open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.01.2014  № 10

Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності

Відповідно до статей 12, 13, 14 Закону України "Про державну статистику" та на виконання плану державних статистичних спостережень на 2013 рік НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату України Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності (далі - Методологічні положення), що додаються.

2. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.): здійснювати організаційно-методологічне керівництво щодо застосування на практиці Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
13.01.2014  № 10

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
з організації державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності

1. Загальні положення

Методологічні положення визначають:

- основні принципи, характеристики, мету та результати державного статистичного спостереження;

- загальні терміни та визначення, що використовуються у державному статистичному спостереженні;

- порядок організації та методологію проведення державного статистичного спостереження;

- принципи формування сукупностей звітних одиниць, що охоплюються державним статистичним спостереженням;

- основні розрахункові показники створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності.

Методологічні положення ґрунтуються на нормах Цивільного кодексу України [1], Господарського кодексу України [2], законів України "Про інформацію" [3], "Про державну статистику" [4], "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [5], "Про охорону прав на промислові зразки" [6], "Про наукову та науково-технічну діяльність" [7], "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" [8], постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" [9], наказів Держкомстату "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" [10] і "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього" [11].

2. Основні терміни та визначення

Для цілей цих Методологічних положень терміни вживаються у таких тлумаченнях:

Об’єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ) - винаходи, корисні моделі, промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції.

Винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технологій. Об’єктом винаходу (корисної моделі) може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) або процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Різниця між винаходом та корисною моделлю полягає лише у критеріях придатності для набуття права інтелектуальної власності.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною [5].

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбовування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Раціоналізаторська пропозиція - визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Об’єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.

Охоронні документи - документи, що видають на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель). Охоронні документи можуть видаватися як на створену технологію в цілому, так і на будь-які її елементи.

Патентна чистота - властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території охоронних документів (патентів) на ОПІВ, які належать третім особам. Патентна чистота визначена згідно з чинними охоронними документами (патентами) на ці об’єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на території такої держави (держав).

Патентну чистоту мають винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Крім вищезазначених термінів, у Методологічних положеннях вживаються терміни, що тлумачаться згідно з Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України [9], Положенням про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств [10] та глосарієм до плану статистичного спостереження [12].

Перелік скорочень

ЄДРПОУ

-

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

КВЕД

-

Класифікація видів економічної діяльності;

КІСЕ

-

Класифікація інституційних секторів економіки;

КОАТУУ

-

Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України;

КОПФГ

-

Класифікація організаційно-правових форм господарювання;

КС

-

Класифікація країн світу;

н.в.і.у.

-

не віднесені до інших угруповань (відповідно до КВЕД);

РСО

-

Реєстр статистичних одиниць;

ОПІВ

-

об’єкти права інтелектуальної власності.

3. Організація та проведення державного статистичного спостереження

3.1 Мета й основні характеристики державного статистичного спостереження

Основні принципи організації державного статистичного спостереження "Створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності" базуються на єдиних методологічних підходах, що забезпечують зіставність основних показників у динаміці.

Метою проведення державного статистичного спостереження "Створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності" є отримання статистичної інформації щодо створення і використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, у т. ч. за рахунок державного бюджету.

Результатом державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності є первинна й узагальнена інформація щодо:

- кількості організацій, які створювали передові технології. Передові технології - технології та технологічні процеси, що передбачають використання машин, апаратів, устатковання і приладів, заснованих на мікроелектроніці або керованих за допомогою комп’ютера, та які використовуються при проектуванні, виробництві або обробці продукції;

- кількості створених передових технологій. Створення передової технології - розробка технічної документації, робочих креслень, виготовлення необхідного устатковання, випробовування та приймання її в установленому порядку. Технологія вважається створеною лише при успішному завершенні випробовувань і при наявності позитивного рішення про приймання у звітному році. Нові для України технології - технології, що не мають вітчизняних аналогів. Принципово нові технології - технології, які створені вперше у світовій практиці та мають якісно нові характеристики, розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні й іноземні аналоги та спроможні забезпечити передові позиції на світовому ринку наукомісткої продукції;

- кількості організацій, які використовували передові технології. Використання передової технології - впровадження та промислова експлуатація технології, результатом якої є випуск продукції, надання послуг (одержання чи обробка інформації тощо);

- кількості використаних передових технологій;

- кількості усіх використаних у діяльності організації винаходів, корисних моделей і промислових зразків (з них створених за рахунок коштів державного бюджету);

- кількості авторів об’єктів права інтелектуальної власності та організацій, у яких використані ОПІВ. Автор об’єкта права інтелектуальної власності - фізична особа, творчою працею якої створений ОПІВ;

- кількості раціоналізаторських пропозицій, їх авторів та організацій, у яких використані раціоналізаторські пропозиції.

Державне статистичне спостереження щодо створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності має такі основні характеристики (табл. 1):

Таблиця 1

Характеристика державного статистичного спостереження щодо створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності

Характеристика державного статистичного спостереження

Державне статистичне спостереження

А

1

Вид державного статистичного спостереження:


- за ступенем охоплення одиниць

Несуцільне основного масиву

- за часом реєстрації даних

Поточне

Організаційна форма державного статистичного спостереження

Статистична звітність

Спосіб проведення державного статистичного спостереження

Документальний облік

Одиниця державного статистичного спостереження

Підприємство

Респондент державного статистичного спостереження

Юридична особа

Органи, що здійснюють державне статистичне спостереження

Держстат України, територіальні органи державної статистики

Місце проведення державного статистичного спостереження

АР Крим, області, м. Київ та м. Севастополь

Національні класифікації, що використовуються при проведенні державного статистичного спостереження

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності;
КОПФГ - Класифікація організаційно-правових форм господарювання;
КОАТУУ - Класифікатор обєктів адміністративно-територіального устрою України;
КС - Класифікація країн світу.

3.2. Інструментарій, програма, процедури організації та проведення, розробки і поширення результатів державного статистичного спостереження

3.2.1. Інструментарій і програма державного статистичного спостереження

Інструментарієм для проведення державного статистичного спостереження є форма № 1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності" та Роз’яснення щодо її заповнення.

Форма № 1-технологія (річна) містить інформацію про юридичні особи, які у звітному періоді створювали і/чи використовували передові технології та об’єкти права інтелектуальної власності. При проведенні державного статистичного спостереження органи державної статистики залучають середні та великі підприємства незалежно від організаційно-правової форми господарювання.

Органи державної статистики проводять обстеження на підприємствах, які відповідно до КВЕД-2010 [13] виконують роботи за такими видами економічної діяльності:

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів (секція В);

- переробна промисловість (секція C);

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D);

- водопостачання; каналізація, поводження з відходами (секція Е);

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код 45.2);

- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність (секція H);

- інформація та телекомунікації (секція J);

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (у частині діяльності конструкторських і проектних організацій) (код 71.1);

- технічні випробування та дослідження (у частині діяльності випробувальних лабораторій і станцій) (код 71.2);

- наукові дослідження та розробки (код 72);

- регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (код 84.13);

- вища освіта (код 85.4);

- охорона здоров'я (код 86.1);

- діяльність професійних громадських організацій (код 94.12);

- ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку (код 95).

Бланк форми № 1-технологія (річна) складається з трьох розділів:

- розділ 1 "Створення передових технологій" містить інформацію щодо створення передових технологій за видом технології, областю призначення за КВЕД, ступенем новизни, видами охоронних документів, патентною чистотою та номерами реєстрації державного контракту;

- розділ 2 "Використання передових технологій" містить інформацію щодо кількості використаних передових технологій за основними групами (склад яких наведено у додатку А), термінами впровадження та кількістю винаходів у використовуваних технологіях;

- розділ 3 "Використання об’єктів права інтелектуальної власності" містить інформацію щодо кількості використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків (у тому числі створених за рахунок коштів державного бюджету), раціоналізаторських пропозицій, а також інформацію щодо кількості авторів об’єктів права інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій ( у тому числі жінок).

Форма містить показники відповідно до технічної, патентно-ліцензійної та іншої документації, яка є в розпорядженні підприємства, а також форм первинної облікової документації, затверджених наказом Держкомстату від 10.08.2004 № 469, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.08.2004 за № 1054/9653 (зі змінами), а саме:

- № ІВ-1 "Журнал реєстрації заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, що подані в Україні";

- № ІВ-3 "Журнал реєстрації використаних винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем";

- № ІВ-4 "Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій";

- № ІВ-5 "Заява про раціоналізаторську пропозицію";

- № ІВ-6 "Акт про використання об’єкта права інтелектуальної власності".

У випадку придбання кількох однотипних технологій форма містить у собі інформацію тільки про одну з них. Також форма вміщує інформацію про створені та використані передові технології, а не про устатковання, на якому вони використовуються.

3.2.2 Процедури проведення державного статистичного спостереження та поширення його результатів

Органи державної статистики отримують інформацію за формою № 1-технологія на паперових носіях або в електронному вигляді у терміни, визначені на бланку форми. Одержання форм звітності як електронних звітів здійснюється відповідно до затвердженого Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики.

На всіх рівнях обробки даних по формі № 1-технологія (річна) органи державної статистики здійснюють їх аналіз, уведення у відповідний комплекс електронної обробки статистичної інформації, логічний та арифметичний контролі (як вхідного, так і вихідного масиву даних) і передають вивірену інформацію на вищий рівень розробки.

Результати державного статистичного спостереження за формою № 1-технологія (річна) органи державної статистики формують за такими розрізами:

- на регіональному рівні: зведена інформація за регіоном у цілому та в розрізі районів та міст, за КВЕД, за видами технологій, за організаційно-правовими формами господарювання;

- на державному рівні: зведена інформація по країні в цілому; за регіонами (АР Крим, області, м. Київ та м. Севастополь), за КВЕД, за видами технологій, за організаційно-правовими формами господарювання.

За результатами опрацювання даних за формою № 1-технологія (річна) органи державної статистики формують архів та динамічні ряди даних у розрізі регіонів, видів економічної діяльності КВЕД, видів технологій, організаційно-правових форм господарювання.

При поширенні даних користувачам органи державної статистики здійснюють контроль дотримання правил конфіденційності даних.

Основними статистичними публікаціями є:

статистичні збірники: "Україна в цифрах", "Статистичний щорічник України", "Наукова та інноваційна діяльність в Україні";

доповідь: "Створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності";

експрес-випуск: "Створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності".

4. Загальні підходи до організації робіт із формування сукупності звітних одиниць державного статистичного спостереження

Формування сукупності звітних одиниць для спостереження за створенням та використанням передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється відповідно до Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств [10] та Порядку користування даними Реєстру статистичних одиниць [15].

До сукупності звітних одиниць уключають об’єкти державних статистичних спостережень, які мають такі ідентифікаційні та класифікаційні ознаки (табл. 2):

Таблиця 2

Критерії формування сукупності звітних одиниць

№ п/п

Назва критеріїв

Класифікації

Ознаки критеріїв формування


А

1

2

1

Інституційний сектор економіки

КІСЕ

S.11, S.12

2

Тип статистичної одиниці

Довідник типів статистичних одиниць

Підприємство

3

Організаційно-правова форма господарювання

КОПФГ

Незалежно

4

Вид економічної діяльності

КВЕД

Секції: В, C; D; Е; H; J.
Коди: 45.2; 71.1; 71.2; 72; 84.13; 85.4; 86.1; 94.12; 95.

5

Територіальні одиниці

КОАТУУ

Відповідно до адміністративно-територіального устрою

6

Розмір підприємства

Х

Великі та середні

7

Ознака економічної діяльності

Довідник стану статистичної одиниці

Активне

Формування сукупності звітних одиниць для проведення державного статистичного спостереження за формою № 1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності" у році, наступному за звітним, органи державної статистики здійснюють на центральному рівні щорічно.

Джерелом інформації для формування сукупності звітних одиниць є Реєстр статистичних одиниць (РСО), на підставі якого складається перелік підприємств, що будуть безпосередньо охоплені державним статистичним спостереженням.

5. Перелік основних розрахункових показників

Органи державної статистики для аналізу процесу створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності розробляють такі показники:

1. Кількість підприємств, які створювали передові технології (одиниць) - кількість підприємств, які у звітному періоді створювали передові технології.

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); області призначення за видами економічної діяльності; групи та види передових технологій за напрямами впровадження.

2. Кількість підприємств, які використовували передові технології (одиниць) - кількість підприємств, які у звітному періоді використовували передові технології.

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); групи та види передових технологій за напрямами впровадження.

3. Кількість створених передових технологій (одиниць) - кількість передових технологій (розробленої технічної документації, робочих креслень, виготовленого устатковання, випробуваних і прийнятих технологій у встановленому порядку), створених на підприємстві станом на звітну дату.

Створені передові технології розрізняють за видом технології, за ступенем новизни (нові для України та принципово нові). Якщо технологія створена при виконанні робіт за державним контрактом для державних потреб, то вказують номер реєстрації державного контракту (у тому числі при виконанні науково-дослідної роботи).

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); групи та види передових технологій за напрямами впровадження; ступені новизни.

4. Кількість охоронних документів (одиниць) - кількість охоронних документів, які засвідчують пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель, промисловий зразок). Охоронні документи можуть видаватися як на створену технологію в цілому, так і на будь-які її елементи.

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); країни світу (КС); групи та види передових технологій за напрямами впровадження; види охоронних документів.

5. Кількість використаних передових технологій (одиниць) - кількість передових технологій, що впроваджені або набули інших форм широкого використання.

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); групи та види передових технологій за напрямами впровадження; терміни впровадження.

6. Кількість винаходів у використовуваних технологіях (одиниць) - кількість технологічних (технічних) вирішень, що відповідають умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню та промисловій придатності).

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); групи та види передових технологій за напрямами впровадження.

7. Кількість використаних винаходів (одиниць) - кількість усіх використаних у діяльності підприємства винаходів (як у складі передових технологій, так і всіх інших).

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); джерелами фінансування використаних об’єктів промислової власності.

8. Кількість використаних корисних моделей (одиниць) - кількість усіх використовуваних у діяльності підприємства корисних моделей (як у складі передових технологій, так і всіх інших).

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); джерелами фінансування використаних об’єктів промислової власності.

9. Кількість використаних промислових зразків (одиниць) - кількість усіх використовуваних у діяльності підприємства промислових зразків (як у складі передових технологій, так і всіх інших).

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); джерела фінансування використаних об’єктів промислової власності.

10. Кількість використаних раціоналізаторських пропозицій (одиниць) - кількість визнаних юридичною особою пропозицій, які містять технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ).

11. Кількість авторів об’єктів права інтелектуальної власності (осіб) - кількість творців об’єктів права інтелектуальної власності (авторів, виконавців, винахідників тощо) та інших осіб, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності.

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); стать.

12. Кількість раціоналізаторів (осіб) - кількість фізичних осіб - авторів раціоналізаторських пропозицій. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох фізичних осіб, усі вони визнаються співавторами.

Розробка показника ведеться за класифікаційними ознаками: місцезнаходження статистичної одиниці (КОАТУУ); види економічної діяльності (КВЕД); організаційно-правові форми господарювання (КОПФГ); стать.Додаток А

ОСНОВНІ ГРУПИ ТА ВИДИ
передових технологій за напрямами впровадження [14]

Коди

Найменування

Склад

1

Проектування та інжиніринг


101

Компютерне проектування (КП) і/чи виконання інженерно-консультаційних послуг

Використання компютерів з метою зображення та проектування складових частин чи продукції і для аналізу та тестування спроектованої продукції чи складових частин.

102

Результати КП, що використовуються з метою контролю за виробничим устаткованням, машинами (КПМ)

Використання результатів КП з метою контролю за устаткованням, машинами, що виробляють продукцію чи складові частини.

103

Цифрове представлення результатів КП, що використовується в заготівельній (постачальницькій) діяльності

Використання результатів КП для підготовки переліку продукції, матеріалів чи складових частин. Включає використання електронних засобів, що забезпечують інформацією про випуск матеріалів, сировини, продукції та інше.

2

Виробництво, обробка та складання

201

Окреме (що знаходиться окремо) устатковання (машини) (ЦК/КЦК)

Одиничні машини як з цифровим керуванням (ЦК), так і компютерним цифровим керуванням (КЦК) з обробкою матеріалів. Машини з ЦК керуються цифровими командами, прокомпостованими на папері чи пластиковій стрічці, тоді як машини з КЦК з електронним керуванням за допомогою вбудованих компютерів.

202

Гнучкі виробничі елементи (ГВЕ) чи системи (ГВС)

Дві і більше машин з автоматизованою обробкою матеріалів, що керуються компютерами чи за допомогою програмного керування з обробкою сировини одним чи більшою кількістю способів і складанням кінцевої продукції в один або декілька прийомів.

203

Лазери, що застосовуються для обробки матеріалів

Лазерні технології, що використовуються для зварювання, різання, обробки, записів чи маркування.

204

Безлазерні передові різальні технології

Включають застосування водяного струменя, плазменної дуги та ультрасонічних пристроїв для різання.

205

Безлазерні передові технології для зрощування і фарбування

Включають електронні промені для зварювання і/чи вакуумну пайку. Глибоке хромування, нікелювання тощо.

206

Безлазерне передове теплове устатковання

Включає устатковання плазмове, електронне променеве, що забезпечує герметичне загартовування (металу), вакуумне загартовування із застосуванням азоту і високочастотне (індукційне) загартування.

207

Намотування волокна, реактивне лиття під тиском, пултрузія і/чи лиття

Під намотуванням волокна розуміють процес безперервного намотування армуючого волокна чи армуючої стрічки на виготовлену форму, що закріплена на обертовому циліндричному стрижні.
Реактивне лиття під тиском являє собою процес примусового нагнітання під високим тиском якої-небудь суміші, що складається з двох чи більше реакційноздатних рідин, у порожнину ливарної форми. У цих умовах у ливарній формі хімічна реакція протікає дуже швидко, після чого утворений у результаті реакції полімер твердішає.
Пултрузія - процес протягування безперервної арматури крізь ванну з розплавленим полімером і наступним протягуванням через довгасту фарбувальну ванну з підігрівом. При переміщенні арматури відбувається затвердіння продукту.

208

Нескладні роботи, що виконують операції типу "взяти і покласти"

Простий робот з однією, двома чи трьома ступенями свободи, що переміщає вироби з місця на місце за допомогою позиційного керування. Керування траєкторією переміщення робочого органу може здійснюватися в незначному ступені чи цілком бути відсутнє.

209

Інші, більш складні роботи, що використовуються для виконання крапкового чи дугового зварювання


210

Інші, більш складні роботи, що використовуються для виконання монтажних робіт, обробки і чистової обробки, а також для інших цілей


3

Автоматизоване транспортування матеріалів і деталей, а також здійснення автоматизованих вантажно-розвантажувальних операцій


301

Автоматизовані системи збереження (складування) і пошуку

Устатковання з компютерним чи мікропроцесорним керуванням, що призначене для виконання автоматизованих вантажно-розвантажувальних операцій, збереження і складування матеріалів, деталей чи готової продукції (виробів).

302

Автоматично керовані транспортні засоби

Транспортні засоби, обладнані пристроями автоматичного керування (наведення) із заданою програмою руху по деякому шляху, уздовж якого розташовані засоби сполучення з робочими місцями, призначеними для автоматизованого чи ручного навантаження і розвантаження матеріалів, інструментів, деталей чи виробів.

4

Апаратура автоматизованого спостереження і/чи контролю


401

Апаратура, що використовується для огляду матеріалів, які надходять, чи здійснення контролю в процесі роботи

Складається з автоматизованого вимірювального перетворювача (датчика) та інформаційних відеосистем (систем технічного зору).

402

Апаратура, що використовується для контролю готових виробів (кінцевого продукту)

Складається з автоматизованого вимірювального перетворювача (датчика) і відеоінформаційних систем (систем технічного зору).

5

Комунікації та управління


501

Програмувальні логічні контролери

Транзисторний пристрій керування виробничим устаткованням із програмувальним запамятовую-чим пристроєм, призначеним для збереження команд, який виконує функції, що відповідають тим, які здійснюються релейною панеллю або транзисторною логічною системою керування з наведенням по кабелю (по дротах).

502

Локальна компютерна мережа для обміну технічною, проектно-конструкторською, технологічною інформацією

Використання технічних засобів локальної компютерної мережі для обміну технічною, проектно-конструкторською, технологічною інформацією в межах проектно-конструкторських відділів (бюро).

503

Локальна компютерна мережа підприємства

Використання технічних засобів локальної компютерної мережі для обміну інформацією між різними структурними підрозділами підприємства.

504

Компютери, що використовуються для керування устаткованням, яке встановлене у структурному підрозділі підприємства

Система не припускає застосування компютерів, вбудованих у машини і верстати, а також компютерів, які використовуються винятково для збору та накопичення інформації чи для моніторингу. Вона пропонує використання спеціальних компютерів, що можуть бути призначені для керування (контролю), але при необхідності можуть бути перепрограмовані для виконання інших функцій.

505

Обмін електронною інформацією

Міжфірмова компютерна мережа, що звязує підприємство із субпідрядниками, постачальниками і/чи споживачами (клієнтами).

6

Виробнича інформаційна система

601

Планування потреб в сировині та матеріалах

Автоматизована система мінімізації матеріально-виробничих запасів з метою виключення витрат, що не сприяють одержанню додаткового прибутку.

602

Планування виробничих ресурсів

Автоматизована система, яка застосовується для планування та керування виробничими ресурсами.

7

Інтегроване управління та контроль

701

Компютерне інтегроване виробництво

Цілком автоматизоване виробництво, у якому всі виробничі технологічні процеси інтегровані в єдину систему, і яке керується централізовано за допомогою головного компютера цеху чи підприємства.

702

Системи супервізорного керування та системи збору і нагромадження інформації


703

Технології штучного інтелекту і/чи експертні системи


8

Нанотехнології

801

Нанотехнології

Сукупність технологічних методів і прийомів, використовуваних при вивченні, проектуванні та виробництві матеріалів, пристроїв і систем, що включає цілеспрямований контроль та керування будовою, хімічним складом і взаємодією складових їхніх окремих наномасштабних елементів (з розмірами близько 100 нм і менше як мінімум по одному з вимірів), що призводить до поліпшення або появи додаткових експлуатаційних і/чи споживчих характеристик і властивостей одержуваних продуктів.

9

Охорона здоровя


901

Охорона здоровя

Сукупність методів, способів та засобів лікування хвороб людини, які раніше не підлягали лікуванню; сукупність методів, способів та засобів впливу на патологічні стани людини, які суттєво (у рази) покращують медико-біологічні, соціальні та економічні результати лікування та профілактики; методи, способи та засоби діагностики, лікування та профілактики захворювань на клітинному, субклітинному та молекулярному рівнях; нанотехнології, інформаційні та телекомунікаційні технології в медицині.

10

Інші


1001

Інші

Додаток Б

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
для розподілу призначення передових технологій [14]

Код за КВЕД

Назва

01

Сільське господарство, мисливство та надання повязаних із ними послуг

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

03

Рибне господарство

05

Добування камяного та бурого вугілля

06

Добування сирої нафти та природного газу

07

Добування металевих руд

08

Добування інших корисних копалин та розроблення карєрів

09

Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення карєрів

10

Виробництво харчових продуктів

11

Виробництво напоїв

12

Виробництво тютюнових виробів

13

Текстильне виробництво

14

Виробництво одягу

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

17

Виробництво паперу та паперових виробів

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

19

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

20

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

24.1

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

24.2

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

24.3

Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі

24.4

Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів

24.5

Лиття металів

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

26

Виробництво компютерів, електронної та оптичної продукції

27

Виробництво електричного устатковання

28.1

Виробництво машин і устатковання загального призначення

28.2

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення

28.3

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

28.4

Виробництво металообробних машин і верстатів

28.9

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення

29.1

Виробництво автотранспортних засобів

29.2

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

29.3

Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

30.1

Будування суден і човнів

30.2

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

30.3

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

30.4

Виробництво військових транспортних засобів

30.9

Виробництво транспортних засобів, н.в.і.у.

31

Виробництво меблів

32.1

Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів

32.2

Виробництво музичних інструментів

32.3

Виробництво спортивних товарів

32.4

Виробництво ігор та іграшок

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

32.9

Виробництво продукції, н.в.і.у.

33

Ремонт і монтаж машин і устатковання

35.1

Виробництво, передача та розподілення електроенергії

35.2

Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

36

Забір, очищення та постачання води

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

41

Будівництво будівель

43

Спеціалізовані будівельні роботи

45

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

49.1

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

49.2

Вантажний залізничний транспорт

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

49.5

Трубопровідний транспорт

50

Водний транспорт

51

Авіаційний транспорт

52

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

53

Поштова та курєрська діяльність

55

Тимчасове розміщування

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

58

Видавнича діяльність

59

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

60

Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

61

Телекомунікації (електрозвязок)

62

Компютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

63

Надання інформаційних послуг

64

Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

65

Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обовязкового соціального страхування

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

68

Операції з нерухомим майном

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

70

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування

71

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження

72

Наукові дослідження та розробки

73

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

75

Ветеринарна діяльність

77

Оренда, прокат і лізинг

78

Діяльність із працевлаштування

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

81

Обслуговування будинків і територій

82

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

84

Державне управління й оборона; обовязкове соціальне страхування

85

Освіта

86

Охорона здоровя

87

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

91

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

92

Організування азартних ігор

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

94

Діяльність громадських організацій

95

Ремонт компютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

96

Надання інших індивідуальних послугСПИСОК
використаних джерел

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV станом на 16.09.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV станом на 02.09.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

3. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII станом на 09.05.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12

4. Закон України "Про державну статистику" від 02.10.1992 № 2657-XI станом на 09.05.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2614-12\

5. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

6. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3688-12

7. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 № 1977-XII станом на 06.01.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12

8. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 № 755-IV станом на 27.08.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=755-15

9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" від 22.01.1996 № 118 станом на 04.02.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=118-96-%EF

10. Наказ Держкомстату "Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств" від 16.12.2009 № 481 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

11. Наказ Держкомстату "Про затвердження структури плану статистичного спостереження та глосарія до нього" від 29.12.2009 № 498 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua - Назва з титул. екрана.

12. Глосарій до плану статистичного спостереження; затверджений Наказом Держкомстату від 29.12.2009 № 498 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/plan_stat/2011_2012/glos_12.htm

13. Класифікація видів економічної діяльності (NACE, Rev. 2, 2006): ДК 009:2010 [Електронний ресурс]. — [Чинний від 2012-01-01]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ - Назва з титул. екрана. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Назва з титул. екрана.

14. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності" від 30.11.2012 № 18/1-12/29 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

15. Порядок користування даними Реєстру статистичних одиниць; затверджений Наказом Держкомстату від 10.02.2011 № 28. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/edrpoy/prso.htm

16. Офіційний сайт Держстату України - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: