма прибутку, коефіцієнт
співвідношення залучених і власних коштів, створення додаткових
робочих місць; при отриманні кредитів та інвестицій - норма прибутку, термін
окупності проекту, коефіцієнт співвідношення залучених і власних
коштів. Конкурентоспроможність довгострокового проекту оцінюється
такими економічними критеріями: при фінансуванні з бюджету - норма прибутку, термін окупності
проекту, чистий дисконтований дохід, індекс дохідності, коефіцієнт
співвідношення залучених і власних коштів; при отриманні кредитів та інвестицій - норма прибутку, термін
окупності проекту, чистий дисконтований дохід, індекс дохідності,
коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів. Саме ці показники розрахунку економічного ефекту від
вкладення коштів є основою ухвалення рішення про
конкурентоспроможність проекту. Економічний ефект від вкладення коштів розраховується в такій
послідовності: формується умовний графік повернення коштів, з метою
визначення норми дисконту за роками, кварталами, місяцями. Норма
дисконту повинна дорівнювати фактичній обліковій ставці банку. Порядок формування умовного графіка повернення коштів
ураховує термін повернення кредиту (Т). Формування графіка
проводиться таким чином: розраховується щодо кожного і-го року повернення "тіла"
вкладених коштів (Тк ), тобто розподіляється їх сума;

і розраховується залишок вкладених коштів на кожний поточний
і-й рік (Зк ) за формулою

і
Зк = Зк - Тк

і і-1 і,
розраховується відсоток банку, тобто дисконт (П) повернення
коштів на кожний і-й рік (Пк ) відносно початкового відсотка за

і ерший рік вкладення коштів згідно з графіком, за формулою
П

Пк = (Зк х -----) х Т; і і-1 100
обчислюються фінансові витрати на поточний рік (Фк ) за

і ормулою
Фк = Тк + Пк

і і і;
прогнозуються техніко-економічні показники реалізації проекту
(обсяги виробництва експортної продукції в натуральному виразі,
загальні виробничі витрати (собівартість) на період фінансування
(Z ), ціни за одиницю продукції на період фінансування (Ц );
і і
визначаються надходження (валовий дохід), що очікуються, на
кожний і-й рік фінансування (Вд ), ураховуючи обсяг продукції

і Vp ) та її ціну (Ц ) на і-й поточний рік, за формулою
і і
Вд = Vp х Ц ;

і і і
обчислюються надходження до бюджету податку на додану
вартість на і-й поточний рік (ПДВ )

і
ПДВ = (0,1667 х Вд ) - (0,1667 х Z );

і і і
розраховується прибуток на і-й поточний рік (Р )

і
Р = Вд - Z ;

і і і
обчислюється податок на прибуток на і-й поточний рік (Пр )

і
Пр = 0,3 х Р ;

і і
розраховується прибуток після сплати податків на і-й поточний
рік (Рч )

і
Рч = Р - Пр ;

і і і
визначаються загальні витрати (витрати на виробництво і
реалізацію експортної продукції, податки на додану вартість та
прибуток), що очікуються на кожний і-й рік фінансування (Z );

оі
розраховується чистий грошовий потік коштів (ГП ), тобто

чі истий прибуток (cash flow), як різниця між надходженнями (В ),

ді
що очікуються, та загальними витратами (Z ) і фінансовими

оі итратами на проект (Z ) за формулою

кі
ГП = В - Z - Z .

чі ді оі кі
Даний показник дозволяє одержати найбільш узагальнену
характеристику результату вкладення коштів у створення експортної
продукції. Якщо чистий грошовий потік < 0, то дане вкладення
коштів є недоцільним; обчислюється норма прибутку від вкладення коштів на кожний
і-й рік фінансування (R ), тобто обчислюється ефективність

і кладення коштів з урахуванням відсотка банку (П ) за формулою

кі
ГП + П

чі кі

R = --------------; і Z

кі
розраховується термін окупності вкладених коштів (T ) з

о рахуванням середньої норми прибутку (R ) за всі роки фінансування

с роекту по формулі
1

T = -----, о R

с
де

E Rі

і

Rc = ---------
E - сума
Цей показник дозволяє визначити термін, після завершення
котрого будуть повернуті кошти, які витрачено на реалізацію
проекту; обчислюється чистий дисконтований дохід (NPV) від вкладення
коштів з урахуванням чистого грошового потоку в кожному і-му році
(ГП ) та дисконтної ставки (S ) за формулою
чі д
ГП

5 чі

NPV = E -----------. і-1 і

(1 + S )

д
E - сума
Тут застосовується метод порівняння поточних інвестиційних
вкладень із змінами, які викликані зазначеними нижче причинами. Відомо, що міжнародна практика оцінки ефективності вкладення
коштів, як правило, базується на принципі тимчасової вартості
грошей (дисконтування). Тому, грошовий потік повинен бути
приведений у дійсну вартість за допомогою дисконтного множника:
1 ----------- і

(1 + S )

д
Це пов'язано з тим, що виплачена гривня сьогодні коштує
дорожче, ніж через рік. Причиною цьому можуть служити інфляція і
ризик. Загальні вимоги до вкладення інвестицій: NPV > 0, тобто, щоб
віддача перевищувала вкладений капітал. Обчислюється індекс дохідності, як відношення чистого
дисконтованого доходу (NPV) до величини вкладень за всі роки
фінансування проекту (Z ), за формулою

кі
NPV

I = E - ------- д і Z

кі
E - сума
Якщо індекс дохідності більше одиниці, то проект приймається
як ефективний. В іншому випадку проект знімається з розгляду.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики В.Сидяченко
Додаток 3

до Методики відбору

конкурентоспроможних проектів з

розвитку експортного потенціалу

України
Структура висновку-підтримки центрального органу

виконавчої влади відповідно до галузі
Голові експертної комісії

Міністерства економіки та з питань

європейської інтеграції України
галузі> розглянуло надані позичальника кредиту> матеріали щодо кредитного проекту кредитного проекту>. 1-Х : - Бізнес-план; За результатом розгляду в інституту, який здійснював експертизу> проект
встановлено, що він забезпечує переваг проекту, його інституційні та економічні аспекти>. З урахуванням викладеного, підтримуємо запропонований проект
і вважаємо його доцільним. Додаток: висновок техніко-технологічної експертизи проекту на
__ арк. в 1 примірнику. Підпис керівника центрального органу виконавчої влади
відповідно до галузі.
Додатки до анкети:
1. Опис проекту
2. Пояснювальна записка до проекту
3. Основні дані та техніко-економічні показники проекту
4. Розрахунок окупності проекту
5. Розрахунок строків використання і погашення кредиту
6. Забезпечення кредиту
7. Опис контрактів
8. Картка ознайомлення
9. Пріоритетність розробки
Пояснювальна записка до проекту
1. Мета та актуальність проекту. 2. Структура проекту (короткі технічні, інституційні та
економічні аспекти проекту). 3. Фінансування проекту: Етапність впровадження та джерела покриття витрат; Припущення, що покладені при оцінці вартості сировини, інших
експлуатаційних втрат (собівартості продукції), ринків збуту і
ціни кінцевої продукції; Структура матеріальних витрат, джерела задоволення потреб. 4. Строк окупності проекту, у тому числі кредиту. 5. Механізм погашення кредиту, страхування ризиків. 6. Соціально-економічна оцінка результатів впровадження
проекту, що прогнозується. У пояснювальній записці надаються також опис інших аспектів
проекту, що не знайшли своє відображення в анкеті та додатках до
неї. При необхідності додаються графіки, розрахунки,
обгрунтування, експертні висновки, наукові чи маркетингові
дослідження чи публікації. 7. Ринки збуту. 8. Система оподаткування підприємства.
Зразок листа-заявки
Голові експортної комісії

Міністерства економіки та з питань

європейської інтеграції України
Заявки

на отримання фінансування
_________________________________________________________________
щодо проекту _____________________________________________________
Прошу згідно з установленою процедурою розглянути можливість
і надати фінансування в сумі , що планується залучити для
_________________________________________________________________
Гарантуємо цільове використання виділених коштів (у разі
надання кредиту). Погашення кредиту, сплату відсотків та інших витрат за
кредитом гарантуємо.
Додатки: 1. Анкета з додатками на ___ арк. в 2 примір. 2. Висновок-підтримка відповідно до галузі>, N , від на ___ арк. в 1
примір. 3. Техніко-економічне обгрунтування (бізнес-план) на ___ арк.
в 1 примір. 4. кредиту за рахунок результатів господарської діяльності та
оформлення застави або поруки> на ___ арк. в 1 примір.
Керівник
Головний бухгалтер
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики В.Сидяченко
Додаток 4

до Методики відбору

конкурентоспроможних проектів з

розвитку експортного потенціалу

України
Зразок розрахунку показників при проведенні експертизи

конкурентоспроможності проекту
1. Назва проекту: "Розроблення та виробництво сучасних
телескопів з дистанційним комп'ютерним управлінням"; 2. Коротка анотація проекту: При вкладенні бюджетних коштів
підприємство забезпечить виробництво та реалізацію сучасних
телескопів з дистанційним комп'ютерним управлінням у першому році
вкладення коштів - 78 шт., у другому році - по 82 шт., в третьому
році - по 90 шт. Даний обсяг продажу дасть можливість протягом
трьох років отримати валовий дохід в обсязі 23,8 млн. гривень та
чистого прибутку - 2,01 млн. гривень. Кількість створених робочих
місць - 50; 3. Реквізити підприємства, яке реалізує проект: Назва
підприємства - КП Інститут голографії Академії наук прикладної
радіоелектроніки, юридична адреса - м.Харків, вул.Чичибабіна, 1,
директор - Титар В.П., номер телефону (0572) 45-72-80; 4. Необхідна сума для бюджетного фінансування - 600 тис.
гривень, термін - 3 роки; 5. Деталізований опис напрямів використання отриманих
фінансових ресурсів в межах проекту: закупка матеріалів та
комплектуючих виробів - 412 тис. гривень; обігові кошти - 42 тис.
гривень; інше - 5 тис. гривень; 6. Ринки збуту - СНД, Ближнього Сходу, Латинської Америки; 7. Система оподаткування підприємства - звичайна; 8. Експертна оцінка критеріїв для цього проекту: ----------------------------------------------------------------- Критерій |Оцінка |проекту, |балів ----------------------------------------------------------------- Науково-технічні критерії включають дані про: ----------------------------------------------------------------- ерспективність впровадження науково-технічних рішень | 2 --------------------------------------------------------+-------- атентну чистоту продукції і патентоспроможність | ехнічних рішень, що використовуються | 3 --------------------------------------------------------+-------- ерспективність застосування отриманих результатів у | айбутніх розробках | 3 ----------------------------------------------------------------- иробничі критерії включають дані про: ----------------------------------------------------------------- абезпеченість виробництва сировиною, матеріалами і | еобхідним устаткування | 2 --------------------------------------------------------+-------- івень технологічних нововведень для здійснення проекту | 2 --------------------------------------------------------+-------- абезпеченість виробництва кваліфікованим персоналом | 2 --------------------------------------------------------+-------- ожливість використання відходів виробництва | 3 --------------------------------------------------------+-------- аявність ринків збуту | 1 ----------------------------------------------------------------- Ринкові критерії передбачають: ----------------------------------------------------------------- ідповідність проекту потребам ринку | 2 --------------------------------------------------------+-------- омерційний успіх підприємства при реалізації проекту | 2 --------------------------------------------------------+-------- івень реклами для просування пропонованого продукту на | инок | 2 --------------------------------------------------------+-------- ожливість підтримки у проникненні на ринок | 2 --------------------------------------------------------+-------- онкурентоспроможність продукції (цінова, в області | кості, захищеність від старіння продукції і т.д.) при | еалізації проекту | 2 ----------------------------------------------------------------- Економічні критерії включають: ----------------------------------------------------------------- озмір фінансових коштів на реалізацію проекту | 2 --------------------------------------------------------+-------- отенційний річний розмір прибутку | 3 --------------------------------------------------------+-------- чікувану норму прибутку | 2 --------------------------------------------------------+-------- ермін окупності проекту | 1 --------------------------------------------------------+-------- часть підприємства у проекті власними коштами | 2 -----------------------------------------------------------------
Отже середній бал по приведеним вище критеріям становить - 2.
10. Ефективність експортного проекту при використанні
бюджетних коштів на зворотній основі: - умовний графік повернення коштів Сума бюджетних коштів - 600,00 тис. гривень % ставка (дисконт) - 20% річних Загальна сума витрат - 840,00 тис. гривень Термін повернення - 3 роки ----------------------------------------------------------------- Роки |Повернення|Дисконт, |Дисконт,|Всього, |Залишок |коштів, |тис. | % |тис. |коштів, |тис. |гривень | |гривень |тис. |гривень | | | |гривень ------------+----------+---------+--------+-----------+---------- 1-й рік | 200,00 | 120,00| 20,0 | 320,00 | 400,00 ------------+----------+---------+--------+-----------+---------- 2-й рік | 200,00 | 80,00| 20,0 | 280,00 | 200,00 ------------+----------+---------+--------+-----------+---------- 3-й рік | 200,00 | 40,00| 20,0 | 240,00 | 0,00 ------------+----------+---------+--------+-----------+---------- Усього: | 600,00 | 240,00| | 840,00 | -----------------------------------------------------------------
- розрахунок показників ефективності проекту ---------------------------------------------------------------------- N | Показник | Одиниця | Роки |Усього ядка| | виміру |-----------------| | | | 1 | 2 | 3 | ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 1 |Обсяги реалізації | шт. | 78 | 82 | 90 | 250 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 2 |Ціна реалізації |млн. грн.|0,104|0,102|0,082|0,095 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 3 |Валовий дохід |млн. грн.|8,120|8,320|7,360|23,80 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 4 |Податок на додану вартість |млн. грн.|0,730|0,803|0,605|2,139 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 5 |Виграти на виробництво і |млн. грн.|3,74 |3,50 |3,73 |10,97 |реалізацію продукції | | | | | ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 6 |Прибуток |млн. грн.|4,380|4,820|3,630|12,830 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 7 |Податок на прибуток |млн. грн.|1,314|1,446|1,089|3,849 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 8 |Прибуток після сплати податків|млн. грн.|3,066|3,374|2,541|8,981 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 9 |Загальні витрати підприємства |млн. грн.|5,784|5,749|5,424|16,958 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 10 |Витрати бюджетних коштів |млн. грн.|0,32 |0,28 |0,24 | 0,84 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 11 |Чистий грошовий потік |млн. грн.| 2,0 | 2,3 | 1,7 | 6,00 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 12 |Дисконт | % | 20 | 20 | 20 | - ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 13 |Дисконт |млн. грн.|0,12 |0,08 |0,04 | 0,24 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 14 |Норма прибутку | коеф. |0,33 |0,38 |0,30 | 0,34 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 15 |Термін окупності | років | - | - | - | 3,0 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 16 |Чистий дисконтований дохід |млн. грн.| - | - | - | 4,25 ----+------------------------------+---------+-----+-----+-----+------ 17 |Індекс дохідності | коеф. | - | - | - | 5,1 ----------------------------------------------------------------------
Розрахунки показують на достатньо прийнятні показники
ефективності проекту згідно з даною Методикою. Таким чином, експортний проект уважається
конкурентоспроможним, має привабливість для держави та заслуговує
на державну підтримку.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики В.Сидяченко
Додаток 5

до Методики відбору

конкурентоспроможних проектів з

розвитку експортного потенціалу

України
Перелік документів, необхідних для одержання фінансування
1. Заява на отримання фінансування. 2. Інформаційний лист до заяви на одержання фінансування. 3. Юридичні документи позичальника (оригінали або нотаріально
посвідчені копії): статут, установчий договір, свідоцтво про
реєстрацію, картка із зразками підписів та відбитком печатки (2
примірники), копії паспортів керівника фірми та головного
бухгалтера, державний акт на право користування землею, список
акціонерів. 4. Узгодження, дозволи, ліцензії, необхідні для здійснення
проекту. 5. Фінансова звітність позичальника (баланси та форми N 2, 5)
за 2 останні роки та на останню звітну дату (із розшифруванням
дебіторської та кредиторської заборгованості на останню звітну
дату). Аудиторський висновок за останній звітний рік (при
наявності). Довідки з банку (банків), де відкрито рахунок
(рахунки) позичальника, про наявність рахунків, наявність (або
відсутність) заборгованості. Виписки з банку про рух коштів на
рахунках. 6. Документація з проекту: бізнес-план, перелік товарів і
послуг, що фінансуються цим кредитом, графік використання коштів
кредиту, документи, на основі яких було проведено аналіз можливих
постачальників необхідного обладнання (щонайменше три з кожного
виду товару), проектно-кошторисна документація, погоджена та
затверджена в установленому порядку. 7. Контракти на придбання товарів і послуг. Контракти або
протоколи про наміри (попередні контракти). 8. Контракти на збут продукції. Контракти або протоколи про
наміри (попередні контракти). 9. Документи про відповідність проекту, що фінансується,
законодавству про охорону природи: довідка-висновок про стан
охорони природи на підприємстві; довідка
санітарно-епідеміологічної станції про погодження даного проекту;
дозволи місцевих органів влади на наявність твердих відходів та
зберігання небезпечних відходів (якщо такі є); договори на
водопостачання та користування каналізацією; договір на постачання
електроенергії. 10. У разі надання кредиту та оформлення застави подаються
необхідні документи: перелік майна, що пропонується під заставу,
із зазначенням такої інформації: балансова вартість, рік
будівництва чи випуску, місце розташування, коротка
характеристика; документи, що підтверджують право власності на
майно; сертифікат якості (для товарної застави); незалежна
експертна оцінка вартості предмета застави (якщо була проведена
оцінка). 11. У разі надання кредиту та оформлення поручительства або
гарантії подаються необхідні документи поручителя/гаранта (якщо є
додатково поручительство/гарантія): лист поручителя/гаранта про
готовність надати поручительство/гарантію, статут, установчий
договір, свідоцтво про реєстрацію, картка із зразками підписів та
відбитком печатки (2 відбитки), баланси, форма N 2 за два останні
роки діяльності та на останню звітну дату.
Начальник управління
зовнішньоекономічної політики В.Сидяченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: