open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 12 від 17.02.94

м.Київ
vd940217 vn12

Затверджено Аудиторською

палатою України 17.02.94 р.

протокол N 12
Положення про ліцензування аудиту
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), інших актів
законодавства та Статуту Аудиторської палати України. Положення регулює умови і порядок видачі ліцензій на заняття
аудитом. 1.2. Ліцензія (дозвіл) на проведення аудиту є документом, що
підтверджує право її власника (юридичної або фізичної особи) на
заняття аудитом на території України з дотриманням вимог Закону
України "Про аудиторську діяльність" та даного Положення. 1.3. Ліцензування аудиту (видачу ліцензій) здійснює
Аудиторська палата України.
2. Ліцензія
2.1. Ліцензія видається за встановленою формою. Вона повинна
містити такі реквізити: 2.1.1. найменування органу, який її видав; 2.1.2. прізвище, ім'я та по батькові (якщо ліцензія видається
фізичній особі), найменування аудиторської фірми, підприємства
(якщо ліцензія видається юридичній особі); 2.1.3. запис про надання права (дозволу) здійснювати аудит
відповідно до отриманого сертифікату; 2.1.4. реєстраційний номер ліцензії та дату її видачі; 2.1.5. термін дії ліцензії; 2.1.6. підпис Головуючого на засіданні Аудиторської палати
України та підпис завідуючого секретаріатом Аудиторської палати
України.
2.2. Термін чинності ліцензій на заняття аудиторською
діяльністю не може перевищувати п'яти років. 2.3. За видачу ліцензії стягується плата у розмірі п'яти
мінімальних заробітних плат, яка спрямовується до державного
бюджету.
3. Отримувачі ліцензій
3.1. Ліцензії (дозволи) на заняття аудитом видаються
юридичним та фізичним особам України. 3.2. Ліцензії на заняття аудитом аудиторським фірмам
(аудиторам) видаються загального зразка. При цьому аудиторські
послуги надаються відповідно до серії чинного сертифікату. 3.3. Видача ліцензії на заняття аудитом одноособово
здійснюється при наявності у отримувача відповідного чинного
сертифікату Аудиторської палати України та документу, що
підтверджує реєстрацію його як підприємця. 3.4. Видача ліцензії аудиторській фірмі здійснюється за
умови, якщо в ній працює хоча б один аудитор. При цьому керівник
фірми обов'язково повинен бути аудитором (мати чинний сертифікат),
а загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів), як
фізичних, так і юридичних осіб, які не є аудиторами, у статутному
фонді не може перевищувати 30 відсотків. 3.5. Аудиторам забороняється безпосередньо займатися
торговельною, посередницькою та виробничою діяльністю, що не
виключає їх права отримувати дивіденди від акцій та доходи від
інших корпоративних прав.
4. Порядок видачі ліцензій
4.1. Для отримання ліцензії на право заняття аудиторською
діяльністю аудиторська фірма (аудитор) після державної реєстрації
фірми (окремого аудитора як суб'єкта підприємницької діяльності)
подають до Аудиторської палати України клопотання, в якому повинно
бути вказано: - прізвище, ім'я та по батькові (якщо ліцензія видається
фізичній особі), найменування аудиторської фірми, підприємства
(якщо ліцензія видається юридичній особі); - юридичну та поштову адресу (місцезнаходження); - відомості про сертифікат (сертифікати), відповідно до якого
видається ліцензія, прізвище, ім'я та по батькові особи (осіб -
для аудиторської фірми), якій видано сертифікат; серія та номер
сертифікату (сертифікатів); дата видачі та термін його (їх) дії; - відомості про всіх засновників (учасників, акціонерів)
аудиторської фірми з числа аудиторів (прізвище, ім'я та по
батькові; серія та номер сертифікату; дата видачі та термін його
дії, частка в статутному фонді фірми). 4.2. Одночасно з клопотанням подаються: - оригінали або нотаріально завірені копії засновницьких
документів та реєстраційного свідоцтва аудиторської фірми
(свідоцтва про реєстрацію окремого аудитора як суб'єкта
підприємницької діяльності); - копія платіжного документу про перерахування до державного
бюджету плати за ліцензування. 4.3. Подані документи на отримання ліцензії розглядаються
Секретаріатом не більше 5 днів з моменту їх надходження. За
наслідками розгляду документів завідуючим Секретаріатом АПУ
виноситься письмовий висновок. 4.4. Рішення про видачу ліцензії або відмова в видачі
приймаються, а також видача здійснюються в термін, що не перевищує
40 днів з дня подачі клопотання і представлення необхідних
документів в Секретаріат Аудиторської палати України. 4.5. Підставою для відмови у видачі ліцензії аудиторській
фірмі або окремому аудитору може бути невідповідність документів,
що подаються до Аудиторської палати України вимогам чинного
законодавства та даному Положенню. 4.6. Рішення про відмову у видачі ліцензії аудиторській фірмі
(окремому аудитору) повідомляється в письмовій формі з зазначенням
причин відмови. 4.7. Після усунення виявлених недоліків аудиторська фірма
(окремий аудитор) в місячний термін з дня прийняття рішення про
відмову мають право подати до Аудиторської палати України повторне
клопотання про видачу ліцензії. 4.8. Завідуючий Секретаріатом Аудиторської палати України до
кожного засідання палати готує письмову інформацію про видачу і
відмову у видачі ліцензій. Причини відмови підтверджуються
документально. 4.9. Контроль за правильністю видачі ліцензій здійснює
Наглядова Рада Аудиторської палати України.
5. Контроль за використанням ліцензії
5.1. За неналежне виконання аудитором (аудиторами - для
аудиторської фірми) своїх професійних обов'язків, допущення
аудиторською фірмою (окремим аудитором - для підприємця) порушень
чинного законодавства, норм та стандартів аудиту до них
Аудиторською палатою України можуть бути застосовані стягнення у
вигляді попередження, зупинення дії ліцензії на строк до одного
року або анулювання ліцензії. Розгляд питань про відповідальність аудиторів (аудиторських
фірм) здійснюється на підставі подання відповідних державних
органів, регіональних відділень АПУ та у інших випадках,
передбачених статутними та організаційно-розпорядчими документами
Аудиторської палати України). 5.5. Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії
Аудиторська палата України повідомляє аудиторську фірму або
аудитора у письмовій формі. 5.6. Рішення Аудиторської палати України щодо припинення
чинності або анулювання ліцензії можуть бути оскаржені в суді або
арбітражному суді. 5.7. Якщо в місячний термін у Аудиторську палату України не
надійшло від аудиторської фірми або аудитора повідомлення про
оскарження рішення, Аудиторська палата України повідомляє про
припинення чинності або анулювання ліцензії через пресу відповідно
до Реєстру аудиторських фірм (аудиторів).
Примірний стандарт аудиторської перевірки підприємства

при приватизації майна*
1. Аудиторська перевірка підприємства з метою підтвердження
документів, підготовлених для приватизації державного майна
проводиться за період, обумовлений наказом Регіонального
відділення Фонду державного майна. 2. Перевірці підлягають: - баланс підприємства; - форма N 2 "Звіт про фінансові результати та їх
використання; - форма N 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства". 3. Джерелом перевірки є: - головна книга; - журнали-ордери або комп'ютерні дані; - при необхідності - первинні документи.
4. Вибірковій перевірці підлягають питання наявності основних
і оборотних коштів, обліку грошових, розрахункових і кредитних
операцій, обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами та
слідуючі питання: 4.1. Правильність організації бухгалтерського обліку і
звітності у відповідності з планом рахунків і інструкцій по його
приміненню та інших нормативних актах. 4.2. Документальна обгрунтованість проведених записів,
наявність виправлень записів і підсумкових даних в
журналах-ордерах, відомостях, головній книзі та балансі. 4.3. Вибіркова перевірка достовірності бухгалтерських записів
в регістрах аналітичного і синтетичного обліку, методом їх звірки
з підтверджуючими документами і рахунками. Правильність підсумків
- шляхом контрольного підрахунку облікових даних по вертикалі і
горизонталі і співставлення цих сум із записами в регістрах
синтетичного обліку. 4.4. Дотримання типової кореспонденції бухгалтерських
рахунків, передбачених планом рахунків і інструкцією по її
застосуванню. 4.5. Взаємна узгодженість оборотів і сальдо по рахунках
аналітичного обліку з даними синтетичного обліку. 4.6. Відповідність облікових і звітних даних по рахунках
інвентаризаційним описам, порівнювальним відомостям і протоколам
інвентаризаційної комісії, призначеної регіональним відділенням
Фонду державного майна. 4.7. Суцільна перевірка індексації основних засобів,
проведеної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 серпня 1993 року N 598 ( 598-93-п ) "Про проведення індексації
основних фондів у народному господарстві України". 4.8. Суцільна перевірка шифрів і норм нарахування зносу
основних засобів з моменту їх введення в експлуатацію до моменту
приватизації. 4.9. Суцільна перевірка визначення залишкової вартості, з
врахуванням експертної оцінки основних засобів (що пройшли повний
строк амортизації), проведеної комісією, призначеною регіональним
відділенням Фонду державного майна України. 4.10. Суцільна перевірка руху основних засобів. 4.11. Суцільна перевірка достовірності бухгалтерського обліку
основних засобів, придбаних за рахунок коштів орендного колективу. 4.12. Правильність заповнення відомостей розрахунку вартості
будівель, споруд і передавальних пристроїв, вартості машин,
обладнання, транспортних засобів та інших основних фондів, а також
нематеріальних активів. Відповідність підсумкових даних відомості
даним бухгалтерського обліку. 4.13. Правильність проведення індексації незавершеного
будівництва та відповідність даних відомості розрахунку відновної
вартості незавершеного будівництва даним бухгалтерського балансу. 4.14. Правильність заповнення розрахунку вартості оборотних
засобів і відповідність їх даним балансу. 4.15. Правильність індексації оборотних засобів в орендних
підприємствах по розрахунку вартості оборотних засобів, одержаних
в оренду. 4.16. Правильність складання акта вартості інвентарних
об'єктів. 4.17. Правильність складання акта оцінки вартості майнового
комплексу.
5. При виявленні в процесі перевірки недоліків надати
необхідну консультацію по виправленню цих недоліків. ____________________________

* В порядку обговорення.
Інформаційний бюлетень
Міністерства статистики України, 1994, N 3-4.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: