open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

13.09.2011  № 11

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 147 від 11.07.2017}

Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну службу" та Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (далі - Довідник), що додається.

2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, іншим державним органам, керівні працівники та спеціалісти яких на підставі нормативно-правових актів віднесені до відповідних категорій посад державних службовців, використовувати Довідник при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

3. Адміністративно-фінансовому департаменту, департаменту персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування, департаменту модернізації державної служби забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, територіальних органів Нацдержслужби України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Головного управління державної служби України:

від 1 вересня 1999 року № 65 "Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76)";

від 30 листопада 2001 року № 94 "Про доповнення до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців";

від 29 листопада 2002 року № 95 "Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців";

від 21 травня 2004 року № 74 "Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців";

від 17 березня 2006 року № 81 "Про внесення змін до наказів Головдержслужби від 01.09.99 р. № 65 та від 21.05.2004 р. № 74";

від 1 листопада 2006 року № 363 "Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців";

від 9 листопада 2007 року № 295 "Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Нацдержслужби України

В. Толкованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
13.09.2011 № 11

ДОВІДНИК
типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців

1. ПЕРЕДМОВА

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (далі - Довідник) містить рекомендовані матеріали щодо типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, які мають бути використані при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. Довідник розроблено на виконання Закону України "Про державну службу" та Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011, з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України:

- від 1 серпня 2007 року № 996 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій";

- від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій";

- від 3 вересня 2008 року № 791 "Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у м. Києві державних адміністрацій".

Згідно з чинним законодавством конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі Довідника і відображаються у посадових інструкціях, що затверджуються заступниками керівників відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції. Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків державних службовців і кваліфікаційних вимог щодо певних категорій і посад.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Довідник має сприяти правильному вирішенню питань перерозподілу праці поміж державними службовцями, забезпечувати єдність при визначенні їх посадових обов'язків, повноважень та кваліфікаційних вимог, що до них ставляться.

Довідник служить основою при:

розробці посадових інструкцій головних спеціалістів, провідних спеціалістів, спеціалістів тощо, які закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність;

розробці положень про структурні підрозділи у частині, що стосується прав та обов'язків їх керівників;

підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та кваліфікацією;

конкурсному підборі та атестації державних службовців;

формуванні дієвого кадрового резерву;

організації стажування в державних органах влади;

розробці та вдосконаленні програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх професійної діяльності.

2.2. У Довіднику визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді у даному органі виконавчої влади. Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями державних службовців, які розроблюються і затверджуються на основі Довідника та штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку.

При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, які включені до типової професійно-кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями. Завдання та обов'язки окремих державних службовців можуть бути розширені у зв'язку з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад. Усі посадові інструкції, що розроблюються у відповідному державному органі, повинні бути взаємопов'язаними, щоб не допустити дублювання у роботі державних службовців. У додатку 1 наведено Рекомендації щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців.

2.3. До Довідника не включені професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, правовий статус яких регулюється Конституцією України та спеціальними законами України, державних службовців - керівників, які згідно із законодавством призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обираються або затверджуються колегіальним органом.

2.4. Кожна професійно-кваліфікаційна характеристика складається з таких розділів: "Завдання, обов'язки та повноваження", "Має право", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання, обов'язки та повноваження" наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади або для групи посад, подібних за професійними ознаками.

У розділі "Має право" окреслене коло прав та повноважень державного службовця, необхідних для виконання покладених на нього завдань та обов'язків. У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних державним службовцям для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання посадових обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно до певної посади або групи посад вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця та вимоги до післядипломної підготовки, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу державної служби або загального стажу роботи, або стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

Наведені у цьому розділі вимоги носять узагальнюючий характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи, складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу, що проводиться при підборі державних службовців, кваліфікаційні вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення та поліпшення якісного складу державних службовців відповідно до потреб державного управління.

Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її зайняття, крім керівних посад, за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.

2.5. Державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр за спеціальностями галузі "Державне управління" або іншими, професійно орієнтованими для державної служби, з додатковим підвищенням кваліфікації за професійними програмами вказаної галузі), а на посадах керівників структурних підрозділів та їх заступників - обов'язково повну вищу освіту.

Безперервний характер навчання має сприяти постійному поєднанню теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню передовими методами та засобами роботи, створювати умови для інноваційної управлінської діяльності.

Необхідна спеціальність (спеціалізація) магістрів державного управління, які можуть заміщати посади державних службовців четвертої категорії і вище, визначається відповідно до певних груп функцій державного управління, з якими пов'язана їх майбутня діяльність.

При заміщенні посад державних службовців четвертої категорії і вище кандидатами (докторами) наук ураховується відповідність спеціальності, за якою захищено дисертацію, функціям державного управління, з якими переважно пов'язана діяльність державного службовця.

2.6. Державний службовець повинен володіти:

• знаннями з Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу;

• вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

• аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою. Крім того, державні службовці, які за характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

При цьому обов'язковими для державних службовців різних категорій є такі загальні вимоги.

Для керівників органів державної влади знання питань економіки та вміння застосовувати їх на практиці.

Для керівників структурних підрозділів органів державної влади:

• вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;

• здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Для спеціалістів різних категорій вміння реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

2.7. Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України; ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

2.8. Відповідність обов'язків і кваліфікації державних службовців вимогам посадових професійно-кваліфікаційних характеристик визначається атестаційною комісією згідно з чинним положенням про порядок проведення атестації державних службовців.

2.9. При заміщенні посад державних службовців на конкурсних засадах за рівних професійно-кваліфікаційних вимог та умов до кандидатів на заміщення перевага може надаватися фахівцям, які:

• мають науковий ступінь за профілем майбутньої роботи;

• отримали другу повну вищу освіту за фахом або мають фаховий стаж роботи за кордоном;

• працювали (працюють) на керівних посадах в державних підприємствах;

• володіють однією або декількома іноземними мовами.

3. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво координацією роботи, пов'язаної з виконанням основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності). Здійснює керівництво діяльністю департаменту, визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів (управлінь, самостійних відділів, відділів, секторів), своїх заступників. Розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу. Організує розроблення та впровадження, в межах компетенції департаменту, державних науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку відповідної сфери управління, сприяє вдосконаленню структури управління у цій сфері. Здійснює державний нагляд за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності вимог законодавства України та міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій. Забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності департаменту. Організує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері управління досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід. Організовує, забезпечує і контролює надання державних послуг в межах закріпленої за департаментом компетенції. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у відповідній сфері управління, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції департаменту. Разом з відповідними органами державної влади вживає заходів, спрямованих на дотримання вимог щодо стандартів, метрологічних норм та правил. Вносить пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників департаменту. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності департаменту. Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції департаменту.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти центральний орган виконавчої влади в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції департаменту. Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень. Проводити перевірки, інспекції та контроль з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері управління. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку відповідного органу виконавчої влади; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю департаменту у межах делегованих повноважень. У разі відсутності директора департаменту виконує його обов'язки. Забезпечує координацію та регулювання окремого напрямку діяльності, який характеризується комплексністю їх вирішення у відповідній сфері управління та з урахуванням визначених показників. Організує розроблення та впровадження, в межах компетенції департаменту, державних науково-технічних та соціальних програм, планів розвитку відповідної сфери управління, сприяє вдосконаленню структури управління у цій сфері. Здійснює державний нагляд (якщо входить до завдань департаменту) за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності вимог законодавства України та міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції. Аналізує, у межах наданих повноважень, стан та тенденції розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності департаменту. Організує виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному впровадженню у відповідній сфері управління досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду. Визначає, у межах своєї компетенції, потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва та вносить відповідні пропозиції директору департаменту щодо проведення цієї роботи. Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід. Організовує, забезпечує і контролює надання державних послуг в межах закріпленої за департаментом компетенції. Здійснює, у межах наданих повноважень, організаційну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у відповідній сфері управління, зокрема з урахуванням міжнародних договорів з питань, що належать до компетенції департаменту. Разом з відповідними органами державної влади вживає заходів, спрямованих на дотримання вимог щодо стандартів, метрологічних норм та правил. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності департаменту. Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції департаменту. Виконує інші доручення директора департаменту, керівництва центрального органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти центральний орган виконавчої влади в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції департаменту. Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень. Здійснювати перевірки, інспекції та контроль згідно з чинним законодавством з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері управління у межах наданих повноважень. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. У процесі виконання покладених на департамент завдань забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. За дорученням вищого керівництва здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби; постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку відповідного органу виконавчої влади; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій).

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ - НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю департаменту у межах делегованих повноважень та відділу у складі департаменту, визначає ступінь відповідальності працівників відділу; розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. У разі відсутності директора департаменту (якщо не має заступника директора департаменту) виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на відділ у складі департаменту завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері (галузі) управління та закріплених відділом у складі департаменту показників. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу у складі департаменту. Готує проекти рішень за напрямами діяльності департаменту у межах наданих відділу у складі департаменту повноважень. Регулює роботу відділу у складі департаменту щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу у складі департаменту. Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться в межах компетенції відділу у складі департаменту, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Узагальнює матеріали інших відділів для вироблення єдиного документа чи проекту рішення від департаменту. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу у складі департаменту звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу у складі департаменту, а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі департаменту. Подає пропозиції керівництву департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу у складі департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності відділу у складі департаменту, дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції департаменту, та дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання та протидії корупції, правил внутрішнього трудового розпорядку. Виконує інші доручення директора департаменту, керівництва центрального органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти центральний орган виконавчої влади в інших органах державної влади та департамент, в межах повноважень, у структурних підрозділах міністерства, інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції департаменту. Здійснювати перевірку діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань. В процесі виконання покладених на відділ у складі департаменту завдань забезпечувати та організовувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу у складі департаменту. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу у складі департаменту міністерства та іншого органу виконавчої влади, в якому працює державний службовець, з питань, що стосуються його повноважень.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) економіки держави; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом, державну політику з напряму діяльності відділу у складі департаменту; основи державного управління, економіки, фінансів, кредиту, трудового законодавства, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій).

НАЧАЛЬНИК САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління (самостійного відділу), розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує ефективне виконання покладених на управління (самостійний відділ) завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері (галузі) управління та в межах компетенції управління закріплених за управлінням (самостійним відділом) показників. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників підрозділів у складі управління (самостійного відділу), формує та погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління (самостійного відділу). Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, державних програм, що належать до компетенції управління (самостійного відділу). У межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності самостійного управління (самостійного відділу). Контролює процеси реалізації державної політики у відповідній сфері (галузі) управління, виконання нормативно-правових актів, розпоряджень і наказів по міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади у межах затверджених посадових обов'язків. Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку відповідної сфери (галузі) економіки, хід виконання державних програм, діяльності управління (самостійного відділу) та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління (самостійного відділу) звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності управління (самостійного відділу), а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва органу. Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію управління (самостійного відділу) з іншими зацікавленими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу). Виконує за дорученням керівництва завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву міністерства, іншого центрального виконавчого органу про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління (самостійного відділу), своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності управління (самостійного відділу) у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти центральний орган виконавчої влади в інших органах державної влади з питань, що належать до компетенції управління (самостійного відділу). Вносити керівництву у встановленому порядку запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу); вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління (самостійного відділу), міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та державної служби в цілому. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу), вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та політології; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; ділову мову; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управлінням персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ - НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю самостійного управління у межах делегованих йому начальником самостійного управління повноважень та відділу у складі самостійного управління, визначає ступінь відповідальності працівників відділу; розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. У разі відсутності начальника самостійного управління виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на відділ у складі самостійного управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері (галузі) управління та закріплених за відділом у складі самостійного управління показників. Бере участь у розробці окремих положень комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери (галузі) управління, проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу у складі самостійного управління. Готує проекти рішень за напрямами діяльності самостійного управління у межах наданих відділу у складі самостійного управління повноважень. Узагальнює матеріали інших відділів для вироблення єдиного документа чи проекту рішення від управління. Організовує та регулює роботу відділу у складі самостійного управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу у складі управління. Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться в межах компетенції відділу у складі самостійного управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу у складі самостійного управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу у складі самостійного управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі самостійного управління. Подає пропозиції керівництву самостійного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу у складі самостійного управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання працівниками відділу у складі самостійного управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Виконує інші доручення керівництва центрального органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти центральний орган виконавчої влади в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень, та відділ у складі самостійного управління у структурних підрозділах міністерства, в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. В процесі виконання покладених на відділ у складі самостійного управління завдань вести та організовувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу у складі самостійного управління і належать до його повноважень. Здійснювати перевірку діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу у складі самостійного управління міністерства та іншого органу виконавчої влади, в якому працює державний службовець, з питань, що стосуються його повноважень.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності відділу у складі самостійного управління; основи державного управління, економіки, фінансів, кредиту, ринку праці, права та політології; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією (при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій).

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління (самостійного відділу) у межах делегованих йому начальником управління (самостійного відділу) повноважень. У разі відсутності начальника управління (самостійного відділу) виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління (самостійного відділу) щодо реалізації державної політики у сфері (галузі) управління. Визначає ступінь відповідальності працівників управління (самостійного відділу), його структурних підрозділів у межах наданих повноважень. Готує або узгоджує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством з питань, що належать до його компетенції. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів. Керує розробкою проектів комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери (галузі) управління у межах наданих повноважень. Забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у сфері діяльності управління (самостійного відділу), вживає необхідних заходів щодо його поліпшення. Сприяє впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень, раціональному використанню бюджетних коштів, державного та комунального майна тощо з питань, що належать до його компетенції. У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію управління (самостійного відділу) з іншими структурними підрозділами, а також іншими органами виконавчої влади, представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, об'єднаннями громадян, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції. Виконує інші доручення керівництва центрального органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти орган виконавчої влади в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень вести ділове листування з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями у межах своєї компетенції. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу) і належать до його повноважень. Здійснювати у межах наданих повноважень особистий прийом громадян з питань, що належать до діяльності управління (самостійного відділу), центрального органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та політології; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю територіального управління. Забезпечує виконання покладених на територіальне управління завдань щодо реалізації державної соціально-економічної політики та звітність перед центральним органом виконавчої влади. Аналізує використання трудових ресурсів на відповідній території та виконання актів законодавства з питань, що належать до компетенції територіального управління. Призначає та звільняє з посад відповідно до законодавства працівників територіального управління. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника територіального управління, керівників підрозділів у складі територіального управління. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників територіального управління. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання територіального управління. Керує розробкою комплексних заходів, програм, аналітичних матеріалів, прогнозів, пропозицій тощо. Контролює та оцінює стан справ у сфері діяльності територіального управління. Координує свою діяльність у процесі виконання наданих повноважень з відповідними міністерствами, місцевою державною адміністрацією та організовує ефективну співпрацю з ними, керуючись чинним законодавством. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників територіального управління. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в територіальному управлінні, несе персональну відповідальність перед відповідним керівництвом органу виконавчої влади за виконання покладених на територіальне управління завдань. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти територіальне управління в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління. Видавати накази, розпорядження у межах компетенції, визначеної центральним органом виконавчої влади, організовувати та контролювати їх виконання. Здійснювати контроль (перевірку) органів виконавчої влади, що належать до сфери управління цього органу влади згідно з чинним законодавством і повноваженнями, наданими територіальному управлінню. У встановленому порядку отримувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання завдань, покладених на територіальне управління.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції територіального управління; державну політику у відповідній сфері (галузі) управління; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та політології; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ (ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ У СКЛАДІ САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу), розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління у складі департаменту, відділ у складі управління (сектор у складі самостійного відділу) завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері (галузі) управління та закріплених управлінням у складі департаменту, відділом у складі управління (сектору у складі самостійного відділу) показників. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу). Готує проект рішення за напрямами діяльності департаменту, управління (самостійного відділу) у межах наданих управлінню у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу) повноважень. Регулює роботу управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу) щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу). Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який знаходиться в межах компетенції управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу), вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу) звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу), а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу). Подає пропозиції керівництву департаменту, управління (самостійного відділу) про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу), своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання працівниками управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу) правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління у складі департаменту, відділ у складі управління (сектор у складі самостійного відділу) в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу). Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу), міністерства, іншого органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі управління (сектору у складі самостійного відділу); основи державного управління, економіки, фінансів, кредиту, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі департаменту, відділу у складі управління у межах делегованих начальником управління у складі департаменту, відділу у складі управління повноважень. У разі відсутності начальника управління у складі департаменту, відділу у складі управління виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на управління у складі департаменту, відділ у складі управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та в межах, закріплених за управлінням у складі департаменту, відділом у складі управління, показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції управління у складі департаменту, відділу у складі управління у межах наданих повноважень. Готує проект рішення за напрямами діяльності департаменту, управління, відділу у межах повноважень, наданих управлінню у складі департаменту, відділу у складі управління, з питань, що належать до його компетенції. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що знаходиться в межах управління у складі департаменту, відділу у складі управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі департаменту, відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі управління, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі департаменту, відділу у складі управління. Подає у межах своєї компетенції керівнику управління у складі департаменту, відділу у складі управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі департаменту, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління у складі департаменту, відділ у складі управління в інших центральних органах виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати у межах своєї компетенції ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі управління і наданих йому повноважень. Проводити перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах своєї компетенції відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі департаменту, відділу у складі управління, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності управління у складі департаменту, відділу у складі управління; основи державного управління, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ, САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ТА САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу відділу (сектору). Забезпечує виконання покладених на відділ (сектор) завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері (галузі) управління та закріплених за відділом (сектором) показників. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу (сектору). Готує проект рішення за напрямами діяльності департаменту, (управління, самостійного відділу) у межах наданих відділу (сектору) повноважень. Регулює роботу відділу (сектору) щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу (сектору). Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції відділу (сектору), вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу (сектору) звернень від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу (сектору), а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу (сектору). Подає пропозиції керівництву департаменту, (управління, самостійного відділу) про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу (сектору), своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання працівниками відділу (сектору) правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти відділ (сектор) у структурних підрозділах в інших центральних органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу (сектору). Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу (сектору), міністерства, іншого органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності відділу (сектору); основи державного управління, економіки, фінансів, кредиту, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ У СКЛАДІ ДЕПАРТАМЕНТУ, У СКЛАДІ САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень, виконує обов'язки в разі його відсутності. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та в межах закріплених за відділом показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу у межах наданих повноважень. Готує проект рішення за напрямами діяльності управління, відділу у межах повноважень, наданих відділу, з питань, що належать до його компетенції. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів державних влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає у межах своєї компетенції керівнику відділу пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти відділ у структурних підрозділах в інших центральних органах виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати у межах своєї компетенції ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу і наданих йому повноважень. Проводити перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах своєї компетенції відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності відділу; основи державного управління, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАВІДУВАЧ (САМОСТІЙНОГО) СЕКТОРУ

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу сектору. Забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо участі у забезпеченні реалізації державної політики у сфері (галузі) управління. Бере участь в аналізі проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції сектору. Готує проект рішення з напрямів діяльності сектору у межах наданих повноважень. Регулює роботу з ефективної взаємодії сектору з іншими структурними підрозділами управління, суміжними сферами при вирішенні питань, що належать до діяльності сектору. Аналізує стан та тенденції розвитку відповідного напряму сфери (галузі) управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками сектору звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності сектору, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи сектору. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Сприяє систематичному підвищенню кваліфікації працівників сектору. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти структурний підрозділ в інших центральних органах виконавчої влади з питань, що стосуються його компетенції. Залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, установ та організацій, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його компетенції. Отримувати у встановленому порядку від міністерств, інших органів виконавчої влади документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на сектор. Брати участь в організації та проведенні інструктивних нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції сектору. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору та державної служби в цілому.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності виконавчого органу влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери (галузі) управління. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань в закріпленому за ним напрямі сфери (галузі) управління. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери (галузі) управління, готує керівництву (управління, відділу тощо) відповідні пропозиції. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, державних програм. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції відповідного підрозділу органу виконавчої влади. Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері (галузі) управління та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля у цих питаннях. Керує, в разі необхідності, групою фахівців підрозділу органу виконавчої влади при вирішенні питання одного із напрямів його діяльності. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи сфери (галузі) управління. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти структурний підрозділ в інших органах виконавчої влади з питань, що стосуються його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Готувати проекти запитів на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання головними спеціалістами своїх посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу, центрального органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи відповідного підрозділу центрального органу виконавчої влади. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері (галузі) управління. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо, що стосуються розвитку напряму своєї діяльності. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Готує проекти рішень та пропозиції на виконання доручень керівництва, бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Здійснює проведення експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу і належать до його компетенції. Готує відповідну інформацію про результати цієї роботи, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу центрального органу виконавчої влади. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при розв'язанні питань підвищення ефективності роботи у відповідній сфері (галузі) управління, що курирується. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління (відділ) в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Брати участь в контролі (перевірці) інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Формувати вимоги до проектів запитів щодо отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків. Вносити керівнику свого підрозділу пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу, центрального органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи, пов'язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи органу виконавчої влади (управління, відділу тощо). Бере участь в підготовці та реалізації одного з напрямів державних програм розвитку сфери (галузі) управління, а також у розробці відповідних пропозицій, нормативів, методик, інструкцій. Готує пропозиції щодо збору та обробки інформації, необхідної для обґрунтування державних програм розвитку сфери (галузі) управління. Розробляє пропозиції щодо здійснення контролю за напрямом діяльності, що знаходиться в межах його компетенції. Бере участь в контролі у межах своєї компетенції виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями нормативно-правових актів, прийнятих рішень з реалізації програм розвитку сфери (галузі) управління. Бере участь в аналізі тенденцій розвитку одного з напрямів підвідомчої сфери (галузі) управління, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу органу виконавчої влади. Накопичує відповідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, пов'язаної з діяльністю відповідного органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління (відділ тощо) в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відповідного підрозділу. Використовувати отриману у встановленому порядку інформацію від інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань, статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків. Брати участь у різних перевірках відповідно до чинного законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу, за результатами перевірки доповідати безпосередньо керівнику. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу, центрального органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста II категорії чи в інших сферах управління за фахом не менше 1 року при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи, які сприяють створенню умов для ефективної діяльності відповідного органу, в частині виконання закріплених показників роботи за відповідним органом виконавчої влади (управлінням, відділом тощо). Бере участь у підготовці та реалізації одного з напрямів державних програм розвитку сфери (галузі) управління, а також у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних документів. Готує матеріали керівнику свого підрозділу, та проекти матеріалів керівництву для аналізу стану справ у сфері (галузі) управління. Контролює у відділі терміни виконання актів законодавства, наказів, інструкцій, інших вказівок по міністерству, доручень директивних органів, листів. Розглядає, а у разі необхідності перевіряє заяви та скарги громадян у межах наданих йому повноважень. Бере участь в аналізі тенденцій розвитку одного з напрямів підвідомчої сфери (галузі) управління, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків з питань, що належать до його компетенції. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід з напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), готує матеріали керівнику свого підрозділу, та проекти матеріалів керівництву з відповідними висновками. Бере участь у комплексних перевірках підвідомчих підприємств, установ, організацій з питань напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади і наданих йому повноважень. Забезпечує виконання доручень керівництва органу виконавчої влади, вищих органів влади з питань, що стосуються його компетенції. Координує свою роботу з головним (провідним) спеціалістом при вирішенні окремих завдань. Готує відповідні аналітичні огляди, здійснює комп'ютерний набір матеріалів. Веде діловодство в структурному підрозділі органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням вищого керівництва здійснювати перевірку виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями постанов, розпоряджень, наказів та рішень центрального органу виконавчої влади. Використовувати отримані у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання посадових обов'язків. Брати участь у семінарах, нарадах при розгляді питань та прийнятті рішень у межах своєї компетенції. Вносити на розгляд керівництва органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі чи в інших сферах управління за фахом не менше 1 року при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), які сприяють реалізації поставлених перед ним завдань. Готує матеріали керівнику свого підрозділу, та проекти матеріалів керівництву для аналізу та оцінки стану справ у сфері (галузі) управління. Бере участь у підготовці проектів програм та планів з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо) та його повноважень. Здійснює накопичення інформації щодо діяльності структурного підрозділу з питань реалізації прийнятих програм, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади. Бере участь у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних документів з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу та підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо). Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід з напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади. Виконує доручення керівництва органу (управління, відділу тощо) виконавчої влади у межах наданих йому повноважень. Здійснює комп'ютерний набір матеріалів, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо).

Має право. За дорученням вищого керівництва брати участь в перевірках виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями постанов, розпоряджень, наказів та рішень центрального органу виконавчої влади. Вносити на розгляд керівництва органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", інші акти законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Без вимог до стажу.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

4. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на головне управління, самостійне управління (самостійний відділ, службу) завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню. Подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посади заступників начальника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Визначає ступінь відповідальності заступників начальника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), керівників його структурних підрозділів. Готує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством. Погоджує структуру та штатний розпис головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Видає у межах своєї компетенції розпорядження, організовує та контролює їх виконання. Затверджує структуру, а також положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Затверджує штатний розпис головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) та погоджує його з відповідним керівництвом місцевої державної адміністрації. Керує розробкою проектів складних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) з іншими структурними підрозділами місцевої державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує роботу з ведення діловодства в головному управлінні, самостійному управлінні (самостійному відділі, службі). Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в головному управлінні, самостійному управлінні (самостійному відділі, службі). Призначає на посади, звільняє з посад та переміщує працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби).

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти місцеву державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. Видавати у межах своєї компетенції розпорядження, накази, організовувати та контролювати їх виконання. У встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи головного управління, самостійного управління (самостійного відділу служби), місцевого органу виконавчої влади та державної служби в цілому. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу служби) та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. Залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевої державної адміністрації; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ (САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ, СЛУЖБИ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) у порядку делегованих йому начальником головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) повноважень. У разі відсутності керівника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) виконує його обов'язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та закріплених за головним управлінням, самостійним управлінням (самостійним відділом, службою) показників. Визначає ступінь відповідальності керівників у складі головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) в межах повноважень, делегованих йому начальником головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Організовує розробку проектів нормативно-правових актів, програм, що належать до компетенції головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), в межах наданих йому повноважень. Контролює виконання нормативно-правових актів, розпоряджень (наказів) керівників міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади в межах делегованих йому повноважень і компетенції. Здійснює аналіз стану та тенденції розвитку відповідної сфери управління, ходу виконання програм та приймає відповідні рішення з питань, що стосуються його компетенції. Організовує роботу з розгляду працівниками головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) звернень громадян, громадських об'єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями. У межах наданих повноважень планує, регулює та контролює ефективну взаємодію головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) з іншими зацікавленими підрозділами органів державної влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Виконує доручення керівництва, готує доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що стосуються його компетенції. Подає у межах своїх повноважень відповідно до законодавства пропозиції керівництву місцевої державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників. Забезпечує захист державної таємниці у напрямах діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби). Контролює діяльність підлеглих.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти місцеву державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) та належать до його компетенції. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби), місцевої державної адміністрації.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі головного управління, відділу у складі управління, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері, дорученій управлінню, відділу. Визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління у складі головного управління, відділу у складі управління, керівників його структурних підрозділів, погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Готує у межах своєї компетенції відповідні розпорядження, організує та контролює їх виконання. Забезпечує узагальнення соціально-економічної інформації з питань, що належать до компетенції управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління, розробку проектів програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку території тощо. Готує пропозиції, спрямовані на поглиблення економічних реформ з питань, що належать до діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Регулює роботу управління у складі головного управління, відділу у складі управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності управління, відділу. Контролює у межах своєї компетенції дотримання на підприємствах та організаціях чинного законодавства, рішень місцевої державної адміністрації, спрямованих на розвиток відповідних сфер економіки на даній території, аналізує стан та вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні покладених на управління, відділ завдань, керуючись чинним законодавством. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління, а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Подає пропозиції керівництву головного управління про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством. Організовує роботу з документами, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління у складі головного управління, відділ у складі управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління та місцевої адміністрації в цілому.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державної мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління у складі головного управління, відділу у складі управління у межах делегованих йому начальником управління, відділу повноважень. У разі відсутності керівника управління, відділу виконує його обов'язки. Забезпечує виконання покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та в межах закріплених за управлінням, відділом показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції управління у складі головного управління, відділу у складі управління у межах наданих повноважень. Готує проект рішення за напрямами діяльності головного управління, управління у складі головного управління, відділу у складі управління у межах повноважень, наданих управлінню, відділу, з питань, що належать до його компетенції. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що знаходиться в межах управління у складі головного управління, відділу у складі управління, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками управління у складі головного управління, відділу у складі управління звернень від органів державної влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління, а також готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Подає у межах своєї компетенції керівнику управління у складі головного управління, відділу у складі управління пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління у складі головного управління, відділу у складі управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на управління у складі головного управління, відділ у складі управління, керуючись чинним законодавством. Здійснює роботу із захисту державних таємниць та контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством. У межах наданих повноважень контролює стан трудової та виконавчої дисципліни. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти управління у складі головного управління, відділ у складі управління у структурних підрозділах інших органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління у складі головного управління, відділу у складі управління. Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Залучати фахівців інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств та організацій, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до його компетенції. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління у складі головного управління, відділу у складі управління та місцевої адміністрації в цілому.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим та обласних державних адміністрацій, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління, практику застосування чинного законодавства; основи державного управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посадах головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ АПАРАТУ МІСЦЕВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю сектору, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять до місцевої державної адміністрації, в межах визначеної компетенції. Здійснює підготовку разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів місцевої державної адміністрації проектів поточних та перспективних планів роботи, а також відповідних пропозицій щодо виконання Указів та Розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах компетенції сектору. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів для керівництва місцевої державної адміністрації. Розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги, що надходять від органів державної влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств та організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали та подає їх керівництву адміністрації. Сприяє налагодженню більш чіткої взаємодії між апаратом місцевої державної адміністрації, її структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які входять до сфери відання сектору.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти сектор на сесіях обласної ради, колегіях місцевої державної адміністрації, інших колегіальних зборах, які проводяться керівництвом місцевої державної адміністрації. Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору, структурних підрозділів місцевої державної адміністрації.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; положення про місцеву державну адміністрацію; основи державного управління, економіки, організації праці; методи керування апаратом управління органу виконавчої влади; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління. Веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та пропозицій керівництву на виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, виконавчих комітетів та держадміністрацій підпорядкованого регіонального рівня з питань, що належать до його посадових функцій. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Застосовує оперативний зв'язок з різними регіонами України, радами народних депутатів та державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти інтереси підрозділу в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства місцевими державними адміністраціями нижчого рівня, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з чинним законодавством. Готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевих державних адміністрацій; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансів та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Під керівництвом керівника підрозділу здійснює координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері управління та забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень. Веде накопичення банку даних про підприємства регіону, інвестиційні проекти регіону, потенційних інвесторів. Взаємодіє з громадськими організаціями підприємців з питань розвитку та підтримки підприємництва. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня. Бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, та підготовці інформації про результати цієї роботи. Надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам місцевих державних адміністрацій нижчого рівня та підприємцям регіону з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти інтереси підрозділу в інших місцевих державних адміністраціях з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства місцевими державними адміністраціями нижчого рівня, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з чинним законодавством. У встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів та організацій місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансів та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді спеціаліста I або II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи, пов'язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики з певних питань, що належать до компетенції підрозділу. Веде банк даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу, організовує комп'ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до нього. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти інтереси підрозділу в інших органах виконавчої влади з питань напряму діяльності підрозділу. У встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Брати участь у контролі (перевірці) дотримання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності законодавства, що стосується їх діяльності. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів, права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під загальним методичним керівництвом спеціаліста вищої категорії (кваліфікації) або керівника підрозділу. Здійснює у процесі роботи аналітичні та контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділів, а також підготовці відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

Має право. У встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; основи економіки, фінансів, права та управління; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи під контролем спеціаліста вищої категорії (кваліфікації). У межах регламентованих завдань та постійних обов'язків здійснює аналітичні, контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів; інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з прийняттям та виконанням управлінських рішень, а також відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

Має право. У встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва місцевого органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи економіки, фінансів, права та управління; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: спеціаліст, магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

5. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ЩО МАЮТЬ НАСКРІЗНИЙ ХАРАКТЕР

КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ

Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, та ефективну взаємодію між структурними підрозділами органу виконавчої влади, територіальними управліннями та підвідомчими установами. Здійснює організацію діловодства, господарське, матеріально-технічне, автотранспортне та соціальне забезпечення діяльності відповідного органу виконавчої влади. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах відповідного органу виконавчої влади, спрямовує роботу з цього питання у територіальних управліннях та підвідомчих установах. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву. Забезпечує формування планів засідання керівних органів виконавчої влади, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва органів влади та їх своєчасне розсилання адресатам. Бере участь в організаційно-технічній підготовці засідань, нарад, які проводить керівник відповідного органу виконавчої влади. Контролює виконання структурними підрозділами рішень органів державної влади та керівництва органу виконавчої влади з питань, що знаходяться в його компетенції. Організовує виконання копіювально-розмножувальних робіт, підготовку та видання службових телефонних довідників, забезпечення ними працівників центрального апарату виконавчої влади, територіальних управлінь та підвідомчих установ; роботу з листами, заявами та скаргами громадян. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення апарату та структурних підрозділів органу виконавчої влади. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень органу виконавчої влади; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території. Забезпечує проведення масових заходів за напрямами діяльності органу, відряджень. Здійснює розробку та подає на затвердження керівництву органу виконавчої влади проекти кошторису адміністративно-господарських витрат, сприяє забезпеченню фінансування органу та організовує діяльність фінансового підрозділу, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює добір кадрів) на основі сучасних методів управління.

Має право. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань. Залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. За дорученням керівництва органу виконавчої влади представляти орган виконавчої влади в інших органах виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його компетенції.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади та питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та управління; сучасні методи управління персоналом; законодавство про працю; основи психології праці, економіки, фінансів; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

КЕРІВНИК КАДРОВОЇ СЛУЖБИ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю кадрової служби, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті органу виконавчої влади та інших органах, де працюють керівники і спеціалісти, віднесені на підставі нормативно-правових актів до посад державних службовців. Разом з іншими структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення. Здійснює контроль за дотриманням Закону України "Про державну службу" та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та державної служби. У разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку проектів документів, пов'язаних з дотриманням актів законодавства, усуненням виявлених порушень. Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та роботу з ним, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців. Контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників покладеним на них обов'язкам. Бере участь у розробленні структури апарату, штатного розпису, здійснює погодження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців у структурних підрозділах органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому установах. Керує розробкою перспективних і поточних планів роботи з кадрами. Організовує ведення, облік, зберігання особистих справ, трудових книжок працівників, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок, складання звітності. Організовує заходи щодо ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців першої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної бази даних. Здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої (регіональної) Ради по роботі з кадрами, атестаційної та конкурсної комісій. Забезпечує здійснення кадрової роботи з керівниками підпорядкованих підприємств, установ та організацій або тих, які за часткою державного майна віднесені до сфери управління органу виконавчої влади. Здійснює прийом громадян з кадрових питань. Бере участь у проведенні занять з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби. Здійснює в межах повноважень контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ. Організовує роботу з документами у відповідності до чинного законодавства.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти відповідний орган виконавчої влади в структурних підрозділах інших органів виконавчої влади та підвідомчих підприємствах, установах та організаціях в межах своєї компетенції. Взаємодіяти з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень при розгляді питань, які стосуються кадрової політики. Залучати у встановленому порядку за погодженням з керівником органу виконавчої влади окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що покладені на кадрову службу. Вносити на розгляд керівництву органу виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрової служби з питань, що стосуються її діяльності. Організовувати розгляд пропозицій, заяв, скарг з боку органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу влади та компетенції кадрової служби. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, які стосуються роботи кадрової служби, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються діяльності державної служби та відповідного органу виконавчої влади; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції служби; розпорядчі акти відповідного керівництва; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників, порядок ведення обліку та зберігання їх особистих справ та трудових книжок; організацію табельного обліку; методи обліку руху кадрів; порядок складання встановленої звітності; основи організації праці та управління; трудове законодавство; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування не менше 5 років, в тому числі на посадах в службах управління персоналом не менше 3 років, або стажем роботи у службах управління персоналом в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

КЕРІВНИК ПРАВОВОЇ СЛУЖБИ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю правової служби, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на службу завдань щодо реалізації державної політики в самоврядування органі виконавчої влади. Забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів нормативно-правових актів, розпоряджень та рішень. Розробляє або бере участь у розробці проектів законів, нормативно-правових актів та інших документів правового характеру. Інформує керівництво органу виконавчої влади про необхідність вжиття заходів щодо скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства або таких, що втратили чинність, і готує відповідні подання. Здійснює методичне керівництво правовою роботою органу виконавчої влади, надає правову допомогу структурним підрозділам, готує за участю інших підрозділів матеріали для передачі до слідчих та судових органів, здійснює облік та зберігання судових справ. Аналізує та узагальнює результати розгляду претензій судових і арбітражних справ. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень. Розглядає проекти нормативних актів для погодження з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади. Бере участь у роботі з укладення господарських договорів. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження майна, соціального захисту працівників, а також притягнення працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. У межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готує за ними відповідні рішення. Веде довідково-інформаційну роботу з питань нормативно-правових актів, облік чинних нормативно-правових актів. Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві. Здійснює контроль за роботою юридичних служб підпорядкованих йому підприємств, господарств, організацій, установ. Організовує підвищення кваліфікації працівників правової служби. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву органу виконавчої влади про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників правової служби, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Організовує облік та зберігання актів законодавства, роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти у встановленому законодавством порядку інтереси органу виконавчої влади в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів. Вносити пропозиції керівництву органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду. Перевіряти дотримання законодавства в управліннях, відділах (підвідділах) органу виконавчої влади, підвідомчих підприємствах, установах та організаціях. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств, установ, організацій документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків. Залучати за згодою керівника управління, відділу, іншого структурного підрозділу тощо органу виконавчої влади, підвідомчого підприємства, установи, організації відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів, інших документів, а також для розробки заходів, що вживаються правовою службою відповідно до покладених на неї обов'язків. Брати участь у засіданнях дорадчих та колегіальних органів, нарадах, що проводяться в органі виконавчої влади, у разі розгляду на них питань практики застосування нормативно-правових актів. Готувати пропозиції щодо вдосконалення роботи правової служби органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності правової служби; основи державного управління; порядок укладення, зміни, розірвання та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Організовує підготовку проектів розпоряджень, рішень, проведення перевірок виконання актів законодавства, розпоряджень та рішень органу виконавчої влади. Періодично доповідає керівництву про результати перевірки на місцях. У разі необхідності забезпечує згідно з рішенням керівництва підготовку проектів документів, пов'язаних із забезпеченням безумовного дотримання на відповідній території актів законодавства, усуненням виявлених порушень. Керує роботою з підготовки документів для розгляду керівниками органу виконавчої влади. Організовує, у разі необхідності, перевірки діяльності управлінь, відділів та інших підрозділів органів виконавчої влади у межах та порядку, встановлених законодавством, з питань, які входять до його компетенції. Забезпечує формування планів роботи та контролює їх виконання. Здійснює робочий взаємозв'язок з підпорядкованими установами. Бере участь у координації, вивченні та узагальненні роботи управлінь, відділів, інших підрозділів органу, надає їм необхідну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

Бере участь у налагодженні та підтриманні зв'язків адміністрації органу виконавчої влади з відповідними органами зарубіжних країн, організації обміну делегаціями. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву органу виконавчої влади щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти орган виконавчої влади в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції. У встановленому порядку запитувати та безкоштовно отримувати від державних органів влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються діяльності відділу. Залучати фахівців структурних підрозділів органу виконавчого влади, підвідомчих підприємств та організацій, за погодженням з їх керівниками, при розгляді питань, які входять до його компетенції. Готувати у встановленому порядку запити на отримання від підрозділів органів виконавчої влади, підприємств та установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, органу виконавчої влади. Здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу, та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; основи державного управління; методи контролю рішень та доручень; основи політики держави; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або на керівних посадах у інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ - ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на підрозділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролює дотримання правил його ведення. Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни. Організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву. Планує та розроблює поточні плани асигнувань на утримання апарату, складає кошторис витрат на утримання підвідомчих структур та організовує їх фінансування. Застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології обліково-обчислювальних робіт. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подавання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності; контролює подання в потрібних випадках матеріалів до слідчих і судових органів. Організовує підвищення кваліфікації керівників та фахівців бухгалтерської служби. Керує працівниками бухгалтерії.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти відділ в органах виконавчої влади та підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції. Запитувати у встановленому законодавством порядку в структурних підрозділах органів виконавчої влади, підвідомчих підприємствах, установах та організаціях інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю. Перевіряти в структурних підрозділах органу виконавчої влади, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях дотримання встановленого порядку фінансової дисципліни, зберігання і витрачання матеріальних цінностей та штатний розпис. Вносити до органів виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та органу виконавчої влади в цілому.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, та нормативні документи щодо державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи - стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як 5 років;

для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера бюджетної установи, яка підпорядкована іншій бюджетній установ - стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менш як 3 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ (ВІДДІЛУ ДІЛОВОДСТВА ТА КОНТРОЛЮ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує організацію діловодства в органі виконавчої влади відповідно до чинних правил. Контролює організацію діловодства в управліннях, відділах, інших підрозділах центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, надає їм методичну допомогу. Розробляє заходи, спрямовані на вдосконалення діловодства, організацію праці працівників органу. Разом з організаційним відділом здійснює підготовку засідань, нарад та конференцій. Забезпечує зберігання документації щодо діяльності органу та передає її на державне зберігання у встановленому порядку. Стежить за дотриманням правил з охорони праці та протипожежного захисту. Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями органу. Працює із секретними документами. Відповідає за зберігання печатки та правильність її використання. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву про призначення, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

Має право. Вносити на розгляд керівника органу пропозиції щодо поліпшення роботи відділу, органу виконавчої влади та приймати рішення у відповідності з посадовими обов'язками. Знайомитися зі станом діловодства, здійснювати контроль за виконанням нормативних актів у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах органу та вимагати від працівників виконання встановлених правил роботи з документами. Запитувати від структурних підрозділів органу відомості, які необхідні для вдосконалення форм та методів роботи з документами. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення інструкції з діловодства. Здійснювати перевірки стану та організації роботи з документами щодо забезпечення державної таємниці та режиму таємності у відділах, управліннях органу. Порушувати перед керівництвом органу питання щодо призначення службових розслідувань за фактами порушень режиму таємності.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а також рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; практику застосування чинного законодавства; основи архівної справи; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ГОЛОВНИЙ (ПРОВІДНИЙ) СПЕЦІАЛІСТ - ЮРИСКОНСУЛЬТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи правової служби. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі. Бере участь у забезпеченні реалізації правової політики, у підготовці проектів актів законодавства, договорів (контрактів), розгляданні проектів нормативних актів, що надійшли на погодження, з питань, що належать до його компетенції, здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них. Проводить разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої влади роботу з перегляду нормативних актів з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства, підготовки пропозицій щодо внесення змін і доповнень або визнання такими, що втратили чинність. Бере участь у здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження державної власності, соціального захисту працівників органу виконавчої влади, а також притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності. Забезпечує правильне застосування законодавства в органах виконавчої влади та на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях. Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності органу виконавчої влади, у розробці пропозицій щодо вдосконалення їх діяльності. Дає довідки та консультації працівникам органу виконавчої влади про чинне законодавство. Консультує юридичні служби підвідомчих структур. Бере участь у забезпеченні правової освіти керівників і фахівців підвідомчих структур.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти у встановленому законодавством порядку інтереси органу виконавчої влади в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень. Вносити пропозиції керівництву органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду. Використовувати отримані у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств, установ та організацій документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків. Брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в органі виконавчої влади у разі розгляду на них питань практики застосування нормативно-правових актів. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи правової служби, органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності правової служби; основи державного управління; порядок укладення та оформлення договорів і угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом:

для головного спеціаліста стаж роботи за фахом на державній службі не менш як 3 роки або за фахом в інших сферах не менш як 4 роки;

для провідного спеціаліста стаж роботи за фахом не менш як 2 роки.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ГОЛОВНИЙ ІНСПЕКТОР (ІНСПЕКТОР) З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Завдання та обов'язки. Здійснює контроль за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища, за наданням працівникам встановлених пільг і компенсацій за умови праці. Проводить нагляд за станом проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових технологій, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих та відповідності їх нормативним актам про охорону праці. Бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів. Здійснює контроль за наявністю і виконанням проектів ведення робіт з геологічного вивчення надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки та споруди, а також своєчасності передавання корисних копалин для промислового освоєння. Контролює дотримання порядку зберігання, транспортування, використання і обліку отруйних, вогненебезпечних та шкідливих речовин. Бере участь у технічному огляді та випробуванні об'єктів, котлонагляду, газового комплексу, підйомних споруд та інших об'єктів на їх відповідність встановленим вимогам безпеки. Опрацьовує та впроваджує систему управління охороною праці відповідно до нормативно-правових актів. Ознайомлює під розпис працівників з умовами праці, а також з пільгами та компенсаціями, що належить отримувати працівникові за шкідливі умови праці. Здійснює нагляд за своєчасним забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до нормативних положень, а також забезпеченістю робітників інструментом за професіями і видами робіт. Контролює стан проведення інструктажу, навчання та атестації працівників з питань охорони праці, атестації робочих місць на їх відповідність нормам і правилам охорони праці. Проводить роботу з нагляду за правильністю сплати підприємствами та організаціями штрафів за нещасні випадки та професійні захворювання, що сталися на виробництві з їх вини. Здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві, контролює проведення обліку та аналізу цих подій, а також розроблює пропозиції щодо профілактики аварійності, профзахворювань й виробничого травматизму. Здійснює інформаційно-роз'яснювальну роботу на підконтрольних підприємствах та в організаціях щодо вимог Закону України "Про охорону праці" та проводить відповідні заходи щодо його дотримання.

Бере участь у розробці пропозицій щодо поліпшення умов і безпеки праці на підконтрольних підприємствах та в організаціях, а також у роботі комісії з атестації робочих місць. Готує відповіді на запити громадян з питань, що входять до його компетенції. Складає звітність у терміни та за формами, що встановлені статистичними органами.

Має право. Безперешкодно, в будь-який час, проводити перевірку підконтрольних підприємств та організацій щодо дотримання законодавства про охорону праці та надр, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію. Залучати за погодженням з відповідними керівниками органів виконавчої влади, підприємств (організацій) їх фахівців для проведення перевірок підконтрольних підприємств (організацій) та об'єктів. Отримувати безкоштовно від органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків. Брати участь в перевірці знань з охорони праці у посадових осіб до початку виконання ними своїх обов'язків. Призупиняти роботу підприємств, де виявлені та юридично оформлені факти порушень норм та стандартів з охорони праці, накладати на порушників штрафи або інші санкції тощо.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади, інші нормативно-правові акти, що регулюють напрями роботи державної інспекції з охорони праці; постанови, розпорядження, накази керівництва; основні технологічні процеси виробництва продукції; особливості експлуатації машин, устаткування тощо; систему стандартів безпеки праці; методи і форми пропагування інформації з охорони праці, техніки безпеки; основи економіки, організації праці, виробництва і управління; основи трудового законодавства; правила ділового етикету; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст.

Стаж роботи за фахом:

для головного інспектора - у державній службі не менше 4 років або у виробничій сфері не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для інспектора - не менше 1 року при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ - БУХГАЛТЕР

Завдання, обов'язки та повноваження. Аналізує та узагальнює вітчизняну та зарубіжну практику щодо організації бухгалтерського обліку та контролю. Надає методичну допомогу фахівцям фінансових органів, органів виконавчої влади, підвідомчих підприємств, об'єднань, організацій, установ з питань організації бухгалтерського обліку та звітності, а також його особливостей залежно від сфери діяльності. Бере участь у розробці проектів положень, інструкцій, вказівок щодо бухгалтерського обліку, розробці типових форм бухгалтерської звітності, підготовці інструкцій щодо їх заповнення, погоджує їх з відповідними органами виконавчої влади. Бере участь у розробці проектів стандартів бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів, сировини, матеріалів. Здійснює підготовку пропозицій щодо погодження типових положень про планування, облік і калькулювання собівартості в галузі з урахуванням галузевих особливостей складу витрат виробництва та обігу. Систематизує нормативно-правові акти відповідно до прийнятої в центральному органі виконавчої влади системи кодифікації. Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності. Готує відповіді з питань обліку та звітності за дорученням керівництва на запити відповідних центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, їх фінансових структур.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти підрозділ в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції. Готувати проекти запитів у встановленому законодавством порядку до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо інформації, необхідної для виконання службових обов'язків. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати ділове листування з різними інспекціями з питань, що належать до його компетенції. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи служби бухгалтерського обліку, звітності та контролю.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; методичні, нормативні та інші матеріали органів влади, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку та контролю; практику застосування законодавства і нормативних актів щодо напрямів діяльності служби; основи державного управління; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності; ринкові методи господарювання; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ - БУХГАЛТЕР

Завдання, обов'язки та повноваження. Самостійно виконує роботу на певній ділянці бухгалтерського обліку щодо обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності тощо. Здійснює банківські операції та операції, пов'язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей. Складає відповідні звіти, здійснює облік та контроль за рухом бланків звітності. Здійснює нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати, інших платежів та виплат. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності органу виконавчої влади; інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків та платіжних зобов'язань. Контролює роботу з питань, пов'язаних з виконанням кошторису утримання апарату органу виконавчої влади. Готує дані з відповідних напрямів ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.

Має право. За дорученням вищого керівництва вимагати від посадових осіб структурних підрозділів органу виконавчої влади необхідні матеріали, положення, інформацію з метою підтвердження проведених фінансових витрат. Вносити пропозиції керівництву про притягнення працівників органу виконавчої влади до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; практику застосування законодавства і нормативних актів; основи державного управління; методи аналізу господарсько-фінансової діяльності; ринкові методи господарювання; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста I категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ (I, II КАТЕГОРІЇ) - БУХГАЛТЕР

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку майна, коштів, фондів, результатів діяльності тощо в органі виконавчої влади. Здійснює банківські операції, пов'язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей, нарахуванням коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати, інших виплат. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності органів виконавчої влади, ревізії господарської діяльності підвідомчих установ, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, платіжних зобов'язань; розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів; формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки. Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації. Вносить зміни у довідкову та нормативну інформацію, що використовується при обробленні даних. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку та передає до архіву.

Має право. За дорученням вищого керівництва отримувати дорученням від посадових осіб структурних підрозділів органу виконавчої влади необхідні матеріали, пояснення, інформацію для виконання своїх службових обов'язків. Вносити пропозиції керівництву про притягнення працівників органу виконавчої влади до відповідальності за незабезпечення цільового та ефективного витрачання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; про вдосконалення роботи з питань бухгалтерського обліку та контролю.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали органів державного управління, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практику застосування нормативно-правових актів економіку, організацію праці та управління; організацію документообігу на ділянках бухгалтерського обліку; методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом:

для спеціаліста I категорії - стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста II категорії - стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста - без вимог до стажу роботи.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Завдання, обов'язки та повноваження. Вивчає, аналізує та узагальнює тенденцію зміни професійно-кваліфікаційної структури державних службовців; розвиток системи підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації. Розроблює та обґрунтовує пропозиції і плани потреби виконавчих органів та їх апарату в кадрах. Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань в сфері органів виконавчої влади. Аналізує практику застосування нормативно-правових актів з питань проведення державної кадрової політики за напрямами своєї діяльності, готує пропозиції щодо її поліпшення та подає їх в установленому порядку відповідному керівництву. Розроблює та вносить на розгляд відповідному вищому органу управління проекти нових нормативно-правових актів з питань кадрової політики в органах виконавчої влади та їх апаратах. Бере участь у розробці, координації та контролі за здійсненням заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи державної служби в органах виконавчої влади. Готує та контролює документацію для продовження терміну перебування на державній службі працівників органів виконавчої влади у встановленому законом порядку. Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних службовців в органах виконавчої влади та їх апаратах. Координує стажування фахівців з метою поглиблення професійних знань за спеціальними індивідуальними планами. Створює, накопичує та удосконалює банк даних про стан підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Узагальнює інформацію виконавчих органів про хід та результати навчання працівників за кордоном, виконання роботи іноземними радниками та подає в установлені терміни відповідні матеріали керівництву Нацдержслужби України. Бере участь в організації вивчення міжнародного досвіду з питань діяльності державної служби шляхом проведення міжнародних семінарів за участю іноземних експертів. Проводить аналіз та узагальнення статистичної звітності за напрямами діяльності, готує відповідні матеріали керівництву та органам. Здійснює ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців першої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної бази даних. Сприяє розвитку наукових досліджень з питань державної служби. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством. Виконує поточні завдання за розпорядженням та дорученням керівництва управління (відділу).

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти відповідний орган виконавчої влади в інших органах управління при розгляді питань, що належать до його компетенції. Залучати у встановленому порядку за погодженням з їх керівниками окремих фахівців для розробки відповідних документів та виконання завдань, що стосуються державної служби та його компетенції. Запитувати, за згодою свого керівництва, та отримувати від посадових осіб інших органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків. Вносити на розгляд керівництву органу виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрової служби в органах виконавчої влади та їх апаратах з питань, що стосуються його діяльності. Брати участь у нарадах, зборах, засіданнях у керівництва органу виконавчої влади з питань, пов'язаних з функціональними обов'язками.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; практику застосування чинного законодавства; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників; порядок ведення обліку та зберігання їх особових справ та трудових книжок, методи обліку руху кадрів; організацію роботи з підбору та розстановки керівних кадрів і фахівців; основи організації праці та управління; трудове законодавство; систему оцінки персоналу; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ, СПЕЦІАЛІСТ (I, II КАТЕГОРІЇ) З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Завдання, обов'язки та повноваження. Відповідає за виконання окремих напрямів кадрової роботи. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій, готує документи для організації стажування, призначення на посади та звільнення з посад працівників органу виконавчої влади та керівників підпорядкованих підприємств, установ та організацій, оформлює документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів, вносить про це записи до трудових книжок, обчислює стаж роботи та державної служби. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників апарату. Готує пропозиції щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій. Оформлює та видає службові посвідчення, документи для відрядження працівників, забезпечує зберігання службових паспортів. Здійснює облік військовозобов'язаних і призовників в апараті, контролює цю роботу у підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях. Організовує проведення роботи з підвищення кваліфікації кадрів. Здійснює ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних службовців першої-сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень відповідного органу виконавчої влади, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної бази даних. Бере участь у проведенні нарад з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності служби. Здійснює контроль за своєчасним виконанням наказів, доручень, розпоряджень керівника служби.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти орган виконавчої влади в структурних підрозділах інших органів виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління органу влади, з питань, що входять до компетенції кадрової служби. Брати участь у контролі (перевірках) інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій згідно з чинним законодавством з питань, що стосуються діяльності служби. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати листування з іншими органами виконавчої влади, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються його роботи та повноважень. Брати участь у розгляді пропозицій, звернень, заяв, скарг органів виконавчої влади, громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади і стосуються компетенції кадрової служби. Вносити пропозиції керівництву щодо поліпшення роботи підрозділів органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу; порядок оформлення, прийняття, переведення та звільнення працівників; організацію проведення атестації кадрів; порядок ведення, обліку та зберігання особових справ та трудових книжок; методи обліку руху кадрів; порядок складання звітності; порядок оформлення пенсійних справ; основи державного управління; трудове законодавство; методи обліку руху кадрів; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом:

для провідного спеціаліста стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста I категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста I категорії в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста I категорії стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 2 років або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста II категорії в інших сферах економіки на державних підприємствах не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста II категорії стаж роботи за фахом у державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста в інших сферах економіки не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста - без вимог до стажу.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СПЕЦІАЛІСТ (I, II КАТЕГОРІЇ) - ЮРИСКОНСУЛЬТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботу на відповідному напрямі діяльності правової служби. Розробляє або бере участь у підготовці документів правового характеру. Контролює, аналізує та оцінює стан справ у реалізації правової політики за своїми напрямами. Здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву. Веде інформаційно-довідкову роботу, здійснює підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, надання консультацій з правових питань працівникам органу виконавчої влади. Здійснює організацію обліку та зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, обліку та реєстрації відомчих нормативних актів. Бере участь у перевірках у межах своєї компетенції щодо виконання чинного законодавства та відомчих нормативних актів в управліннях органу виконавчої влади, підвідомчих структурах; у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації тощо. Здійснює правову пропаганду, ознайомлює посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві. Готує висновки на проекти нормативних актів, що надійшли до органу виконавчої влади на відгук. Надає допомогу в оформленні правових документів з питань, що є в компетенції органу виконавчої влади. Сприяє підвідомчим підприємствам та організаціям галузі у правовому забезпеченні. Здійснює аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних органів, даних статистичної звітності, що характеризують стан законності в органі виконавчої влади. Здійснює ведення діловодства, здачу матеріалів до архіву. Вживає заходів щодо поліпшення організаційно-правової роботи в органі виконавчої влади, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.

Має право. За дорученням вищого керівництва представляти у встановленому законодавством порядку інтереси органу виконавчої влади в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів у межах наданих повноважень. Вносити пропозиції керівництву органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяно шкоду. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб органу виконавчої влади, підвідомчих підприємств, установ та організацій документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків. Брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, що проводяться в органі виконавчої влади у разі розгляду на них питань практики застосування нормативно-правових актів. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи правової служби, органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють організацію та методику ведення правової роботи у відповідній сфері (галузі) управління; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності правової служби; основи державного управління; порядок укладення та оформлення договорів та угод; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом:

для спеціаліста I категорії стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста II категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом на посаді спеціаліста II категорії в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій;

для спеціаліста II категорії стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста не менш одного року або стаж роботи за фахом при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій

на посаді спеціаліста в інших сферах економіки не менше 2 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій; для спеціаліста стаж роботи за фахом не встановлюється.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу колегії. Здійснює формування планів роботи колегії на підставі пропозицій управлінь, відділів органу виконавчої влади, членів колегії. Забезпечує своєчасну підготовку підрозділами органу виконавчої влади матеріалів на розгляд колегії, а також участь членів колегії в засіданнях. Контролює доопрацювання проектів постанов колегій, своєчасне виконання постанов колегій, доручень, даних на засіданнях колегій. Здійснює перевірку змісту, оформлення наданих документів відповідно до вимог Єдиної державної системи документаційного забезпечення та їх тиражування у необхідній кількості. Здійснює взаємодію із структурними підрозділами органу виконавчої влади, закладами, підприємствами та організаціями, що входять до сфери управління органу виконавчої влади, з питань організації роботи колегії. Здійснює у межах своєї компетенції взаємовідносини з іншими організаціями. Здійснює реєстрацію та забезпечує облік та зберігання постанов колегій, готує справи для здачі до архіву.

Має право. Отримувати у встановленому порядку від усіх членів колегії та керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, підвідомчих підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання ним посадових обов'язків. Відвідувати у встановленому порядку для виконання посадових інші органи виконавчої влади. Вносити пропозиції щодо поліпшення організації роботи колегії.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; основи економіки управління; основи ведення документів; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

6. ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ

КЕРІВНИК СЛУЖБИ МІНІСТРА

Завдання, обов'язки та повноваження. Очолює службу міністра та керує її працівниками. Забезпечує міністра інформацією, необхідною для ефективного виконання покладених на нього завдань та повноважень. Розробляє та вживає заходів щодо створення сприятливих умов для прийняття міністром ефективних державних рішень. Підтримує контакти з відповідними підрозділами міністерства, іншими органами виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами, необхідними для виконання службових обов'язків. Готує разом із керівниками структурних підрозділів міністерства проекти поточних та перспективних планів роботи, пропозиції щодо виконання указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, доручень і розпоряджень міністра. Опрацьовує документи, що виходять за підписом міністра. Забезпечує вирішення всіх організаційних питань щодо участі міністра в заходах, що проводяться іншими органами виконавчої влади та стосуються його діяльності. Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я міністра, інформує його щодо їх виконання. Забезпечує ділові поїздки міністра, оформлює протокольні доручення, виконує його службові вказівки та доручення. Готує міністру необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, доповіді за його дорученням. Організовує методичну допомогу структурним підрозділам міністерства, проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку відповідної сфери управління у межах своєї компетенції. Здійснює наукову експертизу, консультації та своєчасне забезпечення міністра необхідною інформацією щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних та політичних діячів, громадських об'єднань стосовно оперативного та якісного прийняття управлінських рішень у відповідній сфері. Розробляє, обґрунтовує пропозиції за різними варіантами проектів відповідних рішень, організовує їх експертизу, оцінює можливі соціально-економічні наслідки реалізації прийнятих рішень. Вирішує питання службової діяльності підлеглих. Забезпечує захист державної таємниці згідно з чинним законодавством.

Має право. Звертатися в установленому порядку до органів державної влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків. Залучати фахівців структурних підрозділів міністерства за погодженням з державним секретарем міністерства, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для участі в розробці різних проектів та документів. Вносити пропозиції керівництву стосовно поліпшення виконання своїх функцій.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються діяльності міністерства та з питань державної служби; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; державну політику з напрямів діяльності відповідного міністерства; конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, міжнародні договори, що стосуються діяльності міністерства; основи економіки, фінансів, організації праці та управління; організацію матеріально-технічного та транспортного обслуговування; основні методи економічного аналізу; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 7 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

КЕРІВНИК ПРЕС-СЛУЖБИ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю підрозділу. Здійснює зв'язок керівника органу виконавчої влади та його заступників із засобами масової інформації, організацію прес-конференцій, брифінгів, "інформаційних днів керівників", їх виступів у засобах масової інформації, зустрічей тощо, проводить роботу щодо поліпшення інформованості населення щодо діяльності органу. Готує відповідні матеріали для преси, заяви та повідомлення. Організовує вивчення матеріалів засобів масової інформації з метою виявлення їх позиції, тенденцій у висвітленні питань, пов'язаних з діяльністю державних органів влади та органів місцевого самоврядування. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами. Здійснює оперативне інформування засобів масової інформації щодо рішень колегії органу виконавчої влади. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність органу виконавчої влади. Організовує вивчення громадської думки з питань, що входять до компетенції органів місцевої влади. Здійснює підготовку і випуск рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних та міжгалузевих зв'язків, підвищенню авторитету України. Забезпечує координацію зв'язків з періодичними виданнями (газетами, журналами), співробітництво з відповідними прес-службами органів виконавчої влади.

Має право. Звертатися у встановленому порядку до органів державної влади, громадських об'єднань, підприємств та організацій різних форм власності для отримання інформації, необхідної для виконання службових обов'язків. Давати засобам масової інформації роз'яснення різних ситуацій, що виникають внаслідок реалізації органом своїх повноважень. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи прес-служби.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти щодо діяльності відповідного органу виконавчої влади; інші нормативно-правові акти з питань масової інформації; практику застосування нормативно-правових актів; державну політику у відповідній сфері діяльності; основи економіки та управління; методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менш 3 років або на керівних посадах у засобах масової інформації не менш 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює роботу з документами, що надходять на ім'я керівника та виходять за його підписом. Готує разом із керівниками підрозділів відповідного органу проекти поточних та перспективних планів роботи, а також пропозиції щодо виконання указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, доручень. Редагує документи, що виходять за підписом керівника. Готує інформаційні матеріали, виступи, проекти доповідей, співдоповідей, розпоряджень з питань роботи сфери (галузей) управління для розгляду на колегіях, нарадах відповідного органу виконавчої влади, супроводжує його під час поїздок, а за результатами оформлює протокольні доручення, інформує керівника про їх виконання. Узагальнює матеріали про хід виконання документів, розпоряджень, доручень керівника органу виконавчої влади та органів вищого рівня. Готує матеріали керівнику свого підрозділу, та проекти матеріалів керівництву для проведення прес-конференцій, брифінгів керівника відповідного органу виконавчої влади, його зустрічей з представниками засобів масової інформації. Забезпечує вирішення усіх організаційних питань, що пов'язані з участю керівника в заходах, що проводяться іншими органами виконавчої влади. Формує пакет необхідних документів відповідно до порядку денного засідання колегії. Контролює своєчасний розгляд пропозицій, заяв та скарг, що надійшли на ім'я керівника, а також виконання його вказівок та доручень.

Має право. Запитувати інформацію від виконавців про хід виконання розпорядчих документів, яка необхідна для аналізу. Залучати до участі в розробленні проектів різних документів, узагальненні матеріалів співробітників відділів та управлінь органу виконавчої влади. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти щодо діяльності відповідного органу виконавчої влади; структуру, завдання та функції підрозділів відповідного органу виконавчої влади; розподіл обов'язків між керівництвом органу виконавчої влади; обов'язки посадових осіб апарату органу виконавчої влади; основи економіки; методи керування апаратом управління органу виконавчої влади; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 2 років або робота за фахом не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

ПОМІЧНИК-КОНСУЛЬТАНТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

Завдання та повноваження. За дорученням народного депутата України: Готує аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали, необхідні народному депутату України для здійснення ним своїх повноважень. Бере участь у підготовці народним депутатом України виступів, проектів доповідей, співдоповідей тощо. Аналізує чинне законодавство і готує для народного депутата України висновки та пропозиції. Бере участь у розробці проектів законів та інших нормативно-правових актів, здійснює їх відповідне оформлення. Бере участь у організації зустрічей народного депутата України з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій, допомагає народному депутату України під час особистого прийому ним виборців, веде попередній їх прийом. Готує проекти відповідей народного депутата України на скарги та звернення громадян, звернення підприємств, установ, організацій, а також проекти депутатських звернень та депутатських запитів, контролює своєчасне надходження відповідей на них. Систематично узагальнює звернення виборців, інформує про це народного депутата України. Бере участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносить народному депутату України пропозиції щодо шляхів їх вирішення. Веде діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Верховній Раді України, затвердженої відповідним Розпорядженням, забезпечує схоронність документів, що надходять на ім'я народного депутата України. Надає народному депутату України іншу необхідну допомогу при здійсненні ним своїх повноважень.

Має право. Бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради України (крім закритих засідань). Бути присутнім на засіданнях комітетів, тимчасових слідчих чи спеціальних комісій Верховної Ради України за письмовим дорученням народного депутата України та за згодою голів відповідних комітетів, комісій. Бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за письмовим дорученням народного депутата України. Безоплатно користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством України; ознайомлюватись з актами, прийнятими Верховною Радою України, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними та довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Одержувати, за письмовим зверненням народного депутата України, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на державних підприємствах, в установах та організаціях у встановленому порядку інформаційні та довідкові матеріали, необхідні народному депутату України для здійснення його депутатських повноважень. Одержувати надіслану на ім'я народного депутата України поштову, телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням народного депутата України. Виконувати інші дії, передбачені для помічників-консультантів народних депутатів України Законами України "Про державну службу", "Про статус народного депутата України", Положенням про помічника-консультанта народного депутата України.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про статус народного депутата України", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", Регламенту Верховної Ради України, інших нормативно-правових актів, Загальних правил поведінки державних службовців та Правил внутрішнього трудового розпорядку. При виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень народного депутата України, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують народного депутата України; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги до помічника-консультанта народного депутата України:

Наявність середньої спеціальної або вищої освіти, вільне володіння державною мовою. Вміння працювати з комп'ютером та оргтехнікою.

РАДНИК

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює аналітичне забезпечення діяльності керівника органу виконавчої влади при вирішенні ним завдань, що покладені на відповідний орган виконавчої влади. Вивчає та аналізує матеріали за напрямом діяльності органу та відповідний вітчизняний і зарубіжний досвід, забезпечує ними керівника органу виконавчої влади. Здійснює аналіз стану справ у відповідній сфері управління, розробку проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінку наслідків з їх запровадженням, розробку завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень. Розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи відповідного органу виконавчої влади. Здійснює організацію і координацію наукових досліджень з питань, які входять до його компетенції. Бере участь в організації та проведенні нарад, колегій, семінарів, конференцій з визначених його компетенцією питань. Виконує дорадчу роботу. Готує для керівника необхідні інформаційно-аналітичні записки, огляди, звіти, проекти доповідей, доповідних записок тощо. Здійснює робочі контакти з відповідними підрозділами та експертами державних органів влади та органів місцевого самоврядування. Організовує методичну допомогу структурним підрозділам та проводить консультації з основних питань функціонування та розвитку сфери управління. Забезпечує розвиток інформаційних зв'язків між структурними підрозділами різних державних органів влади, з підприємствами, установами, громадськими об'єднаннями, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання службових обов'язків.

Має право. За дорученням вищого керівництва отримувати у встановленому порядку від державних органів влади, підвідомчих підприємств, установ, організацій, наукових установ та громадських об'єднань інформацію та матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків. Відвідувати у встановленому порядку для виконання своїх посадових обов'язків підприємства, установи, організації. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти щодо економічної діяльності відповідного органу виконавчої влади; вітчизняну та зарубіжну практику і умови застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відповідного органу державної влади; державну політику у відповідній сфері економіки; основи економіки, права та політології; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 2 років або робота за фахом не менше 3 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

КОНСУЛЬТАНТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює наукову експертизу, консультації та своєчасне забезпечення керівника підрозділу органу виконавчої влади необхідною та повною інформацією щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних і політичних діячів, громадських об'єднань тощо з метою оперативного та якісного прийняття рішення. Розробляє та обґрунтовує пропозиції за різними варіантами проектів відповідних рішень, організовує їх експертизу. Координує консультативну роботу з проблем відповідної сфери (галузі) управління, організовує консультування керівника підрозділу органу виконавчої влади з соціально-економічних, науково-технічних, зовнішньоекономічних питань, формування ринкових відносин тощо. Контролює, оцінює та узагальнює якість інформації, що подається керівнику підрозділу органу виконавчої влади про можливі соціально-економічні наслідки реалізації рішень, що приймаються. Вивчає та оцінює результати проведених наукових розробок, аналогів, думок вчених для проведення кваліфікованих консультацій.

Має право. За дорученням вищого керівництва отримувати у встановленому порядку від усіх структурних підрозділів відповідного органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, наукових установ, підвідомчих підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань інформацію та матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків. Відвідувати у встановленому порядку органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", нормативні документи, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер (галузей) управління; основи економіки та управління; форми та методи роботи із засобами масової інформації; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у відповідній сфері (галузі) управління; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову; володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.Додаток
до Довідника типових
професійно-кваліфікаційних
характеристик посад
державних службовців

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців

Посадова інструкція розробляється керівниками структурних підрозділів (начальником управління, начальником самостійного відділу, начальником відділу, завідувачем самостійного сектору, завідувачем сектору тощо) на посаду кожного працівника департаменту, управління, відділу, сектору на основі вимог Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, Додатка 1 до нього, положення про відповідний структурний підрозділ та затверджується заступником керівника органу виконавчої влади. У посадовій інструкції мають бути чітко окреслені місце та роль державного службовця в діяльності підрозділу, межі його повноважень та відповідальності.

Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці державних службовців при виконанні завдань та функцій відповідного підрозділу.

Як інструмент для оцінки результатів діяльності, посадові інструкції використовуються при атестації спеціалістів, посадових переміщеннях, формуванні кадрового резерву, висуненні на керівні посади, заохоченні.

Посадові інструкції можуть бути типовими і конкретними. Типові посадові інструкції розробляються для однотипних організацій і структурних підрозділів.

При розробці посадових інструкцій необхідно забезпечити єдиний підхід до їх побудови, формулювання змісту розділів, послідовності їх викладу. При цьому вони повинні відображати все коло посадових обов'язків, повноважень і відповідальності працівника, мати чіткі й короткі формулювання, бути гнучкими й динамічними.

Посадові інструкції працівників відділів (секторів) у складі територіальних органів центральних органів виконавчої влади готуються їх керівниками і затверджуються керівником територіального органу.

Посадові інструкції готуються у двох примірниках, один з яких зберігається у секторі кадрової роботи (оригінал), а другий - у начальників відповідних структурних підрозділів (територіальних органів). Державному службовцю видається під розписку копія посадової інструкції.

Текст посадової інструкції, як правило, складається з наступних розділів:

Загальні положення.

Завдання та обов'язки.

Права.

Відповідальність.

Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

У правому куті першої сторінки інструкції розташовується слово "Затверджено", вказуються посада керівника, ініціали та прізвище, підпис керівника про її затвердження, а також дата затвердження.

У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади та структурного підрозділу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ включає:

- найменування посади із зазначенням структурного підрозділу та основну мету діяльності працівника (наприклад: "Секретар колегії міністерства" забезпечує організацію засідань колегії);

- підпорядкованість працівника (вказується посада посадової особи, якій безпосередньо підпорядковується працівник);

- порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов'язків;

- перелік нормативних, методичних та інших документів, якими керується працівник, що займає дану посаду;

- кваліфікаційні вимоги (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, відповідний стаж державної служби, інші вимоги);

- вимоги до спеціальних знань і навичок (зазначається, що працівник повинен вміти працювати на комп'ютері та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці).

У цьому ж розділі рекомендується мати пункт про те, кого відповідальний працівник заміщує на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), а також хто заміщує його.

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

У розділі встановлюється конкретний зміст діяльності працівника, зокрема зазначається:

- відносно самостійна ділянка роботи відповідно до положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися або тематично, або шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів, або закріпленням за працівником переліку самостійних питань;

- перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за організаційно-юридичними ознаками (здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо).

Завдання та обов'язки працівника мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

При переліку обов'язків їх слід розбити на групи:

- обов'язки з розробки, підготовки або участі в складанні документів з конкретних питань, що знаходяться в компетенції працівника (наказів, інструкцій і т. п.);

- обов'язки зі своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу і використанню інформації (узагальнень, звітів, правок, усної інформації і т. п.);

- обов'язки з використання працівником організаційних, методичних, інструкторських, контрольно-інспекційних та інших форм роботи (виїзди на місця, скликання нарад або участь у них, проведення семінарів, консультацій, т. п.);

- обов'язки з дотримання термінів виконання конкретних завдань.

Також у цьому розділі зазначається, що працівник зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. Виконує інші доручення керівника структурного підрозділу.

ПРАВА

У розділі визначаються засоби, за допомогою яких працівник має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов'язків. Наприклад, вносити пропозиції керівнику з відповідних питань та покращення роботи, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції окремі документи, виконувати обов'язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах і проводити їх, проводити у межах своєї компетенції перевірки, готувати інформаційні матеріали, отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів, долучати до роботи спеціалістів, необхідних для виконання поставленого завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

У розділі зазначаються критерії оцінки роботи і ступінь персональної відповідальності працівника. Критеріями оцінки є об'єктивні показники, що характеризують якість і своєчасність виконання роботи, використання наданих прав.

Державний службовець несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ

У розділі зазначається від кого, в які терміни і яку інформацію одержує працівник; кому, яку і в які терміни представляє; з ким погоджує проекти документів, що готуються; з ким спільно готує документи, а також розглядаються інші питання інформаційних взаємозв'язків працівника з підрозділами, особами, організаціями, установами.

Посадову інструкцію підписує керівник структурного підрозділу.

Датою введення в дію посадової інструкції є дата її затвердження.

Після затвердження посадова інструкція передається працівнику, який проставляє на ній: "З інструкцією ознайомлений", дата, підпис.

Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є: найменування установи, дата, заголовок до тексту, візи узгодження, підпис, гриф затвердження.

Посадові інструкції повинні бути замінені і перезатверджені в наступних випадках:

- при зміні назви установи, (організації, підприємства) або структурного підрозділу;

- при зміні назви посади.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: