open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 13 від 19.01.94

м.Київ

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту

N 1340 ( v1340736-10 ) від 31.12.2010 }
Про затвердження Положення про навчальний та

навчально-науково-виробничий комплекси

Відповідно до статті 34 Закону України про освіту ( 1060-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити і ввести в дію з 25 січня 1994 року погоджене в
установленому порядку "Положення про навчальний та
навчально-науково-виробничий комплекси", яке додається. 2. Положення поширюється на всі навчальні заклади України
незалежно від їх форми власності та підпорядкування.
Міністр П.Таланчук
Затверджено

наказом Міністерства освіти України

від 19 січня 1994 року N 13
Положення про навчальний та

навчально-науково-виробничий комплекси
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок створення навчальних та
навчально-науково-виробничих комплексів, організацію їх
навчально-виховної роботи та формування змісту освіти у системі
ступеневої підготовки фахівців. 1.2. Навчальний та навчально-науково-виробничий комплекс є
добровільне об'єднання державних, недержавних навчально-виховних
закладів, заснованих на різних формах власності. Всі навчально-виховні заклади, які входять до комплекса,
зберігають юридичну і фінансову самостійність. Навчальний комплекс (надалі комплекс) є об'єднання
навчально-виховних закладів усіх типів. Навчально-науково-виробничий комплекс (надалі комплекс) є
об'єднання навчально-виховних закладів усіх типів, виробничих
підприємств, наукових організацій, установ тощо. 1.3. Комплекс забезпечує координацію спільної діяльності
навчально-виховних закладів, підприємств, організацій та установ
по реалізації Закону України про освіту ( 1060-12 ), впровадження
системи ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними
планами та програмами, ефективне використання науково-педагогічних
кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної
інфраструктури, організацію підвищення кваліфікації викладачів
навчальних закладів та працівників підприємств, спільне проведення
науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів
наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку
навчально-методичного забезпечення тощо. 1.4. Навчально-виховні заклади, що входять до комплекса,
здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України про освіту
( 1060-12 ), чинного законодавства, установчого договора про
спільну діяльність в межах комплекса, положення про комплекс та
нормативних документів, що стосуються діяльності даного типу
навчального закладу, підприємства, установи, тощо.
2. Створення комплекса
2.1. Комплекс створюється наказом міністерства (відомства), у
підпорядкуванні якого знаходяться навчально-виховні заклади. У
разі підпорядкування навчально-виховних закладів різним
міністерствам (відомствам), комплекс стоворюється спільним наказом
міністерств (відомств). 2.2. Для організації навчального комплекса засновники подають
до міністерства такі документи: - обгрунтування необхідності створення комплекса; - установчий договір; - проект положення про комплекс на підставі даного положення; - згоду відповідних підрозділів місцевої адміністрації на
створення комплекса, в підпорядкуванні яких знаходяться учасники
комплекса.
3. Засновники і члени комплекса
3.1. Засновниками є державні, недержавні навчально-виховні
заклади, засновані на різних формах власності, наукові
організації, підприємства тощо. Засновники планують і здійснюють
організаційне, правове, фінансове, науково-методичне і технічне
забезпечення діяльності структурних підрозділів комплекса. 3.2. Членами комплекса можуть бути навчально-виховні заклади
різних типів, організації, підприємства, установи, які укладають
установчий договір про створення комплекса і зацікавлені у
розвитку системи безперервної освіти. 3.3. В установчому договорі визначається структура комплекса,
основні завдання і функції кожного з його учасників (Додаток N 1). 3.4. Установчий договір може бути змінений або розірваний за
згодою сторін, що його склали, з оформленням протоколу, який буде
невід'ємною частиною договору і погоджений у міністерстві або
відомстві, якому підпорядковані навчальні заклади. При цьому
вносяться зміни у положення про комплекс. 3.5. Про рішення вийти з комплекса сторона повідомляє Раду
комплекса офіційним листом не пізніше ніж за 3 місяці до виходу із
складу комплекса. 3.6. У випадку зміни пунктів установчого договора або
положення ініціативна сторона повідомляє Раду комплекса офіційним
листом не пізніше двох місяців до початку чергових робіт за
пунктами, яких це стосується. 3.7. Членство в комплексі не є перешкодою для складання між
сторонами інших договорів і не виключає можливість оформлення угод
з іншими закладами. 3.8. Участь засновників у навчальному комплексі припиняється
у випадках: - виходу із комплекса за власним бажанням відповідно умов,
викладених у п.3.5.; - невиконання угод і зобов'язань, укладених з іншими
закладами комплекса.
4. Структура і керівництво комплексом
4.1. Вищим органом керівництва діяльністю комплекса є Рада,
до складу якої входять представники навчально-виховних закладів,
підприємств, організацій та установ, які входять до складу
комплекса. 4.2. Раду комплекса очолює її Голова, якого обирають члени
Ради комплекса зі свого складу. 4.3. Рада комплекса розробляє і приймає положення про
комплекс, яке затверджується міністерством, у підпорядкуванні
якого знаходяться навчально-виховні заклади, з урахуванням чинного
законодавства, вимог даного положення, Закону України про освіту
( 1060-12 ) і керується ним у своїй діяльності. 4.4. Комплекс працює згідно з планами, затвердженими його
Радою.
5. Права комплекса
5.1. Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих
для умов найбільш ефективного використання наявного
науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази
комплекс має право: - координувати спільну діяльність навчально-виховних
закладів, підприємств, організацій та установ по реалізації Закону
України про освіту ( 1060-12 ): - впроваджувати систему ступеневої підготовки фахівців за
наскрізними навчальними планами та програмами; - визначати перелік напрямків підвищення кваліфікації
викладачів навчальних закладів та працівників підприємств; - включати до складу комплекса інші навчально-виховні
заклади та підприємства; - формувати зміст безперервної підготовки фахівців відповідно
до Державних стандартів освіти; - розробляти робочі навчальні плани і програми дисциплін для
всіх ступенів підготовки фахівців; - проводити спільні науково-дослідні роботи, апробацію та
використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових
кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення тощо; - здійснювати кадрове забезпечення виконання Державних
програм; - вступати до кооперації з іншими установами для розв'язання
завдань, що мають загальний інтерес, створювати і вступати до
асоціацій навчальних закладів спорідненого профілю, в тому числі з
закордонними навчальними закладами; - залучати викладачів базового навчально-виховного закладу
III і IV рівня акредитації для проведення занять, участі у роботі
Державних кваліфікаційних і екзаменаційних комісій
навчально-виховних закладів I - II рівнів акредитації на умовах
договорів; - здійснювати підготовку фахівців наступного рівня з числа
випускників навчально-виховних закладів, що входять до складу
комплекса. 5.2. Зарахування випускників професійних навчально-виховних
закладів та вищих навчально-виховних закладів I та II рівнів
акредитації на наступний рівень підготовки на спорідненій
спеціальності за освітньо-професійними програмами ступеневої
підготовки фахівців у комплексі здійснюється відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України, Правил прийому до
вищого навчального закладу, до якого вступають випускники. Направлення на навчання здійснюється наказом директора
училища, коледжа, технікума на підставі рішення педагогічної
ради навчального закладу. Строки подання списків випускників - кандидатів на навчання
на наступний рівень підготовки у вищому навчальному закладі
встановлюються Радою комплекса.
6. Організація навчальної роботи
6.1. Підготовка фахівців в навчально-виховних закладах
комплекса здійснюється за існуючими формами навчання за
спеціальностями і в терміни, які визначені наскрізними навчальними
планами. 6.2. Основні вимоги до рівня підготовки фахівців з кожної
спеціальності визначаються кваліфікаційними характеристиками, які
затверджуються у встановленому порядку. 6.3. Зміст і організація навчання визначаються наскрізними
навчальними планами і програмами відповідно до вимог міністерства
або відомства, якому підпорядковані навчальні заклади, і з
урахуванням новітніх досягнень науки, техніки, технологій,
фундаментальної, економічної, комп'ютерної, екологічної і
практичної підготовки фахівців. 6.4. Організація навчального процесу регламентується
відповідними положеннями.
7. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

комплекса
7.1. Для єдиного підходу у формуванні змісту освіти в системі
ступеневої підготовки фахівців, оформленні науково-методичної
документації та ефективного використання навчально-лабораторної
бази комплекс забезпечує: - організацію творчих колективів викладачів для підготовки
підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної
літератури для споріднених спеціальностей; - координацію планомірного оснащення навчально-лабораторної
бази навчально-виховних закладів сучасним устаткуванням,
обчислювальною, мікропроцесорною і множувальною технікою, засобами
оргтехніки, оснащення аудиторій та лабораторій; - налагодження зв'язків з підприємствами, організаціями,
установами з метою спонсорської безкоштовної передачі
навчально-виховними закладам сучасного устаткування, приладів,
матеріалів, приміщень, транспортних засобів тощо. 7.2. На підставі двосторонніх угод в межах комплексу
надається можливість користування бібліотечними фондами, технікою
для тиражування навчально-методичних матеріалів, а також
програмними засобами для обчислювальної техніки.
8. Підготовка науково-педагогічних кадрів, підвищення

кваліфікації
8.1. Комплекс забезпечує післядипломне навчання і підготовку
педагогічних кадрів за різними формами: - магістратура; - аспірантура; - підвищення кваліфікації викладачів професійних
навчально-виховних закладів, коледжів і технікумів у вищих
навчально-виховних закладах III та IV рівня акредитації, на
спеціальних факультетах; - складання кандидатських екзаменів і підготовки дисертацій; - педагогічне і наукове стажування у вищих навчальних
закладах, на підприємствах, установах, за кордоном.
9. Міжнародна діяльність
9.1. Навчально-виховні заклади, які входять до комплекса, на
підставі договорів організують навчання студентів, аспірантів,
підвищення кваліфікації спеціалістів з-за кордону за рахунок
коштів, обумовлених договорами, і відповідно до Наказу
Міністерства освіти України від 21.04.1993 року N 106 про навчання
іноземних громадян.
10. Ліквідація комплекса
10.1. Ліквідація комплекса здійснюється наказом міністерства
підставі рішення Ради комплекса; чинного законодавства.
Додаток N 1

до Положення про навчальний

та навчально-науково-виробничий

комплекси
Установчий договір про створення навчального

(навчально-науково-виробничого) комплекса
"___" ____________ 199__ р. м. ____________
Ми, державні (недержавні, засновані на різних формах
власності) навчально-виховні заклади України, виробничі
підприємства, наукові організації, установи тощо _________________ _________________________________________________________________

(перелік учасників комплекса: повна назва __________________________ в особі ______________________________
навчального закладу тощо) (посада, прізвище, ім'я та по _________________________________________________________________

батькові керівника) іють на підставі статті 34 Закону України про освіту, чинного
законодавства, нормативних документів, що стосуються діяльності
даного типу навчального закладу, підприємства, установи тощо з
метою ____________________________________________________________

(мета створення) омовились про створення навчального
(навчально-науково-виробничого) комплекса ________________________ _________________________________________________________________

(назва комплекса) _________________________________________________________________

(назва навчального закладу, засновника)
Навчальний (навчально-науково-виробничий) комплекс є
добровільне об'єднання навчально-виховних закладів усіх типів,
виробничих підприємств тощо. Всі учасники комплекса зберігають юридичну і фінансову
самостійність.
1. Предмет діяльності і цілі комплекса
__________________________________________________________________

(перелік діяльності та цілей) _________________________________________________________________
2. Управління комплексом
__________________________________________________________________

(організаційна структура і обов'язки керівництва) _________________________________________________________________
3. Зобов'язання сторін _________________________________________________________________
(перелік зобов'язань, які беруть на себе учасники комплекса)
4. Юридичні адреси сторін
__________________________________________________________________

(повні назви установ, їх повні адреси)
Договір підписується керівними особами усіх учасників
комплекса і закріплюється гербовими печатками навчальних закладів,
підприємств тощо.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: