open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.07.2006 N 11гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 11гн ( v0011900-14 ) від 30.08.2014 }
Про організацію роботи органів прокуратури України

з реалізації принципу гласності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 11гн-1 ( v0011900-10 ) від 30.07.2010

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011

N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }

З метою забезпечення дотримання в діяльності органів
прокуратури принципу гласності, інформування органів влади,
громадськості про стан законності та заходи щодо її зміцнення,
керуючись ст. 15 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
Дніпровському екологічному прокурору, міським, районним,
міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам розглядати
гласність у діяльності прокуратур усіх рівнів як важливий засіб
запобігання злочинності, зміцнення законності та формування в
суспільстві об'єктивної думки щодо виконання органами прокуратури
покладених на них завдань і функцій, особисто організовувати
роботу на зазначеному напрямі. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
1.1. Першочергове значення надавати висвітленню результатів
діяльності, які реально вплинули на зміцнення законності та
правопорядку, на поновлення прав громадян та захист інтересів
держави. Розкривати причини і умови, які сприяли вчиненню злочинів
та порушенням закону, пропонувати шляхи їх усунення та
попередження.
1.2. Своєчасно реагувати на критичні публікації і
повідомлення про роботу органів прокуратури.
1.3. Зазначену діяльність проводити у суворій відповідності з
вимогами законодавчих актів, що регулюють правовідносини у сфері
інформаційної діяльності.
1.4. Запобігати поширенню інформації, яка містить державну чи
будь-яку іншу таємницю або конфіденційні відомості, стосовно яких
законодавством встановлено особливий порядок охорони. Інформацію
про порушення кримінальних справ, провадження досудового слідства
оприлюднювати лише за умови, що це негативно не вплине на
всебічність, об'єктивність та повноту досудового слідства, при
дотриманні таємниці слідства і законних прав учасників процесу. Не
допускати, зокрема, обнародування даних щодо особи підозрюваного,
обвинуваченого або підсудного до набрання законної сили
обвинувальним вироком суду щодо неї, а стосовно потерпілого - без
його згоди. У разі порушення вказаних вимог призначати службову
перевірку та вживати відповідних заходів реагування.
2. Інформування державних органів влади і громадськості
здійснювати з усіх напрямів прокурорської діяльності, визначених
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ).
2.1. Про стан законності та заходи щодо її зміцнення
інформувати Верховну Раду України і Президента України не менш як
один раз на рік, а місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування - не рідше ніж двічі на рік. Населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці,
органи місцевого самоврядування про стан законності, заходи щодо
її зміцнення та результати діяльності на відповідній території
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, міським,
районним, міжрайонним, районним в містах та іншим прирівняним до
них прокурорам інформувати на відкритому пленарному засіданні
відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової
інформації. { Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Генеральної прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від
04.10.2011 } Підпункт 2.1 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 11гн-1
( v0011900-10 ) від 30.07.2010 }
2.2. Про стан законності з окремих напрямів прокурорської
діяльності інформувати центральні та місцеві органи влади, органи
місцевого самоврядування за результатами прокурорських перевірок
або аналітичних досліджень у разі необхідності вжиття з їх боку
конкретних заходів, спрямованих на забезпечення законності і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян.
2.3. За наявності подій, що набули великого суспільного
значення або широкого розголосу, на запити засобів масової
інформації або з власної ініціативи надавати у межах компетенції
офіційні коментарі щодо встановлених обставин, чинного
законодавства та вжитих органами прокуратури заходів.
3. Прес-службі Генеральної прокуратури України,
прес-секретарям у прокуратурах Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровській екологічній
прокуратурі, військових прокуратурах регіонів та
Військово-Морських Сил України: Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
3.1. Налагодити і підтримувати ділові зв'язки та контакти із
загальнодержавними, регіональними і місцевими засобами масової
інформації.
3.2. Здійснювати організаційне забезпечення виступів
керівників прокуратури, їх заступників, оперативних працівників у
засобах масової інформації, надавати їм фахову допомогу у
підготовці виступів та публікацій.
3.3. Щоденно опрацьовувати публікації та виступи у засобах
масової інформації, що стосуються діяльності органів прокуратури
та її посадових осіб, інших правоохоронних органів, містять
повідомлення про злочини та інші порушення закону, доводити їх
зміст до відома перших керівників прокуратур.
3.4. Систематично збирати та розмішувати новини у відповідних
рубриках та розділах WEB-сайтів органів прокуратури.
3.5. Забезпечувати відповідність вимогам чинного
законодавства та достовірність відомостей, що оприлюднюються
органами прокуратури. Обліковувати та накопичувати матеріали
виступів та публікацій, які здійснено керівництвом прокуратури,
працівниками апарату та підпорядкованих прокуратур.
3.6. За необхідності поглибленого вивчення питання щодо
забезпечення принципу гласності здійснювати аналітичну діяльність,
вносити пропозиції щодо покращення цієї роботи, надавати
підпорядкованим прокуратурам практичну та методичну допомогу,
проводити навчання працівників.
4. Прес-службі Генеральної прокуратури України:
4.1. Забезпечити проведення єдиної інформаційної політики
органів прокуратури, координувати роботу прес-секретарів
прокурорів областей та прирівняних до них, надавати їм
організаційно-методичну допомогу в реалізації принципу гласності в
діяльності органів прокуратури.
4.2. У взаємодії з управлінням правового та методичного
забезпечення до 15 січня та 15 липня готувати вичерпний перелік
законів та підзаконних актів, які містять будь-які обмеження щодо
поширення інформації, і доводити його до відома всіх оперативних
працівників органів прокуратури. Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
4.3. Брати участь у випуску журналу "Вісник прокуратури",
залучаючи до формування його тематики, змісту і виступів
працівників органів прокуратури.
5. Керівникам самостійних структурних підрозділів Генеральної
прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровської екологічної
прокуратури, військових прокуратур регіонів та Військово-Морських
Сил України надавати прес-службі та прес-секретарям на їх
звернення інформації і матеріали з актуальних питань
прокурорсько-слідчої діяльності. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
6. Оприлюднення відомостей у засобах масової інформації в
Генеральній прокуратурі України здійснювати за погодженням з
відповідним заступником Генерального прокурора України, у
підпорядкованих прокуратурах - з їх керівниками.
7. Національній академії прокуратури України передбачати
проведення систематичних досліджень з проблем підвищення
ефективності взаємодії органів прокуратури із засобами масової
інформації і громадськістю, розробку науково-практичних
рекомендацій з удосконалювання форм і методів цієї діяльності,
збору та аналізу суспільної думки стосовно прокуратури. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
8. Критеріями оцінки діяльності органів прокуратури із
забезпечення принципу гласності визначити своєчасність і повноту
інформування державних органів влади та громадськості про стан
законності, заходи щодо її зміцнення, дотримання при цьому прав
громадян і юридичних осіб.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровського
екологічного прокурора. { Абзац перший пункту 9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 3/2/1гн
( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 } Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та іншим прирівняним до них прокурорам. Накази Генерального прокурора України N 12 від 27 лютого
2003 року "Про організацію роботи прес-служби Генеральної
прокуратури України та прес-секретарів прокуратур обласного рівня"
та N 1813ц від 8 червня 2005 року "Про затвердження Положення про
Громадську раду при Генеральному прокуророві України" вважати
такими, що втратили чинність.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 1 класу О.Медведько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: