open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

З УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ
Н А К А З
14.10.2010 N 12

Про колегію Укрнацпроекту

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
2 жовтня 2003 року N 1569 ( 1569-2003-п ) "Про затвердження
Загального положення про колегію центрального органу виконавчої
влади і місцевої державної адміністрації", пункту 11 Положення про
Державне агентство України з управління національними проектами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2010 року N 570 ( 570-2010-п ) "Про утворення Державного агентства
України з управління національними проектами", для погодженого
вирішення питань, що належать до компетенції Укрнацпроекту, та з
метою обговорення найважливіших напрямів діяльності агентства
Н А К А З У Ю:
1. Утворити колегію Державного агентства України з управління
національними проектами.
2. Затвердити Положення про колегію Державного агентства
України з управління національними проектами (додаток 1).
3. Начальнику Відділу організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності керівництва та зв'язків з громадськістю у двотижневий
термін зібрати пропозиції зацікавлених міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, народних депутатів України, представників інших
органів державної влади, представників громадських організацій,
творчих спілок, наукових установ, членів правління всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самоврядування, інших організацій,
іноземних представників, експертів, представників міжнародних
фінансових організацій, а також представників бізнес-кіл щодо
складу колегії та подати на затвердження Голові Державного
агентства України з управління національними проектами.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова С.А.Євтушенко

Додаток 1

до наказу Укрнацпроекту

14.10.2010 N 12

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Державного агентства України

з управління національними проектами

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегії у Державному агентстві України з управління
національними проектами (далі - Укрнацпроект).
2. Колегія Агентства (далі - Колегія) є постійно діючим
консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого
вирішення питань, що належать до його компетенції, та для
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів
діяльності Укрнацпроекту.
3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Положенням про Державне агентство
України з управління національними проектами, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 року
N 570 ( 570-2010-п ) "Про утворення Державного агентства України з
управління національними проектами", а також наказами
Укрнацпроекту і цим Положенням.
4. Колегія Укрнацпроекту організовує у межах своїх
повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за
їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
удосконалення законодавства та діяльності Укрнацпроекту.
5. Рішення про утворення Колегії приймається Головою
Укрнацпроекту.
Функції Колегії
6. Колегія Укрнацпроекту: 1) обговорює і приймає рішення щодо забезпечення в межах
повноважень Укрнацпроекту реалізації стратегічно важливих
проектів, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток
базових галузей реального сектору економіки України; 2) розглядає пропозиції щодо: - участі у розробці проекту переліку національних проектів; - сприяння реалізації національних проектів, затверджених
Кабінетом Міністрів України; - затвердження керівників національних проектів, враховуючи
рекомендації конкурсної комісії за результатами конкурсу на
заміщення позиції керівника національного проекту; - удосконалення нормативно-правової бази з питань
забезпечення реалізації національних проектів; - підготовки пропозицій і здійснення заходів з формування та
реалізації єдиної державної політики у сфері реалізації
національних проектів; - розроблення в межах своїх повноважень та забезпечення
відповідно до законодавства здійснення заходів із створення
позитивного інвестиційного іміджу України як на території України
так і за її межами; 3) вивчає світовий досвід із залучення інвестицій та
запровадження механізму їх стимулювання, готує пропозиції його
поширення в Україні; 4) вживає заходів до активізації роботи із залучення
інвестицій для реалізації національних проектів; 5) розробляє концепції та проекти державних цільових програм
з питань сприяння інвестуванню, вживає заходів щодо їх виконання
для реалізації національних проектів; 6) виконує в межах своїх повноважень разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування державні і регіональні цільові програми,
здійснює окремі заходи, спрямовані на сприяння інвестуванню для
реалізації національних проектів; 7) аналізує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій
розвитку сфери інвестиційної діяльності; 8) забезпечує здійснення заходів, необхідних для посилення
конкурентних переваг України; 9) розробляє концепції та проекти державних цільових програм
з питань, реалізації національних проектів, вживає заходів для їх
виконання; 10) проводить моніторинг, узагальнює та оприлюднює в
установленому порядку результати ефективності реалізації
національних проектів; 11) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків; 12) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
Укрнацпроекту та підприємств, установ та організацій, віднесених
до сфери управління Укрнацпроекту; 13) аналізує стан роботи Укрнацпроекту з питань забезпечення
прав і свобод людини і громадянина; 14) розглядає результати роботи Укрнацпроекту, підприємств,
установ та організацій, віднесених до сфери управління
Укрнацпроекту, а також інших підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах
компетенції); 15) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни; 16) схвалює подання до нагородження державними нагородами та
відзнаками працівників Укрнацпроекту; 17) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Укрнацпроект.
Склад Колегії
7. До складу колегії Укрнацпроекту входять: - Голова (голова Колегії), перший заступник Голови та
заступники Голови (за посадою), керівники структурних підрозділів
Укрнацпроекту (за рішенням Голови); - у разі потреби та за їх згодою - керівники інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, народні депутати України, представники інших органів
державної влади, представники громадських організацій, творчих
спілок, наукових установ, члени правління всеукраїнських асоціацій
органів місцевого самоврядування, інших організацій; - у разі потреби та за їх згодою - іноземні представники,
експерти, представники міжнародних фінансових організацій, а також
представники бізнес-кіл; - та інші особи, визначені головою Колегією за їх згодою.
8. Кількісний та персональний склад колегії Укрнацпроекту
визначається Головою Укрнацпроекту.
Організація роботи Колегії
9. Організаційною формою роботи Колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою.
10. Організаційно-методичне забезпечення роботи Колегії
здійснює Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності
керівництва та зв'язків з громадськістю.
11. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на квартал (півріччя), в якому зазначаються
питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.
12. Затверджений план засідань Колегії розсилається членам
Колегії не пізніше ніж за тиждень до початку кварталу.
13. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за три дні до чергового
засідання.
14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
Колегії визначаються головою Колегії.
15. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється Відділом організаційно-аналітичного
забезпечення діяльності керівництва та зв'язків з громадськістю,
який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові
Колегії для погодження.
16. На розгляд Колегії подаються: 1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням
доповідача з кожного питання; 2) довідки з питань порядку денного засідання Колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій; 3) проекти рішень Колегії; 4) список членів Колегії; 5) списки запрошених осіб та осіб, які виявили бажання взяти
участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад; 6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного. Доповідна записка (довідка) повинна містити стислий
(3-4 друкованих сторінки) аргументований виклад суті питання та
конструктивні пропозиції щодо його вирішення. Така записка
(довідка) підписується керівником структурного підрозділу
Укрнацпроекту, відповідального за підготовку питання, та візується
першим заступником голови. У проектах рішень Колегії констатується стан справ із
порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та
регіональних особливостей, дається його оцінка, формулюються
доручення відповідним структурним підрозділам Укрнацпроекту,
спрямовані на поліпшення стану справ чи остаточне вирішення
питання, та рекомендації іншим установам. Обсяг проекту рішення
Колегії повинен бути не більшим за 2-3 сторінки. Проекти рішень Колегії погоджуються (візуються) керівниками
структурних підрозділів Укрнацпроекту та заступниками голови
відповідно до компетенції, а також керівниками інших установ, якщо
порушені у проекті рішення питання стосуються їхньої діяльності, в
межах визначеної компетенції.
17. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання (не розповсюджується на перше засідання Колегії),
а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за
один день до засідання.
18. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання Колегії, надають їх Відділу
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва та
зв'язків з громадськістю не пізніше ніж за сім днів до чергового
засідання. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності керівництва та зв'язків з громадськістю контролює
своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх
оформлення. У разі необхідності - повертає їх на доопрацювання. Водночас подається список запрошених на засідання Колегії, у
т.ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів
Укрнацпроекту, підписаний керівником структурного підрозділу,
відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним
заступником голови.
19. Відповідальність за вчасну та якісну підготовку
матеріалів до засідань Колегії покладається особисто на заступника
голови та керівника структурного підрозділу Укрнацпроекту,
зазначених у плані проведення засідань Колегії.
Порядок проведення засідання Колегії
20. Засідання Колегії проводить голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку в установленому порядку покладено
виконання обов'язків керівника Укрнацпроекту.
21. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь половина загальної кількості членів Колегії.
22. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії
особисто. Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
23. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються
членами Колегії шляхом голосування.
24. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу головуючого на Колегії.
25. Члени Колегії та особи, які запрошені для участі у
розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
26. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється в установленому порядку відповідно до
законодавства.
27. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
Колегії і враховується під час голосування.
28. У разі проведення спільних засідань Колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання Колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
29. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує
протягом трьох днів (якщо головою Колегії не встановлено інший
строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних
підрозділів та членами Колегії Укрнацпроекту, іншими особами і
подає на розгляд голови Колегії.
30. Рішення Колегії проводяться у життя наказом
Укрнацпроекту. У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
Колегії під час прийняття рішення голова проводить у життя своє
рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли,
керівництву Кабінету Міністрів України. Члени Колегії також можуть
повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України.
Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних
повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України. Рішення Колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
31. Рішення Колегії оформляються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та секретарем. Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколом,
який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та секретарем.
32. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії,
керівників структурних підрозділів Укрнацпроекту, підприємств,
установ та організацій, віднесених до сфери управління
Укрнацпроекту, а також керівників інших органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
в частині, що їх стосується.
33. Протокольний запис засідань колегії Укрнацпроекту веде
Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності
керівництва та зв'язків з громадськістю.
34. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
Укрнацпроекту забезпечує Відділ організаційно-аналітичного
забезпечення діяльності керівництва та зв'язків з громадськістю.
35. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому
порядку у Відділі організаційно-аналітичного забезпечення
діяльності керівництва та зв'язків з громадськістю.
36. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії
здійснюється Відділом фінансового забезпечення, фінансового обліку
та звітності.
Контроль за виконанням рішень Колегії
37. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює Відділ
організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва та
зв'язків з громадськістю.
38. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.
Перший заступник Голови В.В.Карпунцов

Додаток 2

до наказу Укрнацпроекту

14.10.2010 N 12

СКЛАД

колегії Державного агентства України

з управління національними проектами

Голова Колегії - Євтушенко Сергій Анатолійович, Голова
Державного агентства України з управління національними проектами; Секретар Колегії - Члени Колегії:
1. Карпунцов Валерій Віталійович, перший заступник Голови
Державного агентства України з управління національними проектами;
2. Шут Сергій Олександрович, заступник Голови Державного
агентства України з управління національними проектами;
3. Дем'янюк Віталій Володимирович, заступник Голови
Державного агентства України з управління національними проектами;
4. Ніколаюк Владислав Віталійович
5. Жовква Ігор
6. Федюк Василь Миколайович
7. Таран Сергій Вікторович
8. Якимів Руслана Михайлівна

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: