open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2007 N 10

Про затвердження Методичних рекомендацій

щодо застосування пункту 2-1

Положення про формування кадрового резерву

для державної служби,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 28.02.01 N 199

Відповідно до вимог пункту 2-1 Положення про формування
кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.01 N 199 ( 199-2001-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо застосування
пункту 2-1 Положення про формування кадрового резерву для
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.01 N 199 ( 199-2001-п ) (додається).
2. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування (Шевчук Л.С.) у тижневий термін надіслати Методичні
рекомендації щодо застосування пункту 2-1 Положення про формування
кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.01 N 199 ( 199-2001-п ),
центральним та місцевим органам виконавчої влади.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Головдержслужби Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головдержслужби

України

20.01.2007 N 10

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо застосування пункту 2-1 Положення

про формування кадрового резерву

для державної служби, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України

від 28.02.01 N 199

( 199-2001-п )

1. Наказом (розпорядженням) керівника державного органу, де
проводиться конкурс, утворюється комісія у складі голови,
секретаря і членів комісії.
2. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний
опублікувати відповідне оголошення.
3. До участі у конкурсі допускаються особи, які є громадянами
України, мають повну вищу освіту, стаж державної служби чи служби
в органах місцевого самоврядування не менш як п'ять років та
займають (займали) посади державних службовців чи посадових осіб
місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії.
4. Для участі у конкурсі необхідно подати до конкурсної
комісії такі документи: заяву про участь у конкурсі; копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України; заповнену особову картку форми П-2 ДС ( z0484-95 ); фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.
5. Народні депутати України, державні службовці та посадові
особи місцевого самоврядування, які займали посади першої, другої
категорії не менш як два роки, зараховуються до кадрового резерву
без конкурсного відбору за умови подання документів у визначений
строк.
6. Подані претендентами документи і матеріали конкурсної
комісії зберігаються у кадровій службі державного органу.
7. Відбір до кадрового резерву здійснюється у формі
співбесіди, яка проводиться конкурсною комісією.
8. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю
голосів присутніх на її засіданні членів комісії.
9. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який
підписується присутніми на засіданні членами комісії і подається
керівникові державного органу не пізніше ніж через два дні після
голосування.
10. Конкурсна комісія на підставі протоколу засідання готує
список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву,
згідно з додатком (додається) та подає його керівникові державного
органу.
11. Головдержслужбі зазначений список подається керівником
державного органу у трьох примірниках з додатком біографічних
довідок, оформлених в установленому порядку.
12. Конкурсна комісія повідомляє претендентів про результати
конкурсу протягом трьох днів після його проведення шляхом
розміщення результатів конкурсу у визначеному місці в приміщенні
органу та на своєму офіційному веб-сайті.
13. Рішення керівника державного органу може бути оскаржено у
порядку, визначеному законодавством.

Додаток

до наказу

ПОГОДЖЕНО ____________________________________ _____________________
(підпис керівника державного органу) (ініціали та прізвище)
_______________ 200___ р.
МП
СПИСОК

осіб, рекомендованих для зарахування

до кадрового резерву на посади державних службовців

першої - третьої категорії, призначення на які

здійснюється Президентом України

за поданням Кабінету Міністрів України

та Кабінетом Міністрів України, на 200__ рік
______________________________________________________

(найменування державного органу)
------------------------------------------------------------------------ Поряд-|Посада,|Пріз-|Дата | Освіта | Дата |Посада,|Стаж |Кате- | ковий |на яку |вище,|наро- |(навчальний |зараху-| яку |роботи|горія,| номер |форму- |ім'я,|дження|заклад, дата|вання |займає,|на |ранг | |ється |по | |закінчення |до | місце |посаді| | |кадро- |бать-| |спеціаль- |резерву| роботи| | | |вий |кові | |ність, | | | | | |резерв | | |кваліфіка- | | | | | | | | |ція) | | | | | | | | |науковий | | | | | | | | |ступінь, | | | | | | | | |вчене звання| | | | | -----------------------------------------------------------------------
Голова конкурсної комісії __________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
_______________ 200___ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: