open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
21.06.2011 N 9гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 9гн ( v0009900-14 ) від 27.12.2014 }
Про організацію роботи з розгляду і вирішення

звернень та особистого прийому в органах

прокуратури України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011

N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012

N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012

N 49 ( v0049900-13 ) від 12.04.2013

N 87 ( v0087900-14 ) від 21.08.2014 }

З метою забезпечення виконання вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ), "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ),
вдосконалення правозахисної діяльності органів прокуратури щодо
розгляду та вирішення заяв, скарг і пропозицій, керуючись ст. 15
Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України,
Дніпровському екологічному прокурору, керівникам структурних
підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним, іншим
прирівняним до них прокурорам роботу з розгляду звернень та
особистого прийому вважати одним з важливих напрямів діяльності
органів прокуратури, спрямувати її на захист прав і свобод людини
і громадянина, зміцнення законності та правопорядку. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
1.1. Забезпечити розгляд звернень і особистий прийом громадян
у суворій відповідності з вимогами Інструкції про порядок розгляду
і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури
України, яку затвердити і ввести в дію цим наказом.
1.2. При здійсненні перевірок за зверненнями забезпечити
повне, об'єктивне та якісне вирішення кожного викладеного доводу,
надавати юридично грамотну, обгрунтовану та мотивовану відповідь з
посиланням на законодавчі акти. За необхідності до проведення
перевірок залучати фахівців відповідних контролюючих і
правоохоронних органів, авторів звернень.
1.3. Вживати вичерпних заходів щодо задоволення обгрунтованих
звернень і реального поновлення порушених прав, застосовуючи у
повному обсязі надані законом повноваження. Домагатися своєчасного, законного та остаточного вирішення
звернень у тих прокуратурах, до компетенції яких належить розгляд
порушених заявниками питань.
1.4. Викоренити з практики роботи прокурорів прояви
формалізму та бездушності при розгляді звернень. Давати принципову
оцінку кожному факту несумлінного ставлення до роботи із
зверненнями, їх безпідставного відхилення, порушення строків і
порядку розгляду, викривлення статистичної звітності, неналежного
виконання доручень прокуратур вищого рівня.
1.5. Забезпечити здійснення безперешкодного і регулярного
особистого прийому громадян, неухильне дотримання затверджених
графіків і порядку особистого прийому.
1.6. Періодично проводити комплексний аналіз роботи з
вирішення звернень та особистого прийому, вивчення причин
надходження обгрунтованих звернень. Вживати заходів до
вдосконалення правозахисної діяльності органів прокуратури,
усунення недоліків та прорахунків. Стан організації роботи зі зверненнями вивчати при проведенні
комплексних і галузевих перевірок, наданні практичної допомоги.
1.7. Систематично організовувати та проводити перевірки
додержання законодавства про звернення громадян органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від
форм власності.
2. Управлінню розгляду звернень та прийому громадян,
галузевим відділам (старшим помічникам прокурорів) прокуратур
обласного рівня:
2.1. Всебічно сприяти правильній організації роботи
структурних підрозділів центрального та обласних апаратів,
підпорядкованих прокуратур з питань розгляду звернень, особистого
прийому, надавати практичну та методичну допомогу, проводити
перевірки з цих питань.
2.2. Безпосередньо розглядати депутатські документи, первинні
звернення, за необхідності надсилати їх до відповідних відомств,
приймати громадян та юридичних осіб, організовувати їх прийом
керівництвом, працівниками інших структурних підрозділів.
2.3. Здійснювати контроль за порядком і строками вирішення у
структурних підрозділах центрального та обласних апаратів
депутатських документів, звернень громадян та юридичних осіб з
особистого прийому керівництва, за наявності підстав вживати
заходів щодо усунення виявлених порушень.
2.4. Вивчати у структурних підрозділах та підпорядкованих
прокуратурах стан роботи та прокурорського нагляду з питань
розгляду звернень та особистого прийому, вживати необхідних
заходів з метою підвищення рівня цієї діяльності.
3. Вважати критерієм оцінки ефективності роботи на цьому
напрямі забезпечення якісного, своєчасного та об'єктивного
вирішення звернень, реальне поновлення порушених прав.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських
Сил України, Дніпровського екологічного прокурора. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, військовим прокурорам
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровському
екологічному прокурору, ректору Національної академії прокуратури
України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них
прокурорам, довести до відома прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України N 9гн ( v0009900-05 )
від 28 грудня 2005 року "Про організацію роботи з розгляду і
вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури
України" вважати таким, що втратив чинність. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
Генеральний прокурор України
державний радник
юстиції України В.Пшонка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального

прокурора України

21.06.2011 N 9гн

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок розгляду і вирішення звернень

та особистого прийому в органах

прокуратури України

1. Загальні положення
1.1. Відповідно до ст. 12 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) в органах прокуратури вирішуються звернення про
порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд
яких віднесено до компетенції суду.
1.2. Цією Інструкцією встановлюється порядок розгляду і
вирішення звернень громадян, службових та інших осіб, запитів і
звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а
також прийому громадян, службових та інших осіб у Генеральній
прокуратурі України, прокуратурах Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровській
екологічній прокуратурі, міських, районних, міжрайонних і
прирівняних до них прокуратурах. Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
1.3. Порядок прийому, обліку, реєстрації звернень, їх
формування в наглядові провадження, оформлення, копіювання,
систематизації та збереження, а також контролю за їх виконанням
встановлюється Інструкцією з діловодства в органах прокуратури
України ( v0018900-10 ).
1.4. Основні поняття, що використовуються в цій Інструкції: Звернення - викладена в письмовій або усній формі пропозиція,
заява (клопотання), скарга громадянина, народного депутата
України, депутата місцевої ради, службової чи іншої особи. Пропозиція (зауваження) - звернення, спрямоване на поліпшення
діяльності органів прокуратури або інших правоохоронних, державних
органів або про сприяння реалізації прав та інтересів осіб. Заява - звернення громадян та юридичних осіб з проханням про
сприяння реалізації закріплених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про
порушення чинного законодавства в діяльності підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, органів місцевого
самоврядування, службових осіб. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за
особою відповідного статусу, прав чи свобод, встановлених чинним
законодавством. Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист
законних інтересів громадян, інших осіб, порушених діями
(бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань
громадян, службових осіб. Колективне звернення - звернення двох і більше осіб, а також
звернення, прийняте на мітингу чи зборах і підписане
організаторами або учасниками мітингу, зборів. Дублікат - звернення, що є копією попереднього звернення, або
примірник звернення з того самого питання в інтересах тієї самої
особи. Повторне звернення - звернення, що надійшло від тієї самої
особи з того самого питання, в якому: оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що
надійшло в прокуратуру; повідомляється про неотримання відповіді, невчасний розгляд
попереднього звернення, якщо з часу його надходження минув
установлений законодавством строк розгляду; вказується на інші недоліки, допущені при розгляді та
вирішенні попереднього звернення. Запит народного депутата України, депутата місцевої
ради - запит, прийнятий відповідно до ст. 15 Закону України "Про
статус народного депутата України" ( 2790-12 ) та ст. ст. 21, 22
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ). Звернення народного депутата України, депутата місцевої
ради - це пропозиція, прохання, вимога здійснити певні дії, дати
офіційне роз'яснення чи викласти позицію. Надсилається народним
депутатом України відповідно до ст. 16 Закону України "Про статус
народного депутата України" ( 2790-12 ), депутатом місцевої
ради - відповідно до ст. 13 Закону України "Про статус депутатів
місцевих рад" ( 93-15 ). Лист народного депутата України, депутата місцевої
ради - документ, який супроводжує звернення громадянина, яке
надійшло на його адресу, в органи прокуратури для розгляду по
суті.
2. Межі дії Інструкції
2.1. Положення Інструкції поширюються на звернення, отримані
поштою або в письмовій, усній формі на особистому прийомі.
2.2. Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне
правопорушення розглядаються відповідно до вимог Кримінального
процесуального кодексу України ( 4651-17 ), Положення про порядок
ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань ( v0069900-12 ),
Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах
прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення. Пункт 2.2 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 9гн-1
( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
2.3. Заяви і скарги громадян, документи, що надходять від
депутатів усіх рівнів вирішуються лише у випадках, передбачених
частиною 1 статті 12, статтею 21 і частиною 2 статті 36-1 Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), з дотриманням вимог,
визначених у Рішенні Конституційного Суду від 11 квітня 2000 року
N 4-рп/2000 ( v004p710-00 ). { Абзац перший пункту 2.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 9гн-1
( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
Скарги на дії (бездіяльність) і рішення органів досудового
розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, а
також на вироки, рішення, ухвали, постанови судів перевіряються в
порядку та межах повноважень, передбачених відповідно
кримінальним, цивільним, господарським або адміністративним
процесуальним законодавством та рішеннями Конституційного Суду
України. { Абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від
05.12.2012 }
{ Абзац третій пункту 2.3 виключено на підставі Наказу
Генеральної прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
2.4. Перевірки за заявами та скаргами фізичних і юридичних
осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та
повідомлень про кримінальні правопорушення, проводяться лише у
разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої
влади, державного нагляду (контролю), органами місцевого
самоврядування, посадовими чи службовими особами відповідного
рівня або неприйняття ними рішень з цих питань у встановлені
строки.
Заяви та скарги, звернення і запити депутатів усіх рівнів,
які надійшли до органів прокуратури без долучення до них копій
відповідей органів державного нагляду (контролю), уповноважених на
їх розгляд, надсилаються за належністю підрозділами з розгляду
звернень та прийому громадян.
У разі неприйняття органами державного нагляду (контролю)
рішень з цих питань у встановлені строки, організація розгляду
звернень забезпечується відповідними галузевими підрозділами,
міськими, районними, міжрайонними та прирівняними до них
прокурорами з обов'язковим наданням оцінки законності діяльності
уповноважених органів. Пункт 2.4 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 9гн-1
( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
2.5. Звернення може бути усним (записаним на особистому
прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим поштою або
переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи
через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені
відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 5 Закону України
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) тощо). У зверненні має бути
зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове
звернення має бути підписано заявником (якщо колективне -
заявниками) із зазначенням дати. { Абзац перший пункту 2.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
Звернення, що не містять даних про особу (прізвище і його
місцезнаходження, адресу), визнаються анонімними й залишаються без
розгляду. Анонімні заяви, повідомлення про кримінальні
правопорушення у прокуратурах районного рівня передаються на
доповідь керівнику, який у формі резолюції визначає порядок їх
скерування до правоохоронного органу. У прокуратурах міст з
районним поділом, обласного рівня та Генеральній прокуратурі
України такі заяви та повідомлення спрямовуються до підрозділу з
питань розгляду звернень для їх надсилання до відповідних
правоохоронних органів. { Абзац другий пункту 2.5 в редакції
Наказу Генеральної прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від
05.12.2012 }
2.6. Звернення з незрозумілим текстом або у яких відсутні
дані, достатні для їх розгляду чи прийняття обгрунтованого рішення
(про орган, що прийняв оскаржуване рішення, про час його прийняття
тощо), у 5-денний строк повертаються заявникам із відповідними
роз'ясненнями оперативними працівниками управління розгляду
звернень та прийому громадян Генеральної прокуратури України,
галузевих відділів прокуратур Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур регіонів
та Військово-Морських Сил України, Дніпровської екологічної
прокуратури, прокурором, заступником прокурора міста, району.
Копії таких звернень долучаються до наглядових проваджень. Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
2.7. Не підлягають розгляду звернення народних депутатів
України, депутатів місцевих рад, у яких містяться пропозиції,
вказівки чи вимоги у конкретних кримінальних, цивільних,
господарських, адміністративних справах, а також справах про
адміністративні правопорушення, у тому числі з питань слідства і
нагляду за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство,
нагляду за додержанням законів при виконанні рішень у кримінальних
справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Авторам таких
звернень у 10-денний строк надаються роз'яснення про
неприпустимість втручання в діяльність органів прокуратури з
посиланням на відповідні рішення Конституційного Суду України та
процесуальне законодавство.
2.8. Не поширюється на відносини у сфері звернень громадян
Закон України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).
Питання доступу до такої інформації регулюються окремим наказом
Генерального прокурора України.
3. Розгляд звернень
3.1. Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд
звернень покладається на керівників структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військових прокуратур
регіонів та Військово-Морських Сил України, Дніпровської
екологічної прокуратури, міських, районних, міжрайонних і
прирівняних до них прокурорів. При встановленні фактів несумлінного ставлення до перевірок
звернень, а також неналежного і невчасного виконання доручень
прокуратур вищого рівня винні в цьому прокурорські працівники
несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом
прокуратури України ( 1796-12 ). Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
3.2. За кожним зверненням в прокуратурах усіх рівнів може
бути виконана одна з таких дій: - прийнято до розгляду; - передано на вирішення до підпорядкованої прокуратури; - направлено до іншого відомства; - приєднано до скарги, що раніше надійшла, або до матеріалів
кримінальної справи.
3.3. Звернення громадян, службових та інших осіб у 5-денний
строк направляються за належністю з одночасним повідомленням про
це заявників оперативними працівниками управління розгляду
звернень та прийому громадян Генеральної прокуратури України,
галузевих відділів обласних і прирівняних до них прокуратур,
міськими, районними, міжрайонними прокурорами та їх заступниками.
{ Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
3.4. У разі припинення в прокуратурі розгляду звернення
відповідно до ст. 8 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) воно за належністю направляється прокурору вищого
рівня з необхідними для вирішення матеріалами та повідомленням про
це автора.
Про припинення провадження прокуратурою вищого рівня
підпорядкованому прокурору направляється повідомлення, в якому
зазначається, коли і з яких саме питань провадження припинено.
3.5. У Генеральній прокуратурі України після реєстрації у
секретаріаті та попереднього розгляду працівниками управління
розгляду звернень та прийому громадян, визначення структурного
підрозділу, до компетенції якого належить вирішення викладених у
зверненнях питань, для доповіді Генеральному прокурору України або
особі, яка виконує його обов'язки, подаються звернення:
які надійшли на його ім'я від Президента України, Голови
Верховної Ради України, Глави Адміністрації Президента України,
Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови
Верховного Суду України, голів вищих спеціалізованих судів
України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра доходів і
зборів України, Міністра юстиції України, Голови Служби безпеки
України, Голови Державної прикордонної служби України, Голови
Вищої ради юстиції, Голови Центральної виборчої комісії, запити
народних депутатів України, звернення Героїв України, Героїв
Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої
Вітчизняної війни, скарги на дії першого заступника та заступників
Генерального прокурора України, а також з актуальних питань, що
викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової
інформації. Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012; в редакції
Наказу Генеральної прокуратури N 49 ( v0049900-13 ) від
12.04.2013 }
3.6. За резолюцією Генерального прокурора України зазначені у
п. 3.5 Інструкції документи передаються заступникам Генерального
прокурора України для організації розгляду, вирішення і підготовки
відповідей.
3.7. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора
України подаються на розгляд звернення Першого
віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністрів України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заступників
Глави Адміністрації Президента України, Уповноваженого Президента
України з прав дитини, заступників голів Конституційного,
Верховного та вищих спеціалізованих судів України, Служби безпеки
України, Вищої ради юстиції, Голови Державної судової
адміністрації України, перших керівників і заступників міністерств
(крім Міністра внутрішніх справ України, Міністра юстиції України
та Міністра доходів і зборів України), державних комітетів, інших
центральних органів державної виконавчої влади, Верховної Ради та
Уряду Автономної Республіки Крим, представника Президента України
в Автономній Республіці Крим, голів обласних рад і державних
адміністрацій, Київського та Севастопольського міських голів,
державних установ зарубіжних країн і міжнародних організацій (їх
представництв), звернення і листи народних депутатів України,
голів комітетів і комісій Верховної Ради України та скарги на
рішення керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури
України. { Абзац перший пункту 3.7 в редакції Наказу Генеральної
прокуратури N 49 ( v0049900-13 ) від 12.04.2013 }
Зазначені документи, вирішення яких стосується двох і більше
самостійних структурних підрозділів, управлінням розгляду звернень
та прийому громадян передаються на розгляд першому заступнику
Генерального прокурора України.
За резолюцією заступника Генерального прокурора України
зазначені документи передаються керівникам самостійних структурних
підрозділів для організації розгляду, вирішення та підготовки
відповідей народним депутатам України, громадянам і юридичним
особам, які їх ініціювали.
3.8. Звернення і листи народних депутатів України, голів
комітетів і комісій Верховної Ради України, за якими прокурори
обласного рівня раніше не приймали рішення (первинні),
надсилаються у п'ятиденний строк підпорядкованим прокурорам, про
що повідомляються народні депутати України з обґрунтуванням
підстав направлення депутатських документів та посиланням на
відповідні законодавчі акти. Повідомлення народним депутатам України про скерування
прокурорам обласного рівня депутатських документів, а також
доручення підпорядкованим прокурорам підписуються заступниками
Генерального прокурора України відповідно до їх компетенції. Необхідність встановлення контролю за розглядом зазначених
депутатських документів вирішується заступниками Генерального
прокурора України з огляду на актуальність порушених у них питань. За результатами розгляду і вирішення на місцях депутатських
документів відповідь народним депутатам України надається лише за
підписом першого керівника прокуратури обласного рівня або особи,
яка виконує його обов'язки. Забороняється надсилати депутатські документи до прокуратур
районного рівня для вирішення та надання відповідей народним
депутатам України. У такому ж порядку розглядаються та надаються відповіді на
звернення, які надійшли від Глави Адміністрації Президента України
та його заступників.
3.9. У разі направлення народним депутатом України звернення
чи листа за скаргою громадян або юридичних осіб на ім'я заступника
Генерального прокурора України чи іншої службової особи органів
прокуратури ці документи розглядаються відповідно до вимог
ст. ст. 16, 24 Закону України "Про статус народного депутата
України" ( 2790-12 ) та передаються на розгляд відповідно до
пунктів 3.7, 3.8 цієї Інструкції.
3.10. Начальникам самостійних структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України передаються на розгляд звернення
громадян та юридичних осіб щодо рішень, прийнятих підлеглими
працівниками або прокурорами обласного рівня, а також з питань
зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення їх без
розгляду.
3.11. Звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до
Генеральної прокуратури України вперше і за ними не приймалися
рішення прокурорами обласного рівня (первинні звернення),
передаються до управління розгляду звернень та прийому громадян
для розгляду і надсилання до підпорядкованих прокуратур
(відповідних відомств) для вирішення. Оперативними працівниками
зазначеного управління повертаються письмові звернення, оформлені
без додержання вимог ст. 5 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), заявникові з відповідним роз'ясненням.
3.12. Керівники прокуратури, структурних підрозділів
зобов'язані розглянути документ не пізніше наступного дня з часу
реєстрації, а терміновий - негайно. Надходження документів від
керівництва прокуратури до безпосередніх виконавців не повинно
перевищувати двох робочих днів у Генеральній прокуратурі України і
одного дня - в інших прокуратурах.
3.13. Скарги на дії суддів, пов'язані з винесенням судових
рішень, передаються на розгляд структурним підрозділам, до
компетенції яких належить перевірка відповідності судових рішень
закону.
У випадку надходження до органів прокуратури України скарг
учасників кримінального процесу, звернень депутатів усіх рівнів,
інших осіб, у яких оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність
слідчого або прокурора, за винятком недотримання розумних строків
під час досудового розслідування або скарг слідчого на рішення чи
бездіяльність прокурора, заявникам роз'яснюється судовий порядок
оскарження. { Абзац другий пункту 3.12 в редакції Наказу
Генеральної прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
{ Абзац третій пункту 3.12 виключено на підставі Наказу
Генеральної прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
3.14. Звернення, що надійшли після припинення провадження,
передаються до відповідних структурних підрозділів, які раніше
займались їх розглядом.
3.15. За наявності у зверненні питань, що належать до
компетенції кількох структурних підрозділів Генеральної
прокуратури України, організація перевірки в повному обсязі
покладається на керівника підрозділу, зазначеного серед виконавців
першим. Він забезпечує тиражування, передачу їх у відповідні
підрозділи, підготовку в строк не пізніше 5 днів від дня
надходження єдиного доручення про перевірку, у разі
необхідності - клопотання про продовження строку її проведення і
відповіді по суті.
3.16. У разі неправильного визначення структурного підрозділу
для вирішення порушених у зверненні питань воно невідкладно
повертається до управління розгляду звернень та прийому громадян з
метою усунення помилки на підставі рапорту виконавця, завізованого
його безпосереднім керівництвом. Депутатські документи у таких випадках на підставі рапорту
керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції
заступника Генерального прокурора України невідкладно передаються
безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого
належить вирішення зазначених у запитах питань. У спірних випадках звернення передається управлінням розгляду
звернень та прийому громадян на доповідь першому заступнику
Генерального прокурора України для встановлення порядку їх
розгляду.
3.17. При надходженні кількох депутатських запитів або
звернень народних депутатів України з того самого питання або
кількох звернень в інтересах тієї самої особи реєструється перше
звернення, а всі наступні - як дублікати. У підрозділах такі
дублікати долучаються до наглядового провадження з повідомленням
кожного автора про результати їх розгляду. Якщо дублікат надійшов
після розгляду основного звернення (запиту), то не пізніше
10-денного строку відповідь на нього направляється зі стислим
викладом суті прийнятого рішення і посиланням на дату та вихідний
номер відправленої раніше відповіді.
3.18. На запити і звернення народних депутатів України та
звернення з особистого прийому керівництва Генеральної прокуратури
України - управлінням розгляду звернень та прийому громадян, а на
звернення, за розглядом яких встановлено контроль Генеральним
прокурором України - організаційно-контрольним управлінням
оформляються контрольні картки. Примірник картки разом із зверненням передається в підрозділ,
якому доручено його розгляд. Працівник канцелярії структурного підрозділу зобов'язаний
стежити за наближенням строків виконання документа, доповідати
керівнику підрозділу про всі випадки затримання виконання
документів, своєчасно робити у картках відмітки про їх рух.
4. Вирішення звернень
4.1. Порядок перевірки звернень, що забезпечує найбільш
повний, оперативний і кваліфікований розгляд поставлених у них
питань, визначається Генеральним прокурором України, його
заступниками, начальниками самостійних структурних підрозділів
Генеральної прокуратури України.
4.2. У Генеральній прокуратурі України звернення на рішення
прокурорів областей перевіряються, як правило, із вивченням
цивільних, господарських, адміністративних справ і справ про
адміністративні правопорушення, матеріалів прокурорських
перевірок. { Абзац перший пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Генеральної прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від
05.12.2012 }
Для оперативності витребування справ і перевірочних
матеріалів використовуються технічні засоби інформації та зв'язку.
Аналогічним чином вирішуються звернення, направлені в порядку
доручення з Генеральної прокуратури України, і запити народних
депутатів України у прокуратурах обласного рівня.
4.3. Звернення про систематичне обмеження прав і свобод
громадян, численні або грубі порушення закону, що не отримали
належної оцінки правоохоронними органами на місцях, перевіряються,
як правило, з виїздом на місце. Для забезпечення повноти й об'єктивності перевірок до їх
проведення можуть залучатися спеціалісти, а за заявою - автори
звернень.
4.4. Направлення звернень прокурорам, що не мають повноважень
на їх розгляд або які раніше приймали рішення з оскаржуваних
питань, а також прокурорам, дії яких оскаржуються, забороняється. Не допускається прийняття рішень по зверненнях за висновками
підпорядкованих прокурорів, чиї дії оскаржуються.
4.5. Доручення підпорядкованим прокурорам про перевірку
викладених у зверненнях доводів даються з обов'язковою вказівкою
конкретних обставин, що підлягають перевірці, та термінів їх
виконання.
4.6. Завдання, доручення, листи, адресовані прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та ВМС України, Дніпровському
екологічному прокурору про перевірку депутатських документів,
звернень від керівництва Адміністрації Президента України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та перших
керівників міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади із встановленням контролю або без такого
надсилаються за підписами Генерального прокурора України або його
заступників. Пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від 04.10.2011 }
4.7. У випадках, коли прокурор з об'єктивних причин не зміг
своєчасно виконати доручення, перед особою, що дала це доручення,
порушується клопотання про продовження строку на підставі рапорту.
Про прийняте по ньому рішення повідомляється виконавець у формі
резолюції керівника, що дав доручення.
4.8. Прокурори при виконанні доручення прокуратури вищого
рівня до інформації про виконання додають перевірочні матеріали,
копії документів прокурорського реагування, наглядові провадження,
а за необхідності - справи. Рішення в таких випадках приймаються тільки тією
прокуратурою, що дала доручення.
4.9. У разі потреби підпорядкованим прокурорам можуть
направлятися доручення про проведення додаткової перевірки з
вказівкою, що конкретно і в які строки необхідно виконати. Проте
остаточне рішення за такими зверненнями приймає тільки той
прокурор, що давав доручення.
4.10. При вирішенні звернень для перевірки їх доводів можуть
бути витребувані необхідні документи, пояснення службових та інших
осіб, дії яких оскаржуються тощо. За підсумками складається
доповідна записка (довідка). Якщо в результаті проведених дій
установлено обставини, які свідчать про вчинення кримінального
правопорушення, приймається рішення відповідно до вимог
Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ). Пункт 4.10 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 9гн-1
( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
4.11. При вирішенні звернень, пов'язаних із вивченням
цивільних, господарських та адміністративних справ та матеріалів
прокурорських перевірок, за якими прийнято остаточні процесуальні
рішення (припинено провадження), при наданні відповіді за підписом
Генерального прокурора України, прокурорів областей в
обов'язковому порядку складається мотивований висновок. Висновок
затверджується заступником Генерального прокурора України, а в
прокуратурі обласного рівня - заступником прокурора області. У
разі якщо з підпорядкованої прокуратури надійшов висновок, що
повно відображає суть звернення і достатній для його розгляду,
повторний висновок не складається. Про це рапортом доповідається
керівнику прокуратури, його заступнику. Пункт 4.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
4.12. Звернення може бути залишено без розгляду і вирішення у
разі якщо:
- якщо порушено строк його подання, встановлений статтею 17
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ); { Пункт
4.12 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
- воно не містить даних про прізвище та місце проживання
автора або з якого неможливо встановити авторство (анонімне
звернення);
- у зверненні не викладено суті порушеного питання або воно
не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення,
чи його зміст позбавлений будь-якого логічного завершення;
- звернення надійшло від особи, визнаної недієздатною;
- воно подано в інтересах іншої особи без оформленого у
встановленому законом порядку доручення;
- прийнято рішення про припинення розгляду.
Рішення про залишення без розгляду звернення приймається
начальником самостійного структурного підрозділу Генеральної
прокуратури України, прокурором області або його заступником,
міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурором за
рапортом виконавця або воно повертається заявникові з відповідним
роз'ясненням.
4.13. Припинення провадження із заявником можливо у випадках
якщо: - у повторному зверненні від особи до одного й того ж органу
прокуратури відсутні нові дані або факти, які потребують
додаткової перевірки, а всі викладені доводи раніше перевірені у
повному обсязі та заявникові надано вичерпну відповідь керівником
з повідомленням про припинення провадження і роз'ясненням порядку
оскарження прийнятого рішення; - у зверненні є нецензурна лайка, вирази, що ображають честь
і гідність інших осіб, а заявник раніше попереджався про те, що
при надходженні подібних звернень провадження з ним може бути
припинено. Провадження припиняється один раз на підставі мотивованого
висновку виконавця, затвердженого прокурором району, міста,
області та прирівняних до них, а в апараті Генеральної
прокуратури - на підставі мотивованого висновку виконавця,
погодженого керівником самостійного структурного підрозділу та
заступником Генерального прокурора України. { Абзац пункту 4.13 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 87
( v0087900-14 ) від 21.08.2014 } Повідомлення про припинення провадження за скаргами заявнику
надсилається один раз. Наступні звернення з питань, що раніше
перевірялись, рапортом долучаються до наглядового провадження. Провадження поновлюється, якщо підстави, за якими воно
припинялось, відпали. Нові дані про порушення закону, повідомлені
заявником, перевіряються в порядку, встановленому цією
Інструкцією.
4.14. За підсумками вирішення звернень може бути прийнято
одне з таких рішень: Задоволено - вжито заходів до повного або часткового
поновлення прав і законних інтересів заявника. Не може вважатися
задоволеним звернення, рішення по якому прийнято не за вимогами
громадянина, а за результатами виявлених недоліків або порушень
закону. Частково задоволене звернення - звернення, у якому
міститься дві чи більше вимог і за результатами перевірки якого не
всі з них визнані обгрунтованими. Повторне задоволено - звернення щодо оскарження відповіді
певної прокуратури, за яким приймалося рішення про відмову в
задоволенні раніше поданого звернення. При цьому первинне рішення
скасовується. Відхилено - вимоги заявника, викладені у зверненні, визнані
необгрунтованими. Роз'яснено - за зверненням, у якому не містилося прохань про
задоволення будь-яких вимог або клопотань, надано роз'яснення з
питань правового характеру.
4.15. Після закінчення перевірки заявнику, на його прохання,
надається можливість ознайомитися з документами і матеріалами, що
безпосередньо зачіпають його права і свободи, у тій мірі, в якій
це не суперечить вимогам дотримання державної або іншої, що
охороняється законом, таємниці, законним інтересам інших осіб. Пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
4.16. Письмове рішення про надання заявникові можливості
ознайомитися з документами приймають: у Генеральній
прокуратурі - Генеральний прокурор України, його заступники,
начальники самостійних структурних підрозділів, якими рішення
прийнято по суті, а в прокуратурах областей - відповідний
прокурор, його заступники, керівники структурних підрозділів, у
міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них
прокуратурах - прокурор, його заступники. Працівник прокуратури, що ознайомив заявника з документами,
складає та долучає до наглядового провадження довідку про те, з
якими матеріалами, коли він ознайомив заявника. При відмові в
задоволенні клопотання про ознайомлення із матеріалами надається
аргументоване роз'яснення.
4.17. Під час розгляду звернень забезпечується нерозголошення
відомостей про особисте життя громадян без їхньої згоди та
задовольняються прохання щодо нерозголошення анкетних даних, місце
проживання та роботи.
5. Строки вирішення звернень і запитів
5.1. Звернення громадян, службових та інших осіб вирішуються
протягом 30 днів від дня надходження в прокуратуру, а ті, що не
потребують додаткового вивчення і перевірки, - не пізніше 15 днів,
якщо інший строк не встановлено законодавством.
5.2. Прокурор розглядає скаргу підозрюваного, обвинуваченого,
потерпілого щодо недотримання розумних строків слідчим, прокурором
під час досудового розслідування протягом трьох днів після її
подання.
Службова особа органу прокуратури вищого рівня протягом трьох
днів з моменту надходження скарги слідчого на рішення, дію чи
бездіяльність прокурора надсилає своє рішення слідчому та
прокурору, рішення, дія чи бездіяльність яких оскаржувалися. Пункт 5.2 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 9гн-1
( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
5.3. Запит народного депутата України вирішується у 15-денний
або інший встановлений Верховною Радою України строк. Запит
депутата місцевої ради - у строк, встановлений радою.
5.4. Проголошена на пленарному засіданні Верховної Ради
України заява народного депутата України (протокольне доручення)
розглядається у місячний строк. Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
5.5. Звернення народного депутата України, депутата місцевої
ради вирішується протягом 10 днів.
Лист народного депутата України, депутата місцевої ради за
заявою чи скаргою громадянина вирішується у строки, передбачені
пунктом 5.1 цієї ж Інструкції.
5.6. У разі якщо перевірити запит, звернення у встановлений
законодавством термін неможливо, за мотивованим рапортом строк
перевірки продовжується, але не більше як до 30 днів (місяця), про
що повідомляється депутат, а про продовження строку перевірки
запиту - голова відповідної ради.
Якщо під час перевірки запиту, звернення призначено ревізію
чи проводяться перевірочні заходи із залученням фахівців інших
відомств, на час закінчення максимального строку перевірки
депутату надається кінцева відповідь з повідомленням, що за
результатами отриманих висновків ревізії, перевірки тощо
прокуратурою буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством.
Після закінчення перевірки у повному обсязі про її наслідки
інформуються зацікавлені особи.
5.7. Строк розгляду та вирішення звернення обчислюється з
дня, наступного за днем його реєстрації звернення в прокуратурі.
{ Абзац перший пункту 5.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Генеральної прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
Закінченням строку розгляду та вирішення звернень вважається
дата направлення письмової відповіді. По задоволених зверненнях
строк вирішення закінчується датою внесення документа
прокурорського реагування та надання відповіді автору звернення.
Відповіді депутату, що звернувся на користь громадянина, і
заявнику направляються одночасно тільки після доповіді по суті
керівнику, що дав доручення (крім повідомлень про продовження
строку перевірки).
Направлення відповіді заявнику раніше, ніж підписана
відповідь депутату, не допускається.
5.8. Строк розгляду звернень продовжується прокурором або
його заступником з одночасним повідомленням їх авторів про причини
затримки.
5.9. Клопотання про продовження строку перевірки за
зверненнями і запитами оформлюються не пізніше ніж за два дні до
закінчення контрольного строку.
5.10. При поверненні проекту відповіді на доопрацювання
встановлюється конкретний строк виконання, який не може
перевищувати максимального строку розгляду.
6. Направлення відповідей на звернення
6.1. Звернення громадян, запити, звернення народних депутатів
України, депутатів місцевих рад вважаються вирішеними та
знімаються з контролю, якщо поставлені в них питання перевірено,
вжито необхідних заходів, дано вичерпні відповіді згідно з чинним
законодавством і направлено письмову відповідь.
6.2. Якщо за скаргою або заявою принесено подання,
пред'явлено позов або застосовано інший захід прокурорського
реагування, заявнику додатково повідомляється про результати його
розгляду. Відповідь на таку скаргу направляє прокурор, який її
розглядав. Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
6.3. Аргументація на звернення щодо кримінального провадження
наводиться у формі та обсязі, що не розкриває таємницю досудового
розслідування. Пункт 6.3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 9гн-1
( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
6.4. При відмові в задоволенні звернень відповідь має бути
мотивованою і зрозумілою.
Рішення про відхилення таких звернень у міських, районних,
міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах приймається і
відповідь заявникам надається прокурором або його заступником.
У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військових регіонів та Військово-Морських Сил
України, Дніпровській екологічній прокуратурі рішення про відмову
в задоволенні первинних звернень громадян приймаються заступником
прокурора, а на те, що надійшло вдруге, - першим керівником або
особою, що його заміщає. Вони ж підписують відповіді авторам
звернень. { Абзац третій пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Генеральної прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 ) від
04.10.2011 }
У Генеральній прокуратурі України рішення про відхилення
звернень приймаються начальниками самостійних структурних
підрозділів, про відхилення повторних звернень - заступниками
Генерального прокурора України.
Відповідь заявнику про відхилення звернення, що надійшло
втретє, надається Генеральним прокурором України, якщо не
встановлено інше.
6.5. Відповідь автору звернення з роз'ясненням вимог чинного
законодавства за письмовою вказівкою начальника управління,
відділу підпорядкованої прокуратури може надати прокурор
управління, відділу.
6.6. Відповіді на звернення, які надійшли від Президента
України, Голови Верховної Ради України, Глави Адміністрації
Президента України, Прем'єр-міністра України, Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України, Голови Конституційного
Суду України, Голови Верховного Суду України, голів вищих
спеціалізованих судів України, Міністра внутрішніх справ України,
Міністра доходів і зборів України, Міністра юстиції України,
Голови Служби безпеки України, Голови Державної прикордонної
служби України, Голови Вищої ради юстиції України, Голови
Центральної виборчої комісії України, запити народних депутатів
України, звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу,
Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни,
скарги на дії першого заступника та заступників Генерального
прокурора України, а також з актуальних питань, що викликали
підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації
направляються за підписом Генерального прокурора України або
особи, що виконує його обов'язки. За дорученням Генерального
прокурора України відповіді на розглянуті ним звернення можуть
надаватися за підписом його заступників. Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 9гн-1 ( v_009900-12 ) від 05.12.2012; в редакції
Наказу Генеральної прокуратури N 49 ( v0049900-13 ) від
12.04.2013 }
6.7. Відповідь на запит народного депутата України надається
Генеральним прокурором України або особою, що його заміщає.
Матеріали, необхідні для відповіді на запит, із проектом відповіді
або, за вказівкою Генерального прокурора України, у вигляді
доповіді для виступу на засіданні Верховної Ради України, Комітету
надавати Генеральному прокурору України за три дні до закінчення
строку вирішення запиту, дати засідання.
У разі продовження строку вирішення запиту народного депутата
України попередня відповідь з викладенням причин продовження
терміну надається заступником Генерального прокурора України
народному депутату України, що його вніс, та Голові Верховної Ради
України за підписом Генерального прокурора України.
6.8. При надходженні запиту або звернення за підписом кількох
народних депутатів України, депутатів місцевих рад відповідь про
результати перевірки направляється одному з них (як правило,
підпис якого значиться першим) із пропозицією довести її зміст до
відома інших авторів.
При направленні депутатських документів для вирішення
підпорядкованим прокурорам чи в інші відомства окремими листами
повідомляються народні депутати України.
6.9. Відповіді на звернення і запити народних депутатів
України, у яких минув термін повноважень або вони вибули зі складу
депутатів з інших причин, направляються Голові Верховної Ради
України у встановлені цією Інструкцією порядку і строки з
вказівкою: "На звернення (запит) депутата від ... N".
6.10. Усі звернення, що надходять до органів прокуратури,
підлягають обов'язковій реєстрації у програмному комплексі "Єдина
система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України"
працівниками прокуратури відповідного рівня в день їх надходження,
з подальшим внесенням інформації про заявника, характер та суть
звернення, дату його вирішення. { Пункт 6.10 доповнено абзацом
першим згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 9гн-1
( v_009900-12 ) від 05.12.2012 }
Статистичні картки на звернення заповнюються виконавцями
одночасно з передачею для відправлення відповіді заявнику,
підписаної уповноваженим керівником. Вони ж несуть повну
відповідальність за об'єктивність і повноту відображення у картках
відомостей.
У день виконання або не пізніше наступного робочого дня
матеріали, які засвідчують виконання документа, контрольна картка
з відповідними відмітками передаються працівником канцелярії до
управління розгляду звернень та прийому громадян для зняття з
контролю або продовження контролю, про що останнім робиться запис
на копії документа.
7. Організація особистого прийому

в органах прокуратури
7.1. У Генеральній прокуратурі України особистий прийом
громадян, представників державних і громадських організацій, а
також інших осіб здійснюється управлінням розгляду звернень та
прийому громадян у день їх звернення за участю галузевих
підрозділів.
7.2. Відвідувачі, направлені на прийом до прокурорів
управлінь і відділів із скаргами, приймаються негайно. Керівники самостійних структурних підрозділів, начальники
управлінь і відділів, їх заступники приймають громадян зі
зверненнями щодо рішень, прийнятих підлеглими працівниками або
прокурорами обласного рівня, а також з питань зволікання,
тривалого неприйняття ними рішень, залишення звернень без
розгляду.
7.3. Заступники Генерального прокурора України приймають
громадян, якщо вони повторно звернулися на особистий прийом з
питань незгоди з рішеннями, прийнятими керівниками самостійних
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.
7.4. Особистий прийом керівництвом Генеральної прокуратури
України здійснюється згідно із затвердженим Генеральним прокурором
України графіком та встановленим розпорядком. Генеральний прокурор України приймає громадян та інших осіб
за попереднім записом (але не в день прийому) за зверненнями, якщо
у задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками. Особистий прийом Генерального прокурора України може бути
організований також за його прямим дорученням. Звернення, отримане на особистому прийомі заступником
Генерального прокурора України, передається тому заступнику
Генерального прокурора України, до компетенції якого згідно з
розподілом обов'язків належить вирішення порушених у зверненні
питань. Проект відповіді перед підписом має бути завізований
заступником Генерального прокурора України, який на особистому
прийомі отримав звернення. У разі прийняття рішення Генеральним
прокурором України відповідь попередньо візується обома
заступниками Генерального прокурора України.
7.5. Працівники управління розгляду звернень та прийому
громадян за відсутності підстав для прийому громадян начальниками
самостійних підрозділів або керівниками Генеральної прокуратури
України дають громадянам та іншим особам роз'яснення. У необхідних
випадках вони приймають письмові скарги та заяви, і направляють на
розгляд у структурні підрозділи або у відповідні прокуратури,
відомства.
7.6. За фактами виявлених під час особистого прийому порушень
закону при розгляді звернень громадян та юридичних осіб
підпорядкованими прокурорами працівники управління розгляду
звернень та прийому громадян на місця направляють повідомлення.
7.7. Працівники канцелярій структурних підрозділів на запити
управління розгляду звернень та прийому громадян негайно надають
наглядові провадження, довідки, а у разі прийому громадян
працівниками структурних підрозділів повідомляють про це
керівників і передають їм необхідні документи.
7.8. У прокуратурах областей, міських, районних, міжрайонних
та прирівняних до них прокуратурах прийом громадян та інших осіб
проводиться протягом усього робочого дня відповідно до графіка,
який вивішується у доступному для них місці. Крім цього, на
видному місці має бути текст Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) та графіки прийому громадян у прокуратурах
вищого рівня. Порядок прийому у вечірній час, вихідні та святкові дні
встановлюється керівниками відповідних прокуратур. Керівниками
прокуратур прийом громадян та інших осіб проводиться не рідше
одного разу на тиждень. Рішення за зверненням приймається і відповідь надається
заступником прокурора, до компетенції якого згідно з розподілом
обов'язків належить вирішення порушених у зверненні питань. Проект
відповіді перед підписом має бути завізований заступником
прокурора, який на особистому прийомі отримав звернення. У разі
прийняття рішення безпосередньо прокурором відповідь попередньо
візується обома заступниками.
7.9. На зверненнях, поданих на особистому прийомі, ставиться
позначка "з особистого прийому". Реєстрація прийому ведеться за спеціальними картками або в
книзі реєстрації звернень з особистого прийому, у якій
відображається також зміст відповіді.
7.10. Усі письмові звернення з особистого прийому після їх
реєстрації направляються за належністю в порядку, визначеному
Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України
( v0018900-10 ).
7.11. У кожній прокуратурі встановлюється скринька "Для скарг
і заяв", у Генеральній прокуратурі України, прокуратурах
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військових прокуратурах регіонів та Військово-Морських Сил
України, Дніпровській екологічній прокуратурі, скринька
розміщується в Приймальні, в інших прокуратурах - у доступному для
громадян місці. { Абзац перший пункту 7.11 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Генеральної прокуратури N 3/2/1гн ( v03_2900-11 )
від 04.10.2011 } Кореспонденція із скриньки щодня виймається: у Генеральній
прокуратурі - працівником секретаріату, в інших прокуратурах -
спеціально призначеними працівниками. На зверненнях ставиться
штамп "Із скриньки для скарг і заяв", вказується дата виїмки,
після чого вони передаються на реєстрацію і розгляд.
7.12. Управлінням розгляду звернень та прийому громадян
Генеральної прокуратури України про виявлені недоліки при
вирішенні звернень, у тому числі порушення порядку та строків,
щомісячно повідомляються заступники Генерального прокурора
України, а відповідними підрозділами прокуратур обласного
рівня - керівники прокуратур.
7.13. Заступники Генерального прокурора України, прокурори
всіх рівнів за кожним фактом порушення закону при розгляді
звернень вживають заходів до їх усунення, притягнення до
відповідальності винних осіб.
7.14. Управління розгляду звернень та прийому громадян
щоквартально проводить взаємозвірки із самостійними структурними
підрозділами щодо достовірності відображення ними у статистичних
звітах кількості задоволених та вирішених у понад установлений
законом строк депутатських документів і про виявлені розбіжності
невідкладно повідомляє відділ статистичної інформації для
приведення статистичної звітності у відповідність з вимогами
галузевого наказу, а галузеві підрозділи прокуратур обласного
рівня - підрозділів з питань статистики. Пункт 7.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1гн-2 ( v01-2900-12 ) від 12.07.2012 }
Управління розгляду
звернень та прийому
громадян Генеральної
прокуратури України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: