open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК "МОРСЬКИЙ"
24.02.2010

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА N 11

про надання фінансових гарантій митним органам

щодо обов'язкової доставки товарів в митницю призначення

у вигляді гарантій банку

Державна митна служба України, у подальшому - Держмитслужба,
в особі Голови Держмитслужби Макаренка Анатолія Вікторовича, що
діє на підставі Положення про Державну митну службу України з
одного боку, та Публічне акціонерне товариство Банк "Морський"
(далі - ПАТ Банк "Морський"), в особі Голови правління ПАТ Банк
"Морський" Скуртула Андрія Борисовича, що діє на підставі Статуту,
з іншого боку (далі - Сторони), уклали цю Генеральну угоду про
наступне, -
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом цієї Генеральної угоди є надання фінансових
гарантій митним органам щодо обов'язкової доставки товарів в
митницю призначення відповідно до Митного Кодексу України
( 92-15 ) та Положення про надання митним органам України
фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць
призначення (далі - Положення), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 червня 1996 р. N 700 ( 700-96-п ).
1.2. Відповідно до цієї Генеральної угоди ПАТ Банк "Морський"
отримує повноваження виступати Гарантом перед митними органами на
надання фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів в
митницю призначення з фінансовим забезпеченням у вигляді гарантії
банку на суму фінансової гарантії.
1.3. Терміни вживаються у цій Генеральній угоді в такому
значенні: вантажна митна декларація ( za140-07, 910а-2007-п ) (ВМД) -
письмова заява встановленої форми, що подається митному органу і
містить відомості про товари та транспортні засоби, які
переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який
вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для
здійснення митного контролю, митного оформлення, митної
статистики, нарахування податків, зборів та інших платежів; вимога про сплату коштів за гарантійним документом -
оформлений митним органом України лист у формі, зазначеній у
додатку 1 до цієї Генеральної угоди, на адресу ПАТ Банк "Морський"
про сплату грошових коштів за наданим гарантійним документом; гарантійний випадок - факт порушення перевізником взятих на
себе зобов'язань щодо обов'язкової доставки товару до митниці
призначення без зміни його кількості, найменування, на умовах і в
строк, що встановлюється митним органом відправлення, з
додержанням установленого порядку перевезення товарів між митними
органами на території України, у зв'язку з настанням якого ПАТ
Банк "Морський" зобов'язується сплатити кошти в сумі митного боргу
за відповідним гарантійним документом; гарантійний документ - документ, визначений у формі,
зазначеній у додатку 2 до цієї Генеральної угоди, відповідно до
якого ПАТ Банк "Морський" бере на себе зобов'язання у разі
настання гарантійного випадку сплатити на визначений
Держмитслужбою рахунок кошти в розмірі митного боргу; документ контролю за доставкою товарів - попереднє
повідомлення, попередня вантажна митна декларація, повідомлення
про транзитне переміщення, зобов'язання про доставку чи про
транзит транспортних засобів, книжка МДП, накладні ЦІМ, УМВС,
внутрішній транзитний документ, тощо; митний борг - визначена митним органом України після настання
гарантійного випадку сума податків і зборів (обов'язкових
платежів), яка підлягає сплаті до Державного бюджету України.
Митний борг може відповідати сумі фінансової гарантії або
становити частину від суми фінансової гарантії, відповідно частині
товару, яка не була доставлена у митницю призначення; митниця відправлення - будь-який митний орган України, з
якого починається перевезення усієї кількості товарів або їх
частини через територію України; митниця призначення - будь-який митний орган України, в якому
для усієї кількості товарів або їх частини закінчується
перевезення товарів через територію України; сума фінансової гарантії - сума розміру всіх податків і
зборів (обов'язкових платежів), нарахованих щодо конкретного
товару згідно з порядком, установленим чинним законодавством
України для його оподаткування у разі ввезення в Україну з метою
вільного використання; фінансова гарантія - спосіб забезпечення виконання
зобов'язань перевізника щодо доставки товару в митний орган
призначення; інші терміни в цій Генеральній угоді вживаються у значеннях,
установлених Митним кодексом України ( 92-15 ) та Положенням.
2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. З метою забезпечення взаємодії Сторін та організації
виконання умов цієї Генеральної угоди Держмитслужба
зобов'язується: 2.1.1. Забезпечити інформування ПАТ Банк "Морський" про
настання гарантійного випадку з наданням Акта про настання
гарантійного випадку (далі - Акт) у формі, зазначеній у додатку 3
до цієї Генеральної угоди, та Вимоги про сплату коштів за
гарантійним документом (далі - Вимога). 2.1.2. Сприяти уповноваженим у встановленому порядку
представникам ПАТ Банк "Морський", у разі настання гарантійного
випадку, ознайомлюватися з документами митниці, які мають
відношення до цього випадку. 2.1.3. За умови надання ПАТ Банк "Морський" документів, що
підтверджують настання обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин), передбачених п. 4.1.1 цієї Генеральної угоди і
проведення їх перевірки, повернення попередньо отриманої/стягненої
суми митного боргу здійснюється в установленому чинним
законодавством України порядку.
2.2. Держмитслужба та підпорядковані їй митні органи мають
право: 2.2.1. Приймати гарантійні документи як зобов'язання ПАТ Банк
"Морський" сплатити в разі настання гарантійного випадку на
визначений Держмитслужбою рахунок кошти в розмірі митного боргу. 2.2.2. Перевіряти дані, зазначені в гарантійному документі
ПАТ Банк "Морський", і відмовляти в його прийнятті, якщо він не
відповідає формі, зазначеній у додатку 2 до цієї Угоди, або
містить недостовірні чи неповні дані. 2.2.3. Перевіряти фінансові документи ПАТ Банк "Морський" з
питання фінансового забезпечення фінансових гарантій, що надаються
митним органам. 2.2.4. Виставляти ПАТ Банк "Морський" Вимогу за формою,
наведеною у додатку 1 до цієї Генеральної угоди, для подальшого
перерахування належної суми митного боргу на рахунок, зазначений у
цій Вимозі.
2.3. ПАТ Банк "Морський" зобов'язується: 2.3.1. Надавати фінансові гарантії митним органам України в
кожному, передбаченому нормативно-правовими актами, випадку та
відшкодовувати митним органам суми митного боргу в разі
невиконання перевізниками зобов'язань про доставку товарів до
митниць призначення відповідно до розділу 5 цієї Угоди. При цьому мінімальна сума однієї банківської гарантії не може
бути меншою від суми всіх обов'язкових платежів, визначених для
цих товарів законодавством і нарахованих згідно з порядком,
встановленим для оподаткування таких товарів у разі їх ввезення в
Україну з метою вільного обігу. Максимальна сума однієї
банківської гарантії ПАТ Банк "Морський" не повинна перевищувати
12,5 млн. грн., а максимальна сума усіх одночасно діючих
банківських гарантій ПАТ Банк "Морський" не повинна перевищувати
350 млн. грн. 2.3.2. Надавати банківську гарантію тільки на одну партію
товарів, які будуть заявлятися митницею відправлення для
здійснення їх переміщення митною територією України на адресу
одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною
накладною, коносаментом тощо) при оформленні одного документу
контролю доставки товарів. 2.3.3. Не пізніше третього банківського дня після дати
отримання від митниці оригіналів Акта та Вимоги, оформлених
відповідно до розділу 5 цієї Генеральної угоди, перерахувати суму
митного боргу за вказаними у Вимозі реквізитами. 2.3.4. Подавати статистичну й аналітичну інформацію стосовно
процесу надання фінансових гарантій на вимогу митних органів. 2.3.5. Забезпечувати конфіденційність інформації щодо
діяльності митних органів і процесу надання фінансових гарантій. 2.3.6. Щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним,
звітувати Держмитслужбі про діяльність з надання фінансових
гарантій за формою, наведеною в додатку 4, і в порядку,
погодженому Держмитслужбою. 2.3.11. На вимогу Держмитслужби надавати інформацію про
фінансові показники діяльності ПАТ Банк "Морський".
2.4. Гарантійний документ уважається чинним з дати його
видачі, якщо в ньому не зазначене інше.
2.5. Строк дії гарантійного документа та фінансової гарантії
закінчується: - у разі виконання перевізником свого зобов'язання щодо
доставки товарів у митницю призначення - днем здійснення митного
оформлення товарів у митниці призначення; - у разі порушення перевізником свого зобов'язання щодо
доставки товарів у митницю призначення - днем повної сплати
митного боргу до Державного бюджету України.
З. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань
за цією Генеральною угодою Сторони несуть відповідальність,
встановлену законодавством України.
3.2. У разі порушення ПАТ Банк "Морський" строків
перерахування суми митного боргу, зазначених у п. 2.3.3
Генеральної угоди, НФП сплачує Держмитслужбі пеню згідно чинного
законодавства.
4. ОБСТАВИНИ, ЩО НЕ Є ГАРАНТІЙНИМ ВИПАДКОМ
4.1. Гарантійний випадок не вважається таким, що настав, якщо
перевізник не виконав зобов'язання щодо доставки товарів до
митниці призначення внаслідок обставин непереборної сили. 4.1.1. Під обставинами непереборної сили розуміється
надзвичайна і невідворотна за наявних умов сила, дія якої може
бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом
(ураган, буря, повінь, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і
зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або надзвичайними ситуаціями
техногенного характеру, що призводять до невиконання перевізником
зобов'язання щодо доставки товарів у митницю призначення. Інші подібні обставини можуть бути віднесені до обставин
непереборної сили шляхом додаткового узгодження Сторін. 4.1.2. Не вважається гарантійним випадком часткова недоставка
вантажу, що переміщується наливом (насипом), яка відбулася
внаслідок природних втрат або похибок вимірювальних пристроїв у
межах, установлених чинними нормативними актами.
4.2. Достатнім доказом дії обставин непереборної сили Сторони
визнають документ, виданий уповноваженим на це державним органом
або особою, уповноваженою на це згідно з чинним законодавством,
засвідчений посадовою особою митного органу на рівні начальника
митниці, у зоні діяльності якої виникли ці обставини.
4.3. У разі порушення перевізником установлених маршруту
та/або строку транзиту, за умови доставки товарів у митницю
призначення у повному обсязі та в незмінному стані, митниця
призначення вживає відповідних заходів, передбачених митним
законодавством. При цьому суми отриманих фінансових гарантій не
стягуються, а в разі їх попереднього стягнення - повертаються ПАТ
Банк "Морський" в установленому порядку.
5. ПОРЯДОК СПЛАТИ МИТНОГО БОРГУ
5.1. Якщо в установлений строк товар або його частина, на
який була надана фінансова гарантія ПАТ Банк "Морський", не прибув
до митниці призначення, митний орган відправлення вживає заходів
для з'ясування обставин недоставки та уточнення обставин випадку. При неотриманні об'єктивних даних про місцезнаходження
вантажу та за відсутності обставин, що не є гарантійним випадком,
митний орган відправлення після уточнення обставин випадку
протягом трьох робочих днів складає Акт про настання гарантійного
випадку.
5.2. Акт про настання гарантійного випадку складається
уповноваженою особою митниці відправлення у трьох оригінальних
примірниках і затверджується начальником митниці чи особою, що
його заміщує. До Акта мають бути додані копії документів, що свідчать про
настання гарантійного випадку. У разі зміни перевізником найменування, цілісного стану
та/або обсягу товару, в Акті про настання гарантійного випадку
зазначається кількість товару, що не прибула до митниці
призначення. Такий Акт не складається, якщо транспортний засіб, товар і
митне забезпечення прибули до митниці призначення у непошкодженому
стані. У разі порушення перевізником установлених маршруту та/або
терміну транзиту без зміни номіналу, цілісного стану або обсягу
товару, митниця призначення вживає до нього заходів, передбачених
чинним митним законодавством. Якщо відомості про такі порушення
отримані до складання Акта, то Акт не складається.
5.3. Разом з Актом складається у трьох оригінальних
примірниках Вимога про сплату коштів за гарантійним документом. У Вимозі зазначається сума митного боргу з розбивкою за
видами платежів, а також відповідні реквізити рахунку для його
сплати. Вимога підписується начальником митного органу
відправлення або особою, яка його заміщує.
5.4. По одному примірнику Акта та Вимоги залишаються у
справах митниці відправлення, другі примірники пересилаються ПАТ
Банк "Морський", треті - разом з копіями гарантійного документа та
товаросупровідних документів надсилаються до Управління контролю
за переміщенням вантажів Держмитслужби.
5.5. Не пізніше третього банківського дня після дати
отримання від митниці відправлення Вимоги та Акта ПАТ Банк
"Морський" перераховує суму митного боргу за вказаними у Вимозі
реквізитами.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. У ході виконання цієї Генеральної угоди та в разі
виникнення питань, які не врегульовані її умовами, але з неї
випливають, Сторони керуються нормативними актами, які
регламентують відносини в частині надання фінансових гарантій
митним органам щодо обов'язкової доставки товарів в митницю
призначення.
6.2. Усі спори, які можуть виникнути в ході виконання цієї
Генеральної угоди або у зв'язку з нею, вирішуються Сторонами
шляхом переговорів або підлягають розгляду в судовому порядку.
6.3. Будь-які зміни до цієї Генеральної угоди, додатки до неї
та інші документи будуть вважатись дійсними, якщо вони складені в
письмовій формі та підписані вповноваженими представниками Сторін.
Кожна зі Сторін зобов'язується протягом двадцяти календарних днів
розглянути письмову пропозицію іншої Сторони щодо змін до цієї
Генеральної угоди та підписати додаткову угоду або в письмовій
формі надіслати відмову.
6.4. Кожна зі Сторін зобов'язується забезпечувати
конфіденційність отриманої від іншої Сторони технічної,
фінансової, комерційної чи іншої інформації, яка стосується цієї
Генеральної угоди та її реалізації.
6.5. Ця Генеральна угода укладена до 31.12.2010 та набирає
чинності з моменту її підписання. Для пролонгації строку дії Генеральної угоди ПАТ Банк
"Морський" за календарний місяць до закінчення строку даної
Генеральної угоди повинен надати письмову заяву про це до
Держмитслужби.
6.6. До закінчення строку дії цієї Генеральної угоди вона
може припинятися: - у разі ліквідації юридичної особи - ПАТ Банк "Морський"; - у разі невиконання ПАТ Банк "Морський" вимог, зазначених у
пункті 2.3 цієї Генеральної угоди; - у судовому порядку.
6.7. Зобов'язання Сторін, що виникли до моменту припинення
дії цієї Генеральної угоди, залишаються чинними до повного їх
виконання Сторонами.
6.8. Одностороння відмова від даної Генеральної угоди не
допускається.
6.9. У разі розірвання цієї Генеральної угоди питання,
пов'язані з порядком відшкодування вартості майна та майнових
прав, права на які виникли під час реалізації цієї Генеральної
угоди, вирішуються шляхом додаткового узгодження їх Сторонами й
оформлюються додатковими угодами до цієї Генеральної угоди.
6.10. Ця Генеральна угода укладена в двох оригінальних
примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Державна митна служба України: ПАТ Банк "Морський"
04119, м. Київ, 99001, м. Севастополь,
вул. Дегтярівська, 11-Г, вул. Брестська, 18-а,
Тел. 247-26-06, факс 247-28-51 тел./факс: (0692) 45-85-70
Розрахунковий рахунок: к/рах N 32002100200
37347212000026 в ГУ НБУ в Автономній
Банк одержувача ГУ ДКУ у м. Києві Республіці Крим,
МФО 820019 МФО 324333,
ЄДРПОУ 00033005 код ЄДРПОУ N 20748213
Голова Державної Голова правління
митної служби України ПАТ Банк "Морський"

А.В.Макаренко А.Б.Скуртул

Додаток 1

до Генеральної угоди

"Про надання фінансових

гарантій митним органам

щодо обов'язкової доставки

товарів в митницю

призначення у вигляді

гарантій банку"
Форма

БЛАНК МИТНИЦІ
Вимога

про сплату коштів за гарантійним документом

N ______ від "___"_______ 20__ р.

На підставі гарантійного документа від "___" ________ 20__ р.
N __________, виданого ________________________________________,
сума митного боргу (сума податків та зборів (обов'язкових
платежів)), який підлягає сплаті відповідно до чинного
законодавства України за недоставлений у митницю призначення
товар, зазначений в Акті про настання гарантійного випадку від
"___" _________ 20__ р. N ______, у розмірі _____ грн. ______ коп. _________________________________________________________________

(сума прописом)
підлягає перерахуванню на рахунок за реквізитами: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник митниці __________________

(підпис)

Додаток 2

до Генеральної угоди

"Про надання фінансових

гарантій митним органам

щодо обов'язкової доставки

товарів в митницю

призначення у вигляді

гарантій банку"
Форма

/ Фірмовий бланк банку /
БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ N ______

від " ___" _________ 200_ року

Публічне акціонерне товариство Банк "Морський", 99001,
м. Севастополь, вул. Брестська, 18-а, код ЄДРПОУ N 20748213,
зареєстрований Національним банком України 17 травня 1994 року за
N 246 і має банківську ліцензію на право здійснення банківських
операцій за N 168 видану Національним банком України 27 жовтня
2009 року гарантує, що перевізник _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(повна назва перевізника чи уповноваженої ним особи)
перерахує до Державного бюджету України передбачені законодавством
податки та збори (обов'язкові платежі) _________________________________________________________________

(перелік обов'язкових платежів)
в розмірі ________________________________________________________ _________________________________________________________________

(сума цифрами та прописом)
за товари, що ввезені на митну територію України на підставі
документів: ______________________________________________________ _________________________________________________________________

(перелік документів)
У випадку недоставляння перевізником __________________ _________________________________________________________________

(повна назва перевізника чи уповноваженої ним особи)
товарів у митницю призначення ____________________________________

(повна назва митниці)
в термін до " _____" _________ 200__ року, ПАТ Банк "Морський"
гарантує сплату на користь митного органу ________________________
обов'язкових платежів в сумі _____________________________________

(сума цифрами та прописом)
Ця банківська гарантія дійсна до повного погашення
заборгованості банком обов'язкових платежів до Державного бюджету
України, що випливають із цієї гарантії.
Голова правління ____________________ А.Б.Скуртул

(Підпис)
Місце печатки

Додаток 3

до Генеральної угоди

"Про надання фінансових

гарантій митним органам

щодо обов'язкової доставки

товарів в митницю

призначення у вигляді

гарантій банку"
Форма

БЛАНК МИТНИЦІ
АКТ
про настання гарантійного випадку N від " "______ 20__ р.

Товар (найменування, код за УКТЗЕД) __________________ _________________________________________________________________
у кількості _____________________________________________________,
який повинен бути доставлений у митницю призначення (назва) _________________________________________________________________
перевізником (назва) _____________________________________________
за маршрутом _____________________________________________________
у строк до "___" ____________ 20__ р. без зміни його кількості,
вартості і найменування, не доставлений у митницю призначення в
установлений строк/ доставлений не в повному обсязі/ інше
(підкреслити необхідне).
Вартість товару, що не прибула до митниці призначення,
становить ___________ грн. _______ коп.
__________________________________________________________________

(сума прописом)
Сума податків та зборів (обов'язкових платежів), що повинні
бути сплачені за митне оформлення цих товарів, складає ___________
грн. _____ коп. _________________________________________________________________

(сума прописом)
Особливі відмітки: __________________________________________
До Акта додаються документи: - копія гарантійного документа _____________________________
від "___" _________ 20__ р. N __________; - копія ВМД (або копія документа контролю доставки товарів)
від "___" ____________ 20__ р. N _______________________; (копія повинна бути засвідчена штампом "Під митним контролем"
та особистою митною печаткою посадової особи митниці відправлення,
яка здійснювала митне оформлення зазначеного товару); - копії товаротранспортних документів на товар згідно з
переліком:
Посадова особа митного органу ___________________________________

(посада, підпис, ім'я, по батькові,

особиста номерна печатка)
Начальник митниці ________________

(підпис)

Додаток 4

до Генеральної угоди

"Про надання фінансових

гарантій митним органам

щодо обов'язкової доставки

товарів в митницю

призначення у вигляді

гарантій банку"
Форма

ЗВІТ

ПАТ Банк "Морський"

про надання фінансових гарантій

----------------------------------------------------------------------------------------- N | N | N | Суб'єкт | Митниця | Митниця | Сума |Інформація |Примітка| з/п|ВМД|гарантійного| ЗЕД, |відправлення|призначення|гарантії| про | | | | документа | якому | | | (грн.) | доставку | | | | | надано | | | |товару або | | | | |гарантійний| | | | сплату | | | | | документ | | | | за | | | | | | | | |гарантійним| | | | | | | | |документом | | ---+---+------------+-----------+------------+-----------+--------+-----------+--------| | | | | | | | | | ---+---+------------+-----------+------------+-----------+--------+-----------+--------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Звіт надається у паперовому та електронному вигляді на
адресу transit@customs.gov.ua

ПОРЯДОК

звітування перед Державною митною службою України

про діяльність у галузі надання фінансових гарантій
Щомісячний звіт надсилається до Управління контролю за
переміщенням вантажів Держмитслужби України: - засобами електронного зв'язку на адресу
transit@customs.gov. ua до 5 числа місяця, наступного за звітним; - звіти у паперовому вигляді надсилаються поштою на адресу
Управління контролю за переміщенням вантажів Держмитслужби
України.
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: