open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2012 N 9
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Державної

казначейської служби

N 113 ( v0113840-12 ) від 20.04.2012 }
Про затвердження форм документів

для надання позик на покриття тимчасових

касових розривів місцевих бюджетів

На виконання пунктів 5 та 9 Порядку покриття тимчасових
касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 N 1204 ( 1204-2010-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються: форму примірного договору про надання позики на покриття
тимчасового касового розриву місцевого бюджету; форму заяви про надання позики; форму розрахунку обсягу тимчасового касового розриву
місцевого бюджету; форму журналу реєстрації договорів про надання позик.
2. Управлінню фінансових ресурсів (Борець К.А.) довести цей
наказ до відома територіальних органів Державної казначейської
служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
3. Цей наказ набирає чинності з дати його підписання.
4. Управлінню розвитку, міжнародного співробітництва
та зовнішніх зв'язків (Дорош І.П.) забезпечити оприлюднення цього
наказу на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби
України в мережі Інтернет.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти
на начальників територіальних органів Державної казначейської
служби України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
Голова С.І.Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

казначейської служби

України

10.01.2012 N 9

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання позики на покриття тимчасового

касового розриву місцевого бюджету

від "___" ____________ 20__ року N _________
м. ____________
__________________________________________________________________

(назва територіального органу

Державної казначейської служби України)
(далі - Казначейство) в особі ____________________________________ ________________________________________________________________,

(ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)

який(а) діє на підставі __________________________________________ _________________________________________________________________

(реквізити нормативно-правових актів, довіреність

або інший документ, що уповноважує особу)
з одного боку, і _________________________________________________ _________________________________________________________________
(фінансовий орган Ради Міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевої держадміністрації, виконавчого органу

відповідної місцевої ради)
(далі - Позичальник) в особі _____________________________________ ________________________________________________________________,

(ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)
який(а) діє на підставі __________________________________________ ________________________________________________________________,

(реквізити нормативно-правових актів, довіреність

або інший документ, що уповноважує особу)
з другого боку (далі - Сторони), керуючись постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1204 "Про затвердження
Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів"
(далі - Порядок), уклали цей договір про таке:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Казначейство надає позику Позичальникові на покриття
тимчасового касового розриву місцевого бюджету (далі - Позика)
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.
1.2. Позичальник погашає позику у розмірі та за рахунок
коштів, зазначених у пункті 4.1.2 Договору.
II. РОЗМІР ПОЗИКИ
2.1. Граничний розмір позики за цим Договором становить ________________________________________________________ гривень.

(сума цифрами та словами)
III. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ
3.1. Позика надається Позичальникові траншами в межах
граничного обсягу, встановленого підпунктом 2.1 цього Договору.
3.2. Обсяг траншу відповідає обсягу коштів, зазначених
Позичальником в Заяві про надання позики.
3.3. Позика надається Позичальникові (ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ ________________) шляхом безготівкового переказу коштів
на його рахунок N ________________, відкритий в __________________ _________________________________________________________________

(назва територіального органу

Державної казначейської служби України)
(код банку _____________).
IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Казначейство має право: 4.1.1. Вимагати від Позичальника інформацію, необхідну
для проведення аналізу його платоспроможності. 4.1.2. Здійснювати погашення позики, починаючи з дня
ліквідації тимчасового касового розриву, у розмірі _______________

(цифрами)
відсотків усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету,
за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів
резервного фонду, що надходять Позичальникові (ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ _______________) на його рахунок N ________________,
відкритий в ______________________________________________________ _________________________________________________________________

(назва територіального органу

Державної казначейської служби України)
(код банку _____________).

4.1.3. Змінювати норматив відрахувань, установлений
підпунктом 4.1.2 цього Договору, у разі неможливості погашення
позики у строк, установлений підпунктом 5.1 цього Договору. 4.1.4. Застосовувати стовідсотковий норматив відрахувань від
усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету за винятком
коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного
фонду, до повного погашення позики в поточному бюджетному періоді.
4.2. Позичальник має право: 4.2.1. Відкликати надану Казначейству заяву про надання
позики. 4.2.2. Отримувати від Казначейства інформацію про стан
погашення позики. 4.2.3. Достроково погасити позику.
4.3. Казначейство зобов'язується: 4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору. 4.3.2. Надавати Позичальнику позику траншами без нарахування
відсотків за користування нею. 4.3.3. Інформувати Позичальника не пізніше ніж за два робочих
дні про встановлення нового нормативу відрахувань на погашення
позики. 4.3.4. Здійснювати погашення позики у порядку, визначеному
розділом V цього Договору.
4.4. Позичальник зобов'язується: 4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору. 4.4.2. Спрямовувати суму позики на погашення бюджетних
фінансових зобов'язань за захищеними видатками, встановленими
пунктом 10 Порядку. 4.4.3. У разі зміни річного показника доходів загального
фонду місцевого бюджету на підставі рішення відповідної місцевої
ради внести зміни до пункту 2.1 цього Договору. 4.4.4. Здійснювати повернення позики у порядку, визначеному
розділом V цього Договору.
V. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
5.1. Повернення позики здійснюється протягом 60 днів з дня
ліквідації тимчасового касового розриву, за рахунок усіх
надходжень загального фонду місцевого бюджету, за винятком коштів
цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду,
шляхом їх зарахування на єдиний казначейський рахунок із
застосуванням відсоткового нормативу, встановленого у пункті 4.1.2
цього Договору, до повного погашення позики.
5.2. Строк погашення позики може бути продовжено за згодою
Сторін Договору. Кінцевим строком погашення позики є 1 грудня поточного
бюджетного періоду.
5.3. Міністр фінансів України має право встановлювати інший
кінцевий строк погашення позики у межах поточного бюджетного
періоду.
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність згідно із законом.
6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або
такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо
спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується
в судовому порядку.
VII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання
і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим
Договором.
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори
щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри
з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають
юридичну силу.
7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за згодою
Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною
частиною цього Договору.
7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням
умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами
законодавства.
7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох
примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН
Казначейство Позичальник
______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
За Казначейство: За Позичальника:
______________________________ ______________________________

(посада керівника) (посада керівника)
________/ ____________________ ________/ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П. М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

казначейської служби

України

10.01.2012 N 9

Начальнику ____________________________ ____________________________

(назва територіального

органу

Державної казначейської

служби України)
____________________________

(прізвище та ініціали)
____________________________

(посада заявника)
____________________________

(прізвище та ініціали)

ЗАЯВА

про надання позики

Відповідно до договору від "___" ____________ 20__ року
N ______ прошу надати позику на покриття тимчасових касових
розривів, що виникають під час виконання загального фонду ________ ________________________________________________________________,

(повна назва бюджету)
в обсязі __________________ (_______________________________) грн.

(сума цифрами та словами)
з датою надання позики "___" ____________ 20__ року.
"___" ____________ 20__ року _________________
(дата складання заяви) (підпис)
М.П.
Виконавець: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, телефон/факс, адреса електронної пошти)
Відмітка територіального органу Державної казначейської
служби України про акцепт: _______________________________________ _________________________________________________________________

(реквізити документа про акцепт)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

казначейської служби

України

10.01.2012 N 9

ЖУРНАЛ

реєстрації договорів про надання позик

------------------------------------------------------------------ N | Номер договору | Дата укладання | Назва Позичальника | з/п | | | | -----+-----------------+----------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | -----+-----------------+----------------+-----------------------| | | | | -----+-----------------+----------------+-----------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

казначейської служби

України

10.01.2012 N 9

РОЗРАХУНОК

обсягу тимчасового касового розриву
_____________________________________________

(назва бюджету)
станом на "___" ____________ 20__ року

(грн.) ----------------------------------------------------------------- 1 |Залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого | | |бюджету та розпорядників бюджетних коштів,(*) | | |у тому числі: | | ----+------------------------------------------------+----------| 1.1 |на рахунках загального фонду місцевого бюджету | | ----+------------------------------------------------+----------| 1.2 |на особових рахунках розпорядників бюджетних | | |коштів за коштами, отриманими із загального | | |фонду місцевого бюджету | | ----+------------------------------------------------+----------| 1.3 |на реєстраційних рахунках розпорядників | | |бюджетних коштів за коштами, отриманими | | |із загального фонду місцевого бюджету | | ----+------------------------------------------------+----------| 2 |Обсяг очікуваних надходжень до загального фонду | | |місцевого бюджету (у розрізі днів)(**) | | ----+------------------------------------------------+----------| 3 |Залишок зареєстрованих та непогашених бюджетних | | |фінансових зобов'язань(***), | | |у тому числі за КЕКВ: | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.1 |1110 | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.2 |1120 | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.3 |1132 | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.4 |1133 | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.5 |1160 | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.6 |1172 (у частині видатків на оплату праці | | |працівників бюджетних установ та нарахування | | |на заробітну плату, забезпечення продуктами | | |харчування, оплату комунальних послуг | | |та енергоносіїв, виплату стипендій) | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.7 |1200 | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.8 |1310 (у частині видатків комунальних закладів | | |охорони здоров'я, які є одержувачами бюджетних | | |коштів, на оплату праці працівників | | |та нарахування на заробітну плату, придбання | | |медикаментів, забезпечення продуктами | | |харчування, оплату комунальних послуг | | |та енергоносіїв) | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.9 |1320 (у частині видатків на оплату праці | | |працівників бюджетних установ та нарахування | | |на заробітну плату, придбання медикаментів, | | |забезпечення продуктами харчування, оплату | | |комунальних послуг та енергоносіїв) | | ----+------------------------------------------------+----------| 3.10|1342 | | ----+------------------------------------------------+----------| 4 |Обсяг тимчасового касового розриву (1 + 2 - 3) | | -----------------------------------------------------------------
--------------- (*) Крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів
резервного фонду. (**) Крім цільових міжбюджетних трансфертів. (***) Крім зобов'язань, джерелом погашення яких є кошти
цільових міжбюджетних трансфертів та кошти резервного фонду.
Уповноважена особа ______________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
ПОГОДЖЕНО:
Відповідальна особа
територіального органу
Державної казначейської
служби України ______________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: