open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12 від 26.01.99

м.Київ
vd990126 vn12
( Наказ втратив силу на підставі Наказу МОЗ

N 278 ( v0278282-00 ) від 31.10.2000 )
Про затвердження Статуту Комітету з питань народної

і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони

здоров'я України

На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я від
04.12.98 N 343 ( v0343282-98 ) "Про утворення Комітету з питань
народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони
здоров'я України" Н А К А З У Ю:
Затвердити Статут з питань народної і нетрадиційної медицини
при Міністерстві охорони здоров'я України (додається).
Міністр А.М.Сердюк
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

від 26 січня 1999 р. N 12
Статут

Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини

при Міністерстві охорони здоров'я України
Загальні положення
1.1. Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини при
Міністерстві охорони здоров'я України (далі - Комітет) є
науково-експертною установою, що підпорядковується Міністерству
охорони здоров'я України (далі - Міністерство). 1.2. Комітет утворено наказом Міністерства від 04.12.98
N 343 ( v0343282-98 ). 1.3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами
Міністерства, а також цим Статутом. 1.4. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків
України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням, штампи. 1.5. Комітет має право укладати угоди, набувати майнові,
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем в суді, арбітражному суді. 1.6. Комітет діє на засадах госпрозрахунку. 1.7. Місцезнаходження Комітету; 253175, м. Київ, Харківське
шосе, 121.
2. Основними завданнями і напрямками діяльності Комітету є: 2.1. розробка пропозицій щодо реалізації державної політики у
сфері народної і нетрадиційної медицини; 2.2. координування та контроль за здійсненням медичної
практики у галузі народної і нетрадиційної медицини; 2.3. вивчення досліджень, та аналіз народної і нетрадиційної
медицини її вплив на психічне та фізичне здоров'я населення.
3. Комітет відповідно до покладених на нього завдань: 3.1. вносить пропозиції по організації надання закладами
охорони здоров'я а також суб'єктами підприємницької діяльності
медичної допомоги населенню в сфері народної і нетрадиційної
медицини; 3.2. надає пропозиції Міністерству щодо проведення наукових
досліджень з пріоритетних напрямків народної і нетрадиційної
медицини, впровадження у практику досягнень науки, техніки і
передового досвіду; 3.3. аналізує стан надання медичної допомоги у сфері народної
і нетрадиційної медицини закладами охорони здоров'я та суб'єктами
підприємницької діяльності і у разі необхідності вносить
відповідні пропозиції до Міністерства; 3.4. готує пропозиції щодо визначення перспективних напрямків
розвитку народної і нетрадиційної медицини, опрацьовує заходи,
спрямовані на реформування сфери народної і нетрадиційної
медицини; 3.5. сприяє впровадженню у практику охорони здоров'я
результатів наукових досліджень, досягнень науки і техніки; 3.6. надає науково-методичну допомогу юридичним та фізичним
особам, які здійснюють медичну практику в галузі народної і
нетрадиційної медицини; 3.7. аналізує та систематизує методи народної і нетрадиційної
медицини, визначає перспективні напрямки її вивчення та розвитку; 3.8. запобігає використанню в медичній практиці методів і
засобів народної і нетрадиційної медицини, які можуть мати
негативний вплив на здоров'я людини; 3.9. бере участь у роботі ліцензійної комісії при
Міністерстві та проводить у встановленому порядку атестацію і
експертизу осіб, які виявили бажання займатися медичною діяльністю
в галузі народної і нетрадиційної медицини; 3.10. здійснює науково-експертні послуги організаціям,
підприємствам, установам різної форми власності та окремим
громадянам згідно з напрямками діяльності Комітету; 3.11. надає пропозиції Міністерству охорони здоров'я України
щодо розроблень основних напрямків освіти в галузі народної і
нетрадиційної медицини; 3.12. вивчає передовий досвід зарубіжних країн у використанні
методів народної і нетрадиційної медицини, ознайомлює з ними
фахівців; 3.13. бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
в межах своєї компетенції; 3.14. здійснює науково-видавничу діяльність в установленому
порядку; 3.15. створює архіви та бази необхідних даних з народної і
нетрадиційної медицини; 3.16. надає пропозиції Міністерству щодо впровадження нових
форм статистичної звітності в діяльності суб'єктів підприємництва
у галузі народної і нетрадиційної медицини;
4. Комітет має право: 4.1. об'єднуватись в асоціації та інші об'єднання; 4.2. залучати спеціалістів підприємств, установ і організацій
(за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать
до його компетенції; 4.3. скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
5. Майно Комітету: 5.1. майно Комітету становлять основні фонди, оборотні кошти,
а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному
балансі; 5.2. майно Комітету є державною власністю і належить йому на
праві повного господарського відання. Комітет володіє,
користується та розпоряджається закріпленим за ним майном на свій
розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать
чинному законодавству та цьому Статуту. 5.3. Джерелами формування майна Комітету є: - кошти отримані від надання атестаційних, експертних послуг
особам, які виявили бажання займатися медичною діяльністю в галузі
народної і нетрадиційної медицини; - кошти отримані від різних видів господарської діяльності; - безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств, установ і громадян; - інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.
6. Управління Комітетом: 6.1. управління Комітетом здійснює голова Комітету, який
призначається Міністром охорони здоров'я; 6.2. голова Комітету самостійно вирішує питання діяльності
Комітету за винятком тих, що віднесені до компетенції Міністерства
і трудового колективу. Голова Комітету: - несе повну відповідальність за діяльністю Комітету; - представляє Комітет в установах та організаціях; - розпоряджається коштами та майном Комітету відповідно до
чинного законодавства; - укладає господарські та інші угоди, видає довіреності,
відкриває рахунки в банках; - у межах своєї компетенції видає накази; - призначає на посаду і звільняє з посад працівників
Комітету; - накладає на працівників стягнення відповідно до
законодавства; 6.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю
голосів. Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них
беруть участь не менше ніж 3/4 кількості працівників Комітету. Трудовий колектив Комітету: - затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку; - розглядає і затверджує проект колективного договору; - бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні
працівників.
7. Господарська, економічна і соціальна діяльність Комітету 7.1. Структуру, штатний розпис Комітет затверджує самостійно
відповідно до основних напрямків діяльності. 7.2. Комітет встановлює форми і систему оплати праці, доплати
і надбавки до заробітної плати, інші види матеріального заохочення
працівників Комітету; 7.3. Комітет має право створювати такі фонди: - фонд матеріально-технічного і соціального розвитку; - фонд матеріального заохочення. 7.4. Кошти фондів Комітет використовує самостійно. 7.5. Відносини Комітету з іншими установами, організаціями,
підприємствами незалежно від форми власності, а також з
громадянами здійснюється на основі договорів. 7.6. Комітет має право здійснювати зовнішньо-економічну
діяльність: - проводити спільні дослідження і науково-практичні
конференції з іноземними фірмами, клініками на основі договорів; 7.7. Комітет використовує валютні кошти самостійно відповідно
до валютного законодавства; 7.8. Комітет здійснює оперативний бухгалтерський облік, веде
статистичну звітність. 7.9. Контроль за ефективним використанням і збереженням
державного майна та фінансово-господарською діяльністю здійснює
Міністерство.
8. Ліквідація і реорганізація Комітету. 8.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
відділення), припинення діяльності Комітету проводиться за
рішенням Міністерства відповідно до чинного законодавства. 8.2. При реорганізації та ліквідації Комітету працівникам,
які звільнюються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
Голова Комітету з питань
народної і нетрадиційної
медицини Півень В.А.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: