open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
02.02.2004 N 11
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної

служби посередництва і примирення

N 129 ( v0129299-08 ) від 17.11.2008 }
Про затвердження Положення про порядок здійснення

Національною службою посередництва і примирення

посередництва в запобіганні виникненню колективних

трудових спорів (конфліктів) та сприянні їх

своєчасному вирішенню
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної служби

посередництва і примирення N 126 ( v0126299-05 ) від 09.11.2005 )

Відповідно до положень частин першої і шостої статті 15
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), підпункту 15 пункту 4 та пункту 7
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення Національною
службою посередництва і примирення посередництва в запобіганні
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприянні їх
своєчасному вирішенню (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів Національної служби
посередництва і примирення забезпечити дотримання норм Положення
про порядок здійснення Національною службою посередництва і
примирення посередництва в запобіганні виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) та сприянні їх своєчасному вирішенню
положень в процесі реалізації повноважень Національної служби
посередництва і примирення, визначених Законом України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), Положенням про Національну службу посередництва і
примирення, затвердженим Указом Президента України від
17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

02.02.2004 N 11

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення Національною

службою посередництва і примирення посередництва в

запобіганні виникненню колективних трудових спорів

(конфліктів) та сприянні їх своєчасному вирішенню

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правові і організаційні засади
здійснення Національною службою посередництва і примирення
відповідно до Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) (далі - Закон)
посередництва в запобіганні виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів) та сприянні їх своєчасному вирішенню.
1.2. Норми цього Положення базуються на праві сторін
соціально-трудових відносин, центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань
профспілок і роботодавців на звернення до Національної служби
посередництва і примирення про здійснення посередництва у
вирішенні розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин і
на обов'язку Національної служби посередництва і примирення
здійснення посередництва у вирішенні розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин.
1.3. Основні терміни:
Арбітр - це підготовлена Національною службою посередництва і
примирення особа, яка в разі залучення її сторонами колективного
трудового спору (конфлікту) для участі в роботі трудового
арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу і має право
розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою
прийняття рішення по його суті.
Запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів) - підготовка та реалізація комплексу правових,
соціально-економічних, організаційно-технічних та інших заходів,
спрямованих на врегулювання розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин, проведення оцінки стану
соціально-трудових відносин, завчасне реагування на ймовірність
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на основі
даних моніторингу (спостережень), досліджень та прогнозів щодо
можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання в
колективні трудові спори (конфлікти) або пом'якшення їх можливих
наслідків.
Інформаційно-консультаційна діяльність - це одержання,
зберігання, використання та поширення інформації щодо предмета
колективного трудового спору, причин його виникнення і надання
сторонам соціально-трудових відносин, центральним і місцевим
органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,
об'єднанням профспілок і роботодавців консультацій з зазначених
питань.
Колективний трудовий спір (конфлікт) - це розбіжності, що
виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо
встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов
праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного
договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або
окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.
Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) -
постійно діючий державний орган, який сприяє поліпшенню
соціально-трудових відносин та запобігає виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів), прогнозує їх та сприяє своєчасному
їх вирішенню, здійснює посередництво для вирішення таких спорів
(конфліктів).
Незалежний посередник - це визначена за спільним вибором
сторін колективного трудового спору (конфлікту) особа, яка сприяє
встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере
участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.
Посередник - це підготовлена НСПП особа, яка в разі
визначення її за спільним вибором сторін колективного трудового
спору (конфлікту), набуває статусу незалежного посередника.
Посередницька діяльність - це діяльність з надання послуг
щодо здійснення взаємодії між сторонами соціально-трудових
відносин в питаннях налагодження діалогу між ними, формування і
функціонування примирних органів (примирної комісії, примирної
комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу),
вироблення узгодженого рішення, здатного задовільнити обидві
сторони соціально-трудових відносин, реалізації рішень примирних
органів з метою вирішення колективного трудового спору.
Примирна комісія - орган, призначений для вироблення рішення,
що може задовольнити сторони колективного трудового спору
(конфлікту), та який складається з представників сторін.
Страйк - це тимчасове колективне добровільне припинення
роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових
обов'язків) підприємств, установ, організацій (структурного
підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору
(конфлікту).
Трудовий арбітраж - орган, який складається із залучених
сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по
суті колективного трудового спору (конфлікту).
II. Вимоги до працівників НСПП

в процесі здійснення їх посередницької діяльності
2.1. Посередницька діяльність вимагає від працівників НСПП
додержання високих етичних стандартів поведінки; водночас
специфіка, комплексний характер обов'язків, що лежать на НСПП,
обумовлюють необхідність збалансування діяльності працівників НСПП
інтересам вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин з інтересами суспільства в цілому, дотримання принципів
законності і верховенства права. Успішне досягнення мети саморегуляції професійної поведінки
працівників НСПП на такому високому рівні, який передбачає
врахування складного співвідношення різнопланових обов'язків
працівників НСПП, їх пріоритетів та конкретного втілення в
ситуаціях, коли такі обов'язки вступають в суперечність один з
одним, а також відшукання шляху їх реалізації, що оптимально
відповідає завданням і функціям НСПП, диктує необхідність
дотримання правил етики державного службовця.
2.2. Специфіка завдань і функцій НСПП вимагає як необхідної
умови належного здійснення посередницької діяльності максимальної
незалежності працівників НСПП у виконанні своїх професійних прав і
обов'язків, що передбачає їх свободу від будь-якого зовнішнього
впливу, тиску чи втручання в їх діяльність, а також від впливу
своїх особистих інтересів. З метою дотримання цього принципу в своїй професійній
діяльності працівники НСПП зобов'язані протистояти будь-яким
спробам посягання на їх незалежність, бути принциповими у
виконанні своїх професійних обов'язків, відстоюванні професійних
прав та їх ефективному використанні в інтересах вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин. Працівники НСПП зобов'язані не допускати в своїй професійній
діяльності компромісів, що применшували б їх незалежність, з метою
догодити одній із сторін соціально-трудових відносин, іншим
органам і організаціям, якщо такі компроміси розходяться із
завданнями і функціями НСПП. Працівники НСПП не повинні при виконанні своїх обов'язків
керуватися вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів,
послідовності і часу здійснення їх професійних прав і обов'язків,
якщо вони суперечать їх власній уяві про оптимальний варіант
виконання своїх прав і обов'язків.
2.3. У своїй професійній діяльності працівники НСПП
зобов'язані дотримуватися чинних законодавчих і
нормативно-правових актів України, сприяти утвердженню та
практичній реалізації принципів верховенства права та законності,
вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного
виконання завдань і функцій НСПП. Працівники НСПП не можуть давати сторонам соціально-трудових
відносин поради, свідомо спрямовані на порушення норм чинного
законодавства. Працівники НСПП не мають права в своїй професійній діяльності
вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному
законодавству.
2.4. У межах дотримання принципу законності працівники НСПП
зобов'язані у своїй професійній діяльності виходити з рівності
прав сторін соціально-трудових відносин у виборі шляхів вирішення
розбіжностей між ними. Працівники НСПП повинні поважати свободу вибору сторонами
соціально-трудових відносин шляхів вирішення розбіжностей між
ними.
2.5. Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і
важливою передумовою довірчих відносин між працівниками НСПП та
сторонами соціально-трудових відносин, без яких є неможливим
належне надання правової допомоги. Тому збереження
конфіденційності будь-якої інформації, отриманої працівниками НСПП
від сторін соціально-трудових відносин, є правом працівників НСПП
у відносинах з усіма суб'єктами права, які можуть вимагати
розголошення такої інформації, та обов'язком щодо сторін
соціально-трудових відносин і тих осіб, кого ця інформація
стосується. Працівники НСПП зобов'язані забезпечити такі умови зберігання
документів, переданих їм сторонами соціально-трудових відносин, та
інших матеріалів, що знаходяться в їх розпорядженні і містять
конфіденційну інформацію, які розумно виключають доступ до них
сторонніх осіб.
2.6. Від працівників НСПП вимагається високий рівень
професійної підготовки, фундаментальне знання чинного
законодавства з питань вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин, практики його застосування,
опанування методів і прийомів посередницької діяльності. Працівники НСПП зобов'язані надавати правову і консультаційну
допомогу сторонам соціально-трудових відносин, органам виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням профспілок і
роботодавців компетентно і добросовісно, що передбачає знання
відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх
застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що
стосуються вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин і можливих правових наслідків їх невирішення, ретельну
підготовку до належного виконання своїх завдань і функцій. Незалежно від займаної посади і сфери своєї діяльності
працівники НСПП зобов'язані підтримувати на належному рівні знання
у питаннях, з яких вони згідно із посадовими обов'язками
зобов'язані надавати правову і консультаційну допомогу за
дорученням керівництва. Працівники НСПП повинні постійно працювати над вдосконаленням
своїх знань і професійної майстерності, володіти достатньою
інформацією про зміни у чинному законодавстві.
2.7. Працівники НСПП повинні як у своїй професійній
діяльності, так і в приватному житті бути чесними і порядними;
поважати права, законні інтереси, репутацію сторін
соціально-трудових відносин; не вдаватися до омани, погроз,
шантажування або інших протизаконних засобів для досягнення своїх
професійних цілей.
2.8. Всією своєю діяльністю працівники НСПП повинні
стверджувати повагу до НСПП, сприяти зберіганню та підвищенню
престижу її діяльності.
2.9. Працівники НСПП повинні як у своїй професійній
діяльності, так і в приватному житті, дбаючи про престиж
діяльності Національної служби посередництва і примирення,
забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводити себе
гідно, стримано, тактовно, зберігати самоконтроль і витримку, при
здійсненні своєї професійної діяльності мати пристойний зовнішній
вигляд.
2.10. Відносини працівників НСПП із сторонами
соціально-трудових відносин повинні будуватися на засадах взаємної
поваги, дотримання професійних прав, дотримання норм Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і законів України. Працівники НСПП не повинні допускати по відношенню до
представників сторін соціально-трудових відносин:
1) висловлювань, що принижують їх честь та гідність, завдають
шкоди їх діловій репутації, нетактовних та принизливих висловів;
2) поширення свідомо неправдивих відомостей про них.
Допустимими формами реагування працівника НСПП на незаконну
або неетичну поведінку представників сторін соціально-трудових
відносин, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам
НСПП, слід вважати звернення (заяви, скарги) до керівних
працівників, наділених дисциплінарними повноваженнями по
відношенню до представників сторін соціально-трудових відносин, а
також використання інших форм захисту прав та законних інтересів
особи, передбачених чинним законодавством України.
III. Здійснення посередництва у вирішенні

розбіжностей між сторонами соціально-трудових

відносин в процесі запобігання виникненню

колективних трудових спорів (конфліктів)
3.1. З метою сприяння врегулюванню розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин НСПП: - здійснює прогнозування ймовірності виникнення колективних
трудових спорів; - здійснює вивчення та узагальнення причин виникнення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; - консультує сторони соціально-трудових відносин з питань
шляхів врегулювання розбіжностей між ними; - організовує проведення узгоджувальних зустрічей сторін
соціально-трудових відносин; - направляє сторонам соціально-трудових відносин рекомендації
щодо шляхів вирішення розбіжностей між ними; - консультує сторони соціально-трудових відносин з питань
застосування чинних законодавчих і нормативно-правових актів.
3.2. За результатами прогнозування ймовірності виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів) НСПП: - розробляє і здійснює на основі аналітично-прогнозного
матеріалу комплекс заходів стосовно прогнозованого об'єкта
господарювання з метою сприяння поліпшенню трудових відносин та
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); - здійснює контроль виконання заходів стосовно прогнозованого
об'єкта господарювання на зазначених рівнях; - здійснює оцінку результативності здійснених заходів, їх
коригування з врахуванням нових обставин.
3.3. НСПП здійснює вивчення та узагальнення причин виникнення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин як
основного чинника впливу на зміст вимог, характер їх вирішення та
ступінь напруженості соціально-трудових відносин в ході
врегулювання розбіжностей тощо.
3.4. НСПП здійснює вивчення причин їх виникнення в кожному
окремому випадку з метою оперативного врегулювання таких
розбіжностей шляхом усунення причин, що сприяють їх виникненню,
надання відповідних рекомендацій, здійсненню комплексу заходів
щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів).
3.5. При підготовці рекомендацій по вирішенню розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин, що виникли при
укладенні або зміні колективного трудового договору (угоди) чи
його виконання, в рекомендаційній частині вказуються рекомендації
з кожного спірного положення договору (угоди), а у вирішенні
розбіжностей про спонукання укласти договір (угоду) з посиланням
на поданий найманими працівниками проект договору (угоди).
3.6. Рекомендації надсилаються сторонам соціально-трудових
відносин, керівникам відповідних центральних або місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування разом із
матеріалами, що стосуються розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин.
3.7. Якщо у розбіжностях містяться питання, вирішення яких
відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних
або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, НСПП розглядає всі матеріали і за результатами
розгляду готує відповідні рекомендації керівникам цих органів.
IV. Здійснення посередництва в процесі формування

і затвердження вимог найманих працівників або

профспілки і при розгляді цих вимог власником

або уповноваженим ним органом (представником)
4.1. За зверненням представницького органу найманих
працівників або профспілки НСПП: - надає консультаційну допомогу у формуванні вимог найманих
працівників або профспілки; - вивчає відповідність пропонованих вимог найманих
працівників або профспілки положенням статті 2 Закону
( 137/98-ВР ); - вивчає повноваження власника або уповноваженого ним органу
(представника) щодо виконання пропонованих вимог найманих
працівників або профспілки; - надає рекомендації представницькому органу найманих
працівників або профспілки щодо змісту пропонованих вимог та
повноважень власника або уповноваженого ним органу (представника)
у виконанні пропонованих вимог.
4.2. В разі створення власником або уповноваженим ним органом
(представником) перешкод представницькому органу найманих
працівників або профспілки у формуванні і затвердженні вимог
(ненадання місця для проведення зборів (конференції), перешкод в
збиранні підписів найманих працівників тощо) НСПП надсилає
рекомендації власнику або уповноваженому ним органу (представнику)
щодо забезпечення ним необхідних умов для формування і
затвердження вимог найманих працівників або профспілки.
4.3. Після отримання повідомлення від представницького органу
найманих працівників або профспілки про направлення вимог найманих
працівників або профспілки НСПП здійснює контроль за дотриманням
власником або уповноваженим ним органом (представником) строків
розгляду вимог найманих працівників або профспілки, визначених
статтею 5 Закону ( 137/98-ВР ).
4.4. У разі звернення власника або уповноваженого ним органу
(представника) надає консультаційну допомогу в підготовці рішення
власника або уповноваженого ним органу (представника) по розгляду
вимог найманих працівників або профспілки або ж у надсиланні цих
вимог власнику або відповідному вищестоящому органу управління,
який має право прийняти рішення. При цьому НСПП здійснює контроль
за дотриманням всіх строків розгляду вимог, визначених статтею 5
Закону ( 137/98-ВР ).
4.5. У разі необхідності НСПП організовує проведення
переговорів представницького органу найманих працівників або
профспілки і власника або уповноваженого ним органу представника
щодо уточнення змісту вимог, термінів виконання, повноважень
власника або уповноваженого ним органу (представника).
V. Здійснення посередництва у формуванні примирних

органів (примирної комісії, примирної комісії за

участю незалежного посередника, трудового

арбітражу)
5.1. Після проведення реєстрації вимог найманих працівників
або профспілки і колективного трудового спору НСПП: - надсилає сторонам колективного трудового спору рекомендації
щодо утворення примирних органів і проведення примирних процедур; - консультує сторони колективного трудового спору з питань
вибору форми проведення примирних процедур та з питань повноважень
примирних органів; - сприяє узгодженню позицій сторін колективного трудового
спору щодо: форм проведення примирних процедур по вирішенню колективного
трудового спору з врахуванням змісту вимог найманих працівників
або профспілки, права сторін колективного трудового спору на
самостійне визначення форм проведення примирних процедур; кількісного складу примирних органів (примирної комісії,
трудового арбітражу); якісного складу примирної комісії з врахуванням змісту вимог
найманих працівників або профспілки; термінів і місця проведення засідань примирних органів.
5.2. За зверненням однієї із сторін колективного трудового
спору НСПП сприяє прийняттю сторонами колективного трудового спору
рішення про утворення примирних органів (примирної комісії,
примирної комісії за участю незалежного посередника, трудового
арбітражу), підписання сторонами колективного трудового спору
угоди про утворення примирного органу, визначення часу і місця
проведення засідань примирного органу.
5.3. За зверненням однієї із сторін колективного трудового
спору НСПП надає свої приміщення для проведення засідань примирних
органів.
5.4. У разі необхідності НСПП організовує проведення
переговорів представницького органу найманих працівників або
профспілки і власника або уповноваженого ним органу представника
щодо форми проведення примирних процедур, визначення примирного
органу, часу і місця проведення засідань примирного органу.
5.5. У разі відмови однієї із сторін колективного трудового
спору від утворення примирного органу НСПП попереджає її про
порушення положень частин першої і другої статті 13 та частини
другої статті 8 або частини другої статті 11 Закону ( 137/98-ВР )
та про відповідальність, передбачену статтею 29 Закону, і
рекомендує утворити примирний орган, запропонований іншою
стороною.
VI. Здійснення посередництва в роботі

примирної комісії
6.1. За пропозицією членів примирної комісії представник НСПП
відкриває перше засідання примирної комісії і сприяє прийняттю
членами комісії рішення про головування на засіданнях примирної
комісії та ведення протоколів засідань примирної комісії.
6.2. Відповідно до частини першої статті 16 Закону
НСПП ( 137/98-ВР ): - пропонує кандидатури незалежних посередників; - направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі
трудового арбітражу.
6.3. Представники НСПП відповідно до частини другої статті 16
Закону ( 137/98-ВР ) можуть брати участь в роботі примирної
комісії на всіх її етапах.
6.4. НСПП: - сприяє встановленню контактів між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту); - організовує і, в разі необхідності, проводить консультації
сторін колективного трудового спору з питань утворення примирної
комісії, її функціонування та її організаційно-технічного
забезпечення; - консультує членів примирної комісії і сторони колективного
трудового спору з питань:
компетенції примирної комісії і повноважень власника або
уповноваженого ним органу (представника) стосовно задоволення
вимог найманих працівників або профспілки, які є предметом
колективного трудового спору (конфлікту) і виконання яких
сприятиме його вирішенню;
застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту); - сприяє організаційному забезпеченню роботи примирної
комісії (узгодження термінів і місця засідань примирної комісії,
організаційно-технічного забезпечення її роботи); - попереджає членів примирної комісії про допущені ними чи
можливі порушення норм чинного законодавства та про можливі
наслідки таких порушень.
6.5. Представники НСПП: - беруть, в разі необхідності, участь в обговоренні питань,
що розглядаються на засіданні; - сприяють налагодженню діалогу між сторонами колективного
трудового спору; - проводять, в разі необхідності, консультації сторін
колективного трудового спору з метою вироблення взаємоприйнятного
рішення; - сприяють роботі примирної комісії у конструктивному,
діловому дусі, в атмосфері взаємної поваги і взаєморозуміння,
поваги однієї сторони колективного трудового спору до пропозицій і
аргументів іншої сторони; - проявляють ділову ініціативу у випадках, коли вироблення
взаємоприйного рішення ускладнюється і стає проблематичним.
VII. Здійснення посередництва в роботі

трудового арбітражу
7.1. За пропозицією членів трудового арбітражу представник
НСПП відкриває перше засідання трудового арбітражу і сприяє
обранню членами трудового арбітражу голови трудового арбітражу.
7.2. Відповідно до частини першої статті 16 Закону
НСПП ( 137/98-ВР ): - пропонує кандидатури членів трудового арбітражу; - координує роботу трудового арбітражу; - направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі
трудового арбітражу.
7.3. Представники НСПП відповідно до частини другої статті 16
Закону ( 137/98-ВР ) можуть брати участь в роботі трудового
арбітражу на всіх її етапах.
7.4. НСПП: - сприяє встановленню контактів між сторонами колективного
трудового спору (конфлікту); - організовує і, в разі необхідності, проводить консультації
сторін колективного трудового спору з питань утворення трудового
арбітражу, його функціонування та організаційно-технічного
забезпечення; - сприяє організаційному забезпеченню роботи трудового
арбітражу (узгодження термінів і місця засідань трудового
арбітражу, організаційно-технічного забезпечення його роботи); - консультує членів трудового арбітражу і сторони
колективного трудового спору з питань:
компетенції трудового арбітражу і повноважень власника або
уповноваженого ним органу (представника) стосовно задоволення
вимог найманих працівників або профспілки, які є предметом
колективного трудового спору (конфлікту) і виконання яких
сприятиме його вирішенню;
застосування нормативно-правових актів для вирішення
колективного трудового спору (конфлікту); - попереджає членів трудового арбітражу і сторони
колективного трудового спору про допущені ними чи можливі
порушення норм чинного законодавства та про можливі наслідки таких
порушень.
7.5. Представники НСПП: - беруть, в разі необхідності, участь в обговоренні питань,
що розглядаються на засіданні трудового арбітражу; - сприяють налагодженню діалогу між сторонами колективного
трудового спору; - проводять, в разі необхідності, консультації членів
трудового арбітражу і сторін колективного трудового спору з метою
вироблення рішення трудового арбітражу; - сприяють роботі трудового арбітражу у конструктивному,
діловому дусі, в атмосфері взаємної поваги і взаєморозуміння,
поваги однієї сторони колективного трудового спору до пропозицій і
аргументів іншої сторони; - проявляють ділову ініціативу у випадках, коли вироблення
рішення трудового арбітражу ускладнюється і стає проблематичним.
VIII. Здійснення посередництва в реалізації

рішень примирних органів
8.1. НСПП: - направляє за зверненням примирних органів (примирної
комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника,
трудового арбітражу) їх рішення сторонам колективного трудового
спору, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування
та відповідним юридичним особам, визначеним в рішеннях; - отримує від сторін колективного трудового спору, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
відповідних юридичних осіб інформацію про стан виконання рішень
примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю
незалежного посередника, трудового арбітражу) і рішень та
рекомендацій НСПП; - проводить, в разі необхідності, консультації сторін
колективного трудового спору з питань виконання рішень примирних
органів (примирної комісії, примирної комісії за участю
незалежного посередника, трудового арбітражу) і рішень та
рекомендацій НСПП; - попереджає сторони колективного трудового спору (конфлікту)
про порушення ними вимог чинного законодавства при виконанні
рішень примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за
участю незалежного посередника, трудового арбітражу) і рішень та
рекомендацій НСПП і про можливі наслідки таких порушень; - надсилає сторонам колективного трудового спору (конфлікту),
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
рекомендації щодо вжиття заходів щодо забезпечення виконання
рішень примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за
участю незалежного посередника, трудового арбітражу) та рішень
НСПП; - надає сторонам колективного трудового спору (конфлікту) за
результатами аналізу виконання власником або уповноваженим ним
органом (представником) вимог найманих працівників або профспілки
рекомендації щодо укладення угоди про вирішення колективного
трудового спору (конфлікту).
6.2. НСПП зобов'язана: - виробляти і направляти сторонам колективного трудового
спору (конфлікту), органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування рекомендації щодо можливих шляхів виконання рішень
примирних органів (примирної комісії, примирної комісії за участю
незалежного посередника, трудового арбітражу) та рішень НСПП; - направляти за зверненням примирних органів (примирної
комісії, примирної комісії за участю незалежного посередника,
трудового арбітражу) їх рішення виконавцям, визначених цими
рішеннями; - здійснювати правовий супровід та контроль за станом
виконання рішень примирних органів (примирної комісії, примирної
комісії за участю незалежного посередника, трудового арбітражу)
виконавцями, визначеними цими рішеннями.
6.3. Кожна із сторін колективного трудового спору має право
звернутися до НСПП за сприянням у виконанні рішень примирних
органів іншою стороною. В цьому випадку НСПП: - аналізує причини невиконання однією із сторін колективного
трудового спору рішень примирних органів; - проводить консультаційні зустрічі сторін колективного
трудового спору для узгодження позицій сторін колективного
трудового спору з питань невиконання або часткового виконання
рішень примирних органів; - за результатами аналізу причин невиконання однією із сторін
колективного трудового спору рішень примирних органів готує і
направляє їй свої рекомендації; - в разі необхідності попереджає сторону колективного
трудового спору, з вини якої не виконуються рішення примирних
органів, про порушення нею чинного законодавства і про можливі
наслідки таких порушень; - в разі невжиття і надалі стороною колективного трудового
спору, з вини якої не виконуються рішення примирних органів,
заходів щодо виконання рішень примирних органів інформує про це
власника або вищестоящий орган управління із рекомендаціями про
вжиття відповідних заходів щодо забезпечення виконання рішень
примирних органів; - в разі продовження порушень чинного законодавства стороною
колективного трудового спору, з вини якої не виконуються рішення
примирних органів, звертається відповідно до статті 1 і частини
першої статті 19 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) до
органів прокуратури.
IX. Здійснення посередництва під час страйку
9.1. Після прийняття найманими працівниками рішення про
оголошення страйку НСПП рекомендує органу (особі), який очолює
страйк, та власнику або уповноваженому ним органу (представнику)
невідкладно розпочати переговори і проведення примирних процедур
по вирішенню розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин, що стали причиною прийняття найманими працівниками
рішення про оголошення страйку.
9.2. НСПП ініціює утворення органом (особою), який очолює
страйк, та власником або уповноваженим ним органом (представником)
узгоджувальної комісії або узгоджувальної комісії за участю
незалежного посередника. ( Пункт 9.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Національної служби посередництва і примирення N 126
( v0126299-05 ) від 09.11.2005 )
9.3. НСПП відповідно до частини першої статті 16 Закону
( 137/98-ВР ) на прохання органу (особи), який очолює страйк, чи
власника або уповноваженого ним органа (представника) пропонує
кандидатури незалежних посередників для участі в роботі
узгоджувальної комісії. ( Пункт 9.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Національної служби посередництва і примирення N 126
( v0126299-05 ) від 09.11.2005 )
9.4. Відповідно до частини першої статті 16 Закону НСПП
( 137/98-ВР ) направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у
роботі примирних органів.
9.5. Відповідно до частини другої статті 16 Закону
( 137/98-ВР ) представники НСПП можуть брати участь у вирішенні
колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його етапах, в
тому числі і під час страйку.
9.6. НСПП: - сприяє встановленню контактів між органом (особою), який
очолює страйк, та власником або уповноваженим ним органом
(представником); - перевіряє, в разі необхідності, повноваження представників
сторін колективного трудового спору (конфлікту); - консультує орган (особу), який очолює страйк, та власника
або уповноважений ним орган (представника) з питань:
проведення примирних процедур під час страйку з метою
вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
компетенції власника або уповноваженого ним органу
(представника) стосовно задоволення вимог найманих працівників або
профспілки, які стали причиною прийняття найманими працівниками
рішення про оголошення страйку;
застосування законодавчих і нормативно-правових актів під час
проведення страйку і для вироблення шляхів вирішення колективного
трудового спору (конфлікту); - залучає до участі в примирних процедурах по вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів) під час страйку народних
депутатів України, представників державної влади, органів
місцевого самоврядування; - координує роботу узгоджувальної комісії; - ініціює укладення між органом (особою), який очолює страйк,
і власником або уповноваженим ним органом (представником) угоди
про вирішення колективного трудового спору, надає консультаційну
допомогу органу (особі), який очолює страйк, і власнику або
уповноваженому ним органу (представнику) в підготовці і укладенні
угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту); - попереджає орган (особу), який очолює страйк, і власника
або уповноважений ним орган (представника) про порушення ними
вимог чинного законодавства під час страйку; - сприяє виконанню умов угоди про вирішення колективного
трудового спору (конфлікту) і здійснює контроль за її реалізацією.
( Пункт 9.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення N 126 ( v0126299-05 ) від
09.11.2005 )
9.7. Представники НСПП: - беруть, в разі необхідності, участь в обговоренні питань,
що розглядаються органом (особою), який очолює страйк, і власником
або уповноваженим ним органом (представником) з метою вирішення
колективного трудового спору (конфлікту); - сприяють налагодженню діалогу між органом (особою), який
очолює страйк, і власником або уповноваженим ним органом
(представником); - проводять консультаційні зустрічі органу (особи), який
очолює страйк, і власника або уповноваженого ним органу
(представника) з метою укладення угоди про вирішення колективного
трудового спору та вироблення рішення трудового арбітражу; - сприяють роботі узгоджувальної комісії у конструктивному,
діловому дусі, в атмосфері взаємної поваги і взаєморозуміння,
поваги однієї сторони до пропозицій і аргументів іншої сторони; - проявляють ділову ініціативу у випадках, коли вироблення
угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
ускладнюється і стає проблематичним. Пункт 9.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Національної
служби посередництва і примирення N 126 ( v0126299-05 ) від
09.11.2005 )
9.8. Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки, які
стали причиною оголошення найманими працівниками страйку,
містяться питання, вирішення яких належать до компетенції власника
або вищестоящого органу управління, НСПП надсилає їм свої
рекомендації разом з відповідними матеріалами. Власник або
вищестоящий орган управління повинні невідкладно розглянути
рекомендації НСПП і про результати розгляду проінформувати орган
(особу), який очолює страйк, уповноважений власником орган
(представника) та НСПП.
9.9. Якщо у вимогах найманих працівників або профспілки, які
стали причиною оголошення найманими працівниками страйку,
містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства
віднесено до компетенції центральних або місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, НСПП надсилає
свої рекомендації разом з відповідними матеріалами керівникам цих
органів, які повинні їх розглянути у семиденний строк і
проінформувати про прийняті ними рішення сторони колективного
трудового спору (конфлікту) та НСПП.
X. Здійснення посередництва в налагодженні

взаємодії сторін соціально-трудових відносин

із центральними і місцевими органами виконавчої

влади та органами місцевого самоврядування
10.1. НСПП: - здійснює прогнозування виникнення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин; - аналізує розбіжності між сторонами соціально-трудових
відносин, виявляє причини їх виникнення, готує пропозиції для їх
усунення; - залучає народних депутатів України, представників державної
влади, органів місцевого самоврядування до участі в проведенні
примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів); - сприяє взаємодії сторін соціально-трудових відносин та
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування в питаннях запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх вирішенню; - сприяє взаємодії органу (особи), який очолює страйк, та
власника або уповноваженого ним органу (представника) із місцевими
органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування в
питаннях забезпечення життєдіяльності підприємства, установи,
організації під час страйку, забезпечення дотримання громадського
порядку і недопущення порушення прав громадян.
10.2. З метою забезпечення посередництва між сторонами
соціально-трудових відносин і центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування НСПП: - здійснює аналіз стану соціально-трудових відносин в окремих
галузях, територіях, на підприємствах, в установах і організаціях,
виявляє причини їх ускладнення, готує пропозиції для їх усунення
та направляє їх на розгляд і врахування центральним і місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування; - здійснює інформування центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про розбіжності
між сторонами соціально-трудових відносин, причини їх виникнення,
пропозиції для їх усунення; - організовує і проводить консультаційні зустрічі сторін
соціально-трудових відносин та центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в питаннях
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та
сприяння їх вирішенню; - організовує і проводить консультаційні зустрічі органу
(особи), який очолює страйк, та власника або уповноваженого ним
органу (представника) із місцевими органами виконавчої влади і
органами місцевого самоврядування в питаннях забезпечення
життєдіяльності підприємства, установи, організації під час
страйку, забезпечення дотримання громадського порядку і
недопущення порушення прав громадян.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: