open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
20.04.2001 N 10

Про затвердження Інструкції про порядок

передачі виконавчій дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань

України документів, що підтверджують право

застрахованого або членів його сім'ї на

страхову виплату
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Правління Фонду

соціального стархування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань

N 7 ( v0007583-04 ) від 24.02.2004 )

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Інструкцію про порядок передачі виконавчій
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України документів, що
підтверджують право застрахованого або членів його сім'ї на
страхову виплату (додається).
Голова С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України

від 20.04.2001 року N 10

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок передачі виконавчій дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України документів, що

підтверджують право застрахованого або членів його сім'ї

на страхову виплату

1. Відповідно до цієї Інструкції здійснюється передача
відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України в районах та містах обласного значення (далі - відділення
виконавчої дирекції Фонду) документів, які підтверджують право
застрахованого або членів його сім'ї на страхові виплати, інші
соціальні послуги внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання.
2. Відділення виконавчої дирекції Фонду приймають документи
на тих працівників (членів їх сімей), які потерпіли на виробництві
до 01.04.2001 року та право яких встановлено згідно із
законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування
шкоди, заподіяної працівникам внаслідок травмування на виробництві
або професійного захворювання, пов'язаних з виконанням ними
трудових обов'язків.
3. Документи, які подаються, повинні бути оформлені на
кожного потерпілого на виробництві окремо, відповідати вимогам
законодавства України про відшкодування працівникові шкоди,
заподіяної ушкодженням здоров'я під час виконання ним трудових
обов'язків, з пронумерованими аркушами та внутрішнім описом. Якщо
у разі смерті потерпілого відшкодування шкоди було призначено
кільком особам, документи, що підтверджують право зазначених осіб
на відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника,
формуються в одну справу.
4. Особова справа потерпілого від нещасного випадку на
виробництві чи професійного захворювання повинна містити такі
документи:

( Підпункт 4.1 пункту 4 виключено на підставі Постанови Фонду
соцстраху нещасн.випадків N 7 ( v0007583-04 ) від 24.02.2004 )

4.2. Заява потерпілого власнику підприємства про первинне
призначення відшкодування шкоди.
4.3. Копія довідки про ідентифікаційний номер в Державній
податковій адміністрації.
4.4. Акт про нещасний випадок за формою Н-1 ( 623-93-п )
(якщо стався нещасний випадок, а не професійне захворювання) або
нотаріально завірена копія.
4.5. Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (якщо
такий складався) ( 623-93-п ) або нотаріально завірена копія.
4.6. Акт розслідування професійного захворювання за формою
П-4 ( 623-93-п ) (якщо таке встановлено) або нотаріально завірена
копія.
4.7. Рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на
виробництві (якщо було засідання суду з цього питання) або
нотаріально завірена копія.
4.8. Висновки МСЕК про ступінь втрати професійної
працездатності по кожному засіданню МСЕК або нотаріально завірена
копія.
4.9. Довідка про розмір втраченого заробітку, витрат на
медичну та соціальну допомогу на дату передачі особової справи
потерпілого.
4.10. Копія трудової книжки потерпілого, що завірена
страхувальником або нотаріусом.
5. Особова справа у разі смерті потерпілого при наявності
осіб, які отримують відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю
годувальника, повинна містити такі документи:

( Підпункт 5.1 пункту 5 виключено на підставі Постанови Фонду
соцстраху нещасн.випадків N 7 ( v0007583-04 ) від 24.02.2004 )

5.2. Заяви осіб, які мають право на страхові виплати у
зв'язку зі смертю годувальника (колективну чи індивідуальні)
власнику підприємства про первинне призначення відшкодування
шкоди.
5.3. Копія довідки про ідентифікаційний номер потерпілого в
Державній податковій адміністрації.
5.4. Копія довідки про ідентифікаційний номер заявників в
Державній податковій адміністрації.
5.5. Акт про нещасний випадок за формою Н-1 ( 623-93-п )
(якщо стався нещасний випадок, а не професійне захворювання) або
нотаріально завірена копія.
5.6. Акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5
( 623-93-п ) (якщо такий складався) або нотаріально завірена
копія.
5.7. Акт розслідування професійного захворювання за формою
П-4 ( 623-93-п ) (якщо таке встановлено) або нотаріально завірена
копія.
5.8. Копія свідоцтва органу реєстрації актів громадянського
стану про смерть потерпілого або нотаріально завірена копія.
5.9. Рішення суду про встановлення факту нещасного випадку на
виробництві або нотаріально завірена копія.
5.10. Висновок МСЕК про причинний зв'язок смерті годувальника
з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного
захворювання або нотаріально завірена копія.
5.11. Довідка про розмір відшкодування шкоди кожному
утриманцю на дату передачі особової справи утриманців.
5.12. Копія трудової книжки потерпілого, що завірена
страхувальником або нотаріусом.
5.13. Копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально
завірена копія.
5.14. Довідка житлово-експлуатаційної організації, а за її
відсутності - довідка виконавчого органу ради чи інші документи
про склад сім'ї померлого, в тому числі про тих, хто перебував на
його утриманні, або копії відповідного рішення суду.
5.15. Довідка житлово-експлуатаційної організації, а за її
відсутності - виконавчого органу ради про батьків або іншого члена
сім'ї померлого, який не працює та доглядає дітей, братів, сестер
чи онуків померлого, які не мають працюючих батьків і які не
досягли 8-річного віку.
5.16. Довідка навчального закладу про те, що член сім'ї
потерпілого віком від 18 до 23 років, який має право на
відшкодування шкоди, навчається за денною формою навчання.
5.17. Довідка навчального закладу інтернатного типу про те,
що член сім'ї потерпілого, який має право на відшкодування шкоди,
перебуває на утриманні цього закладу.
5.18. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності утриманців
або нотаріально завірена копія.
6. Прийняття особових справ потерпілих здійснюється
відділеннями виконавчої дирекції Фонду в районах та містах
обласного значення за узгодженням з комісією з прийому особових
справ потерпілих і членів їх сімей та призначення соціальних
послуг та виплат та за графіками, які складаються цими
відділеннями, узгоджуються з вищезазначеною комісією і
затверджуються виконавчою дирекцією Фонду. Графіки доводяться до
заінтересованих юридичних та фізичних осіб за 15 діб до
встановленої дати початку прийому особових справ.
7. Якщо в особовій справі потерпілого або особи, яка одержує
відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника, відсутні
деякі документи, передбачені пунктами 4 та 5 цієї Інструкції, то
така справа відділенням виконавчої дирекції Фонду від
страхувальника не приймається до повного її укомплектування.
В окремих випадках при відсутності документів, зазначених у
пунктах 4.2, 4.10, 5.2, 5.12, рішення про прийом справ потерпілих
приймає начальник управління виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
за узгодженням з комісією з прийому особових справ потерпілих і
членів їх сімей та призначення соціальних послуг та виплат.
8. Прийняття особових справ потерпілих оформлюється актом
прийняття-передачі (додаток 3) (відсутній).
Акт прийняття-передачі складається у двох примірниках,
завіряється підписами керівника підприємства (установи,
організації), яке передало справи потерпілих (або його довіреної
особи), та начальника відділення виконавчої дирекції Фонду,
скріплюється печатками страхувальника та страховика.
9. Робота з прийнятими особовими справами потерпілих
здійснюється у відділеннях виконавчої дирекції Фонду відповідно до
нормативних та інших розпорядчих документів Фонду.

Додаток 1
_________________________________________________

(найменування робочого органу _________________________________________________

виконавчої дирекції Фонду) _________________________________________________

гр. _____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові заявника)

Домашня адреса: _________________________________

(повна адреса, за якою

мешкає заявник)

Дата народження _________________________________

(число, місяць, рік народження

заявника)

Паспорт серія ________ N _______________, виданий _________________________________________________

(найменування органу, що видав паспорт,

дата видачі)

Ідентифікаційний номер заявника в Державній

податковій адміністрації ________________________
ЗАЯВА
Прошу відповідно до частин 1 та 5 п.З розділу XI Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" продовжити мені страхові
виплати відповідно до особової справи потерпілого ________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) о передано до Відділення виконавчої дирекції Фонду за актом
приймання-передачі N _______ Виплати прошу надсилати: - на особовий рахунок в банку N _________ МФО _______________ _________________________________________________________________

(повна назва та реквізити банку) - поштовим переказом за адресою _____________________________ _________________________________________________________________

(повна адреса, за якою мешкає потерпілий)
"___"___________ 200_ р. _______________ _________________

підпис заявника прізвище заявника
Додаток 2
________________________________________________

(найменування робочого органу ________________________________________________

виконавчої дирекції Фонду) ________________________________________________

гр. ____________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові заявника)

Домашня адреса: ________________________________

(повна адреса, за якою

мешкає заявник)

Дата народження ________________________________

(число, місяць, рік народження

заявника)

Паспорт серія ________ N ______________, виданий ________________________________________________

(найменування органу, що видав паспорт,

дата видачі)

Ідентифікаційний номер заявника в Державній

податковій адміністрації _______________________
ЗАЯВА
Прошу відповідно до частин 1 та 5 п.З розділу XI Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" продовжити мені як утриманцю
страхові виплати відповідно до особової справи потерпілого _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) о передано до відділення виконавчої дирекції Фонду за актом
приймання-передачі N _______ Виплати прошу надсилати:, - на особовий рахунок в банку N __________ МФО ______________ _________________________________________________________________

(повна назва та реквізити банку) - поштовим переказом за адресою _____________________________ _________________________________________________________________

(повна адреса, за якою мешкає потерпілий)
"___"__________ 200_ р. _______________ _________________

підпис заявника прізвище заявника

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: