open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2009 N 10гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 10гн-5 ( v_010900-10 ) від 31.12.2010 }
Про організацію діяльності органів прокуратури

у сфері запобігання та протидії корупції
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 10гн-2 ( v10_2900-09 ) від 29.12.2009

N 10гн-3 ( v0010900-10 ) від 29.03.2010

N 2гн-3/10гн-4 ( v3_10900-10 ) від 04.10.2010 }

З метою забезпечення належної організації діяльності органів
прокуратури у сфері запобігання та протидії корупції, підвищення
її ефективності, керуючись статтею 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним,
міжрайонним і прирівняним до них прокурорам забезпечити у межах
своєї компетенції організацію діяльності органів прокуратури у
сфері запобігання та протидії корупції як пріоритетного напряму,
відповідно до функцій і повноважень прокуратури та положень цього
наказу.
1.2. Спрямовувати прокурорсько-слідчу діяльність на
забезпечення невідворотності встановленої законодавством
відповідальності за корупційні правопорушення, відновлення
порушених прав і свобод громадян та інтересів держави, виявлення
та усунення причин і умов, що сприяли їх вчиненню.
1.3. Координувати діяльність правоохоронних органів з питань
протидії корупції. Зазначені питання обговорювати на
координаційних нарадах з огляду на стан законності у регіоні, але
не рідше одного разу на рік.
2. Керівникам структурних підрозділів апаратів, міським,
районним, міжрайонним, іншим прирівняним до них прокурорам
безпосередньо організовувати діяльність і нагляд за додержанням
законів у сфері запобігання та протидії корупції.
2.1. Забезпечити дієвий нагляд за додержанням і виконанням
законів у сфері запобігання та протидії корупції. Витребовувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та
контролюючих органів, підприємств, установ, організацій інформацію
про запобігання і протидію корупції та використовувати її в
організації та здійсненні нагляду. Систематично проводити перевірки додержання вимог
антикорупційних законів суб'єктами відповідальності за корупційні
правопорушення та суб'єктами, які здійснюють заходи та беруть
участь у їх запобіганні, протидії, виявленні та припиненні (крім
спеціально уповноважених), за результатами яких вживати належних
заходів прокурорського реагування. При здійсненні перевірок особливу увагу приділяти законності
правових актів, що видаються органами державної влади та органами
місцевого самоврядування про делегування своїх повноважень,
надання пільг і переваг громадянам чи юридичним особам або
встановлення заборон та перешкод у реалізації їх прав, свобод та
законних інтересів, випадкам фінансування з державного та місцевих
бюджетів юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень, додержання інших встановлених
законом обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції. Принципово реагувати на факти невиконання посадовими особами
вимог антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю,
проведення спеціальних перевірок, виявлення корупційних
правопорушень, а також стосовно відсторонення від виконання
повноважень та звільнення з посад осіб у зв'язку з притягненням до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та
злочинів. Під час проведення перевірок також звертати увагу на
виконання керівниками органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування правоохоронних органів вимог закону щодо надіслання
у триденний термін письмового повідомлення про звільнення особи у
зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне
правопорушення до суду, який постанов обвинувальний вирок або
прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за
корупційне правопорушення, та Головдержслужби України. { Пункт 2.1
доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-3/10гн-4 ( v3_10900-10 ) від 04.10.2010 } У разі виявлення під час перевірок у порядку нагляду за
додержанням і застосуванням законів корупційних діянь, за які
встановлена адміністративна відповідальність, виносити постанови
про порушення проваджень про адміністративні правопорушення, які з
матеріалами перевірок через відповідні підрозділи апаратів
прокуратур надсилати до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері
протидії корупції. При виявленні нормативно-правових актів, рішень, прийнятих
внаслідок вчинення корупційних діянь, прокурорам приносити
протести щодо їх скасування уповноваженому органу чи посадовій
особі або подавати заяви до суду.
2.2. Вживати шляхом використання наглядових і представницьких
повноважень дієвих заходів, спрямованих на відшкодування збитків,
завданих фізичним та юридичним особам, стягнення на користь
держави вартості незаконно одержаних послуг і пільг, визнання
нікчемними правочинів, укладених внаслідок корупційних
правопорушень.
2.3. Забезпечити нагляд за додержанням і виконанням законів
правоохоронними органами (крім спеціально уповноважених суб'єктів
у сфері протидії корупції) при запобіганні, виявленні, припиненні
та розслідуванні корупційних діянь. Систематично проводити перевірки виконання вимог закону при
прийманні, реєстрації і вирішенні заяв і повідомлень про вчинені
або ті, що готуються, злочини цієї категорії. У разі порушення кримінальних справ про корупційні злочини
стосовно керівників органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, суддів та інші злочини, що
набули суспільного резонансу, терміново інформувати про це
спеціальними повідомленнями прокурорів вищого рівня, яким
забезпечити належний контроль і нагляд за їх своєчасним і якісним
розслідуванням. При виявленні корупційного діяння, що не містить складу
злочину, слідчому або прокурору, які прийняли рішення про відмову
в порушенні кримінальної справи чи про її закриття, складати
протокол про адміністративне правопорушення, який з відповідними
матеріалами надсилати до суду.
2.4. Забезпечити обов'язкову участь прокурорів у розгляді
судами протоколів про корупційні адміністративні правопорушення
незалежно від органу, який їх склав. У розгляді цих протоколів брати участь, як правило,
працівникам прокуратур районного рівня за місцезнаходженням суду,
на розгляді якого вони перебувають, а в апеляційній інстанції -
працівникам підрозділів нагляду за додержанням законів
спец-підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією прокуратур обласного рівня. Своєчасно приносити протести на постанови судів, які не
ґрунтуються на законі, принципово реагувати на порушення законів,
що допущені під час складання та розгляду протоколів. Про результати розгляду адміністративних протоколів,
надісланих до суду спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері
протидії корупції, принесення протестів та оскарження постанов
судів за результатами розгляду протоколів незалежно від органу, що
їх склав, упродовж: трьох днів інформувати зазначені галузеві
підрозділи прокуратур.
3. Управлінню нагляду за додержанням законів спеціальними
підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією, Головному управлінню
військових прокуратур Генеральної прокуратури України та галузевим
відділам і управлінням прокуратур Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України забезпечити:
3.1. Нагляд за додержанням та виконанням законів спеціально
уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.
3.2. Систематичне проведення перевірок виконання вимог
законодавства підрозділами внутрішньої (власної) безпеки
правоохоронних органів.
3.3. Належну організацію координаційної діяльності з питань
протидії корупції, взаємодію структурних підрозділів прокуратур,
контроль за станом цієї роботи у підпорядкованих прокуратурах,
вивчення правозастосовчої практики.
3.4. Організацію взаємодії у цій сфері з Комітетом Верховної
Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією, Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної
політики та відповідними вітчизняними і закордонними громадськими
неурядовими організаціями.
4. Провадження у справах стосовно юридичних осіб у
передбачених законом випадках порушувати та вести прокурорам, які
направляли кримінальні справи до суду чи здійснювали нагляд за
законністю відмови у порушенні кримінальної справи або її закриття
стосовно керівників, засновників, учасників та інших осіб,
уповноважених діяти від імені та в інтересах юридичної особи. З метою своєчасного складання протоколу щодо притягнення до
відповідальності юридичної особи, упродовж трьох днів після
набрання чинності відповідного судового рішення повідомляти про це
прокурора, який направив справу до суду. У розгляді судами таких протоколів брати участь, як правило,
державним обвинувачам у справах стосовно керівників, засновників,
учасників та інших осіб, уповноважених діяти від імені та в
інтересах юридичної особи. У судовому засіданні своєчасно заявляти
клопотання про вжиття заходів щодо забезпечення можливої
конфіскації майна юридичної особи, принципово реагувати на
неправосудні рішення. Участь у розгляді справ щодо юридичних осіб апеляційними
інстанціями, у тому числі при перегляді за нововиявленими
обставинами, забезпечувати структурним підрозділам підтримання
державного обвинувачення прокуратур обласного рівня або, за
вказівкою керівництва Генеральної прокуратури України, підрозділу
підтримання державного обвинувачення центрального апарату. Відповідальність за стан організації цієї роботи покласти на
Головне управління підтримання державного обвинувачення в судах,
Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури
України та на відповідні галузеві підрозділи прокуратур обласного
рівня, а також військових прокуратур регіонів та
Військово-Морських Сил України, міських, районних, міжрайонних та
прирівняних до них прокурорів.
5. Головному управлінню представництва в суді, захисту
інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень та
галузевим підрозділам прокуратур Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України забезпечувати своєчасне
реагування на порушення закону при виконанні судових рішень у
справах про притягнення юридичних осіб до відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень.
6. Прокурорам усіх рівнів вживати заходів щодо врегулювання
конфлікту інтересів, дотримання інших встановлених законом
обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції серед
підлеглих працівників. У кожному випадку виявлення корупційного
адміністративного правопорушення, вчиненого працівником
прокуратури, проводити службові розслідування, а також перевірки у
порядку ст. 97 КПК України ( 1002-05 ) та, за наявності підстав,
складати відповідні протоколи і надсилати їх до суду. Підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах
та участь у розгляді судами адміністративних справ за фактами
корупційних діянь, вчинених прокурорсько-слідчими працівниками,
здійснювати за вказівкою прокурорів вищого рівня, у тому числі
прокурорами інших регіонів. Про результати судового розгляду протоколів про вчинення
корупційних правопорушень, кримінальних справ за обвинуваченням
прокурорсько-слідчих працівників або державних службовців органів
прокуратури у вчиненні корупційних злочинів, не пізніше трьох днів
інформувати прокурорів вищого рівня. { Пункт 6 доповнено
абзацом третім згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 2гн-3/10гн-4 ( v3_10900-10 ) від 04.10.2010 }
7. Систематично інформувати про заходи, що вживаються
органами прокуратури у сфері протидії та запобігання корупції;
громадськість, засоби масової інформації та органи влади. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів
регіонів та Військово-Морських Сил України, міських, районних,
міжрайонних і прирівняних до них прокурорів. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, довести його до відома
працівників прокуратури. Цей наказ вводиться в дію з 1 січня 2011 року. З цієї дати
втрачає чинність наказ Генерального прокурора України від 7 травня
2004 року N 10гн ( v0010900-04 ) "Про організацію прокурорського
нагляду за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією. Абзац в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 10гн-2
( v10_2900-09 ) від 29.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 10гн-3 ( v0010900-10 ) від
29.03.2010 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: