open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.02.2006 N 12
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

судової адміністрації

N 21 ( v0021750-10 ) від 10.02.2010 }
Про колегію Державної судової адміністрації України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової

адміністрації N 41 ( v0041750-06 ) від 03.05.2006 N 7 ( v0007750-07 ) від 22.01.2007 N 41 ( v0041750-07 ) від 22.05.2007 N 11 ( v0011750-08 ) від 12.02.2008 N 28 ( v0028750-08 ) від 04.04.2008 N 91 ( v0091750-08 ) від 08.10.2008 N 93 ( v0093750-08 ) від 14.10.2008 N 41 ( v0041750-09 ) від 27.03.2009 N 98 ( v0098750-09 ) від 07.09.2009 N 112 ( v0112750-09 ) від 29.10.2009 }
Відповідно до Указу Президента України від 31 грудня
2005 року N 1902 ( 1902/2005 ) "Про колегію міністерства та іншого
центрального органу виконавчої влади" та пункту 10 Положення про
Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом
Президента України від 03.03.2003 N 182 ( 182/2003 ) (зі змінами),
з метою забезпечення належної організації роботи колегії ДСА
України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про колегію Державної судової
адміністрації України (додаток 1).
2. Затвердити склад колегії Державної судової адміністрації
України (додаток 2).
3. Затвердити склад секретаріату колегії Державної судової
адміністрації України (додаток 3).
4. Наказ ДСА України від 21 квітня 2004 року N 50/04 "Про
затвердження Положення про колегію Державної судової адміністрації
України" визнати таким, що втратив чинність.
5. Управлінню організаційно-аналітичної роботи,
документування та контролю (Бровко Т.В.) довести цей наказ до
відома керівників структурних підрозділів Державної судової
адміністрації України, членів колегії та начальників
територіальних управлінь державної судової адміністрації.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова І.Балаклицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової

адміністрації України

13.02.2006 N 12

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Державної судової адміністрації України

Загальні положення
1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегії Державної судової адміністрації України (далі -
колегія ДСА України).
2. Колегія ДСА України є постійним консультативно-дорадчим
органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що
належать до її компетенції, та для колективного й вільного
обговорення найважливіших напрямів діяльності ДСА України. { Пункт
2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової
адміністрації N 41 ( v0041750-07 ) від 22.05.2007 }
3. У своїй роботі колегія ДСА України керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших
центральних органів виконавчої влади, а також наказами Голови ДСА
України та цим Положенням.
4. Рішення про утворення колегії приймається Головою ДСА
України.
Функції колегії
5. Колегія ДСА України: 1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності ДСА України; 2) розглядає пропозиції щодо: - удосконалення законодавства; - забезпечення співпраці з іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування
під час виконання покладених на ДСА України завдань; - розширення міжнародного співробітництва у сфері
організаційного забезпечення діяльності судів загальної
юрисдикції; - формування та реалізації державної політики стосовно
організаційного забезпечення діяльності судів; 3) обговорює прогнози і програми організаційного забезпечення
діяльності судів, інші державні програми та визначає шляхи їх
реалізації; 4) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, розподіл і витрачання бюджетних коштів,
залучення та використання іноземних інвестицій і міжнародної
технічної допомоги, забезпечення реалізації державної політики
щодо закупівлі товарів, робіт, послуг, збереження та використання
державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю й
усунення виявлених недоліків; 5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДСА
України, територіальних управлінь державної судової адміністрації,
Академії суддів України, підприємств, установ та організацій, що
входять до сфери управління ДСА України; 6) аналізує стан роботи ДСА України; 7) розглядає результати роботи територіальних управлінь
державної судової адміністрації, Академії суддів України,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління ДСА України, а також інших підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності і підпорядкування в межах
компетенції; 8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни; 9) проводить спільні засідання з колегіями інших центральних
органів виконавчої влади та приймає спільні рішення; 10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на ДСА України.
Склад колегії
6. До складу колегії ДСА України входять: Голова ДСА України (голова колегії), перший заступник та
заступники Голови (за посадою), а також інші керівні працівники
ДСА України; у разі потреби - керівники інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління ДСА України, народні депутати України,
представники інших органів державної влади, підприємств, установ
та організацій (за згодою).
7. Персональний склад колегії затверджується Головою ДСА
України.
Планування й організація роботи колегії
8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою ДСА
України. { Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Наказу
Державної судової адміністрації N 41 ( v0041750-07 ) від
22.05.2007 } { Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Наказу
Державної судової адміністрації N 41 ( v0041750-07 ) від
22.05.2007 } Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової
адміністрації N 41 ( v0041750-07 ) від 22.05.2007 }
9. Для організаційного забезпечення діяльності колегії в
центральному апараті ДСА України може бути утворений її робочий
орган - секретаріат колегії, до складу якого входять не менше двох
осіб. Секретаріат колегії очолює секретар колегії.
10. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою піврічного плану засідань, в якому зазначаються питання,
які необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і
подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата
проведення засідань колегії. За ініціативою голови колегії або третини її членів можуть
проводитись позапланові (позачергові) засідання колегії. { Пункт
10 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної судової
адміністрації N 41 ( v0041750-07 ) від 22.05.2007 } У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади. { Пункт 10 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом Державної судової адміністрації N 41
( v0041750-07 ) від 22.05.2007 } Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
судової адміністрації N 41 ( v0041750-07 ) від 22.05.2007 }
11. Проект плану проведення засідань колегії формується на
основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних
підрозділів, які попередньо погоджують їх із заступниками Голови
ДСА України (за напрямками діяльності).
12. Секретар колегії узагальнює пропозиції, готує проект
плану проведення засідань колегії і розсилає його всім членам
колегії для попереднього ознайомлення та внесення уточнень і
доповнень.
13. Проект плану засідань колегії після візування членами
колегії затверджується головою колегії.
14. Додаткові (позапланові) питання до затвердженого плану
засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання
колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до
чергового засідання. Секретар колегії своєчасно інформує всіх членів колегії, а
також начальників структурних підрозділів про внесені до плану
засідань зміни.
15. Затверджений план засідань колегії доводиться членам
колегії, керівникам структурних підрозділів центрального апарату
ДСА України, начальникам територіальних управлінь державної
судової адміністрації, Академії суддів України не пізніше ніж за
два тижні до початку року, на який вони складаються.
16. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
17. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за
десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
18. На розгляд колегії подаються: 1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання; 2) довідка з викладенням суті питання, обґрунтуванням
пропозицій, що вносяться за підписом відповідного заступника
Голови ДСА України, начальника структурного підрозділу
(відповідального за підготовку питання), обсягом не більше ніж 4
сторінки; 3) проект постанови колегії з кожного питання порядку денного
засідання колегії, завізований відповідальним за підготовку
питання заступником Голови ДСА України (згідно з розподілом
обов'язків), керівниками відповідних структурних підрозділів
центрального апарату ДСА України, які повинні виконувати це
рішення в разі його прийняття; проект постанови колегії з кожного питання повинен бути
обсягом не більше ніж 2 сторінки; 4) список членів колегії; 5) список запрошених осіб, завізований заступником Голови ДСА
України згідно з розподілом обов'язків (виклик запрошених на
засідання колегії здійснюється підрозділом, на який покладено
відповідальність за підготовку питання); 6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
19. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
20. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають матеріали секретарю колегії не
пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретаріат
колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє
правильність їх оформлення та інформує про підготовку матеріалів
до колегії заступника Голови ДСА України (згідно з розподілом
обов'язків).
21. Заступники Голови ДСА України (згідно з розподілом
обов'язків), керівники структурних підрозділів, яким доручено
підготовку матеріалів до засідання колегії, та секретар колегії
несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність їх
підготовки.
22. Якщо матеріали до колегії вчасно не надійшли в
секретаріат колегії або неналежним чином оформлені, секретар
колегії письмово інформує заступника Голови ДСА України (згідно з
розподілом обов'язків), а також вносить пропозицію голові колегії
щодо виключення питання з порядку денного засідання колегії. У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового
засідання колегії відповідальний за підготовку (відповідний
заступник Голови ДСА України) повинен поінформувати про це
мотивованою доповідною запискою голову колегії за тиждень до її
засідання.
23. Керівники структурних підрозділів ДСА України,
відповідальні за підготовку питання на засідання колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів,
залучених до розроблення необхідних матеріалів.
Порядок проведення засідання колегії
24. Засідання колегії веде її голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови
ДСА України.
25. Засідання колегії проводиться в разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
26. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто; якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі. У засіданнях колегії беруть участь члени колегії та інші
посадові особи, які запрошені для розгляду кожного окремого
питання.
27. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
28. Члени колегії та запрошені особи, які беруть участь у її
засіданні, реєструються.
29. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії і вони не беруть участі в голосуванні під
час прийняття рішень колегії.
30. Час для доповіді на засіданні колегії визначається в
межах 20 хв., для співдоповіді - до 10 хв., для виступу під час
обговорення - до 5 хв., для довідок - до 3 хв. У разі потреби
головуючий може змінити тривалість виступів. Перерва оголошується, як правило, після двох годин роботи. Учасники засідання можуть брати участь в обговоренні питань,
вносити пропозиції, давати необхідні довідки та пояснення. Обговорення питань припиняється за пропозицією головуючого. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
31. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням членів
колегії, про що видаються постанови колегії. Рішення колегії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів
колегії. Якщо під час голосування з питання порядку денного засідання
колегії кількість голосів однакова, то вирішальний голос з
проголосованого питання за головуючим на засіданні колегії. За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування. Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
32. У разі проведення спільних засідань колегії та прийняття
відповідних рішень з іншими центральними органами виконавчої влади
рішення оформляються спільними постановами.
33. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється з дотриманням установлених правил роботи
з документами обмеженого доступу.
34. Засідання колегії оформляється протоколом, який
підписується головуючим на колегії та секретарем колегії. Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади (відповідних органів інших гілок влади) та секретарем, який
веде протокол.
35. Рішення з кожного розглянутого на засіданні колегії
питання оформляється постановою, яка підписується головою колегії
після візування заступником Голови ДСА України (згідно з
розподілом обов'язків), керівником структурного підрозділу, який
готував питання.
36. Після засідання колегії секретаріат колегії спільно з
керівниками структурних підрозділів, які готували питання на
засідання, доопрацьовують матеріали колегії протягом десяти днів
(якщо головою колегії не встановлено інший строк), а саме: 1) у п'ятиденний термін відповідальні за підготовку
розглянутих питань керівники структурних підрозділів ДСА України,
установ та організацій, що належать до сфери управління ДСА
України, в обов'язковому порядку доопрацьовують проекти постанов,
з урахуванням висловлених під час обговорення питань прийнятих на
колегії зауважень і пропозицій; 2) текст доопрацьованого рішення узгоджується з секретарем
колегії на відповідність внесеним зауваженням, правилам
оформлення, а також на визначення термінів виконання завдань; 3) остаточний текст постанови візується начальником
структурного підрозділу, який готував питання, та заступником
Голови ДСА України (згідно з розподілом обов'язків); завізований текст постанови з відповідного питання надається
секретарю колегії.
37. Рішення (постанови) колегій проводяться в життя наказом
Голови ДСА України і є обов'язковими для виконання. Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або
розпорядження).
38. Наказ про виконання постанов колегії у триденний термін
доводиться секретарем колегії до членів колегії, керівників
структурних підрозділів центрального апарату ДСА України,
територіальних управлінь державної судової адміністрації, Академії
суддів України, а також керівників інших заінтересованих органів
державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від
форми власності в частині, що їх стосується. Розсилка (поштою) матеріалів колегій здійснюється відділом
документального забезпечення управління документального
забезпечення та організаційної роботи ДСА України.
39. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку в секретаріаті колегії терміном, визначеним номенклатурою
справ ДСА України.
40. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється управлінням матеріально-технічного та господарського
забезпечення ДСА України.
41. Фінансове забезпечення діяльності колегії здійснюється за
рахунок коштів ДСА України.
Контроль за виконанням постанов колегії
42. Контроль за виконанням постанов колегії покладається на
заступників Голови ДСА України (згідно з розподілом обов'язків),
керівників структурних підрозділів, а щодо термінів виконання - на
управління організаційно-аналітичної роботи, документування та
контролю. Секретар колегії аналізує інформацію про стан виконання
постанов колегії, надану управлінням організаційно-аналітичної
роботи, документування та контролю, та інформує колегію про
результати аналізу стану виконання попередніх постанов колегій.
43. Колегія на своїх засіданнях розглядає стан виконання
прийнятих нею постанов.
44. Голова колегії вносить на розгляд колегії пропозиції щодо
відповідальності осіб, винних у невиконанні чи невчасному
виконанні постанов попередніх засідань колегії.
45. Умови для нормальної роботи колегії забезпечує ДСА
України.

Додаток 2

до наказу ДСА України

13.02.2006 N 12

(у редакції наказу

ДСА України

29.10.2009 N 112)

( v0112750-09 )

СКЛАД КОЛЕГІЇ

Державної судової адміністрації України

Балаклицький - Голова Державної судової
Іван Ілліч адміністрації України, голова

колегії;
Лиханський - перший заступник Голови
Віктор Олександрович Державної судової адміністрації

України;
Булка - заступник Голови Державної
Ольга Аркадіївна судової адміністрації України;
Капустинський - заступник Голови Державної
Віктор Анатолійович судової адміністрації України;
Лощихін - заступник Голови Державної
Олександр Миколайович судової адміністрації України;
Арістова - начальник територіального
Світлана Гнатівна управління державної судової

адміністрації в Рівненській

області;
Бадахов - начальник територіального
Назір Якубович управління державної судової

адміністрації в Донецькій

області;
Білик - начальник територіального
Василь Вікторович управління державної судової

адміністрації у Вінницькій

області;
Боделан - директор ДП "Інформаційні
Андрій Володимирович судові системи";
Богачова - директор Української школи
Олена Вікторівна законотворчості Інституту

законодавства Верховної Ради

України, кандидат юридичних

наук, заслужений юрист України

(за згодою);
Бровко - начальник управління
Тетяна Василівна організаційно-аналітичної

роботи, документування та

контролю Державної судової

адміністрації України;
Коцюба - начальник управління
Олександр Миколайович організації роботи з ведення

судової статистики, діловодства

та архіву судів Державної

судової адміністрації України;
Войтюк - ректор Академії суддів
Ірина Анатоліївна України (за згодою);
Гайдученко - директор департаменту з
Володимир Данилович питань суддівства Державної

судової адміністрації України;
Лещенко - завідуючий контрольно-
Олександр Петрович ревізійним сектором Державної

судової адміністрації України;
Оніщенко - завідувач відділу теорії
Наталія Миколаївна держави та права Інституту

держави і права

ім. В.М.Корецького Національної

академії наук України, доктор

юридичних наук, професор,

заслужений юрист України

(за згодою);
Подолян - начальник територіального
Петро Іванович управління державної судової

адміністрації в місті Києві;
Рудмінська - директор департаменту
Людмила Олексіївна планово-фінансової діяльності

та соціального забезпечення

Державної судової адміністрації

України;
Сенченко - народний депутат України,
Андрій Віленович член Комітету Верховної Ради

України з питань правосуддя

(за згодою);
Сердюк - директор департаменту
Наталія Павлівна матеріально-технічного,

інформаційного та побутового

забезпечення Державної судової

адміністрації України;
Сидоренко - директор ДП "Судовий
Іван Олексійович будівельно-експертний центр"

(за згодою);
Трошина - начальник територіального
Марина Віталіївна управління державної судової

адміністрації в Автономній

Республіці Крим;
Чеботар - заступник Міністра Кабінету
Сергій Іванович Міністрів України, начальник

Управління з питань діяльності

органів юстиції та

правоохоронних органів

(за згодою);
Чебан - начальник юридичного
Ігор Миколайович управління Державної судової

адміністрації України.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
судової адміністрації N 41 ( v0041750-06 ) від 03.05.2006, N 7
( v0007750-07 ) від 22.01.2007, в редакції Наказу Державної
судової адміністрації N 11 ( v0011750-08 ) від 12.02.2008, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової
адміністрації N 28 ( v0028750-08 ) від 04.04.2008, в редакції
Наказу Державної судової адміністрації N 91 ( v0091750-08 ) від
08.10.2008, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
судової адміністрації N 98 ( v0098750-09 ) від 07.09.2009, в
редакції Наказу Державної судової адміністрації N 112
( v0112750-09 ) від 29.10.2009 }

Додаток 3

до наказу ДСА України

13.02.2006 N 12

СКЛАД

секретаріату колегії

Державної судової адміністрації України

Бровко - начальник управління організаційно-
Тетяна Василівна аналітичної роботи, документування та

контролю Державної судової адміністрації

України - секретар колегії
Сурмачевська - заступник начальника управління
Лідія Львівна організаційно-аналітичної роботи,

документування та контролю - начальник

відділу організаційної роботи ДСА України
Кривонос - начальник відділу документального
Людмила Сергіївна забезпечення та контролю управління

організаційно-аналітичної роботи,

документування та контролю ДСА України
Бучацька - головний спеціаліст відділу організаційної
Людмила роботи управління організаційно-аналітичної
Василівна роботи, документування та контролю ДСА

України.
{ Склад в редакції Наказу Державної судової адміністрації N 93
( v0093750-08 ) від 14.10.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної судової адміністрації N 41 ( v0041750-09 ) від
27.03.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: